فهرست مطالب

شیلات - سال هفتادم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال هفتادم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی بهره مند، محمد علی نعمت اللهی*، آسیه سلیمانی راد صفحات 117-125
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد، تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، با استفاده از 360 عدد بچه ماهی کوی (0/11±4/984 گرم) در چهار تیمار شامل سطوح صفر، 2، 5 و 10 گرم پره بیوتیک ایمونوژن به ازای هر کیلوگرم جیره، به مدت 60 روز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین افزایش وزن و نرخ رشد ویژه، به تیمار 2 تعلق داشت. کم ترین میزان ضریب تبدیل غذایی (0/08±1/34) نیز مربوط به تیمار 2 بود، البته اختلاف بین تیمار 2 و 3 از این حیث معنی دار نبود (0.05>P). تعداد گلبول های قرمز در ماهیان گروه شاهد با تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار نشان داد. در مورد مقدار هموگلوبین و درصد هماتوکریت، بین تیمار 2 و گروه شاهد اختلاف معنی دار مشاهده شد. بیشترین تعداد گلبول سفید در تیمار 2 مشاهده شد. با افزایش میزان پره بیوتیک جیره، در میزان لنفوسیت افزایش و در میزان نوتروفیل کاهش مشاهده شد (0.05>P). آنالیز ترکیبات لاشه نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها در هر سه فاکتور اندازه گیری شده بود. اگرچه میزان پروتئین خام لاشه با افزایش میزان پره بیوتیک جیره، روند افزایشی نشان داد. نتایج به دست آمده مشخص نمود که افزودن 2 تا 5 گرم پره بیوتیک ایمونوژن در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهیان کوی می تواند در بهبود عملکرد رشد، تغذیه، تولید نهایی، و سلامت (ایمنی بدن) آن ها مفید واقع شود. بنابراین با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای 2 و 3 در پارامترهای اندازه گیری شده، میزان 2 گرم ایمونوژن به ازای هر کیلوگرم جیره به عنوان سطح بهینه آن انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: ایمنی، ایمونوژن، پره بیوتیک، جیره غذایی، رشد، کوی
 • شیوا ندایی، هادی پورباقر *، سهیل ایگدری، حمید فرحمند صفحات 127-137
  در این مطالعه تاثیرات آفت کش کارباریل بر بافت های کبد و آبشش ماهی Aphanius sophiae به مدت 9 روز در معرض غلظت های 0/5، 1 و 0/5 میلی گرم در لیتر پرداخته شد. بافت ها در روزهای اول، پنجم و نهم پس از شروع آزمایش، جهت مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی ایجاد شده، نمونه برداری شد. تغییرات مشاهده شده در بافت آبشش در طول دوره آزمایش شامل هایپرپلازیا، نکروز و پوسته پوسته شدن سلول های لاملای ثانویه، هایپرتروفی و جدا شدن پوسته لاملای ثانویه (اپیتلیال لیفتینگ)، خمیدگی لاملای ثانویه (کرلینگ)، فیوژن، چماقی شدن لاملای ثانویه، کوتاه شدن لاملای ثانویه و از بین رفتن کامل برخی لاملاهای ثانویه و همچینین آسیب های ایجاد شده در بافت کبد طی این 9 روز شامل واکوئله شدن هپاتوسیت ها، نکروز هپاتوسیت ها، نکروز هسته ای، زایش هپاتوسیت های جدید و آتروفی می باشند. نتایج بیان کننده افزایش شدت تغییرات در بافت آبشش با گذشت زمان می باشند در حالی که بافت کبد در روز پایانی به سمت ترمیم پیش رفته است.
  کلیدواژگان: کارباریل، Aphanius sophiae، کبد، آبشش، آفت کش
 • اباذر قاسمی، محمد مازندرانی *، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی صفحات 138-147
  سولفات مس به عنوان یک داروی قابل قبول در کنترل جمعیت حلزون ها و گیاهان آبزی در استخرهای ماهیان گرمابی کاربرد فراوانی دارد. در بررسی حاضر اثرات زردچوبه (Curcuma longa) خوراکی در کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی مطالعه قرار گرفته است. به این منظور تعداد 180 بچه ماهی با میانگین وزنی 2/43±16/51 در 12 تانک فایبر گلاس تقسیم شدند. برای انجام آزمایش 3 گروه تیمار و یک گروه شاهد (در 3 تکرار) در نظر گرفته شد. ماهیان گروه های شاهد و تیمار به مدت 6 هفته به ترتیب با جیره غذایی حاوی 0، 0/5، 1 و 2 درصد زردچوبه به میزان 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش تمامی گروه ها با غلظت 1 میلی گرم/ لیتر سولفات مس به مدت یک هفته مواجه شده و نهایتا وضعیت آنزیم های کبدی و آسیب های بافتی کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در تیمارهای تغذیه شده با 1 و 2 درصد زردچوبه به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها اندازه گیری شد، در عین حال آنزیم آلکالین فسفاتاز بعد از مواجهه با سولفات مس در تیمارهای یادشده بالاتر بود (0/05>P). در بررسی های بافت شناسی، آسیب های بافتی وارده به کبد و کلیه بطور محسوسی در ماهیان تغذیه شده با زردچوبه کمتر بود. و بر اساس نتایج بررسی حاضر افزودن 0/5 تا 2 % زردچوبه خوراکی در جیره باعث کاهش محسوس آسیب های کبدی احتمالی در مواجهه با سولفات مس در کپور معمولی می شود.
  کلیدواژگان: زردچوبه، بافت شناسی، آنزیم های کبدی، سولفات مس
 • عباس زمانی*، ابوذر معافی صفحات 148-160
  در این تحقیق، تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپازدر ماهی قزل آلارنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)(میانگین وزن 2±40 گرم) طی یک دوره 60 روزه انجام شد. در این مطالعه از جیره شاهد (A) حاوی 100% روغن ماهی و سایر جیره ها حاوی 25 (B)،50 (C)، 75 (D) و100% (E) روغن هسته انگور به جای روغن ماهی استفاده گردید. در پایان آزمایش شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن و میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده سنجش شدند. نتایج نشان داد بین میزان افزایش وزن بدن، شاخص کبدی، شاخص احشایی، ضریب تبدیل غذایی، رطوبت و پروتئین بدن ماهیان در جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>P). نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، میزان چربی و خاکستر بدن اختلاف معنی داری را بین جیره های آزمایشی نشان ندادند (0/05P). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن، فعالیت آنزیم لیپاز و همچنین بر اساس برآورد نمودار خط شکسته (broken line)، جیره حاوی 50% روغن هسته انگور نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.
  کلیدواژگان: روغن ماهی، روغن هسته انگور، لیپاز، عملکرد رشد، Oncorhynchus mykiss
 • سید مصطفی عقیلی نژاد، سعید گرگین *، رامتین جولایی، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، جهانگیر محمدی صفحات 161-169
  بهره برداری بیش از حد و غیرقانونی از منابع آبزی به خصوص ماهیان خاویاری به عنوان ارزشمندترین ماهیان دریای خزر تهدیدی بسیار جدی در حفاظت و نگهداری دراز مدت از آنهاست. با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ماهیان خاویاری، انجام مطالعه روی علل اصلی ارتکاب صید غیرقانونی به عنوان روش صید کنترل نشده و غیر استاندارد توسط صیادان اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش، از روش پیمایش میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه و مراجعه حضوری پرسشگر داده ها به دست آمد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از چند تن از کارشناسان صاحب نظر و برای تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد و سپس اطلاعات مورد نیاز با تکمیل تعداد 201 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت، در بین صیادان قانونی و غیرقانونی استان گیلان در خلال بهار و تایستان 1395 توزیع و به سوالات مرتبط با علل اجتماعی، اقتصادی، صیادی و حفاظت شیلاتی پاسخ داده شد. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از مدل لاجیت انجام شد. نتایج نشان داد که از میان علل اجتماعی و اقتصادی، ارتباط معنی داری بین میزان مطالعه، میزان درآمد و رضایت از درآمد با احتمال انجام صید غیرقانونی وجود داشت (0/05>P)؛ به طوری که افرادی که از سطح درآمد کمتری برخوردار بوده، رضایت شغلی و درآمدی نداشته و میزان مطالعه کمتری داشتند احتمال اقدام به صید غیرقانونی در بین آنها به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P). همچنین، صیادانی که فاقد گواهینامه قایقرانی بوده، ارزش کمتری برای حفاظت از آبزیان قائل بوده؛ از دام گوشگیر استخوانی و سایر دام های غیر استاندارد در عمق بیشتر اقدام به دام گذاری نمودن به طور معنی داری مرتکب انجام صید غیرقانونی شدند. در مجموع، به نظر می رسد احتمال وقوع صید غیرقانونی با طیف خاصی از مولفه های اجتماعی، اقتصادی، حفاظتی و شیلاتی ارتباط نزدیکی دارد و این یافته ها می تواند در مدیریت شیلات جهت پیشگیری صید غیرقانونی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: صید غیرقانونی، مدل لاجیت، ماهیان خاویاری، جنوب غربی دریای خزر، مدیریت شیلات
 • فریبا داداشی، حسین اورجی *، عبدالصمد کرامت، خسرو جانی خلیلی صفحات 170-178
  مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی و ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی به همراه مولتی آنزیم در جیره ماهی کپور معمولی، بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، ترکیب لاشه و بازماندگی آن انجام شد. با جابجایی تفاله گوجه فرنگی در سه سطح 20،10 و30 درصد با کنجاله سویا و آرد گندم جیره پایه، غذاهای آزمایشی ساخته شد. جیره بدون تفاله گوجه فرنگی و آنزیم (سطح صفر درصد) به عنوان جیره شاهد در این آزمایش در نظر گرفته شد. در این آزمایش از 264 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با متوسط وزن 16/5 گرم) به مدت 8 هفته به صورت یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار (22 قطعه ماهی در هر تکرار) استفاده شد. نتایج قابلیت هضم در این آزمایش نشان داد که به طور کل سطوح فزاینده تفاله گوجه فرنگی در جیره بچه ماهی کپور معمولی، کاهش میزان هضم پذیری پروتئین و افزایش میزان هضم پذیری چربی را نسبت به تیمار شاهد به همراه داشته است (0/05>P) ولی اثر چندانی بر هضم پذیری ماده خشک نداشته است (0/05P). به علاوه تا سطح 30 درصد جایگزینی تفاله گوجه فرنگی در جیره ماهی کپور معمولی اثر سوئی در عملکرد رشد ماهی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد (0/05 کلیدواژگان: تفاله گوجه، مکمل آنزیمی، هضم پذیری، رشد، کپور معمولی
 • سهیل ایگدری*، فریبرز قجقی، منوچهر نصری صفحات 179-188
  این تحقیق با هدف بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus در سواحل جنوبی دریای خزر انجام گردید. برای این تحقیق در مجموع تعداد 30 قطعه ماهی از سه جمعیت ماهی کلمه (بندرترکمن، رودخانه شلمان رود و رود ارس) به عنوان درون گروه و 10 قطعه ماهی سفید از صیدگاه بندرترکمن به عنوان برون گروه تهیه شد. تمامی نمونه ها بر اساس دستورالعمل استاندارد شفاف سازی شده و اجزاء اسکلتی آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور استنباط نتایج تبارشناسی، تعداد 33 حالت صفت استخوان شناسی انتخاب و تبارنگار مبتنی بر بیشترین پارسیمونی در نرم افزار TNT ترسیم گردید. نتایج به دست آمده بیان گر هم تبار بودن سه جمعیت کلمه با پشتیبانی 100% بود. در این میان ماهی کلمه بندرترکمن با پشتیبانی 65% درخت های ممکن به عنوان گروه پایه ای (قدیمی ترین گروه) مشخص گردید و دو گروه کلمه ارس و کلمه شلمان رود به عنوان خویشاوندان جدیدتر در یک خوشه قرار گرفتند. بر اساس نتایج استخوان شناسی این مطالعه و بر اساس خویشاوندی نزدیک تر کلمه ساکن رودخانه ارس و کلمه کورا، به نظر می رسد کلمه شمالی (R. rutilus) که به عنوان گونه ساکن آب های شیرین سواحل جنوبی دریای خزر از جمله رودخانه ارس شناخته می شود، در واقع همان گونه کلمه خزری نژاد کورا (R. caspicus) می باشد. کلمه ی رودخانه ارس احتمالا به واسطه زندگی در این رودخانه با شرایط متفاوت محیطی تحت تاثیر انعطاف پذیری ریختی، تفاوت های استخوان شناسی را با جمعیت آن در سواحل جنوب غربی دریای خزر کسب کرده است که این مسئله نیاز به تایید توسط مطالعات تکمیلی دارد. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که کلمه خزری نژاد ترکمنی یک آرایه متمایز از گونه های کلمه خزری و شمالی باشد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری ریختی، آرایه شناسی، دریای خزر، کپورماهیان، ماهی شناسی
 • غفار ابراهیمی، باقر مجازی امیری*، غلام رضا رفیعی، علی شعبانی صفحات 189-203
  هدف این مطالعه بررسی خصوصیات بافتی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده تخمدان تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) بوده است. فولیکول های تخمدانی (رسیده و فوق رسیده) از مولدین وحشی تاس ماهی ایرانی مهاجر به رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر برداشته شد. فوق رسیدگی اثری منفی بر روی زنده مانی تخم تاس ماهی ایرانی داشت. درصد لقاح و نرخ تفریخ در اووسیت فوق رسیده کاهش معنی داری در مقایسه با اووسیت رسیده نشان دادند (P<0.05). در اووسیت رسیده، چهار لایه متمایز زونارادیاتا کاملا مشخص بوده و زرده از بافتی همگن تشکیل شده بود و تفاوت قابل ملاحظه ی در شکل فضای پری وتیلینی این اووسیت ها در نقاط مختلف وجود نداشت. در حالی که در اووسیت های فوق رسیده تاس ماهیان، تعدد لایه های زونارادیاتا در اووسیت فوق رسیده ناپدید شده و لایه ی یکپارچه را شکل دادند. همچنین مجموعه زرده ناهمگن و هتروژنوس شده و تجمع آن در قطب حیوانی بیشتر بود. شکل فضای پری وتیلینی در قسمت های مختلف اووسیت فوق رسیده متفاوت بوده است. تفاوت قابل ملاحظه ایی در پروفایل های اسید چرب اووسیت مشاهده شده بود، که می توان به مقدار بالاتر اسیدهای چرب اشباع در اووسیت رسیده (1/76±26/29) نسبت به اووسیت فوق رسیده (1/53±21/70) اشاره نمود (P<0.05). به علاوه، اسیدهای چربω-6 در اووسیت های رسیده (0/37±4/42) نسبت به اوووسیت های فوق رسیده (0/33±6/21) کمتر بود (P<0.05). اسید چرب اشباع غالب در اووسیت ها پالمتیک اسید بوده، در حالی که اولئیک اسید، اسید چرب غیر اشباع با تک پیوند دوگانه غالب بوده است. نتایج به دست آمده در این آزمایش مشخص نمود که علاوه بر تفاوت لایه های زونا رادیاتا و لایه فولیکولی اووسیت، می توان از برخی اسیدهای چرب موجود در اووسیت ماهیان خاویاری مثل پالمیتیک اسید، پالمیتولیک اسید، آراشیدونیک اسید و ایکوزا پنتانوئیک اسید به عنوان فاکتوری مهم جهت تشخیص اووسیت های فوق رسیده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تاس ماهی ایرانی، اووسیت، فوق رسیده، تغییرات ساختاری، اسیدچرب
 • احمد طهماسبی، علیرضا میرواقفی*، سید ولی حسینی صفحات 204-210
  نقش نوکلئوتیدها در جیره ماهیان و متابولیسم آنها در حدود بیش از 25 سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در کنار تاثیرات آن ها بر خوش خوراکی غذا، رفتارهای تغذیه ای و بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری، اخیرا نوکلئوتیدهای خارجی در آبزی پروری به عنوان مکمل های غذایی جهت افزایش ایمنی و مقاومت در برابر بیماری های ماهیان پرورشی به کار برده می شود. در این پژوهش تاثیر نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولید مثلی و خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 2 سطح 1 و 2 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. 90 مولد ماده قزل آلای رنگین کمان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی توزیع شدند (30 قطعه ماهی در هر گروه) و با یکی از جیره های آزمایشی به مدت 4 ماه قبل از تخم گیری، تغذیه شدند. مولدین تغذیه شده با 0/2 درصد نوکلئوتید، بالاترین میزان هماوری مطلق، وزن تخمدان، گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، لنفوسیت را نشان دادند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن نوکلئوتید جیره به میزان 2 گرم در کیلوگرم دارای اثرات مثبت بر شاخص های تولیدمثلی، پارامترهای خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد می باشد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، نوکلئوتید، شاخص های تولید مثلی، خون شناسی
 • آلیکا جعفری کلیجی، علی جعفرپور *، رضا صفری صفحات 211-220
  این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری در فیله ی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری شده در یخچال (C°1±4) انجام شد. ماهی فیله و به چهار گروه شاهد (بدون پوشش)، تیمار رزماری 0/5 درصد، کیتوزان 1 درصد و ترکیب کیتوزان 1 درصد و رزماری 0/5 درصد به عنوان تیمار نانوکامپوزیت کیتوزان تقسیم شد. سپس همه ی نمونه ها با لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شدند. متعاقبا پارامترهای شیمیایی (بازهای نیتروژنی فعال، عدد پراکسید، pH و تیوباربیتوریک اسید) و ویژگی های ضدلیستریایی نمونه ها در طی شانزده روز نگهداری در یخچال (Co1±4) بررسی شدند. بر اساس نتایج، نانوکامپوزیت کیتوزان توانایی معنی داری (P<0.05) را برای جلوگیری از رشد لیستریا مونوسیتوژنز از 4/14 log cfu/g به 2/32 log cfu/g و به دنبال آن به ترتیب تیمارهای کیتوزان 1 درصد و عصاره ی رزماری 0/5 درصد در مقایسه با نمونه شاهد در انتهای دوره nی نگهداری نشان داد. بر حسب پارامترهای شیمیایی، اگرچه نمونه های پوشش داده شده به وسیله ی نانوکامپوزیت دارای پایین ترین pH و بازهای نیتروژنی فرار (P<0.05) بودند، هرچند این پوشش توانایی متوقف کردن دناتوره شدن پروتئین را بعد از هشت روز نگهداری (P>0.05) نداشت. از طرف دیگر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان اکسیداسیون لیپید را به وسیله ی کاهش تولید پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در نمونه ها در مقایسه با تیمار شاهد در انتهای دوره ی نگهداری در یخچال به تعویق انداخت.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت کیتوزان، عصاره رزماری، کیتوزان، لیستریا مونوسیتوژنز، فیل ماهی
 • |
  • Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi *, Asieh Soleimanirad Pages 117-125
   This study was conducted to evaluate the effect of different levels of dietary prebiotic Immunogen on the growth performance, hematological parameters and body composition of koi carp (Cyprinus carpio var. Koi) fingerlings. For this reason, 360 koi carp fingerlings (4.98 ± 0.11 g) were randomly distributed in 12 tanks (n=30 per tank). The fish fed on four different levels of Immunogen (0, 2, 5 and 10 grams of prebiotic per kg diet) for 60 days. The results showed that the highest final weight and specific growth rate (SGR) were observed in the T2 (P0.05). The numbers of red blood cells showed a significant difference between T1 (control) and three other treatments. A significant difference was observed in hemoglobin and hematocrit levels, between T1 and T2. T2 contained the highest number of white blood cells (WBC). The number of lymphocytes were increased and the number of neutrophils were decreased, with increasing the amount of Immunogen (P>0.05). Body composition analysis showed no significant difference between treatments. However, crude protein showed an increasing trend with increasing levels of probiotic. The results showed that the addition of 2 to 5 grams of Immunogen per kg diet can improve the growth performance, final production, and health (immune system) in Koi fingerlings. Therefore, due to the fact that there was no significant difference between T2 and T3 in measured parameters, 2g Immunogen per kg diet was chosen as the optimum level.
   Keywords: immunity, Immunogen, Prebiotic, Diet, Growth, Koi
  • Shiva Nedaei, Hadi Poorbagher *, Soheil Eagderi, Hamid Farahmand Pages 127-137
   The present study investigated effects of the pesticide Carbaryl on the liver and gill of Aphanius sophiae over 9 days and concentrations of 0.5, 1 and 1.5 mg L‑1. The tissues were sampled on days 1, 5 and 9 after the start of the experiment for histological studies. The symptoms found in the gill were: hyperplasia, necrosis, peeling of secondary lamella, hyperterophy and epithelial lifting of secondary lamella, curling, fusion, clubbing and destruction of secondary lamella. The symtopms found in the liver were: vacuolation and necrosis of hapatocytes, necrosis of nuleous, regeneration of hepatocytes and autropy. The present study indicated that histopathological changes of the gill intensified over time while those of the liver decreased.
   Keywords: Carbaryl, Aphanius sophiae, Liver, Gill, Pesticide
  • Abazar Ghasemi, Mohammad Mazandarani *, Mohammad Sudagar, Seyyed Morteza Hoseini Pages 138-147
   Copper sulfate is an approved chemical for snail and aquatic plant control with a wide range of application in warm water fish ponds. In the present study, effects of oral turmeric (Curcuma longa) were investigated on suppressing liver and kidney pathology of common carp (Cyprinus carpio) exposed to copper sulfate. For this, a total of 180 carp fingerlings with average weight of 16.51±2.43 g were distributed in 12 fiberglass tanks. Three experimental treatments and one control group (with 3 replications) were used for this experiment. The fish were fed (3% of body weight) with diets containing 0, 0.5, 1 and 2% supplemented turmeric for 6 weeks. At the end of this period, the fish were challenged with 1 ppm copper sulfate for one week and then, hepatic enzymes and liver and kidney histopathology were monitored. According to the results, activity of alanine transaminase and aspartate transaminase activity significantly decreased in in the fish fed 1 and 2% turmeric compared to the other treatments; however, alkaline phosphatase activity of these two treatments was higher after copper sulfate challenge (p
   Keywords: Common carp, Turmeric, Histology, Hepatic enzymes, Copper sulfate
  • Abbasz Zamani *, Aboozar Moafi Pages 148-160
   In this study, the replacement effect of dietary fish oil with grapeseed oil was assessed on growth performance, body composition and lipase activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (40±2 g mean individual weight) over a period of 60 days. At the beginning of trial, 5 experimental diets were formulated with fish oil as control (A) and diets with 25% (B), 50% (C), 75% (D) and 100% (E) grapeseed oil, respectively. At the end of feeding trial, growth performance, body composition and lipase activity from pyloric caeca and intestine were measured. The findings showed the significant differences in parameters of WG, HIS, VSI, FCR, moisture and crude protein among experimental diets (P>0.05). The parameters of SGR, CF, crude fat and ash had no significant differences among experimental diets (P0.05). Based on the results of growth performance, body composition, lipase activity and broken line data analysis was revealed that the diet containing 50% grapeseed oil (C) could be appropriate for rainbow trout growth.
   Keywords: Fish oil, Grapeseed oil, Lipase, Growth performance, Oncorhynchus mykiss
  • Seyed Mostafa Aghilinejhad, Saeid Gorgin *, Ramtin Joolaie, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani, Jahangir Mohammadi Pages 161-169
   Excessive and illegal exploitation of aquatic resources, especially Caspian sturgeon, are serious threats to their long term protection. Given the importance of maintaining stocks of sturgeon, the study on major causes of committing illegal fishing by fishermen is inevitable. In this study, data were collected through field-based surveys and a questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were assessed based on expert’s knowledge and Cronbach's alpha coefficient. Sample size was estimated using Cochran's formula, and then 201 questionnaires (designed based on Likert scale) were distributed among fishermen in Guilan province during spring and summer 2016 to answer questions related to social, economic, fisheries and conservation factors. Data were analyzed using Logit Model. Results showed that social and economic factors such as study level, income and job satisfaction had significant correlations with the occurrence of illegal fishing (P
   Keywords: Illegal fishing, Logit model, Sturgeon, Southwestern Caspian Sea, Fisheries management
  • Fariba Dadashi, Hossein Ouraji *, Abdolsamad Keramat, Khosro Jani Khalili Pages 170-178
   This study was to evaluate growth performance, nutrients digestibility and body composition in common carp, Cyprinus carpio, fed different levels of tomato pulp supplemented with enzyme complex. This research was conducted in the frame of a completely randomized design with seven four treatments and three replicates each. The diets were formulated by exchanging 10, 20 and 30% of tomato pulp with soybean meal and wheat flour. The three experimental diets were made by inclusion of enzyme complex (at 0.4 g/kg) to the pulp diets. A diet with no enzyme and tomato pulp was considered as a control diet in the current study. The result showed that maximum growth in common carp was obtained with diet contained 10 % tomato pulp (P0.05).
   Keywords: Tomato pulp, Enzyme complex, Digestibility, Growth, Common carp
  • Soheil Eagderi *, Fariborz Ghojoghi, Manoochehr Nasri Pages 179-188
   The phylogenetic analysis of the members of the genus Rutilus from the southern Caspian Sea was analyzed based on the osteological characteristics. For this purpose, three population of Roach from Bandar-e Turkman, Shalmanrood River and Aras River (each 10 specimens) as in-group and 10 specimens of Kutum fish (Rutilus kutum) were used as out-group. The fish were stained and cleaned according to standard methods for osteological examination based on direct observation. Phylogenetic analysis was performed based on 24 osteological character states and the phylogenetic tree was constructed based on maximum parsimony algorithm using TNT software. The results showed the monophyly of the three Roach populations. The Turkman population with 7 automorphic characters was the plesiomorphic (65% bootstrap number) and the other two Roach groups formed sister taxa. The osteological differences of the Aras population compared to other populations of the Caspian Sea maybe due Phenotype plasticity corresponding to their environmental factors. Based on similarities observed between R. rutilus and R. caspicus from the Kura, it can be proposed that they belong to same species. Also it can be proposed that the R. caspicus from Turkman may be a distinct taxon.
   Keywords: Phenotype plasticity, Taxonomy, Caspian Sea, Cyprinidae, Ichthyology
  • Ghaffar Ebrahimi, Bagher Mojazi Amiri *, Gholam Reza Rafiee, Ali Shabani Pages 189-203
   The objective of this study was to examine structural, histological and biochemical properties of overripped oocytes of the Persian sturgeon (Acipenser persicus). Oocytes (ripe or overripe) were removed from wild pre-spawn Persian sturgeon during spawning season run to the river of the southern Caspian Sea. Overripening in Persian sturgeon oocyte had a negative effect on egg viability. Thepercentage of eggs fertilized and hatching rates in overripe oocytes indicated a significant decline compared with the ripe oocyte (P
   Keywords: Persian Sturgeon, Oocyte, Overripe, Structural changes, Fatty acid
  • Ahmad Tahmasebi, Alireza Mirvaghefi *, Seyed Vali Hosseini Pages 204-210
   The roles of nucleotides and metabolites in fish diets have been sparingly studied for over 25 years. Beside possible involvement in diet palatability, fish feeding behavior and biosynthesis of non-essential amino acids, exogenous nucleotides have shown promise most recently as dietary supplements to enhance immunity and disease resistance of fish produced in aquaculture. This experiment was conducted to examine the effect of dietary nucleotides on Reproduction indices, hematological indices of rainbow trout broodstock. A basal diet supplemented with 0 (control), 1and 2 g nucleotide Kg-1 to formulate three experimental diets. 90 female rainbow trout were randomly divided into three experimental groups (30 fish per group) and were fed with one of the three experimental diets over four months prior to spawning. Broodstock fed with 2.0% of nucleotides, exhibited the highest absolute fecundity, gonad weight, white blood cell (WBC), red blood cell (RBC), lymphocytes (P>0.05). The results suggest that dietary nucleotides administration at 2 g Kg-1exerted positive effects on Reproduction indices, hematological indices of rainbow trout broodstock.
   Keywords: Rainbow trout, Nucleotides, Reproduction indices, Hematology
  • Alika Jafarikaliji, Ali Jafarpour *, Reza Safari Pages 211-220
   This study aimed to evaluate the antioxidative and antimicrobial effects of chitosan nanocompsites and rosemary extract coating in the inoculated fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during refrigerated storage (4±1ºC). Fish were filleted and divided into four groups as control (without coating), 0.5% rosemary extract treatment (RET), 1% chitosan treatment (CT) and combination of 1% chitosan and 0.5% rosemary extract as chitosan nanocomposites treatment (CS/RE). Then all samples inoculated with L. monocytogenes. Subsequently, the chemical parameters (TVB-N, PV, pH and TBA) and antilisterial properties of coatings were monitored during 16-days of refrigerating storage at 4±1ºC. According to the results, CS/RE demonstrated a significant (P0.05) compared to the other treatments. On the other hand, CS/RE coating retarded lipid oxidation by decreasing PV and TBA production in the samples compared to the control up to the end of refrigerated storage (P
   Keywords: Chitosan nanocomposite, Rosemary extract, Chitosan, Listeria monocytogenes, Huso huso