فهرست مطالب

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا طالبان، مهدی رفیعی بهابادی * صفحات 9-32
  مقاله حاضر به بررسی عوامل علی دخیل در فرایند عرفی شدن در ایران می پردازد. در این راستا چهار تبیین کننده علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان های ایران بر اساس عوامل تبیین کننده فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.
  کلیدواژگان: عرفی شدن، علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی، نابرابری اقتصادی
 • مهدی مرادی، علی سلمانپور * صفحات 33-59
  حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، توزیع درآمد، ضریب جینی، داده های تابلویی
 • یعقوب فروتن *، مرتضی شیخ صفحات 61-79
  تحقیق حاضر تلاش می کند تا برخی از مهمترین زمینه ها و انگیزه های مرتبط با گرایش جوانان تحصیلکرده دانشگاهی برای مهاجرت به خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهد. مباحث این مقاله مبتنی بر تجزیه و تحلیل های یک تحقیق پیمایشی است که جمعیت آن را مجموعا تعداد 327 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند که با استفاده روش نمونه گیری طبقه بندی مرکب از نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک و تشکیل گروه های مشخص با صفات همگن از جامعه ی آماری و با میانگین آلفای کرونباخ حدود 79/0 انتخاب شده اند. مطابق نتایج این تحقیق، نزدیک به نیمی از افراد در این تحقیق تمایل دارند تا به خارج از کشور مهاجرت کنند. درعین حال، این میزان تمایل بطور معنی داری تابعی از ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنس و وضعیت تاهل می باشد. تجزیه و تحلیل های رگرسیونی این تحقیق نیز نشان داده است که متغیرهایی از قبیل احساس امنیت، دینداری، هویت ملی، و بویژه انگیزه های اقتصادی و شغلی، دارای تاثیرات معنی داری بر روی تمایل به مهاجرت است. در مجموع، تحقیق حاضر شواهد تجربی جدیدی در چارچوب مدل نظری اورت لی (1966) و در تایید یافته های تحقیق سازمان ملل متحد (2002) ارائه می کند زیرا مطابق یافته های این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که گرایش جوانان به مهاجرت عمدتا تحت تاثیر دستیابی به فرصت های شغلی و تحصیلی مناسب تر است.
  کلیدواژگان: مهاجرت، دانشجویان، سرمایه انسانی، جاذبه و دافعه
 • زهرا فلک الدین، مسعود حاجی زاده میمندی * صفحات 81-112
  جامعه شناسان تلاش می کنند تا عوامل موثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیط زیست را شناسایی کنند زیرا با شناخت این عوامل می توان به ارائه راه حل هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که ابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک پرسش نامه در بین شهروندان پخش شد. با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای جنس، سن، آگاهی زیست محیطی، سبک زندگی سلامت محور، استفاده از شبکه های اجتماعی، سرمایه فرهنگی و قانون گرایی با رفتارهای زیست محیطی رابطه معنادار مشاهده شد اما بین درآمد و بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیست محیطی رابطه معنادار نبود؛ و زنان نسبت به مردان رفتارهای زیست محیطی مسئولانه تری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعدیل شده ی متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 8/36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: رفتارهای زیست محیطی، سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، قانون گرایی، یزد
 • قربان علی ابراهیمی، حیدر جانعلیزاده چوب بستی، مهدی بولاغی * صفحات 113-138
  هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین (66/7 از 20) بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ( 02/13 از 20 ) گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی دینی، سرمایه فرهنگی، دانشگاه مازندران
 • محمد امجد زبردست *، کلثوم کهریزی، کمال خالق پناه صفحات 139-160
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه هویت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی با انگیزش شغلی در میان اعضای هیئت علمی است. روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های کردستان و رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند. حجم نمونه 269 نفر عضو هیئت علمی انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت سازمانی میلر، الن و مایک؛ سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال؛ و پرسشنامه هاکمن و اولدهام استفاده شد، پایایی و روایی پرسشنامه ها به وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش همبستگی در سطح بالایی یعنی برای انگیزش شغلی و هویت سازمانی، برای انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی و نیز برای هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی به طور کلی می توانند انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کنند. همچنین تاثیر هویت سازمانی از طریق مولفه شناختی (مربوط به سرمایه اجتماعی) بر انگیزش شغلی هیئت علمی مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: هویت سازمانی، انگیزش شغلی، اعضای هیئت علمی، سرمایه اجتماعی
 • مجید سلیمانی، رضا فاضل*، حبیب صبوری خسرو شاهی صفحات 161-189
  یکی از پدیده های رایج در جامعه بازار، پدیده «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیده فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریه بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی موثر در وقوع پدیده «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر موید نظریه مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.
  کلیدواژگان: مدل، فریب پنهانی، غش در معامله، بازار
 • محسن شاطریان *، رسول حیدری سورشجانی صفحات 191-209
  مشارکت و الگوهای مشارکتی در شهرهای ایران بیشتر در کلان شهرها مورد توجه بوده و به نقش مشارکت شهروندی در شهرهای کوچک اهمیت کمتری داده می شود. این درحالی است که شهرهای کوچک با توجه به محدودیت های جمعیتی و اقتصادی نیازمند مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور شهر می باشند. تحقیق حاضر در پی تحلیل و ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی در شهر برزک می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنین شهر برزک (4588 نفر) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر بدست آمد که برای اطمینان بیشتر 360 پرسشنامه انتخاب شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون و با نرم افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق مکانی و رضایتمندی از خدمات شهری ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون هم حاکی از آن است که در بین متغیرهای یاد شده متغیر تعلق مکانی با وزن رگرسیونی 40/0 بیشترین اثر را در متغیر مشارکت اجتماعی تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: مشارکت، اعتماد اجتماعی، تعلق مکانی، رضایتمندی، شهربرزک
 • حسین افراسیابی *، رقیه دهقانی دارامرود صفحات 211-230
  خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: خانواده، نابسامان، زنان، زمینه ها، طلاق
 • علیرضا حسن زاده * صفحات 231-262
  تضعیف فضای عمومی و راندن شهروندان به فضاهای غیر تعاملی می تواند در جهت گیری رفتاری شهروندان به سوی جرم و خشونت، شکستن قانون و زیرپا نهادن ارزش های اخلاق تعاملی و شهروندی، نقشی منفی بازی کند. پرسش آن است که تقلیل جایگاه حوزه عمومی چه تاثیری بر حوزه درونی (خانه/خانواده) و تمایل نوجوانان به فضای مجازی دارد و این امر در قالب فضای مجازی غیر تعاملی، به نوبه خود چه تاثیری بر ظهور و افزایش جرم و خشونت در میان نوجوانان و جامعه خواهد داشت. اگرچه ساختاری شدن مضاعف با ظهور آنچه اندیشمندانی چون ترنر فضاهای سوم یا آستانه ای می نامند، همراه است، اما بر پایه مطالعات کلاسیک، دستیابی به استقلال برآمده از بلوغ برای نوجوانان پسر در فضای نمادینی رخ می دهد، که بعدی آیینی و آستانه ای دارد. ؛ کنش خشونتبار و مجرمانه می تواند حاصل واگرایی در برابر حس یکپارچگی و فقدان رابطه دیالوجیک (گفت و گویی)، بین الذهانی، و میان متنی فرد با فضاهای اجتماعی خود باشد. این مقاله سعی دارد، تاثیر تقلیل یا آسیب فضای عمومی و خصوصی را در تمایل به فضای مجازی و ظهور جرم وخشونت، و نزول اخلاق فردی و شهروندی مورد بحث قرار دهد.
  کلیدواژگان: حوزه عمومی، فضای مجازی، فضای داخلی، نوجوانان ایرانی، جرم
 • محمد تقی قزلسفلی *، حسین دوست محمدی صفحات 263-292
  هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادی مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: نظریه انتقادی، کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جهان زیست، چرخش زبانی
 • غلامحسین بیابانی * صفحات 293-314
  یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان یافته و روش های نفوذ مجرمین سازمان یافته در سازمان های هدف و راه های مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته است. چرا که جرایم سازمان یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی موسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند. به گونه ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می روند. جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می پذیرند جرایم سازمان یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می کند.
  کلیدواژگان: جرایم سازمان یافته، تهدید، نفوذ، سند راهبردی
|
 • Mohamadreza Taleban, Mehdi Rafiee Bahabadi * Pages 9-32
  This paper examines the key determinants of industrialization in Iran. The present analysis gives specific focuse to scientism, industrialization, economic welfare, and economic eqality as the key determinants of secularization. Methodologically, the results of this paper are based on Boolean analysis and the field of study also includes Iranian provinces with regard to the determinants of secularization.
  Generally speaking, the underlying conclusion of this analysis suggests that there are not single and constant patterns and explanations applying to all provinces. This can be partly due to the fact that the main determinants considered in this analysis including scientism, industrialization, economic welfare, and economic eqality may not lead to secularization in Iran.
 • Mahdi Moradi, Ali Salmanpour * Pages 33-59
  Good governance and income distribution are the key issues of public economy and development. According to the World Bank, good governance is identified by six characteristics: the right of expression and responsibility, political stability and the absence of violence, government efficiency, quality of laws and regulations, the rule of law and the control over corruption. This study aims to examine the effects of good governance on the index of income distribution (Gini coefficient) in a selected group of the Organization of Islamic Countries (OIC) during the period 2000-2013. In order to approach this key research objective, two research strategies have taken into account: First, we examine the effects of good governance on income distribution. Second, the effects of government revenues and expenditures are also examined. The results illustrate the key fact that on the index of income distribution (Gini coefficient) is significantly and negatively affected by almost all characteristics of good governance. This does not apply to the control over corruption and government revenues and expenditures, as these characteristics lead to unequal income distribution among this selected group of the Organization of Islamic Countries (OIC).
  Keywords: good governance, income distribution, Gini coefficient, panel data
 • Yaghoob Foroutan *, Morteza Sheikh Pages 61-79
  This study primarily aims to examine the main patterns and determinants associated with tendency of university students toward international migration. This tends to be a critical issue in contemporary Iran as the country holds a very young age structure and witnesses an increasing trend of university-educated youth bulge. The discussion of this article is based on a survey, which includes 320 students of Ferdousi University in Mashhad. According to the preliminary results of this study, about half of these university students tend to migrate. This general pattern, however, is substantially affected by such demographic determinants as age, gender, and marital status. Moreover, the multivariate results of this study have explored that the tendency towards international migration is significantly associated with the sense of security and safety, religiosity, national identity, and economic motives. In sum, the results of this study accord with the pull-push theory of Lee (1966) and provide further evidence to support the United Nations’ (2002) studies, suggesting that the tendency of young people towards international migration is mainly associated with more and better occupational and educational opportunities.
  Keywords: migration, university students, human capital, pull, push factors
 • Zahra Falakodin, Masud Hajizadeh Maymandi * Pages 81-112
  Sociologists try to identify the factors affecting the relationship between human and environment in order to enhance responsible bahaviour of human beings towards their surrounding environment. The results of this analysis are based on a survey which includes 384 citizens of Yazd. The results indicate that the responsible bahaviour of people towards environment is significantly affected by such determinants as age, gender, life style, social networks, legalism and cultural capital. However, level of income and institutionalized surrounding environment.
  Keywords: environmental behavior, lifestyle, cultural capital, legalism, Yazd
 • Ghorbanali Ebrahimi, Heydar Janalizadei Choobbasti, Mahdi Boolaghi * Pages 113-138
  The main purpose of this research is to explain the effect of cultural capital on religious lifestyle. Theoretically, this study uses the theory of lifestyle and cultural capital developed by Bourdieu. This analysis is based on a survey including 390 students of Mazandaran University. According to the research findings, the level of religious lifestyle is relatively higher than the level of cultural capital (13.02 out of 20.00 and 6.66 out of 20.00, respectively). Furthermore, the multivariate results of this analysis show that cultural capital and its two dimensions have significant and reverse effects on religious lifestyle, whereas institutionalized aspect of cultural capital plays a significant and direct impact on religious lifestyle. The dimensions of cultural capital could explain 31 percent of changes in the religious lifestyle. In conclusion, students do not tend to entirely reject their cultural and religious values, but prefer to modify them in order to open further opportunity of choices.
  Keywords: lifestyle, religious lifestyle, cultural capital, University of Mazandaran
 • Mohammad Amjad Zabardast *, Kolsom Kahrizi, Kamal Khaleghpanah Pages 139-160
  This study aims to investigate how occupational motivation is associated with organizational identity through social capital. This analysis is based on a survey including 296 academics of Kordestan University and Rezi University in Kermanshah. Generally speaking, the research findings of this study demonstrate that they key variables of this analysis including occupational motivation and organizational identity, occupational motivation and social capital, organizational identity and social capital are significantly and substantially correlated. In addition, organizational identity and social capital can predict occupational motivation. Finally, the cognitive component of organizational identity has a positive and significant effect on occupational motivation of the academics included in the present analysis.
  Keywords: organizational identity, occupational motivation, faculty, social capital
 • Majid Soleimani, Reza Fazel *, Habib Sabouri Khosroshahi Pages 161-189
  One of the common phenomena in the markets is the phenomenon of "secret trick". The aim of the present research is to achieve a model to explain the tendency of shopkeepers and merchants towards secret tricks. Methodologically and theoretically, this analysis employs qualitative method and the grounded theory. The validity of the concepts and categories was determined through referring to experts and specialists. The research sample includes 45 shopkeepers and artisans and merchants in the city of Qom.
  According to the results of this study, a large variety of determinants are responsible for the secret trick. This covers such determinants as lack of religiosity, self-justification, mismanagement in business, greed, lack of professional ethics, lack of appropriate supervision, lack of education, and approaching the goals quickly. In conclusion, the research findings of this analysis tend to sit well with the the fraud triangle theory developed by Donald Cressey (1953).
  Keywords: model, secret trick, cheating (Ghash) in transactions, market
 • Mohsen Shaterian *, Rasol Heidary Soreshjani Pages 191-209
  The existing literature on citizens’ social participation is mainly limited to megacities, while smaller cities have not been given sufficient attention. Accordingly, this study aims to contribute filling this research gap. The results of this analysis are based on a survey that includes 355 citizens of Barzok town in Kashan.
  The results of this analysis illustrate that citizens’ tendency towards social participation is significantly associated with social trust, the feeling of local belonging and civic services satisfaction. Moreover, the multivariate results illustrate that amongst other determinants, local belonging tends to play the strongest role in citizens’ social participation.
  Keywords: participation, social trust, local belonging, satisfaction, Barzok town
 • Hossein Afrasiabi *, Hossein Afrasiabi Pages 211-230
  Family usually serves as the most important place to develop individual and social lives. This, however, has been changed substantially in recent decades. The present study aims to investigate how abnormal families are shaped from the view point of women confronting divorce.
  The analysis is based on qualitative method and the research sample includes 33 women who have already applied for divorce in Yazd city. According to the results of this analysis, such factors as inappropriate supervision, the lack of family support, parental conflict and violence, poverty, marital violence, addiction and divorce play key role in shaping an abnormal family
  Keywords: abnormal family, women, context, divorce
 • Alireza Hassanzadeh * Pages 231-262
  Public sphere plays an important role in individual and social life so that its weakness facilitates illegal behavior and may orientate individuals toward violence and crim. The present analysis deals with such key research questions as what are the impacts of the weakness of public sphere on private spheres particularly family? How does it affect the tendency of youth and adolescents toward cyber and virtual spheres? Whether and how it may lead them towards violence and crime?
  The present analysis focuses on these key research questions and tries to explore the consequences of the weakness of public sphere on tendency towards cyber sphere, violence and crime which in turn will damage individual morality and civic commitment.
  Keywords: public sphere, domestic, private sphere, Iranian adolescents, crime
 • Mohammad Taghi Ghezelsofla *, Hosein Doostmohammadi Pages 263-292
  Habermas is well-known by his critical theory entitled a revision on Marxist political theory. On the basis of this theory, this paper tends to explain the place of language in the formation of public sphere and in the enhansment of communicative action. This study deals with this key research question: how is the theory of Habermas associated with language, dialogue and linguistic communication, particularly in the formation of public sphere? Furthermore, this study examine the application of this theory in establishing the public sphere in Iran. Methodologically, this study employs descriptive – analytical method. Finally, on the basis of the theoretical model developed by Habermas, this study presents suggestions in order to avoid national divergence in Iran through sterngthening public sphere and promoting internal solidarity.
  Keywords: critical theory, communicative action, public sphere, Life world, linguistic turn
 • Gholamhossein Biabani * Pages 293-314
  The contemporary societies are treatened by organized crimes and this tends to be associated with economic growth. This means that societies witness an increasing rate of organized crims while economic growth incteases. This study primarily aims to explore varying consequences of organized crims and how to prevent them. Methodologically, this paper employs a descriptive-analytical method.
  The results of this analysis show that the resiks and consequences that contemporary societies are facing due to organized crims are by far greater than any time earlier in human history. As a results, it has been recognized as a crucial treat in recent official documents. This careful attention mainly lies in the fact that organized crimes impose negative consequences on all aspects of individual, social, economic, and political lives of contemporary societies including development and security in local, national, regional, and international levels.
  Keywords: organized crimes, threat, influence, strategic document