فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 18
|
 • منوچهر مرادی، رستم عبدالهی آرپناهی *، بهزاد همتی، ابوالقاسم لواف صفحات 1-12
  هدف از این مطالعه مقایسه سه روش پارامتری (GBLUP، BayesB، RKHS) و دو روش بازنمونه گیری (Bagging GBLUP و Random Forest) در پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومیک برای صفاتی با ساختار ژنتیکی متفاوت بود. یک ژنوم با سه کروموزوم، هر کروموزوم به طول یک مورگان شبیه سازی شد و روی آن 1500 نشانگر تک نوکلئوتیدی (SNP) در سه سناریو 50، 100 و 200QTL به طور یکنواخت پخش شدند. اثر جایگزینی QTLها با استفاده از توزیع نرمال استاندارد، گاما و یکنواخت با وراثت پذیری 30 درصد مدل سازی شدند. توانایی پیش بینی روش های آماری با استفاده از آماره های همبستگی بین ارزش های اصلاحی پیش بینی شده و واقعی و همچنین رگرسیون ارزش اصلاحی واقعی بر پیش بینی شده بررسی شد. نتایج نشان داد در جمعیت های تایید، روش RF باعث بیش-برآورد رگرسیون ارزش های اصلاحی واقعی بر پیش بینی شده شد، در حالی که روش های GBLUP، BayesB و RKHS منجر به کم-برآورد ضریب رگرسیون شدند. به جز روش Bagging GBLUP در دیگر روش ها تفاوت معنی داری با تغییر توزیع اثرات QTL مشاهده نشد اما در مجموع عملکرد دو روش GBLUP و BayesB نسبت به دیگر روش ها بهتر بود. یکی از دلایل احتمالی برتری GBLUP و BayesB بر دیگر روش ها می تواند شبیه سازی صفات با اثرات صرفا ژنتیکی افزایشی بوده باشد. به طور کلی، روش های GBLUP و BayesB بر روش های بازنمونه گیری در پیش بینی های ژنومی ارجحیت دارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ژنومی، جنگل تصادفی، فضای تولید هسته هیلبرت، کیسه بندی شده، معماری ژنتیکی، یادگیری ماشین
 • مریم بازگیری *، محمد تقی بیگی نصیری، جمال فیاضی صفحات 13-22
  این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی گیرنده ی یک ژن دوپامین با استفاده از روش PCR-RFLP در مرغ بومی خوزستان انجام شد. به طور تصادفی از 100 قطعه مرغ بومی خوزستان خون گیری شد وDNA نمونه‏ها با استفاده از روش نمکی استخراج شد. واکنش زنجیره‏ای پلیمراز برای تکثیر قطعه 283 جفت باز(گیرنده ی یک) ژن دوپامین به کمک آغازگرهای اختصاصی انجام و قطعه تکثیر شده به‏ وسیله آنزیم برشیCfrI هضم شد. فراوانی‏ آلل‏های G و Aبه ترتیب 39/0 و 61/0 و فراوانی ژنوتیپ‏های AA، GGو AG به ترتیب 40/0، 18/0 و 42/0بود. بر اساس نتایج آزمون مربع کای فراوانی ژنوتیپ‏ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی-وینبرگ نبودند. با تعیین توالی دو جهش در بازهای 123 و 198، (به ترتیب از نوع A به G و C به T) مشاهده شد. نتایج حاصل از توالی یابی مشخص کرد که آنزیم برشی CfrI ، به درستی جهش ها را شناسایی می کند.
  کلیدواژگان: چند شکلی، ژن دوپامین، کرچی، مرغ تخمگذار بومی
 • حسین عمرانی، رسول واعظ ترشیزی *، علی اکبر مسعودی، علی رضا احسانی صفحات 33-45
  سندرم آسیت بیماری متابولیکی پرهزینه ای است که به دلیل انتخاب شدید برای سرعت رشد وکاهش ضریب تبدیل غذاییدر طیور اتفاق می افتد. این سندرم یکی از مهم ترین عوامل مرگ ومیر در صنعت جوجه گوشتی است و عامل خسارات قابل توجه اقتصادی و کاهش آسایش حیوان است. در این تحقیق به منظور یافتن ژن و نواحی ژنومی موثر بر سندرم آسیت، مطالعه پویش کل ژنوم (GWAS) با استفاده از یک تراشه SNP 60k ژنوم مرغ در 101پرنده نسل F2 حاصل تلاقی دوطرفه مرغ بومی آذربایجان غربی و سویه گوشتی آرین انجام شد. از روش آماری بهترین پیش بینی نا اریب خطی (GBLUP) جهت بررسی ارتباط SNP ها با صفات مرتبط با آسیت استفاده شد. بر روی کروموزم هفت چندین SNP برای صفت نسبت بطن راست به کل بطن به عنوان شاخص آسیت، به سطح احتمال پیشنهادی (5-10 × 253/8) رسیدند.دو SNP پیشنهادی در داخل ژنCCDC141 و OSBPL6 واقع شدند که پیشتر به عنوان ژن های موثر بر نارسائی های قلبی در انسان گزارش شده بودند. این ناحیه ژنومی (14602723- 12745561) بر روی کروموزوم هفت شامل ژن های متعددی است که در انسان بر روی هایپرتروفیعضله قلب، ضربان قلب و بیماری های قلبی تاثیر دارند. انتخاب برای مقاومت به آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از این یافته ها، باعث تسریع در پیشرفت ژنتیکی خواهد شد.
  کلیدواژگان: بطن، پویش ژنومی، جوجه، ژن کاندیدا، سندرم آسیت
 • مریم نصرتی * صفحات 47-58
  هدف از این پژوهش مقایسه CNV در تعدادی از نژاد های گوسفند ایتالیا با گاو هلشتاین بود. از 580 راس گاو نر هلشتاین و 360 راس گوسفند نمونه خون تهیه و DNAآن استخراج شد. ژنوتیپ چند شکلی های تک نوکلئوتیدی سراسر ژنوم با تراشه 50k گاوی و گوسفندی در هر دو گونه تعیین شد. با استفاده از نرم افزار PennCNV تعداد 904 تنوع با میانگین طول kb 7/154 و میانه kb 7/103 در گوسفند و 744 مورد با میانگین طول kb 7/213 و میانه kb 5/124 در گاو شناسایی شد. کل طول این تنوع در ژنوم گوسفند Mb 5/8 و در ژنوم گاو Mb 80 بود. پس از ترکیب نواحی مشابه تعداد 35 ناحیه تنوع پر تکرار در ژنوم گوسفند و 141 مورد در ژنوم گاو شناسایی شد، فقط 20 درصد نواحی CNV در ژنوم نژاد های گوسفند با ژنوم گاو هلشتاین همپوشانی داشت. علاوه بر این، نواحی این تنوع در ژنوم گوسفند با 40 ژن مرجع و 62 QTLدر ژنوم گاو، و 110 ژن مرجع در ژنوم انسان بطور کامل یا جزئی همپوشانی داشت. توزیع تنوع ها در هر دو گونه در نواحی ساب تلومریک و پری سانترومریک بیشتر بود. بر اساس این نتایج، شاید بتوان از روی پیوستگی این تنوع با نواحی ژنی در ژنوم گاو ژن ها و QTL های ژنوم گوسفند را شناسایی نمود. برای کسب نتایج دقیق تر مطالعات بیشتری نیاز است.
  کلیدواژگان: پروفایل مقایسه ای ژنوم، تنوع ژنوم، گاو هلشتاین، گوسفند، CNV
 • علی صادقی سفیدمزگی *، محمود زارع بیدکی، نرگس شیروانی بروجنی، شهرام درزی لاریجانی صفحات 59-69
  هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. برای این منظور، از اطلاعات اقتصادی و تولیدی جمع آوری شده از شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری کشور، مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن صنایع لبنی ایران، فدارسیون جهانی شیر و شبکه جهانی مقایسه دامداری ها در سال 1394 استفاده شد. نادیده گرفتن پروتئین، سلول های سوماتیک و دمای شیر، مقطعی و نامناسب بودن روش قیمت گذاری چربی و بار میکروبی همراه با پایین بودن سطوح پایه چربی (2/3 درصد) و پروتئین (3 درصد) در تعریف شیر استاندارد در مقایسه با میانگین بین المللی (8/3 درصد چربی و 3/3 درصد پروتئین) از مهمترین معایب روش فعلی قیمت گذاری شیر در ایران محسوب می شوند. نتایج نشان داد به دلیل کم توجهی به کیفیت، تفاوت قیمت خرید شیر خام در ایران تنها 1400 ریال و با این حال و به طور متوسط 2500 ریال از میانگین بین المللی بیشتر بود. با این وجود، شاخص بین المللی نسبت قیمت شیر استاندارد به خوراک نشان داد دامداری های ایران مشابه سایر دنیا در شرایط پایدار قرار ندارند. در پایان، برای برون رفت از چالش های موجود، یک رابطه کلی برای پرداخت مبتنی بر کیفیت (ترکیبات و بهداشت) ارائه شد. نتایج این تحقیق می تواند به تعامل بهتر دامداران و کارخانه های لبنی کمک کند.
  کلیدواژگان: بهداشت، پروتئین، چربی، شیر، قیمت، هزینه
 • حمید رضا میرزایی الموتی *، سید علی هاشمی، علی شاپورزاده صفحات 71-82
  تاثیر انرژی جیره در دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین، با استفاده از 2143 راس گاو هلشتاین مطالعه شد. سه سطح از انرژی خالص شیردهی در دوره ی دور از زایش و نزدیک به زایش، به ترتیب 55/1، 45/1، 35/1 و 65/1، 54/1، 44/1مطالعه شد. آمار توصیفی گله ها و گاوها گزارش شد. اثر انرژی جیره های دور از زایش بر تولید و ترکیب شیر تا 120 روزگی معنی دار نبود ولی در کل دوره شیردهی، تولید شیر با افزایش غلظت انرژی جیره افزایش خطی داشت (05/0P <). اثر انرژی جیره های نزدیک به زایش بر تولید و ترکیب شیر تا 120 روزگی معنی دار نبود ولی در کل دوره شیردهی با افزایش غلظت انرژی جیره نزدیک به زایش تولید شیر به طور خطی افزایش (05/0P <) و درصد چربی شیر کاهش یافت (05/0P <). با افزایش غلظت انرژی جیره های دور و نزدیک به زایش تعداد سلول های بدنی افزایشی خطی نشان داد (01/0P <). نتایج این پژوهش نشان داد افزایش غلظت انرژی در دوره خشکی سبب افزایش تولید شیر و کاهش غلظت چربی شیر و افزایش تعداد سلول های بدنی شد و تغییرات ترکیب شیر در کل دوره شیردهی مستقل از انرژی جیره ها در دوره خشکی بود و تابعی از مقدار تولید شیر در دوره شیردهی می باشد.
  کلیدواژگان: انرژی خالص شیردهی، دوره ی خشکی، دور از زایش، گاو خشک، نزدیک به زایش
 • زینب حسینی، محمد مهدی شریفی حسینی *، امید دیانی، رضا طهماسبی صفحات 83-97
  در این تحقیق تاثیر دوسطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیر علوفه ای بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند بررسی شد. گیاه کامل جو در 28 درصد ماده خشک، با دو اندازه نظری درشت و ریز 16 و هشت میلی متر خرد و به صورت درشت و ریز سیلو شدند. از چهار راس گوسفند نر با میانگین وزن 7±46 کیلوگرم استفاده شد. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره حاوی جو سیلو شده درشت و فاقد تفاله چغندرقند، 2) جیره حاوی جو سیلو شده درشت و 20درصد تفاله چغندرقند، 3) جیره حاوی جو سیلو شده ریز و فاقد تفاله چغندرقند، 4) جیره حاوی جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندرقند. مصرف الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی در جیره های دارای 20 درصد تفاله چغندر قند بیشتر بود (05/0> P). اثرات متقابل اندازه ذرات جو سیلو شده و سطح تفاله چغندرقند بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی معنی دار بود و بیشترین قابلیت هضم ها در جیره حاوی جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندر قند بود. دو و چهار ساعت بعد از مصرف خوراک، pH مایع شکمبه در جیره جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندرقند از دیگر جیره ها کم تر بود (05/0> P). بر اساس نتایج حاصل، در جیره های با کنسانتره زیاد و الیاف موثر فیزیکی کم، جایگزینی الیاف غیر علوفه ای تفاله چغندرقند به جای دانه جو می تواند سبب افزایش مصرف الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی شود.
  کلیدواژگان: ابقا نیتروژن، تفاله چغندر قند، تله فیبری، میانگین هندسی، نشخوار
 • صادق اسدالهی *، محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی چاجی، مرتضی مموئئ صفحات 99-115
  تاثیر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر ریخت شناختی، الگوی اسیدهای چرب فرار و pH روده کوچک با استفاده از 24 راس بره نر عربی با میانگین وزن زنده 5/2± 7/23 کیلوگرم در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2، عامل کربوهیدرات (جو یا تفاله چغندرقند) و عامل دانه برشته کانولا (با و بدون دانه برشته کانولا) به مدت 84 روز بررسی شد. جایگزینی بخشی از جو با تفاله چغندرقند موجب افزایش میانگین وزن روزانه شد (05/0>P). در بره هایی که بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند جایگزین شده بود، ضخامت ماهیچه، عمق کریپت و غدد برونر در دوازدهه و ارتفاع کرک، تعداد کرک، طبقه عضلانی، ضخامت بافت پوششی، عمق کریپت و نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت در ژژنوم و ارتفاع کرک و ضخامت طبقه عضلانی در ایلئوم افزایش یافت (05/0>P). افزایش وزن روزانه، تعداد غدد برونر، شمار کرک ها و ضخامت اپیتلیوم بره های تغذیه شده با جیره های حاوی دانه برشته کانولا، بیشتر بود (05/0>P). جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند و افزودن دانه برشته کانولا غلظت کل و غلظت هر کدام از اسیدهای چرب فرار را به صورت مجزا و همچنین pH مایع هضمی دوازدهه و ژژنوم را افزایش داد (05/0>P). بر اساس نتایج حاصل، جایگزینی دانه جو با تفاله چغندرقند و افزودن منبع چربی در جیره های با کنسانتره بالا به علت تغییر در تراکم اسیدهای چرب فرار و pH مایع هضمی روده کوچک با توسعه ریخت شناسی بافت روده کوچک، عملکرد بره ها را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب فرار روده کوچک، بره پرواری، ریخت شناسی، منبع چربی
 • حسین ایراندوست *، علی پارسا، حمیدرضا مصلحی صفحات 129-143
  به منظور اندازه گیری خصوصیات فیزیکی- شیمیایی منابع روغن سویا و بررسی تاثیر مصرف آن ها بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، الگوی اسیدهای چرب روغن مایع سویا، روغن هیدروژنه سویا، روغن بازیافتی سویا و مایع صابون اسیدی سویا اندازه گیری شد و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME) آن ها با استفاده از خروس های بالغ برآورد شد. در آزمایش دوم، اثرات مصرف میزان پنج درصد از روغن های مورد مطالعه در جیره، بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار بررسی شد. مقدار اسید لینولئیک در روغن های مایع، هیدروژنه، بازیافتی و مایع صابون اسیدی سویا به ترتیب 46/51، 35/11، 53/32 و درصد بود.AME برآورد شده برای روغن های مایع سویا، هیدروژنه سویا، بازیافتی سویا و مایع صابون اسیدی سویا به روش حاصل ضرب به ترتیب 8920، 8733،8602 و 7836 کیلوکالری بر کیلوگرم و به روش تفاضل به ترتیب 9016، 8794، 8765 و 7906 کیلوکالری بر کیلوگرم برآورد شد که بیانگر بالاتر بودن مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری محاسبه شده به روش تفاضل نسبت به روش حاصلضرب می باشد. همچنین استفاده از روغن هیدروژنه سویا در جیره، مصرف خوراک را در مقایسه با روغن مایع سویا افزایش داد (05/0P<). در دوره رشد، میزان افزایش وزن با تغذیه جیره های حاوی مایع صابون اسیدی سویا در مقایسه با جیره های حاوی روغن مایع سویا، کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت (05/0P<). نتایج نشان داد که مصرف روغن بازیافتی سویا هیچگونه اثر سویی بر عملکرد جوجه های گوشتی ندارد.
  کلیدواژگان: انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری، جوجه گوشتی، روغن سویا، عملکرد، قابلیت هضم
 • محمد یازرلو *، سید داود شریفی، فرید شریعتمداری، عبدالرضا صالحی، مختار ملاکی صفحات 145-157
  به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و قابل سوخت و ساز نیتروژن و انرژی در دوره رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه سطح انرژی قابل سوخت وساز (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام (24، 26 و 28 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن به طور هفتگی اندازه گیری و ضریب تبدیل محاسبه شد. میزان مصرف، دفع و ابقاء نیتروژن به صورت گرم به ازای هر پرنده در روز، درصدی از مصرف نیتروژن و گرم/کیلوکالری/انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی و مقدار انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جیره در دوره سنی 26 تا 28 روزگی اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد پرندگانی که جیره حاوی 2850 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل سوخت وساز و 26 درصد پروتئین خام دریافت نمودند به طور معنی داری (05/0>P) افزایش وزن روزانه و میزان ابقاء نیتروژن به ازای هر واحد انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی بالاتر و ضریب تبدیل بهتری داشتند. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که بهترین سرعت رشد، بیشترین میزان ابقاء نیتروژن و بهترین بازده مصرف خوراک در بلدرچینهای ژاپنی در حال رشد با تغذیه جیرههای حاوی 2850 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل سوخت وساز و 26 درصد پروتئین خام حاصل می شود لذا میتوان این سطح از انرژی و پروتئین را به عنوان احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین جیره رشد بلدرچین ژاپنی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: ابقاء نیتروژن، انرژی قابل سوخت و ساز، بلدرچین ژاپنی، پروتئین خام، عملکرد
 • علی محمد هوشمندی *، محمد بوجار پور، اکبر یعقوبف، سمیه سالاری، حسن رکنی صفحات 159-174
  تاثیر شکل فیزیکی خوراک، رقم جو و افزودن آنزیم بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم جیره جوجه های گوشتی با استفاده از 972 قطعه جوجه گوشتی سویه راس در یک آزمایش فاکتوریل 2×2×3 با سه رقم جو (فجر، ریحانه و یوسف)، دو شکل فیزیکی خوراک (آردی و پلت) و دو سطح آنزیم (صفر و 05/0گرم در کیلوگرم) در قالب یک طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار و 27 قطعه جوجه در هر تکرار، بررسی شد. جیره های حاوی جو رقم ریحانه در مقایسه با سایر ارقام قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و چربی، انرژی خالص، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت بالاتری داشتند (05/0P<). پلت نمودن جیره ها، انرژی خالص، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت را کاهش (05/0P<) و افزودن آنزیم به جیره ها مقدار این شاخص ها و همچنین قابلیت هضم پروتئین و چربی را افزایش داد (05/0P<). با توجه به این نتایج، استفاده از آنزیم در جیره حاوی جو رقم ریحانه به شکل پلت در تغذیه جوجه های گوشتی، قابلیت هضم و انرژی زایی جیره را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، جوجه گوشتی، رقم جو، شکل فیزیکی خوراک، قابلیت هضم ایلئومی
 • صیفعلی ورمقانی *، فرزاد بسطامی، محمد اکبری قرایی صفحات 175-187
  اثر تغذیه برگ زیتون در هفته های مختلف دوره پرورش بر عملکرد و ناهنجاری متابولیکی آسیت با استفاده از تعداد 336 قطعه جوجه گوشتی نر سویه آرین در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و 14 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز بررسی شد. جیره های غذایی بر اساس توصیه های جوجه گوشتی آرین در سه دوره زمانی و با استفاده از سطوح صفر (شاهد) و یک درصد برگ زیتون در هر دوره تهیه شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد، تغذیه جیره حاوی یک درصد برگ زیتون از یک تا 14 روزگی، جیره حاوی یک درصد برگ زیتون از یک تا 21 روزگی، جیره حاوی یک درصد برگ زیتون از یک تا 28 روزگی، جیره حاوی یک درصد برگ زیتون از یک تا 35 روزگی و جیره حاوی یک درصد برگ زیتون از یک تا 42 روزگی. اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده پایان دوره آزمایش، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی معنی دار نبود. تلفات ناشی از آسیت در پرندگانی که در دوره یک تا 14 و یک تا 42 روزگی با جیره یک درصد برگ زیتون تغذیه شده بودند کمتر بود (05/0< P). بیشترین مقدار درصد هماتوکریت و غلظت هورمون تری یدوتیرونین در پایان دوره پرورش مربوط به تیمار شاهد بود (05/0< P). تفاوتی در تعداد گلبول های قرمز و غلظت هورمون T4 در پایان دوره در پرندگان مربوط به تیمارهای مختلف مشاهده نشد. براساس نتایج حاصل، استفاده از یک درصد برگ زیتون در جیره جوجه های گوشتی بدون تاثیر نامطلوب بر عملکرد، تلفات ناشی از آسیت را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: آسیت، برگ زیتون، جوجه گوشتی، عملکرد رشد، هماتوکریت، هورمون های تیروئیدی
 • میثم پورطاهری، فرزاد باقرزاده کاسمانی *، مهران مهری، حسن محمدی عمارت صفحات 189-200
  اثر سطوح زنجبیل (Zingiber officinale) و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی با استفاده از 360 پرنده در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 3 × 2 با سه سطح پودر زنجبیل (صفر، 5/2 و پنج گرم در کیلوگرم) و دو سطح پروبیوتیک (صفر و 150 میلی گرم در کیلوگرم) در شش تیمار، پنج تکرار و 12 پرنده در هر تکرار به مدت 28 روز بررسی شد. پرندگان از جیره حاوی 5/2 گرم در کیلوگرم زنجبیل به مقدار بیشتری مصرف نمودند )05/0>(P. پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 150 میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک، مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشتند )05/0>(P. پرندگان دریافت کننده جیره حاوی 5/2 گرم در کیلوگرم زنجبیل با 150 میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک مصرف خوراک بیشتری نسبت به پرندگان دریافت کننده سطح صفر زنجبیل با سطح صفر پروبیوتیک داشتند (05/0P(P. افزودن زنجبیل و پروبیوتیک به جیره اثری بر عیار پادتن تولیدشده در چالش با ویروس نیوکاسل نداشت. مصرف پروبیوتیک و مصرف توام زنجبیل با پروبیوتیک جمعیت باکتری های اسید لاکتیک و کل جمعیت باکتریایی ایلئوم را نسبت به پرندگانی که سطح صفر زنجبیل با سطح صفر پروبیوتیک را دریافت کردند افزایش داد (05/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مکمل کردن جیره بلدرچین ژاپنی با 5/2 گرم در کیلوگرم زنجبیل و 150 میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک موجب بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی و اکوسیستم میکروبی ایلئوم می شود.
  کلیدواژگان: ایمنی، باکتری های اسیدلاکتیک، پروبیوتیک، زنجبیل، عملکرد
 • بابک ماسوری *، سمیه سالاری، حشمت الله خسروی نیا، صالح طباطبایی وکیلی، طاهره محمدآبادی صفحات 201-212
  تاثیر اسانس مرزه خوزستانی (صفر و 400 میلی گرم بر کیلوگرم جیره) و منبع چربی (پنج درصد روغن ماهی، سه درصد روغن ماهی + دو درصد روغن کلزا، دو درصد روغن ماهی +سه درصد روغن کلزا و پنج درصد روغن کلزا) بر عملکرد تولیدی، کلسترول گوشت، پایداری لیپید و اجزای لیپیدی خون جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2×4 با پنج تکرار انجام شد. استفاده از پنج درصد روغن کلزا باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک، غلظت لیپوپروتئین های با دانسیته کم در سرم و میزان کلسترول عضلات ران و سینه در جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی شد (05/0>P). استفاده از 400 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مرزه باعث بهبود افزایش وزن روزانه، کاهش سطح کلسترول سرم و عضلات ران و سینه و کاهش سطح مالون دی آلدئید در عضلات ران و سینه شد (05/0>P). اعمال تنش گرمایی در بازه زمانی 22 تا 42 روزگی باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل خوراک، افزایش کلسترول سرم خون و کلسترول عضله سینه و افزایش سطح مالون دی آلدئید عضلات ران وسینه شد (05/0>P). بر اساس نتایج حاصل، استفاده از روغن کلزا یا400 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مرزه خوزستانی تاثیر مثبت بر خصوصیات عملکرد و کاهش محتوای کلسترول عضلات و سرم خون در جوجه گوشتی دارد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، روغن کلزا، روغن ماهی، کلسترول گوشت، لیپید خون، مرزه خوزستانی
 • مسعود دیدارخواه، محسن دانش مسگران *، محمد جواد ضمیری، علی رضا وکیلی صفحات 213-222
  در این تحقیق، اثر جیره های گلوژنیک و لیپوژنیک همزمان با یک برنامه همزمانی فحلی در جهت کاهش فاصله زایش و بهبود عملکرد شاخص های تولید مثلی با استفاده از 90 راس میش نژاد بلوچی (در سه گروه ) مطالعه شد. میش های هر گروه به ترتیب از سه جیره با نسبت های متفاوت از منابع نشاسته و چربی تغذیه شدند. جهت همزمانی فحلی، میش ها روز 30 آزمایش سیدرگذاری شدند. 14 روز بعد از سیدرگذاری، همزمان با برداشتن سیدر، 400 واحد هورمون eCG به همه میش ها تزریق شد. به محض مشاهده علائم فحلی، میش ها تلقیح شدند. آزمایش اولتراسونوگرافی جهت بررسی تعداد فولیکول گراف، جسم زرد و تشخیص آبستنی انجام شد. بعد از زایش نیز شاخص های تولیدمثلی نظیر نرخ بره زایی و دوقلوزایی بررسی شدند. بیشتر میش های مورد آزمایش به وضوح علائم فحلی را نشان دادند. اثر جیره های آزمایشی بر تعداد فولیکول های گراف معنی دار نبود. تعداد فولیکول های گراف از زمان سیدربرداری تا فحلی به شکل معنی داری افزایش یافت. نرخ تخمک ریزی، بره زایی و دوقلوزایی در میش هایی که جیره های گلوکوژنیک و گلوکو+لیپوژنیک دریافت کردند بیشتر از میش های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک بود (05/0P<) .براساس نتایج این مطالعه، تغذیه منابع نشاسته ای تنها و یا همراه با نسبتی کمی از منابع چربی، اثرگذاری روش های همزمانی بر شاخص های تولیدمثلی در گله های میش بلوچی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: تولید مثل، سیدر، گلوکوژنیک، لیپوژنیک، میش
 • کیوان پارسائی، سعید محمدزاده *، مچید طوافی صفحات 223-232
  تاثیر افزودن پودر مرزه خوزستانی به جیره، بر صفات هیستومرفومتریک بافت بیضه با استفاده از تعداد 36 قطعه خروس بومی(سن 40 هفتگی و وزن 293±2039 گرم) بررسی شد. پودر مرزه خوزستانی در سطوح صفر،20 و40 گرم در کیلوگرم جیره غذائی به مدت هشت هفته به جیره اضافه شد. در پایان هفته هشتم، خروس ها ذبح و بیضه ها از محوطه شکمی خارج شدند. مقاطع بافتی بیضه تهیه و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین-ائوزین تعداد اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید ، سلول های سرتولی، تعداد لوله ها و عروق بیضه توسط میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد. تعداد و تراکم عروق در واحد سطح در مقطع بافت بیضه، در تیمار حاوی 40 گرم پودر مرزه در کیلوگرم جیره کمتر از گروه شاهد بود(05/0 P<). بر اساس نتایج حاصل، استفاده از 40 گرم پودر مرزه در کیلوگرم جیره، با حفظ تعداد سلول های سرتولی، تعداد اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: اسپرم، بیضه، خروس بومی، سلول سرتولی، مرزه خوزستانی
 • شهین مظاهری، علی کیانی *، آرش خردمند، مسعود علیرضایی صفحات 233-244
  در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در مقایسه با ویتامین های C و E در اسپرم سرد شده گاو در طی مدت 48ساعت نگهداری در شرایط دمایی پنج درجه سانتیگراد مقایسه شد. اسپرم از قسمت دم اپیدیدیم بیضه 10راس گاو نر نژاد هولشتاین دورگ با میانگین سنی سه تا پنج سال جمع آوری و با افزودن رقیق کننده تخم مرغ و سیترات سدیم حاوی عصاره برگ زیتون (در سه غلظت نیم، یک و دو میلی گرم در میلی لیتر) و ویتامین های E و C (هرکدام با غلظت دو میلی گرم در میلی لیتر) رقیق شدند. افزودن عصاره برگ زیتون به رقیق کننده، تحرک اسپرم را کاهش داد (05/0P<). سلامت غشا اسپرم گاو استفاده از ویتامین E بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). میزان پراکسیداسیون چربی ها در تیمار حاوی دو میلی گرم در میلی لیتر عصاره برگ زیتون کمتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن عصاره برگ زیتون به رقیق کننده اسپرم در طی مدت 48 ساعت نگهداری در شرایط دمایی پنج درجه سانتیگراد علیرغم کاهش میزان اکسیداسیون لیپیدی موجب کاهش تحرک اسپرم گاو می شود و بنابراین ترکیب مناسبی برای استفاده در رقیق کننده های اسپرم گاو نمی باشد.
  کلیدواژگان: اسید تیوباربیتوریک، اولئوروپئین، اسپرم، پراکسیداسیون، گاو
 • صادق حسینی *، مرتضی مموئی، صالح طباطبایی وکیلی، محسن ساری صفحات 245-253
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر نانوسلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ارتباط آن با فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم قوچ عربی بود. در این آزمایش 12 راس قوچ نژاد عربی با میانگین وزنی 3±73 کیلوگرم و سن دو تا چهار سال مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات به سه گروه تقسیم شدند: گروه شاهد (بدون نانوسلنیوم) و دو گروه آزمایشی که به ترتیب 4/0 و 8/0 میلی گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم در ماده خشک مصرفی دریافت کردند. نتایج نشان داد که غلظت سلنیوم و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز منی در تیمار 8/0 میلی گرم در کیلوگرم نانو سلنیوم نسبت به شاهد به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0P<)، اما افزایش غلظت سلنیوم منی در تیمار 4/0 میلی گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم نسبت به شاهد معنی دار نبود. حجم انزال، تحرک و زنده مانی در حیواناتی که سطوح 4/0 و 8/0 میلی گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم دریافت کردند نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0P<). غلظت اسپرماتوزوئید ها در تیمار 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانوسلنیوم نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد، اما در تیمار 8/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانوسلنیوم کاهش یافت (05/0P<). درصد ناهنجاری های اسپرم در قوچ هایی که مکمل نانوسلنیوم در جیره خود دریافت کردند کاهش یافت (05/0P<). بر اساس نتایج این تحقیق، مکمل کردن جیره به میزان 4/0 میلی گرم در کیلوگرم با نانوسلنیوم فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز را در منی افزایش و فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پلاسمای منی، فراسنجه های اسپرمی، قوچ عربی، گلوتاتیون پراکسیداز، نانوسلنیوم
|
 • Rostam Abdolahi Arpanahi * Pages 1-12
  The objective of this study was to compare three parametric (GBLUP, BayesB and RKHS) and two resampling (Bagging GBLUP and Random Forest) statistical methods in genomic prediction of traits with different genetic architecture. A genome consisting of three chromosomes, 1 Morgan each, was simulated on which 5000 SNPs and 50, 100 and 200 QTLs were distributed. The substitutions effects of QTLs were modeled with normal, gamma and uniform distributions with a level of heritability equal to 0.30. The predictive performance of statistical models was evaluated using the correlation between predicted and true breeding values as well as the regression of predicted values on true breeding values. In the target population, Random Forest resulted in overestimation of estimated regression coefficients while GBLUP, BayesB and RKHS led to an underestimation of regression coefficients of true breeding values on predicted breeding values. In exception of Bagging GBLUP, the performance of all statistical methods was the same in three gene effect distributions. However, the performance of GBLUP and BayesB was better than other statistical methods. A reason for this superiority could be the additive architecture of simulated traits. In conclusion, GBLUP and BayesB were superior over resampling methods in genomic predictions.
  Keywords: Bagging, Genetic Architecture, Genomic Evaluation, Machine Learning, Random Forest, RKHS
 • Maryam Bazgiri *, Mohammad Taghi Beigi Nassiri, Jamal Fayazi Pages 13-22
  This study was conducted to investigate the Single nucleotide polymorphism of STAT1 gene by PCR-RFLP technique and association of genotypes with milk production traits in Brown Swiss dairy cattle. The blood samples of ninety-eight cows were collected randomly from tail vein. The DNA was extracted with Cinagene kit (PR881612C). Fragment of 314 bp in 3'UTR of STAT1 gene was amplified by PCR and digested by Pag1 restriction enzyme. Genotype frequencies were calculated by PopGene software (version 1.31). The SAS 9.1 software was used for statistical analysis and the mean of traits was compared by Duncan test. The genotype frequencies of TT, TC and CC were 0.23, 0.25 and 0.52, respectively. The T and C allele frequency were 0.355 and 0.645, respectively. The expected heterozygosity was estimated 0.458. Result of Chi-square showed that this locus was not in the Hardy Weinberg equilibrium (P
  Keywords: Brown Swiss breed, Gene, Milk production traits, STAT1
 • Hossein Emrani, Rasoult Vaes Torshizi * Pages 33-45
  Ascites Syndrome is a costly metabolic disorder that has been linked to intense selection on growth rate and low feed conversion ratio in broilers. This Syndrome has become one of the most frequent causes of mortality within the broiler industry and leads to substantial economic losses and reduced animal welfare. To identify genes and genomic regions associated with Ascites Syndrome, genome wide association study was performed by the chicken 60K SNP panel on 101 birds from a F2 chicken population derived from the reciprocal cross between Arian broiler Line and Azerbaijan native fowls. Genomic best linear unbiased prediction procedure was used to calculate associations between each SNP and ascite related traits. Several SNPsfor the ratio of right ventricular to total ventricular, an indicator for Ascites syndrome, reached the suggestive threshold (8.25×10-5) on chromosome 7. Two SNPs detected within CCDC141 and OSBPL6 genes were previously reported for human heart disorder. There are a large number of genes in this region (12745561-14602723) on chicken chromosome 7 that are related to hypertrophic cardiomyopathy, heart rate and human heart disorder. Selection for ascites resistance in broiler chicken using these findings could accelerate the genetic progress.
  Keywords: Ascites Syndrome, Candidate Gene, chicken, GWAS, Ventricular
 • Maryam Nosrati * Pages 47-58
  The aim of this study was to compare copy number variation (CNV) in some Italian sheep breeds with Holstein cows. Blood samples were collected form 580 Holstein bulls and 360 different Italian sheep breeds and then DNA was extracted. The SNPs genotypes across the genome were determined by ovine and bovine 50K BeadChip in both species. By PennCNV, the 904 CNV with mean and median size of 154.7 kb and 103.7 kb in sheep and 744 CNV with mean and median of 213.7 kb and 124.5 kb in Holstein were detected, respectively. A total length of this variation were 8.5 Mb in sheep and was 80 Mb in cattle. After merging similar regions, the 35 and 141 non- unique copy number variation regions (CNVR) were detected in sheep and cows, respectively which 20% of sheep’s CNVRs overlapped with cattle’s CNVRs. In addition to, these regions in Sheep genome were partially or completely overlapped with 40 RefGen & 62 QTL in cattle and 110 RefGen in Human. CNVRs distribution in both species was more in subtelomeric and pericentromeric regions. According to these results, it could be possible to use bovine CNVRs which were closely linked to genes for characterizing functional genes and QTLs in sheep, however more studies are need in this regards.
  Keywords: CNV, Comparative genome profile, Genome variation, Holstein cows, sheep
 • A.Sadeghi-Sefidmazgi *, M. Zarea-Bidaki, N. Shirvani-Brojeni, Sh. Darzi-Larijani Pages 59-69
  Objective of this study was to investigate milk production cost, milk sale price and pricing system of Iran in comparison with other countries. To do this, production data and economic information gathered by news and information technology of Iranian poultry and livestock industries ( ITPNews), Animal Breeding Center of Iran, Iranian National Standards Organization, Iran Dairy Industries Society, International Dairy Federation and International Farm Comparison Network (IFCN) Dairy in 2015, were used. Ignoring milk protein, somatic cell count and temperature as well as occasional and inappropriate payment for milk fat and total bacterial count along with low base levels for standard milk fat (3.2) and protein (3.0) percentages comparing with international averages ( 3.8 % fat and 3.3% protein) were the main drawbacks of Iran current milk payment system. The results showed that because of paying less attention to the quality, the difference in raw milk payment price was about US$ 0.04. However, it was roughly US$ 0.07 higher that the IFCN milk price indicator. Nevertheless, the IFCN milk: feed price ratio showed that Iran dairy farms similar to international ones were not in a sustainable situation. Finally, to solve the issues, a (compositional and hygienic( quality based milk payment system has been presented. Results obtained in the study can be useful to improve interactions between dairy farmers and factories.
  Keywords: Cost, Fat, Hygiene, Milk, Price, Protein
 • Hamidreza Mirzaei-Alamouti *, Ali Hashemi, Ali Shaporzadeh Pages 71-82
  This study was conducted to investigate the effects of energy density in dry period on subsequent milk production. Milk production and milk components of 2143 milking cows were used and NEl of the far-off and close-up period’s diets were 1.35, 1.45, 1.55, and 1.44, 1.54, 1.65 Mcal/kg of dry matter. Descriptive statistics of herds were described. The results were showed as least square and standard error of means in early lactation (120 day) and whole lactation period. As energy density increased in the far-off and close-up periods, there was no difference in milk yield in early lactation period, but there was a linearly increase in whole lactation period (P
  Keywords: Close, up, Dry cow, dry period, Far, off, Net energy for lactation
 • Zeinab Hosseini, Mohammad Mahdi Sharifi *, Hosseini, Omid Dayani, Reza Tahmasebi Pages 83-97
  The aim of this experiment was to study the effects of two levels of barley silage particle sizes and two levels of non-forage fiber on feed intake, nutrients digestibility, rumen parameters and feeding behaviors in sheep. Whole-plant barley was harvested at 28% moisture in 8 and 16 mm theoretical chop lengths to prepare short and long silages. Four male sheep with the weight of 46±7 kg were used and experimental diets were: 1) coarse barley silage diet without beet pulp, 2) coarse barley silage diet with 20% beet pulp, 3) fine barley silage diet without beet pulp and 4) fine barley silage diet with 20% percent beet pulp. The NDF intake was affected by beet pulp levels (P=0.05) and the highest NDF intake was in sheep fed with fine barley silage diet with 20% beet pulp (P
  Keywords: Beet pulp, Geometric mean, Nitrogen Retention, Rumen mat, Rumination
 • Sadegh Asadollahi * Pages 99-115
  The effect of partial replacement of barley with sugar beet pulp (SBP) with and without roasted canola seeds (RCS) on the performance, morphology, VFA and digesta pH in the small intestine of finishing lambs was investigated. In this study 24 Arbia male lambs with average body weight of 23.7±2.5 kg were used in a 2 × 2 factorial experiment over 84 days. Treatments were carbohydrate factor (barley or SBP) and roasted canola seed (with and without RCS). Partial replacement of barley with SBP significantly increased average daily gain (P
  Keywords: Fattening lambs, Fat sours, Morphology, Volatile Fatty Acids small intestine
 • Hossein Irandoust *, Ali Parsa Pages 129-143
  Two experiments were carried out to determine the physicochemical properties of soy oil sources and investigate the effect of their use in broilers diets on growth performance. In the first experiment, fatty acids composition of the experimental oils was determined and then the apparent metabolizable energy (AME) of oils was estimated through two methods, including multiplying the digestibility of the oil by its gross energy value as well as subtracting AME value of the basal diet from diets containing the oils using Leghorn mature roosters. In the second experiment, the effects of four dietary treatments containing 5% of each oil source was studied on the performance of Ross 308 broilers, replicated 5 times, using a completely randomized design. Linoleic acid content turned out to be 51.46% in soybean oil (SO), 11.35% in hydrogenated soybean oil (HSO), 32.53% in recycled soybean oil (RSO) and 40.03% in acidulated soybean oil soap-stock (ASO). The AME of the oils obtained by multiplying method for SO, HSO, RSO and ASO appeared to be 8920, 8733, 8602 and 7836 kcal/kg, respectively. When calculated by subtracting method, the AME of the oils turned out to be 9016, 8794, 8765 and 7906 kcal/kg, respectively, which indicates higher values obtained from the latter method than former one. Moreover, HSO improved feed intake compared with SO (P
  Keywords: apparent metabolizable energy, Broiler, Digestibility, Performance, soybean oil
 • Mohamad Yazarloo * Pages 145-157
  In order to study the impact of different levels of dietary metabolizable energy and crude protein on performance and nitrogen and energy metabolism of Japanese quail during growth period, 360 day-old Japanese quails were used in a 3×3 factorial experiment with three levels of metabolizable energy (2750, 2850 and 2950 Kcal/kg) and three levels of crude protein (24, 26 and 28 percent) in a completely randomized design with four replicates and 10 birds in each replicate. The feed intake and body weight gain were measured weekly and feed conversion ratio was calculated. The nitrogen intake, excretion and retention as gram per bird per day, percent of nitrogen intake and gram nitrogen per kilocalorie per metabolizable energy consumed and dietary apparent metabolizable energy content were measured during 26 to 28 days of age period. The results of this study showed that birds fed diet containing 2850 kcal/kg metabolizable energy and 26 percent crude protein had significantly (P
  Keywords: Crude Protein, Japanese quail, Metabolizable Energy, Nitrogen Retention, Performance
 • Mohammad Bojarpour, Akbar Yaghoobfar, Somayeh Salari Pages 159-174
  This experiment was conducted to evaluate the effects of physical form, barley variety and enzyme addition on Ileal digestibility, apparent metabolizable energy (AME) and energy efficiency of broiler chickens.The experiment was carried using a factorial experiment with a completely randomized desiegn. Factors were barley varity (Fajr, Reyhaneh, and Yosef), diet form (mash or pellet) and enzyme level (0 and 0/05 g/kg dry matter). Here 927 one day-old Ross 308 broiler chickens were assigned to 12 treatments, 3 replicates and 27 chickens in each replicate. The results of experiment indicated that the digestibility of nutrients, AME, apparent metabolizable energy corrected to zero nitrogen retention (AMEn) and energy efficiencies (NE/AMEn) affected by barley variety (p 005), NE, AME and AMEn (p
  Keywords: Barley variety, Broiler chickens, Ileal Digestibility, Metabolizable Energy, Physical form
 • Saifali Varmaghany *, Farzad Bastami, Mohammad Akbari Gharaei Pages 175-187
  The effect of dietary olive leaf in diet at different periods of breeding was studied on growth performance and ascites incidence in broiler chickens. A total of 336 one day-old male broiler chickens (Arian) used in complete randomize design with 6 treatments, 4 replications and 14 birds in each replication. The period of experiment was 42 days. The rations were supplied base on recommendation of Arian broiler management guide in three phase of feeding. In each phase, tow diets were provided with 0 (control) and 1 percent of olive leaves dried in diet. The treatments were diets:1) control, 2) from 1 to 14 days olive leaf, 3) from 1 to 21 days olive leaf, 4) from 1 to 28 days olive leaf, 5) from 1 to 35 days olive leaf, 6) from 1 to 42 days olive leaf. The effects of treatments were not significant on final body weight, daily feed intake and feed conversion ratio. The mortality due to ascites syndrome was reduced in treatments of olive leaf 1 to 14 and olive 1 to 42 (P
  Keywords: Ascites Syndrome, Broiler chicken, Growth performance, Hematocrit, Olive leaf, Thyroid hormone
 • Meysam Pourtaheri, Farzad Bagherzadeh Kasmani *, Mehran Mehri, Hassan Mohammadi Emarat Pages 189-200
  Effect of different levels of ginger (Zingiber officinale) and Protexin® probiotics on performance, humoral immune response and Ileal microbial population were evaluated using 360 birds in a completely randomized design as 2 × 3 factorial arrangement with 3 levels of ginger powder (0, 2.5 and 5 g per kg), and 2 levels of probiotics (0 and 150 mg per kg) in 6 treatments and 5 replicates of 12 birds for 28 days. Birds consumed greater amount of diet containing 2.5 g/kg ginger (P
  Keywords: Ginger, Immunity, Lactic acid bacteria, Performance, Probiotics
 • Babak Masouri *, Somayeh Sallary, Heshmatollah Khosravinia, Saleh Tabatabaei Vakili, Tahereh Mohammadabadi Pages 201-212
  This study was carried out to examine the effect of supplementation of canola and fish oils (5% fish oil, 3% fish oil 2% canola oil, 2% fish oil 3% canola oil and 5% canola oil) and Satureja khuzistanica essential oils (SkEO) (0 and 400 mg/kg), into a basal diet on productive performance, meat cholesterol, lipid stability and certain blood lipid components in broiler chickens raised under normal and heat stress conditions during day 22 to 42 of age. The experiment was conducted in a 4×2×2 factorial expriment using 640 one-day-old Ross 308 chicks in a completely randomised blocks design with 5 replicates of 8 birds in each replication. Oil source significantly decreased FCR, serum LDL and cholesterol content in thigh and breast muscles at day 42 of age. Inclusion of 400 mg/kg SkEO in diet significantly increased daily weight gain and decreased cholesterol content and TBARS concentration in thigh and breast muscles in heat stressed chicks. Heat stress condition significantly decreased FCR and increased TBARS as well as cholesterol content in breast muscle and serum cholesterol concentration during day 22 to 42 of age. It was concluded that supplementation of 400 mg/kg SkEO and canola oil into diet could have a positive effect on productive performance and reduce the meat and serum cholesterol concentration in broiler chicken.
  Keywords: Broiler chicken, canola oil, Fish oil, meat cholesterol, Satureja Khuzistanica, serum lipid composition
 • Pages 213-222
  The aim of this study was to compare the effect of glycogenic and/or lipogenic diets fed in Baluchi ewes treated with an estrus synchronization method to reduce delivery distance and improving reproductive parameters. Ninety heads of Baluchi ewes selected and randomly placed into three parallel groups. Each ewe of group was fed in with three different diets based on the fat and starch sources. In order to do the estrus synchronization, all ewes were put CIDR in 30 day of the trial. After 14 days, they were removed, then four hundred IU eCG hormone were injected. As soon as estrus signals was observed, ewes were inseminated. Ultrasonography was done to observe the number of dominant follicle, CL and pregnancy diagnosis. After parturition, reproductive parameters like lambing and twining rate were analyzed. The most of examined ewes showed clearly estrus signals. The consequence of ovary sonography did not indicate significant effect in average of dominant follicles numbers among the experimental diets. The number of dominant follicles was increased significantly from time of estrus to artificial insemination. Ovulation, pregnancy and twining rate were considerably (P
  Keywords: CIDR, Ewe, Glycogenic, Lipogenic, Reproduction
 • Pages 223-232
  In order to investigate the effect of different levels of Saturieja khuzistanica powder on the histomorphometric of testis, 36 native roosters (40 week age and BW 2039±293gr) was used. Three levels of Saturieja khuzistanica powder (0, 20 and 40g/kg) over 8 weeks was added to base diet. After eighth weeks, roosters were slaughtered and testes were removed from abdominal cavity. Tissue sections of testis after stained by Hematoxylin-Eosin were used to measure number of primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, Sertoli cells, number of tubules and testicular vessels using optical microscope. In treatment with 40gr Saturieja khuzistanica powder per kg diet, number and density of vessels in testicular section were decreased compared to the control group (P
  Keywords: Native Rooster, Satureja Khuzistanica, Sertoli Cell, Sperm, Testis
 • Arash Kheradmand Pages 233-244
  In this study antioxidant effects of olive leaf extract (OLE) in comparison to vitamin C and E on chilled-stored (at 5 °C) bovine sperm was evaluated. The sperm samples collected from epididymis of ten Holstein bovine testis with 3-5 years old, and were diluted with egg yolk and sodium citrate containing 0.5, 1.0 and 2.0 mg/ml of OLE as well as 2 mg/ml vitamin E and C. Addition of OLE significantly reduced sperm motility (P
  Keywords: Bovine, Lipid peroxidation, Oleuropein, Sperm, Thiobarbituric acid reactive substances
 • Sadegh Hosseini *, Morteza Mamuei, Saleh Tabatabaei Vakili, Mohsen Sari Pages 245-253
  The objective of this experiment was to study the effects of dietary nano-selenium supplementation on the glutathione peroxidase activity and sperm quality and quantity parameters of Arabian rams. In this experiment, twelve Arabian rams with an average weight of 73±3 kg and age of two to four years were used. Animals were divided into three groups: the control group (without -nano Selenium) and two experimental groups that received 0.4 and 0.8 mg nano-selenium per kg dry matter, respectively. The results showed that significant increase in semen selenium concentration and semen glutathione peroxidase activity in group 0.8 mg nano-selenium compared with the control group (P
  Keywords: Antioxidants, Arabian rams, Glutathione peroxidase, Nano, selenium, Seminal plasma, Sperm parameters