فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق کیفری - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن پوربافرانی * صفحات 7-29
  دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
  کلیدواژگان: جنایت تجاوز، جنایات بین المللی، دادگاه های داخلی، صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری
 • محمد صدر توحیدخانه * صفحات 31-62
  نوشتگان کیفری فارسی زبان کمتر به چیستی و دسته بندی لوازم اصل قانون مداری جرایم و مجازات ها پرداخته و قانون گذاران نظام های حقوقی این حوزه ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون گذاری مورد مطالعه اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادی دهه های اخیر این کشور بازتاب شایسته ای نیافته است؛ به گونه ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده اند و بدین ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی های شهروندان، متروکه رها شدن خود و یا انحراف رویه ی قضایی را فراهم ساخته اند. بدین سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسی قانون گذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، موارد متنوع نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دسته بندی و اصلاح آن ها را پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصول منشعب، کیفیت قانون، جرایم سفیدامضاء، مجازات های نامشخص، افغانستان، ایران، فقه حنفی
 • الناز جهانگیری، سعید قماشی * صفحات 63-91
  محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسوولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: کارکردهای بازپرورانه، حق برخورداری از آموزش و پرورش، اصلاح و بازپروری، جلوگیری از تکرار جرم، سازمان زندان ها
 • محمود روح الامینی * صفحات 93-116
  برخی از حقوق دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته بندی می نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالبا مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالبا مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به طور عام وجود دارد.
  کلیدواژگان: فعل، ترک فعل، جرم مطلق، جرم مقید، رکن مادی
 • ابوالحسن شاکری *، عباس سلمان پور صفحات 117-134
  دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.
  کلیدواژگان: دفاع، پیشگیرانه، تهاجمی، تدافعی، ملک
 • غلامحسین کوشکی *، سحر سهیل مقدم صفحات 135-161
  یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
  کلیدواژگان: رعایت حریم خصوصی، بازرسی و تفتیش، دادرسی کیفری، وسایل نقلیه، ضمانت اجرا
 • محمد متین پارسا، مهدی شیداییان * صفحات 163-182
  نحوه ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به عنوان تنها کشور از روشی منحصربه فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سوال پیش می آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی موید این نکته است که شخصیت بخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامه ی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیک تر نمودن امور حکومتی، استقلال طلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی به تدریج زمینه ساز تاسیس مقام تعقیب عمومی محلی (منطقه ای) منتخب مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی می توان سه مورد را به عنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا به واسطه ی کاهش نفوذ سایر مقامات موثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزه ی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقبا آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوق های رای.
  کلیدواژگان: دادسرا، دادستان، استقلال قضایی، پاسخگویی قضایی، تعقیب عمومی
 • حمید مسجد سرایی *، سعید مولوی وردنجانی صفحات 183-210
  برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحق قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضا با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیه مناسب ترند. حال سوال این است که آیا مواد مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
  کلیدواژگان: عدم تداخل، قصاص عضو، قصاص نفس، ضربات متعدد، جنایات مختلف
 • رحیم نوبهار *، فاطمه صفاری صفحات 211-231
  وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری موثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تامین نماید از اهم این راهبردهاست.
  کلیدواژگان: کودکان خیابانی، جرم انگاری، مصالح کودکان خیابانی، بزه دیدگی، حمایت کیفری
 • امین نیکو منظری، فرید محسنی * صفحات 233-258
  مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشه قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همه جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازنده جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعه حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کننده آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی مرتکب جرم است.
  کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، نماینده قانونی، عناصر متشکله جرم، رفتار مجرمانه، قانون مجازات اسلامی 1392
|
 • Hassan Poorbafrani * Pages 7-29
  The municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.
  Keywords: Aggression, International Crime, Municipal Courts, Universal Jurisdiction, International Criminal Law
 • Mohammad Sadr Touhid-Khaneh * Pages 31-62
  Criminal law literature in the Persian language pays little attention to the nature and classification of the subordinate rules derived from, or to the implications of the principle of legality; and legislators of Persian speaking countries also feel less committed to these rules or implications of this principle. This article sheds light on the following aspects: firstly, it recognizes the nature and categorization of these implications with the help of comparative analyses with other selected legal systems, and secondly, it evaluates the commitment of the legislator, in the case of Afghanistan, to these implications. We will see that although the principle of legality is guaranteed in the best possible way in the Afghan Constitution, the legislation of this country in recent decades does not properly reflect the implications of this principle: several provisions do not respect the consequences of the principle in “defining” criminal behaviours and/or in “specifying” the relevant punishments, in the form of written, explicit, unequivocal laws, drafted in accordance with jurisprudential and literary standards. On the contrary, by violating the implications of the principle of legality, they have paved the way to violating human rights and freedoms, to be left abondened and inapplicable, or to cause deviations and faults in legal practice. After recognizing the implications of the principle and reminding the Afghan legislator of his constitutional obligation to respect them, this article categorizes a vast variety of numerous violations of the above obligation in different Afghan laws and provides suggestions on how to amend the laws in a way that they comply with the implications of the principle of legality and Afghan Constitution.
  Keywords: Principle of Legality of Crime, Punishment, Implications, Quality of Law, “Blank Check” Crimes, Unspecified Punishments, Afghanistan, Iran, Hanafi Jurisprudence
 • Elnaz Jahangiri, Saeed Qomashi Pages 63-91
  Prisoners’ deprivation of their fundamental rights during the execution of punishment eliminates punishment rehabilitation functions. Stablishing an educational environment, satisfaction with the authorities and educational facilities in prisons are among important activities in prisoners’ rehabilitation, which provide access to educational training. The present study was conducted by distributing a questionnaire among 239 people in the central prisons of Isfahan and Kashan in order to scrutinize the function of implementation of this right and evaluate the function of prison in accessing to desired educational environment and the prisoners’ satisfaction with authorities. The study was based on objective, descriptive-analytical and it was a survey approach. The obtained results indicated that by increasing satisfaction with educational facilities, the level of satisfaction with the performance of cultural authorities increased. Furthermore, by conducting educational programs, the tendency to commit crime is reduced. Examining the relationship between the above-mentioned variables can predict the appropriate planning for improving the performance of prisons in the area of rehabilitation of criminals.
  Keywords: Rehabilitation functions, Right of education, Rehabilitation, rectification, Crime prevention, Prisons organization
 • Mahmood Roholamini * Pages 93-116
  Some lawyers believe that crimes, based on the way they are perpetrated, are categorized into crimes through action, omission, and Commission by Omission . It seems that the terms “Commission by Omission ” is a translation of the French terms “commission par omission” used in French and Swiss law. The terms deal with whether or not crimes such as murder, which are usually committed through positive material action, can be perpetrated through omission. The terms “Commission by Omission ” do not seem to be an accurate translation of the terms “commission par omission”; the terms should be correctly translated into “commission of actual crimes by omission”. In French criminal law, like in Iranian criminal law, the possibility of commission of actual crimes by omission is limited to the cases stipulated in the law, but in Swiss law such crimes are generally possible.
  Keywords: Commission, Omission, Formal offense, Offense of result, Material element
 • Abolhassan Shakeri, Abbas Salmanpour Pages 117-134
  The defense before a decisive future assault is “preventive defense” that The Iranian legislator and Feqh have not explicitly predicted . Each defense is accompanied by an assault. In preventive defense, assault should be foreseeable and illegal; and the defender has a determined belief in a future assault and that the defense is proportional in respect to that assault. There are two types of preventive defense: Offensive and defensive; inaddition to the above mentioned characteristics, each type has its specific features. Repetitive past assaults and inefficiency of reference to the legal authorities by the defender are two specific features of offensive preventive defense; and the specific features of defensive preventive defense are impossibility of resort to police forces and conventionality of defense. So if the defender resorts to preventive defense in order to keep belongings in dangerous and unconventional situation that the necessity in manner of defence requires it, the defender is not guarantor for the damage to aggressor even if in return of an undervalued property, the aggressor dies.
  Keywords: Defense, Preventive, Offensive, Defensive, Property
 • Gholamhasan Kooshki, Sahar Soheil Moghadam Pages 135-161
  Supporting the right of privacy is one of the functions of criminal procedure. One of the aspects of this right is vehicle search.American legal system has not extended full protection to the automobiles.The rational for decreased protection is twofold. First, due to the mobile nature of automobiles, evidence can be disappeared or destroyed quickly.Second, automobiles are used on the public roads where their occupants are visible to the public. A vehicle may be searched if a police has reasonable suspicion. The vehicle search at serious crimes or exigent circumstances is possible without a warrant under legal conditions.The fundamental criteria according to Iranian criminal procedure to search are based on crimes that are divided in to two types: obvious and non-obvious. Only in obvious crimes without any warrant the search has been permitted. On the other hand,considerable and accurate rules to search passengers’ vehicle and scope of the search of the vehicle in the Iranian criminal procedure has not been predicted, therefore,this action will invade the persons’ rights. Obtaining a search warrant is a fundamental principle. At this article we are going to study the allowable search situation and rules governing the serach and inspection.
  Keywords: Observation of the right to privacy, Search, inspection, Criminal procedure, Vehicle
 • Mohammad Matin Parsa, Mahdi Sheidaeian Pages 163-182
  It has only passed a few centuries since the emergence of prosecutor’s office as the institution to prosecute crimes. This French institution with medieval roots was incrementally developed and evolved like many other institutions. During human history and in different countries, irrespective of their prosecutor’s office system, the prevailing way to choose the prosecutor was selection. The way to choose the prosecutor is important due to his paramount authorities and influence. Such high importance in judicial system convinced US legal system to use a unique way to choose the prosecution officials: elections. USA is the only nation in the world in which voters elect the prosecutor. Question: how such position is formed while there is no similar position like it in the world? The present paper initially investigates historic grounds and political contexts to expound the evolution of prosecutor’s position in the USA from a general prosecution position, to a local official and then to a public local prosecution authority. Then by considering the same historic trend, it introduces such aims as securing the independence of prosecutor’s office authorities, prosecutor’s more responsiveness to local jurisdiction and more supervision by people over government as the basics of such institution.
  Keywords: Prosecutor's office, Prosecutor, Judicial independence, Judicial responsibility, General prosecution
 • Hamid Masjedsaraie, Saeid Molavi Vardanjani Pages 183-210
  By virtue of the Articles 296-299 of IPC, if the perpetrator commits several crimes to the organs of a person by one or more than one strikes, the latter shall be subject to qisas in person or qisas in person plus qisas in organ and in some cases the latter shall be subject to payment of full Diyah. However, there are other punishments provided under fiqh as well, which are sometimes more consistent with principles of penal law and the provisions of the Qur’anic Verses, Hadiths and usual Amaliyah. Now the question is if the said items are consistent the propositions of the Islamic fiqh. Given the necessity of consistence of the penal laws with Shariah, Seeking to legitimize the rules of penal code, this paper aimed to amend the above mentioned articles of law and proved that except for the ambiguity involved in the Article 298, this article and the Article 297 are not inconsistent with the credible fiqh authorities. However, the generality of the Article 296 and the provisions of Article are not defendable and must be amended on the basis of the strength of most of the evidence provided by the opponents.
  Keywords: Non-interference, Qisas in organ, Qisas in person, Several strikes, Multiple crimes
 • Rahim Nobahar, Fatemeh Saffari Pages 211-231
  Street children are among the vulnerable social groups and exposed in danger of different types of abuses. They need a variety of protections including legal support. Criminalization of some behaviors in the framework of the standards and principles of criminalization is one aspect of this legal protection. For this protection to happen, it is necessary first to realize the more harmful behaviors against street children. The criminalization, however, is not sufficient in itself, and quality of criminalization is more important than the criminalization. This article supports criminalization of some more important examples of misbehaviors with street children like bad guardianship, economic exploitation, sexual abuse, human trafficking and threatening them to avoid complaint against these mistreatments. The article also discusses some qualifications of criminalization in this field like recognition of public aspect of crimes against street children and outlining a system of proof in which all benefits and interests of the street children are secured.
  Keywords: Street children, Criminalization, Interest of street children, Victimization, criminal protection
 • Amin Nikoomanzari, Farid Mohseni Pages 233-258
  Regarding the criminal liability “legal persons” in the Iranian criminal legal system, there have been some changes according to the social, political, economic and cultural realities, which have turned legislators’ attention and thoughts to criminalization of legal entities’ conduct. Traditionally, crimes consist of three elements: legal, psychological and material that are essential to be realized and proved for the criminal liability of legal persons. The current study states the fact that the crimes committed by these persons in the Iranian criminal justice system are totally dependent on the deeds of their managers and administrators. Hence, the crimes committed by legal entities can be considered as a function of criminal behavior of real persons.
  Keywords: Legal persons, Legal representative, Elements of the crimes, Criminal conduct, Islamic penalty