فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدی نویدادهم، حمید شفیع زاده * صفحه 7
  مقاله حاضر با رویکرد توصیفی زمینه یابی به دنبال شناسایی و رتبه بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان های بین المللی با تاکید بر آموزش نیروی انسانی و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اساتید و محققان برجسته و مدیران اجرایی در حوزه سازمان های بین المللی است که از میان آنها 25 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 7 مانع اصلی و مجموعا 20 گویه بود. استفاده از پیشینه پژوهش و نظرات متخصصان در تهیه پرسشنامه حاکی از روایی محتوایی آن است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شده که نشان دهنده پایایی بالای آن است. سپس از طریق تکنیک TOPSIS موانع مورد بررسی، رتبه بندی شدند. نتایج مقاله نشان داد از بین 7 مانع اصلی احصاء شده در مسیر حضور فعال ایران در نهادها و سازمان های بین المللی، «عدم توجه به آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد» با شاخص 5810/0 از نظر صاحب نظران و مدیران شرکت کننده در پژوهش در رتبه اول است. «ضعف در توانایی های فردی» با شاخص 5682/0 و «فشار و تهدید نظام سلطه» با شاخص 5062/0 به ترتیب به عنوان مانع دوم و سوم معرفی شدند. نتایج بررسی وضعیت موجود نشان داد متاسفانه ایران نتوانسته است در رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه، نخبگان فعالی را برای حضور و مشارکت سازنده در سازمان های بین المللی تربیت کند. به همین منظور لازم است طی یک برنامه جامع که صرفا اهداف مقطعی و کوتاه مدت را در برنگیرد، به تربیت این افراد پرداخته شود.
  کلیدواژگان: آموزش نیروی انسانی، نهادها و سازمان های بین المللی، ایران، تکنیک TOPSIS
 • ابوالفضل صادقی نیا، ابراهیم حاجیانی * صفحه 31
  بدون تردید هر سازمان یا نهاد فرهنگی با اجرای مجموعه ای از برنامه ها به دنبال دستیابی به مجموعه ای از اهداف مشخص است که یا از وظایف ذاتی آن نهاد سرچشمه گرفته یا در راستای اهداف کلان و چشم اندازهای آن سازمان است. اما نکته مهم آن است که اصل وجودی هر نهاد فرهنگی، صرفا اجرای مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی نیست، بلکه مقصود اصلی، دست یابی به مجموعه ای از اهداف فرهنگی است که یا خود آن مورد نظر بوده یا زمینه ای برای دست یابی به مجموعه ای از اهداف کلان دیگر است. از این رو، بررسی میزان دست یابی به اهداف مورد نظر از اهمیت به سزایی برخوردار است و سنجش میزان اثربخشی فعالیت های فرهنگی این سازمان ها می تواند در ارزیابی عملکرد و نحوه ایفای نقش آنها در جامعه موثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل بر روی پژوهش هایی که هر یک بخشی از فعالیت ها و اهداف سازمان را مورد مطالعه قرار داده است، تلاش می شود نتیجه اثربخشی فعالیت های دوره زمانی مورد مطالعه در این سازمان به طور کلان و جامع سنجش و اندازه گیری شود. همچنین به طور ضمنی استفاده از روش فراتحلیل در این نوع از پژوهش ها مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه نشان داده است که از مجموع کل اهداف اساسنامه ای سازمان مورد بررسی تنها 71 درصد در 12 پژوهشی که فراتحلیل بر روی آنها انجام شد، مورد سنجش قرار گرفته و فعالیت های این سازمان در بازه زمانی مورد نظر تنها به 53 درصد از اهداف سنجش شده دست یافته است. همچنین کارامدی روش فراتحلیل در سنجش اثربخشی فعالیت های متنوع یک سازمان دارای اهداف متعدد به شرط وجود پژوهش های کافی و دقیق برای سنجش هریک از اهداف و اثربخشی فعالیت های همسان مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فعالیت فرهنگی، سازمان فرهنگی، اثر بخشی، فراتحلیل
 • شهرود امیرانتخابی*، سید رضاصالحی امیری، علی اکبر رضایی، محمد سلطانی فر صفحه 57
  سیاست گذاری فرهنگی، چهارچوب برنامه ریزی درازمدتی است که از آرمان ها، ارزش ها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه الهام می گیرد و برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه را هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، 30 نفر از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های علوم ارتباطات، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پس از مرور کتابخانه ای و اینترنتی پیشینه سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران و جهان، فهرستی از نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها تهیه و بر همین بنا، پرسشنامه تحقیق تدوین شد تا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. در پرسشنامه از اعضای هیئت علمی خواسته شد تا بر اساس طیف لیکرت و با توجه به اهمیت آنها به عنوان وضعیت موجود، امتیازی بین 1 تا 5 اختصاص دهند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب نظر صاحب تالیف در حوزه رسانه و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ ضریب 93/0 به دست آمد. پس از گردآوری و ورود داده ها به رایانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 5/11، از محاسبه مجموع وزن هر مولفه در نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و رتبه بندی مولفه ها برمبنای مجموع وزنی استفاده شد و نتایج نشان داد، افزایش سطح سواد رسانه ای به عنوان مهم ترین نقطه قوت، دخالت مستقیم دولت به عنوان مهم ترین نقطه ضعف، افزایش سریع شبکه های اجتماعی به عنوان مهم ترین فرصت و عدم حضور جدی رسانه ای ایران در سطوح بین المللی به عنوان مهم ترین تهدید سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: رسانه، سیاست گذاری فرهنگی، تحلیل سوات
 • بهبود یاری قلی*، محمد حرفتی سبحانی، جواد قصاب زاده، فاطمه سیوانی زاد، حبیبه رحیمی صفحه 77
  هدف پژوهش حاضر، دریافت ادراک معلمان از پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کنترل آن است. روش تحقیق در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است؛ به گونه ای که از بین معلمان باسابقه شهرستان ارومیه، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و درنهایت، گفتگوها با استفاده از روش اسمیت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت در مدارس را می توان در دو مضمون کلی مربوط به دانش آموزان و معلمان، و راهکارهای کاهش خشونت در مدارس در چهار مضمون کلی مربوط به مسئولان آموزش وپرورش، معلمان، دانش آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دسته بندی کرد. نتیجه پژوهش در بخش پیامدهای خشونت، حاکی از این بود که خشونت گذشته از ناکارآمدی در تدریس و خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان، در دانش آموزان نیز سبب پیدایش افت یا ترک تحصیلی، عوارض روانی و اجتماعی می شود. در بخش راهکارها نیز نتیجه پژوهش تاکید وافری بر تغییر نگرش ها در معلمان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی، همکاری رسانه ها و نیز اصلاح مقررات انضباطی ناکارآمد دارد؛ ضمن اینکه علت یابی خشونت به عنوان کلید اصلی حل این عارضه معرفی شد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، معلمان، دانش آموزان، پیامدهای خشونت، راهکارهای کاهش خشونت
 • شهلا خلفی، محمدرضا جوادی یگانه*، مهرداد نوابخش صفحه 109
  این مقاله برگرفته از تحقیق پیمایشی است که با هدف توصیف واقعیت های مبتنی بر تعارض ارزش های نظری و رفتاری اخلاق علمی و تبیین عوامل مرتبط با میزان تعارض ارزش ها، با رویکرد تلفیقی بر مبنای نظریه های مبتنی بر تعارض نقش، نظریه های اخلاقی مبتنی بر قانون جاویدان، نفع گرایانه، وظیفه گرایی، عدالت توزیعی و آزادی فردی انجام گرفته است جامعه آماری، دانشجویان روزانه دکتری سه رشته گروه علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که196 نفر به روش تمام شماری، به وسیله پرسشنامه اعتباریافته، با پایایی کلی 81 درصد تحت آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بین سطح نظری و رفتاری ارزش های اخلاق علمی دانشجویان تعارض وجود دارد، که 59/54 درصد آنان دارای تعارض بیش از50 درصد و 40/45 درصد، دارای انطباق نسبی بیش از 50 درصد هستند. این تعارض و انطباق نسبی در اخلاق علمی دارای روابط معناداری با عوامل مختلف از جمله: درجه باورهای مذهبی، آگاهی، معرفت و رتبه علمی، نوع رشته تحصیلی، عاقبت اندیشی، توجه به نتایج و پیامد رفتاری، احساس مسئولیت در انجام درست وظایف تعیین شده دانشجویی، انتظار کسب رتبه علمی مطابق با تلاش علمی، ارتقای مراحل تحصیلی، پایگاه اقتصادی، مذهبی و علمی پدر و مادر، پایگاه اقتصادی، مذهبی و علمی خود دانشجویان و چگونگی روابط و مناسبات اجتماعی و اجماع آنان با اساتید است.
  کلیدواژگان: اخلاق علمی، سطح نظری و رفتاری، تعارض و انطباق نسبی
 • فرزانه یعقوبی راد، اسماعیل کاوسی* صفحه 143
  تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب خوانی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، شامل دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران (344586) است. حجم نمونه این تحقیق باتوجه به فرمول نمونه گیری کوکران 383 نفر برآورد شد و ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش روایی، پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان، میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شد. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده (خانواده 98/0، رسانه ملی 97/0، کتابخانه 97/0 و محیط آموزشی 98/0) شد. یافته های تحقیق نشان داد که خانواده با مولفه های ضرورت و پایگاه خانواده به ترتیب با میزان اثر (17/1) (79/0)، رسانه ملی با مولفه اطلاع رسانی با میزان اثر (82/0)، کتابخانه ها با مولفه های توسعه کمی و کیفی به ترتیب با میزان اثر (04/1) (82/0) و در نهایت محیط آموزشی با مولفه های تشویق به مطالعه، ایجاد احساس نیاز به مطالعه در دانش آموزان و باور به تاثیر کتاب در رشد فردی و اجتماعی به ترتیب با میزان اثر (81/0) (45/0) (47/0) در فرهنگ مطالعه آنان موثر هستند. همچنین یافته ها نشان داد زنان به نسبت مردان به توسعه کمی کتابخانه ها و پایگاه اجتماعی خانواده اهمیت بیشتری داده اند.
  کلیدواژگان: فرهنگ کتاب خوانی، خانواده، محیط آموزشی، کتابخانه عمومی، رسانه ملی
 • مهدی شریعتی فیض آبادی*، مازیار ناظمی صفحه 162
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی تحلیل محتوا است که با استخراج مفاهیم مرتبط با صلح و ورزش بین الملل به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد از میان پدیده های مختلف، ورزش به عنوان یکی از مصادیق بارز صلح جویی در هزاره سوم توانسته جایگاه ویژه ای در میان برنامه های صلح جویانه کشورهای در حال توسعه بریک (برزیل، چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی) ایفا و این کشورها از ورزش به عنوان اهرم و ابزاری برای بیان خواسته های خود از جامعه جهانی استفاده کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با مطرح کردن طرح ویو در سال 2013 در مجمع عمومی سازمان ملل، می تواند از ظرفیت ورزش ملی به منظور تحقق آرمان و اهداف خود در عرصه بین الملل استفاده کند. همچنین یافته ها نشان داد 34 مفهوم پرتکرار در حوزه ورزش می تواند نقش تبیینی در ایجاد مفهوم فرهنگ صلح ساز داشته باشد. در میان این گویه ها «جایگزینی ورزش به جای جنگ و دیپلماسی نظامی و ایجاد دوستی بین المللی» پرتکرارترین گویه بود.
  کلیدواژگان: روابط بین الملل، صلح، ورزش، ویو
 • ابوتراب طالبی، صدیقه رمضانی * صفحه 189
  مقاله حاضر با هدف فهم چیستی و چرایی گرایش به «معنویت گرایی جدید» در میان شهروندان تهرانی، به بررسی عوامل، زمینه ها و شاخص های گرایش به این پدیده خواهد پرداخت. رویکرد روشی مقاله، کیفی و روش به کار گرفته شده، تحلیل مضمونی است و از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری نظری برای گردآوری داده ها بهره برده ایم. از مجموع 23 مصاحبه انجام شده، هشت مضمون به عنوان عامل: تنش اخلاقی، تجربه رنج، محرومیت، دسترسی به معنویت گرایی، ارتباط موثر با معنویت گرایان جدید، بحران معنا، تجربه فرامادی و تجربه حدی شناسایی شد. چهار مضمون: مدرن شدگی، نارضایتی فرهنگی، تجربه زیست جهان های دیگر و عاطفه گرایی نیز به عنوان زمینه شناسایی شد. همچنین شاخص های گرایش به سه بعد معرفتی، روانی و عملی تقسیم شد. گرایش معرفتی با باورهای فرامادی جدید، تغییر نظام معنایی، تلاش برای نزدیک سازی نظام معنایی فعلی و پیشین و تغییر غایات زندگی در میان گروندگان مشخص شد. گرایش روانی شامل جذب آثار خوب روانی شدن و تجربه فرامادی بود و گرایش عملی نیز با جذب روش های آسان سازی ارتقای اجتماعی و اقتصادی شدن و همچنین جذب کارکردها شدن معرفی شد.
  کلیدواژگان: معنویت گرایی جدید، گرایش معرفتی، گرایش روانی، گرایش عملی
 • سیدعلی داودی، نورمحمد یعقوبی*، بدارالدین یزدانی اورعی، عبدالمجید ایمانی صفحه 235
  با شکل گیری دانش آینده نگاری، صاحبنظران تلاش کرده اند با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه توسعه و ارتقای توان برنامه ریزی راهبردی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. در این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل و پیشران های موثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهشی آمیخته (کمی و کیفی) انجام گرفته، 91 مولفه استخراج شده است. همچنین به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی تجزیه و تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی، 15 مولفه ای که بیشترین همخوانی را داشته، استخراج شده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک، مولفه های استخراج شده، تجزیه و تحلیل و ضمن بررسی و تبیین ارتباط، پیشران ها در قالب چند متغیر دسته بندی شدند و در انتها براساس نتایج حاصله و اولویت بندی صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: استعدادیابی، مدیریت استعداد، جانشین پروری، نظام آموزش عالی، آینده پژوهی
 • حسن رشیدی، مصطفی ازکیا *، منصور وثوقی صفحه 263
  هستی اجتماعی جامعه ایرانی در اثر توسعه با دگرگونی های بنیادی روبرو شده و نظریات جامعه شناختی متعددی به تاثیرپذیری هویت از توسعه پرداخته اند که داده های این تحقیق نزدیکی بیشتری با اندیشه های پساتوسعه دارد. تحقیق حاضر در پی نیل به نظریه زمینه ای در ارتباط با تاثیرات توسعه بر هویت قومی است و نتایج داده های میدانی حاکی از پیامدهای دوگانه (تقویت تضعیف) هویت قومی کردی در این ارتباط است. این تحقیق با استفاده از روش گراندد تئوری و با مصاحبه های عمیق و مشارکت های میدانی در بین ساکنان شهرستان مهاباد صورت گرفته است. می توان گفت توسعه در لوای نوسازی و پروژه های اقتصادی اجتماعی به صورت ناهمگون همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی را تغییر داده و این امر موجد ظهور ناموزون و نابرابر توسعه و بروز بحران هایی در اجزای هویت قومی (کردی) شده است؛ به گونه ای که پدیده های دوگانه (تضعیف و تقویت هویت قومی) با توجه به علی، زمینه ای، شرایط مداخله گر در این ارتباط ایجاد شده و با راهبردها و پیامدهایی در هریک از حوزه های مذکور همراه بوده است. اکنون از سویی تضعیف هویت قومی را در ابعاد مختلف در پی داشته و از سوی دیگر، به فراخور امکانات و ابزارهای جهانی شدن فرصت های نوینی برای هویت قومی کردی ایجاد شده است. در نهایت مقوله مرکزی تحقیق حول «بروز توسعه ناهمگون در حین بحران در هویت قومی (کردی)» شکل گرفته و نظریه زمینه ای «توسعه نامتوازن، نابرابر و شکل نوین هویت قومی (کردی)» بروز کرده است.
  کلیدواژگان: توسعه، شهرستان مهاباد، نظریه زمینه ای، هویت قومی
 • محمد جواد زاهدی * صفحه 291
  اعتماد پایه و اساس انسجام اجتماعی و شالوده مشروعیت نظام سیاسی است و برای نظام اقتصادی جامعه نیز نقش پیش برنده و تحرک آفرین دارد. از آنجایی که دانشجویان از اعتبار، جایگاه بالا و تاثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی برخوردارند، مطالعه عوامل شکل دهنده به اعتماد اجتماعی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. جامعه آماری حاضر، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران است که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده 372 نفر انتخاب و به روش تحقیق پیمایشی با آنان مصاحبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1/97 درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعی متوسط رو به پایینی برخوردارند. میزان برخورداری دانشجویان از عوامل سازنده اعتماد همچون دینداری، روابط اجتماعی و خانواده سالم بازگوی وضعیت نسبتا خوبی است اما در مقابل عوامل تخریب گر اعتماد همچون اعتماد نهادی پایین و احساس تبعیض میزان نسبتا بالایی دارند. همچنین مدل تجربی تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ارزیابی دانشجویان از پاسخگویی نهادها، میزان رعایت قواعد هنجاری، دسترسی به نهادها، احساس عدالت (متغیرهای ساختاری و کلان به مثابه اصول اساسی دموکراسی) و میزان دینداری، میزان روابط اجتماعی و برخورداری از خانواده سالم (متغیرهای فردی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر اعتماد اجتماعی دانشجویان تاثیر می گذارند و در مجموع 51 درصد تغییرات آن را تبیین می کنند. با توجه به یافته های تحقیق، کارآمدترین راهبرد افزایش اعتماد، ایجاد زمینه های لازم برای گسترش مشارکت فعال و بسط دموکراسی و تقویت مستمر آن است. بنابراین سیاست گذاری در جهت پاسخگویی و در دسترس بودن سازمان ها و نهادها، بسترسازی برای رعایت قواعد هنجاری، رفع موانع تحقق عدالت اجتماعی در سطح کلان و ساختاری از الزمات ایجاد اعتماد اجتماعی است.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، انتظارات ارزشی، سرمایه جمعی، احساس عدالت، مشارکت مدنی
|
 • Hamid Shafizade * Page 7
  This article uses a descriptive-survey approach to identify and rank barriers to the active participation of Iran in international organizations and institutions, with an emphasis on human resource training and providing strategies for coping with it. The statistical population of the research includes all professors and leading researchers and executives in the field of international organizations, of whom 25 persons were selected by available sampling method. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire containing 7 main obstacles and 20 items in total. Using the research background and expert's opinions in preparing the questionnaire serves to confirm its content validity. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha coefficient which was 0.93. It is estimated that this indicates a high reliability of the questionnaire. Then, through the TOPSIS technique, the barriers were ranked. The results of the study showed that among the seven main obstacles identified in the path of active participation of Iran in international organizations and institutions, "the lack of attention to the training of specialist and committed human resources" with the index of 0.5810 from the point of view of the experts and managers participating in the research rank the first. "Weakness in individual abilities" with 0.5682 and "pressure and threats of domination" index with 0.5062 were introduced as second and third obstacles respectively. The results of the status quo analysis showed that, unfortunately, Iran had not been able to compete with other developing countries in promoting active participation in international organizations. For this purpose, it is necessary to educate them based on a comprehensive plan that does not merely aim at short-term and long-term goals.
  Keywords: training of human resources, international organizations, Iran, TOPSIS technique
 • Ebrahim Hajiyani * Page 31
  Undoubtedly, any cultural organization or institution, seeks through implementing a set of cultural programs, to achieve a series of specific goals that are either derived from its intrinsic tasks or are in line with its macro goals and perspectives. The important point is that the principle of the existence of any cultural institution is not merely to execute a set of cultural activities; rather it is to achieve a set of cultural goals, or set the stage for achieving other great goals. It is important to assess the amount of achievement made in specific cultural activities, and the effectiveness of the cultural activities of these organizations which affect their performance and the role they play in the society. This research uses the method of meta-analysis which examines separately each part of the activities and objectives of the studied organization, in an attempt to measure the effectiveness of the activities of this organization during a certain period in a comprehensive manner. Also, using the meta-analysis method in this type of research has been implicitly tested. The result of this research shows that out of the total objectives stipulated in the statute of the organization, only 71% of them which were evaluated in 12 studies based on meta-analysis method have been realized. As for the activities of the organization during the same time frame, only 53% of envisioned goals have been realized. The efficiency of the meta-analysis method was also confirmed in assessing the effectiveness of the various activities of an organization with multiple goals. Of course, it is dependent on conducting sufficient and precise studies to measure each of the objectives and the overall effectiveness of similar activities.
  Keywords: culture, cultural activities, cultural organizations, effectiveness, meta-analysis
 • Sead Reza Salehiamiri, Aliakbar Rezaei, Shahrood Amirentekhabi * Page 57
  As a long-term management framework inspiring from ideals, values and dominant ideologies of society, cultural policy making informs the short-term and mid-term management frameworks. This research is focused on applying SWOT model to cultural policy making of media in Iran. Its goal is practical, its methodology is quantitative and it has been done by survey and polling. The sample is made of 30 university professors in different disciplines including communication, cultural management and political science. The questionnaire designed by authors has been the main source of data gathering. It was the outcome of literature review related to the strengths, weaknesses, opportunities and threats of cultural policy making in Iran and the world extracted from internet and library sources. Our aim was reevaluating the current situation in Iran. The questionnaire involved 6 strengths, 5 weaknesses, 4 opportunities and 5 threats and the respondents were asked to assess them considering Lickert spectrum and their importance in today's Iran by giving 1-5 stakes to them. The validity of questionnaire was verified by mentors, advisors and some other experts of media and cultural policy making. In order to verify the reliability of questionnaire, the authors used Chronback's Alpha software which resulted to 0.93 indexes. Following data gathering, they used SPSS version 11.5 to calculate the weight of variables of SWOT model. The analysis demonstrated that the most important strength is media knowledge, state intervention is the most important weakness, the fast growing social media is the most important opportunity and finally Iran's fragile presence in international media can be regarded as the most important threat.
  Keywords: media, cultural policy making, SWOT analysis
 • Behboud Yarigholi *, Mohammad Herfati Sobhani, Javad Ghassabzadeh, Fatemeh Sivanizad Page 77
  Aims: This research aims to get teacher's perception of the consequences of violence in schools and suggests strategies to control it. Due to the complexity of the problem of violence in schools, first, its consequences in schools must be revealed and then ways to eliminate it from the schools should be surveyed.
  Methods
  This study is a qualitative research based on a phenomenological methodology. In order to obtain the maximum amount of information, using purposeful sampling data, 12 veteran teachers in the city of Urmia were interviewed through semi-structured interviews. Discussions were analyzed using Smith's method.
  Findings: The results showed that the consequences of violence in schools can be found in four general themes related to education officials, teachers, students and trustees of culture in the society.
  Conclusion
  The findings of the research on the consequences of violence state that violence in addition to causing inefficiency in teaching and undermining the social character of teachers; it also resulted in the emergence of academic failure or dropouts and had psychological and social effects on students. On suggestions section, the study suggests keen emphasis on changing attitudes among teachers through training sessions, media cooperation as well as carrying out reforms by introducing efficient disciplinary regulations. Moreover, finding the reasons of violence was introduced as a key to solving this problem.
  Keywords: phenomenology, teachers, students, consequences of violence, violence prevention strategies
 • Shahla Kholfi, Mohammadreza Javadiyeganeh *, Mehrdad Navabakhsh Page 109
  This article has been resulted from a field survey; it aims to achieve the realities based on the conflict of theoretical and behavioral values regarding scientific ethics and to explain factors related to the level of the conflict of these values. A combined approach consisting of ethical theories based on survival law, utilititarianism, duty knowing, distributive justice, personal freedom, and conflict theories has been used to study the subject. Methodology used in this study is based on a field survey and its population is composed of PhD students in the fields of humanities, engineering and basic sciences from Shahid Beheshti University. One hundred ninety-six students were chosen by complete enumeration method and they were tested by a questionnaire with total validity of 80%, 81% and 82%. The results showed there is a conflict between the levels of theoretical and behavioral values regarding scientific ethics among students. 54/59 of them show the conflict over 50% and 45/40 of them show the relative conformity over 50%. There is a meaningful relationship (difference) between the students of these three fields (the conflict and the relative conformity) considering various factors, including: level of religious beliefs, awareness, knowledge and scientific level, kind of field of study, foresight, attention to behavioral results, responsibility for doing educational duties properly, achieving scientific rank compatible with effort, scientific promotion, scientific, economic and religious status of parents and students themselves, the quality and the way of their social relationship with their professors.
  Keywords: scientific ethics, theoretical, behavioral level, conflict, relative conformity
 • Farzaneh Yaghoubirad, Esmaeil Kavoosi * Page 143
  This article aim to present a model for promoting book-reading culture among high- school students in Tehran. It uses a descriptive research method and a kind of survey. Its statistical population included first and second grade students of high schools in Tehran (respective 344 and 486 students). The sample size of this study was 383 people according to Cochran sampling formula. Its measuring tool was researcher made questionnaire. To measure validity, at first content validity was confirmed by experts and then relationship between questions and factors was approved. Also to assess its reliability, the authors used Cronbach's alpha coefficient (family 0/98, national media 0/97, library 0/97 and learning environment 0/98). The results showed that family factor with rate effect of (1/17) (0/79), national media factor with rate effect of (0/82), library factors including quantitative and qualitative development with rate effect of (1/04) (0/82) and educational environment factor with the components of encouraging of students to study, making them feel the need to study and to believe in the effects of books on individual and social growth respectively with rate effect of (0/47) (0/45) are effective in reading culture. Findings also showed that women more than men are sensitive to quantitative development of library and social status of family.
  Keywords: book reading culture, library, family, media, educational environment
 • Mahdi Mahdishariati *, Maziyar Nazemi Page 162
  The main purpose of this article is investigating the peace making role of sport in international arena with an emphasis on World against Aggression and Violence (WAVE) Program proposed by the Iranian President. The methodology used in this study is content analysis, and findings indicated that sport is one of the most prominent elements in the new millennium. Developing countries like China, Brazil, South Africa, India and Russia utilize sport as one the most prominent tool to realize their goals through sport. Iran can do the same as well. Among all 34 questions, “Sport as a war alternative and promoter of international friendliness” factor ranked the first.
  Keywords: international relations, peace, sport, WAVE
 • Sediqe Ramezani * Page 189
  This article seeks to identify the factors, fields and indicators for tendency to "new spirituality" among the citizens of Tehran to understand its nature and the reasons for its occurrence. The method used in this article is a qualitative one and its methodology is thematic analysis. Also, semi-structured interviews and theoretical sampling has been used for data collection. The eight themes which were identified from 23 interviews as factors are: moral tension, experience of suffering, deprivation, access and effective communication with new spiritualists/ spirituality, the crisis of meaning, metaphysical experience and marginal experience. Four themes have been identified as fields: modernization, cultural dissatisfaction, the experience of other universes and emotional orientations. Also, indicators were divided into three dimensions: cognitive, psychological, and practical. The cognitive orientation was identified with new metaphysical beliefs, changes in the meaning system; attempt to approximate the current and past meaning system, and changes in the goals of life. The psychological tendencies included: the attraction of good psychological effects, metaphysical experience; and practical orientation was introduced by attracting to methods of facilitating the social and economic development and attracting to functions.
  Keywords: new spirituality, cognitive orientation, psychological orientation, practical orientation
 • Saied Ali Davoudi, Nourmohamad Yaghoubi *, Abdolmajid Imani Page 235
  With the formation of foresight knowledge, the experts have tried to provide a kind of development and improvement of strategic planning ability in different dimensions by using the existing capacities and potentials. Consequently, the techniques and methods of foresight are being introduced into the process of planning. So, identifying the strategies and important driving factors of each process is one of the priorities of the foresight projects. Therefore, in this study, with the aim of identifying the components and driving factors affecting talent and succession in the higher education system by using mixed research method (quantitative and qualitative), extensive review of literature and semi-structured interviews were conducted by using snowball and targeted sampling. 91 components were extracted and analyzed by directed and summative content analysis, then, by using the Delphi technique, the 15 components with the higher degree of compatibility were extracted. Then, the extracted components were analyzed by using one of the futuristic techniques (cross-effects analysis) and Mick-Mac software. In addition to investigating and explaining, driving factors were categorized in the form of effective variables, risk variables, secondary leverage variables, result variables, and independent variables. Finally, based on the obtained results and prioritizing, implementation strategies were introduced to institutionalize the process of talent and succession in the higher education system of Sistan and Balouchestan province.
  Keywords: talent, succession, higher education, futurology
 • Mostafa Azkia * Page 263
  There has been a significant change in Iranian social entity due to economic and social development programs. These changes have brought about conditions leading to a great deal of social ideas advanced on the effectiveness of the collective identity of development. There are many concepts regarding interconnection of development and identity, however, the findings of this research are more consistent to post-development ideas that cast off applied projects in order to serve its main objective. This article aims to apply grounded theory to the study of the effects of development on ethnic identity and its findings show the double effects of empowering. Based on grounded theory and with the help of extensive interviews and collaboration of people in the city of Mahabad, this study has been conducted. It is a well-accepted fact that development has changed all social and economic aspects of life under the aegis of renovation and massive economic and social projects. This fact has led to uneven development and the occurrence of major tragedies regarding the Kurdish ethnic identity. On the one hand, these effects have attenuated social identity in different perspectives including economy, language, religion and lifestyle and on the other hand, it has provided new opportunities for ethnic identity. To sum up, the core of this research revolves around the “incidence of uneven development concurrent with Kurdish social identity tragedy” and its theoretical idea will be focused on “uneven development and new perspective of Kurdish national identity”.
  Keywords: development of city of Mahabad, grounded theory, strengthening social identity, attenuating social identity
 • Mohammadjavad Zahedi * Page 291
  Trust is one of the fundamentals of social solidarity and it is considered the foundation of legitimacy of the political and economic systems. Also it is a factor of promotion and mobility entrepreneurship. As students are well positioned to influence the cultural, social and even political factors, shaping social trust between them is very important. Research population contains university students of Payame Noor University (west center of Tehran), on the basis of a classified sampling composed of 372 people chosen from this university students. Our research methodology is survey method and all samples have been interviewed. Research findings show that 97.1% of students are at the middle to low level of social trust. The statistical analysis of results show that the components of trust such as religiosity, social relationships and safe structured family are relatively fair; but, in contrast, the rate of deconstruction factors such as low institutional trust and feeling of discrimination is relatively high. Also the research experimental model shows that evaluative variables such as responsibility of institutions and normative rules, access to governmental institutions and feeling of justice (structural and macro variables as fundamental principles of democracy), and the degree of religiosity and social Relationships and existing of safe family (individual variables), directly or indirectly, influences social trust [and explaining 51% of its changes]. According to the research findings, the most effective strategy for increasing trust is to foster democracy and sustain it. Therefore, policy making for the accountability and availability of organizations and institutions, the establishment of normative rules, the removal of obstacles to the realization of social justice at the macro and structural levels serve the purposes of creating social trust.
  Keywords: social trust, value expectations, collective capital, feeling of justice, civic participation