فهرست مطالب

حسابداری ارزشی و رفتاری - سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امین ناظمی *، علی فقیهی صفحات 1-35
  در این مطالعه ظرفیت های دو عقد مضاربه و اجاره در رفع مشکلات نمایندگی از دو منظر بهره وری و رضایت شغلی نیروی انسانی بررسی می شود تا گامی در جهت دستیابی به یک قرارداد بهینه میان کارفرما و کارگزار برداشته شود. در این پژوهش با توزیع 94 پرسش نامه دیدگاه شرکا، سرپرستان و حسابرسان ارشد 30 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمینه بهره وری و رضایت شغلی با رویکرد عقود اسلامی بررسی شد. این پژوهش در سال 1394 انجام شده است. در بررسی متغیر های سنجش بهره وری (توانایی، وضوح، حمایت و امکانات سازمانی، انگیزش، ارزیابی و اعتبار) و رضایت شغلی (احساس عدالت سازمانی، ارتقا، پرداخت، ارتباط با همکاران و ارتباط با سرپرست) مشخص می شود، که قرارداد مضاربه سبب افزایش تمام این متغیر ها نمی شود، بلکه در میزان اعتبار و پذیرش کارکنان بدون تاثیر است و پرداخت شایسته و فرصت ارتقا را کاهش می دهد. قرارداد اجاره نیز سبب کاهش تمام متغیر های سنجش بهره وری و رضایت شغلی نمی شود و همچون مضاربه در میزان اعتبار و پذیرش کارکنان بدون تاثیر است و توانایی کارکنان و فرصت ارتقا را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مضاربه، اجاره، تئوری نمایندگی، ابعاد بهره وری نیروی انسانی، ابعاد رضایت شغلی
 • معصومه براتی، مهدی مرادی *، محسن نوغانی دخت بهمنی صفحات 37-67
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نسبی گرایی با ماکیاولی گرایی حسابداران و حسابرسان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل در موسسات حسابرسی و حسابداران شرکت های خصوصی در سال 1395 است. حجم نمونه تعداد 298 نفر شامل 176 نفر حسابدار و 122 نفر حسابرس بود. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا(1940)، رویکرد اخلاقی فورسیژ(1980) و نسخه چهارم پرسشنامه ماکیاولی گرایی کریستی و جیس (1970) استفاده شد. تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون، تی تست مستقل، و آنوا از طریق نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد بین رویکرد نسبی گرایی و ماکیاولی گرایی و بین رضایت شغلی و نسبی گرایی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. در بررسی سطح ماکیاولی گرایی، رضایت شغلی و نسبی گرایی، در جامعه حسابداران و حسابرسان نیز تفاوتی یافت نشد. نتایج حاصل شده از پژوهش حاضر، یافته های مهمی را برای استانداردگذاران و نهادهای تدوین کننده مقررات در اعمال اقدامات جدی تر جهت کاهش اقدامات غیر اخلاقی و همگام با آن افزایش رضایت شغلی و بهره وری اعضای حرفه حسابداری و حسابرسی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: حسابداری، حسابرسی، ماکیاولی گرایی، نسبی گرایی، رضایت شغلی
 • جمال برزگری خانقاه *، علی مروتی شریف آبادی، صفیه صحت صفحات 69-95
  حسابداری دادگاهی بخش مهمی از حرفه حسابداری محسوب می شود و با توجه به فسادهای مالی در سال های اخیر این رشته می توانند نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایفا کند. بنابرین تمرکز بر بهبود عملکرد این حرفه از موضوعاتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد، زیرا افزایش سطوح بهره وری حسابداری دادگاهی می تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم های حسابداری شود. این مقاله سعی دارد عوامل شخصیتی، مهارتی و اخلاقی، که به افزایش سطوح بهره وری و کارایی حسابداران دادگاهی کمک می کند را با استفاده از نظرات سه گروه ( خبرگان حرفه حسابداری، دانشگاهیان، حوزه حقوقی و قضایی) در نیمه اول سال 1396 شناسایی و رتبه بندی کند. در گام نخست با بهره گیری از مقالات بین المللی و نظرات خبرگان 50 عامل تاثیرگذار بر ویژگی های حسابداران دادگاهی شناسایی و در چهار بعد طبقه بندی گردید، سپس پرسش نامه مورد تایید خبرگان بر اساس فرمول کوکران بین 297 نفر به عنوان نمونه جامعه آماری به صورت تصادفی طبقه ای توزیع گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج رتبه بندی عوامل نشان می دهد؛ پاسخگو بودن از بعد صفات ضروری، مهارت حسابرسی از بعد مهارت اولیه و تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی از بعد مهارت پیشرفته، هم چنین عدالت و توازن از بعد ارزش های اخلاقی بالاترین امتیاز را در بین سایر شاخص ها کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: حسابدار دادگاهی، صفات، مهارت ها، ارزش های اخلاقی، ارزش های اسلامی، تکنیک تاپسیس
 • محمد نمازی *، فهیمه ابراهیمی صفحات 97-121
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سازه های فردی و اجتماعی بر شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اولویت بندی این عوامل است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و گردآوری داده های آن از طریق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. بدین منظور، تعداد 250 عدد پرسشنامه به مدیران مالی و حسابداران شرکت های بورسی ارسال شد تا تاثیر عوامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دینداری مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری بیانگر تاثیر منفی و معنادار جنسیت و همچنین تاثیر مثبت و معنادار سن و دینداری بر شدت اخلاقی ادراک شده است در حالی که تاثیر متغیرهای سطح تحصیلات و رشته تحصیلی معنادار نیست. نتایج حاصل از اولویت بندی این عوامل نیز بیانگر این است که متغیرهای دینداری و جنسیت دارای بیشترین تاثیر بر شدت اخلاقی ادراک شده هستند. از این رو، به منظور افزایش ادراک حسابداران از شدت اخلاقی، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی در دانشگاه ها و شرکت ها که می توانند تاثیر مثبتی بر شدت اخلاقی بگذارند، حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: خلاق در حسابداری، الگو سازی معادلات ساختاری، سازه های اجتماعی، سازه های فردی، شدت اخلاقی ادراک شده
 • فرشید ایمر، منصور گرکز * صفحات 123-152

  افراد مختلف با ویژگی های فردی متفاوت زمانی که برای اولین بار عمل غیر اخلاقی انجام می دهند برای بارهای بعد در رفتار خود استوار هستند و این رفتار غیر اخلاقی آنها بزرگتر و بزرگتر می شود که از این عمل به عنوان استدلال شیب لغزنده یاد می شود. در مقابل افرادی نیز وجود دارند که وقتی در یک رفتار نامتعارف کوچک و کم اهمیت قرار می گیرند با احساسات منفی رو به رو شده و در تصمیمات آینده درصدد جبران این رفتار بر می آیند که این رفتار نیز به عنوان رفتار مجاز یا جبرانی عنوان می شود که بر خلاف استدلال شیب لغزنده است. هر دو نظریه می تواند در حسابداری وجود داشته باشد که به تفاوت های فردی و محیطی بستگی دارد. در این پژوهش، تفاوت های فردی از جمله منبع کنترل درونی و ترس به عنوان عاطفه منفی بررسی شده است که می تواند بینش های مهی را در تشدید کردن موقعیت های اخلاقی، با توجه به اینکه چه نوع افراد احتمال بیشتری دارد که در یک الگوی رفتاری شیب لغزنده در مقایسه با رفتار جبرانی (یا مجاز) در سناریو های مربوط به حسابداری گرفتار شوند را فراهم می کند. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1396 می باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری (دوره دکتری) کلیه دانشگاه های ایران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 325 نفر تعیین گردید. در گام بعدی، یک ساختار برای الگوی رفتاری شیب لغزنده ایجاد شد و با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس از طریق طراحی مدل خطی عمومی پس از اثبات تاثیر معنی داری بین متغیر ها به مقایسه میانگین گروه های مختلف پس از قرار گرفتن آنها در ساختار شیب لغزنده پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های فردی شامل سطوح بالای ترس به عنوان یک حالت عاطفه منفی، رفتاری را نشان می دهد که منجر به شیب لغزنده می شود. در مقابل، عاطفه منفی (ترس) کمتر به رفتار جبرانی منجر می شود. از طرف دیگر، افراد با منبع کنترل درونی بالا، در حالتی که عاطفه منفی (ترس) پایین باشد رفتار جبرانی را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: رفتار جبرانی، شیب لغزنده، عاطفه منفی، منبع کنترل، تصمیم گیری اخلاقی در حسابداری
 • حسین فخاری *، اسفندیار ملکیان، منیر جفایی رهنی صفحات 153-187
  این پژوهش بدنبال تبیین مدلی برای رتبه بندی شرکت ها از لحاظ میزان گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی و راهبری شرکتی (ای اس جی) به روش تحلیل سلسله مراتبی در ایران می باشد. برای این منظور بر اساس مدل مفهومی که از چارچوب ها، دستورالعمل ها، سیستم های رتبه بندی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی، گزارشگری پایداری، زیست محیطی و اجتماعی و راهبری، استخراج شده، پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP نتایج آن استخراج شد. در نهایت با بررسی چارچوب ها و دستورالعمل ها و سیستم های رتبه بندی مذکور، هر شاخص تبیین و چک لیستی از معیارها تهیه گردیده و داده های پژوهش به روش تحلیل محتوا از گزارش های مالی 79 شرکت فعال صنایع مختلف طی سال 90 تا 94، جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد افشای اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی به ترتیب با ضرایب 387/0 و 337/0 و 275/0 در مدل دارای بیشترین امتیاز «ای اس جی» می باشند. ضمنا نرخ ناسازگاری کلیه ابعاد و مولفه ها کمتر از 1/0 و قابل قبول است. همچنین یافته ها نشان می دهد که میانگین امتیاز افشای «ای اس جی» در ایران حدود 29 درصد است. افشای اطلاعات راهبری شرکتی در گزارش های شرکتهای ایرانی طی سالهای مورد مطالعه روند صعودی داشته است؛ در حالی که افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت افشای «ای اس جی» روند متغیری داشته است. سطح پایین افشای ابعاد «ای اس جی» در شرکتهای ایرانی، نشان دهنده ی شکاف وضعیت موجود از انتظارات خبرگان است.
  کلیدواژگان: گزارشگری زیست محیطی، گزارشگری اجتماعی، گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری پایداری، گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی و راهبری شرکتی(ESG)، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • حسن رمضان نیا، فرزین رضایی * صفحات 189-214
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از مدل بازار استفاده شد. همچنین شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از مدل تحلیل پوششی داده ها (ورودی محور و خروجی محور) محاسبه شد؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی ورودی محور و مسئولیت پذیری اجتماعی خروجی محور، اثری منفی و معنادار بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک دارند. مسئولیت اجتماعی موجب کاهش ریسک (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) می شود، چرا که شرکت های دارای سرمایه اجتماعی بالا، دارای توانایی بالایی در مواجهه با شوک های داخلی یا خارجی می باشند. خصوصا ارتباط مناسب بین سهامداران باعث می گردد تا چنین شرکت هایی دارای امنیت بیمه مانند باشند، که تقاضا و عرضه را در زمان بحران ثابت نگه داشته و انعطاف پذیری در رخدادهای ناگهانی را بهبود می بخشد و باعث تسهیل در بازیافت و رشد پایدار می گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • حسن ولیان *، محمدرضا عبدلی، شبنم کریمی صفحات 215-246
  تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های رفتاری و تخصصی مطرح می شود که کاهش هزینه های نمایندگی و ارتقای سطح عمومی جامعه مفید می باشد. بر همین مبنا شناخت ویژگی های شخصیتی و رفتاری در تقویت یا تنزیل تردید در رفتار حسابرسان موضوعی است که بسیار حائز اهمیت فراوانی است. لذا این تحقیق با درک این موضوع از طریق تحلیل تفسیری-ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک عوامل موثر بر تردید حرفه ای حسابرسان می باشد. این تحقیق در یک بازه زمانی یکساله بین خرداد ماه 1395 تا خرداد ماه1396 انجام شد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر بر تردید حرفه ای حسابرسان از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 16 متخصص به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 12 نفر از حسابرسان با تجربه مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد که، اساسی ترین عوامل تردید حرفه ای بر اساس مدل طراحی شده، بی طرفی حسابرس، احاطه به استانداردهای حسابرسی، احاطه بر مهارت های حسابرسی و احاطه به قوانین و مقرران تجارت بورس است، که این عوامل شاخص های مربوط به استقلال و تخصص حسابرس در نتایج دلفی بودند. همچنین در بالاترین سطح و در واقع کم اثرترین عامل بر تردید حرفه ای حسابرسان، بعدتشریح اختیار، از شاخص های مسئولیت پذیری به عنوان ویژگی های روانشناختی می باشد.
  کلیدواژگان: ردید حرفه ای حسابرسان، ویژگی های روانشناختی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های حرفه ای
 • یعقوب بهشتی، رمضانعلی رویایی * صفحات 247-275
  حرفه حسابداری در سالیان گذشته رسوایی های متعددی را پشت سر نهاده؛ که شخصیت اخلاقی حسابداران را متاثر نموده است. بسیاری از تصمیم گیری های حسابداران و مدیران تحت تاثیر ارزش های اخلاق فردی آنهاست. در این میان فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده غیر اخلاقی، از دغدغه های امروز جامعه حسابداری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین دو شاخصه اصلی فلسفه اخلاق فردی (آرمانگرایی و نسبی گرایی) با نگرش نسبت به فرار مالیاتی است. داده ها با استفاده از 193 عدد پرسشنامه وضعیت اخلاقی فورسیث(1980) و پرسشنامه فرار مالیاتی مک گی و نورونها (2008) در سال 1395 و در شهر تهران گردآوری شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار آماریEXCEL وSPSS انجام گرفت. آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها به کار گرفته شد و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون t، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فلسفه اخلاق فردی بر نگرش فرار مالیاتی حسابداران تاثیر گذار است، بطوریکه بین نسبی گرایی و نگرش فرار مالیاتی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد اما بین آرمانگرایی و نگرش فرار مالیاتی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین متغیرهای کنترل شامل میزان تحصیلات، جنسیت و نوع اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی، تاثیری بر نگرش فرار مالیاتی ندارند.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، فلسفه اخلاق فردی، فرار مالیاتی
|
 • Amin Nazemi *, Ali Faghihi Pages 1-35
  The aim of this research is to evaluate the capacity of mudaraba and rent contract in keeping expected productivity of employers with desirable job satisfaction of employees to solve some problems in agency contracts in audit firms. To do this, first the audit firms based on their revenues were classified to small, medium and large firms. Also the employer's questionnaire for measurement of productivity and employee's questionnaire for measurement of job satisfaction were prepared. Then the validity and reliability of questionnaires was evaluated. Among the 94 samples including 30 institutes which include 30 employers, 60 employees answer the questionnaires. This research was conducted in 2015.
  The results indicate that mudaraba increases productivity and job satisfaction and the rent decreases productivity and job satisfaction. The evaluation of the productivity components (ability, clarity, evaluation, incentive, help, and validity) and job satisfaction components (payment, promotion, colleagues and supervisors, organization justice) show that mudaraba does not improve all variables but decreases merit payment and promotion and in relation to validity is ineffective. Also rent contract does not decrease all variables but increases promotion and ability and like mudaraba is ineffective on validity. Also evaluation of demographic variables (sex, age, academic degree, organization size, organizational position and job experience) does not show significant differences, except that among large firms to small and medium firms just in productivity in rent condition. If the results of research along with economic environment is investigated, it would be determined that mudaraba and even rent contract find meaning in Islamic environment; so the weaknesses of mudaraba in merit payment, promotion opportunities and validity in such an atmosphere that makes fair flow of wealth and prevents exclusivity, can be removed. Therefore the creation of Islamic environment and avoiding market monopoly in audit firms is suggested in this research.
  Keywords: Mudaraba, Rent, Agency Theory, Human Productivity, Job Satisfaction, Audit Firms
 • Masome Barati, Mahdi Moradi *, Mohsen Noghani Dokht Bahmani Pages 37-67
  The purpose of present study is to investigate the relationship between Relativism, Job Satisfaction with accountants and auditor's Machiavellianism. The present study is a descriptive-survey study and the statistical population of the study consisted of all individuals employed in the audit firms and accountants of private companies in year 2016.The sample size consist of 298 people includes 176 accountants and 122 auditor. Sample members are selected using available sampling method. To collect data is used to the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (1940), Forsyth's Ethical Approach (1980) and the Fourth Edition of the Christie and Geis Machiavellianism Questionnaire (1970). The analysis of hypotheses is done using the method of Kolmogorov-Smirnov test, multiple regression, Pearson correlation, Independent T test and Nova using spas software. The results show that there is a positive and significant relationship between relativism and Machiavellianism and between job satisfaction and relativism. In the study of the level of Machiavellianism, job satisfaction and relativism, there is no difference in the society of accountants and auditors. Other findings indicate that there is a difference in the level of job satisfaction between men and women, an increase in the level of Machiavellianism in people with undergraduate education a higher professional background, and a postgraduate student position and job satisfaction in people with management Job position and relativism in individuals with Master's degree is higher than others. The results of the present study provide important findings for standardizers and drafting institutions in order to take more serious measures to reduce unethical actions and thereby increase job satisfaction and productivity of members of the accounting and auditing profession.
  Keywords: Accounting, Audit, Machiavellianism, Relativism, Job Satisfaction
 • Jamal Barzegari *, Ali Morovati, Safie Sehat Pages 69-95
  The main objective of this empirical study is to investigate the perception of professionals in the relevant field and those users of forensic accounting services about the essential traits, basic and relevant enhanced skills and ethical values of forensic accountants. A survey research was carried out and was distributed to the target population who are the users of forensic services such as auditors and academicians. A survey research was carried out and was distributed to the target population who are accounting profession and academicians and user of forensic accounting (lawyer) in the yazd in 2017. a statistical sample of 297 cochran formula people was selectd. they were given a standard questionnaire which is referable in aicpa & international and experts appored the accounting profession and collected by statistical Topsis Technique. The top information on the essential traits that forensic accountants is responsiveness. The top information on the basic/core skills of the forensic accountants is auditing skills,The top information of relevant enhanced skills for the forensic accountants is analyze and interpret financial statements and information, the top information of ethical values to enhance the effectiveness of forensic services is Justice.
  Keywords: Forensic accounting, Traits, Skills, Ethical Values of Forensic Accountant, Topsis Technique
 • Mohammad Namazi *, Fahimeh Ebrahimi Pages 97-121
  The aim of the present research is to investigate the effect of personal and social factors on the perceived moral intensity by accountants of companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE), and prioritizing these factors. This research is a quantitative study, which collects its information based on the survey approach. The statistical population of the study is the accounting employees of the TSE in 2015.In total,, 250 questioners was sent to the financial managers and accountants of the active firms on the TSE in order to examine the effect of gender ,age ,education level, major of the study, and religiosity on the moral intensity. The results of testing hypotheses, by exerting structural equation modelling, indicate that gender posits a negative and significant effect, and age and religiosity provide positive and significant effect on the perceived moral intensity; whereas, education level and major reveal insignificant effect on the perceived moral intensity. The results of prioritizing these factors demonstrate that religiosity, and gender respectively, provide the largest effects on the perceived moral intensity. Hence, in order to increase accountants’ perception of moral intensity, it is vital to pay attention to such solutions as execution of educational moral programs and cultural and religious plans in universities and companies, as they would have a positive effect on moral intensity.
  Keywords: Perceived Moral Intensity, Personal Factors, Social Factors, Ethics in Accounting, Structural Equation Modelling
 • Farshid Eimer, Mansour Garkeaz * Pages 123-152

  Individuals with different personal attributes perform immoral acts for the first time. For later times, they are based on their behavior, and their immoral behavior becomes bigger and larger. This operation is referred to as slippery slope argument. In contrast, there are also people who are when wanted or unwanted in An unusual, small, and unhealthy behavior is faced with negative emotions, and in future decisions seek to compensate for this. That behavior is also referred to as a Licensing or compensatory behavior. On the contrary, the slippery slope. Both theories can exist in accounting, which depends on individual and environmental differences. In this research, individual differences, such as the source of internal locus control and fear as negative effect, have been investigated, that could provide important insights in escalating ethical situations regarding what types of individuals are more likely to engage in a slippery slope (consistent) pattern of behavior compared to compensatory (or licensing) behavior in accounting related scenarios. The research method is semi-experimental, applied and of a cross-sectional type. The time of research is cross-sectional in 2017. The statistical population of this study is graduate accounting (PhD) students of all universities of Iran. Using Cochran formula, 325 people were selected. In the next step, a structure for slippery slope behavior was created and using variance analysis by designing a general linear model after proving a significant effect between the variables, the comparison of the mean of different groups after their placement in the slippery slope structure was dealt. The results of this research show that individual characteristics including high levels of fear as a negative affective state indicate behavior that results in a slippery slope. In contrast, negative affliction (fear) leads less to compensatory behavior. On the other hand, people with a high internal locas of control, when negative affect (fear) is low, show compensatory behavior.

  Keywords: Compensatory behavior, Slippery slope, Negative affect, Locus of control, Ethical accounting decision making
 • Hossein Fakhari *, Esfandiar Malekian, Monir Jafaei Rahni Pages 153-187
  This research tries to explain the model for companies ranking from aspect of the level of environmental and social and corporate governance reporting (ESG) with the Analytical Hierarchy Process method in Iran. To achieve the goal, the questionnaire prepared on based a conceptual model derived from the frameworks, guidelines, existing ranking systems in the field of social responsibility (CSR), sustainability reporting (SR), environmental and social and governance (ESG) .Then the questionnaire was given to the experts for questioning and its results were extracted with Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Finally, by checking the frameworks and guidelines and ranking systems, a checklist of criteria was prepared and the research data were collected by content analysis method from financial reports of active companies of various industries during 2011-2015. The results of the research show that the dimensions of social, environmental, and corporate governance disclosure are coefficients in the ESG rating model respectively 0.388, 0.337 and 0.275. In addition, the incompatibility rate of all dimensions and components is less than 0.1 and acceptable. The findings also show that the average rating of the ESG disclosure in Iran is about 29%. The findings also show that the highest rating of ESG disclosure in Iran is in the range of 40 to 50 percent, and the disclosure of corporate governance information in the reports of Iranian companies has risen in recent years. The low level of disclosure of the ESG dimensions in Iranian companies indicates the current status gap from the expert's expectations.
  Keywords: Environmental Reporting, Social Reporting, Corporate Governance Reporting, Sustainability Reporting, Environmental, Social, Corporate Governance Reporting (ESG), Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Hassan Ramezannia, Farzin Rezaei * Pages 189-214
  The aim of this study is to investigate the influence of social responsibility on systemic risk and idiosyncratic (unsystematic) risk in firms listed in Tehran Stock Exchange. In order to calculate systemic risk and idiosyncratic risk, the market model is used and corporate social responsibility index calculated by using data envelopment analysis (input-oriented and output-oriented); for testing research hypotheses, data of 90 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2011 to 2015 were used. Results showed that input-oriented social responsibility and output-oriented social responsibility have a significant and negative effect on systemic risk and idiosyncratic risk. Social responsibility reduces the risk (systematic and idiosyncratic), because companies with high social capital have a great ability to deal with shocks (domestic or foreign). Particularly suitable relationships among stockholders make such companies secure like insurance, which maintains demand and supply coherently during a crisis and enhances the flexibility in sudden events and facilitates the recycling and stable growth.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Social Responsibility, Systematic Risk, Unsystematic Risk
 • Hassan Valiyan *, Mohammad Reza Abdoli, Shabnam Karimi Pages 215-246
  Auditor's professional skepticism is considered as a behavioral and specialized feature that reduces the cost of representing and promoting the general level of the community. Based on this, recognizing personality and behavioral characteristics in enhancing or reducing doubt on auditor's behavior is a matter of great importance. So this research is understandable, By Interpretative-Structural Analysis It seeks to design a model based on categorizing and differentiating the factors influencing professional auditor's skepticism. The research was conducted in a one-year period between June 2016 and June 2017.The combined research methodology is based on the identification of the factors affecting professional skepticism of the auditors by examining theoretical and theoretical foundations and performing the Delphi analysis with the participation of 16 specialist members as panel members, and in the quantitative part through the formation of the matrix Structural self-analysis is sought after structural and interpretive modeling, in which 12 researchers participated in the research. The results of the research show that, the most basic factors of audit auditor's skepticism at the thirteenth level and the twelfth level of auditor's neutrality are surrounded by audit standards, surrounded by audit skills and surrounded by the rules and regulations of the stock exchange, That these indices are related to the subsidiary autonomy and auditor's expertise in Delphi results. Also, at the highest level and in fact the least effective factor on the professional skepticism of the subsequent auditors is the discretion of the component of accountability as a psychological characteristic.
  Keywords: Professional Skeptics Auditors, Psychological Characteristics, Personality Characteristics, Professional Skills
 • Yaghoob Beheshti, Ramazanali Royaee * Pages 247-275
  The accounting profession has faced numerous scandals in recent years, which has affected the moral character of accountants. Many decision makings of accountants and managers are influenced by their personal moral values.meanwhile Tax evasion as an immoral phenomenon is one of the concerns of the accounting community.This study aimed to investigate the relationship between two main characteristics of personal moral philosophy- idealism and relativism- with the attitude to tax evasion. For data collection, the Ethics Position Questionnaire of Forsyth (1980) and McGee and Noronha questionnaire of tax evasion (2008) were used. 193 of each questionnaire were collected in Tehran during 2016. Two statistical software, SPSS and EXCEL, were used to test the hypotheses. Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normal distribution of data and T test, correlation and analysis of variance (ANOVA) were used due to the normal distribution of data. The results showed that there is a significant positive relationship between relativism and attitude to tax evasion but there is no significant relationship between idealism and attitude to tax evasion. Also, Control variables included Level of Education, gender and type of employment (private or government) have no impact on attitudes to tax evasion.
  Keywords: Morality, Professional Ethics, Personal Moral Philosophy, Tax Evasion