فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابهر رسول، لاله حسنی *، مریم منتصری، مهدی پایدار اردکانی صفحات 1-11
  مقدمه
  سرطان پروستات، شایعترین سرطان بدخیم در مردان بوده و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ومیر انواع سرطان، در مردان است. در توصیف اپیدمیولوژی ، آن را بیماری قابل پیشگیری میدانند. هدف این پژوهش بررسی و تبیین رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بین مردان نظامی استان هرمزگان می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که بر روی 253 نفر از مردان یک مجموعه نظامی در استان هرمزگان که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با رویکرد تخصیص متناسب( پایگاه های نظامی طبقات را تشکیل می دهند) انتخاب شده در سال 1395 انجام شد.
  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، سوالات مربوط به سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و سوالات بیان عملکرد رفتار پیشگیرانه بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این پژوهش، ارتباط معنی داری بین میانگین نمره سازه های حساسیت درک شده، منافع و موانع درک شده و خودکارآمدی با عملکرد مردان نظامی در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مشاهده شد (05/0P<). همچنین از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، موانع درک شده (001/0P<) و خودکارآمدی (001/0P<) مهمترین پیشگویی کننده های عملکرد پیشگیرانه مردان نظامی در خصوص سرطان پروستات بودند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که متخصصین آموزش سلامت در هنگام طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در مورد سرطان پروستات باید به سازه های پیشگویی کننده همچون موانع، منافع درک شده و خودکارآمدی درک شده توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، سرطان پروستات، مردان نظامی، رفتار پیشگیری کننده
 • طاهره مقنیان، نجمه باقیان زارچی، علویه زینب موسویان اصل، بهرام کوهنورد * صفحات 12-20
  مقدمه
  افراد دارای هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی، بهره مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایت شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت ارزیابی رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه رضایت شغلی(JDI) استفاده شد. از بین کارکنان دانشکده بهداشت، کارکنان زن به روش تمام شماری انتخاب شدند که به تعداد 50 نفر برآورد گردیدند. مباحث هوش هیجانی از طریق آموزش سیار به مدت 5 هفته به گروه آزمون آموزش داده شد. پس از گذشت 40 روز، سپس پرسشنامه رضایت شغلی به هردو گروه کنترل و آزمون جهت تکمیل داده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش های سیار هوش هیجانی بر رضایتمندی شغلی، رضایت از محل کار ،رضایت از همکار و رضایت از سرپرست کارکنان زن دانشکده بهداشت تاثیر معناداری دارد(0.05P<) ولی بر میزان رضایت از حقوق دریافتی کارمندان و رضایت از پاداش اثر معناداری ندارد(0.05< P). همچنین نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و مشخصات دموگرافیک (سن، تحصیلات، سابقه کار و تاهل) کارمندان زن ارتباط معناداری وجود تدارد(0.05< P).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که تاثیر آموزش سیار هوش هیجانی بر رضایتمندی شغلی کارکنان زن تایید شد، پیشنهاد می شود مدیران دانشگاه ها بر این هوش تاکید نمایند تا از مزایای آنها در بهبود رضایت شغلی کارکنان و تاثیرگذاربودن بر دیگران بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش سیار، رضایتمندی شغلی، کارکنان زن
 • کرمی خدابخش *، نرگس محمدزاده ماهیجان، زینب حسنوند، مریم سعید فیروزآبادی صفحات 21-27
  مقدمه
  یکی از عوامل موثر در امر آموزش وپرورش سروصدای محیطی مراکز آموزشی است. سروصدا نوعی از آلودگی محیط است که کیفیت زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه توصیفی – مقطعی تاثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجره ای روی فرایند آموزش دانش آموزان مدارس راهنمایی مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است.
  روش کار
  با توجه به کل جمعیت دانش آموزان و مقاطع مختلف تحصیلی، از طریق نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 508 دانش آموز برای هر سه پایه تحصیلی برآورد گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای متشکل از 17 سوال استاندارد بود که در مطالعات قبل مورداستفاده قرارگرفته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 91 درصد از دانش آموزان تمرکز خود را در کلاس به علت سروصدای اتومبیل و 58 درصد از آن ها به علت سروصدای کولر از دست می دهند. 82 درصد از دانش آموزان اظهار داشتند که در هنگام حضور در مدرسه از سروصدای اتومبیل رنج می برند که این میزان برای کولر 43 درصد بوده است. حدود 90 درصد از دانش آموزان اظهار داشتند که سروصدا باعث اختلال در خواندن و یادگیری مطالب درسی در کلاس می شود
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که هم سروصدای ترافیک و هم کولرگازی به طور معنی داری فرآیند یادگیری و آموزش دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا برای تامین محیط آموزشی برای دانش آموزان، ازنظر فنی و ازنظر محل احداث در برنامه ریزی های شهری می بایست دقت نظر بیشتری شود. ازجمله سروصدا به عنوان یک متغیر مهم در طراحی ها باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سروصدا، ترافیک، کولرگازی، دانش آموزان، فرآیند آموزش
 • سیدمهدی موسوی، ساجده شریفی نیا، سعید یزدانی راد، آرزو اسماعیل زاده، روح الله حاجی زاده، روح الدین مرادی راد * صفحات 28-35
  مقدمه نوبت کاری به دلیل ماهیت آن یک پدیده رایج و اجنتاب ناپذیر است . اثرات حاد و مزمن نوبت کاری بر روی سلامت به اثبات رسیده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نوبت کاری و ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات قلبی و عروقی، گوارشی و سیستم عصبی در مشاغل عملیاتی پالایشگاه نفت آبادان می باشد.
  روش ها
  مطالعه مقطعی و توصیفی – تحلیلی حاضر بروی 328 نفر از پرسنل عملیاتی پالایشگاه که با روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه Survey of Shift workers که به SOS معروف است بود. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک ، نظام نوبت کاری، پیامدهای سلامتی مرتبط با آن و اثر نوبت کاری بر رضایتمندی از زندگی شاغلین بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که میان نظام نوبت کاری و اختلالات خواب (001/0P – value = )، و خستگی شغلی (001/0= P- value) ارتباط معناداری وجود دارد. میزان تاثیر نوبتکاری در کارکنانی که اضافه وزن بالایی دارند شامل، میزان ناراحتی های گوارشی 97/35% ، میزان فشارخون 18/5% و ناراحتی های قلبی و عروقی به میزان 57/4% افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که نوبت کاری به عنوان یک ریسک فاکتور مهم و تاثیر گذار برسلامت کارکنان صنایع نفتی می باشد . با توجه به پیامد های نامطلوب آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، اثرات سلامتی، رضایتمندی شاغلین، پرسشنامهSOS
 • فایقه زارعی، فاطمه کریمی، شکرالله محسنی، شیوا مدنی، سکینه دادی پور، عبدالحسین مدنی* صفحات 36-43
  مقدمه
  سواد سلامت به ظرفیت کسب، پردازش، درک اطلاعات اساسی و خدمات مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت اطلاق می گردد با توجه به اهمیت سواد سلامت مادران در سلامت خود و کودکانشان این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر میناب در سال 1395 انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده که بر روی 430 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب صورت گرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو استفاده گردید.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد موردمطالعه 6.3 ± 27 سال بود سواد سلامت 9/58 درصد از مادران در حد کافی و 17.37 درصد مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت تعداد فرزندان و محل سکونت و درآمد خانواده مشاهده شد. درصورتی که سواد سلامت و با تحصیلات مادر رابطه آماری معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سواد سلامت مادران در حد مرزی بود لذا لازم است مادران باردار که از سواد سلامت در حد مرزی و نامطلوب برخوردارند با ارائه آموزش های تصویری و شفاهی ساده و قابل فهم علاوه بر مواد آموزشی مکتوب که به صورت پوستر، پمفلت و بروشور طراحی و استفاده شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، زنان باردار، جنوب ایران
 • ایوب قنبری سرتنگ، فیض الله پالیزبان *، محبوبه عابدی، سعید صادقی صفحات 44-49
  مقدمه
  استرس گرمایی در بسیاری از صنایع ازجمله صنایع فولاد یک خطر جدی برای سلامتی و ایمنی کارگران به شمار می آید. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران صنعت فولاد بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی– تحلیلی و مقطعی در 11 ایستگاه کاری یک کارخانه فولاد که به نحوی مواجهه شغلی با گرما داشتند در سال 1392 انجام شد. برای اندازه گیری استرس گرمایی از دستگاه شاخص دمای ترگویسان استفاده شد. درنهایت پس از جمع آوری داده ها، تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد بیشترین میزان مواجهه استرس گرمایی در اپراتور نوردکار( 5/31 درجه سانتی گراد)و کمترین میزان مواجهه استرس گرمایی در اتاق اپراتور اصلی (51/18 درجه سانتی گراد) بود. در واحدهای اپراتور سیخ زن کوره، اپراتور بالابر، اپراتور رافینی، اپراتور آچار زن، اپراتور نوردکار، اپراتور قیچی، اپراتور تراشکاری میزان مواجهه بیش ازحد استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد، اشتغال در صنعتی مانند فولاد به دلیل فرآیند گرمازا بودن آن، یک عامل تهدیدکننده سلامتی برای بسیاری از شاغلان این صنعت محسوب می گردد. لذا برنامه ریزی های حفاظت گرمائی و اقدامات مداخله ای را باید انجام داد.
  کلیدواژگان: استرس گرمایی، شاخص دمای ترگویسان، مواجهه شغلی
 • بابک گودرزی، نرگس هاشمی، ضحی حیدری نژاد * صفحات 50-59
  مقدمه
  کارکنان بخش های خدمات بهداشتی و درمانی به علت ماهیت کارشان همواره در معرض بیماری های واگیردار، اشعه های یونیزان، غیر یونیزان و مخاطرات ارگونومیک می باشند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت ایمنی و بهداشتی بخش های رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1395 انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، مقطعی، جامعه پژوهش 17 مورد از مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس می باشد، جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست استاندارد که شامل چهار شاخص تاسیسات و ایمنی، حفاظت در برابر اشعه، فضای فیزیکی و بهداشت و نظافت بود، موردبررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارSpss و Excel تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین امتیاز مربوط به شاخص های ایمنی و بهداشتی و مربوط به رادیولوژی جام جم بود. ازنظر شاخص فیزیکی بیشترین امتیاز مربوط به بیمارستان شهید محمدی و بیمارستان سیدالشهدا کمترین امتیاز داشت، ازنظر ایمنی بیمارستان ایران بیشترین امتیاز را کسب کرده بود. بررسی شاخص بهداشت نشان داد که مرکز بهداشت شهرستان و رادیولوژی های جام جم و ایران بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند. واحد رادیولوژی بیمارستان شریعتی کمترین امتیاز را ازنظر شرایط استاندارد داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد با آموزش و برگزاری کلاس های آموزشی، انجام معاینات دوره ای کارکنان و همچنین آگاه کردن کارکنان نسبت به خطرات محیط کارشان کمک شایانی در افزایش سطح ایمنی و بهداشت مراکز رادیولوژی در سطح شهر بندرعباس گردد.
  کلیدواژگان: مراکز رادیولوژی، وضعیت بهداشت، ایمنی
 • نرگس هاشمی، ساره فرحانی نژاد، عارف فقیه *، الهام ایمانی، فاطمه نظری، سعید کاشانی صفحات 60-67
  مقدمه
  رضایت بیماران از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده امری مهم است و هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت افزایش رضایت مندی مردم از خدمات سلامت و کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی است، لذا این مطالعه باهدف بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی گذشته نگر است که با استفاده از مستندات و مدارک موجود در مرکز آمار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس پس از اخذ مجوز در سال 1395 انجام شد. اطلاعات مربوط به 6 ماهه دوم سال 93 و 6 ماهه اول و دوم سال 94 با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی ارسالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد) موردبررسی گرفت.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر، داده های حاصل ازنظر سنجی900 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده ها نشان داد که بیشترین میزان رضایتمندی به ترتیب از عدم دریافت وجه خارج از صندوق توسط بیمارستان و دریافت صورت حساب هنگام ترخیص(100درصد) و بیشترین نارضایتی بیماران از خدمات پزشکی بوده است(3/35 درصد).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر میزان رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه شده در حد مطلوبی قرار داشت که این نشان دهنده این است که طرح تحول نظام سلامت با افزایش میزان رضایتمندی بیماران همراه بوده است.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، بیمار، خدمات بیمارستانی، نظام سلامت
|
 • Abhar Rasoul, Laleh Hassani *, Maryam Montaseri, Mahdi Paydar Ardakani Pages 1-11
  Introduction
  Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer in men after lung cancer and the second leading cause of cancer death in men. In describing the epidemiology of prostate cancer, it is considered as a preventable disease. The aim of this study was to investigate and explain preventive behaviors of prostate cancer based on the health belief model structures among Military men.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted on 253 Military men who were selected randomly from Military Centers in the Hormozgan province. Data collection was performed via a questionnaire, which included demographic characteristics, items regarding HBM constructs, and a performance checklist. Data was analyzed using descriptive and analytical statistical methods in SPSS software with version of 22 (frequencies, mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient and linear regression coefficient).
  Results
  the study highlighted a significant relationship between mean scores of perceived susceptibility, benefits and self-efficacy with the Military men’s performance on adopting the preventive behaviors of prostate cancer (p0.05). Also among the health belief model constructs, perceived barriers and self-efficacy were the most important predictor of prostate cancer preventive behavior among Military men (p ≤ 0.001).
  Conclusions
  This study suggests that health service providers or health professionals should pay attention to predictive constructs’ (perceived barriers and benefits and self-efficacy) in designing and implementing health education programs regarding prostate cancer and its preventive behaviors.
  Keywords: Health Belief Model, Prostate cancer, Military men, preventive behaviors
 • Tahereh Moghanian, Najmeh Baghian Zarchi, Alavie Zainab Mousavianasl, Bahram Kouhnavard* Pages 12-20
  Introduction
  People with high emotional intelligence are more likely to have more satisfaction with life, enjoying a family environment and sharing their feelings with others. The aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence through mobile education on job satisfaction among female staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd.
  Materials And Methods
  This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. A Job Satisfaction questionnaire (JDI) was used to assess job satisfaction of employees. Out of the staff of the School of Health, female staff were selected by a total number of 50 people. Emotional intelligence topics were taught to the experimental group through mobile training for 5 weeks. After 40 days, then the job satisfaction questionnaire was completed in both control and test groups.
  Results
  The results showed that training Mobile emotional intelligence on job satisfaction, satisfaction with work, satisfaction with coworkers and supervisor satisfaction of female employees School of Public Health there were significant effects (P 0.05). The results also showed that there was a significant relationship between job satisfaction and demographic characteristics (age, education, work experience and marriage) among female employees (P Discussion and
  Conclusion
  Considering that the effect of mobile learning on emotional intelligence on female employee's job satisfaction has been confirmed, it is suggested that university administrators emphasize this intelligence in order to benefit from their improvement in employee job satisfaction and their impact on others.
  Keywords: Emotional intelligence, mobile education, job satisfaction, female employees
 • Khodabakhsh Karami *, Narges Mohammadzadeh Mahijan, Zeynab Hasanvand, Maryam Saeid Firoozabadi Pages 21-27
  Introduction
  One of the factors that should be considered in educational centers and training procedures is ambient noise. Noise is a form of environmental pollution that affects the quality of human life. The effects of traffic and window air conditioners noise were studied on learning procedure of secondary school girl students.
  Methods
  Based on student population in different levels of education, sample size was calculated. A random sample of 508 was intended for three levels. The data collected through a standard questionnaire and analyzed using SPSS software, version 22.
  Results
  The results of the study showed that 91% of students lost their concentration in the classroom due to traffic noise and 58% of them due to air conditioner noise. 82% of students said they suffered from traffic noise when attending school. The proportion of suffering from air conditioner noise was 43%. 90% of the students mentioned that environmental noise interferes with their reading and learning procedures.
  Conclusion
  The results show that both traffic noise and air conditioner are significant factors that affects the learning procedure of students. However the annoyance rate of traffic noise significantly is more than air conditioner noise. Therefore, in order to provide an educational environment for students, it is necessary to pay more attention in terms of technology and in terms of the place of construction in urban planning. Noise must be considered as an important variable.
  Keywords: Noise, Traffic, Air Conditioners, Students, Education Procedures
 • Seyed Mahdi Mousavi, Sajedeh Sharifiniya, Saeed Yazdani Rad, Arezo Esmaeilzadeh, Rohollah Hajizadeh, Rohadin Moradirad* Pages 28-35
  Introduction
  shift work is a common and irreversible phenomenon due to its nature. The acute and chronic effects of the shift work on the health have been proven. The aim of this study was to investigate the relationship between shift work and risk factors to cause cardiovascular, digestive and nervous system disorders in the ooperational occupations of Abadan oil refinery.
  Methods
  this cross-sectional study was performed on 328 workers of the refinery operational staff who were selected by census method. The tool for gathering data was the Survey of Shift workers questionnaire known as SOS. The questionnaire was included questions about the workers demographic information, shift work system, the health effects of the shift work, and the effect of the shift work on the personal and family life satisfaction. Data were analyzed using the SPSS software (version 20).
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between shift work with sleep disturbance (P = 0.001) and job fatigue (P-value = 0.001). The effect of the shift work on overweight workers included 35.97% disorders gastrointestinal, 5.18% blood pressure and 57.4% cardiovascular disorders.
  Conclusion
  The results of this study showed that shift work is an important and effective risk factor on the health of the oil industry employees. Due to its undesirable consequences, it should be considered.
  Keywords: Shift Working, Health Effects, Job Satisfaction, SOS Questionnaire
 • Faeghe Zaree, Fateme Karimi, Shokrollah Mohseni, Shiva Madani, Sakineh Dadipour, Abdoul Hossain Madani * Pages 36-43
  Introduction
  Health literacy refers to the ability to obtain, process, understand basic information and services needed for proper health decision making. Considering the importance of mother's health literacy in their own health and their children, this study aimed to determine the health literacy of pregnant women and some related factors in pregnant women referred to Minab health centers in 2016.
  Methods
  This cross-sectional study was a descriptive-analytic study which was performed on 430 pregnant women referred to the health centers of Minab city. Data was collected using adult functional health literacy questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and statistical tests.
  Results
  In the current study, the mean age of the subjects was 27 ± 6.3 years. Health literacy was 58.9% of the mothers and 17.37% of the border. In this study, there was a significant relationship between the health literacy of the number of children and the place of residence and family income. There was no significant statistical relationship between health literacy and maternal education.
  Conclusion
  In general, the results of this study showed that the level of maternal health literacy was borderline. Therefore, pregnant women who have a borderline and undesirable health literacy should be provided with simple and understandable visual and oral education in addition to written teaching materials. Designed and used in the form of posters, pamphlets and brochures.
  Keywords: Health Literacy, Pregnant Women, South of Iran
 • Ayoub Ghanbary Sartang, Feizolah Palyzban *, Mahboobe Abedi, Saied Sadeghi Pages 44-49
  Introduction
  Heat stress in many industries, including steel, a serious threat to the health and safety of workers is considered. The aim of this study was to Assessment of occupational exposure to heat stress based on the Wet Bulb Globe Temperature index in the steel industry workers.
  Methods
  This study Descriptive - analytic and cross- sectional was conducted in 11 workstation a steel industry that somehow had occupational exposure to heat in 2014. Wet Bulb Globe Temperature index devices to measure heat stress were used. Finally, after collecting the data, statistical analysis used SPSS20 software and test statistics descriptive.
  Results
  The results showed that the highest exposure to heat stress in rolled operator (31.5° C) and minimal exposure to heat stress was in the operator main room (18.52 ° C). In units Poker furnace operator, lift operator, operator ruffing, wrench operator, operator rolling work, Scissors operator and lathe operator exposure was standard excessive.
  Conclusion
  The findings of this study showed, employment in industries such as steel due to its exothermic process, a threat to the health of these Kinds of workers and the heat conservation planning intervention action shall conduct be taken to reduce exposure.
  Keywords: Heat Stress, Wet Bulb Globe Temperature, Occupational Exposure
 • Babak Goodarzi, Narges Hahsemi, Zoha Heidarinejad* Pages 50-59
  Introduction
  Employees of the health services are always exposed to contagious diseases, ionizing and non-ionizing radiation, and ergonomic hazards because of the nature of their work. This study was conducted to determine the health and Protection status of radiology centers of Bandar Abbas city in 2016.
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 17 radiology centers of Bandar Abbas city. The data were collected using a standard checklist consisting of four indicators including facilities and safety, radiation protection, Physical place, and health status. The data were analyzed uding Spss version 18 software.
  Results
  The highest score of the safety and health indicator was related to Jam radiology. Shahid Mohammadi Hospital had the highest score of physical place indicator and Seyyed Alshohada Hospital had the lowest score. In terms of the safety status, Iran Hospital had the highest score. The health index showed that the City health center and Jame Jam radiology had the highest scores. Shariati Hospital radiology had the lowest standard conditions score.
  Conclusion
  According to the results, training, periodic workers examinations, and promotion of awareness of employees about the risks of their work environment can be helpful in increasing the level of safety and health in radiology centers in Bandar Abbas.
  Keywords: Radiology Centers, Health Status, Protection
 • Narges Hashemi, Samereh Farhani Nezhad, Aref Faghih *, Elham Imani, Fatemeh Nazari, Said Kashani Pages 60-67
  Introduction
  Satisfaction of patients with the quality of health care services is important and the aim of implementing the health system reform plan is to increase people's satisfaction with health services and reduce the costs of public hospitals. Therefore this study was conducted to determine the inpatient Satisfaction from HSTP in Shahid Mohammadi Educational Hospital, Bandar Abbas, Iran.
  Methods
  This retrospective descriptive cross-sectional study was performed using the documents in the statistics center of Shahid Mohammadi Hospital in 2016. The information of the 6 months of 2014 and the whole 2015 year were collected using a satisfaction questionnaire which was obtained from the Iranian Ministry of Health and Medical Education. Data were analyzed using Excel 2007 software.
  Results
  In this study, data of 900 patients were evaluated. Data analysis showed that the highest satisfaction was related to not paying money at the time of hospitalization and receiving the bill when discharged and the lowest satisfaction was associated with medical services (35.3%).
  Conclusion
  According to the results of this study, the majority of subjects were satisfied with the HSEP, This indicates that the HSEP increases patient's satisfaction.
  Keywords: Patient, satisfaction, hospital services, Health System