فهرست مطالب

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - سال سی و سوم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • سال سی و سوم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی مقدم، مهدی صیدی *، وحید عبدوسی، مجید میراب بالو، زهرا طهماسبی صفحات 703-716
  عصاره گیاهان دارویی ممکن است به عنوان آفت کشت زیستی دوست دار طبیعت و بدون خطر برای انسان ها و حیوانات مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، اثرات شش گیاه دارویی بومی شامل Satureja sahendica Bornm.، Satureja khuzistanica Jamzad، Scrophularia striata Boiss.، Thymbra spicata L.، Oliveria decumbens Vent. و Vitex agnus-castus L. و سم استامی پراید در کنترل آفت سفید بالک خیار (Bemisia tabaci) و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خیار در شرایط مزرعه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تمام عصاره های بکار رفته سبب کاهش جمعیت سفید بالک نسبت به شاهد شدند. اما از میان آنها، بیشترین تاثیر در کنترل این آفت برای Oliveria decumbens Vent. ثبت گردید. کاربرد عصاره ها به ویژه در غلظت های ppm500 و ppm1000 سبب افزایش معنی دار تعداد میوه درجه یک و تعداد میوه درجه دو شد. با افزایش غلظت عصاره ها از ppm250 تا ppm1000، محتوی پتاسیم برگ افزایش و محتوی کلسیم و سفتی میوه کاهش یافت. نتایج نشان داد که کاربرد عصاره ها و سم استامی پراید به ویژه در غلظت بالا (ppm1000) باعث ایجاد برخی اثرات منفی در گیاه میزبان و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. به طور کلی، تمام عصاره های بکار رفته به ویژه عصاره Oliveria decumbens Vent.، در غلظت های پایین سبب کنترل موثر آفت سفید بالک بدون اثرات منفی بر گیاه میزبان در مقایسه با حشره کش استامی پراید شدند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ایلام، خیار، گیاهان دارویی
 • شیما مریخ، محبوبه طاهرخانی *، سید رضا حسینی دوست صفحات 717-729
  گیاه مورد مطالعه، گیاهی هیبریدی با نام علمی Loganberry (Rubus×Loganobaccus) از خانواده Rosaceae و جنس Rubusمی باشد که میوه ای مانند توت فرنگی می دهد. میوه این گیاه قرمز و بسیار ترش است و این گیاه بسیار کمیاب، یکی از ارقام تمشک قرمز می باشد. Loganberry بومی ایران نبوده و در حال حاضر از طریق کشت درون شیشه ای تکثیر می گردد. تاکنون تحقیقی از نظر فیتوشیمیایی بر روی گونه هیبریدی Loganberry انجام نشده است. در این تحقیق، عصاره برگ گیاه Loganberry Rubus×Loganobaccus)، تکثیر شده از طریق کشت درون شیشه ای، از نظر ترکیب های طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق، ابتدا مراحل عصاره گیری و چربی گیری انجام شد. عصاره روی ستون کروماتوگرافی برده شد و از نظر ترکیب های تشکیل دهنده بررسی شد. سپس ترکیب طبیعی با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی IR، 1H-NMR، 13C-NMR و dept 135 شناسایی شد. نتایج حاصل از روش های طیف سنجی منجر به شناسایی یک فلاونوئید به نام هسپریدین (Hesperidin) شد.
  کلیدواژگان: Loganberry، کشت درون شیشه ای، عصاره، هسپریدین
 • زینب کیخا *، محرم ولیزاده، جعفر ولیزاده، خلیل الله طاهری صفحات 730-740
  این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف بررسی کمی و کیفی اسیدهای چرب موجود در بذر دو گونه Withania coagulans (Stocks) Dun. و Withania somnifera (L.) Dun. و نیز بررسی تاثیر رویشگاه های متفاوت بر کمیت و کیفیت اسیدهای چرب انجام شد. پنج نمونه از بذرهای گیاهان مورد مطالعه از رویشگاه های مختلف استان سیستان و بلوچستان در آبان ماه 1395 جمع آوری گردید. پس از جداسازی بذر از میوه گیاهان، روغن بذرها به روش سوکسله و با حلال n-Hexan استخراج شد و توسط دستگاه GC مجهز به دتکتور FID مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفت. نتایج نشان داد، رویشگاه های مختلف تاثیر قابل توجهی بر میزان و نوع اسیدهای چرب موجود در روغن بذر دو گونه گیاه مورد بررسی داشته است. به طوری که در نمونه بوزیدان (Withania somnifera (L.) Dun.) جمع آوری شده از رویشگاه زاهدان، اسیدهای چرب غالب لینولنیک اسید (امگا3) (%39.84) و در رویشگاه سراوان، آرشیدیک اسید (SFA) (34.95%) بود. همچنین اسیدهای چرب غالب برای نمونه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.) جمع آوری شده از رویشگاه های گشت سراوان و پیپ به ترتیب لینولنیک اسید (امگا3) (62.73% و 67.03%) و در رویشگاه تنگه سرحه اولئیک اسید (امگا9) (69.22%) بدست آمد. به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی تاثیرگذاری بالای موقعیت اکولوژیکی را بر کمیت و کیفیت اسیدهای چرب موجود در بذر این دو گونه گیاهی به اثبات رساند و نشان داد که بذرهای بوزیدان در مقایسه با بذرهای پنیرباد حاوی مقادیر بیشتری روغن می باشد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، بوزیدان (Withania somnifera (L.) Dun.)، پنیرباد (Withania coagulans Stocks) Dun.)، سیستان و بلوچستان، رویشگاه
 • شیما کریمی فرد *، احمد غلامی، منوچهر قلی پور صفحات 741-753
  به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و امواج فراصوت بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) این آزمایش در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار بود. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ میکوریزا در سه سطح عدم تلقیح، تلقیح به میزان توصیه شده، تلقیح به میزان دو برابر توصیه شده و پرتودهی در پنج سطح صفر، 3، 5، 7 و 9 دقیقه با امواج فراصوت با فرکانس 42 کیلوهرتز بود. نتایج این بررسی نشان داد که عملکرد دانه، وزن هزاردانه، درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تاثیر اثر اصلی قارچ میکوریزا قرار گرفتند. درصد و عملکرد اسانس به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف میکوریزا قرار گرفت. بیشترین درصد اسانس از مصرف مضاعف ماده تلقیح به میزان 1/1% بدست آمد. بین دو تیمار تلقیح از نظر تاثیر بر عملکرد دانه و وزن هزاردانه تفاوت معنی دار مشاهده نشد. اثر امواج فراصوت باعث افزایش در ارتفاع ساقه، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گردید. بیشترین عملکرد دانه و وزن هزاردانه از تیمار 7 دقیقه پرتودهی و به ترتیب به میزان 696.3 کیلوگرم در هکتار و 2.7 گرم حاصل شد. براساس نتایج حاصل، اثر متقابل قارچ میکوریزا و امواج فراصوت بر ارتفاع ساقه، تعداد کپسول در بوته و درصد اسانس معنی دار شد. بالاترین درصد اسانس در ترکیب های تیماری 9 دقیقه پرتودهی و عدم تلقیح با میکوریزا و همچنین 3 دقیقه پرتودهی و استفاده از میکوریزا بدست آمد.
  کلیدواژگان: میکوریزا، امواج فراصوت، سیاه دانه (Nigella sativa L.)، کلونیزاسیون
 • خسرو عزیزی *، جمشید نظری عالم، محمد فیضیان، روح الله حیدری صفحات 754-768
  ارزیابی عملکرد کمی و کیفی جمعیت های بومی با رقم زراعی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تاثیر فصل کاشت پاییز و بهار در منطقه معتدل و اثر کاشت در منطقه سردسیر بر روی ویژگی جمعیت های مختلف حائز اهمیت می باشد. از این رو آزمایشی به صورت کرت های خردشده شامل فصل کاشت پاییزه و بهاره به عنوان کرت اصلی و چهار جمعیت بومی (شوش، پل دختر، خرم آباد و الشتر) و یک رقم زراعی به عنوان کرت فرعی به مدت دو سال (1394-1393) در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جمعیت های بومی و زراعی این گیاه در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در منطقه سردسیر الشتر در بهار کشت و با هم مقایسه شدند. براساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری بین کشت بهاره و پاییزه وجود داشت. بیشترین ارتفاع بوته (107 سانتی متر)، قطر کپه (44 میلی متر)، تعداد دانه در کپه (78 عدد) و عملکرد دانه (1000 کیلوگرم در هکتار) در کشت پاییزه بدست آمد. اثر متقابل فصل کاشت و نوع جمعیت نشان داد که بیشترین میزان ماده موثره سیلی مارین (22 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) و سیلی بین (3.9 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) در کشت پاییزه و در رقم زراعی بدست آمد. همچنین آزمایش مقایسه جمعیت های بومی و زراعی در منطقه سردسیر الشتر نشان داد که بیشترین میزان ماده موثره سیلی بین (4.2 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) و سیلی مارین (بیش از 21 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) در جمعیت بومی الشتر نسبت به سایر جمعیت ها بدست آمد. به طور کلی در این آزمایش مشخص شد که بیشترین عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال در منطقه معتدل خرم آباد در کاشت پاییزه بود و بیشترین میزان ماده موثره سیلی مارین و سیلی بین در منطقه سردسیر الشتر، در جمعیت بومی الشتر نسبت به سایر جمعیت ها بدست آمد.
  کلیدواژگان: اکوتیپ، سیلی بین، سیلی مارین، منطقه معتدل و سردسیر
 • کبری حبیبی، حسن رفعتی *، ابوالحسن احمدیانی، آتوسا علی احمدی، مارک دیدریچ صفحات 769-778
  التهاب یکی از واکنش های دفاعی بدن در برابر میکروارگانیسم ها و عوامل حساسیت زا است. مسیر NF-Κb (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) یک جزء ضروری از پاسخ های التهابی دخیل در تعدادی از بیماری های دستگاه تنفسی مانند آسم و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) است. در طب سنتی، گیاه Eucalyptus globulus Labill. از تیره Myrtaceae به شکل استنشاقی برای بیماری های عفونی و التهابی دستگاه تنفسی استفاده می شود. در این مطالعه، فعالیت ضدالتهابی اسانس E. globulusو همچنین تاثیر آن بر مسیر NF-κB بررسی شد. برای ارزیابی فعالیت ضدالتهابی، از مدل التهاب ایجاد شده توسط کاراژینان در کف پای موش استفاده شد. اسانس به صورت داخل صفاقی در دوزهای 3-0.5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن حیوان تزریق شد. از استیل سالسیلیک اسید (آسپرین) در دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. یک مدل آزمایشگاهی براساس ساختار ژن گزارشگر لوسیفراز (با تکرارهایی از یک توالی کدینگ مورد توافق NF-ĸB) برای بررسی اثرات مهارکنندگی اسانس بر مسیر NF-κB در سلول های لوسمی میلوئید مزمن انسانی (K562) در غلظت های 250-100 میکروگرم بر میلی لیتر استفاده شد. اسانس E. globulus به طور معنی داری سبب کاهش التهاب (0.05>p) در دوزهای 5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم در زمان 1 تا 3 ساعت پس از تزریق کاراژینان گردید. میزان حداکثر کاهش التهاب حدود 58% نسبت به گروه کنترل بود. همچنین اسانس E. globulus توانستفعالیت NF-κB ناشی از TNFα (Tumor Necrosis Factor alpha) را به طور معنی داری (0.01>p) در غلظت 250 میکروگرم بر میلی لیتر کاهش دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اسانس E. globulus یک محصول طبیعی ضدالتهابی قوی است که اثرات آن احتمالا از طریق مسیر NF-κB تنظیم می گردد.
  کلیدواژگان: اسانس، Eucalyptus globulus Labill، التهاب، کاراژینان، NF، ?B
 • علی ایزانلو *، عالیه جامی، محمد ضابط، علیرضا صمدزاده صفحات 779-792
  رازیانه از مهمترین و قدیمی ترین گیاهان دارویی و متعلق به خانواده چتریان می باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفو-فنولوژیکی در اکوتیپ های رازیانه، آزمایشی با 33 اکوتیپ مختلف رازیانه در قالب طرح آگمنت نسبتا تکرار شده در باغ دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. صفات تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، تعداد روز تا 50 درصد رسیدگی دانه، ارتفاع گیاه تا چتر اصلی، ارتفاع کل گیاه، تعداد شاخه های اصلی گیاه، تعداد چتر در بوته، تعداد چتر بارور گیاه، تعداد چترک در چتر اصلی، تعداد دانه در چتر اصلی، طول میانگره، تعداد میانگره انتهایی، و عملکرد دانه گیاه اندازه گیری شدند. با توجه به نتایج تجزیه ریمل، اختلاف معنی-دار بین اکوتیپ های مختلف از نظر اکثر صفات مورد بررسی مشاهده شد. وراثت پذیری عمومی برای صفات مختلف بین 14 و 93 درصد برآورد گردید. صفات مطلوب برای بهبود کارآیی گزینش اکوتیپ های مطلوب شامل تعداد دانه در چتر اصلی، تعداد چتر بارور گیاه، تعداد چترک در چتر اصلی، تعداد چتر بودند که همبستگی مثبت معنی داری با عملکرد دانه نشان دادند. نتایج تجزیه بای پلات نشان داد که اکوتیپ های اهواز، 54، کرمان، نیریز و رزن در اکثر صفات برتر بودند. نتایج تجزیه خوشه ایاکوتیپ ها را در دو خوشه قرار داد. با توجه به نتایج این آزمایش، تنوع قابل ملاحظه ای بین اکوتیپ های رازیانه مورد مطالعه وجود دارد و میتوان از طریق تلاقی بین اکوتیپ های برتر خوشه‏ های مختلف و آزمون نتاج آنها از طریق برنامه های بهنژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب اقدام نمود.
  کلیدواژگان: طرح آگمنت نسبتا تکرارشده، تنوع ژنتیکی، تجزیه ریمل (REML)، رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
 • مهدیه عسکری *، محمد علی بهدانی، سهیل پارسا، مجید جامی الاحمدی، سهراب محمودی صفحات 793-811
  به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی دو گونه گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در دو سال زراعی 1394 و 1395 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح رطوبتی (100، 67 و 33 درصد ظرفیت زراعی)، گونه های آویشن (دنایی و باغی) و کود دامی (صفر و 30 تن در هکتار) بودند. تنش خشکی در هر دو سال زراعی موجب کاهش صفات هدایت روزنه ای، محتوی نسبی آب، میزان کلروفیل a و b و عملکرد کمی و کیفی گردید، ضمن آنکه میزان کاروتنوئید تحت تاثیر تنش افزایش یافت. هر چند در شرایط تنش خشکی عملکرد کمی و کیفی در گونه های آویشن کاهش پیدا کرد اما کاربرد 30 تن در هکتار کود دامی باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی شد. همچنین در بین دو گونه مورد آزمایش، گونه آویشن دنایی محتوی نسبی آب و عملکرد کمی و کیفی (اسانس) بیشتری را در هر دو سال زراعی نسبت به گونه آویشن باغی داشت. با توجه به این نتایج می توان بیان کرد که گونه آویشن دنایی می تواند رشد موفقیت آمیزی در مناطق اقلیمی خشک و نیمه خشک داشته باشد و برای کاشت در این مناطق توصیه می گردد. همچنین نتایج این آزمایش نشان دهنده تفاوت معنی دار بین دو سال زراعی بود و در سال دوم میزان عملکرد کمی و کیفی در هر دو گونه مورد مطالعه افزایش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: آویشن (Thymus)، اسانس، کود دامی، هدایت روزنه ای
 • مهردخت نجف پور نوایی *، آناهیتا شریعت صفحات 812-819
  Zataria multiflora Boiss. (آویشن شیرازی) از گیاهان دارویی با ارزش و در معرض انقراض می‏باشد که در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی برخی از عناصر معدنی گیاه آویشن شیرازی و نیز مقایسه انباشت فلزات سنگین در برخی از رویشگاه های طبیعی کشور، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در چهار رویشگاه کشور در استان‏های اصفهان، فارس، یزد و هرمزگان انجام شد. عناصر معدنی این گیاه دارویی شامل ریزمغذی ها و تعدادی از عناصر ضروری و پرمصرف ازجمله آهن، روی، منگنز، مس، منیزیم، سدیم، کلسیم، پتاسیم و تعدادی از فلزات ازجمله کروم، کبالت، سیلیسیم، سرب، آرسنیک، نیکل، کادمیم، وانادیم و جیوه که جمعا 17 عنصر بود، با استفاده از دستگاه پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی‏داری در میان رویشگاه ها برای تمامی عناصر به غیر از سه فلز آرسنیک، کادمیوم و جیوه (P<0.01) وجود دارد. سه فلز ذکر شده در حد تشخیص دستگاه ICP نبوده و به همین دلیل، ناچیز در نظر گرفته شد. از دیگر نتایج این تحقیق می‏توان به اثر رویشگاه بر خصوصیات کیفی گیاه اشاره کرد. گیاهان رشد کرده در منطقه یزد دارای حداکثر مقدار سدیم، منیزیم، آهن و حداقل مقدار کلسیم و کبالت بودند، در حالیکه گیاهان رشد کرده در رویشگاه اصفهان حداکثر مقدار روی، منگنز، مس، پتاسیم و حداقل مقدار سدیم و منیزیم را نشان دادند که بیانگر اثر معنی‏دار حاصلخیزی رویشگاه بر خصوصیات کیفی این گیاه دارویی می‏باشد. مقایسه مقدار عناصر سنگین تجمع یافته در گیاهان جمع آوری شده با حد مجاز گزارش شده توسط سازمان جهانی بهداشت حکایت از عدم وجود سمیت این عناصر داشت. از اهداف کاربردی این تحقیق امکان معرفی شاخص‏های یونومیک در شناسایی جمعیت‏های گیاه Zataria multiflora Boiss. و نیز مقایسه سلامت محصول در میان رویشگاه های مختلف بود.
  کلیدواژگان: عناصر معدنی، فلزات سنگین، گیاه دارویی، Zataria multiflora Boiss
 • کیوان عزیزی، محسن دانشیار *، سید میثم ابطحی، سید هادی گلدانی صفحات 820-836
  هدف این تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) بر سیستم ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد بلدرچین های ژاپنی بود. برای این منظور از 200 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی Coturnix Japonica (Coturnix) یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح نعناع فلفلی (صفر، 0.25، 0.5 و 0.75 درصد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف سطوح 0.5 و 0.75 درصد پودر نعناع فلفلی موجب کاهش شدت انفجار تنفسی شد (01/0P<). عدم تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت مشاهده گردید (0.05>P). همچنین سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی نسبت به تیمار شاهد به طور چشمگیری باعث کاهش آنتی بادی ها در مقابل آنتی ژن گلبول های قرمز خون گوسفندی (SRBC) و تضعیف سیستم ایمنی هومورال شد (0.01>P). بعلاوه اینکه سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی با افزایش تکثیر لنفوسیت ها و افزایش معنی دار ضخامت پرده بین انگشتان پا در پاسخ به تزریق SRBC سبب تقویت سیستم ایمنی سلولی گردید (0.01>P). مصرف پودر گیاه نعناع فلفلی تاثیری بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی در طول هفته های مختلف آزمایشی و کل دوره نداشت (0.05>P). همچنین اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ خصوصیات لاشه، وزن اندام های داخلی و طول و وزن بخش های مختلف روده وجود نداشت (0.05>P). بنابراین با توجه به تقویت پاسخ های ایمنی سلولی توسط پودر گیاه نعناع فلفلی، می توان استفاده از پودر گیاه نعناع فلفلی را هنگام نیاز به تقویت پاسخ های ایمنی سلولی در بیماری های ویروسی مانند نیوکاسل، برونشیت و آنفولانزا یا عفونت های انگلی داخل سلولی مانند کوکسیدیوز پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: تیتر آنتی بادی، ایمنی سلولی، گیاهان دارویی، بلدرچین، افزایش وزن
 • فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری *، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباس دخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی صفحات 837-852
  به منظور بررسی تاثیر بیوچار بر صفات کمی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در شرایط کم آبیاری، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح 100% (I1)، 70% (I2) و 40% (I3) نیاز آبی و کرت های فرعی شامل فاکتور بیوچار در سه سطح شامل بدون بیوچار (B1)، 10 تن در هکتار بیوچار (B2) و 20 تن در هکتار بیوچار (B3)؛ و کود شیمیایی در دو سطح شامل بدون مصرف کود (F1) و مصرف کود (F2) بود. نتایج نشان داد که مصرف10 تن در هکتار بیوچار در مقایسه با مصرف20 تن در هکتار، تعداد دانه در بوته و وزن دانه در بوته را به طور معنی داری افزایش داد. کاربرد کود شیمیایی بر کلیه صفات سیاه دانه بجز وزن هزاردانه معنی دار بود. با وجود معنی دار نبودن اثر ساده بیوچار بر عملکرد دانه و بیولوژیک، اثر متقابل آن با کود شیمیایی و نیاز آبی معنی دار شد. در استفاده همزمان 10 تن در هکتار بیوچار به همراه کود شیمیایی و آبیاری براساس 70% نیاز آبی (I2B2F2)، بیشترین میزان افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک (به ترتیب با 1356 کیلوگرم در هکتار و 5776 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. به این ترتیب کاربرد مقدار متعادلی از بیوچار به همراه کود شیمیایی به دلیل بهبود عناصر غذایی خاک و کاهش آبشویی نیتروژن، علاوه بر تاثیر بهینه بر عملکرد، میزان آب مصرفی در تولید سیاه دانه را نیز کاهش داد.
  کلیدواژگان: آبشویی، عملکرد دانه، کود شیمیایی، نیاز آبی
 • حمیده فاطمی، بهروز اسماعیل پور *، علی اشرف سلطانی طولا رود، علی نعمت الله زاده صفحات 853-870
  سیلیسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین می باشد که می تواند اثرات مضر فلزات سنگین را تخفیف دهد. به منظور بررسی اثر تغذیه با سطوح نانوذرات سیلیسیم بر شاخص های رشدی و فیزیولوژی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش سرب، یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی با رطوبت نسبی 40 تا 50% و میانگین شدت نور 434 لوکس در سال زراعی 96-1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آلودگی خاک توسط محلول کلرید سرب در غلظت های شاهد، 500، 1000 و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم و محلول پاشی با نانو ذرات سیلیسم (0، 5/1 و 3 میلی مولار) بود. شاخص های مورفولوژیک مانند ارتفاع گیاه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه، قطر ریشه و ساقه و شاخص های فیزیولوژیک شامل رنگریزه های فتوسنتزی، نشت غشاء، محتوی آب نسبی و شاخص های بیوشیمیایی شامل پرولین، کربوهیدرات محلول، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش سرب بسیاری از صفات مورفولوژیک گیاه گشنیز مانند ارتفاع، وزن تر و خشک گیاه، قطر ریشه و ساقه را به طور معنی داری کاهش داد، به طوری که با افزایش سطح سرب به ترتیب سبب کاهش 57، 50، 20، 41، 15، 42 و 25 درصدی در صفات وزن تک بوته، وزن ریشه، قطر طوقه، قطر ریشه، طول ریشه، ارتفاع گیاه، سطح برگ و درصد ماده خشک برگ شد، اما تیمار محلول پاشی با 3 میلی مولار نانوذرات سیلیسیم در بیشتر صفات مرفولوژیک موجب بهبود شرایط رشدی گیاه گشنیز در شرایط تنش گردید. به طوری که با افزایش غلظت سرب میزان کلروفیل a و b، کلروفیل کل، کاروتنوئید و کربوهیدرات کل کاهش یافتند اما تیمار سیلیسیم سبب افزایش میزان آنها در گیاهان تحت تنش شد، درحالی که میزان پرولین، فنل و ظرفیت آنتی اکسیدانی با افزایش غلظت تا 1500 میلی گرم بر کیلوگرم سرب به طور معنی داری افزایش یافت. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که برای گیاه گشنیز استفاده از نانو ذرات سیلیسیم می تواند اثرات منفی تنش سرب را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کلروفیل، تنش فلزات سنگین، فنل، فلاونوئید، نانوذرات
 • مهدی قسمتی، فرید مرادی نژاد *، مهدی خیاط صفحات 871-881
  عناب (Ziziphus jujuba Mill.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که به دلیل دارا بودن ویتامین ها، موسیلاژ، آنتی اکسیدان، آلکالوئید و ترکیب های فنولی کاربرد فراوانی در صنایع دارویی دارد. کلسیم یکی از مهمترین عناصر معدنی است که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد و همچنین نقش این عنصر در بهبود متابولیت های ثانویه در گیاهان به اثبات رسیده است. با وجود این اطلاعات اندکی در مورد کاربرد برگی این عنصر در گیاه عناب وجود دارد. از این رو در این مطالعه اثر محلول پاشی برگی نیترات کلسیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و کیفی میوه عناب در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد (آب مقطر)، کلرید کلسیم (0.5% و 1%) و نیترات کلسیم (0.5% و 1%) بودند. محلول پاشی در دو مرحله، در زمان تقسیم سلولی میوه (20 روز بعد از اتمام گلدهی) و کامل شدن رشد سلولی میوه (40 روز بعد از اتمام گلدهی) انجام شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی با نیترات کلسیم 0.5% باعث افزایش معنی دار مقدار اسیدیته میوه شد، همچنین تیمار کلرید کلسیم 0.5% مقدار آنتوسیانین میوه را نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین میزان آنتی اکسیدان، ویتامین ث و محتوی کلسیم میوه در تیمار کلرید کلسیم 1% حاصل شد. حداکثر مقادیر کلروفیل a، b و کل در برگ های درختان تیمار شده با نیترات کلسیم 1% مشاهده گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که محلول پاشی برگی با نمک های کلسیم موجب بهبود خصوصیات آنتی اکسیدانی و کیفی میوه ها نسبت به شاهد می شود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنتی اکسیدان، کلروفیل، کلسیم، ویتامین ث
 • مفید وسگری کیاسری، رضا جمشیدی *، مهدی مهرآبادی، محمدحسن یوسفی، خسرو قزوینیان صفحات 882-895
  این آزمایش به منظور تعیین اثر گیاه سوزن چوپان (Scandix pecten-veneris L.) بر صفات عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی ماده از سویه راس 308 در 4 تیمار آزمایشی (4 تکرار با تعداد 15 قطعه جوجه در هر تکرار) در قالب طرح کاملا تصادفی در سطوح مختلف (صفر، 0.5، 1 و 1.5 درصد جیره) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد از نظر عملکرد رشد، مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره پرورش تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود داشت، به طوری که میانگین وزن و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1.5% به طور معنی داری بالاتر و کمتر از تیمار کنترل بود (0.05>P). از نظر غلظت گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول، HDL و خصوصیات لاشه اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. تحریک سیستم ایمنی به وسیله تیمارها در دو مرحله ارزیابی گردید و مشخص شد که عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند در تیمارهای 1 و 1.5 درصد به ترتیب در نوبت اول و دوم خونگیری بالاتر از سایر تیمارها بود (0.05>P). اختلاف معنی داری بین وزن نسبی لاشه و اندام های داخلی جوجه های گوشتی در بین تیمارها مشاهده نشد. بیشترین درصد سلول های ائوزینوفیل (5.67) در تیمار حاوی 1.5% و کمترین آن (34.4) در تیمار حاوی 5/0% مشاهده شد (0.05>P). به طور کلی استفاده از سطح 1.5% گیاه سوزن چوپان در کل دوره پرورشی می تواند باعث بهبود صفات عملکردی طیور گردد. از سوی دیگر با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی گیاه، می توان نتیجه گرفت که این گیاه دارای اثرات مثبتی بر فعالیت و ایمنی بدن طیور باشد.
  کلیدواژگان: سوزن چوپان (Scandix pecten، veneris L.)، عملکرد رشد، جوجه های گوشتی، ضریب تبدیل غذایی، سیستم ایمنی
|
 • A. Moghadam, M. Saidi *, V. Abdossi, M. Mirab-Balou, Z. Tahmasebi Pages 703-716
  Plant-derived extracts and essential oils may function as environmentally friendly non-persistent bio-pesticides that are safe for humans as well as other animals. In this study, we investigated the effects of six endemic plant extracts as well as commercial insecticides against Bemisia tabaci and some physiological responses in cucumber as the host plant at field conditions. The plant extracts and Stamipride as chemical pesticide were sprayed on the plants at 250, 500 and 1000 ppm concentrations. All extracts led to the reduced number of adults as compared with control, among which the greatest impact on the control of this pest was recorded for the extract of Oliveria decombens. Application of all extracts especially at concentrations of 500 and 1000 ppm significantly increased the number of first and second grade fruits. The content of potassium significantly increased and the content of calcium decreased by increasing the concentration of extracts from 250 to 1000 ppm. Results showed that application of extracts and pesticide, especially at high concentrations, imposed negative effects on plant and significantly increased the antioxidant activity in cucumber leaves. In general, all extracts used, especially the extract of Oliveria decombens at a low concentration(250 ppm)was extremely efficient in controlling the adult population of Bemisia tabaci without adverse effects on host plants compared with the commercial insecticide.
  Keywords: Antioxidant, Ilam, cucumber, medicinal plants
 • Sh. Merikh, M. Taherkhani *, S.R. Hosseini Doust Pages 717-729
  The loganberry (Rubus × loganobaccus), belonging to the Rosaceae family and Rubus genus, gives fruits like strawberry. The fruit is red and very sour and this rare species is one of the cultivars of red raspberry. Loganberry is not native to Iran and currently is propagated through in vitro plant tissue culture. So far, phytochemical research has not been conducted on loganberry. In present study, the leaf extract of loganberry, propagated through in vitro culture, was investigated phytochemically. The extract of loganberry was purified and the obtained natural product was elucidated by NMR spectroscopy techniques. In this study, a flavonoid, namely hesperetin, was isolated from the leaves of the loganberry. This structure was elucidated by spectral methods (1H-NMR, 13C-NMR, IR and dept 135).
  Keywords: Loganberry, plant tissue culture, extraction, hesperidin
 • Z. Kaykha *, M. Valizadeh, J. Valizadeh, Kh. Taheri Pages 730-740
  This study was conducted for the first time in Iran to investigate the quantity and quality of fatty acids in the seeds of Withania coagulans (Stocks) Dun. and Withania somnifera (L.) Dun. and compare the effects of different habitats on the quantity and quality of fatty acids. Five seed samples of the study species were collected from different habitats of Sistan and Baluchestan Province in November 2016. After clearing the seeds from fruits, the seed oils were extracted by Soxhlet apparatus and pure solvent n-Hexane, and analysed qualitatively and quantitatively using GC with FID-Fame detectors. The results showed that different habitats had significant impact on the amount and type of fatty acids in the seed oil of two study species. The predominant fatty acid in W. somnifera, collected from Zahedan habitat, was linolenic acid (Omega-3) (39.84%), while in Saravan habitat, archidic acid was the predominant fatty acid (SFA) (34.95%). The predominant fatty acid in W. coagulans, collected from Gosht of Saravan and Pip habitats was linolenic acid (Omega-3) (62.73%; 67.03%), respectively, while in the Tange Sarheh habitat, oleic acid was the predominant fatty acid (Omega-9) (69.22%). In general, the results of this study proved the high effect of ecological status on the quantity and quality of fatty acids in the seeds of the study species. Our results clearly showed that the seeds of W. somnifera contained more oil as compared with W. coagulans.
  Keywords: Fatty acid, Withania somnifera (L.) Dun, Withania coagulans (Stocks) Dun, Sistan, Baluchestan, habitat
 • Sh. Karimi Fard *, A. Gholami, M. Gholipoor Pages 741-753
  A field experiment was carried out in the research farm of Shahrood University to study the effects of ultrasonic waves and mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative characteristics of Black seed (Nigella sativa L.) in 2012. The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications. The treatments included: mycorrhizal inoculation at three levels of control (non-inoculated), recommended level and twice the recommended level as well as five exposure duration of ultrasonic waves (42 kHz) including control, 3, 5, 7 and 9 minutes. According to the results, seed yield, 1000 seed weight, root colonization percentage, biological yield and harvest index were affected by mycorrhizal fungi. Essential oil percentage and yield were significantly affected by mycorrhizal inoculation. The highest essential oil percentage was obtained from application of twice the recommended level of mycorrhizal inoculum (1.1 %). No significant difference was found for seed yield and 1000 seed weight between two inoculum treatments. Plant height, seed yield, biological yield, 1000 seed weight and essential oil percentage and yield were increased by exposure to the ultrasonic waves. The highest value of seed yield and 1000 seed weight was obtained from 7- min of exposure to ultrasonic waves (696.3 kg.ha-1 and 2.7g). Results showed that the interaction effects of mycorrhiza and ultrasonic were significant on plant height, number of capsules per plant, and essential oil percentage. The highest essential oil percentage was obtained from 9-min of ultrasonic exposure and non-inoculated treatment as well as 3-min of ultrasonic exposure and the use of mycorrhiza.
  Keywords: Mycorrhiza, ultrasonic, Black seed (Nigella sativa L.), colonization
 • Kh. Azizi *, J. Nazari Alam, Mohammad Feizian, R. Heydari Pages 754-768
  This study was aimed to evaluate the quantitative and qualitative performance of different populations of Milk Thistle (Silybum marianum L.( under the influence of autumn and spring planting season. Therefore, a split plot experiment was conducted including autumn and spring planting as main plots and four local populations (Shush, Poldoktar, Khoram Abad and Aleshtar) and a crop cultivar as sub plots. The study was carried out in the Faculty of Agriculture, Lorestan University, for two years 2014-2015. In addition, the native and crop populations of this species in Aleshtar were compared in a randomized complete block design. Based on the results, there was a significant difference between spring and autumn planting seasons. The highest plant height (107 cm), capitol diameter (44 mm), number of grains in capitol (78) and grain yield (1000 kg ha-1) were obtained in autumn planting. The interaction effect of planting season and population type showed that the highest content of silymarin (22 mg/g of dry weight) and silybin (3.9 mg /g of dry weight) was obtained from the crop cultivar in autumn planting. The comparison between native and crop populations in Aleshtar region showed that the highest content of silybin (4.2 mg /g of dry weight) and silymarin (more than 21 mg / g of dry weight) was recorded for native Aleshtar population compared with other populations. In general, it was determined that the highest and lowest quantitative and qualitative performance of Milk Thistle in the temperate region of Khorramabad was obtained in autumn planting, and the highest content of silymarin and silybin was recorded for the native Aleshtar population compared with other populations.
  Keywords: Ecotype, silybin, Silymarin, temperate, cold zone
 • K. Habibi, H. Rafati *, A. Ahmadiani, A. Aliahmadi, M. Diederich Pages 769-778
  Inflammation is one of the body’s defensive reactions against microorganisms and allergens. The NF-κB pathway is an essential component of the inflammatory responses involved in a number of respiratory tract diseases, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. In traditional medicine, Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) is used in inhalation therapy for respiratory tract infections and inflammation. In this study, the anti-inflammatory activity of Eucalyptus globulus essential oil and its impact on the NF-κB pathway was evaluated. A rat model of carrageenan-induced hind paw edema was used to evaluate the anti-inflammatory activity of E. globulus oil. Essential oil was injected intraperitoneally at doses of 0.5-3 mg/kg. An in vitro model based on a luciferase reporter gene construct (with repeats of a consensus NF-κB coding sequence) was used for investigation of the inhibitory effects of oil on the NF-κB pathway at concentrations of 100-250 μg/ml in Human chronic myeloid leukemia (K562) cells. E. globulus oil significantly reduced rat hind paw edema (P
  Keywords: essential oil, Eucalyptus globulus Labill, inflammation, carrageenan, NF-?B
 • A. Izanloo *, A. Jami, M. Zabet, A.R. Samadzadeh Pages 779-792
  Fennel (Foeniculum vulgare Mill.), belonging to Apiaceae family, is one of the oldest medicinal plants. Knowing the genetic diversity is an important factor in each breeding program. The aim of this study was to characterize fennel ecotypes based on morpho-phenological traits and determine the genetic diversity based on the phenotype. In this study, 32 different fennel ecotypes were evaluated in a p-rep augmented design in the garden of Faculty of Agriculture, University of Birjand. Traits including the number of days to 50% flowering, days to 50% maturity, plant height to main umbel, total plant height, number of main branches per plant, number of umbels per plant, effective umbels per plant, number of umbelets per main umbel, number of seed per umbel, internode length, number of internodes, and grain yield were measured. According to REML analysis, significant differences were observed among different fennel ecotypes for most of the traits studied. The estimated broad-sense heritability of traits ranged from 14 to 93 percent. The desirable traits to improve selection efficiency were the number of seeds per main umbel, number of umbels per plant, number of umbelets per main umbel, and number of umbels, which showed positive significant correlation with grain yield. The results of biplot analysis showed that ecotypes of Ahvaz, 54, Kerman, Neyriz and Razan were superior for most of the traits. Cluster analysis grouped the ecotypes into two clusters. According to the results of this study, there is a significant variability among the fennel ecotypes studied. Thus, crossing between superior ecotypes of each cluster and testing their progeny through breeding and selection will help to produce cultivars with desirable agronomic characteristics.
  Keywords: P-rep augmented design, genetic diversity, REML analysis, fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
 • M. Askary *, M.A. Behdani, S. Parsa, M. Jamialahmadi, S. Mahmoodi Pages 793-811
  This research was aimed to evaluate the effects of drought and manure on some physiological characteristics and yield of Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak.The study was conducted as factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications during crop years of 2015 and 2016 at the agriculture research farm of University of Birjand, Iran. Experimental factors were including: water stress at three levels (100%, 67% and 33% of field capacity), manure at two levels (30 tons.ha-1 and no manure), and two thyme species (Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak). Water stress reduced stomatal conductance, relative water content (RWC), Chl a, b and quantitative and qualitative yield; however, carotenoids content was increased under water stress. Although the quantity and quality yield of the study species decreased under water stress condition, manure application at 30 tons per ha led to the increased quantity and quality yield of both species. Thymus daenensis had more relative water content and quantity and quality yield (oil) in both crop years as compared with T. vulgaris. According to the results, T. daenensis can grow successfully in arid and semi-arid regions and could be recommended. There was a significant difference between two crop years; in the 2nd year, the quantity and quality yield (essential oil yield) of both study species increased.
  Keywords: Thymus, essential oil, manure, stomatal conductance
 • M. Najafpour Navaei *, A. Shariat Pages 812-819
  Zataria multiflora Boiss. is one of the valuable and endangered medicinal plants used in food and medicine industries. A study was conducted in a completely randomized design with three replications in four habitats of Isfahan, Fars, Yazd and Hormozgan provinces to investigate some of the mineral elements of Zataria multiflora Boiss. (Shirazian thyme) and also for comparing the accumulation of heavy metals in some natural habitats of the country. The mineral elements of this medicinal plant including micronutrients and a number of essential and high-consumption elements such as iron, zinc, manganese, copper, magnesium, sodium, calcium, potassium and a number of metals such as chromium, cobalt, silicon, lead, arsenic, nickel, cadmium, vanadium, totally 17 elements, were measured by using an inductively coupled plasma measuring apparatus (ICP-OES). The results of analysis of variance showed a significant difference among habitats for all elements except arsenic, cadmium and mercury (P
  Keywords: Minerals, heavy metals, Medicinal plant, Zataria multiflora Boiss
 • K. Azizi, M. Daneshyar *, S.M. Abtahi, S.H. Goldani Pages 820-836
  This study aimed to investigate the effects of different levels of peppermint (Mentha piperita L.) powder on performance, carcass characteristics and immune system of Japanese quail. For this purpose, 200 one-day-old quail chicks were used in a completely randomized design with four treatments and five replicates and 10 birds per replicate. The experimental treatments consisted of four levels of peppermint (0.0, 0.25, 0.5 and 0.75%). The consumption of 0.5 and 0.75% peppermint powder significantly reduced the severity of respiratory burst (P0.05). Different levels of peppermint powder caused to decreased antibody production against SRBC and humoral immune suppression (P0.05). Moreover, there were no significant differences between the treatments for carcass characteristics, internal organ weights and length and weight of different parts of the intestine (P>0.05). Thus, according to enhancement of cellular immune responses by peppermint powder, the use of peppermint powder is recommended during the viral illness (such as Newcastle, bronchitis and influenza) or intracellular parasite infection (such as coccidiosis).
  Keywords: Antibody titer, cellular immunity, medicinal herbs, quail, weight gain
 • F. Abbaspour, H.R. Asghri *, P. Rezvani Moghaddam, H. Abbasdokht, J. Shabahang, A. Baig Babaei Pages 837-852
  A field experiment was conducted focusing on the effects of biochar on quantity characteristics of Black Seed (Nigella sativa L.) under water deficit conditions. The experimental design was split plot factorial in a randomized complete block design with three replications. Three levels of irrigation (I1: 100%, I2: 70% and I3: 40% of water irrigation requirement) were assigned as main plots and the combination of three levels of biochar (B1: 0, B2: 10 and B3:20 t.ha-1) and two levels of chemical fertilizers (F1: without and F2: with chemical fertilizer) were allocated as sub plots. Results were shown that seed number per plant and seed weight per plant significantly increased by 10 t.ha-1 biochar application compared with 20 t.ha-1. Chemical fertilizer significantly affected the yield components of black seed except 1000-seed weight. The interaction between biochar, chemical fertilizer and water requirements significantly affected the seed yield and biological yield. The result revealed that the application of 10 t.ha-1 biochar plus 70% water irrigation requirement and using chemical fertilizer (I2B2F2) produced the highest seed yield and biological yield (1365 and 5776 kg.ha-1, respectively). Application of biochar combined with chemical fertilizers could improve soil nutrient and water availability conditions and increased the yield of black seed.
  Keywords: Leaching, seed yield, chemical fertilizer, Water requirement
 • H. Fatemi, B. Esmaielpour *, A.A. Soltani-Toolarood, A. Nematolah Zadeh Pages 853-870
  Silicon (Si) is the second most abundant element in the earth crust. Silicon has been shown to ameliorate the adverse effects of heavy metals on plants. This research was aimed to investigate the effects of silicon nano-fertilizer nutrition on growth and physiological characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) under lead stress. The study was conducted in a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications in the research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University during 2016. Experimental treatments included soil contamination by PbCl2 (0, 500, 1000 and 1500 mg/kg soil) and foliar spraying with silicon nano-fertilizer (0, 1.5 and 3 mM). Morphological studied traits including plant height, leaf number and area, fresh and dry weight of root and plant, root and stem diameter, physiological parameters such as photosynthetic pigments, electrolyte leakage, relative water contents, proline, carbohydrates, phenol, antioxidants were measured. Results indicated that lead stress reduced the morphological characteristics such as plant height, plant fresh and dry weight, and stem and root diameter, so that the increased content of lead led to decrease of plant dry weight, root weight, root and stem diameter, root length, plant height, leaf area and dry weight up to 57, 50, 20, 41, 15, 42 and 25%, respectively. Foliar spraying with silicon (3mM) led to improve most of morphological traits of coriander. The content of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid and carbohydrate in leaves was increased with increasing lead concentration in soil. However, silicon foliar spraying improved these traits under lead stress. Proline, phenol, flavonoid and antioxidant capacity were significantly increased with increasing concentration of lead up to 1500mg/kg. In general, it can be concluded that the use of silicon nanoparticles for coriander can reduce the negative effects of lead stress to a satisfactory level.
  Keywords: chlorophyll, heavy metal stress, phenol, Flavonoid, nanoparticles
 • M. Ghesmati, F. Moradinezhad *, M. Khayayt Pages 871-881
  Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) is one of the invaluable medicinal plants, widely used in the pharmaceutical industry due to its vitamins, mucilage, antioxidants, alkaloids and phenolic compounds. Calcium, involved in determining the fruit quality, is one of the most important minerals and its role in the improvement of secondary metabolites in plants has been proved. Nevertheless, little information is available regarding the foliar application of this element on jujube plant. Hence, the current research was aimed to investigate the effects of foliar application of calcium nitrate or calcium chloride on antioxidant properties and quality attributes of jujube fruit. The study was carried out in a randomized complete block design. Treatments were included control (distilled water), calcium chloride (0.5 and 1%) and calcium nitrate (0.5 and 1%). The Foliar application was done in two stages; in fruit cell division stage (20 days after full bloom) and in fruit cell growth stage (40 days after full bloom). The results showed that foliar application of calcium nitrate (0.5%) significantly increased the titratable acidity of the fruit. Calcium chloride treatment (0.5%) also increased fruit anthocyanin content compared to the control. The highest antioxidant properties, vitamin C, and calcium content were obtained in calcium chloride (1%) treatment. The maximum values of chlorophyll a, b and total were observed in the leaves treated with calcium nitrate at a concentration of 1%. In general, the results showed that foliar application of calcium salts improved the quality and antioxidant properties of jujube fruits compared to the control.
  Keywords: Anthocyanin, Antioxidant, chlorophyll, calcium, vitamin C
 • M. Vesgari Kiyasari, R. Jamshidi *, Mehdi Mehrabadi, M.H. Yosefi, Kh. Ghazvinian Pages 882-895
  This experiment was conducted to determine the effects of needle shepherd (Scandix pecten-veneris L.) on broiler performance, immune system, blood parameters and carcass characteristics. In this research, two hundred and forty one-day-old female chickens (Ross 308) in a completely randomized design were allocated to one of four treatments (four replicates of 15 birds per treatment): control, and the control diet supplemented with 0.5%, 1% and 1.5% needle shepherd. Results indicated that, the growth performance was affected significantly by treatments, as the average weight and feed conversion ratio in the treatment of 1.5% was significantly higher and lower than that of the control, respectively (P
  Keywords: Needle Shepherd (Scandix pecten-veneris L.), performance parameters, broiler, feed conversation ratio, immune system