فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 92، بهمن و اسفند 1396)
 • سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 92، بهمن و اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سهیلا یزدانی، مهران یاراحمدی * صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  در پرتودرمانی هدف رساندن دز کافی و همگن به تومور و حداقل دز ممکن به ارگانهای مجاور در معرض خطر است. در این مطالعه میزان دز دریافتی و همگنی دز در حجم هدف و همچنین دز رسیده به قلب و ریه حین درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان با تکنیک کانفورمال سه بعدی تانژانت وج داربررسی گردید.
  روش بررسی
  تعداد 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان سمت چپ با پستان حفظ شده در دو گروه بیماران با پستان بزرگ و کوچک بررسی شدند. طراحی درمان به وسیله نرم افزار ایزوگری صورت گرفت. جهت بررسی میزان دز رسیده به حجم های هدف، قلب و ریه ها از منحنی های دز حجم((DVH استفاده گردید.
  یافته ها
  شاخص همگنی دز(DHI) در مورد پستان های با حجم کوچک و بزرگ یکسان بود(13/0)، اما شاخص همگنی(HI) در پستان های با حجم کوچکتر به طور معناداری 001/0p= کمتر بود و دز بهتری وجود داشت .
  برای پستانهای بزرگ درهمه سطوح دز، درصد بیشتری از قلب و ریه درگیر بود اما تفاوت معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه همگنی دز در حجم هدف و میزان دز دریافتی اندام های بحرانی در بیماران با اندازه ی پستان بزرگتر بیشتر است، طراحی درمان این بیماران نیازمند دقت بیشتر بوده و محاسبه شاخصهای ارزیابی دز برای بیمارن ضروری است. در هردوگروه، دز رسیده به قلب و ریه درحد استاندارد بود و باتوجه به حد تحمل توصیه شده برای بافت های نرمال، ریسک عوارض قلبی و ریوی بیماران در سطح قابل قبول بود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، پرتودرمانی، دز قلب، دز ریه، تکنیک تانژانت
 • شراره کرام الدین، شهراد احتشام زاده، عطیه قوامی عادل صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  شکاف های دهانی- صورتی جزء شایع ترین ما لفرماسیونهای مادرزادی نواحی سرو صورت می باشند. درمان این بیماران با هدف رشد متناسب در سر وصورت، گفتارو شنوایی طبیعی انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی وضعیت شنوایی ومیزان وقوع اتیت سروزChronic Otitis Media و اثبات آن توسط ارزیابی های ادیولوژیک؛ در بیماران مبتلا به شکاف کام با /یا بدون شکاف لب بوده است. در پروژه ی شکاف در اروپا (Eurocleft Project)، اودیومتری (Audiometry ) و تمپانومتری Tympanometry)) به عنوان تستهای ضروری در ارزیابی شنوایی ذکر شده است. از آنجایی که تفاوت آماری قابل توجهی در مناطق مختلف جغرافیایی در نتایج درمان این بیماران مشاهده می شود، ضرورت ثبت و بررسی وضعیت درمانی بیماران در هر مرکز، بر اساس رکوردهای استاندارد تعیین شده در مراحل مختلف درمان بیماران شکاف لب و کام، ضروری است.
  روش بررسی
  در این مطالعه به صورت مقطعی (cross sectional) شنوایی 200 بیمار غیرسندرمی با متوسط سنی 03/1±5/1 سال مبتلا به شکاف کام با یا بدون شکاف لب شامل (110پسرو 90دختر) بررسی شد و بر اساس معاینه کلینیکی گوش، تست های (Auditory Brain Response،ABR) و Tympanometry در سن مناسب تجویز می شد.
  یافته ها
  نتایج حاصله از ABR: 8/5 درصد گوشهای مورد بررسی شنوایی نرمال، 54% کاهش شنوایی خفیف (20-40 db )، حدود 3/40 درصد مبتلا به کاهش شنوایی متوسط و یا بیشتر بوده اند. در مجموع در 2/94 % از بیماران کاهش شنوایی قابل مشاهده است.
  نتایج حاصله از Tympanometry: 8/89 % تیمپانومتری Type B ،7/3 درصد Type c و 6/6 درصد Type A را نشان دادند. پس از معاینه کلینیکی 2/92 درصد از آنها نیاز به گذاشتتن V.T داشته اند و دراین خصوص تفاوتی بین دختران و پسران در دو گروه سنی زیر یکسال و بالای آن دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای کاهش شنوایی انتقالی در بیماران شکاف کام و لزوم درک بهتر ازمشکلات شنوایی وگوش میانی انجام این مطالعات و مقایسه نتایج حاصل از آن در مراکز مختلف درمانی داخل و خارج از کشور میتواند منجر به تعیین روش های نوین درمانی از نظر جراحی ها ی اولیه کام و مراقبتهای درمانی از نظر گوش و حلق و بینی شود.
  کلیدواژگان: کاهش شنوایی، شکاف کام، اوتیت سروز
 • علیرضا کاظمی، محمدرضا صدری، آوا صفراوغلی، عطیه پورباقری سیگارودی، مهدی الله بخشیان فارسیان، نادر وظیفه شیران، داود بشاش* صفحات 21-30
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش مهمی که پروتئازوم در پرولیفراسیون و بقاء بسیاری از بدخیمی های خونی، بویژه مالتیپل میلوما، ایفا می کند؛ به نظر می رسد که سرکوب این سیستم به وسیله انواع مختلف مهارگرهای پروتئازوم، بتواند به عنوان راهکار درمانی مناسب به عنوان درمان های جدید در مالتیپل میلوما مطرح شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر داروی جدید و مهارگر برگشت ناپذیر پروتئازوم، کیپرولیس، بر میزان زنده مانی سلول های KMM-1(رده سلولی مالتیپل میلوما) می باشد.
  روش ها بررسی: در این مطالعه به منظور بررسی اثر کیپرولیس، سلول ها در حضور غلظت های مختلف دارو (150-25 نانومولار) به مدت 24 و 48 ساعت کشت داده شدند و متعاقبا آزمون های Trypan blue exclusion assay، MTT assay، Flocytometric cell cycle analysis و اندازه گیری تغییرات بیان ژن های هدف مرتبط با آپوپتوز برای آن ها انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که کیپرولیس دارای هر دو اثر کشندگی و آنتی پرولیفراتیوی بر رده KMM-1 می باشد. این دارو قادر است تا به صورت وابسته به دوز و زمان از میزان فعالیت متابولیک سلولی بکاهد (001/0>P) و بدین ترتیب میزان زنده مانی سلول های KMM-1 را کاهش دهد (001/0>P). به علاوه، کیپرولیس از طریق افزایش بیان ژن p73 (05/0>P) منجر به افزایش شمار جمعیت سلول ها در فاز G1 از چرخه سلولی به میزان 33/52% گردید. از طرف دیگر مواجه سلول های میلومایی با مهارگر پروتئازوم منجر به القاء آپوپتوز گردید که ممکن است ناشی از تغییر بیان برخی از ژن های پرو و آنتی آپوپتوتیک باشد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه به طرز آشکاری نشان می دهد که کیپرولیس دارای فعالیت ضدتوموری در سلول های KMM-1 می باشد.
  کلیدواژگان: کیپرولیس، مالتیپل میلوما، آپوپتوز، مهارگرپروتئازوم، رده سلولی KMM-1، چرخه سلولی
 • شهلا فدایی، معصومه اصل روستا * صفحات 31-39
  زمینه و هدف
  سرب یکی از آلاینده های محیط زیست است که به سیستم عصبی وارد و به بروز اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب منجر می گردد. دارچین (Cinnamomum verum) خواص انتی اکسیدانی، ضدالتهابی و محافظت کننده عصبی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر سطح اضطراب و افسردگی در رت های نر دریافت کننده استات سرب بود.
  روش بررسی
  32 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند که شامل 1) گروه کنترل 2) دارچین 3) سرب و 4) سرب-دارچین بود. گروه های 2و 4 عصاره دارچین را با دوز mg/kg200 به مدت 30روز متوالی دریافت نمودند و حیوانات گروه های 3و4 نیز در همین مدت استات سرب را با دوز mg/kg100 دریافت کردند. در پایان دوره، برای بررسی سطح اضطراب حیوانات، آزمون ماز بعلاوه مرتفع و جهت بررسی افسردگی حیوانات، تست شنای اجباری به کار رفت.
  یافته ها
  در آزمون ماز بعلاوه مرتفع، درصد ورود به بازوی باز و درصد زمان ماندن در این بازو در حیوانات گروه سرب به طور معنی داری در مقایسه با کنترل کاهش یافت (به ترتیب 01/0P< و 05/0P<) و در گروه سرب-دارچین در مقایسه با گروه سرب، به طور چشمگیری افزایش یافت (05/0P<). در تست شنای اجباری نیز کاهش معنی داری در تاخیر زمان بی حرکتی در گروه سرب مشاهده شد (05/0P<) و مجموع زمان بی حرکتی نیز به طرز معنی داری افزایش یافت (01/0P<). عصاره دارچین توانست موجب افزایش تاخیر در بی حرکتی و کاهش مدت زمان بی حرکتی در حیوانات دریافت کننده سرب شود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  عصاره دارچین اثر ضداضطرابی و ضدافسردگی، در موش های صحرایی دریافت کننده استات سرب دارد.
  کلیدواژگان: دارچین (Cinnamomum verum)، سرب، اضطراب، افسردگی، رت
 • پریسا ظفری، شایان مصطفایی، نسرین ایرانشاهی، سیروس جلیلی، مهدی تقدسی* صفحات 40-48
  زمینه و هدف
  آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمن است. به نظر می رسد که در این بیماری عملکرد سلول های T تنظیمی مختل باشد. Foxp3، فاکتور نسخه برداری ضروری برای تکامل این سلول هاست. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی سطح پلاسمایی ویتامین D با میزان بیان ژنی Foxp3 در مبتلایان به آرتریت روماتوئید انجام شده است.
  روش بررسی
  18 بیمار درمان نشده ی آرتریت روماتوئید و 41 فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. سطح پلاسمایی ویتامین D به روش الایزای رقابتی سنجیده شد. بیان ژنی فاکتور نسخه برداری Foxp3 نیز با استفاده از تکنیک Realtime PCR انجام گرفت.
  یافته ها
  بیان Foxp3 در مبتلابان به آرتریت روماتوئید با اختلاف معناداری پایین تر از گروه کنترل بود (001/0 >P). بین سطح پلاسمایی ویتامین D با میزان بیان ژنی Foxp3 رابطه ی معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  کم بودن سطح پلاسمایی ویتامین D قادر به اعمال اثر بر بیان ژن Foxp3 نمی باشد. به نظر می رسد که نتوان کمبود ویتامین D را به عنوان یک عامل محیطی تاثیرگذار در بیماری زایی آرتریت روماتوئید معرفی کرد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، Foxp3، آرتریت روماتوئید
 • ارزیابی ایمنی زائی پروتئین کایمر نوترکیب در بردارنده Intimin - EspA -Stx2b علیه باکتری E.coli O157 H7
  مجتبی طاهری، شهرام نظریان*، فیروز ابراهیمی، مصطفی بخشی، جواد فتحی صفحات 49-62
  زمینه و هدف
  انتروهموراژیک اشرشیا کلی (EHEC) باعث طیف گسترده ای از عفونت ها مانند اسهال، کولیت هموراژی و سندرم همولیتیک اورمیک می شود. با توجه به خطرات ناشی از درمان آنتی بیوتیکی در عفونت E.coli O157: H7، واکسن ها روشی امید بخش برای پیشگیری از عفونت را ارائه می کنند. پروتئین های کایمر نوترکیب دربردارنده چندین ایمونوژن می توانند ایجاد ایمنی علیه عفونت های باکتریایی را القاء کنند. هدف از این مطالعه بررسی ایمنی زایی آنتی ژن کایمر سه ظرفیتی Intimin - EspA -Stx2b علیه باکتری E.coli O157 H7 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-آزمایشگاهی، پروتئین کایمر نوترکیب تحت تاثیرIPTG در E.coli BL21 DE3 بیان شد. بیان پروتئین توسط SDS-PAGE و وسترن بلات ارزیابی شد. پروتئین نوترکیب با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی Ni-NTA تخلیص گردید. ایمنی زایی در موش ها با پروتئین خالص انجام و تیتر آنتی بادی توسط ELISA تعیین شد. بعد از ایمنی زایی، موشها با باکتری آلوده ، ریزش باکتری و مرگ و میر حیوان ها بررسی گردید. بررسی آماری با آزمون های دانکن و T-test با نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  پروتئین در میزبان E.coli BL21 (DE3) بیان شد و آنالیز SDS-PAGE بیان پروتئین نوترکیب با وزن مولکولی kD 63 را نشان داد. پروتئین کایمر توسط وسترن بلات تایید شد. نتایج ELISA نشان داد که ایمنی زایی با پروتئین پاسخ هومورال به EspA، Intimin و Stx2bرا القاء کرد. ریزش باکتری در موش های ایمن تا cfu/ml 2 10 و مرگ و میر نیز تا 60 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پروتئین کایمر پاسخ ایمنی هومورال را تحریک کرده و باعث حفاظت موش ها در برابر چالش با E. coli O157: H7 می شود.
  کلیدواژگان: انتروهموراژیک اشرشیاکلی، اینتیمین، شیگا توکسین، پروتئین ترشحی اکلای، پروتئین کایمر، ایمنی زایی
 • توانایی H2O2 در القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به کندروسیت
  فرجام گودرزی، عادل محمدعلی پور، مجید بهابادی، محمد نبی مرادی، آرش سروآزاد، محمد تقی گودرزی، ایرج خدادادی صفحات 63-73
  زمینه و هدف
  بیماری های غضروفی در پی آسیب استرس اکسیداتیو به کندروسیت های بالغ تشدید می شوند. در عین حال سلولهای بنیادی مزانشیمال (MSCs) می توانند در حضور شرایط اکسیداتیو با تمایز به کندروسیت ها منبعی برای جبران این آسیبها باشند. این مطالعه با بررسی اثر H2O2 بر تمایز MSCs به کندروسیت به نقش دوگانه استرس اکسیداتیو در آسیب شناسی بیماری ها می پردازد.
  روش بررسی
  سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی از چربی شکمی سه اهدا کننده مختلف جداسازی و با پراکسید هیدروژن 50 میکرومولار درمان شدند تا به کندروسیت تمایز یابند. میزان بقاء سلولی توسط تترازولیوم، مقدار گونه های فعال اکسیژن (ROS) بروش فلوسیتومتری و وجود گلیکوزآمینوگلیکان ها با رنگ سافرانین مشخص شد.
  یافته ها
  درصد سلولهای حاوی ROS در گروه های تیمار شده با پراکسید هیدروژن (1±2/29 %) به طور معنی داری بالاتر از درصد سلولهای متناظر گروه کنترل )4/1±7/7 % ( بود. افزایش میزان گلیکوزآمینوگلیکانها به ترتیب در روزهای نهم (کنترل: 09/0± 104×91/0 در مقابل درمان: 1/0± 104×57/1) و بیست و یکم (کنترل: 07/0± 104×96/0 در مقابل درمان: 2/0± 104×87/2) در مواجهه با H2O2 مشاهده گردید. همچنین میزان گلیکوزآمینوگلیکان سلولی در هر یک از گروه های کنترل و درمان شده در روز 21 بطور معنی داری بیشتر از مقدار متناظر آن در روز نهم بود (05/0p <).
  نتیجه گیری
  پراکسید هیدروژن منجر به افزایش تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال بافت چربی به کندروسیت ها گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استرس اکسیداتیو به موازات دیگر اثرات شناخته شده خود در تمایز سلولهای بنیادی اثر القایی مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، تمایز سلولی، سلولهای بنیادی، کندروسیت ها، گلیکوزآمینوگلیکان ها
 • الهه جاوید راد، فاطمه کشاورزی صفحات 74-83
  زمینه و هدف
  باکتری سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی و سپتی سمی در بیماران بخش سوختگی و افراد مبتلا به بیماری سیستیک فیبروزیس است که در آب و خاک مرطوب نیز یافت می گردد. از ژن‏های بیماری زای درگیر در تولید دو ناقل آهن در باکتری یعنی پیووردین و پیوسیانین ، pvdA و phzM می باشد. با توجه به اهمیت ژن های بیماری زا در باکتری ها روز به روز تعیین فراوانی آن ها در نمونه های بالینی باکتری های پاتوژن بیشتر می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع این دو ژن در سودوموناس آئروژینوزا های جدا شده از بیماران عفونت یافته می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های بالینی از افراد بیماری که به بیمارستان‏های کرمانشاه مراجعه کرده‏اند، گرفته شد. پس از جداسازی و شناسایی سویه های سودوموناس آئروژینوزا استخراج DNA با کیت سیناژن صورت گرفت و وجود ژن ها مذکور توسط PCR ارزیابی شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS v20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در میان 106 سویه‏ی جدا شده 34 سویه (07/32 درصد) و 47 سویه( 33/44 درصد) بترتیب برای ژن های pvdA و phzM مثبت بودند. آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که بین حضور ژن pvdA و نمونه های گرفته شده از ادرار باp برابر با 001/0، خون‏ باp برابر با 002/0، زخم‏ با p برابر با 004/0 و ریه‏ با p برابر با 013/0 ارتباط معنی داری وجود دارد. بعلاوه، بین حضور ژن phzM و نمونه های گرفته شده کلا هیچ رابطه‏ای یافت نشد.
  نتیچه گیری: شیوع ژن‏های بیماری زای phzM و pvdA در سویه های سودوموناس آئروژینوزای کرمانشاه متوسط بود.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، ژن های بیماری زایی، phzM، pvdA
 • یحیی زندسلیمی، شهرام صادقی، ناصر رشادمنش، اسمعیل قهرمانی صفحات 84-95
  زمینه و هدف
  استفاده گسترده از کروم و ترکیبات آن در بسیاری از صنایع ازجمله آبکاری، تولید فولاد، حفاظت چوب و چرم دباغی باعث منجر به تخلیه مقدار زیادی آلاینده به آب های پذیرنده شده، بنابراین باعث سمیت برای انسان و محیطزیست است. لذا هدف از این تحقیق تعیین کارایی فرآیند فتوکاتالیستی حذف کروم در حضور مواد آلی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2 سنتز شده به روش سل ژل می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود. پس از سنتز نانوذره آنالیزهای FTIR، SEM، XRD بر روی نانو ذرات انجام گردید. فرایند فتوکاتالیستی حذف کروم با استفاده از راکتوری با جریان ناپیوسته و لامپ فرابنفش با شدت 30 وات انجام گردید. در ادامه متغیرهای مستقل شامل pH، غلظت نانوذره، غلظت آلاینده، زمان تماس و حضور مواد آلی مداخله گر مانند فنل، EDTA، CCl4، متانول و اسید هیومیک بر راندمان حذف کروم در محیط آبی مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کاهش pH موجب افزایش راندمان حذف کروم می گردد. همچنین افزایش غلظت نانوذره و زمان تماس باعث افزایش کارایی و افزایش غلظت آلاینده موجب کاهش راندمان می شود. حضور مواد آلی EDTA موجب افزایش راندمان حذف کروم و متانول، فنل، اسید هیومیک و تترا کلرید کربن موجب کاهش راندمان حذف کروم می شوند.
  نتیجه گیری
  اکسیداسیون فتوکاتالیستی با نانوذره اکسید تیتانیم سنتز شده به روش سل- ژل می تواند روشی کارآمد برای حذف کروم از محیط های آبی باشد.
  کلیدواژگان: کروم، فتوکاتالیست، طراحی آزمایش، سل- ژل
 • وحید یوسفی نژاد، برهان منصوری، زانا رمضانی *، نشاط محمدزاده، میترا اخلاقی صفحات 96-106
  زمینه و هدف
  مصرف دخانیات به روش های گوناگون؛ سیگار، قلیان، ناس و غیره از جمله عوامل مهم و قابل پیشگیری در بیماری، ناتوانی و مرگ زودرس در جهان می باشد. با توجه به اهمیت مصرف قلیان و تاثیر مصرف آن بر سلامت افراد جامعه، انجام مطالعاتی در این زمینه اهمیت بسزائی دارد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی میزان غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک) در تنباکو و آب قلیان مورد استفاده در قهوه خانه های سطح شهر سنندج در سال 1396 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی (مقطعی)، دو برند پرمصرف و رایج تنباکوی قلیان در سطح شهر سنندج (کریستال و نخل) انتخاب شد و از هر کدام از برندها، سه طعم (دوسیب، لیمو و نعنا) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک) در آن ها اندازه گیری شد. در این مطالعه 36 نمونه تنباکو ( قبل و بعد از استعمال) و 36 نمونه آب ( قبل و بعد از استعمال) بررسی شد. نمونه ها به روش هضم اسیدی آماده شد و غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین غلظت فلزات به ترتیب مربوط به فلزات روی (05/11 میکروگرم بر گرم) و آرسنیک (35/1 میکروگرم بر گرم) بود. با توجه به نتایج به دست آمده ترتیب فلزات از نظر میانگین شامل Zn Cu Pb Cd As بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین فلز سرب در تنباکوی سوخته و نسوخته وجود دارد، بطوریکه فلز سرب در تنباکوی سوخته بیشتر از تنباکوی نسوخته بود؛ درحالی که در بقیه فلزات قبل و بعد از استفاده در میانگین آن ها تفاوتی ایجاد نگردید. نتایج مقایسه فلزات سنگین در قبل و بعد از استعمال قلیان در آب قلیان نشان داد که تفاوت معنی داری در غلظت فلزات مس، روی و سرب وجود دارد (05/0 > p). همچنین تفاوت معنی داری از نظر فلزات سنگین در بین دو برند تولیدکننده و همچنین بین طعم های مختلف تنباکو وجود نداشت (05/0 < p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت فلزات سنگین در نمونه های تنباکوی توزیع شده در شهر سنندج بالاتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بوده است. مقادیر به دست آمده نشان از بالا بودن میزان فلزات سنگین در نمونه های تنباکوی معطر مورد بررسی بود که همین امر توجه بیشتر جهت حفظ سلامت مردم و راه های کاهش استعمال مواد دخانی را می طلبد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، کادمیوم، سرب، آرسنیک، روی، مس، قلیان، تنباکو
 • مهدیس محمدیان امیری * صفحات 107-110
  زمینه و هدف
  درماتومیوزیت یک بیماری التهابی نادر است و شیوعی حدود 99/0- 50/0 در هر صدهزار نفر دارد و ارتباط آن با سرطان های مختلف از جمله پستان، ریه و تخمدان شناخته شده است و می تواند به عنوان یکی از تظاهرات سرطان تخمدان و حتی اولین تظاهر آن باشد. درماتومیوزیت به عنوان سندرم پارانئوپلاستیک یک سندرم نادر است خصوصا در زمینه سرطان تخمدان نادرتر می باشد و ما در اینجا یک مورد آن را گزارش می کنیم.
  گزارش موردی: یک مورد درماتومیوزیت به عنوان سندرم پارانئوپلاستیک در یک خانم 40 ساله با تشخیص سرطان تخمدان گزارش می شود که 40 روز قبل از مراجعه، بیماری به صورت خارش و راش پراکنده خصوصا در ناحیه اکستانسورها تظاهر نموده و به دنبال آن دچار میالژی و ضعف و بی حالی شده بود. درادامه بررسی و پیگیری تظاهرات بیماری توده آدنکس دوطرفه و سرطان تخمدان دوطرفه تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  در مجموع تاکید برآن است که در بیماران با تشخیص درماتومیوزیت، باید احتمال سرطان های زمینه ای در نظر گرفته شود، چون درمان آن در زمینه بدخیمی متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: درماتومیوزیت، سرطان تخمدان، سندرم پارانئوپلاستیک
 • سیمین شمسی میمندی، مریم خلیلی، مهین افلاطونیان* صفحات 111-116
  زمینه و هدف
  Hobnail hemangioma (تارگتوئید هموسیدروتیک همانژیوما) تومور عروقی خوش خیم می باشد که معمولا به صورت ضایعه پاپولی با هاله اکیموتیک در اطراف مشخص می شود. ضایعه معمولا در افراد بالغ جوان دیده می شود و شایع ترین محل ضایعات اندامها است. ضایعات در مرد و زن به صورت مساوی دیده می شود. این تومور عروقی در سراسر جهان نادر می باشد و تاکنون تنها یک مورد از آن در ایران گزارش شده است. دراین مقاله دومین مورد از این بیماری گزارش می شود.
  معرفی بیمار: بیمار پسری هشت ساله می باشد که با ایجاد ضایعه پاپول بدون علامت قرمز با نمای تارگت و اندازه 8 میلیمتر در ناحیه ساق پا از حدود 5 سال قبل مراجعه کرد و ضایعه به طور کامل برداشته شد.در بررسی بافت شناسی فضاهای عروقی گشاد پوشیده شده توسط سلولهای برجسته به داخل عروق در درم سطحی همراه با عروق باریکتر در درم عمقی گزارش شد که با تشخیص تارگتوئید هموسیدروتیک همانژیوما مطابقت داشت.در پیگیری صورت گرفته به مدت سه سال ضایعه عود نداشت.
  نتیجه گیری
  افتراق تارگتوئید هموسیدروتیک همانژیوما از ضایعات بدخیم پوستی مانند ملانوم،کاپوزی سارکوماو آنژیوسارکوما ضروری می باشد.بنابراین شناخت تابلوی بالینی و بافت شناسی آن می تواند از اقدامات تهاجمی غیر ضروری جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: تارگتوئید هموسیدروتیک همانژیوما، hobnail همانژیوما
|
 • Soheila Yazdani, Mehran Yarahmadi Dr * Pages 1-10
  Background And Aim
  The goal of radiotherapy is delivering enough dose to the tumor and the lowest dose to the organ at risks (OAR). The aim of this study was to evaluate the received dose and homogenous dose in the target volume. Also we evaluated the dose received by the heart and lung during the treatment of breast cancer by using tangential wedge beam technique.
  Material and
  Method
  Twenty patients with left sided breast cancer and conserved breast were divided into two groups: patients with large breasts and patients with small breasts. Treatment design was performed by Iso -gary software The Dose Volume Histograms (DVHs) was used to measure the doses received by the target volume, heart and lungs.
  Result
  Dose homogeneity index (DHI) was equal for both groups. Homogeneity index (HI) of small breasts was lower significantly (p=0.001) and the dose distribution was better. The percentage of heart and lung involvement in the patients with big breasts at all dose levels was more but the difference wasn’t significant.
  Conclusion
  HI for target volume and dose received by organs at risks were higher in the patients with big breasts. Therefore treatment planning for the patients with bigger breasts needs more attention. Also calculation of evaluation indexes is more essential for these patients. Doses received by the heart and lung were compatible with standard levels and also the radiation risk for the heart and lung was within the acceptable level.
  Keywords: Breast cancer, Radiation therapy, Heart dose, Lung dose, Tangent technique
 • Sharareh Kerameddin Dr, Shahrad Ehteshamzadeh, Atieh Ghavami Adel Dr Pages 11-20
  Background And Aim
  The orofacial malformations are among the most common congenital abnormalities of the head and face. Treatment of such patients aims at proportionate growth of the head and face as well as normal speaking and hearing. The objective of this study was to assess the hearing status and the frequency of chronic otitis media by audiological evaluations in the cleft palate patients with or without cleft lip. In the Euro-cleft project, audiometry and tympanometry are considered as necessary tests to evaluate hearing. Since there is a huge statistical difference in the results of the treatment of such patients in different geographical regions, record and assessment of the status of the treatment of the patients during the course of treatment, based on the specified standard records, in every center is necessary.
  Material and
  Method
  In this cross sectional study, we assessed the hearing status of 200 non-syndromic patients (110 boys and 90 girls). The mean age of the patients was 1.5±1.03 years. Based on clinical ear examination, tympanometry and auditory brain response (ABR) were performed at appropriate age for every patient.
  Results
  According to the results of ABR 5.8% of the ears were normal, 54% had mild hearing loss (20-40 db), and 40.3% had moderate or severe hearing loss. In general, we detected hearing impairment in 94.2% of the patients.
  The result of tympanometry revealed type B tymapanogram in 89.8%, type C in 3.7% and type A in 6.6% of the patients. After clinical examination, we found that insertion of V.T. is needed for 92.2% of the patients and, there was no difference between the girls and boys in this regard in both age groups of below and above one year old.
  Conclusion
  Considering the high incidence of conductive hearing loss in cleft palate patients and necessity of better understanding of hearing and middle ear problems, similar studies in the future, with comparison of their results in different medical centers in Iran and other countries can lead to development of new treatment methods in regard to primary surgeries of palate and ENT care.
  Keywords: Cleft palate, Hearing loss, otitis media
 • Alireza Kazemi, Mohammad Reza Sadri, Ava Safaroghli-Azar, Atieh Pourbagheri-Sigaroodi, Mehdi Allahbakhshian-Farsani Dr, Nader Vazifeh Shiran Dr, Davood Bashash Dr * Pages 21-30
  Background And Aim
  Since proteasome is strongly considered to be involved in the development and progression of a wide variety of hematological malignancies in particular, multiple myeloma, blockage of this hemostasis system with different types of proteasome inhibitors seems to be a promising way of treatment for multiple myeloma. In this study, we investigated the effect of Kyprolis, a new irreversible proteasome inhibitor (PI), on the survival rate of multiple myeloma -derived KMM-1 cell line.
  Material and
  Methods
  To evaluate whether inhibition of proteasome using Kyprolis could exert cytotoxic effect in multiple myeloma, KMM-1 cells were cultured with different concentrations (25-150 nM) of the inhibitor for 24 and 48 hours. Then trypan blue exclusion assay, MTT assay, flocytometric cell cycle analysis were performed and we evaluated gene expression changes associated with apoptosis.
  Results
  The results of this study demonstrated that Kyprolis induced both cytotoxic and anti-proliferative effects on KMM-1 cells. This inhibitor is able to reduce the cell survival and metabolic activity in a dose- and also time-dependent manner (p ≤ 0.001). Moreover, we found that Kyprolis increased cell population in G1 phase of cell cycle to 52.33% probably through up-regulation of p73 gene expression (p ≤ 0.05). Exposing multiple myeloma cells to this proteasome inhibitor also led to induction of apoptosis probably through alterations in the gene expression of pro- and anti-apoptotic related genes (p ≤ 0.05).
  Conclusions
  The results of this study clearly indicated that Kyprolis had anti-tumor activity against KMM-1 cells.
  Keywords: Kyprolis, Multiple Myeloma, Apoptosis, Proteasome inhibitor, KMM-1 cell line, Cell cycle
 • Shahla Fadaei, Masoomeh Asle-Rousta Dr * Pages 31-39
  Background And Aim
  Lead is one of the environmental pollutants that enters the nervous system and leads to neurological disorders such as depression and anxiety. Cinnamon (Cinnamomum verum) has antioxidant, anti-inflammatory and neuro-protective properties. The purpose of this study was to investigate the effect of cinnamon hydroalcoholic extracts on the level of anxiety and depression in male rats receiving lead acetate.
  Material and
  Methods
  32 male Wistar rats were divided into: 1) control 2) cinnamon 3) Lead and 4) lead-cinnamon groups. The 2nd and 4th groups received 200 mg/kg of cinnamon extracts for 30 consecutive days and at the same period, rats of the 3rd and 4th groups received 100 mg/kg of lead acetate. At the end of the period we used elevated plus maze test to investigate anxiety, and forced swimming test to assess depression in the rats.
  Results
  In elevated plus maze test, percentages of OAE and OAT significantly decreased in the lead group compared to those in the control group (P
  Conclusion
  It is concluded that cinnamon extract has anti-anxiety and anti-depressant effects on the rats receiving lead acetate.
  Keywords: Cinnamon (Cinnamomum verum), Lead, Anxiety, Depression, Rat
 • Parisa Zafari, Shayan Mostafaei, Nasrin Iranshahi, Cyrus Jalili, Mahdi Taghadosi * Pages 40-48
  Background And Aim
  Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease. It seems that the function of regulatory T cells (Tregs) is compromised in RA. Foxp3 is a critical transcription factor of these cells. The aim of this study was to determine the relationship of vitamin D plasma level with Foxp3 gene expression in the patients with RA.
  Material and
  Methods
  18 untreated RA patients and 41 healthy people participated in this study. Plasma levels of vitamin D were measured by competitive ELISA method. Foxp3 gene expression was also determined by using realtime PCR technique.
  Results
  The expression of Foxp3 gene was significantly lower in RA patients compared to that in the healthy controls (p
  Conclusion
  We found low levels of vitamin D could not affect the expression of Foxp3 gene. It seems that vitamin D deficiency cannot be considered as an effective environmental factor in the pathogenesis of RA.
  Keywords: Vitamin D, Foxp3, Rheumatoid arthritis
 • Immunogenic evaluation of recombinant chimeric protein containing EspA -Stx2b- Intimin against E.coli O157 H7
  Mojtaba Taheri, Shahram Nazarian Dr *, Firooz Ebrahimi Dr, Mostafa Bakhshi Dr, Javad Fathi Pages 49-62
  Background And Aim
  Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) cause a wide spectrum of infections, such as diarrhea, hemorrhagic colitis and hemolytic–uremic syndrome. Considering the risks associated with antibiotic therapy against EHEC infection, vaccines can be a promising method for prevention of infections. Recombinant chimeric proteins containing multiple immunogens could induce immunity against bacterial infections. The aim of this study was to evaluate immunogenecity of trivalent chimeric antigen EspA -Stx2b -Intimin against E.coli O157 H7 infection.
  Material and
  Methods
  In this descriptive-laboratory study,recombinant chimeric protein was expressed in E.coli BL21 DE3 by use of IPTG. The protein expression was evaluated by SDS-PAGE and western blotting analysis. The recombinant protein was purified using Ni–NTA affinity chromatography. The immunization was conducted in mice with purified protein and antibody titers were determined by ELISA. Following immunization, mice were infected with E.coli O157:H7 and evaluated for bacterial shedding and mortality. Using SPSS software, statistical analysis was performed by Duncan's test and T-test.
  Results
  The protein was expressed in E.coli BL21 (DE3) and SDS-PAGE analysis showed expression of recombinant protein with molecular weight of 63kD. Western blot analysis confirmed presence of chimeric protein. ELISA results showed that immunogenic properties of chimeric protein induced humoral response to EspA, intimin and Stx2b. Bacterial shedding in immunized mice decreased to 102 cfu/ml and mortality rate was reduced to 60%.
  Conclusion
  The results showed that the chimeric protein induced humoral response and protected the mice against E.coli O157:H7.
  Keywords: Enterohemorrhagic Escherichia coli, Intimin, Shiga toxin, E.coli secreted protein A, Chimeric protein, Immunogenicity
 • The ability of H2O2 to induce differentiation of human mesenchymal stem cells into chondrocytes
  Farjam Goudarzi, Adel Mohammadalipour, Majid Bahabadi Dr, Mohammad Nabi Moradi, Arash Sarveazad Dr, Mohammad Taghi Goodarzi Dr, Iraj Khodadadi Dr * Pages 63-73
  Background And Aim
  Cartilage disorders may deteriorate following oxidative stress injuries affecting mature chondrocytes. Meantime, mesenchymal stem cells (MSCs) can differentiate into chondrocytes in the presence of oxidative conditions and act as a source of compensation for injured chondrocytes. The present study aimed to investigate the effect of H2O2 on MSCs differentiation into chondrocytes in order to cast light on the dual roles of oxidative stress in the pathogenesis of diseases.
  Materials And Methods
  Human mesenchymal stem cells were isolated from abdominal adipose tissue of three different donors and cultured in the presence of 50 mM H2O2 in order to differentiate into chondrocytes. We determined cell viability by tetrazolium assay and measured reactive oxygen species (ROS) level by flow cytometry. Presence of glycoseaminoglycans was confirmed by safranin staining.
  Results
  The percentage of cells containing ROS was significantly higher in the cells treated with hydrogen peroxide (29.2% ± 1) compared to that in the untreated control cells (7.7% ± 1.4). A significant increase in glycoseaminoglycan content was observed in H2O2 treated cells compared to that in the control cells both on the 9th day (treated: 1.57×104 ± 0.1 vs control: 0.91×104 ± 0.09) and 21st day (treated: 2.87×104 ± 0.2 vs control: 0.96×104 ± 0.07). In addition, comparison of glycoseaminoglycan content on the 9th and 21st days showed a significantly higher content in both treated and control cells on the 21st day (p
  Conclusion
  Hydrogen peroxide resulted in increased differentiation of adipose tissue-derived MSCs into chondrocytes. Therefore, we concluded that, oxidative stress had positive role in the induction of chondrocyte differentiation.
  Keywords: Chondrocytes, Differentiation, Glycosaminoglycans, Oxidative stress, Stem cells
 • Elahe Javid Rad, Fatemeh Keshavarzi Dr Pages 74-83
  Background And Aim
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important causes of nosocomial infections and septicemia in patients with burn and cystic fibrosis. It is found in water and wet soil. PhzM and PvdA are virulence genes involved in the production of two iron carriers, pyoverdine and pyocyanin. Considering the importance of virulence genes in the bacteria, determination of the frequency of these genes in clinical and environmental samples has shown an increasing trend. The aim of this study was to investigate the prevalence of virulence genes in pseudomonas aeruginosa isolated from infected patients.
  Material and
  Method
  Clinical samples were obtained from the patients referring to Kermanshah hospitals. After isolation and identification of Pseudomonas aeruginosa strains, DNA extraction was performed by Sina Kit gene and the presence of genes evaluated by PCR. Data were analyzed by using SPSS v20 software.
  Results
  Among 106 strains, 34 (32.07%) and 47 (44.33%) strains were positive for pvdA and phzM genes, respectively. The logistic regression analysis revealed significant correlations between the presence of pvda gene and samples of urine (p
  Conclusion
  We found moderate prevalence rates for phzM and pvdA virulence genes in pseudomonas aeruginosa isolated from Kermanshah hospitals.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, virulence genes, phzM, pvdA
 • Yahya Zandsalimi, Shahram Sadeghi, Naser Reshadmanesh, Esmael Gharamani Pages 84-95
  Background And Aim
  Widespread use of Chromium and their compounds in many industries, including plating, steel production, and wood protection and tanning leather, can result in the discharge of large amounts of pollutants to receiving waters, leading to toxic effects on human health and the environment. The aim of this study was to determine the efficiency of the photocatalytic process to remove Chromium in the presence of organic matter from the aqueous medium by using nanoparticles of TiO2 synthesized by sol gel.
  Materials And Methods
  This was an experimental study. After nanoparticle synthesis, we used FTIR, SEM, XRD for analysis of nanoparticles. The photocatalytic process for Chromium removal was performed using a discrete stream reactor and Uv light bulb with 30 watts intensity. Then, the effects of independent variables, including pH, concentration of nanoparticles, contact time and the presence of interfering organic matters such as phenol, EDTA, CCl4, methanol and humic acid on the efficiency of the removal of Chromium in an aqueous medium were evaluated.
  Results
  The results showed efficiency of Chromium removal increased after decreasing pH. Also, increasing the concentration of nanoparticles and contact time led to increased removal efficiency. We found reduced removal efficiency after increasing concentrations of the pollutants. Removal efficiency of Chromium increased in the presence of EDTA, but methanol, phenol, humic acid, and carbon tetrachloride reduced its removal efficiency.
  Conclusion
  Photocatalytic oxidation with titanium oxide nanoparticles synthesized by sol-gel method can be an effective way for removal of Chromium from aqueous medium.
  Keywords: Chromium, Photocatalyst, Experimental design, Sol-gel
 • Vahid Yousefinejad Dr, Borhan Mansouri Dr, Zana Ramezani *, Neshat Mohammadzadeh, Mitra Akhlaghi Dr Pages 96-106
  Background And Aim
  Tobacco use in various ways such as cigarettes, hookahs, and nas is one of the most important and preventable factors in illness, disability and premature death in the world. Considering the importance of hookah consumption and its impact on the health of people in the community, studies in this regard will be significant. In this regard, the aim of present study was to determine the levels of heavy metals (zinc (Zn), copper (Cu), lead (Pb), cadmium (Cd), arsenic (As), and mercury (Hg)) in the tobacco and hookah water used in cafes in Sanandaj city in 2017.
  Material and
  Methods
  In this descriptive-analytical (cross sectional) study, two popular and common brands of hookah tobacco were selected in Sanandaj (Crystal and Palm), and each of the brands was evaluated for three flavors (dassib, lemon, and mint). A total of 36 tobacco samples (before and after use) and 36 samples of water (before and after use) were investigated. The samples were prepared by acid digestion and finally, the concentrations of metals (Zn, Cu, Pb, Cd, As, and Hg) was measured by atomic absorption.
  Results
  The results of this study showed that the highest and lowest concentrations of metals were related to Zn (11/05 µg/g) and As (1/35 µg/g) respectively. In general, according to the results, the order of the metals was Zn > Cu > Pb > Cd > As. The results showed that there was a significant difference between Pb in burnt and unburned tobacco, and Pb in burnt tobacco is more than unburned tobacco. In contrast, no difference in the mean of the other metals before and after use has not been made. The results of comparison of metals before and after the use of hookahs in hookah water showed that there was a significant difference in Cu, Zn, and Pb. Moreover, there is no significant difference between the two brands in terms of metals as well as the different taste of the tobacco (p> 0/05).
  Conclusion
  The results of this study showed that the concentration of metals in tobacco samples distributed in Sanandaj was higher than the standards of WHO. The values indicated were high levels of metals in aromatic tobacco samples, which also require more attention to protect people's health and ways to reduce tobacco use.
  Keywords: Heavy metals, Cadmium, Lead, Arsenic, Zinc, Copper, hookahs, tobacco
 • Mahdis Mohamadianamiri Dr * Pages 107-110
  Background And Aim
  Dermatomyositis in a rare inflammatory disease with incidence rates between 0.5 and 0.99 per 100.000. Its relationship with some cancers such as breast, lung and ovary is well established. It can be the first or one of the presenting features of ovarian cancer. Dermatomyositis is a rare paraneoplastic syndrome which has a very rare association with ovarian cancer. Here we report association of dermatomyositis as a paraneoplastic syndrome with ovarian cancer.
  Material and
  Methods
  A 40 year old woman referred with scattered rash and pruritus espcially in extensor surfaces, myalgia and weakness from 40 days prior to referral. Bilateral ovarian cancer was diagnosed during follow up period.
  Conclusion
  We should consider the likelihood of underlying malignancies in the patients with dermatomyositis. Because, in case of malignancy different therapeutic measures should be considered.
  Keywords: Dermatomyositis, Ovarian cancer, Paraneoplastic syndrome
 • Simin Shamsi Meymandi Dr, Maryam Khalili Dr, Mahin Aflatoonian Dr * Pages 111-116
  Background And Aim
  Hobnail hemangioma ( targetoid hemosiderotic hemangioma( is a benign vascular tumor that is usually characterized as a papule with an ecchymotic halo on the periphery. It is usually seen in young adults and most commonly affects limbs. The lesion is seen equally in both sexes. This vascular tumor is rare in the world and, according to our acknowledge, only one case has been reported in Iran. In this case report, we described the second case of targetoid hemosiderotic hemangioma.
  Material and
  Methods
  The patient is an 8 years old boy with a targetoid asymptomatic red popular lesion on his lower leg from 5 years ago .The lesion was completely excised. Skin biopsy showed dilated vascular spaces with hobnail endothelial cells in the superficial dermis accompanied with narrower vessels in the deep dermis which was compatible with targetoid hemosiderotic hemangioma. In a follow up period of three years the lesion did not recur.
  Conclusion
  Distinction between targetoid hemosiderotic hemangioma and malignant skin lesions such as melanoma, Kaposi sarcoma and angiosarcoma is necessary. Thus, knowledge of clinical picture and pathology of this lesion can prevent unnecessary aggressive procedures.
  Keywords: Targetoid hemosiderotic hemangioma, Hobnail hemangioma