فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 28 (پاییز 1396)
 • پیاپی 28 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بدری ابراهیمی یزدآبادی، مریم استاد شریف *، پریسا محمدی نژاد صفحات 9-18
  در سال 2007، بر اساس مطالعه ها GWAS(genome-wide association studies)، ژن FTO
  (fat mass and obesity-associated) ، کشف گردید. در این بررسی ها، ارتباط پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ، در ژن FTO و شاخص توده بدنی(BMI) در جمعیت های مختلف تعیین گردید. از این رو FTO ، به عنوان اولین ژنی که در ایجاد چاقی نقش دارد، شناخته شد. در این مقاله، به بررسی میزان همه گیری ژنتیکی FTO پرداخته و رابطه احتمالی که میان بیولوژی پیچیده این ژن با تنظیم وزن بدن وجود دارد بحث خواهید شد.
  در مطالعه مروری حال حاضر ، تحقیقات انجام شده در شرایط In vivo و In vitro پیرامون بیولوژی پیچیده FTO ، مطرح گردیده است. هم چنین ارتباط این ژن با چاقی و بیماری های مرتبط با چاقی بررسی شده است.
  تاثیر SNPهای ژن FTO ، در نژادهای آفریقایی و آسیایی مشابه و یا تا حدودی کم تر از جمعیت نژادهای اروپایی بود. SNP های ژن FTO، تاثیری بر سطح فعالیت جسمانی افراد ندارند. مطالعه های صورت گرفته نشان داد که FTO به همراه تغییرهای اندک در میزان مواد غذایی دریافتی، خطر چاقی را افزایش می دهد. FTO یک دمتیلاز اسید نوکلئیک است و نقص در آن باعث ایجاد فنوتیپ های واضحی در کاهش رشد پس از تولد و مشکل های تکوینی می گردد.
  کلیدواژگان: ژنFTO، چاقی، مطالعات پویش کل ژنوم، شاخص توده بدنی
 • فریبا اوجی، هاشم یعقوبی * صفحات 19-24
  سابقه و هدف
  امروزه ژن های زیادی که تاثیرهای پیچیده ای بر چاقی دارند گزارش شده است و یکی از این ژن ها آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) است که عامل موثر در متابولیک بافت چربی می باشد و در رشد و عملکرد سلول های آدپیوسیت درگیر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین این پلی مورفیسم با چاقی در جمعیت استان اردبیل بود.
  مواد و روش ها
  دراین بررسی 172 نفر بر اساس شاخص توده بدنی به دو گروه افراد و افراد چاق با تقسیم شدند و DNA نمونه ها با استفاده از روش نمک اشباع استخراج شده و ژنوتیپ افراد تعیین گردید.
  یافته ها
  درگروه ، 5/57% مردو 5/42% زن وگروه 42% مردو 58% زن بودند. میانگین سنی افراد ،5/47 سال و میانگین سنی افراد 5/52 سال بود. میانگین BMIافراد ، 19/25 و میانگین BMI افراد ، 58/32 می باشد.
  بحث: فراوانی ژنوتیپDD در افراد چاق با ، 83/0 و در افراد 71/0بود که این اختلاف ازنظرآماری معنی دارمی باشد (044/0 ).
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ DD در ژن ACE می تواند با چاقی جمعیت استان اردبیل ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، پلی مورفیسم ژن ACE، آنزیم مبدل آنژیوتانسی
 • میلاد صابرطحان، عباس فرازمند *، احمدعلی پوربابایی صفحات 25-32
  سابقه و هدف
  امروزه آب در دسترس برای مصارف آشامیدنی و صنعتی محدود است. با استفاده از فرآیند تصفیه می توان آب مصرفی در صنایع را که از عمده ترین مصرف کننده های آب می باشد بازیافت کرده و به چرخه صنعت بازگردانده می شود. با استفاده از باکتری های تجزیه کننده ترکیب های رنگی عملیات تجزیه و حذف رنگ ها به خصوص رنگ های گروه آزو را انجام داده شد.
  مواد و
  روش
  نمونه ها در محیط های تریپتیکاز سوی براث (TSB) کشت داده شد. با استفاده از یک محیط کشت حاوی ترکیب های رنگی پساب نساجی، توانایی رشد و تجزیه رنگ توسط سویه های جدا شده بررسی شد. از شرایط گرمخانه گذاری در دمای 50 درجه سانتی گراد و هوادهی به مدت سه روز برای ارزیابی مقایسه ای سویه ها استفاده شد.
  یافته ها
  از میان 24 سویه جدا شده از پساب کارخانه نساجی، کنسرسیومی از سه سویه برتر برای رنگبری پساب استفاده شد. این سه سویه جدا شده پس از غربالگری با شرایط خاص برای کنسرسیوم استفاده شد.
  بحث: با استفاده از باکتری های تجزیه کننده ترکیب های رنگی عملیات تجزیه و حذف رنگ ها به خصوص رنگ های گروه آزو صورت گرفت. دمای بالای 80 درجه پساب در حوضچه متعادل سازی تصفیه خانه و وجود املاح در آن، محل مناسبی را برای جداسازی باکتری های گرمادوست و تحمل کننده گرما و نمک فراهم کرده است. باکتری های جداسازی شده از سه ویژگی قابلیت تجزیه رنگ، رشد در دما بالا و تحمل نمک برخوردار شدند.
  نتیجه گیری
  ایجاد کنسرسیومی از سه سویه جدا شده، امکان رنگبری از نمونه واقعی پساب نساجی تا میزان 90 درصد حاصل شد. این سه سویه توان رنگبری از پساب را در دمای 36 تا 51 درجه سانتی گراد و مقادیر pH 5/5 تا 5/9 و میزان نمک از 0 تا 7 درصد را دارا شدند.
  کلیدواژگان: باکتری های ترموفیل، رنگبری، نساجی، پساب، کنسرسیوم باکتریایی و تجزیه زیستی
 • سرگل امین نژاد، روحا کسری کرمانشاهی *، مرتضی میرزایی، جمال رشیدیانی صفحات 33-41
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا(Pseudomonas aeruginosa) یک بیماری زای فرصت طلب و مهم می باشد که قادر به تولید بیوفیلم است و این بیوفیلم باکتری را در مقابل درمان با مواد شیمیایی تا حد زیادی مقاوم می کند ، بنابراین مهار بیوفیلم اثر بازدارندگی بر روی مقاومت این باکتری ایجاد می کند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق اثر عصاره الکلی گیاه پنیرک (Malva sylvestris) بر سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا ATCC: 2785 مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره الکلی گیاه پنیرک با استفاده از دستگاه سوکسله تهیه گردید. خاصیت ضد میکروبی عصاره گیاه ابتدا با روش چاهک پلیت بررسی گردید. حداقل غلظت مهار کننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC ) آن ها با روش میکروتیتر پلیت و طبق استاندارد CLSI تعیین شد. بررسی اثر عصاره گیاه بر روی تشکیل بیوفیلم با روش میکرو تیتر پلیت اصلاح شده انجام گرفت. جهت مقایسه ارتباط داده ها از آزمون t مزدوج و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که این گیاه اثرهای موثری روی باکتری دارد کهMIC و MBCبا هم یکسان و برابر ml ⁄ mg 5/62 می باشد و هم چنین غلظت های مختلف از عصاره پنیرک به صورت معنی داری تولید بیوفیلم توسط سودوموناس آئروژینوزا را در مقایسه با کنترل مثبت کاهش می دهد ) 0124/0 .(P value =
  بحث: با توجه به یافته های این پژوهش عصاره الکلی گیاه پنیرک اثر کشندگی چشم گیری روی بیوفیلم باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا دارد بنابراین به نظر می رسد که این ماده طبیعی می تواند عامل امید بخشی در درمان عفونت های سودوموناسی باشد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، MIC، MBC، بیوفیلم، پنیرک
 • سحر فنایی، فاطمه نجات زاده * صفحات 41-48
  سابقه و هدف
  مرزه یکی از گیاهان مهم دارویی و خوراکی است. پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر کشت، از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می آورند.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر تعدیل اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه مرزه در شرایط کشت گلدانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح به طور کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد خوی در سال 1393 انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح هدایت الکتریکی 2، 4 و 6 میلی موس بر سانتی متر مربع از نمک کلرید سدیم و پرایمینگ بذر در چهار سطح شامل شاهد (عدم پرایمینگ)، پرایمینگ با نیترات پتاسیم، کلرید پتاسیم و کلرید سدیم بود. صفت های مورد ارزیابی شامل طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی و وزن خشک زیست توده بود.
  یافته ها
  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد شوری بر تمام صفت های مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. بیش ترین درصد جوانه زنی (58/97 درصد) و بیش ترین میانگین بیوماس گیاهی (26/55 گرم) در پایین ترین سطح شوری به دست آمد.
  بحث: پرایمینگ بذر به غیر از تعداد برگ، قطر ساقه و زمان لازم برای سبز شدن بر بقیه صفت های مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. هم چنین اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر درصد جوانه زنی تاثیرمعنی داری داشت. بیش ترین درصد جوانه زنی با 84/92 در تیمار نیترات پتاسیم و شوری 2 میلی موس حاصل شد. هم چنین تیمار کلرید پتاسیم و شوری 2 با میانگین 56/92 دارای بیش ترین درصد جوانه زنی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده کشت مرزه در مناطقی که آب آبیاری آن شور است توصیه نشده و در صورت وجود شوری پایین تکنیک پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم می تواند راه گشای تعدیل اثر تنش شوری بر درصد جوانه زنی مرزه باشد.
  کلیدواژگان: شوری، پرایمینگ، جوانه زنی، رشد اولیه، مرزه (Satureja sahendica Bornm.)
 • بی بی فاطمه حقیرالسادات، قاسم عمو عابدینی *، سمیرا نادری نژاد، محمدحسن شیخها، زهرا ملایی بلاسی، عظیم اکبرزاده، بهروز زندیه دولابی صفحات 49-60
  سابقه و هدف
  لیپوزوم ها امکان بارگیری داروهای لیپوفیل در دو لایه فسفولیپیدی و هیدروفیل در فضا های مایع میانی را فراهم می کنند. در تحقیق حاضر، ارزیابی و بررسی خصوصیات نانوحامل های لیپوزومی حاوی دوکسوروبیسین به دو روش فعال و غیرفعال از لحاظ میزان بارگذاری و رهایش دارو صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  برای سنتز نانولیپوزوم نسبت مشخصی از دی پالمیتول گلیسریو فسفوریل گلیسرول، کلسترول و پلی اتیلن گلیکول با یکدیگر ترکیب شدند سپس داروی دوکسوروبیسین به آن به دو روش غیر فعال و فعال در نانولیپوزوم بارگذاری شد. میانگین قطر نانوذرات محاسبه و میزان بارگذاری و رهایش دارو با روش دیالیز بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین اندازه نانوذرات ساخته شده در روش آب پوشانی لایه نازک چربیnm 6/138و در روش گرادیان pH nm9/105به دست آمده است. راندمان بارگذاری داروی دوکسوروبیسین نانولیپوزومه به ترتیب 65/15 و 89 به دست آمد. رهایش دارو طی 48 ساعت از دارو به ترتیب حدود 78 درصد و 24 درصد به ترتیب در روش آب پوشانی لایه نازک چربی و روش گرادیانی در محیط فسفات بافر سالین با 4/7 pH= می باشد.
  بحث: این مطالعه نشان داد با ایجاد ترکیب های حساس به pH در ساختار نانوذره می تواند رهایش دارو را کنترل کرد که نوعی هدفمندی غیراختصاصی می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که اثر دوکسوروبیسین لیپوزومه به روش فعال بیش تر از روش غیرفعال است. هم چنین فرمولاسیون تهیه شده حساس به pH است.
  کلیدواژگان: گرادیان pH، دوکسوروبیسین، لیپوزوم، حساس به pH
 • لیلا جبل عاملی *، محمد ایمان عینی، فرشته جبل عاملی صفحات 61-68
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژینواز یک بیماری زای فرصت طلب است که در ایجاد عفونت های متعددی نقش دارد، سیستم ترشحی تیپ 3 و توانایی تشکیل بیوفیلم از شاخص های مهم بیماری زا در این باکتری می باشند. در این مطالعه این دو عامل بیماری زا و هم چنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های به دست آمده از نمونه های خون و ادرار مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از تایید 39 باکتری مورد مطالعه به عنوان سودوموناس آئروژینوزا، تست آنتی بیوگرام به روش دیسک آگار دیفیوژن انجام شد. بررسی فراوانی ژن های کد کننده افکتور پروتئین های ترشح شده از سیستم ترشحی تیپ3 به وسیله تکنیک PCR انجام شد. هم چنین توانایی تولید بیوفیلم نیز برای سویه های جداسازی شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 18 و 21 جدایه سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب از نمونه های خون و ادرار به دست آمد که در هر دو مورد، نسبت به سفپودوکسیم و پلی میکسین B به ترتیب بیش ترین و کم ترین مقاومت وجود داشت. فراوانی ژن exoT در جدایه های خون و ادرار 100% بوده و دیگر ژن های exo نیز فراوانی بیش تری در نمونه های خون نسبت به ادرار داشتند. جدایه های مربوط به نمونه ادرار قدرت تشکیل بیوفیلم به صورت قوی را نشان می دادند در حالی که جدایه های خونی فقط می توانستند به صورت ضعیف و متوسط بیوفیلم تشکیل دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش مقاومت سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک ها و توانایی آن ها در ایجاد عفونت، و هم چنین وجود جدایه هایی که به طور غالب واجد ژن های توکسینی بوده و قادر به تولید بیوفیلم نیز می باشند، ضرورت غربالگری بیماران قبل از مصرف آنتی بیوتیک بدیهی می باشد چرا که در غیر این صورت احتمال انتشار انواع باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در جمعیت افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، سیستم ترشحی تیپ 3، بیوفیلم، ژن های exo
 • فاطمه اصانلو، مسعود صالحی پور *، پروین خدارحمی صفحات 69-77
  سابقه و هدف
  کورکومین ماده موثر و پیگمان زردرنگ در ریزوم زردچوبه است. با توجه به اثرهای مخرب فتالات ها بر سیستم تولید مثلی و بیضه های جنینی، بررسی نقش کورکومین بر TDS القا شده توسط فتالات در موش سوری است.
  مواد و روش ها
  40 سرموش سوری نر نژاد NMRI با وزن بین 20 تا 30 گرم انتخاب و به صورت تصادفی موش ها به چهار گروه کنترل، DEHP ، کورکومین و کورکومین + DEHP تقسیم شدند. نمونه های بافتی بیضه نیز بعد از برش 5 میکرومتری به روش هماتوکسلین- ائوزین رنگ آمیزی و بررسی شدند.
  یافته ها
  کورکومین سبب محافظت از بافت بیضه در موش های سوری شده هم چنین ضایعه های پاتولوژیک میکروسکوپی از جمله تخریب سلول های سرتولی و نکروز در سلول های لایدیگ که در گروه تیمار شده با DEHP یافت شد در گروه تحت تیمار با کورکومین+ DEHP بهبود یافته بود.
  بحث: کورکومین با خاصیت آنتی اکسیدانی خود سبب محافظت از تاثیر رادیکال های آزاد ناشی از فتالات ها بر بافت بیضه می شود. هم چنین کورکومین سبب حفظ غلظت تستوسترون به عنوان هورمون تنظیم کننده تولید مثل،وزن و فرآیند رشد می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر استرس اکسیداتیو فتالات ها کورکومین به عنوان یک آنتی اکسیدان توانست درصد قابل توجهی از ضایعه های پاتولوژیکDEHP بر روی تستوسترون و بافت را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: فتالات، کورکومین، DHEA، تستوسترون، آنتی اکسیدان، TDS، سلول های سرتولی
 • فرشته سرافرازی، شیوا ایرانی، لیلی صفدریان، محسن قدمی * صفحات 79-86
  سابقه و هدف
  پلی مورفیسم های موجود در ژنFSHR درپاسخ تخمدان به هورمون تاثیر گذارند. لذا بررسی پلی مورفیسم مربوط به جایگاه 680 موجود در ژنFSHR در زنان تحت درمان با روش IVF(موفق یا ناموفق) امری مهم است.
  مواد و روش ها
  از 31 زن نابارور دارای حداقل یک IVF ناموفق و30 زن دارای حداقل 1 بارداری موفق استخراج DNA به عمل آمد و سپس با استفاده از تکنیک های ( PCR ) و (Sequencing) برای پلی مورفیسم موجود در جایگاه 680 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقدار کل گنادوتروپین تزریق شده در زنان نابارور با ژنوتیپ Ser680 بیش تر از زنان نابارور با ژنوتیپAsn680 بود. تجزیه و تحلیل نشان داد پاسخ تخمدان به هورمون FSH در ژنوتیپ Ser680 در ژن FSHR ضعیف تر از ژنوتیپ Asn680 در زنان نابارور است.
  بحث: این مطالعه ارتباط معنی دار پلی مورفیسم ژن FSHR در موقعیت نوکلئوتید680 و درمان با هورمون FSH را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم Asn680Ser می تواند به عنوان نشان گر برای انتخاب افراد مستعد برای درمان با روش های IVF مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گیرنده هورمون (FSHR) FSH، هورمون FSH، پلی مورفیسم، IVF
 • الهام سیاسی، رباب رفیعی طباطبایی، فرزانه هجری صفحات 87-96
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژنوزا یکی از مهم ترین عوامل عفونت در بیمارستان است. مصرف گسترده و بی رویه آنتی بیوتیک ها و مواد ضد میکروبی در مراکز درمانی باعث پیدایش مقاومت در این باکتری شده است. هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن qacE در سودوموناس آئروژنوزای مقاوم به مواد بیوسایدی جدا شده از محیط بیمارستان ها بود.
  مواد و روش ها
  70 سویه سودوموناس آئروژنوزا از محیط های بیمارستان جمع آوری شد. حساسیت این سویه ها نسبت به ماده بیوسایدی دکونکس به روش ماکرودیلوشن براث سنجیده شد. حضور ژن qacE با واکنش‏ زنجیره‏ای پلی مراز بررسی شد.
  یافته ها
  در میان70 نمونه جداشده از محیط بیمارستان 15 نمونه سودوموناس آئروژینوزا بود. در بین باکتری های مورد آزمایش 12 نمونه با MIC g/mlμ 75 و 3 نمونه دارای MIC g/mlμ 400 نسبت به دکونکس بودند. در 12 نمونه (24%) حضور ژنqacE مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی، حضور ژن qacE را در سودوموناس آئروژنوزا نشان داد. با مقایسه سایر یافته در سراسر جهان، افزایش روز افزون مقاومت ژنتیکی باکتری سودوموناس آئروژینوزا را نسبت به مواد بیوسایدی به خصوص دکونکس مشخص می نماید. این نتایج برای کاربرد سیاست های صحیح استفاده از مواد ضد میکروبی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت به مواد ضد میکروبی، ژن qacE، حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC)
 • زهرا باقری اصلی چوبری، پریسا محمدی نژاد، محمد مهدی مغنی باشی منصوریه صفحات 97-103
  سابقه و هدف
  سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین علت مرگ و میر به دلیل سرطان در سراسر جهان می باشد. ژن Survivin با کد کردن یک پروتئین مهار کننده آپوپتوز، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی مخاط معده داشته و برای عملکرد طبیعی معده لازم است. در سرطان معده، بیان این ژن به طور قابل توجهی افزایش می یابد. هدف از این مطالعه بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی A9194G (rs2071214) در اگزون 4 ژنSurvivin با خطر ابتلا به سرطان معده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، ژنوتیپ چند شکلی مذکور در 101 بیمار مبتلا به سرطان معده و 101 فرد سالم از جمعیت عمومی که با بیماران از لحاظ سن و جنس همسان سازی شده بودند با تکنیک PCR-RFLP بررسی شد و با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و 2 آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد هیچ یک از ژنوتیپ ها و آلل های چند شکلی A9194G با خطر ابتلا به سرطان معده در ارتباط نبوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که ژنوتیپ چند شکلی A9194G ژن Survivin با خطر ابتلا به سرطان معده ارتباط معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: ژن Survivin، مهار کننده آپوپتوز، سرطان معده، چند شکلی تک نوکلئوتیدی، rs2071214
 • ساغر شهبازی، محسن زرگر، محمد سلیمانی درجاق صفحات 105-113
  سابقه و هدف
  پمپ های افلاکس یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی وجود ژن های oqxB وoqxA در کلبسیلا پنومونیه و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از 500 مراجعه کننده به آزمایشگاه های استان قم، جمع آوری شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی طبق (CLSI 2014) انجام شد. وجود ژن های oqxB ،oqxA با روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 100 باکتری کلبسیلا پنومونیه جدا گردید. تمام جدایه های کلبسیلا پنومونیه به سیپروفلوکساسین و آمیکاسین، حساس بودند. نتایج حاصل از PCR نشان داد که، 46 % از نمونه ها دارای ژن oqxA و 52% دارای ژن oqxB بودند.
  بحث: نتایج حاکی از آن است که باکتری کلبسیلا پنومونیه در سویه های جدا شده در بیمارستان های شهر قم از آمار قابل توجه ای بر خوردار می باشد. هم چنین، پمپ های افلاکس oqxAB از کمیت به نسبت بالایی برخوردار می باشد.
  نتیجه گیری
  مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی از جمله پمپ های افلاکس oqxAB، دارای اهمیت می باشد. این یافته ها بیانگر به کارگیری عوامل آنتی بیوتیکی جدید برای درمان عفونت های حاصل از این باکتری و ارگانیسم های مقاوم می باشد.
  کلیدواژگان: کلبسیلاپنومونیه، عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، پمپ افلاکس
|
 • Badri Ebrahimi Y., Maryam Ostadsharif *, Parisa Mohammadinejad Pages 9-18
  In 2007, based on genome-wide association studies, FTO gene was discovered. An association of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the fat mass and obesity-associated (FTO) gene region with body mass index (BMI) was identified in multiple populations, and indeed it leads to finding FTO gene as the first locus related to obesity. In this review, we explore the genetic epidemiology of FTO and discuss how its complex biology might link to the regulation of body weight.
  In the present mini review study, In vivo and In vitro researches of complex biological FTO, have been proposed. Also, association of FTO gene with obesity and obesity-related diseases has been investigated.
  The effect of FTO SNPs on obesity traits in African and Asian populations is similar or somewhat smaller than in European populations. FTO SNPs do not influence physical activity levels. Growing evidence from studies suggests that FTO along with subtle changes in food intake confer an increased risk of obesity. Defect in FTO gene creates clear phenotypes in postnatal growth retardation and the developmental problems.
  Keywords: FTO gene, Obesity, Genome, wide association studies, Body mass index
 • Fariba Oji, Hashem Yaghoubi * Pages 19-24
  Aim and
  Background
  Today many genes have been reported that affect obesity in complex ways. One of these genes is the polymorphism of ACE gene. Angiotensin converting enzyme (ACE) is an important factor that can affect adipose tissue metabolism. The aim of this study was to investigate the relationship between ACE gene polymorphism and obesity in the population of Ardabil province.
  Methods and materials: The 172 people attending this study were divided into two individuals of BMI
  Results
  In the group by BMI
  Conclusion
  The obtained results of this research suggested that genotype DD in ACE gene has a relationship with the obesity of Ardabil province population.
  Keywords: Obesity, polymorphism of ACE gene, Angiotensin, Converting Enzyme (ACE)
 • Milad Saber Tahan, Abbas Farazmand *, Ahmadali Pourbabaee Pages 25-32
  Aim and
  Background
  Today, the availability of the water for human consumption and industrial purposes is limited. We are of the opinion that the textile industry uses a lot of water, with suitable treatment, industrial wastewater can be recycled and reused. The use of bacteria for the removal of colour from Azo dye-containing wastewater.
  Material and
  Methods
  Effluent sample collected from a dye industry of Kashan was used as a source for the isolation of 24 morphologically distinct thermophilic bacteria capable of decolorizing wastewater textile dyes. The sample was cultured in TSB. Effluent samples were incubated at 50°C for 3 days under aerobic conditions for isolation of pure cultures. •In the current study three thermophilic bacterial species screened from 24 bacterial isolates, were used in combinations for the Biodecolourisation of textile wastewater collected from Kashan under aerated conditions. The consortium bacterial isolates exhibited best color removal in static condition with 90% color removed.
  Discussion
  The consortium bacterial isolates exhibited a remarkable color removal capability against effluent under static condition at 36-51°C and pH 5.5-9.5 in the presence of 7% NaCl.
  Keywords: Thermophilic bacteria, Waste water, Textile, Mixed bacterial consortium, Biodegradation
 • Sargol Aminnezhad, Roha Kasra Kermanshahi *, Morteza Mirzai, Jamal Rashidiani Pages 33-41
  Aim and
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an important opportunistic pathogen that typically makes a biofilm. P. aeruginosa biofilms are intrinsically resistant to antimicrobial chemotherapies.The aim of this study was to evaluate the inhibitory effects of ethanolic extract of Malva sylvestris on the biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa ATCC:27853 .
  Material and
  Methods
  The alcoholic extracts of Malva sylvestris which were collected from north western Iran(Kurdistan)were obtained by soxhlet apparatus. The antibacterial effect of plant extract was determined by well diffusion agar. The minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) were assessed by micro dilution method according to CLSL standard.
  Finally biofilm formation of these this strain in presence of ethanolic extract of M. sylvestris was determined using modified micro titer plate method. Statistic analysis was done by t-test and analysis of variance(ANOVA) was used to compare means and data correlation.
  Results
  The results showed a significant effect of ethanolic extract of M. sylvestris on the tested strain. The MIC and MBC were 62.5 mg ⁄ ml. The different concentration of ethanolic extract of M. sylvestris decreased significantly in biofilm formation. on P.aeruginosa in compared to gentamicin as the positive control (P value = 0.0124).
  Conclusion
  According to the finding Malva sylvestris, is effective in killing P. aeruginosa. bacterial biofim so this medicinal plant appears to be promising agent for prophylaxis against various pseudomonas infections
  Keywords: Keywords: Pseudomonas aeruginosa, MIC, MBC, biofilm, Malva sylvestris
 • Sahar Fanaiee, Fatemeh Nejatzadeh * Pages 41-48
  Aim and
  Background
  (Satureja sahendica) is one of the most important medicinal and edible plants. Priming is a technique that a seed obtained all physiological and biochemical requirement for germination before planted in the ground.
  Material and
  Methods
  In order to evaluation of seed priming on moderating salinity effect on germination and primary growth of Savory in pot planting, an experiment carried out by Factorial design with RCD at three replication in greenhouse of Islamic Azad University of Khoy in 2014. The first factor was salinity at three level (EC=2, 4 and 6 mmohs/cm of NaCl ) and second factor was seed priming in four level control, KNO3 (2.5%), KCl(2 %)and NaCl(1 %).Traits investigated include the length of root and shoot, shoot and root dry weight, germination percentage, mean germination time and the dry weight of the biomass.
  Results
  The variance analysis of data showed that salinity treatments significantly affected all investigated traits. Also interaction of salinity and priming on germination percentage was significantly affected. The highest percentage of germination (92.84%) obtained under KNO3 × 2 mmohs/cm NaCl concentration. The treatment of KCl × 2 mmohs/cm concentration with 92.56 has the highest percentage of germination.
  Conclusion
  According to this results Savory cultivation not recommended for Areas where the irrigation water is saline. And if water salinity is low, seed priming with KNO3 can moderated salinity effects on Savory seed germination. The interaction of two factors was significant on germination.
  Keywords: Savory, Salinity, Priming, Germination, Primary Growth
 • Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Ghasem Amoabediny *, Samira Naderinezhad, Mohammad-Hasan Sheikhha, Zahra Malaei-Balasi, Azim Akbarzade, Behrouz Zandieh Doulabi Pages 49-60
  Aim and
  Background
  Liposomal vesicles provide the possibility of loading lipophilic drugs into phospholipids bilayers and water-soluble (hydrophilic) aqueous phase. The present study was aimed on the evaluation of the properties of liposomal doxorubicin loaded into liposome by both active and passive procedures in terms of drug loading and release.
  Material and
  Methods
  Dipalmitoyl glycerol phospholipid glycerol, cholesterol and DSPE-mPEG 2000 was used for synthesis of nanoliposome. Then, doxorubicin loading was performed by passive (thin film hydration) and active (according to pH gradient) methods. The average diameter of nanoparticls was measured with Zeta Sizer. And the amount of drug loading and release was performed using dialysis.
  Results
  The average size of nanoparticles were 138.6 ± 4.9 nm and 105.9 ± 3.8 nm for thin film hydration method, and pH gradient method, respectively. And drug loading efficacy of doxorubicin-containing nanoliposomes was 89±4.35 for pH gradient method and 15.65±8.65 for thin film method. The accumulated amount of drug release during 48 hours in PBS at pH=7.4, was determined 78% and 24% for hydration thin film method pH gradient method, respectively.
  Conclusion
  This study shows that nanoliposomal doxorubicin prepared by active method, was more effective than that the passive method. Our prepared nanoformulation was also sensitive to pH of medium.
  Keywords: pH gradient, Doxorubicin, Liposome, pH sensitive
 • Leila Jabalameli *, Mohammad Emaneini, Fereshteh Jabalameli Pages 61-68
  Aim and
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen playing role in various infections. Type three secretion system and biofilm formation capability are important virulence factors in this bacterium. In the present study, two virulence factors as well as antibiotic resistant patterns of isolates obtained from blood and urine samples were examined.
  Material and
  Methods
  After confirming 39 bacterial isolates as Pseudomonas aeruginosa, antibiogram was performed via disk diffusion method. Polymerase Chain Reaction was done in order to find the frequency of genes encoding effector proteins by type three secretion system.
  Results
  18 and 21 Pseudomonas aeruginosa were isolated from blood and urine, respectively among which the most and the least resistance were observed against Cefpodoxime and Polymyxin B, respectively. ExoT gene was detected in 100% of both blood and urine samples and the frequency of other exo genes in blood samples was more than in urine samples. Isolates from urine samples were able to form strong biofilm, while isolates from blood samples could produce weak and moderate biofilms.
  Conclusion
  According to promotion of resistant Pseudomonas aeruginosa against antibiotics and their ability in developing infection, and the presence of isolates harboring toxin genes as well as capability of forming biofilm, the necessity of screening patients before antibiotic therapy is apparent, otherwise, the possibility of dissemination of different antibiotic resistant bacteria among population will be increased.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, type three secretion system, biofilm, exo genes
 • Fatemeh Osanloo, Masoud Salehipour *, Parvin Khodarahmi Pages 69-77
  Aim and
  Background
  Curcumin is the yellow pigment derived from rhizome of turmeric. Curcuminoids are natural phenols that used in natural medicine for thousands of years. Currently antioxidant and anti-inflammatory properties of this material are considered in clinical practice. However, a little study that has been done on the effect of curcumin on a reproductive system.
  Materials And Methods
  This study was an experimental study, 40 male NMRI mice weighing 20 to 30 grams were investigated. The rats were randomly assigned to four groups: control, treated with 10mg / kg / Day DEHP, DEHP treatment group with curcumin and curcumin group. After two weeks body weight of mice were measured. Right and left testis was weighed separately. The genital pore distance (AGD) was measured. The blood was drived from the heart, testosterone, and dehydroepiandrosterone performed by ELISA Mehod on mice serum. Testicular samples were cutting 5 microns and stained with hematoxilina-eosina method, ultimately were evaluated.
  Results
  The study demonstrated protective effects of Curcumin on testis of mice. So that daily administration DEHP10mg / kg / day with 5 ml curcumin can improve the parameters of body weight (p = 0.000), testicular right and left (p = 0.000) and serum testosterone (p = 0.026) compared to mice treated with DEHP was alone. Also microscopic pathological waste, including demolition of Sertoli cells and Leydig cell necrosis in the group treated with DEHP was found in the group treated with curcumin DEHP were improved.
  Conclusion
  Curcumin protects testicular tissue from free radicals induced of phthalates by antioxidant properties. It also modulates the testoster hormone as a regulator of reproduction, weight and growth process.
  Keywords: Anti oxidant, curcumin, DHEA, sertoli cells, phthalate, TDS, testosterone
 • Fereshteh Sarafrazi, Shiva Irani, Lili Safdarian, Mohsen Ghadami * Pages 79-86
  Aim and
  Background
  Follicular stimulating hormone (FSH) is a glycoprotein and widely used for the treatment of infertility, and its action is mediated by FSH receptor (FSHR).There are several SNPs in FSHR gene of which determine the ovarian response to FSH. One of them is located at position 680 (Asparagine (N) to Serine (S)). Polymorphic sites give rise to three discrete variants of FSHR: NN, NS, and SS. We evaluated this functional polymorphism site in Iranian infertile women who undergo in vitro fertilization (either successful or failed).
  Materials And Methods
  31 incident cases and 30 controls were analyzed using PCR and direct sequencing for Asn/Ser at position 680 polymorphism.
  Results
  In normal group Ser680/Ser680 genotype was more frequent than infertile patients. These findings failed to support the relationship between this polymorphism and infertility in evaluated Iranian women. However the total amount of FSH consumed by Ser680 in infertile patients was more than that was used by Asn680 group. A logistic regression analysis between the groups with Ser680 and Asn680 showed that Ser680 showed poor response to FSH.
  Conclusions
  Our results suggested that Asn680Ser polymorphism can be used as a marker for considering FSH dosage in patients undergoing IVF, and a personalized FSH therapy may be applied based on patientś genotype at this polymorphism site in clinical setting.
  Keywords: Keywords: Follicle Stimulating Hormone, Follicle Stimulating Hormone Receptor, In, Vitro Fertilization, Single Nucleotide Polymorphisms
 • Elham Siasi, Robab Rafiei Tabatabaii, Farzaneh Hejri Pages 87-96
  Aim and
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is one of important infection factors in hospitals. Overplay of antiseptics in clinical centers not only did not destroy pathogenic bacterias but also grew a resistance for these kind of compounds in microorganisms. The purpose of this study is to investigate the resistant gene to antiseptics, qacE gene, which was found among Pseudomonas aeruginosas released from hospitals.
  Materials And Methods
  70 strains of Pseudomonas aeruginosas were collected from hospitals. The sensitivity of these strains to deconex was estimated by Macrodilution Broth Test. Identification of qacE gene was used by PCR.
  Results
  Among 70 samples isolated from hospitals 15 cases were Pseudomonas aeruginosa. 12 samples had MIC 75 µg/ml and MIC for 3 samples was 400 µg/ml. QacE gene was presented in 12 sample ((24%.
  Conclusion
  The results of this study indicated the presence of qacE gene in Pseudomonas aeruginosa. The comparison of the results with the rest of the world indicates the increasing genetic resistance of Pseudomonas aeruginosa to antiseptics such as deconex. These results are important in taking proper health policies and using effective antiseptics for hospital infections.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antimicrobial resistance, qacE gene, MIC (Minimum Inhibition Concentration)
 • Zahra Bagheri, Parisa Mohamadynejad, Mehdi Moghanibashi Pages 97-103
  Aim and
  Background
  Gastric cancer is the fourth most common cancer and second leading cause of cancer related death in the world. Survivin gene encodes a protein which is one of the apoptosis inhibitors. It plays an important role in maintaining the gastric mucosa and is vital for normal function of the stomach. It also plays a key role in differentiation of gastric the epithelial cells and repairs the gastric mucosa after damage. This gene is widely expressed in the gastric stomach, its expression increase significantly in gastric cancer. Regarding role of survivin gene in gastric cancer, in the present study, the association of single- nucleotide polymorphism (rs2071214) A9194G in exon 4 survivin gene with risk of gastric cancers is investigated.
  Material and
  Methods
  In this study, 101 patients with gastric cancer and 101 healthy subjects as the control (all matched in terms of age and gender) were examined by PCR-RFLP technique. The obtained data and information were analyzed by statistical regression logestic and 2 testes.
  Results
  The results of this study showed that different genotypes of polymorphism A9194G and alleles are not significantly associated with gastric cancer.
  Conclusion
  Our results have shown that there isn’t an association between A9194G polymorphism with the risk of gastric cancer.
  Keywords: Survivin gene, apoptosis inhibitors, single, nucleotide polymorphism, gastric cancer, rs2071214
 • Saghar Shahbazi, Mohsen Zargar, Mohammad Soleimani Dorjagh Pages 105-113
  Aim and
  Background
  the efflux pumps as one of the resistance mechanisms against antibiotics. So object of this study, is determining the existence of oqxA and oqxB gens in Klebsiella pneumoniae Isolated and their sample of antibiotic resistance.
  Materials And Methods
  the sample making of 500 referred outpatients to the laboratories of Qom province. For determining of antibiotic sensibility, it was according to instruction CLSI 2014. the existence of oqxA and oqxB genes was detected by PCR.

  Result
  100 number of klebsiella pneumonie bacteria separated. Determined. all Klebsiella pneumonia were sensitive to Ciprofloxacin and Amikacin. The results out of PCR revealed 46% had oqxA gene and 52% had oqxB gene.

  Conclusion
  . Results out of present study suggest that the klebsiella pneumonia bacteria in strains isolated in hospitals of Qom has got a very significant statisics. Also, efflux pumps oqxAB have got a relatively high quantity.
  Results
  The ways to confront and oppose antibiotic resistance including the efflux pumps oqxAB is important. These findings indicate the need to control the antibiotics treatments and to use new antibiotic agents for the treatment of infections caused by this bacteria and other resistant organisms.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, urinary trac infections, Antibiotic resistance, Efflux pump