فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1395)
 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نکویی، امیر حسین طاهری، مهدی علیزاده صفحه 9
  به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیات های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رای توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سازمان بازرسی کل کشور، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات اداری، نهاد ریاست جمهوری
 • فردین مرادخانی صفحه 35
  حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مساله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملا وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مساله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.
  کلیدواژگان: حقوق اداری، دولت مدرن، اداره، حقوق عمومی، کنترل قدرت
 • بهنام حبیبی درگاه صفحه 57
  نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینش های جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایه ای اساسی در شکل گیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار می آید. غیراحصایی و گونه گون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه ای از جلوه های ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو می باشد. جلوه های نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرش های ویژه، ادبیات عامه، شیوه های مدیریت اختلاف ها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد می شوند.
  بی تردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگ ساز و تمدن آفرین را باید مهم ترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاری سازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذی نفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی می شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج می شوند.
  بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالش های حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری های موثر منطقه ای و بین المللی در برگزاری نشست ها و تهیه اسناد بین المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت موثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ملاحظه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیش گفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.
  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، نمودهای فرهنگ عامه، چالش های حمایت، راهکارهای حمایت، حمایت مستقل
 • محمدرضا تقوایی، ولی رستمی، سید محمد هاشمی صفحه 71
  در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است.
  حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین موسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی موسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این موسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است.
  مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.
  کلیدواژگان: رویکرد مقررات گذاری، توانگری مالی، نظارت مالی، فضای رقابتی، انحصارزدائی، شکست موسسات بیمه
 • مهدی امینی، حسین کاویار صفحه 91
  ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و موثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاص این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدا جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخص آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادی مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولا در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولا موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد.
  بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.
  کلیدواژگان: جلوه های فرهنگ عامه، حقوق مالکیت فکری، نظام حمایتی خاص، فولکلور، دانش سنتی
 • حسین رحمت اللهی، مجید نجارزاده هنجنی صفحه 105
  پس از خصوصی سازی خدمات عمومی و سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مساله لزوم یا عدم لزوم اعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولی خدمات عمومی موضوعیت می یابد؛ از یک سو مطابق با مبانی نظری خصوصی سازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصی طلب بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه می پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکست های بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازار خدمات عمومی به اعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تامین منافع عمومی نائل آید.
  کلیدواژگان: اعمال حاکمیت، خدمات عمومی، خصوصی سازی، دولت، بازار
|
 • Mohammad Nekouie, Amirhossein Taheri, Mahdi Alizadeh Page 9
  Under Subsection (E) 0f Article 2 of the law of General Inspect Organization (GIO),in the cases where the Organization Report includes Administrative offences of General Administrators,Higher officials and the officials of the same rank, the GIO sends the report to the presidential Organization Administrative offences Trial Board to investigate and continues to pursue it to get a result.
  The investigation of the Administrative offences of officials above takes place in primitive and appeal boards of presidential Organization with the membership of a judge appointed by the head of the judiciary and according to the Administrative offences trial law.Because of not stating the dictum of subjects related to type of membership, the role and the position of judge appointed by the head of the judiciary in the members” compound of the presidential Organization Boards, formality of session, the ways to investigate and making of award, Subsection (E) 0f Article 2 of the law of GIO, suffers from ambiguity and difficulty and leads to interference in duties and legal authorities of the presidential Organization Administrative offences Trial Boards and GIO and as mentioned above creates problems and differences of opinion, which are reviewed Critically in this paper.
  Keywords: General Inspect Organization, Administrative offences Trial Boards, Administrative offences trial law, Administrative offences, presidential Organization Administrative offences Trial Boards
 • Fardin Moradkhani Page 35
  Administrative law as a branch of public law is the knowledge of new and has not a long history, because the public law is a newly established and Many scholars believe that the history of recent centuries. This article seeks to illustrate the fact that, Administrative law to comply with public law issues new era and in the absence of state and public law cannot be said about administrative law. Any attempt to creation of public law passed from the path of state and public law. In this regard, we have tried, with looking at the important traditions of administrative law in the world, show that administrative law on all those traditions is new problem and completely depended on historical tradition on those countries. This issue has caused cannot spoke from same administrative law in all countries.
  Keywords: administrative law, modern state, administration, public law, Power control
 • Behnam Habibi Dargah Page 57
  Folklore rise of innovation and collective creativity in local and ethnic society. This symbols count as a fundamental basic in cultural heritage development and contains oldness intergenerational and communal.
  Diverseness and variousness of folklore symbols indicate expansive and differences of this art-industry and include collection of tangible, intangible or integrated displays. Appearances like native music, handcrafts, local customs, popular literature, resolve disagreements methods and...., all are results of folklore. Beyond question folklore symbols are in cultural outcomes categories which following several functions. Culture creator and civilising is the most important and obvious function but economical capacity of these symbols in format of cultural products or commercialisation affair must be noticed as well. Consideration’s prerequisite of this functions are symbols and beneficial’s identification and also determination of responsible institutes. Considering, symbols identifications leads to cultural fertility and smart marketing and also will be causing for cultural identify confirmation. On the other hand it will help to guaranty the native’s rights. In addition, custody of folklore symbols is important in record, protect, expansion, and management of this cultural creations.
  In such manner support of folklore symbols’ principal is the apparent thing but protective challenges such as lack of comprehensive regulations, absence of public awareness, loss of executive plan by government organisations, non-availability of interior responsible organisation and also deficiency in international and regional effective collaboration about holding meeting and preparation of international documents, makes the path of effective supports difficult,Specially compared to intellectual property law. This article intends to point at suitable legal solutions through observing international experiences and during enumerate the bill’s innovative scores, mention the defects of it.
  Keywords: Folklore. Folklore's symbols. Support's challenges, support's solution, sui generis system
 • Mohammadreza Taghvai, Vali Rostami, Seyed Mohammad Hashemi Page 71
  During last several years, we have observed a new effort from Iranian government in execution of Article N. 44 of Islamic Republic of Iran’s Constitution. Therefore, numerous private insurance companies have been founded thereafter and hence there should be a new reform-wise approach to regulation of the industry. Elimnation of tariff-based pricing system and a deep need to a financial-based alternative system can not be undertaken without a change in regulation.
  Sudden disposal of tarof-based pricing system in most of insurance products in recnt years and led to a number of problems in insurance industry. Most important of who are: an anarchy situation in completion envoirnment among insurance companies, a limited form of monopoly in some parts of the industry and hence unhealthy competition among players, etc. All these consequences hasve raised a concern for responsible institutions in controlling and adjusting insurance market, which justifies a change of attitude in regulation. This change of approach should be with emphasis on financial affordability of insurance companies and the importance of undertaking their commitments and the way that they handle the claims.
  This article tries to introduce different approaches of commercial insurance policies’ regulation, analyize them, and finally propose the best approach for Iran’s market.
  Keywords: Regulatory Approach, Solvency, Financial Supervision, Competitive Environment, Demonopolization, Failure of Insurance Companies
 • Mehdi Amini, Hossein Kaviar Page 91
  Iran, as a country with a brilliant historical background and ethnic, cultural and biological diversity, has a treasure trove of various manifestations of popular culture that should be protected by law. Both in domestic law and in international affairs, there have been many debates on the ability of various branches of intellectual property rights (literary, artistic and industrial property rights) to support the effects of popular culture. Thinking in mentioned discussions and stabilizing on intellectual property rights shortcomings in support of popular culture manifestations reveals the necessary to design special supportive system. The ability of each instance of intellectual property rights to support popular culture manifestations has been investigated. (In particular, the World Intellectual Property Organization has worked hard to adapt these manifestations to various instances of intellectual property, such as copyright, plant protection, industrial designs, trademarks, and other cases). But no one has fully and effectively supported all the examples of the popular culture. The impossibility of full and effective support of all the manifestations of popular culture in the form of intellectual property rights is due to their specific features. Their wide-spread, diversity and heterogeneity of the examples are the first feature of these manifestations; popular culture encompasses a wide range of scientific, visual, audible, literary, and similar effects. One of the most important features of this group is its membership and belonging to the people of a country or region; these attributes do not belong to a particular person, they are belonging to a group of people who share historical, ethnic, cultural, and the like. While intellectual property rights work in the sole interest of the creator, except in exceptional cases (geographical origin signs and collective marks). In addition, what is important in protecting the effects of popular culture is the negative and privative side of this support. Preventing the confiscation of foreigners and non-natives, unconventional use, distorting the examples and the like are among the issues that should be anticipated in the supportive system. While intellectual property rights, along with the prohibition of others from violating the exclusive rights of the rightful owner, also determine the affectionate and positive material rights of the rightful owner. Such rights are not primarily relevant to the effects of public culture. Besides, regarding the popular culture manifestations, the determination of the persons who have right to the subject is a very difficult task which does not seem to be possible to be resolved through the system of intellectual property rights. The supportive system should include a way to determine the right holders and the fair sharing method of values and benefits between them. Aside from the mentioned issue, intellectual property protection is, in principle, temporary and in many cases requires registration, cost and administrative formalities, things that are not compatible with the spirit and supporting purpose of the popular culture manifestations. According to the above issues, the design of a coherent legal system on the popular culture manifestations that in addition to the protection of intellectual property rights, preserves these manifestations and helps to use, promote and introduce them to today's world seems essential, what that can be done in the form of a specific and comprehensive law. This seems a debt of the legal system to popular culture-as a common heritage of society.
  Keywords: Popular Culture Manifestations, Intellectual Property Rights, Special Support System, Folklore, Traditional Knowledge
 • Hosein Rahmatollahi, Majid Najarzadeh Hanjani Page 105
  After the privatization of public services and handing over public services to private sector, the issue of whether or not necessary to apply the rule of the government on privatized firms providing public services was raised. On one hand, according to theoretical foundations of privatization, the private management of public services is more efficient than public management, and on the other hand, the profit-seeking logic of private sector conflicts with public interest as foundation of public service theory. The present article by using the analytical and descriptive method, prove this hypothesis that government is not only permitted, but is obliged to govern in public services market in order to protect the classic principles of public service, manage market failures, promote and preserve competition and protect the rights of consumers, and therefore reconcile benefits of private management of public services and public interest.
  Keywords: Sovereignty, Public Services, Privatization, Government, Market