فهرست مطالب

تحقیقات علوم رفتاری - سال پانزدهم شماره 3 (1396)
 • سال پانزدهم شماره 3 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله های پژوهشی
 • مصطفی عرب ورنوسفادرانی، مریم فاتحی زاده، فاطمه بهرامی، رضوان سادات جزایری، امرالله ابراهیمی صفحات 269-276
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 3 نفر از مردان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 و همسرانشان که دارای مشکلات زناشویی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از طرح تجربی مورد- منفرد (Single subject) و مقیاس سازگاری زناشویی (Dyadic adjustment Scale یا DAS)) در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به روش تحلیل دیداری (Visual analysis)، درصد داده های غیر همپوش (Percentage of non-overlapping data یا PND) و درصد داده های همپوش (Percentage of overlapping data یا POD) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مراحل خط پایه و مداخله وجود داشت. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ACT، در سازگاری زناشویی مردانی که مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 بودند، تایید گردید.
  نتیجه گیری
  کاربرد زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ACT، می تواند منجر به افزایش میزان سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 شود و میزان طلاق را در این بیماران کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، زوج درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال سازگاری
 • الهام شکرانه، حمید طاهر نشاط دوست، محمدرضا عابدی، هوشنگ طالبی صفحات 277-284
  زمینه و هدف
  ابتلا به چاقی در کودکی به عنوان یک معضل بهداشتی جهانی و رو به رشد، زمینه بروز بسیاری از بیماری های مزمن در بزرگسالی را فراهم می نماید و با مشکلات روان شناختی- اجتماعی متعددی مانند کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی همراه است. بنابراین، در راستای ارتقای سطح سلامت جسمی- روانی کودکان مبتلا به چاقی و جستجوی فنون مداخله ای جدید و مناسب، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش نیمه تجربی همراه با دو گروه آزمایش و شاهد و مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 24 دانش آموز دختر 10 تا 12 ساله مبتلا به چاقی یا اضافه وزن (BMI بیشتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع) در سال تحصیلی 1394 بود که به روش خوشه ای- تصادفی از میان یکی از مدارس دخترانه ناحیه 1 شهر اصفهان انتخاب شدند. مادران هر دو گروه طی 4 جلسه در خصوص اصول تغذیه سالم آموزش دریافت کردند. مداخله درمانی مصاحبه انگیزشی به صورت 6 جلسه دو ساعته و به شیوه گروهی تنها بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. داده ها به وسیله مقیاس عزت نفس Rosenberg (Rosenberg self-esteem scale یا RSES) و فرمول تعیین BMI جمع آوری شد و سپس با استفاده از روش تحلیل واریانس دو طرفه با یک عامل اندازه گیری مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مداخله درمانی مصاحبه انگیزشی، تاثیر معنی داری بر BMI و عزت نفس داشت (05/0 ≥ P).
  نتیجه گیری
  از مداخله درمانی مصاحبه انگیزشی می توان جهت کاهش وزن و افزایش عزت نفس کودکان چاق استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، شاخص توده بدنی، عزت نفس، چاقی
 • نرگس موسویان، آدیس کراسکیان موجمباری، علیرضا آقا یوسفی صفحات 285-290
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2 یکی از انواع اختلالات متابولیک و فیزیولوژیک بدن است که ارتباط مستقیمی با الگوی رفتاری و سبک زندگی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در طیف سنی 25 تا 45 سال که به کلینیک دیابت بیمارستان گنجویان دزفول مراجعه کرده بودند و یک سال از بیماری آنان گذشته بود، تشکیل داد. از میان آن ها، 40 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه دو ساعته مداخله درمان شناختی را به شیوه گروهی و به صورت هفتگی دریافت کرد. گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار داشت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شناخت درمانی منجر به کاهش هموگلوبین گلیکوزیله گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری شد؛ در حالی که گروه شاهد تغییر معنی داری را در پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشان نداد.
  نتیجه گیری
  آموزش شناخت درمانی می تواند در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 موثر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، شناخت درمانی، کنترل، قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله
 • سوما کرمی، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی، هادی پرهون صفحات 291-298
  زمینه و هدف
  افسردگی و اضطراب تاثیر زیادی بر میزان عملکرد، کیفیت زندگی، مدت بستری و نتیجه درمانی بیماران مبتلا به سرطان دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 250 بیمار مبتلا به سرطان بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس طرحواره های هیجانی Leahy ( Leahy Emotional Schema Scale یا LESS)، مقیاس اضطراب Beck (Beck Anxiety Inventory یا BAI) و نسخه دوم مقیاس افسردگی Beck ( Beck Depression Inventory یا BDI-II) جمع آوری گردید و با استفاده از روش آماری همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  رابطه معنی داری بین تمام زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی با افسردگی و اضطراب مشاهده شد (05/0 > P). از بین طرحواره های هیجانی، راهبردهای غیر قابل کنترل بودن، ارزش های والا، گناه، خودآگاهی و تلاش منطقی، توانایی پیش بینی افسردگی بیماران مبتلا به سرطان را داشت که در مجموع، 38 درصد از واریانس و تغییرپذیری افسردگی توسط این متغیرها تبیین گردید. همچنین، راهبردهای غیر قابل کنترل بودن، سرزنش، تلاش منطقی و گناه در پیش بینی اضطراب بیماران مبتلا به سرطان نقش داشت و 24 درصد از واریانس و تغییرپذیری اضطراب توسط این متغیرها تبیین شد.

  نتیجه گیری
  طرحواره های هیجانی نقش مهمی در پیش بینی میزان افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان دارد. بنابراین، طراحی مداخلات روان شناختی در این زمینه توام با شناسایی و تعدیل طرحواره های هیجانی منفی، می تواند منجر به کاهش افسردگی و اضطراب در این بیماران گردد.
  کلیدواژگان: طرحواره های هیجانی، افسردگی، اضطراب، سرطان
 • مریم پورمیرزایی، مسعود باقری، مسعود فضیلت پور صفحات 299-305
  زمینه و هدف
  شناخت حاکم بر ذهن زن و شوهر (ذهن خوانی) و وجود اختلالات روانی، از جمله عوامل مشکل ساز بین زوجین می باشد. با توجه به این که تاکنون رابطه بین این متغیرها در سطحی فراتر از روابط ساده مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ذهن خوانی بر رضایت زناشویی با نقش واسطه سلامت عمومی انجام شد.

  مواد و روش ها
  این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی را تمامی زوجینی که در سال 95-1394 به مراکز مشاوره کرمان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. 82 زوج (164 نفر) از سه مرکز مشاوره با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس رضایت زناشویی (ENRICH Couple Scale یا ECS)، آزمون ذهن خوانی (Reading the Mind in the Eyes Test یا RMET) و پرسش نامه سلامت عمومی (28-General Health Questionnaire یا 28-GHQ)پاسخ دادند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  تاثیر مستقیم ذهن خوانی بر علایم جسمانی (37/0- = β، 01/0 ≥ P)، اختلال در کارکرد اجتماعی (29/0- = β، 05/0 ≥ P)، افسردگی (34/0- = β، 01/0 ≥ P) و حل تعارض (22/0- = β، 05/0 ≥ P) معنی دار بود؛ در حالی که بر تحریف آرمانی (11/0 = β، 01/0 ≥ P) و رضایت زناشویی (10/0 = β، 05/0 ≥ P) اثر غیر مستقیم و معنی داری داشت که این اثر از طریق نقش واسطه افسردگی اعمال شد. در نهایت، متغیرهای پژوهش 20 درصد از واریانس کل رضایت زناشویی را تبیین نمودند.

  نتیجه گیری
  رابطه بین ذهن خوانی و رضایت زناشویی، خطی و ساده نبود و متغیرهایی همچون افسردگی در این رابطه نقش واسطه جزیی داشتند؛ به گونه ای که تاثیر ذهن خوانی از طریق سلامت روان، موجب افزایش هرچه بیشتر رضایت زناشویی می شود.
  کلیدواژگان: نظریه ذهن، روابط زناشویی، سلامت روانی
 • سعیده عبودیت، شعله امیری صفحات 306-312
  زمینه و هدف
  ماهیت پیچیده رفتار کودکان، بررسی و به کارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر بازی بر مبنای هوش میان فردی Gardner بر مهارت اجتماعی و شادی کودکان پیش دبستانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه شاهد انجام شد. ابتدا یکی از مراکز پیش دبستانی با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب گردید و تمام کودکان آن مرکز با استفاده از پرسش نامه مهارت های اجتماعی Matson (Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters یا MESSY) جهت بررسی میزان مهارت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت، 24 نفر که نمره پایین تری کسب کردند، انتخاب گردیدند و در دو گروه آزمایش و شاهد قرار داده شدند. مادران همه آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، مقیاس هوش چندگانه Gardner، پرسش نامه شادی کودکان مبتنی بر مقیاس شادکامی آکسفورد
  (Oxford Happiness Inventory یا OHI) تطبیق داده شده برای کودکان و مقیاس MESSY را تکمیل نمودند. گروه آزمایش 12 جلسه تحت آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر بازی بر مبنای هوش میان فردی Gardner قرار گرفتند.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میزان شادی و مهارت اجتماعی گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد وجود داشت (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، توصیه می گردد از آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر مقیاس هوش میان فردی Gardner جهت افزایش مهارت های اجتماعی و شادی کودکان پیش دبستانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: روابط بین فردی، هوش اجتماعی، مهارت های اجتماعی، شادی، کودکان پیش دبستانی
 • رسول سلیمانی نجف آبادی، مریم قادری، کوروش نامداری، امیر دهستانی صفحات 313-320
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه مکانیزم های دفاعی با عناصر صوری هنردرمانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی شهید مدرس اصفهان و مرکز بیماران اعصاب و روان پرستو بود که از میان آن ها، 60 نفر شامل 30 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی (14 مرد و 16 زن) و 30 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (13 مرد و 17 زن) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه سبک های دفاعی (Defense Style Questionnaire یا DSQ)، آزمون ترسیم نقاشی شخصی در حال چیدن سیب از درخت (Person Picking an Apple from a Tree یا PPAT) و مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (Formal Elements of Art Therapy Scale یا FEATS)، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی Pearson، Independent t و تحلیل واریانس دو متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  همبستگی مثبت و معنی داری بین مکانیزم های دفاعی شوخی، تصعید، فرونشانی، باطل سازی، واکنش وارونه و دلیل تراشی با عناصر صوری تلفیق، سطح رشدی، کیفیت خط، منطق، چرخش، جزییات اشیا و محیط و تناسب رنگ مشاهده شد. بین مکانیزم های دفاعی فرافکنی، برون ریزی، جداسازی، انکار، جابه جایی و بدنی سازی با عناصر صوری تلفیق، واقع گرایی، حل مساله، سطح رشدی، جزییات اشیا و محیط، کیفیت خط، برجستگی رنگ و منطق نیز همبستگی منفی معنی داری وجود داشت. دو گروه بیماران دوقطبی و اسکیزوفرنی در همه عناصر صوری هنردرمانی به جزء عنصر چرخش، با یکدیگر تفاوت داشتند. علاوه بر این، تفاوت جنسیتی در سه عنصر تلفیق، سطح رشدی و کیفیت خط مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، FEATS قادر خواهد بود مکانیزم های دفاعی بیماران را شناسایی کند. همچنین، به نظر می رسد این مقیاس توانایی غربالگری و تشخیص بیماری های روانی را دارد.
  کلیدواژگان: مکانیزم های دفاعی، هنردرمانی، آزمون PPAT، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی
 • سعید خدابنده لو، محمود نجفی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 321-330
  زمینه و هدف
  اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic personality disorder یا NPD)، اختلالی است که افراد مبتلا به دلیل احساس اهمیت شخصی بزرگ منشانه، با مشکلات بین فردی و همدلی بسیاری روبه رو می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار بر کاهش علایم خودشیفتگی مبتلایان به NPD انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، از روش مورد- منفرد با طرح A-B و خط پایه چندگانه استفاده گردید. نمونه ها شامل 3 مورد (2 زن و 1 مرد) از مراجعه کنندگان به کلینیک مشاوره شهر قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از پاسخگویی به نسخه 40 گویه ای مقیاس شخصیت خودشیفته (40-Narcissistic Personality Inventory یا 40-NPI)، بر اساس ملاک های Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition (DSM-5)، توسط روان پزشک مورد مصاحبه تشخیصی قرار گرفتند و مبتلا به NPD تشخیص داده شدند. جهت سنجش علایم خودشیفتگی آزمودنی ها، از مقیاس چند محوری بالینی Millon (Millon Clinical Multiaxial Inventory-III یا MCMI-III) استفاده گردید. طرحواره درمانی در 20 جلسه انفرادی 60 دقیقه ای به صورت هفته ای دو جلسه اجرا شد. دوره پیگیری درمان نیز 1 ماه پس از پایان مداخله دنبال گردید.
  یافته ها
  داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و میانه، تحلیل دیداری شکل ها در دو بخش درون موقعیتی و بین موقعیتی با شاخص ثبات و جهت روند، درصد داده های غیر همپوش (Percentage of non-overlapping data یا PND) و درصد داده های همپوش (Percentage of overlapping data یا POD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها، طرحواره درمانی در کاهش علایم خودشیفتگی مبتلایان به NPD موثر بود.
  نتیجه گیری
  طرحواره درمانی در بهبود و کاهش علایم افراد دارای NPD از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار است و می تواند در درمان مبتلایان به این اختلال به کار رود.
  کلیدواژگان: روان درمانی، اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت خودشیفته
 • مریم حدادی، اصغر آقایی صفحات 331-338
  زمینه و هدف
  همان گونه که والدین بر افراد خانواده تاثیر می گذارند، فرزندان نیز با ویژگی های شخصیتی، رشدی و رفتاری خود، تاثیراتی را بر رفتار والدین دارند. اختلالات رفتاری یکی از فرزندان از جمله بیش فعالی- نقص توجه (Attention deficit hyperactivity disorder یا ADHD) اغلب به صورت عامل استرس زایی برای خانواده درک می شود و می تواند همه جنبه های خانواده از جمله رابطه مادران با همسرانشان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر روابط زنان دارای فرزند مبتلا به ADHD با همسرانشان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 9 ماهه همراه با گروه شاهد انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD شهر اصفهان بود که در سال 1392 به کلینیک ها و مطب روان پزشکان مراجعه کرده بودند. 30 نفر از مادرانی که در شاخص تنیدگی والدینی (Parenting Stress Index یا PSI)، بالاترین نمره تنیدگی را در روابط با همسر کسب کردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مدیریت استرس به شیوه ACT اجرا شد و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت بررسی فرضیه پژوهش، از PSI زیرمقیاس روابط با همسر استفاده گردید که قبل و بعد از مداخله و 9 ماه پس از مداخله توسط مادران تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد وجود داشت (001/0 = P) که این یافته حاکی از بهبود روابط با همسر در مادران بود.
  نتیجه گیری
  آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ACT، می تواند باعث بهبود روابط زنان دارای فرزند ADHD با همسرانشان شود.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، نقص توجه، مدیریت استرس، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، همسر، زنان
 • مهران روزبهی، علی محمد رضایی، آزاده علیپور دولت آباد صفحات 339-346
  زمینه و هدف
  اعتیاد و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن، یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود. طرحواره های ناسازگار اولیه با اعتیاد مرتبط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitmen therapy یا ACT) و طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد معتاد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و همراه با گروه شاهد بود. از میان کل جامعه آماری (1500 نفر)، 60 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه [یک گروه شاهد (20 نفر)، دو گروه آزمایش (هر گروه 20 نفر)] قرار گرفتند. جهت سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه، از فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره (Young Schema Questionnaire Short form یا YSQ-SF) استفاده گردید. گروه های آزمایشی در 12 جلسه گروه درمانی به صورت هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای شرکت نمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس، آزمون های همگنی و یکسانی واریانس و آزمون تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  درمان های گروهی ACT و طرحواره درمانی بر مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  روش های درمانی گروهی ACT و طرحواره درمانی، تا حد زیادی توانست طرحواره های ناسازگار اولیه را کاهش دهد و می تواند در درمان مبتلایان به این اختلال به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، گروه درمانی، طرحواره درمانی، اعتیاد، ایران
 • احمد منصوری، نعیما کروژده صفحات 347-353
  زمینه و هدف
  بیماری و ناتوانی فرزندان، یکی از منابع عمده پریشانی والدین به خصوص مادران به شمار می رود و سلامت و بهزیستی روانی آن ها را به خطر می اندازد. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نگرانی و بی خوابی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد بر روی 16 نفر از مادران کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم دارای پرونده در بهزیستی شهر سبزوار انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد تخصیص یافتند. گروه آزمایش تحت مداخله 8 جلسه ای رویکرد ACT قرار گرفتند؛ در حالی که گروه شاهد هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا (Pennsylvania State Worry Questionnaire یا PSWQ)، مقیاس تحمل ناپذیری بلاتکلیفی (Intolerance of Uncertainty Scale یا IUS) و شاخص شدت بی خوابی (Insomnia Severity Index یا ISI) در مورد شرکت کنندگان اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رویکرد ACT منجر به کاهش میزان تحمل ناپذیری بلاتکلیفی (001/0 = P)، نگرانی (001/0 = P) و بی خوابی (001/0 = P) مادران گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد شد.
  نتیجه گیری
  روش ACT تاثیر بسزایی در کاهش میزان تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نگرانی و بی خوابی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارد و درمانگران می توانند از این رویکرد درمانی در جهت کاهش تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نگرانی و بی خوابی این مادران استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، اوتیسم، بی خوابی، بلاتکلیفی
 • بررسی نیم رخ روان شناختی افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده برای جراحی های چاقی در شهر اصفهان
  محسن بختی، حمید افشار، محسن محمودیه، زهره صید مرادی، مرضیه مستوفی، آوات فیضی صفحات 354-362
  زمینه و هدف
  امروزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی و الگوی تغذیه ای، شیوع چاقی افزایش آشکاری داشته است. بسیاری از افراد در اثر شکست در تمام روش های کاهش وزن، در آخرین مرحله به سراغ جراحی چاقی می روند و به علت عدم توجه به عوامل روان شناختی، دوباره با شکست مواجه می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نیم رخ روان شناختی افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده برای جراحی های چاقی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع پیمایشی بود که به روش توصیفی در سال 92-1391 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مبتلایان به چاقی با نمایه توده بدنی (Body Mass Index یا BMI) بیشتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع بود. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس (115 نفر) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس استاندارد سنجش اضطراب و افسردگی (Hospital Anxiety and Depression Scale یا HADS)، پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO (NEO Five-Factor Inventory یا NEO-FFI)، پرسش نامه 36 سوالی سنجش کیفیت زندگی (36-Short form یا 36-SF) و پرسش نامه مکانیزم مقابله ای (Coping Operations Preference Enquiry یا COPE) جمع آوری گردید. میانگین نمرات زنان و مردان با استفاده از آزمون Independent t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب و افسردگی مشارکت کنندگان در سطح متوسطی قرار داشت. در میان ویژگی های شخصیتی، بعد دلپذیری بالاترین میانگین و مسوولیت پذیری پایین ترین میانگین را به خود اختصاص داد. بالاترین میانگین سبک های مقابله ای با استرس مربوط به حل مساله و مساله مداری و پایین ترین میانگین مربوط به پذیرش بود. میانگین نمره کیفیت زندگی شرکت کنندگان در سطح متوسطی بود. تفاوت معنی داری بین میانگین نمره اضطراب زنان و مردان مشاهده شد و سبک مقابله ای اجتنابی در زنان بیشتر و کیفیت زندگی در مردان بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  افراد مراجعه کننده برای جراحی های چاقی، دارای درجاتی از اضطراب و افسردگی هستند و از سبک های حل مساله برای مقابله با استرس ها استفاده می کنند. همچنین، ابعاد شخصیتی ناسازگار دارند و از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار می باشند. این ویژگی ها می تواند بر روند درمان و برگشت پذیری نتایج جراحی تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: نیم رخ روان شناختی، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی، چاقی، جراحی
 • راضیه جلوانی، عذرا اعتمادی، رضوان سادات جزایری، مریم فاتحی زاده صفحات 363-370
  زمینه و هدف
  از آن جا که تجربه هیجان بخش مهمی از زندگی انسان ها را به خود اختصاص می دهد، تنظیم هیجان و شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند نقش تاثیرگذاری در زندگی فرد داشته باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، کشف عوامل موثر بر تنظیم هیجان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش داده بنیاد بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی انجام پذیرفت. جامعه آماری، زنان متاهل شهر اصفهان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و در حد اشباع 10 نفر از زنان متاهل که به منظور ثبت نام در کلاس های آموزشی به فرهنگ سرا مراجعه کرده بودند، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به مصاحبه های انجام شده با زنان متاهل، نتایج تحلیل محتوا 7 مقوله هسته ای شامل عوامل زیستی، عوامل درون فردی، عوامل روان شناختی، عوامل زوجی، عوامل خانوادگی، عوامل محیطی اجتماعی و عوامل راهبردی و 16 مقوله فرعی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل هسته ای به دست آمده از نتایج تحقیق حاضر، تنظیم هیجان زنان یک مساله زیستی، روانی و اجتماعی (Biopsychosocial) می باشد. بنابراین، به پژوهشگران و درمانگران توصیه می گردد در بررسی تنظیم هیجان زنان در کنار عوامل درون فردی و روان شناختی، به عوامل خانوادگی، زوجی، اجتماعی و زیستی نیز توجه کنند تا به این وسیله بتوانند از نتایج موثرتری در این زمینه بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: هیجان، زنان، پژوهش کیفی
 • پژوهشی کوتاه
 • سید محمد مهدی کهنگی، صفا مقصودلو، آرش قدوسی صفحات 371-377
  زمینه و هدف
  خشونت و آژیتاسیون بیمار در بخش های روان پزشکی و شرایط مهار فیزیکی و دارویی بیمار باید مد نظر قرار گیرد. با وجود این که برخی افراد مهار کردن بیماران را برای کنترل خشونت لازم می دانند، اما بسیاری معتقد هستند که مهار بیماران روانی نوعی تجاوز به حقوق انسان می باشد و در واقع، از عوارض جسمی و روانی آن بیم دارند. بنابراین، با توجه به این که میزان موارد مهار کردن بیماران در واحدهای روان پزشکی به عنوان یک شاخص بهداشتی محسوب می شود و همچنین، با در نظر گرفتن آثار منفی این مداخلات، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مهار فیزیکی و دارویی در بخش های حاد روان پزشکی بیمارستان فارابی اصفهان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از یک فرم جمع آوری اطلاعات محقق ساخته شامل خصوصیات دموگرافیک و تشخیص روان پزشکی بیمار و نیز اطلاعاتی در مورد فرایند مهار بیمار استفاده گردید. برای هر یک از موارد مهار در طی انجام مطالعه یک فرم تکمیل شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  درطول دوره پژوهش (1 ماه)، 144 بیمار تحت انواع مهار قرار گرفتند و 399 بار مهار فیزیکی یا دارویی بیمار به صورت مجزا یا هم زمان انجام شد. بیشتر موارد مهار فیزیکی در اتاق عمومی بیماران، به روش دو اندام، توسط دو نفر از کارکنان و به مدت 1 تا 8 ساعت صورت گرفت. متداول ترین علت مهار فیزیکی و مهار دارویی به ترتیب خشونت کلامی و بی خوابی بود. طی انجام مطالعه، هیچ عارضه دارویی مشاهده نشد و درد به عنوان بیشترین عارضه در مهار فیزیکی گزارش گردید. متداول ترین داروی مورد استفاده به منظور مهار دارویی، هالوپریدول بود.
  نتیجه گیری
  دانستن نحوه مهارهای فعلی باعث می شود تا با تغییر فرهنگ و دور شدن از روش های مهار طاقت فرسا و تحمل ناپذیر، راه برای اجرای مهارهای فیزیکی و دارویی مدرن که منجر به عدم محرومیت بیماران و افزایش انگیزه آنان در باقی ماندن در درمان می شود، هموار گردد.
  کلیدواژگان: خشونت، آژیتاسیون، دارویی، مهار فیزیکی
 • مقاله مروری
 • مریم یاوری، محمد مظاهری صفحات 378-385
  زمینه و هدف
  اختلال افسردگی، از جمله شایع ترین مشکلات روان پزشکی محسوب می شود که در صورت عدم درمان، نتایج زیانباری را در عملکرد فرد به وجود می آورد. درمان رایج این اختلال شامل مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین (Serotonergic Substance Reuptake Inhibitors یا SSRIs)، ضد افسردگی های سه حلقه ای (Tricyclic Antidepressants یا TCAs)، چهار حلقه ای و مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (Monoamin Oxidase Inhibitors یا MAOIs) می باشد. در بعضی منابع، درمان های گیاهی نیز برای درمان این اختلال توصیه شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی درمان های رایج و گیاهی درمان اختلال افسردگی انجام شد. مطالب مربوط به موضوع افسردگی از منابع مختلف پزشکی ایرانی جمع آوری و سپس با مشورت با استادان صاحب نظر، جمع بندی و تدوین گردید. روش های درمانی استاندارد مطرح در کتاب ها و مقالات پزشکی رایج نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، درمان های افسردگی از هر دو دیدگاه جمع بندی و ارایه شد.
  یافته ها
  در مطالعات مختلف، داروهای گیاهی اثرات قابل توجهی در درمان افسردگی نشان داده اند و می توانند انتخاب مناسبی برای درمان این اختلال در همراهی با داروهای رایج باشند.
  نتیجه گیری
  از میان درمان های موثر جهت درمان افسردگی بر حسب شدت آن، شغل، مدت افسردگی، عود افسردگی و سایر بیماری های همراه، پزشک معالج اقدام به استفاده از مناسب ترین و ارزان ترین روش موجود خواهد کرد. در این راستا، انجام مطالعات وسیع تر ضروری به نظر می رسد تا جنبه های بیشتری از اثربخشی و بی عارضه بودن درمان های مکمل را آشکار نماید.
  کلیدواژگان: افسردگی، طب سنتی، طب تلفیقی
 • سید محمدرضا صمصام شریعت، حمید طاهر نشاط دوست، مهرداد کلانتری، سید حمیدرضا عریضی سامانی صفحات 386-396
  زمینه و هدف
  بر اساس مطالعات انجام گرفته پیرامون تدوین درمانی اختصاصی و کاربردی در اختلالات افسردگی مزمن، محدودیت ها و نیز نارسایی های متعددی وجود دارد و شناسایی شاخص های کاربردی در رویکردهای درمانی قبلی می تواند موجب تدوین درمانی جامع و کاربردی در این اختلالات گردد.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر به روش مروری ساده (Narrative review) بود و بر این اساس، با بررسی تحقیقات پیشین مرتبط با این اختلالات، از پایگاه هایی مانند PubMed و ScienceDirect، رویکردهای درمانی و مهم ترین شاخص های کاربردی در درمان اختلالات افسردگی مزمن از 71 مطالعه مداخله استخراج گردید.
  یافته ها
  بر اساس بررسی نتایج مطالعات قبلی، دانش مربوط به اثربخشی درمان های روانی- اجتماعی بر اختلال افسردگی مزمن با کمبودهای فراوانی همراه است و اغلب نتایج تعمیم داده شده در افسردگی مزمن مربوط به افسردگی اساسی می باشد. روان درمانی روان پویشی، درمان شناختی- رفتاری (Cognitive behavioral therapy یا CBT)، روان درمانی بین فردی (Interpersonal psychotherapy یا IPT)، روان درمانی تحلیلی شناختی- رفتاری، گروه درمانی و درمان خانواده محور بر افسردگی مزمن موثر بود. هرچند نقاط ضعف عمده ای در هر کدام وجود داشت. زمان محدود، ارایه منطق صریح برای درمان، موضع فعالانه درمانگر، تمرکز بر روی مشکلات کنونی، خودبازبینی از تغییر و پیشرفت، ارایه تکالیف منظم و نگهدارای از دستاوردها، ترکیب دارو، روان درمانی و مداخله مبتنی بر خانواده، عناصر مشترک حاصل از بررسی درمان های صورت گرفته در درمان اختلالات افسردگی مزمن بود.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با پژوهش در درمان افسردگی اساسی، پشتوانه تحقیقاتی در روان درمانی برای افسردگی مزمن به نسبت جوان می باشد و نیاز به تحقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روان درمانی، اختلال افسردگی، افسردگی مزمن
|
 • Mostafa Arab-Varnousfaderani, Maryam Fatehizade, Fatemeh Bahrami, Rezvanossadat Jazayeri, Amrollah Ebrahimi Pages 269-276
  Aim and
  Background
  The aim of present study was investigating the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) for couples on marital adjustment in men with bipolar II Disorder.
  Methods and Materials: Participants (3 couples) were selected using purposeful sampling. Nonconcurrent multiple baseline experimental single subject study was used as the method. The efficacy of couples’ ACT protocol was carried out in three phases of intervention (baseline, 12-session treatment and 3-month follow-up) by using dyadic adjustment scale (DAS). Data were analyzed by visuals analysis and percentage of non-overlapping data (PND) and percentage of overlapping data (POD) strategies.
  Findings: There was a significant difference between the mean values of the baseline and intervention scores. The effectiveness of couples-based ACT in men with bipolar II disorder was validated to improve the marital adjustment.
  Conclusions
  ACT for couples can improve the marital adjustment in men with bipolar II disorder and decrease the rate of divorce.
  Keywords: Bipolar disorder, Couples therapy, Acceptance, commitment therapy, Adjustment disorder
 • Elham Shokraneh, Hamid Taher Neshat-Doost, Mohammad Reza Abedi, Hooshang Talebi Pages 277-284
  Aim and
  Background
  Obesity in childhood, as a global and growing health problem, is the cause of many chronic diseases in adulthood, which is associated with several socio-psychological problems such as low self-confidence and social isolation. In order to improve the psychosomatic problems of obese children, this study aimed to investigate the effect of motivational interviewing on body mass index (BMI) and self-esteem in obese girls.
  Methods and Materials: This experimental study was conducted with experimental and control groups. A pretest and a posttest were performed and the process was followed up for 3 months. The sample was comprised of twenty-four 10-12-year girl students who were obese with BMI more than 25 in 2015. They were selected through cluster-random sampling from a school in the first district of Isfahan city. The mothers of both groups were trained about the principles of healthy feeding in 4 sessions. Psychodrama intervention motivational interviewing was applied only in the experimental group during the six 2-hour sessions of group therapy. The data collection tools consisted of the BMI and Rosenberg self-esteem scale (RSES). The data were analyzed via analysis of variance with repeated measures.
  Findings: The effects of motivational interviewing in BMI and self-esteem of the experimental group were statistically significant (P ≤ 0.05).
  Conclusions
  The therapeutic intervention of motivational interviewing would be helpful in order to reduce the weight of obese children and to increase their self-esteem.
  Keywords: Motivational interviewing, Body mass index, Self, esteem, Obesity
 • Narges Mousaviyan, Adis Kraskian-Mujembari, Alireza Aghayousefi Pages 285-290
  Aim and
  Background
  Type 2 diabetes (diabetes mellitus type 2) is a long-term metabolic and physiologic disorder which has a relationship with the pattern of behavior and lifestyle. This study aimed to determine the effectiveness of cognitive therapy on the reduction of glycated hemoglobin among people with type 2 diabetes.
  Methods and Materials: This study was a quasi-experimental research with an experimental and control groups in a pretest, posttest, and follow-up design. The statistical population of the research included all patients with type 2 diabetes, aged from 25-45, who were under treatment in the Diabetes Clinic of Dr. Ganjavian Hospital, Dezful, Iran, and had been diagnosed for at least one year. The sample size consisted of 40 men selected by convenience sampling method. Allocating the individuals in the experimental and control groups was done randomly. Ten group-sessions were held weekly for 2 hours for the experimental group, while the control group was on the waiting list. In order to examine the changes made by the cognitive therapy program, analysis of covariance (ANCOVA) was recruited.
  Findings: Cognitive therapy led to a reduction in glycated hemoglobin of the experimental group in the posttest and follow-up phases. However, the control group did not show a significant change in the posttest as compared to the pre-test.
  Conclusions
  Teaching cognitive therapy can be effective in controlling blood sugar (HbA1c) among patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Type 2 diabetes, Cognitive therapy, Control, Blood sugar, Glycated hemoglobin
 • Soma Karami, Shekohesadat Banijamali, Zohreh Khosravi, Hadi Parhoon Pages 291-298
  Aim and
  Background
  Depression and anxiety have a significant impact on performance, quality of life, hospitalization duration and treatment result in patients with cancer. The current study aimed to investigate the role of emotional schemas in predicting anxiety and depression in patients with cancer.
  Methods and Materials: Using convenience sampling, 250 cancer patients admitted to the oncology ward of Rasool Akram Hospital of Tehran, Iran, were selected in the form of a descriptive-analytical design. Data were obtained by emotional schemas scale (ESS), Beck anxiety inventory (BAI) and Beck depression inventory (BDI) questionnaires. The data were analyzed using Pearson correlation and Stepwise regression analysis.
  Findings: There was a significant association between all subscales of emotional schemas with depression and anxiety (P
  Conclusions
  The emotional schemas play an important role in the prediction of depression and anxiety level in patients with cancer. Therefore, psychological interventions in this field can lead to a reduction in depression and anxiety in these patients through identifying and modifying negative emotional schemas.
  Keywords: Emotional schemas, Depression, Anxiety, Cancer
 • Maryam Poormirzaei, Masoud Bagheri, Masoud Fazilat-Pour Pages 299-305
  Aim and
  Background
  Understanding in the minds of the couples (mind reading) and mental disorders are among the problematic factors between couples. Since these variables have not been studied beyond simple relationships, this study was conducted to investigate the effect of mind-reading on marital satisfaction with the mediating role of general health.
  Methods and Materials: This was a descriptive correlational study. The research population consisted of all couples who referred to counseling centers in Kerman, Iran, in 2016. 82 couples (164 individuals) from three centers with convenience sampling answered to ENRICH couple scale (ECS), reading the mind in the eyes test (RMET) and general health questionnaire (GHQ). Descriptive statistics and inferential statistics including path analysis were used to analyze the data.
  Findings: Direct effect of mind reading on somatic symptoms (P ≤ 0.01, β = -0.37), social dysfunction (P ≤ 0.05,
  β = -0.29), depression (P ≤ 0.01, β = -0.34) and conflict resolution (P ≤ 0.05, β = -0.22) was significant, while its effect on idealistic distortion (P ≤ 0.01, β = 0.11) and marital satisfaction (P ≤ 0.05, β = 0.10) was significant indirectly, which was applied by the mediating role of depression. Finally, the variables of this study explained 20% of marital satisfaction total variance.
  Conclusions
  The relationship between mind reading and marital satisfaction is not simple and linear. Variables such as depression have a partial mediating role in this relationship in a way that the mind reading effect through mental health further increases marital satisfaction.
  Keywords: Theory of mind, Marital relationships, Mental health
 • Saedeh Obodiat, Shole Amiri Pages 306-312
  Aim and
  Background
  Multidimensional and complex nature of children’s behavior requires usage of modern treatments. The aim of this study was to determine the effectiveness of social relations training on social interaction and happiness in pre-school children, based on playing the game with Gardner interpersonal intelligence.
  Methods and Materials: This experimental study was conducted by using pretest and posttest with a control group. The children of one of the pre-school centers were selected randomly by multistage cluster sampling and all of them were examined by Matson evaluation of social skills with youngsters (MESSY) scale. Twenty-four children, with the lowest scores, were selected and placed in experimental and control group groups. All the mother's subjects filed out MESSY, Gardner multiple intelligence and Oxford happiness questionnaires, adjusted for children, before and after the intervention. The experimental group was trained social relation-based playing for twelve sessions, according to Gardner interpersonal intelligence.
  Findings: A significant difference between the experimental and control groups (P
  Conclusions
  These findings recommend that social relations training, based on Gardner interpersonal intelligence, could be used to increase the social interaction and happiness in pre-school children.
  Keywords: Interpersonal relations, Social intelligence, Social skills, Happiness, Preschool children
 • Rasool Soleimani-Najafabadi, Maryam Ghaderi, Koroosh Namdari, Amir Dehestani Pages 313-320
  Aim and
  Background
  The purpose of this study was to investigate the relationship between defense mechanisms with the formal elements of art therapy.
  Methods and Materials: Descriptive-correlational research method was used in this study. The studied population consisted of all patients referred to Modares Martyr Psychiatric Hospital of Isfahan and Mental Ills Center of Parasto, Iran. Among attendees, 60 individuals including 30 patients with bipolar disorder (14 men and 16 women) and 30 patients with schizophrenia disorder (13 men and 17 women) were selected with available sampling method. Defense styles questionnaire (DSQ), the person picking an apple from a tree (PPAT) painting test and formal elements art therapy scale (FEATS) were used in this study. Pearson correlation, Student's independent t-test and analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data using SPSS software.
  Findings: There was a significant positive correlation between defense mechanisms of humor, sublimation, suppression, undoing, reaction formation and rationalization with formal elements of integration, developmental level, line quality, logic, rotation, details of object and environment, and color fit. Also, there was a significant negative correlation between defense mechanisms of projection, acting out, isolation, denial, displacement, and somatization with formal elements of integration, realism, problem-solving, developmental level, details of object and environment, line quality, prominence of color and logic. On the other hand, tow patients groups of bipolar and schizophrenia disorders were different in all of the FEATS with the exception of the rotation element. In addition, sex difference was observed in three elements of integration, developmental level, and line quality.
  Conclusions
  FEATS is able to identify the patient's defense mechanisms. Also, it seems that this measure is able to screen and diagnose the mental disorders.
  Keywords: Defense mechanisms, Art therapy, PPAT test, Bipolar disorder, Schizophrenia
 • Saeeid Khodabandehlo, Mahmoud Najafi, Issac Rahimian-Boogar Pages 321-330
  Aim and
  Background
  People with narcissistic personality disorder (NPD) have grandiosity feelings of self-importance, and are faced interpersonal problems and empathy. The present research aimed to study the effectiveness of schema mode therapy approach on the reduction of narcissism's symptoms in persons with NPD.
  Methods and Materials: In this study, the A-B single-subject design with multiple baselines was used. The study sample was 3 clients (1 man and 2 women) referred to counseling clinic in Qazvin, Iran, and were selected by purposive sampling. After answering to the narcissistic personality inventory-40 (NPI-40), the clients were interviewed by a psychiatrist based on the diagnostic and statistical manual of mental disorders-5th edition (DSM-5) criteria and were diagnosed as NPD. The research process was carried out according to the principles of the single subject experimental designs and to measure narcissism symptoms, Millon clinical multiaxial inventory-III (MCMI-III) was used. Schema therapy was administered in totally twenty 60-minute sessions, 2 sessions weekly. The follow-up period was considered one month after the end of treatment.
  Findings: The obtained data were analyzed using descriptive statistics indexes including mean, median, visual analysis charts in two sections of internal and external with stability indicator, trend direction with the percentage of non-overlapping data (PND) and the percentage of overlapping data (POD). The results showed that schema therapy was effective in reducing symptoms of narcissism in people with NPD.
  Conclusions
  The Schema therapy effect on reducing the narcissism's symptoms of people with NPD was efficient and effective and can be used in the treatment of patients with this disorder.
  Keywords: Psychotherapy, Personality disorders, Narcissistic personality disorder
 • Maryam Hadadi, Asghar Aghaei Pages 331-338
  Aim and
  Background
  While Parents affect other members of the family, children also have effects on their parents with their own personal, behavioral and growth characteristics reciprocally. The behavioral disorder of one of the children, such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), is usually conceived as a stressful element which can affect all aspects of family, including the relationship between mothers and their spouses. The aim of this study was to survey of stress management group training effectiveness, using acceptance and commitment therapy (ACT) method, on the relationship between mothers of ADHD children and their spouses.
  Methods and Materials: The research method was quasi-experimental, pre-test, post-test and 9-month follow-up with control group. The population of the research was included all mothers of children with ADHD in Esfahan who referred to clinics and psychologists offices in 2013. Thirty mothers which had highest score of stress in relationship with spouse from parenting stress index (PSI) were selected and assigned into two groups of test and control. Eight 90-minute sessions of acceptance and commitment stress management training was performed for the test group, while the control group had no intervention. PSI subscale of relationship with spouse from parent characteristics was used in order to review the hypothesis of the study, which was completed before and after intervention by mothers. Data were analyzed by covariance statistical methods using SPSS software.
  Findings: There was a considerable difference between scores of pre-test and post-test of the test group in comparison with control group (P = 0.001), reflecting the improvement of relationship with spouses in mothers.
  Conclusions
  ACT-based stress management group training could improve the relationship between the mothers of ADHD children and their spouses.
  Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Acceptance, commitment therapy, Spouse, Women
 • Mehran Roozbehi, Ali Mohammad Rezaie, Azadeh Alipoor-Dolatabad Pages 339-346
  Aim and
  Background
  Addiction and its unpleasant consequences are one of the most important public health problems worldwide. Initial maladaptive schemas are related to addiction. The purpose of this study was to compare the effectiveness of admission and commitment therapy (ACT) and schema therapy on early maladaptive schemas in addicted people.
  Methods and Materials: The research method was pre-test, post-test experimental study with control group. The statistical population included 1500 people. A sample of 60 people was selected and randomly assigned to 3 groups, one control group (n = 20), and two experimental groups (n = 20, each). Young schema questionnaire short form (YSQ-SF) was used to measure early maladaptive schemas. The experimental groups participated in 12 sessions of the treatment group weekly for two 90-minute sessions. Descriptive statistics including mean and standard deviation, and inferential statistics were analyzed using covariance analysis, homogeneity and uniformity tests of variance and post hoc test.
  Findings: ACT and schema therapy were effective on the components of early maladaptive schemas.
  Conclusions
  The group-based ACT and schema therapy have been able to reduce early maladaptive schemas and can be used in the treatment of patients with this disorder.
  Keywords: Early maladaptive schemas, Acceptance, commitment therapy, Group therapy, Schema therapy, Addiction, Iran
 • Ahmad Mansouri, Naema Korozhde Pages 347-353
  Aim and
  Background
  Illness and disability in children is a major source of distress for parents, especially mothers. It frequently endangers their health and well-being. Therefore, the aim of present study was to investigate the effectiveness of the acceptance and commitment therapy (ACT) on the intolerance of uncertainty, worry and insomnia in mothers of children with autism spectrum disorder.
  Methods and Materials: In a quasi-experimental study, with pre and posttest and control groups, 16 mothers of children with autism spectrum disorder were selected by available sampling method and then randomly designed into two experimental and control groups. The experimental group participated in 8 sessions of ACT, while the control group was not in any treatment. The participants completed Penn-State worry questionnaire (PSWQ), intolerance of uncertainty scale (IUS) and insomnia severity index (ISI). Data were analyzed by SPSS software, using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
  Findings: Intolerance of uncertainty (P = 0.001), worry (P = 0.001) and insomnia (P = 0.001) average scores in the experimental group were significantly decreased in comparison with the control group at post-treatment.
  Conclusions
  ACT might be an efficient way to decrease intolerance of uncertainty, worry and insomnia in mothers of children with autism spectrum disorder. Also, therapists can use this therapeutic approach for improving intolerance of uncertainty, worry and insomnia in mothers of children with autism spectrum disorder.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Autism, Insomnia, Uncertainty
 • Analyzing Psychological Profile of Patients with Obesity Attended for Obesity Surgery in Isfahan, Iran
  Mohsen Bakhti, Hamid Afshar, Mohsen Mahmoudiyeh, Zohreh Seidmoradi, Marzieh Mostofi, Avat Feyzi Pages 354-362
  Aim and
  Background
  Obesity has been increasing significantly during the past decade in Iran due to changes in lifestyle and nutrition patterns. Many people turn to obesity surgery after failing in all other methods of weight reduction; however, they face failure again as they do not consider psychological factors. This study was conducted to assess the psychological profile of patients with obesity attended for obesity surgery.
  Methods and Materials: The current research was a descriptive study and had been completed periodically over the course of 2012-2013. The studied population included individuals with obesity that has the body mass index (BMI) of above 30 kg/m2. The sample population of 115 people was chosen via convenience sampling method and their psychological data were gathered through various standard questionnaires including hospital anxiety and depression scale (HADS), neuroticism-extraversion-openness five-factor inventory (NEO-FFI), quality of life survey [short form 36 (SF-36)] and coping operations preference enquiry (COPE) survey. In the next step, raw data were processed and analyzed using the software SPSS in order to compare men and women mean scores.
  Findings: The studied population had an average level of anxiety and depression. Among the personality characteristics, amiability has the most and responsibility has the least mean. Problem-solving method has the most and acceptance has the least mean among coping styles. Mean of quality of life score had an average level. There was a significant difference between the anxiety score among men and women; and avoidance and quality of life coping styles were the most used ones among women and men, respectively.
  Conclusions
  The patients who volunteer for obesity surgical treatment methods suffer from some degrees of anxiety and depression, and use problem-solving coping style to manage their stress. In addition, they have incompatible personality dimensions and average quality of life. These characteristics can alter treatment, and reversibility of surgery outcomes.
  Keywords: Psychological profile, Anxiety, Depression, Quality of life, Obesity, Surgery
 • Razieh Jelvani, Ozra Etemadi, Rezvan Sadat Jazayeri, Maryam Fatehizadeh Pages 363-370
  Aim and
  Background
  Since the experience of emotion covers a major part of man’s life, emotion regulation and factors that affect it can play an effective role in individual’s life. Therefore, the aim of the present study was to find out the factors influencing emotion regulation.
  Methods and Materials: This research was a qualitative survey based on grounded theory. Data analysis was carried out using conventional content analysis. Statistical population consisted of married women residing in Isfahan, Iran. Sampling was conducted on purposive method and saturated design chosen from 10 married women who intended to enroll in cultural education courses. Data gathering was carried out using in-depth semi-structured interview method.
  Findings: Taking the conducted interviews from married women into account, the results of the content analysis showed 7 nuclear topics consisting of biological, intra-personal, psychological, couple-related, family-related, environmental-social and strategic factors, along with 16 auxiliary subtitles.
  Conclusions
  Taking into account the acquired nuclear factors from the present study, regulating women’s emotion is a biological, psychological and social problem. The researchers and therapists are therefore recommended to pay attention to family, couple, social and biological factors along with intra-personal and psychological parameters so that they could benefit from further findings in this field.
  Keywords: Emotion, Women, Qualitative research
 • Seyed Mohammad Mehdi Kahangi, Safa Maghsoodloo, Arash Ghodousi Pages 371-377
  Aim and
  Background
  Violence and agitation of the patient in the psychiatric ward must be considered in the context of the physical and drug inhibition of the patient. Despite the fact that some experts consider controlling the patients necessary for controlling the violence, many believe that inhibition of mentally-ill patients is a violation of human rights. They, in fact, are worried physical and psychological complications of the inhibition. Therefore, considering that the amount of inhibition of patients in psychiatric units is considered as a health index, and considering the negative effects of these interventions, the present study was conducted to investigate the status of physical and drug inhibition in acute psychiatric wards of Farabi Hospital of Isfahan, Iran.
  Methods and Materials: In this research, a researcher-made data collection form was used. This form included demographic characteristics and patient psychiatric diagnosis as well as information on the patient's process of inhibition. For each case of inhibition in the study period, a form was filled up and then analyzed statistically.
  Findings: During the one-month study period, 144 patients were under different types of inhibition, and 399 patients were physically and pharmacologically inhibited separately or simultaneously. Regarding physical inhibition, it was found that the majority of inhibition cases were performed in a general room of patients by a dual procedure, by two personnel and for a period of 1 to 8 hours. The most common causes of physical and drug inhibition were verbal abuse and insomnia, respectively. No drug complication was observed during the study period, and the pain was the most common complication of physical inhibition. Haloperidol was used most commonly for drug inhibition.
  Conclusions
  Knowing how current inhibition is, changing the culture and moving away from overwhelming and intolerable inhibition methods are the ways to implement the modern physical and drug inhibitions. It, in turns, leads to obviate the medical constraints and enhance the motivation of patients to remain in the treatment procedure.
  Keywords: Violence, Agitation, Chemical, Physical restraint
 • Maryam Yavari, Mohammad Mazaheri Pages 378-385
  Aim and
  Background
  Depressive disorder is one of the most common psychological disorders which may diminish personal function if not treated well. Common treatments for this disorder include serotonergic substance reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic antidepressants (TCAs), and monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). Some references also suggest herbal remedies for the treatment of this disorder.
  Methods and Materials: This review article was designed to evaluate the conventional and complementary treatments for depression. Treatment methods were gathered from Persian medicine textbooks and were revised and summarized after consulting with an expert panel. The conventional medical treatment methods were also reviewed and presented.
  Findings: The herbal remedies have considerable efficacy in depression treatment and may be suitable choices for complementary therapy.
  Conclusions
  A physician would choose the best treatment method depending on depression severity, recurrence, duration and other underlying diseases. It is necessary to conduct scientific research projects to evaluate the safety and efficacy of complementary therapies in this field.
  Keywords: Depression, Traditional medicine, Integrative medicine
 • Seyed Mohammadreza Samsam-Shariat, Hamid Taher Neshatdoost, Mehrdad Kalantari, Seyed Hamidreza Oreyzi-Samani Pages 386-396
  Aim and
  Background
  The number of previous studies on the subject of specific treatments for chronic depression disorders was limited and significantly incomplete. Identification of applied indicators in treatment approaches of chronic depression disorders extracted from previous work would result in the development of applied and plenary treatment of these disorders.
  Methods and Materials: In this narrative review, referring to the databases like Pubmed and ScienceDirect, and a review of 71 articles, the treatment approaches and the most important applied indicators related to the treatment of chronic depressive disorder were extracted.
  Findings: There are differences between acute and chronic depression of existing signs, and the aforementioned treatments often focus on major depression. The effective methods in the treatment of chronic depression include psychodynamic psychotherapy, cognitive-behavioral therapy (CBT), interpersonal psychotherapy (IPT), cognitive-behavioral analysis system of psychotherapy, schema therapy, behavioral activation therapy, group therapy and family-based treatment. However, in any of these ways, there are major weaknesses. According to the literature, some common elements in treatment of chronic depressive disorders are time-limited psychotherapy, explicit rationale for treatment, the active therapist position, focus on current problems, emphasis on changing current behavior and interpersonal interactions, self-monitoring of change and progress, regular homework assignments, continuation/maintenance therapy to extend gains, combined pharmacological and psychotherapeutic treatment, family-based interventions.
  Conclusions
  In comparison with research conducted in major depressive disorder, research support in psychotherapy for chronic depression is relatively young and further research is essential.
  Keywords: Psychotherapy, Depressive disorder, Chronic depression