فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 455 (هفته سوم دی ماه 1396)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 455 (هفته سوم دی ماه 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/10/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • مسعود نادرپور گرمی، مهرنوش موسوی اقدس، کسری توسلی صفحات 1599-1604
  مقدمه
  ضعف عصب فاشیال از عوارض عمده ی جراحی تومورهای پاروتید می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تزریق دگزامتازون وریدی تک دز قبل از جراحی پاروتیدکتومی سطحی بر میزان بروز دیسفانکشن عصب فاشیال بعد از عمل بود.
  روش ها
  این مطالعه ی کارآزمایی بالینی بر روی 40 بیمار مبتلا به توده ی خوش خیم پاروتید با عملکرد طبیعی عصب فاشیال که کاندیدای جراحی پاروتیدکتومی سطحی بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره تحت دارو و دارونما تقسیم شدند. هر دو گروه، تحت جراحی پاروتیدکتومی سطحی قرار گرفتند. ضعف عصب بعد از جراحی و ارتباط آن با تزریق دگزامتازون و اندازه و موقعیت توده و همچنین، در صورت ایجاد فلج عصب، مدت ریکاوری عصب و درگیری شاخه ها، در دو گروه دارو و دارونما بررسی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  تزریق دگزامتازون 4 ساعت قبل از عمل، باعث کاهش دیسفانکشن عصب در مقایسه با گروه دارونما شد (050/0 > P). همچنین، دیسفانکشن عصب بر اساس محل قرار گرفتن توده در لوب های میانی و دم (749/0 = P) و اندازه ی توده (505/0 = P) در بین دو گروه دارای اختلاف آماری معنی داری نبود. تزریق دگزامتازون، باعث کاهش مدت ریکاوری در طی دو هفته ی اول بعد از جراحی می شود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که استفاده از دگزامتازون 4 ساعت قبل از جراحی پاروتیدکتومی سطحی، نتیجه ی خوبی در کاهش دیسفانکشن عصب فاشیال بعد از جراحی دارد.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، عصب فاشیال، غده ی پاروتید، جراحی
 • نجمه حجابی حقیقی، حمید آتش پور، میترا ملایی نژاد صفحات 1605-1613
  مقدمه
  سلامت جنسی جزء مهمی در تامین سلامت زوجین و بهداشت عمومی است. موفقیت در ارتباط جنسی زوج، موفقیت در زندگی زناشویی است. در سال های اخیر، ارتباط شاخص توده ی بدنی با عملکرد جنسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی عملکرد جنسی و اعتماد به نفس جنسی با در نظر گرفتن شاخص توده ی بدنی زنان سنین باروری انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه ی مقطعی، 192 زن 50-18 سال متاهل شهر اصفهان در سال های 96-1395 به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. ملاک های ورود شامل تحصیلات حداقل دیپلم، نداشتن بیماری روانی و جسمی و تمایل به شرکت در پژوهش بودند. ملاک های خروج، شامل عدم تمایل و همکاری شرکت کننده در پژوهش بود. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ی فردی، ترازو و متر، پرسش نامه های شاخص عملکرد جنسی (Female sexual function index یا FSFI) و اعتماد به نفس جنسی زنان Anne Hooper، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های Levene، و MANOVA و One-way ANOVA انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات ابعاد میل جنسی، تحریک روانی و ارگاسم، در سه گروه لاغر (< 5/18 کیلوگرم/مترمربع)، متوسط (9/24-5/18 کیلوگرم/مترمربع) و چاق (30-25 کیلوگرم/مترمربع) بود (05/0 > P)، اما در ابعاد رطوبت، رضایتمندی و درد جنسی بین سه گروه، تفاوت معنی داری به دست نیامد. همچنین، میانگین نمرات ابعاد میل جنسی، تحریک روانی و ارگاسم در زنان لاغر پایین تر و میانگین نمرات درد جنسی آن ها بالاتر از سایر گروه ها بود (050/0 > P). سه گروه در اعتماد به نفس جنسی تفاوت معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، می توان گفت که شاخص توده ی بدنی در زنان، تنها عامل تعیین کننده ی عملکرد و اعتماد به نفس جنسی آن ها نیست و سایر عوامل موثر درون روانی، بین فردی و سناریوهای فرهنگی را باید مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: شاخص توده ی بدنی، عملکرد جنسی، اعتماد به نفس جنسی
 • فائزه فرهنگ، زهرا علیزاده، نضال صراف زادگان، علی پورمقدس، قاسم یادگارفر صفحات 1614-1619
  مقدمه
  بیماری قلبی روماتیسمی و بیماری های عروق کرونری، از مسایل اساسی سلامت در کشورهای در حال توسعه هستند. بیماری های دریچه ای قلبی روماتیسمی، با وجود شیوع کمتری که نسبت به بیماری های عروق کرونری دارند، اما بسیار حایز اهمیت هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین بیماری های روماتیسمی دریچه ای قلبی و بیماری های عروق کرونری در بیماران با آنژین پایدار بود.
  روش ها
  این مطالعه یک مطالعه ی مورد- شاهدی بود که بر روی بیماران با آنژین پایدار تحت آنژیوگرافی انجام شد. در ابتدا، گزارش آنژیوگرافی بیماران بررسی گردید و بر اساس نتایج حاصل از آن، بیماران به دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به بیماری های عروق کرونری تقسیم شدند. سپس، گزارش اکوکاردیوگرافی از نظر وجود یا عدم وجود بیماری دریچه ای قلبی و همچنین، روماتیسمی و غیر روماتیسمی بودن آن تحت بررسی قرار گرفت. در نهایت، ارتباط بین ابتلا به بیماری عروق کرونری و بیماری های دریچه ای قلبی روماتیسمی بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 1062 بیمار با میانگین سنی 38/11 ± 67/61 سال بررسی شدند که 64 درصد آن ها مرد بودند. در بین شرکت کنندگان مطالعه، 3/61 درصد بیماری عروق کرونری و 9/33 درصد بیماری دریچه ای قلبی و حدود 33/4 درصد (46 نفر) بیماری روماتیسمی دریچه ای داشتند که این تعداد، 7/12 درصد از کل درگیری دریچه ای را تشکیل می داد. 7/21 درصد بیماران با درگیری دریچه ای روماتیسمی، مبتلا به بیماری های عروق کرونری بودند.
  نتیجه گیری
  موارد درگیری روماتیسمی دریچه ای قلب، با درگیری کمتر عروق کرونری قلب همراهی دارد.
  کلیدواژگان: بیماری روماتیسمی قلب، بیماری عروق کرونری، بیماری های دریچه ای قلب، آنژین پایدار
 • پرویز کاشفی، زهرا عباسیان، سعید عباسی، محمود سقایی صفحات 1620-1625
  مقدمه
  امروزه، سیستم های امتیازبندی زیادی برای تعیین میزان مرگ و میر بیماران دچار تروما وجود دارد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی دو سیستم امتیازبندی Simplified acute physiology score III (SAPS) و Sequential organ failure assessment (SOFA) در تعیین میزان مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی گذشته نگر، میزان مرگ و میر 100 بیمار دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه با استفاده از دو سیستم امتیاز بندی SOFA و SAPS III اندازه گیری شد. همچنین، بیماران بر اساس مرگ و میر به دو گروه زنده و فوت شده تقسیم شدند.
  یافته ها
  میانگین امتیاز SOFA در دو گروه زنده و فوت شده، به ترتیب 97/2 ± 20/6 و 69/2 ± 16/14 و میانگین امتیاز SAPS در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 67/12 ± 02/35 و 54/13 ± 96/60 بود. میزان امتیازات SOFA و SAPS III در گروه فوت شده، به طور معنی داری بالاتر از گروه زنده بود (001/0 > P برای هر دو سیستم امتیازبندی). حساسیت و ویژگی برای سیستم امتیازبندی SOFA به ترتیب 26/69 و 92/29 درصد و برای سیستم امتیازبندی SAPS III 22/68 و 25/32 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  هر دو سیستم امتیازبندی SOFA و SAPS III معیارهای خوبی برای امتیازبندی پیش آگهی مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه بودند؛ چرا که میزان حساسیت و ویژگی دو سیستم امتیازبندی به طور تقریبی شبیه به هم، اما راحتی و سادگی سیستم امتیازبندی SOFA در تعیین مرگ و میر بیشتر بود.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، تروما، بخش مراقبت های ویژه
 • غلامرضا مهاجری، علی میانجی، مهدی میانجی صفحات 1626-1632
  مقدمه
  استومی، عمل جراحی شایعی است که سبب افزایش امید به زندگی در بیماران می شود، اما با این حال، این روش نیز دارای عوارضی می باشد که شناخت عوارض آن و عوامل موثر بر آن، سبب کاهش بروز این عارضه می شود. از این رو، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی وضعیت عوارض بعد از عمل جراحی استومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان از مهر 1394 تا مهر 1395 بود.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 197 بیمار تحت استومی انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و علت جراحی استومی، فراوانی نسبی بروز عوارض و مرگ و میر تعیین و ثبت شد. برای مقایسه ی متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون های t، 2χ و Mann-Whitney استفاده شد.
  یافته ها
  شیوع کلی عوارض در بیماران دارای استومی برابر با 100 بیمار (8/50 درصد) به دست آمد. از مجموع 197 بیمار مورد مطالعه، 32 نفر (2/16 درصد) دچار پرولاپس، 17 نفر (6/8 درصد) دچار هرنیا، 24 نفر (2/12 درصد) دچار تحریک پوست، 85 نفر (1/43 درصد) دچار ترشح از محل استومی و در نهایت 81 نفر (1/41 درصد) دچار دفع بوی بد از محل استومی بودند. بروز عوارض به صورت کلی در بیماران تحت ایلئوستومی، مبتلایان به بیماری های التهابی و رطان رکتوم و افراد دارای استومی دایم، بیشتر از بیماران دیگر بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای عوارض در بیماران تحت استومی، شناخت عوامل موثر بر بروز بیشتر عوارض در این بیماران، به خصوص در بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های التهابی تحت ایلئوستومی و بیماران با استومی دایم، پیشنهاد می شود اقدامات پیش گیرانه در این بیماران با جدیت بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: استومی، عوارض، پرولاپس
 • جعفر نصیری، فاطمه مختاریان صفحات 1633-1639
  مقدمه
  تشنج ناشی از تب، شایع ترین شکل تشنج در کودکان است که در 5-3 درصد کودکان 6 ماهه تا 6 ساله رخ می دهد. در تب تشنج، بایستی عفونت های مغزی را مد نظر داشت و از طریق شرح حال، معاینه ی بالینی و در صورت لزوم بررسی مایع مغزی- نخاعی، آن را بررسی کرد. برخورد مراکز مختلف جهان در مورد انجام بررسی مایع مغزی- نخاعی متفاوت است. این سوال همیشه مطرح بوده است که «آیا در همه ی شیرخواران زیر 18 ماه با اولین تشنج ناشی از تب، باید مایع مغزی- نخاعی بررسی شود یا خیر؟». مطالعه ی حاضر با هدف بررسی بروز مننژیت در شیرخواران 18-6 ماهه با اولین تشنج ناشی از تب و حال عمومی خوب انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه ی آینده نگر، بروز مننژیت را در شیرخواران 18-6 ماهه با اولین تب و تشنج و حال عمومی خوب (بدون علایم مطرح کننده ی مننژیت و سپسیس) که از خرداد تا اسفند 1395 به بیمارستان های امام حسین (ع) و امین اصفهان مراجعه کردند، مورد بررسی قرار داد. کلیه ی اطلاعات مربوط به بیماران که از طریق شرح حال، معاینه ی بالینی و بررسی های پیراپزشکی و انجام پانکسیون لومبار به دست آمد، در فرم های از پیش تهیه شده وارد و با استفاده از نرم افزار SPSS واکاوی گردید.
  یافته ها
  170 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان با اولین تشنج ناشی از تب و حال عمومی خوب (بدون علایم مطرح کننده ی مننژیت یا سپسیس) مورد مطالعه قرار گرفتند و پانکسیون لومبار انجام شد. 128 نفر (3/75 درصد) تشنج ساده و 42 نفر (7/24 درصد) تشنج کمپلکس داشتند. برای 2 مورد (2/1 درصد) از بیماران تشخیص مننژیت (باکتریال یا آسپتیک) داده شد که هیچ کدام باکتریال نبودند.
  نتیجه گیری
  در شیرخواران با گروه سنی 18-6 ماه با اولین تب و تشنج و حال عمومی خوب، بدون علایم مطرح کننده ی مننژیت و سپسیس، نیازی به انجام پانکسیون لومبار به عنوان بررسی معمول نمی باشد و توصیه های پیشین در این زمینه، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تشنج، تب، مننژیت، باکتریال، پانکسیون لومبار
 • صدیقه مقسمی، گیتی ازگلی، فضل الله احمدی، معصومه سیمبر صفحات 1640-1647
  مقدمه
  سلامت جنسی در تمام عمر مهم است. با این حال، عمده ی تحقیقات و برنامه های بهداشتی در سنین باروری بوده و تحقیقات کمی به بررسی وضعیت سلامت جنسی زنان در میان سالی پرداخته است. این تحقیق، با هدف تعیین وضعیت بهره مندی زنان میان سال متاهل از خدمات سلامت جنسی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه ی مقطعی حاضر، در سال 1395 بر روی 326 زن میان سال 65-40 ساله در شهر گرگان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته ی پایا و روا در سه بخش دموگرافیک و مراقبت از سلامت جنسی، منابع کسب اطلاعات و محل مراجعه برای حل مشکلات جنسی جمع آوری گردید. داده ها در سطح معنی داری 050/0 > P با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی، پارامتریک و غیر پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  9/46 درصد زنان هرگز برای معاینه ی پستان مراجعه نکرده بودند. 9/43 درصد آنان هر 5 سال یک بار آزمایش دهانه ی رحم انجام نمی دادند. 1/41 درصد برای حل مشکل سلامت جنسی خود به مراکز بهداشتی و یا درمانی مراجعه می کردند. 1/22 درصد افراد، هرگز سوالات سلامت جنسی خود را از کارکنان بهداشتی نمی پرسیدند. مهم ترین منابع کسب اطلاعات به ترتیب کارکنان بهداشتی زن (60 درصد)، کتاب ها و مجلات (8/32 درصد) و سپس دوستان (8/19 درصد) بودند. برخی مشخصات دموگرافیک و باروری با نمره ی مراقبت جنسی مرتبط بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  وضعیت مراقبت و بهره مندی از خدمات سلامت جنسی در زنان میان سال مطلوب نبوده و نیازمند توجه بیشتری است. انجام مطالعات کیفی، جهت بررسی عمیق و مبتنی بر بستر عوامل موثر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلامت جنسی، میان سالی، خدمات سلامت زنان، رفتارهای جستجوی سلامت
|
 • Masoud Naderpour-Germi, Mehrnoush Mousavi-Aghdas, Kasra Tavassoli Pages 1599-1604
  Background
  Facial nerve weakness is the major complication of parotid tumors. The aim of this study was to evaluate the effect of a single dose of intravenous dexamethasone before superficial parotidectomy on postoperative facial nerve dysfunction.
  Methods
  This randomized clinical trial study was performed on 40 patients with benign parotid lesions and normal function of the facial nerve. Patients were randomly assigned to two groups of 20 patients under medication and placebo; patients in both groups underwent superficial parotidectomy. Early postoperative function, and rate of function return and its relationship to size, type, and position of the mass, as well as age, and sex were compared among the groups.
  Findings: Incidence of postoperative facial nerve dysfunction was significantly lower in patient received dexamethasone (5% in drug group versus 35% in placebo group) on the first postoperative day (P = 0.018). There was no statistically significant difference between the nerve dysfunction based on the mass location (P = 0.749) and size (P = 0.505), and the nerve dysfunction rate between the two groups in terms of age (P = 0.490) and gender (P = 0.429).
  Conclusion
  This study shows that using intravenous dexamethasone 4 hours before the superficial parotidectomy has a good result in reduction of facial nerve dysfunction.
  Keywords: Dexamethasone, Facial nerve, Parotid gland, Surgery
 • Najmeh Hejabi-Haghighi, Hamid Atashpour, Mitra Molaeinezhad Pages 1605-1613
  Background
  Sexual health is a critical component of couples’ health and general health. Body mass index (BMI) is known to influence sexual function, self-efficacy, and sexual performance. This study aimed to assess the relationship of sexual function and sexual self-esteem among the women of reproductive age based on body mass index.
  Methods
  In a cross-sectional study in Isfahan City, Iran, 192 married women aged between 18 and 50 years were enrolled as a convenient sample. Data were gathered using meter, digital scale, Female Sexual Function Index (FSFI), and Anne Hooper's Sexual Self-Esteem questionnaire. The data were analyzed using SPSS software.
  Findings: Differences in average desire, arousal, and orgasm scores among the underweight, normal body mass index, and obese individuals were significant (P
  Conclusion
  The results showed that body mass index is not the only effective factor on sexual function, sexual self efficacy, and sexual self-esteem in women; intra-psychological, interpersonal, and socio-cultural factors should to be considered as important mediatings, too.
  Keywords: Body mass index, Sexual activity, Self-esteem
 • Faezeh Farhang, Zahra Alizadeh, Nizal Sarrafzadegan, Ali Pourmoghaddas, Ghasem Yadegarfar Pages 1614-1619
  Background
  Rheumatic heart disease and coronary artery diseases (CAD) are two of main health problems in developing countries. Rheumatic valvular heart disease is less common than coronary artery diseases but it has its importance. This study aimed to evaluate the relationship between rheumatic valvular heart disease and coronary artery diseases in patients with stable angina in Isfahan City, Iran.
  Methods
  This was a case-control study on patients with stable angina who experienced angiography. At first, patient's angiography reports were evaluated and according to them, patients were divided in to two groups including those with or without coronary artery diseases. Then, patient's echocardiography reports were assessed for having valvular heart disease or not special rheumatic valvular heart diseases. Finally, the relationship between having coronary artery diseases and rheumatic valvular heart disease were evaluated.
  Findings: 1062 patients with mean age of 61.67 ± 11.38 years were evaluated that 64% of them were men. Among participants, 61.3% had coronary artery diseases and 33.9% had rheumatic valvular heart disease that was 12.7% of all valvular heart diseases. About 21.7% of patients with rheumatic valvular heart disease had coronary artery diseases.
  Conclusion
  Patients with rheumatic valvular heart disease showed less prevalence of coronary artery diseases.
  Keywords: Rheumatic heart disease, Coronary artery disease, Valvular heart disease, Stable angina
 • Parviz Kashefi, Zahra Abbasian, Saeed Abbasi, Mahmoud Saghaei Pages 1620-1625
  Background
  Recently, there are many scoring systems to determine the mortality rate among the patients with trauma. The aim of this study was to compare the Simplified Acute Physiology Score (SAPS) III and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) tests in determining the degree of mortality in patients with trauma admitted to the intensive care units (ICU).
  Methods
  In this retrospective cross-sectional study, mortality rate was assessed using of SOFA and SAPS III scorings on 100 patients with trauma who admitted to the intensive care units of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in 2015, according to the inclusion and exclusion criteria. The patients were also divided into two groups of survive and non-survive based on mortality.
  Findings: The mean SOFA scores in survive and non-survive groups were 6.20 ±2.97 and 14.16 ± 2.69, and mean SAPS III scores were 35.02 ±12.67 and 60.96± 13.54, respectively. The SOFA and SAPS III scores in the non-survive group were significantly higher than survive group (P
  Conclusion
  Both SOFA and SAPS III scorings are good criteria for predicting mortality in patients with trauma admitted to the intensive care units. So, the sensitivity and specificity of the two tests were roughly similar, but the convenience and simplicity of the SOFA test were more in determining of mortality rate.
  Keywords: Mortality, Trauma, Intensive care unit
 • Gholamreza Mohajeri, Ali Mianji, Mahdi Mianji Pages 1626-1632
  Background
  Ostomy is a common surgical procedure that increases life expectancy in needy patients; however, it also has complications that recognizing them and effective factors will reduce the incidence of these complications. This study aimed to investigate postoperative complications of ostomy.
  Methods
  This study was performed on 197 patients undergoing ostomy surgery in Alzahra hospital, Isfahan, Iran, from October 2015 to October 2016. Demographic data and the cause of ostomy, relative frequency of complications and mortality were recorded. T, chi-square, and Mann-Whitney tests were used to compare the studied variables.
  Findings: The overall incidence of complications in patients with ostomy was 100 (50.8%). Of the total of 197 patients, 32 patients (16.2%) had prolapse, 17 (8.6%) had hernia, 24 (12.2%) had irritation, 85 (43.1%) had secretion, and 81 (41.1%) complained of bad smell at the site. The incidence of complications in patients with inflammatory diseases, rectal cancer, and permanent ostomy was higher than other patients (P
  Conclusion
  Considering the high prevalence of complications in patients undergoing ostomy, recognizing the factors affecting more complications in patients with inflammatory diseases, rectal cancer, and permanent ostomy, preventive measures in these patients should be performed more seriously.
  Keywords: Ostomy, Complications, Prolapse
 • Jafar Nasiri, Fatemeh Mokhtarian Pages 1633-1639
  Background
  Febrile seizure is the most common type of childhood seizures that occurs in about 3-5 percent of children between the ages of six months and six years. Cerebral infections should be assessed through clinical examinations or, if necessary, lumbar puncture. However, this question has always been raised whether all children with the first febrile convulsion under the age of 18 months must really have lumber puncture? This study aimed to assess the incidence of meningitis in children aged 6-18 months with first febrile seizure and good general condition.
  Methods
  In this prospective study, the of incidence of meningitis in children aged 6-18 month with first febrile seizure and good general condition (without symptoms suggestive of meningitis or sepsis) was calculated among the patients hospitalized in Imam Hossein and Amin hospitals, Isfahan, Iran, from May 2016 to March 2017. All patient's data from clinical and paraclinical examinations were entered into prepared forms and analyzed via SPSS software.
  Findings: Among 170 studied patients, all of them had lumbar puncture, 128 cases (75.3%) presented with simple and 42 (24.7%) with complex febrile seizure. Meningitis (bacterial or aseptic) were identified in 2 cases (1.2%). None of them had bacterial meningitis.
  Conclusion
  Groups of children aged 6-18 months with first febrile seizure and good general condition and without symptoms suggestive of meningitis or sepsis do not need lumbar puncture; and previous recommendations should be reviewed in all children under the age of 18 months with the first febrile convulsion.
  Keywords: Seizures, Febrile, Meningitis, Bacterial, Spinal puncture
 • Sedigheh Moghasemi, Giti Ozgoli, Fazlollah Ahmadi, Maasoumeh Simbar Pages 1640-1647
  Background
  Sexual health is important in life course, but major researches and health programs are focused on reproductive age. This study aimed to assess sexual health care utilization in married middle aged women.
  Methods
  A cross-sectional study was done on 326 middle-aged women (40 to 65 years old) in 2016 in Gorgan City, Iran, using Quota sampling. Data were gathered using researcher-made valid and reliable questionnaire including three parts of demographic and sexual health care, source of information, and place for sexual health help-seeking. Data were analyzed using descriptive, parametric, and nonparametric statistic tests via SPSS software at the significant level of PFindings: 46.9% of subjects did not have any clinical breast exam. 43.9% of them did not have Pap smear even every 5 years. 41.1% were referred to health centers for their sexual problems. 22.1% never asked their sexual problems from health care providers. The most important sexual health information sources were female health care providers (60%), books/magazines (32.8%), and friends (19.8%). Some demographic and reproductive characteristics were related to sexual health care score (P
  Conclusion
  Sexual health status and utilization of sexual healthcare services in middle-aged women is not suitable and needs more attention. Conducting qualitative studies in order to deep evaluation of barriers and facilitating factors in a context-based approach is suggested.
  Keywords: Sexual health, Middle aged, Women's health services, Help-seeking behavior