فهرست مطالب

گردشگری شهری - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی سعیدی *، کیومرث حبیبی، اسماعیل شیعه صفحات 1-18
  دروازه شهر اولین فضایی است که مسافر در هنگام ورود به شهر با آن مواجه می شود و همچنین آخرین فضایی است که در هنگام خروج از شهر مخاطب بعد از طی نمودن آن، از شهر خارج می شود بنابراین دروازه شهر در ایجاد خاطره ذهنی نقش موثری بر عهد دارد. در فضای دروازه شهر ویژگی های طبیعی بیرون و پیرامون شهر و همچنین خصوصیات محیط انسان ساخت داخل شهر قابل مشاهده می باشد. فضای دروازه شهر با توجه به موقعیتی که از آن برخوردار است باید واجد عملکردها و کیفیت های متنوع محیطی باشد تا در زمان ها و شرایط مختلف مورد استفاده واقع شود. مطلوبیت کیفیت های محیطی دروازه شهر و وجود عملکردهای متنوع در آن باعث می شود که این عرصه به یک کانون فعالیتی برای جذب جمعیت تبدیل شود و فعالیت گردشگری در آن جریان یابد. این مقاله از نوع کاربری می باشد و با روش آمیخته انجام شده است. براساس سنجه های در نظر گرفته شده برای بررسی کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی در دروازه های شهر بانه برداشت های میدانی انجام شده و برای بررسی میزان مطلوبیت سنجه ها از آزمون z با میزان اطمینان 95 درصد استفاده شده و نتایج بدست آمده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سپس در راستای توسعه گردشگری در دروازه های شهر بانه راهکارهای بهبود کیفیت کالبدی فضاهای جمعی، افزایش قابلیت دعوت کنندگی فضای دروازه، افزایش قابلیت حضور افراد در فضاهای دروازه در فصل های مختلف سال و در طول شبانه روز، حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت، بهبود کیفیت معابر و دسترسی ها، ایجاد اختلاط کاربری و سازگاری میان کاربری ها، آرام سازی ترافیک در طول مسیرهای ورود به شهر و افزایش کارایی اقتصادی ارائه گردید. برای هر یک از راهکارهای یادشده سیاست های ویژه ای جهت تحقق آنها تعریف شده است.
  کلیدواژگان: دروازه شهر، سنجش، گردشگری، آزمون
 • فاطمه سجادیان*، محمد احسان سوری، رضا شیخ صفحات 19-32
  امروزه گردشگری، صنعتی رو به رشد و درآمدزا برای رونق چرخه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شود. مناطق بسیاری در کشور در صورت بهبود ، پتانسیل جذب تعداد بیش تری از گردشگران را دارا هستند که دراین میان انتخاب و شناسایی مناطق نمونه ی گردشگری مبتنی بر مجموعه ای از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی به عنوان تصمیمی استراتژیک محسوب می شود. تکنیک تایید چندگانه مبتنی بر سیستم رای گیری به عنوان روشی مبتنی بر خرد جمعی می تواند تصمیمات واقع بینانه تری را اتخاذ نماید. از مزایای این تکنیک ضمن در نظر گرفتن معیار های کمی و کیفی، تصمیم گیری مبتنی بر سیستم رای گیری، خرد جمعی و سادگی به کارگیری آن می باشد. در این پژوهش در قالب مطالعه ی موردی یازده نقطه ی گردشگری در استان سمنان توسط کارشناسان مدیریت گردشگری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحقیق منطقه ی ییلاقی شهمیرزاد و مهدی شهر سمنان و جنگل ابر و روستای ابر شاهرود در این استان به عنوان نقاط نمونه ی گردشگری معرفی شده اند که با بهبود کاستی های موجود در این مناطق، می توان گردشگران بیش تری را به این نواحی جذب کرد.
  کلیدواژگان: تایید چندگانه، تصمیم گیری چند معیاره، رای گیری، گردشگری، مناطق نمونه گردشگری
 • مصطفی محمدی ده چشمه *، ناهید سجادیان، علی شجاعیان، نرگس قیصری صفحات 33-48
  در طول چند دهه اخیر با تغییرات بنیادی در شهرنشینی و دگرگونی در مفهوم کار ؛چگونگی گذران اوقات فراغت به یکی از ضرورت های حیاتی جوامع بشری بدل شده است. به گونه ای که در ضوابط منطقه بندی جدید ایجاد فضاهای فراغتی به عنوان یکی از کاربری های اصلی شهر پذیرفته شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس ماهیت ،کاربردی- نظری می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مدل احتمالاتی Huffدر محیط نرم افزارArc GIS احتمال تولید سفر به فضاهای فراغت شهری در ارتباط با جاذبه و توزیع این فضا ها در سطح کلان شهر اهواز محاسبه و پیش بینی شود. نتایج حاکی از عدم تعادل در توزیع امکانات فراغتی در شهر است ؛این موضوع منجر به عدم تعادل فضایی در سطح شهر گردیده و از این منظر رفتار فراغتی شهروندان درسطح مناطق، تابعی است از چگونگی توزیع هر کاربری. یافته ها نشان می دهد کاربری های فراغتی فضای سبز، اجتماعی- فراغتی، ورزشی به ترتیب با بالاترین احتمال تولید سفر و کاربری های تفریحی و آموزشی - فراغتی به ترتیب از جاذبه کمتری برخوردار می باشد و در نهایت کمترین احتمال تولید سفر به کاربری های تاریخی اختصاص یافته است. این شهر حتی بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه شهرهای صنعتی و آلوده، همواره با کمبود فضاهای فراغتی در شهر مواجه بوده است ،از این رو این قبیل پژوهش های علمی و کاربردی مبنایی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت موجود و مدیریت آگاهانه این فضا ها خواهد بود.
  کلیدواژگان: فراغت، فضاهای فراغتی، توزیع مکانی، مدلHuff، کلان شهر اهواز
 • میر نجف موسوی*، اسحاق جلالیان، فاطمه سادات کهکی صفحات 49-62
  کشورهای مختلف برای توسعه گردشگری و جذب هرچه بیشتر گردشگران بین المللی تلاش و رقابت می کنند و برای به دست آوردن درآمد ارزی و سایر منافع این صنعت، دست به برنامه ریزی می زنند. در برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری، استفاده از روش های نوین آینده پژوهی به خصوص سناریونویسی به دلیل تدوین استراتژی های انعطاف پذیرجهت حل مسائل سرزمینی امروزه بسیار راه گشا است. در این راستا موضوع تحقیق حاضر تدوین سناریوهای عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش بررسی آن با استفاده از روش های جدید آینده پژوهی ، هنجاری است. در این تحقیق بر اساس ماهیت آن اطلاعات لازم به دو شیوه گردآوری می گردد: روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای. با توجه به اینکه از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود، نوع پرسشنامه به صورت ماتریس اثرات متقابل و به پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان است، نتایج نرم افزار میک مک شناسایی 14 عامل کلیدی بود که با توجه به شباهت بعضی عوامل به 12 عامل ادغام شد. تعداد 37 وضعیت احتمالی مختلف برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. سناریوهای خروجی سناریو ویزارد عبارتند از: 4 سناریو با سازگاری بالا، 1600 سناریو با سازگاری ضعیف و 672 سناریوی ناسازگار. نتایج نشان می دهد 4 سناریو احتمال وقوع بیشتری در توسعه گردشگری آینده استان دارند. از بین این 4 سناریو، سناریوی اول شرایط مطلوب و ایده آل (سناریوی پیش برنده)، سناریوی شماره 2 یک سناریوی نسبتا مطلوب و حالت بینابینی دارد و سناریوی شماره سه و چهار وضعیت بحرانی و نامطلوب برای آینده وضعیت گردشگری استان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گردشگری، آینده پژوهی، سناریونویسی، سناریو ویزارد، آذربایجان غربی
 • بهرام کریمی*، مهرداد قربانی، ابوطالب قاسمی وسمه جانی صفحات 63-75
  روددره های شهری جزیی از پیکره طبیعی شهر و بستر پیوند زندگی شهری با طبیعت است. احداث تاسیسات در حریم و حتی بستر این روددره ها، روند طبیعی را در آنها دچار اختلال نموده است. در این میان برنامه ریزی این دره ها به عنوان سبز راه و محل گذران اوقات فراغت و فعالیت های گردشگری می تواند در بهبود وضعیت زیست محیطی این نواحی در کنار ایجاد پتانسیل های تفریحی برای ساکنان شهر و گردشگران موثر باشد. این پژوهش با تکیه بر مطالعه در روددره فرحزاد شهر تهران در پی ارزیابی نقش احیا و باززنده سازی روددره ها در توسعه گردشگری شهری است. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگرانی هستند که برای گذران اوقات فراغت به روددره فرحزاد مراجعه می کنند. به دلیل نداشتن تعداد دقیق آمار، تعداد نمونه با مشورت با اساتید، 350 نفر تعیین گردید. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر پرسشنامه است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه پس از کدگذاری و انتقال به نرم افزاررایانه ای SPSS، تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های ضریب همبستگی و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احیا و باززنده سازی روددره فرحزاد در رونق گردشگری شهری تاثیر زیادی داشته و موجب توسعه گردشگری شهری شده است. البته مشاهدات میدانی و مصاحبه با مطلعان نشان می دهد که هنوز اهداف توسعه پایدار گردشگری شهری محقق نشده است.
  کلیدواژگان: احیا و باززنده سازی، گردشگری شهری، توسعه پایدار گردشگری، فضای شهری، روددره فرحزاد
 • شهریور روستایی، رقیه ناصری *، سعید پاشایی صفحات 77-94
  مراکز تاریخی شهرهای ایران مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهرها هستند و وجوه تماییز و خصوصیات منحصربه فرد مکانی، تاریخی و فرهنگی هر شهر را در واقع باید در همان بافت تاریخی و آثار کالبدی و معنایی به جا مانده در آن جست جو کرد. اما سیستم شهری در بافت های تاریخی که یکی از ارکان ارزشمند و هویت بخش در شهرها می باشند مبتلا به مشکلات فروان می باشد. لذا در این راستا مدیریت شهری نیاز به شناسایی و تبیین مسایل مبتلا به سیستم شهری دارد و از آنجایی که اجرای هر طرح یا برنامه در درجه اول نیاز به شناخت تنگناها و امکانات، تعیین اهداف، راهبردها و سیاست ها دارد. بنابراین مقاله حاضر بر آن است تا باشناخت فرصت ها تهدیدهای موجود در بافت تاریخی با رویکر بازآفرینی فرهنگ مبنا به استخراج راهبردها و سیاست های احیا دست یابد بدین منظور پس از معرفی محدوده مرکزی- تاریخی مراغه، مولفه های اصلی احیای فضاهای تاریخی شهرها در قالب ماتریس سوات در محدوده بافت تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس با توجه به اینکه همه راهبردها به طور یکسان قابلیت اجرایی ندارد راهبردها را بر مبنای اصول و معیارهای مدیریت راهبردی، طی مطالعات پرسشنامه ای از مسئولین و متخصص شهری با استفاده از روش الکترو اولویت بندی کرد از این رو راهبردهای به ترتیب 1- تبدیل بناهای تاریخی به مکان های مورد استفاده گردشگران (هتل، رستوران و موزه) 2- تغییر ترکیب فعالیتی محدوده و جایگزینی فعالیت-های گردشگری و پذیرایی 3- ساماندهی فعالیتی بازار و بازسازی بازارچه ها بالاترین اولویت را برای احیای بافت تاریخی دارند.
  کلیدواژگان: بازآفرینی فرهنگ مدار، الکترو، بافت تایخی، برنامه ریزی راهبردی
 • رستم صابری فر *، محمد علی توت زاری صفحات 95-107
  صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت سالم و درآمدزا تاثیر غیر قابل انکاری بر رفاه اجتماعی و اقتصادی هر منطقه بر جای می گذارد. این شرایط در مناطقی که از قابلیت مناسبی در ارتباط با گردشگری برخوردارند، بسیار چشمگیر و مورد توجه است. استان همدان که در بین ایرانیان به پایتخت تاریخی ایران معروف است، یکی از این مناطق است که به دلیل اشتغال قریب به 22 هزار نفر در بخش گردشگری، جایگاه ویژه ای را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. به همین دلیل مسئولین استانی و کشور سعی دارند تا این موقعیت را هر چه بیشتر وسعت بخشیده و قابلیتهای بالقوه موجود را به فعل درآورند. یکی از بخش های مورد تاکید در همین راستا توجه به مدیریت تقاضا در صنعت گردشگری است که به دلیل ساختار فوق العاده پیچیده، محققین کمتری به آن ورود پیدا نموده اند. به همین منظور، پژوهش حاضر سعی داشته است تا برآورد تقاضای گردشگری شهر همدان و محاسبه کشش های درآمدی تقاضای گردشگری را به انجام برساند. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده و داده ها مورد نیاز از نمونه ای به حجم 100 نفر از گردشگران به دست آمده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و رگرسیون های برآورد تقاضا با مدنظر قرار دادن محل اسکان، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی و نیز کشش های درآمدی تقاضا تعیین شده اند. برآورد تابع تقاضا نیز از مدل رگرسیونی انجام شده است. نتایج نشان داد که کشش درآمدی برای شهر همدان برای محل اسکان، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی به ترتیب 1.39، 1.13، 1.11، 0.61 و 0.26 بوده و متوسط این میزان برای این مقصد گردشگری 0.69 است. علاوه بر آن؛ کشش قیمتی برای شهر همدان نیز 0.19- می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، تحلیل رگرسیونی، مدیریت تقاضا، شهر همدان
|
 • Mehdi Saidi *, Kioumars Habibi, Esmaeil Shieh Pages 1-18
  City gate is the first space that the passengers are faced with it on arrival to the city and also, it is a last space that the audience passes it and goes out the city when he wants to get out the city. So, the gate plays a significant role in the creation of subjective memory. In the spaces around the city gate, the natural features of the outside and surrounding spaces of the city and also, the characteristics of the built environment in the city are observable.The space of the city gate must meet various performance and environment quality due to the position that it has so that it to be used in different times and circumstances. In urban tourism, if city gate has favorable environment qualities and various functions, it will be always considered as a hub to attract population. In this study which is applied research and using mixed method, the indicators measuring the functional and social representing qualities are defined by analyzing the scientific content of case study and aforementioned representing qualities of the gates of Baneh City are assessed. In this assessment, z-test was used with the confidence interval of 95% and obtained results were analyzed. Then, to develop the tourism in the city gates of Baneh City, the strategies of improving the physical quality of public space, increasing the inviting feature of gate space, increasing the presence of people in the spaces of gate in different seasons and during a day, Maintaining and improving the safety and security, improving the quality of streets and access, creating mixed land use and compatibility between land-uses, calming the traffic along the routes to the city and increasing the economic efficiency were provided. And finally, special policies were defined for each of strategies to realize them.
  City gate is the first space that the passengers are faced with it on arrival to the city and also, it is a last space that the audience passes it and goes out the city when he wants to get out the city. So, the gate plays a significant role in the creation of subjective memory. In the spaces around the city gate, the natural features of the outside and surrounding spaces of the city and also, the characteristics of the built environment in the city are observable.
  Keywords: gate, Assessment, tourism, test
 • Fatemeh Sajjadian *, Mohammad Ehsan Souri, Reza Sheikh Pages 19-32
  Nowadays tourism industry is the largest and the most diverse industry,and it is the main source of income, employment,infrastructure and private sector development in developed countries. In the meantime, identification and top tourism selection as the geographical area which one or more,or a series of historical attractions, natural and cultural,provides an incentive for tourists to visit and stay, could be a factor to improve positive competition among the places and be used in strategic planning. once a community becomes a tourist destination,the lives of residents in that community become affected by tourism activities. Over the past several decades interest in tourism as a tool for regional economic development has grown dramatically. Community leaders and economic development specialists have increasingly treated tourism as an important industry that can enhance local employment opportunities, tax-revenues, and economic diversity.Iran is a country with potential to attract a lot of tourists. with this potential we need a good strategic plan to improve tourism industry in different dimensions.The natural environment is crucial to the attractiveness of almost all travel destinations and recreation areas.Natural resources, the ecosystem, and regional ecology provide an important backdrop to commercial service areas.In this research we intend to select top tourism among the identified areas.in order to evaluate tourism places, the important criteria identified by the other researchers are considered and with the aid of multi-approval method based on voting theory, the top tourism region is chosen.Different researchers have been surveyed many studies to examine and locate the tourism places, each researcher do this with different methods, for example using AHP method, fuzzy, GIS, the combination of them and etc.In this paper we use multi-criteria method based on voting system which is based on expert's opinion. In addition to its simplicity, the other advantages of this method is the capability of applying in group decision making in the form of qualitative and quantitative criteria.This paper is based on a case study that is focused on evaluating 11 different regions in Semnan province. Finally Shahmirzad in Semnan and Abr jungle in Shahrud has been chosen as the top tourism regions of this province.
  Keywords: tourism, Top tourism regions, Voting, multi-approval method, Multi-criteria decision making
 • Mostafa Mohammdi *, Nahid Sajadian, Ali Shjaean, Narges Gheysari Pages 33-48
  Today spending leisure time has been become a basic need for current human. Leisure activities from part of human activities and it is jointed to national economy and Leisure geography studies the relationship between human with environment in free time. Preliminary leisure programming include identifying facilities and current situation of leisure time in a city. During recent decades, by basic change in urbanization and work concept, how to spend leisure time has been become a necessary need for human societies and an important occupation for social manager and planner, so that in new zoning regulations, establishing leisure space is accepted as a Main land in a city. The current study is practical in an aim and descriptive– analytical in method and practical– theoretical in nature. In this study, it is tried to predict possibility of travel to leisure space with space distribution in Ahvaz by probabilities model of Huff in Arc Gis software environment. The Huff model popularity and longevity can be attributed to its conceptual appeal, relative ease of use, and applicability to a wide range of problems, of which predicting consumer spatial behavior is the most commonly known. This study with use of the huff model responding to this question: What is the probability that a citizen will decide to going to a particular leisure space, given the How distribute leisure facilities at town? the result indicate non- balance in leisure facilities distribution in a city; this issue lead to non– balance in a city; and from this view, citizens leisure behavior in regions level, is a function from how these land are distributed. Finding show that green space , leisure- social, and sport leisure lands with the highest possibility of travel and recreative and educational– leisure land have less attraction, respectively ;and finally, horistical lands have the least possibility of travel. Ahvaz even without special condition in industrial and cities, has been faced by lack of leisure space. Therefor there basic scientific and practical research will be perfomed for policy making and programing to improve and enhance the existing (current) situation and conscious management of this space.
  Keywords: leisure, leisure space, Distribution, Huff model, Metropolis Ahvaz
 • Eshagh Jalalian, Fatemehsadat Kahaki, Mirnajaf Moosavi * Pages 49-62
  The tourism industry, one of the largest industries in the world, so in the past few decades, increasing tourism is the major industry in the world faster. Various countries are trying to extend the tourism business in their countries and attract more and more international tourists they execute a series of accurate scheme to gain it,s income and advantages. For the better development of tourism need proper planning are enjoying a Today, in the planning of tourism development, future studies using new methods, especially scenario due to flexible strategies to resolve land issues is very helpful. Future Studies as a method Scenario Writing tools for policy analysis and understanding the situation, threats, opportunities, needs and values the future premier. So, this research,s subject is composing scenarios of effective factors on tourism Developement of west Azer baijan by wizard scenario. This research is applied and the way that they survey is done by ways of future research and it is probative. In this research. According to it,s essence, necessary information gather by 2
  Methods
  1. Library research method 2. Questionnaire method. Giren that, they use MicMac software and Wizard Scenario for analyzing data, matrix questionnaire has mutual effects and it is according to the ideas of experts. Results of MicMac software, as the most important factor determining factors were identified. was recognizing 14 factors that was decreased to 12 factors. According to the chosen factors, there is 37 different situations for them. Scenario Wizard output scenarios are: 4 scenarios with Strong Consistency, 1600 scenarios with Weak consistency and 672 scenarios with Max. inconsistency. The results show four scenarios more likely to occur in the future tourism development in the province. Of the four scenarios, the first scenario favorable conditions and ideal (scenario Promoter), In this scenario, positive trends are all key factors and positive change over time in the development of tourism in the province. scenario 2 scenario is relatively favorable and the intermediate and scenario number three and four situations unfavorable for the future status of the Province shows. These two scenarios are positive and favorable key factor. As a result, the prospect of these two scenarios would be indicative of a state of passive tourism.
  Keywords: tourism, future Studies, Scenario Writing, Western Azerbaijan
 • Mehrdad Ghorbani, Aboutaleb Ghasemi Vasmejani, Bahram Karimi * Pages 63-75
  City Rivers are a part of urban natural body and the bed of linking of urban life to nature. Construction of buildings in nearness of rivers and even on their beds, unbalanced natural process in them. Planning for them as the places of leisure and tourism, can contribute to the improvement of environmental conditions and tourism prosperity. Although the City Rivers can supply many needs in the cities, failing appropriate planning they will be one of potentials for floods. Herein there should be plans which preserve the balance of these ecosystems, the integrity of these natural corridors and their correlations with the cities. Urban tourism consists of each recreational activities that have been done in cities. The cities are not only the regional economic, cultural and political centers but also the regional tourism centers. Today people work harder because of insecurity of jobs and they prefer short trips to a long holiday. So they want the destinations that are accessible. City Rivers can be one of the centers where people can use for their leisure time. This research, based on the studies on Farahzad City River in Tehran, is going to assess the roles of city river restoration in developing of urban tourism. The type of the research is applied and its method is descriptive-analytical and correlation. Our Statistical society is people who visit the area for recreation. Because of the lack of a clear framework and lack of accurate statistics, the number of samples based on consultation with a number of professors, 350 were selected. Required information was collected through the library studies, direct observations, interviews and questionnaires. The main tool for data collection was a researcher-designed questionnaire. The data collected through questionnaires after coding and transferring to the SPSS software were analyzed. For analyzing them, statistical methods such as Mean, Percent, Standard Deviation, Coefficient of Correlation and Simple Linear Regression Tests have been used. The results of the study show the restoration of Farahzad City River has contributed to urban tourism prosperity and has developed it. Nevertheless, field observations and interviews show sustainable urban development hasn’t emerged yet.
  Keywords: Restoration, Urban Tourism, Sustainable Urban Development, Urban Space, Farahzad City River
 • Shahrivar Sroustaei, Roghayeh Naseri *, Said Pashaie Pages 77-94
  Historical centers of Iran cities is The most important tourist attraction of these cities. In fact, distinctions and unique local, historical and cultural characteristics of cities should be searched In the historical texture, and Physical Impacts and semantic that have left in it. But urban system have Many problems in historical texture, historical texture is one of the valuable pillars and Creative identity In cities. In this regard, urban management system needs to identify and explain the problems with urban systems. Since the implementation of any plan or program is primarily needed to identify bottlenecks and opportunities, set goals, strategies and politics. The aim of this paper is to identify opportunities and threats in the historical texture of culture led regeneration approach And achieve the extraction strategies, and policies to restore For this purpose, after the introduction of the historical Centr of Maragheh, The main components of the Restoration of historical urban spaces have been evaluated in the form of SWOT matrix within the historical texture limits, .Then, since all strategies are not applicable equally. so, prioritized strategies by using electre method based on the principles and criteria of strategic management, through questionnaire studies of urban authorities and experts, The strategies are as follows: 1- Conversion of historic buildings to places that used by tourists (hotel, restaurant and museum) 2. Change the combination of activity and replacement with tourism and hospitality activities. 3. organization of market activity and Restructuring markets; haveThe highest priority to restore.
  Keywords: culture led regeneration, electre method, historical context, strategic planning
 • Rostam Saberifar *, Mohamadali Tootzari Pages 95-107
  Tourism industry, as a healthy and profitable industry, has inevitable effect on the social, cultural and economic welfare of every region. These conditions are considerable in areas that have suitable capacity related to tourism. Hamadan province, which is known as historical capital of Iran, is one of these areas that by employing more than 22000 people in tourism section, has special position in the country. For this reason, province and country authorities are trying to extend this condition and to use potential capacities. One of emphasized parts in this regard is demand management in tourism industry that due to its complex structure, few researchers has dealt with it. Therefore, this study aims to estimate tourism demand of Hamadan city and to calculate income elasticity of tourism demand. This is descriptive analytical research and required data have been gathered from 100-tourist sample. For data analysis, in addition to using capabilities of SPSS software, single equation models were used. Single equation models are used when the purpose is estimating demand function for a certain product. If the purpose is estimating demand function of a group of goods and services, system form will be used. In fact, share of each good from total budget of domestic travel with tourism goal is calculated by AIDS model In this research, regression of budget contribution WI for 5 goods accommodation, traffic fines, tolls, fuel cost and visiting sites are separately estimated and after estimating regressions, demand income and price elasticity are calculated. Results showed that income elasticity for Hamadan for accommodation, traffic fines, tolls, fuel cost and visiting sites are 1.39, 1.13, 1.11, 0.61 and 0.26, respectively and mean of this amount for tourism destination was 0.69. Besides, price elasticity for Hamadan is -0.19. Therefore, Hamadan tourists does not include all social classes. Results of cost elasticity shows that accommodation, fines and fuel cost with income elasticity higher than 1 are determined as luxury goods and tolls and cost of visiting sites are basic goods. Generally, and based on price elasticity, it is recommended that for improving tourism, this city should moderate price factors in tourism.
  Keywords: tourism, regression analysis, demand management, Hamadan