فهرست مطالب

مدیریت خاک و تولید پایدار - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1396)

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مجتبی بارانی مطلق*، طالب نظری، اسماعیل دردی پور، رضا قربانی نصرآبادی، سمیه سفیدگر شاهکلایی صفحات 1-17
  سابقه و هدف
  استفاده از مواد آلی ازجمله اسیدهومیک، باعث عدم آلودگی محیط زیست و همچنین افزایش پایداری سیستم های زراعی از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود. اسیدهومیک دارای فعالیت شبه هورمونی است که نه تنها رشد گیاه و جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد بلکه مقاومت گیاه به تنش ها را نیز بهبود می بخشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (رقم هایولا 308) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار در 4 تکرار به اجرا درآمد که تیمارها شامل مصرف خاکی اسیدهومیک در سه سطح (1، 2 و 4 گرم بر کیلوگرم خاک)، محلول پاشی اسیدهومیک در سه سطح (1/0، 2/0 و 4/0 درصد) و همراه با آب آبیاری در سه سطح (1000، 2000 و 4000 میلی گرم در لیتر) و تیمار شاهد (بدون اسیدهومیک) بود. کاربرد خاکی به صورت پودر اسیدهومیک و در زمان کشت بر اساس وزن خاک گلدان ها و برای محلول پاشی و مصرف همراه با آب آبیاری، هرکدام از سطوح محلول پاشی و مصرف همراه با آب آبیاری به سه قسمت مساوی تقسیم و در سه مرحله (استقرار گیاه، به ساقه رفتن، شروع گلدهی) مورد استفاده قرار گرفتند. محلول پاشی در انتهای روز و به منظور موثرتر بودن آن از چند قطره مویان جهت خیس خوردگی بیشتر برگ ها استفاده شد. صفات مورد ارزیابی در این پژوهش شامل وزن تر و خشک ساقه و برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ و گل، زمان تا اولین گلدهی، طول غلاف، تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه واریانس پارامترهای رشد رویشی، وزن تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه و اجزای عملکرد نشان داد تمام صفات به جز تعداد برگ در بوته در سطح یک درصد معنی دار شدند. بیشترین ارتفاع بوته، وزن تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه مربوط به تیمار 2000 میلی گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین تعداد گل مربوط به تیمار 4000 میلی گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری و کمترین مدت زمان تا اولین گلدهی نیز مربوط به تیمار 4000 میلی گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک بود. همچنین بیشترین وزن تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه و اجزای عملکرد مربوط به تیمار2000 میلی گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری بود. تیمار 2000 میلی گرم در لیتر اسیدهومیک همراه با آب آبیاری، به دلیل بالا بودن وزن خشک برگ و ساقه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بیشترین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  استفاده از اسیدهومیک می تواند نقش مثبتی در افزایش پارامترهای رشد رویشی کلزا ایفا کند و می توان آن را به عنوان ماده ای با منشاء طبیعی در جهت افزایش تولید محصولات زراعی مورداستفاده قرار داد. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که هر سه روش استفاده از اسیدهومیک موجب افزایش پارامترهای رشد رویشی و اجزای عملکرد کلزا نسبت به شاهد شدند اما درمجموع تیمار 2000 میلی گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک از دو روش مصرف خاکی و محلول پاشی اسیدهومیک موثرتر بود.
  کلیدواژگان: اسیدهومیک، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، کلزا، وزن هزار دانه
 • سعید حجتی * صفحات 19-36
  سابقه و هدف
  طی چند دهه اخیر افزایش فعالیت های صنعتی و استفاده بی رویه از آفت کش ها و حشره کش ها (جهت کنترل بیماری های گیاهی)، کودهای شیمیایی و ضایعات آلی صنعتی جهت افزایش سطح تولید در مناطق شمالی استان خوزستان که قطب کشاورزی استان نیز به شمار می رود نگرانی های زیادی را در رابطه با انباشت فلزات سنگین در خاک های این مناطق باعث شده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کاربری اراضی و مواد مادری بر پراکنش عناصر مس و سرب در استان خوزستان و تعیین نقاط بحرانی و آلوده به این فلزات انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 300 نمونه مرکب به صورت تصادفی و با فواصل کم، متوسط و زیاد به ترتیب در مناطق شهری، کشاورزی، مرتعی و جنگلی از خاک های سطحی (10-0 سانتی متری) منطقه شامل شهرستان های شوشتر، شوش، ایذه، باغ ملک، اندیکا، گتوند، دزفول، مسجد سلیمان، لالی و اندیمشک تهیه شد. همچنین با توجه به نقشه های زمین شناسی و مشاهدات صحرایی و به منظور بررسی اثر مواد مادری بر توزیع عناصر مورد مطالعه در مجموع تعداد 26 نمونه از منطقه برداشت شد. سپس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه و آماده سازی های اولیه بر روی آنها به استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین شد. غلظت کل عناصر سرب و مس نمونه ها نیز با استفاده از دستگاه جذب اتمی واریان مدل A240 مجهز به کوره گرافیتی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بیشترین غلظت کل عناصر سرب و مس مربوط به اراضی با کاربری صنعتی است و کاربری های شهری، کشاورزی، مرتعی و جنگلی از این حیث در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مقایسه غلظت کل عناصر مورد مطالعه با استاندارد کشورهای مختلف نیز حاکی از عدم آلودگی خاک های منطقه به این عناصر می باشد. لیکن اراضی با کاربری صنعتی در شرایط نزدیک-تری به حدود بحرانی ارائه شده توسط کشورهای مختلف قرار دارند. بیشترین مقادیر شاخص های زمین انباشت، فاکتور آلودگی و شاخص جامع آلودگی درکاربری های صنعتی و شهری مشاهده گردید و اراضی با کاربری کشاورزی، مرتعی و جنگلی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. بررسی تاثیر مواد مادری بر پراکنش عناصر سرب و مس در منطقه نشان داد که بعد از شیل ها، بیشترین فراوانی این عناصر به صورت مارن > رسوبات تفکیک نشده > ماسه سنگ > سنگ آهک است. همچنین مقایسه غلظت کل عناصر سنگین سرب و مس در خاک ها و مواد مادری مورد مطالعه حاکی از فزونی غلظت این عناصر در خاک ها از مواد مادری متناظر آنها است.
  نتیجه گیری
  مقایسه غلظت عناصر سرب و مس در خاک ها و مواد مادری مورد مطالعه به همراه نتایج به دست آمده از مقایسه غلظت عناصر سنگین در کاربری های مطالعه شده به خوبی نشان می دهد که پراکنش فلزات سرب و مس در منطقه مطالعاتی متاثر از هر دو عامل زمین زاد و انسان زاد می باشد.
  کلیدواژگان: زمین زاد، انسان زاد، شیل، شاخص زمین انباشت
 • حسینعلی علیخانی*، بهرام ابوالفضلی بهروز، فرهاد رجالی صفحات 37-53
  سابقه و هدف
  کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده ی تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است. در سال های اخیر ریزسازواره های مفید به عنوان یکی از راه کارهای کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش تولید محصول در کشاورزی پایدار ارزیابی شده اند. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر قارچ های میکوریزی بر رشد و جذب برخی عناصر گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تنش شرایط کم آبی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  آزمایشی در آرایش فاکتوریل به صورت طرح کامل تصادفی شامل دو فاکتور، تنش رطوبتی در چهار سطح (20%، 40%، 60% و 80% رطوبت قابل دسترس) و فاکتور دوم نوع قارچ میکوریزی در چهار سطح Rhizophagus intraradices و Funneliformis mosseae، مخلوط دو گونه و شاهد در اتاقک های رشد در گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران طراحی و در سال 1393 انجام گرفت. پس از طی دوره ی رشد، صفات رشدی شامل ماده ی خشک شاخساره، وزن خشک ریشه، تعداد غلاف، کلروفیل برگ، کلنیزاسیون ریشه، ارتفاع گیاه و عناصر N، P، K، Fe، Zn در شاخساره اندازه گیری شد. و تجزیه تحلیل آماری داده ها با نرم افزارSAS و مقایسه ی میانگین داده ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح پنج درصد انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در اثر تنش کم آبی تمام صفات گیاهی اندازه گیری شده کاهش یافت به طوری که ماده ی خشک شاخساره، وزن خشک ریشه، تعداد غلاف، شاخص کلروفیل برگ، کلنیزاسیون ریشه و ارتفاع گیاه در بالاترین سطح تنشS1 نسبت به شاهد NS به ترتیب 99/49، 12/41، 2/11، 4/24، 06/26، 09/28 و 15/22 درصد کاهش یافتند. همچنین اثر متقابل تنش کم آبی و گونه ی قارچ میکوریز بر تمام صفات اندازه گیری شده بجز ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه، عدد کلروفیل، روی، فسفر و پتاسیم در سطح پنج درصد معنی دار بود. تمام صفات اندازه گیری شده در گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزی با گیاهان غیر میکوریزی بالاتربود. بیشترین تعداد غلاف، وزن خشک شاخساره و آهن در تیمار M1NS بدست آمد که به ترتیب نسبت به شاهد 51، 07/36، 48/79 درصد بیشتر بود. بیشترین میزان کلنیزاسیون ریشه در تیمار S3M2 به میزان 3/87 درصد و کمترین مقدار در تیمار S1NM به میزان 25/8 درصد به دست آمد. همچنین قارچ های میکوریزی R. intraradices، F. mosseae و مخلوط دو گونه محتوای آهن در شاخساره رابه ترتیب 2/89 ،0/45، 7/33 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند.
  نتیجه گیری
  تنش کم آبی تاثیر منفی برتمام شاخص های رشد داشت اما بیشترین کاهش در وزن خشک ریشه و شاخساره دید شد. کاربرد قارچ های میکوریز تاثیر معنی داری بر صفات رشدی و جذب عناصر داشت. استفاده از قارچ های میکوریزی R. intraradices و F. mosseae اثرات منفی تنش کم آبی را کاهش داد و افزایش رشد و جذب بیشتر عناصر را به دنبال داشت.
  کلیدواژگان: خشک سالی، وزن خشک شاخساره، کلنیزاسیون ریشه، آهن، تعداد غلاف
 • زهرا فاریابی، عیسی اسفندیارپور بروجنی*، حسین شکفته، حسین شیرانی صفحات 55-72
  سابقه و هدف
  خاک ها دارای ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار متنوعی هستند که نوع و مقدار تغییرات این ویژگی ها در رابطه با عملیات کشت و کار محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به منظور مدیریت بهینه خاک، نیاز به دانستن این ویژگی ها می باشد؛ اما از آن جا که اندازه گیری این ویژگی ها در آزمایشگاه و آن هم برای یک سطح وسیع، بسیار هزینه بر است، نیاز به برآورد توزیع مکانی آن ها احساس می گردد. پژوهش حاضر به تخمین برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در واحد های نقشه ژئوفرم بخشی از اراضی منطقه ساردوئیه استان کرمان با کاربرد روش های سنتی نقشه برداری خاک، کریجینگ، و ترکیب این دو شیوه در قالب یک تخمینگر واحد پرداخته و نتایج دو روش با یکدیگر مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  از خاک سطحی (عمق صفر تا 30 سانتی متری) 150 نقطه مشاهداتی با میانگین فاصله 200 متر در قالب یک الگوی نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده، نمونه برداری شد. هم چنین، با استفاده از سیلندر، نمونه های دست نخورده از هر موقعیت مشاهداتی برداشت گردید. پس از هواخشک نمودن نمونه های برداشت شده و عبور آن ها از الک دو میلی متری، تجزیه های آزمایشگاهی لازم بر روی آن ها انجام شد. پس از محاسبه مقادیر تخمینی و واریانس خطای متغیرهای مطالعاتی با استفاده از تخمینگرهای مورد نظر، اعتبارسنجی آن ها با استفاده از شاخص های آماری ضریب تبیین و جذر میانگین مربع خطای نسبی انجام گرفت.
  یافته ها
  تمامی ویژگی های مورد مطالعه، به جزء چگالی ظاهری و واکنش خاک، از تغییرپذیری متوسط برخوردار بودند. ساختار مکانی همه متغیرهای مورد مطالعه به جزء درصد حجمی ذرات درشت، درصد ماده آلی و قابلیت هدایت الکتریکی که ساختار مکانی قوی داشتند، از نوع متوسط بود و مدل های کروی و نمایی به خوبی توانستند ساختار مکانی ویژگی های خاک را مدل سازی کنند. دامنه این مدل ها برای ویژگی های مختلف از حدود 450 متر برای ظرفیت زراعی تا 1945 متر برای واکنش خاک متغیر بود. با توجه به این که میانگین دامنه های ویژگی های مورد مطالعه، حدود 880 متر بود؛ می توان این فاصله را به عنوان فاصله بهینه نمونه برداری برای مطالعات آتی در این منطقه مد نظر قرار داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد زمانی که کلاس همبستگی مکانی یک متغیر، قوی باشد؛ استفاده از تخمینگر کریجینگ و روش ترکیبی، تخمین موفقیت آمیزی از آن ویژگی را به همراه خواهد داشت. به علاوه، در چنین وضعیتی، کاربرد تخمینگر ترکیبی منجر به کاهش قابل توجهی در میزان اریب تخمین ها شد. از سوی دیگر، استفاده از روش ترکیبی برای تخمین سایر ویژگی های خاک های منطقه مطالعاتی که کلاس همبستگی مکانی متوسط داشتند از ارجحیت قابل توجهی نسبت به دو تخمینگر دیگر (نقشه ژئوفرم و نقشه کریجینگ) برخوردار نبود.
  کلیدواژگان: تغییرپذیری مکانی خاک، روش ژئوپدولوژی، کریجینگ، نقشه برداری سنتی خاک
 • سید عبدالصاحب حسینی، محسن علمایی، سید علیرضا موحدی نایینی، فرهاد خرمالی، رضا قربانی نصرآبادی * صفحات 73-90
  سابقه و هدف
  پتاسیم فراوان ترین عنصر غذایی پرنیاز در 15 سانتی متری لایه سطحی خاک است. میکاها، فلدسپارهای پتاسیم دار و ورمی کولیت ها سه گروه مهم از کانی های پتاسیم دار می باشند. ریزجانداران خاک نقش مهمی در چرخه طبیعی پتاسیم دارند، در نتیجه آنها می توانند به عنوان یک فناوری مکمل در بهبود جذب پتاسیم خاک توسط گیاه مورد استفاده قرار گیرند. کانی میکایی گلاکونیت به-عنوان یکی از منابع کودی پتاسیم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تلقیح باکتری حل کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه ای بود.
  مواد و روش ها
  پس از جداسازی و خالص سازی جدایه ها، سنجش شاخص های محرک رشدی انجام شد. براساس توانمندی حل-کنندگی پتاسیم جدایه مورد نظر برای استفاده در آزمون مزرعه ای انتخاب و به کمک آزمون 16S rRNA شناسایی گردید. کانی گلاکونیت از حوالی روستای آق تقه در بخش مراوه تپه استان گلستان جمع آوری و به آزمایشگاه بیولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال داده شد. پس از خردایش، ذرات شیل گلاکونیت دار از الک 60 مش عبور داده شد. مطالعات XRD وXRF برروی کانی گلاکونیت خرد شده انجام گرفت. این پژوهش در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار شامل: 1- تیمار شاهد 2- تیمار تلقیح باکتری+ گلاکونیت 3- تیمار تلقیح باکتری+ گلاکونیت+ مواد آلی 4- تیمار تلقیح باکتری+ مواد آلی 5- تیمار گلاکونیت+ مواد آلی 6- تیمار گلاکونیت 7– تیمار کود سولفات پتاسیم 8 - تیمار باکتری 9 - تیمار مواد آلی، در سه تکرار در سال زراعی 1395-1394در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برروی گندم رقم کریم در شرایط دیم انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده مزرعه ای شامل عملکرد و اجزای عملکرد گندم بود.
  یافته ها
  آزمایشات مربوط به آنالیز ترکیب شیمیایی کانی گلاکونیت نشان داد که این کانی حاوی اکسید پتاسیم (2/3 درصد)، آهن و سایر عناصر ریزمغذی است که می تواند مورد استفاده گیاه واقع شود. براساس نتایج این پژوهش تیمار های آزمایشی اثر معنی داری (P<0.01) بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش و همچنین اجزای عملکرد دانه گندم داشتند. به طوری که بیشترین مقدار برای تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، تعداد سنبلچه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه (5650 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد کاه و کلش (9826 کیلوگرم در هکتار) در تیمار ترکیبی گلاکونیت، ماده آلی و باکتری مشاهده شد و کمترین مقدار برای این صفات در تیمار شاهد (3687 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. پس از تیمار ترکیبی گلاکونیت، ماده آلی و باکتری، تیمار های ترکیبی دو تایی نیز دارای اجزای عملکرد و عملکرد دانه بالاتری نسبت به تیمار های تنهایی خود بودند، همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که در تیمار-های ترکیبی میزان جذب پتاسیم در دانه و کاه (67/133 و 27/ 40 کیلوگرم در هکتار) به طور معنی داری از سایر تیمار ها بیشتر بود که این حاکی از آن است که گلاکونیت، ماده آلی و باکتری با اثر هم آفزایی که روی یکدیگر گذاشته و باعث افزایش میزان جذب در گندم شدند و بنابراین کانی گلاگونیت توانست در تامین پتاسیم گیاه موثر باشد و باعث افزایش عملکرد گندم شود.
  نتیجه گیری
  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار ترکیبی مواد آلی- گلاکونیت- باکتری در مقایسه با کود سولفات پتاسیم باعث افزایش معنی دار عملکرد در سطح یک درصد نسبت به سایر تیمارها دارد. این بررسی نشان دهنده تاثیر قابل توجه باکتری-های حل کننده پتاسیم بر شیل گلاکونیت دار بومی در تامین پتاسیم برای گیاه است و کانی گلاکونیت به تنهایی و یا همراه با تلقیح باکتریایی و مواد آلی توان آزادسازی پتاسیم را دارا بوده و می تواند به عنوان کود پتاسه بخشی از نیاز پتاسیمی گیاه را تامین نماید.
  کلیدواژگان: ریزجانداران، عناصر غذایی، کانی های پتاسم دار، ماده آلی
 • شاهین شاهسونی*، صدیقه گران ملک، شاهرخ قرنجیک صفحات 91-106
  سابقه و هدف
  کودهای شیمیایی عمده ترین نقش را جهت این افزایش محصول در واحد سطح ایفا می کنند. اما بررسی ها نشان داده است استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی با وجود نمک های قوی و مخرب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را تخریب، نفوذپذیری را کاهش، وزن مخصوص ظاهری را افزایش و نفوذپذیری ریشه گیاه را دچار مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد محصولات را به ارمغان می آورد. هدف این تحقیق تعیین نسبت مطلوب کودهای شیمیایی و دامی به منظور کاهش مصرف کود های شیمیای در تولید مرکبات در منطقه شمال ایران میباشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر توام مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی (گوسفندی) و رسیدن به ترکیب مناسب کودی مرکبات (پرتقال رقم تامسون ناول) آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در یکی از باغ های شهرستان ساری به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه سطح از کود دامی (0، 6 و 12 کیلوگرم به ازای هر درخت) و سه سطح از کودهای شیمیایی ماکرو که شامل سولفات آمونیوم، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم (صفر، 30 و 60 درصد توصیه بر مبنای آزمون خاک) بودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم برگ پرتقال در تیمار تلفیقی60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و 6 کیلوگرم کود دامی بدست آمد. همچنین بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در برگ پرتقال تامسون با کاربرد30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و 12 کیلوگرم کود دامی حاصل شد. درختان پرتقال مورد مطالعه با مصرف 60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین رشد بهاره و تابستانه را داشتند.
  نتیجه گیری
  حداکثر جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم برگ میوه تامسون در تیمار کاربرد تلفیقی 60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 6 کیلوگرم کود دامی بدست آمد. در تیمار تلفیقی کاربرد 30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در برگ میوه تامسون ایجاد شد. با کاربرد 30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین گوگرد برگ میوه نتیجه شد.
  کلیدواژگان: عناصر غذایی، کود گوسفندی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم
 • سیف الله فلاح*، زهرا امین، علی عباسی سورکی صفحات 107-121
  سابقه و هدف
  مدیریت افزودن کود یکی از عوامل ضروری جهت موفقیت در کشت گیاهان دارویی است. کاربرد صحیح عناصر غذایی، نه تنها نقش اساسی در افزایش عملکرد دارد، بلکه در بهبود کیفیت محصول تولید شده نیز موثر است. کود دامی دارای مزایایی اکولوژیکی و زراعی است اما پخش سطحی آن در مزرعه نیازمند دسترسی به مقادیر زیادی از این کود است که هزینه اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال دارد ، بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر بود.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح کود گاوی (27، 40 و 53 تن در هکتار) و دو روش کاربرد کود (پخش سطحی و زیرسطحی) بودند. در این آزمایش صفاتی چون رنگدانه های فتوسنتزی، ارتفاع بوته، تعداد سیرچه، وزن سیرچه، عملکرد، غلظت نیتروژن، غلظت فسفر، غلظت پتاسیم، غلظت گوگرد و غلظت نیترات سیر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بیشترین میزان کلروفیل b در تیمار پخش سطحی 27 تن کود گاوی در هکتار با میانگین 23/1 میلی گرم بر گرم مشاهده گردید. بالاترین ارتفاع بوته برای کاربرد زیرسطحی 53 تن کود گاوی در هکتار و پخش سطحی 40 تن کود گاوی در هکتار به ترتیب با میانگین 8/52 و 3/53 سانتی متر مشاهده شد. بیشترین تعداد سیرچه در بوته با میانگین 78/10 سیرچه در تیمار پخش سطحی 40 تن کود گاوی در هکتار به دست آمد. بیشترین وزن سیرچه در تیمارهای کاربرد زیرسطحی و سطحی 53 تن کود گاوی در هکتار به ترتیب با میانگین 58/4 و 94/4 گرم مشاهده شد. بیشترین غلظت نیتروژن مربوط به کاربرد سطحی 43 تن در هکتار کود گاوی با میزان 9/1 گرم بر کیلوگرم بود، اما بالاترین میزان فسفر در کاربرد زیرسطحی 53 تن کود گاوی در هکتار با میانیگن 8/1 گرم بر کیلوگرم حاصل شد. کاربرد زیرسطحی 27 تن کود گاوی در هکتار غلظت پتاسیم بیشتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد. غلظت گوگرد در روش زیرسطحی نسبت به پخش سطحی کود گاوی 6/6 درصد افزایش داشت. تیمارهای کاربرد زیرسطحی 27 و 40 تن در هکتار و تیمار پخش سطحی 53 تن در هکتار دارای بالاترین میزان عملکرد بودند. غلظت پایین نیترات با کاربرد زیرسطحی 40 تن در هکتار و پخش سطحی 27 و 53 تن در هکتار کود گاوی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، در میان تیمارهای کاربردی، تیمار زیرسطحی 40 تن کود گاوی در هکتار بهترین بود، چون دارای بیشترین عملکرد بود و غلظت نیترات در گیاه را نیز کاهش داد.
  کلیدواژگان: عملکرد، گوگرد، کود گاوی، نیترات
 • اعظم رضوی نسب، امیر فتوت*، علیرضا آستارایی، احمد تاج آبادی پور صفحات 123-138
  سابقه و هدف
  به علت شور-سدیمی بودن اغلب خاک های تحت کشت پسته، این محصول عملکردی بسیار پایین تر از حد اقتصادی دارد. از این رو مواد اصلاحی مانند می تواند به ترتیب با وارد کردن کلسیم و در نتیجه جایگزینی آن با سدیم خاک و گوگرد با تولید اسید سولفوریک و کاهش موضعی pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و همچنین اسید هیومیک، به عنوان بهبود دهنده وضعیت فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و تحریک رشد از طریق اثر بر متابولیسم گیاه موثر باشد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی اثر گچ، گوگرد و اسید هیومیک از نوع هیوماکس در طی زمان بر برخی ویژگی های برگ پسته و خاک بود.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت کرت های خرد شده در دو سال، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی مواد اصلاحی شیمیایی (گچ و گوگرد عنصری) به میزان 10 تن در هکتار (معادل 270 گرم در هر گودال) و کرت فرعی روش مصرف هیوماکس (عدم مصرف، مصرف خاکی 40 لیتر و محلول پاشی 5/2 لیتر در هکتار) بوده و تجزیه واریانس داده های دو سال به صورت تجزیه مرکب انجام شد. این پژوهش در مزرعه ایزدیاران در 30 کیلومتری جنوب سیرجان، اجرا گردید. گچ و گوگرد در اسفند سال 1390 همزمان با کاشت نهال پسته یک ساله (رقم بادامی سیرجان)، در گودال کاشت ریخته و تیمار اسید هیومیک در اوایل خرداد سال 1391 و 1392 اعمال و در اوایل مرداد سال اول و دوم نمونه برداری از برگ و در اسفند سال اول و دوم نمونه برداری از خاک انجام شد.
  یافته ها
  نتایج (با احتمال 5% معنی دار) نشان داد که در سال دوم میزان کلروفیل کل (26 درصد) ، کارتنوئیدها (44/21 درصد) و پتاسیم برگ (25/42 درصد) نسبت به سال اول کاهش یافت درحالی که کاربرد گوگرد دو ویژگی اول را افزایش داد. کاربرد گچ باعث افزایش کلروفیل a و پتاسیم برگ شد. از سوی دیگر مصرف خاکی هیوماکس منجر به افزایش میزان کلروفیل b و فسفر برگ به میزان 22/56 و 44/19 درصد گردید. بهترین ترکیب موثر بر ویژگی های فیزیولوژیک، ترکیب گوگرد و مصرف خاکی هیوماکس در سال دوم بوده که بویژه باعث افزایش معنی دار میزان کلروفیل b و کارتنوئیدها شد، درحالی که برهمکنش هیچکدام از تیمارها میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ را افزایش نداد. در سال دوم قابلیت هدایت الکتریکی (6/38 درصد)، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نسبت به سال اول کاهش و pH و نیتروژن خاک (123درصد) افزایش یافت. کاربرد گوگرد باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری (8 درصد) و افزایش میانگین قطر خاکدانه ها، پایداری خاکدانه ها در آب و قابلیت هدایت الکتریکی شد. مصرف خاکی هیوماکس، جرم مخصوص ظاهری (9 درصد) و پایداری خاکدانه ها در آب را کاهش داد درحالی که ترکیب گوگرد و محلول پاشی هیوماکس، باعث بیشترین مقدار میانگین قطر خاکدانه ها و استفاده از ترکیب گچ و محلول پاشی هیوماکس بیشترین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را به همراه داشت. به علت زیاد بودن خاصیت بافری خاک، هیچ یک از تیمارها بر تغییر pH خاک اثر معنی‏دار نداشت. همچنین هیچ کدام از برهمکنش های تیمارها باعث افزایش غلظت نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که یکی از بهترین ترکیب ها برای افزایش برخی ویژگی های فیزیولوژیک (کلروفیل کل و کارتنوئید) کاربرد همزمان گوگرد و مصرف خاکی هیوماکس به ویژه در سال دوم است. کاربرد گچ و مصرف خاکی اسید هیومیک به ترتیب باعث افزایش پتاسیم و فسفر برگ گردید. کاربرد گوگرد، باعث بهبود برخی ویژگی های فیزیکی خاک (جرم مخصوص ظاهری خاک، میانگین قطر خاکدانه ها و پایداری خاکدانه ها در آب) شد. قابلیت هدایت الکتریکی خاک در سال دوم و بدون کاربرد مواد اصلاحی کاهش و نیتروژن خاک افزایش یافت.
  کلیدواژگان: پسته، شوری خاک، گچ، گوگرد، هیوماکس
 • نعیمه عنایتی ضمیر*، اکبر قدمخانی، مجتبی نوروزی مصیر صفحات 139-152
  سابقه و هدف
  پتاسیم یکی از عناصر غذایی پرنیاز و فراوان ترین کاتیون جذب شده در بیشتر گیاهان است. کمبود آن باعث خشکیدگی برگ و کاهش عملکرد دانه گندم می شود. بیشترین مقدار پتاسیم در خاک به شکل غیرقابل دسترس برای گیاه است. برخی از باکتری های محرک رشد قادر به آزاد کردن پتاسیم از کانی های دارای پتاسیم و افزایش دسترسی آن برای جذب گیاه هستند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم در بهره گیری گندم از پتاسیم خاک انجام شده است.
  مواد و
  روش
  این پژوهش در گلخانه با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش چهار سطح باکتری (شاهد بدون مایه زنی، مایه زنی با انتروباکتر کلوزه، مایه زنی با سودوموناس و مایه زنی با هردو باکتری) و دو سطح کود سولفات پتاسیم (صفر درصد و 50 درصد نیازی کودی) بودند. طی دوره آزمایش شاخص هایی مانند ارتفاع گیاه و شاخص کلروفیل اندازه گیری شد. در پایان دوره کشت، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و مقدار پتاسیم در ریشه، ساقه و دانه (پس از خاکستر گیری از اندام گیاه) به کمک فروخ سنج اندازه گیری شد. عملکرد دانه (5 بوته در گلدان) و مقدار جذب پتاسیم در دانه نیز محاسبه شد. همچنین مقدار پتاسیم تبادلی خاک با استفاده از استات آمونیوم اندازه گیری شد.
  نتایج
  مقدار پتاسیم تبادلی خاک با کاربرد هر یک از تیمارهای باکتری نسبت به تیمار شاهد افزایش معناداری را در سطح یک درصد نشان داد. بیشترین مقدار پتاسیم تبادلی خاک به ترتیب در حضور انتروباکتر کلوزه، مخلوط دو باکتری و سودوموناس با افزایش 7/15 %، 8 % و 8/5 % نسبت به شاهد مشاهده شد. تاثیر تیمار های باکتری بر مقدار کلروفیل، ارتفاع بوته و وزن خشک ریشه در سطح یک درصد و بر مقدار وزن خشک ساقه در سطح پنج درصد معنا دار بود. بیشترین مقدار عملکرد دانه در حضور انتروباکتر کلوزه و مخلوط دو باکتری به ترتیب با 5/14 % و 5/4 % افزایش نسبت به شاهد به دست آمد. بیشترین مقدار غظت پتاسیم در ریشه و ساقه به ترتیب با افزایش 5/40 % و 9/50 % نسبت به تیمار شاهد در حضور انتروباکتر کلوزه مشاهد شد. همچنین بیشترین مقدار غلظت و جذب پتاسیم دانه در حضور انتروباکتر کلوزه و پس از آن مخلوط دو باکتری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده بیشینه تمام ویژگی های اندازه گیری شده در تیمار دارای انتروباکتر کلوزه نشان دهنده امکان استفاده از آن در کاهش مصرف کودهای شیمیایی در راستای تولید بهینه محصول و کشاورزی پایدار است.
  کلیدواژگان: رشد، پتاسیم، کود، جذب، عملکرد
 • مسلم ثروتی*، حمیدرضا ممتاز، حسین رضایی، مجید پیشنماز احمدی صفحات 153-166
  سابقه و هدف
  ارزیابی تناسب اراضی با دستورالعمل فائو معمول ترین رویکرد برای ارزیابی اراضی بوده که مبتنی بر پارامترهای بیوفیزیکی و پارامترهای اقتصادی- اجتماعی اراضی است. فائو برای ارزیابی و تهیه نقشه های تناسب از شیوه بولین استفاده می کند که توسط عده ای از محققین ارزیابی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است چرا که طبیعت پیوسته خاک و عدم قطعیت در اندازه گیری ها را در نظر نمی گیرد، بنابراین برای چیره شدن بر مشکلات ابهام در تعریف و سایر عدم قطعیت ها روش فازی پیشنهاد شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز ضرایب وزنی مورد نیاز برای ارزیابی تناسب اراضی را با کمک ماتریس ارجحیت برای همه معیارهای موثر با استفاده از مقایسات جفتی با ضرایب الویت قابل تغییر محاسبه و نظرات کارشناسی را وارد مدل می کند. نهایتا تناسب اراضی استنتاج شده با روش تلفیقی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نه تنها وابسته به توابع عضویت فازی بوده بلکه وابسته به وزن اختصاص یافته به همه ویژگی ها است. این مقاله از روش فرآیند سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی تناسب اراضی استفاده می کند و فرصتی برای مدل سازی تولید نخود آبی در یک مطالعه موردی شهرستان هشترود (جنوب استان آذربایجان شرقی) می باشد.
  مواد و روش ها
  داده های مورفولوژیکی و آزمایشگاهی از 29 خاکرخ در مزارع نخود شهرستان هشترود جمع آوری شد. ویژگی های خاک و زمین نما بر اساس بررسی منابع و میزان وزن های ارایه شده بر اساس نظرات کارشناسی انتخاب گردید. برای ارزیابی تناسب اراضی در مرحله اول ساختار سلسله مراتبی تشکیل گردید. در مرحله دوم مقادیر ویژگی های اراضی انتخاب شده به وسیله توابع عضویت متقارن و نامتقارن فازی سازی شدند. در مرحله سوم اثرات متقابل و ارزش مربوط به هر ویژگی برآورد شد. وزن ها از مقایسه های جفتی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظرات کارشناسی به دست آمد. در مرحله چهارم لایه های وزن دار با تابع مربوطه تشکیل گردید. نهایتا تناسب اراضی با ترکیب لایه های وزن دار اراضی تعیین گردید. برای سنجش صحت مدل ارزیابی نیز از تطابق و عدم تطابق بین نقشه تناسب اراضی و تولید واقعی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هیچ نقطه ای در منطقه مورد مطالعه با توابع عضویت پیوسته برابر یک (کاملا متناسب) ارزیابی نشد. در این روش توابع عضویت برای برخی از ویژگی های موثر در تولید نخود آبی برابر یک است، با این حال تناسب نهایی علاوه بر اینکه به مقادیر توابع عضویت وابسته است به وزن های اختصاص داده شده به هر ویژگی با روش فرآیند سلسله مراتبی نیز بستگی دارد. همچنین نتایج موید این مطلب است که اغلب منطقه مطالعاتی (2/62 درصد) با توابع عضویت مربوطه در کلاس های تناسب 6/0 تا 7/0 طبقه بندی شدند. ظرفیت تبادل کاتیونی (179/0)، ظرفیت نگهداری آب در دسترس (161/0) و کربنات کلسیم (143/0) وزن بیشتری نسبت به سایر معیارها اخذ نمودند، بنابراین به عنوان مهم ترین معیارها در تناسب اراضی منطقه محسوب می شوند. تطابق بین نقشه تناسب اراضی و تولید واقعی نیز 7/76 درصد است که نشان دهنده کارایی بالای مدل بوده و روش مورد استفاده نتایج دقیقی را به دلیل اینکه موارد نامشخص را در ارتباط با شرایط مرزی معیارها مورد خطاب قرار می دهد، ارایه می کند و اثرات ویژگی هایی را که ارزش نزدیک به مرزهای کلاس تناسب مورد نظر دارند را محاسبه می نماید.
  نتیجه گیری
  روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به دلیل تطابق با بسیاری از ویژگی های خاکی اراضی می تواند یک توزیع قابل درک از مقادیر تناسب اراضی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: توابع عضویت، تطابق نقشه، نظرات کارشناسی
 • ابراهیم سپهر *، سید جواد قریشی، عباس صمدی صفحات 168-180
  سابقه و هدف
  تغذیه گیاه یکی از عوامل مهم در افزایش بهبود کمی و کیفی محصولات با افزایش کارایی مدیریت کودی مزارع می-باشد. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) می تواند به عنوان یکی از روش های موثر در تفسیر نتایج تجزیه گیاه و نیاز های غذایی در محصولات زراعی و باغی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت کشت هندوانه در پلدشت آذربایجان غربی و نبود اطلاعات تغذیه ای در مورد این محصول، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت تغذیه ای هندوانه، تعیین نرمها و حدود بهینه عناصر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  اعداد مرجع دریس از بانک اطلاعاتی شامل غلظت های عناصر غذایی و مقدار عملکرد تهیه و نمونه های برگ در 147 مزرعه هندوانه کاری در شمال استان آذربایجان غربی جمع آوری و غلظت های عناصر غذاییB، Cu، Zn، Mn، Fe، Mg، Ca، K، P، N تعیین شد. براساس روش دریس مزارع به دو جامعه عملکرد کم و زیاد (40 تن عملکرد به ازای هر هکتار) تفکیک شدند و بر این اساس 23% از مزارع در گروه با عملکرد بالا و 77% در گروه با عملکرد پایین قرار گرفتند. نرم های DRIS برای نسبت های عناصرغذایی مختلف تعیین و همچنین شاخص های DRIS برای ارزیابی تعادل و نیاز عناصرغذایی محاسبه شد.
  یافته ها
  دامنه کفایت بدست آمده از DRIS در برگ های هندوانه برای عناصر ماکرو Mg، Ca، K، P، N به ترتیب: 4/3-5/2 ، 34/0-16/0 ،25/2-8/1 ، 3/2-4/1 ، 65/0-3/ 0درصد و برای عناصرمیکرو B، Cu، Zn، Mn، Fe به ترتیب: 164-59 ، 121-44، 57-33 ، 5/20-3/9 ، 43 – 11 میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک بودند. غلظت های بهینه عناصر غذایی Mg، Ca، K، P، N به ترتیب:8/2، 2/0، 8/1، 55/1، 33/0 درصد و Fe، Mn، Zn، Cu، B 83، 71، 34، 11، 17 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شدند.
  نتیجه گیری
  از 45 نسبت عنصر غذایی که به عنوان نرم های دریس انتخاب شدند، 41 نرم با نسبت واریانس بیشتر از 2 بود که حاکی از اهمیت عناصر تشکیل دهنده این نسبت ها در عملکرد می باشد. در بین عناصر پرمصرف منفی ترین شاخص عنصر نیتروژن بدست امد که در 36 درصد از مزارع مورد مطالعه (42 مزرعه) کمبود نیتروژن رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده بود، در بین عناصر کم مصرف، روی(Zn) شدید ترین کمبود را در بین عناصر مورد بررسی بدست آورد، به طوریکه در 73 درصد مزارع شاخص آن منفی بدست امد و بطور کلی کمبود های پتاسیم در 22%، منیزیم 20% ، کلسیم 12% ،فسفر 7% ، روی 31% ، آهن 21% ، مس 16% ، منگنز 11% و بور در 9% مزارع وجود داشت و ترتیب اولویت بندی عناصر پرمصرف برای منطقه مورد مطالعه بصورت N>K>Mg>Ca>P و عناصر کم مصرف Zn>Fe>Cu>Mn>B تعیین شد. شاخص تعادل غذایی (NBI) محاسبه شده برای مزارع، نشان دهنده نداشتن تعادل نسبی بین عناصر غذایی جذب شده بوسیله هندوانه می باشد و بیانگر نداشتن مدیریت صحیح و کوددهی نامتعادل در این مزارع می باشد.
  کلیدواژگان: هندوانه، شاخص های دریس، تعادل تغذیه ای، نرم های DRIS
|
 • Taleb Nazari, Esmael Dordipour, Reza Ghorbani Nasrabadi, Somayeh Sefidgar Shahkolaie, Mojtaba Barani Motlaq * Pages 1-17
  Background And Objectives
  Application of organic materials, such as humic acid, prevent from environmental pollutionand also increases sustainability by decline the harmful impacts of industrial fertilizers in agroecosystems. Humic acid has quasi-hormonal activity and not only increases plant growth and absorption of nutrients, but also improves plant resistance to stress.
  Materials And Methods
  In order to determine the effect of application method and different levels of humic acid on vegetative growth parameters and yield components of rapeseed (variety Hayola 308), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 10 treatments in 4 replications. Treatments included soil application of humic acid in 3 levels (1, 2 and 4 g/kg soil), spraying of humic acid in 3 levels (0.1, 0.2 and 0.4%) with irrigation water at 3 levels (1000, 2000 and 4000 mg/l) and control (acid humic-free). Soil application in the form of humic acid powder and in cropping time based on the soil weight of the pots and for spraying and consumption along with irrigation water, each of the spraying and together with irrigation water levels is divided into three equal parts and in three stages (establish of the plant, stem elongation and flowering) used. Spraying was performed at the end of the day and in order to make it more effective, several drops of moyan (foliar soap) were used to wet the leaves. The studied traits included leaf and stem fresh and dry weight, height bush, number of leaves and flowers, time to first flowering, silique length, seed per silique and silique per plant and 1000 grain weight, biological yield and harvest index.
  Results And Discussion
  The results of variance analysis of vegetative growth parameters, and yield components showed that all traits except leaf number per plant and leaf dry weight were significant at 1% level. The highest height, wet weight of leaf and stem and leaf and stem dry weight were related to treatment with 2000 mg/lit with irrigation water and the lowest was for control treatment. The highest number of flowers and amount of time to the first flowering was associated with 4000 mg/L treatment with irrigation water and control, whereas the lowest values for these traits respectively belonged to control and 4000 mg/L acid humic treatment with irrigation water. Also, the highest yield and yield components were related to treatment with 2000 mg/ L with irrigation water. The treatment of 2000 mg/L humic acid with irrigation water, due to the high dry weight of leaf and stem, seed per silique and silique per plant and 1000 grain weight, had the highest biological yield and harvest index, as well as the highest Biological yield and harvest index were 0.4% for spraying and 4 g/kg soil for soil application and its lowest for control treatment.
  Conclusion
  Application of humic acid can improve canola vegetative growth parameters and it could be used as a natural organic material to increase crop yield. The results showed that all three methods increased vegetative growth parameters, and yield components compared to control, but in general, 2000 mg/L acid humic with irrigation water was more effective than two methods of soil use and spray application.
  Keywords: 1000 grain Weight, Biological yield, canola, Harvest index, Humic acid
 • Saeed Hojati * Pages 19-36
  Introduction
  Due to the intensified industrial activities and excessive application of pesticides and insecticides as well as fertilizers and industrial organic waste over the last few decades, there has been a great deal of concern about the accumulation of heavy metals in soils across the northern parts of Khuzestan Province as the agriculture hub of the province. This study attempted to examine the effect of land uses and soil parent materials on spatial variability of copper and lead elements and to specify the critical points (hotspots) contaminated with these metals across the northern parts of Khuzestan Province.
  Materials And Methods
  A total number of 300 composite soil samples (0-10 cm) were collected randomly at short, medium and long intervals across urban, agricultural and natural areas in north of Khuzestan, respectively; covering several cities including Shushtar, Shush, Izeh, Bagh Malek, Andika, Gotvand, Dezful, Masjed Soleiman, Lali and Andimeshk. Moreover, 26 samples were retrieved from the region in order to evaluate the effect of parent materials. Then, the physical and chemical properties of samples were specified after transporting them to the laboratory and preliminary arrangements under standard procedures. Furthermore, the total concentrations of lead and copper were measured using Varian A240 atomic absorption spectrometer (AAS) equipped with a graphite furnace.
  Results And Discussion
  The results indicated that the maximum of total concentrations of lead, and copper were found in lands with industrial use, while the urban, agricultural, pasture and forest land uses accounted for the next values. When the total concentrations of these elements compared with the safe limits suggested by other countries, it was understood that the soils were not contaminated with lead and copper elements. However, the lands with industrial use were closer to critical levels. The greatest values of geoaccumulation index (Igeo) were found in industrial and urban land uses, whereas lands under agriculture, pasture and forest uses took up the lower ranks, respectively. Examination of the effect of parent materials on the distribution of lead, and copper across the study area demonstrated that the highest concentration of these elements could be arranged as shales > marl > indiscriminate sediment > sandstone > limestone. Besides, the comparison of total concentrations of heavy metals lead, and copper in soils and corresponding parent materials revealed that the concentrations of these elements were greater in soils as compared to those in the parent materials.
  Conclusion
  When concentrations of lead and copper in soils and parent materials, and in the land uses are compared, it could be concluded that both anthropogenic and geogenic sources have contributed to the distribution of lead and copper in the study area.
  Keywords: Anthropogenic, geogenic, shale, geo-accumulation index
 • Hoseeinali Alikhani * Pages 37-53
  Background
  water deficiency is one of the most limiting factors of agricultural production in arid and semiarid areas. In recent years beneficial microorganisms were evaluated as one of the techniquesto reduce the effects of drought stress and increase sustainable agricultural production. Therefore, this study was performed to evaluate the effect of mycorrhizal fungi on growth and uptake of some elements on lentil under drought stress conditions.
  Materials And Methods
  Experiment was performed as factorial test in a completely randomized design including two factors, drought stress at four levels (20%, 40%, 60%, and 80% PAW) and mycorrhizal fungi at four levels (Rhizophagus intraradices and Funneliformis mosseae, a mixture of two fungal species, and control), in growth chambers at Department of Soil Science and Engineering, Tehran University, 2014. After growth period, the effect of different treatments on growth traits such as number of nodules, shoot and root dry weights, number of sheaths, chlorophyll index, root colonization, plant height and content of elements of N, P, K, Fe, and Zn in the shoot were measured and recorded. Analysis of variance and mean comparison of data were performed with SAS software and Duncan’s test (pFindings: The results showed that all measured plant traits due to the effect of water stress decreased, so that dry matter of shoot, root dry weight, number of sheaths, leaf chlorophyll index, root colonization and plant height at the highest level of stress S1 than the control NS, respectively 49.99, 41.12, 11.2, 24.4, 26.06, 28.09 and 22.15 percent reduced. The interaction of water stress and mycorrhizal fungi on all measured traits except for plant height, root dry weight, chlorophyll index, zinc, phosphorus and potassium was significant (p
  Conclusion
  Water stress had a negative impact on all indicators of growth, but the greatest reduction in root and shoot dry weight was seen. The use of mycorrhizal fungi had a significant effect on growth traits and nutrient uptake. The use of mycorrhizal fungi R. intraradices and F. mosseae reduced the negative effects of water stress and led to the increase of growth and more absorption of elements.
  nt.
  Keywords: Drought, Shoot dry weight, Root colonization, Iron, Number of sheaths
 • Isa Esfandiarpour Borujeni * Pages 55-72
  Background and objectivesþ:þý Because of wide variety of soil properties (including physical, chemical ýand biological), the type and rate of change of these properties in relation to the cultivation of ýagricultural products is great importance. For optimal management of soil, it is need to know these ýproperties. Since it is very expensive to measure soil characteristics in the laboratory and for a broad ýarea, estimation of their spatial distribution is required. This study has estimated some soil physical and ýchemical properties in geoform map units of some parts of Sarduieh region using the conventional soil ýmapping method, kriging and their combination as single estimator and has compared the results with ýeach other.ý
  Materials And Methods
  150 observation points (with a mean distance of 200 m) as a random classified ýsampling pattern were taken from the topsoil (0-30 cm) of the area. Besides, undisturbed samples were ýtaken from each observation point by cylinder. After air drying the samples and passing them through ýthe 2 mm sieve, required laboratory analyses were done on the samples. After calculation of estimated ývalues and error variance of the studied variables using the mentioned estimators, their validation was ýconducted using coefficient of determination (R2) and relative root mean square error (RMSE%). ý
  Results
  All the studied soil properties, except bulk density and soil reaction, had moderate variability. ýThe spatial structure of all variables (except volume percentage of coarse fragments, organic matter ýpercentage, and electrical conductivity, which had strong spatial structure) was moderate and spherical ýand exponential models were well able to model the spatial structure of soil properties. The range of ýmodels for various properties was variable between 450 m for field capacity and 1945 m for soil ýreaction. ý
  A distance of approximately 880 meters, which represents an average range of studied properties, can be ýconsidered as an optimum sampling distance for future studies in this region. ý
  Conclusion
  Results showed when the spatial correlation class of a variable was strong, the kriging ýestimator and combined method had a more successful estimation of that property. Besides, in such ýsituation, using combined estimator leading to a significant reduction in amount of estimations’ bias. ýOn the other hand, using the combined method for estimating other soil properties in the study area ýthat had moderate spatial correlation classes did not have a significant preference than two other ýestimators, i.e, geoform and kriging maps.
  Keywords: Soil spatial variability, Geopedology approach, Kriging, Conventional soil mapping
 • Seyed Abdolsaheb Hossinie, Reza Ghorbani Nasrabadi * Pages 73-90
  Background
  Potassium is the most abundant macronutrient in 15-cm of soil layer. Micas, K-feldspars and vermiculites are three important groups of minerals containing potassium. Soil microorganism play an important role in the natural cycle of potassium, so potassium solubilizing microorganisms in the soil can be used as an alternative technology for increasing available K for plants. Glauconite micaceous minerals are considered as a source of natural origin non-chemical fertilizers, so they can be a good source of potassium. The aim of this research was to study the effects of inoculation of potassium solubilizing bacteria with indigenous shale containing glauconite on the yield and yield components of wheat in field conditions.
  Materials And Methods
  After isolation and identification of potassium solubilizing bacteria, and determination of growth indices, molecular identification of isolates was done. Based on the ability to solubilize potassium, the isolate was selected for field experiment and was identified with 16S rRNA test. Glauconite mineral was collected from near the village of Aq-Taqeh Maravetappe in Golestan Province, then transferred to Biology Laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GAU). It was then powder by hammer and shale containing glauconite particles passing through 60 mesh sieve that the particle size was less than 250 microns were prepared for testing. XRD and XRF studies were conducted on glauconite mineral. This study was conducted as a randomized complete block design with nine treatments consisting: 1- control, 2- inoculation of bacteria glauconite, 3- inoculation of bacteria glauconite organic matter, 4- inoculation of bacteria organic matter, 5- glauconite organic matter, 6- glauconite, 7- sulphate fertilizer treatment, 8- bacteria treatment, 9- treatment of organic matter, replicated three times during 2015- 2016 in the research farm of GAU on Karim wheat cultivar in rainfed conditions. The measured traits were including yield and yield components of wheat.
  Results
  Experiments showed that glauconite mineral is containing potassium oxide (3.2%), iron and other micronutrients that can be used by plants. Results showed that treatments had a significant effect (P
  Conclusion
  Analysis of variance and means comparison showed that the incorporation treatment of glauconite-organic matter-bacteria compared with potassium sulfate fertilizer significantly increased the yield of wheat. This study showed the significant effect of potassium solubilizing bacteria on native shale containing glauconite in supplying potassium for plants and glauconite mineral alone or in combination with bacterial inoculation and organic matter can release potassium and can be used to provide part of the required potassium of plant as a potassium fertilizer.
  Keywords: Microorganisms, Nutrient elements, Organic matter, Potassium containing minerals
 • Sedeigheh Gran Malik, Shahrokh Gharanjik, Shahin Shahsavani * Pages 91-106
  Background And Objectives
  Chemical fertilizers have important role in increasing crop production in unit square meter, but studies showed that using these fertilizers for long period with strong salts in them cause damage to soil physical and chemical properties like soil infiltration, bulk density and decrease in plant root penetration that ultimately decrease crop production. The aim of this research was to estimate desirable proportions of chemical fertilizers and organic manure with the aim of reduction in consumption of chemical fertilizers
  Methods and materials. For the study of the combined effect of different chemical fertilizers and manure (sheep) to reach suitable fertilizers combination (Thompson novel orange) an experiment was conducted at 2013 in one of the orchard at Sari district with low organic C. This research carried out on five years old citrus threes. This experiment carried out as factorial experiment on the base of complete randomized block design with 9 treatments and three replications. Treatments included three manure levels (0, 6 and 12 kg per) and three levels of macro fertilizer including potassium sulphate, ammonium sulphate and super phosphate triple (0, 30 and 60 percent on the bases of soil test).
  Result and discussion. The results of analysis of variance on orange leaf nitrogen showed that simple effect of chemical fertilizers and organic manure and their interactions were significant at 5% level. The interaction between factors under studies for this trait showed that chemical fertilizers are under influence of organic manure. The results of analysis of variance showed that simple effect of chemical fertilizers and interaction effects of chemical fertilizers and organic manure on orange leaf phosphorus were significant at 1% level. Mean comparisions showed that highest phosphorus absorption were related to 60% chemical fertilizers use and 6 and 12 kg manure which were statically in same group. The results of analysis of variance showed that the simple effect of different levels of chemical fertilizers and its interactions with manure on orange leaf potassium absorption were significant at 1% level. Mean comparison of interactions showed that the highest potassium absorption were with T8 treatment. The analysis of variance for sulphur absorption showed that simple effect of chemical fertilizer and manure were significant at 1% level and their interactions were significant at 5% level. The results from analysis of variance showed that simple effect of chemical fertilizer and its interaction with manure on orange leaf calcium absorption were significant at 5% level and simple effect of manure on orange leaf absorption were significant at 1% level.
  Conclusion
  The highest nitrogen, phosphorus and potassium of Thompson leaf were obtained with application of 60% chemical fertilizer and 6 kg manure. The highest absorption of calcium, magnesium, Iron, manganese and zinc in Thompson orange leaf were obtained with 30% chemical fertilizer application and 12 kg manure.
  Keywords: Nutrient elements, sheep manure, nitrogen, phosphorus, Potassium
 • Seyfollah Fallah * Pages 107-121
  Background And Objectives
  The management of adding fertilizer is one of the essential factors for success in the cultivation of medicinal plants. The precise application of nutrients, not only plays an important role on performance improvement, but also is effective on improving the quality of created products. Animal manure has ecological and agronomic benefits, but its surface broadcast of the manure in the field requires a large amount of such manure which is followed by economical and environmental cost consequences, thus the aim of present research is to evaluate the effect of application method and different levels of manure on performance and concentration of some garlic nutrients.
  Materials And Methods
  the experiment carried out factorially in a randomized complete block design with three replications at the Research Station of Shahrekord University in 2014. Treatments consisted of three levels of cattle manure (27, 40 and 53 ton/ha) and two methods of manure application (surface broadcast and subsurface application). The traits such as photosynthesis pigments, plant height, clove number, clove weight, performance, nitrogen concentration, concentration phosphorus, concentration potassium, and sulfur concentration and nitrate concentration were measured.
  Results
  The results showed the highest amount of chlorophyll b observed in surface broadcasting of 27 ton/ha of cattle manure with an average of 1.23 mg/g. The highest plant height observed in subsurface application of 53 ton/ha of cattle manure and surface broadcasting of 40 ton/ha of cattle manure with the averages of 52.8 and 53.3 cm, respectively. The maximum clove number with an average of 10.78 cloves per plant obtained in surface broadcasting of 40 ton/ha of cattle manure. The maximum clove weight was recorded in surface and subsurface application of 53 ton/ha cattle manure, 4.94 and 4.58 g, respectively. The highest concentration of nitrogen is belonged to surface application of 43 ton/ha of cattle manure with average of 1.9 g/kg, but the highest amount of phosphorous gained in subsurface application of 53 ton/ha of cattle manure with average of 1.8 g/kg. The subsurface application of 27 ton/ha of cattle manure showed more potassium concentration than other treatments. Sulfur concentration in subsurface method of cattle manure showed an increase of 6.6 percent than surface broadcasting. Subsurface application treatments of 27 and 40 ton/ha, and surface broadcasting treatment of 53 ton/ha had the maximum amount of performance. Low concentrations of nitrate observed in subsurface application of 40 ton/ha and surface broadcast of 27 and 53 ton/ha of cattle manure.
  Conclusion
  According to the results, among the applicable treatments, subsurface treatment of 40 ton/ha of cattle manure was the best, because it had the maximum performance and also reduced the nitrate concentration in garlic.
  Keywords: Yield, Sulfur, cattle manure, nitrate
 • Azam Razavi Nasab, Alireza Astaraie, Ahmad Tajabadipour, Amir Fotovat * Pages 123-138
  Introduction Production of pistachio is not often economical as located mainly in saline-sodic soils. Amendments such as gypsum and sulfur are cheap and convenient available. Gypsum can introduce calcium to the soil and replace exchangeable sodium and sulfur with production sulfuric acid and then pH reduction will increase the availability and absorption of plant nutrients from soil. Humic acid can also improve physical, chemical and biological soil properties and stimulate growth via its effects on plant metabolism. Therefore, the objective of this research was to study the influence of gypsum, sulfur and humic acid on some properties of pistachio leaves and some soil properties.
  Materials and Methods A field experiment was accomplished as a randomized complete block design in two years (split plot) with three replications in Izadyaran Company (30 km south of Sirjan). Treatments were consisted of two chemical amendments (gypsum and sulfur, 10 Mg ha-1) as main plot factor and methods of HUMAX applications (control, soil application 40 L ha-1, and foliar application 2.5 L ha-1), as subplots. Analysis of variance was performed by multiplex analysis. Chemical matters were poured in to the pit of planting and mixed thoroughly with soil and an one-year-pistachio seedling was planted (February 2012) Then three months after planting, HUMAX was applied (June 2012). HUMAX application was repeated in the following year (June 2013). Leaf sampling and soil sampling for the measurement of some leaf and soil properties were performed in the middle of summer (August 2012 and 2013) and at the end of winter (February 2013 and 2014), respectively.
  Results and Discussion Results showed that over a year, the amount of chlorophyll-a, carotenoids and leaf K declined (pConclusion The findings of this study showed that one of the best combinations for increasing the some physiologic properties of pistachio leaf were sulfur plus soil application of HUMAX especially with passing the time. Leaf K and P increased with gypsum and soil application of HUMAX. Sulfur application improved bulk density, mean weight diameter and water aggregate stability. Electrical conductivity can be reduced with time and soil N increased.
  Keywords: Gypsum, HUMAX, Pistachio, Soil salinity, Sulfur
 • Naeime Enayatizamir * Pages 139-152
  Background And Objectives
  Potassium is one of the mostly needed essential nutrients and also abundant absorbed cation by the plants. Due to imbalanced fertilizer application, potassium deficiency is becoming one of the major constraints in crop production. Potassium deficiency resulted leaves dieback and grain yield reduction of wheat. Most of potassium in soil exists in the form of unavailable for plant. Plant growth promoting bacteria have the ability to increase the availability of nutrients for plant uptake. This study aimed to investigate the effect of potassium solubilizing bacteria to utilize soil potassium by wheat.
  Material and
  Methods
  The factorial experiment was conducted at greenhouse condition as a randomized complete design at three replications. Treatments consisted of four levels of bacteria (without inoculation (control), inoculation with Enterobacter cloacae R33, inoculation with Pseudomonas sp, inoculation with both Enterobacter cloacae R33 and Pseudomonas sp) and two levels of K2So4 (0 % and 50 % of potassium requirement). During the experiment, plant height and chlorophyll index were measured. At the end of cultivation period, dry weight of root and aerial part and also potassium concentration of root, shoot and grain was determined using flame photometer after dry digestion. Grain yield (5 shrubs per pot) and potassium uptake in grain was also determined. Exchangeable potassium of soil was measured using ammonium acetate.
  Results
  Soil exchangeable potassium content using any of the bacterial treatments compared to control showed a significant increase (P
  Conclusion
  The Maximum amounts of all measured properties in the treatment containing Enterobacter cloacae indicating possibility of its application as proper alternative of chemical fertilizer to reach optimal production and sustainable agriculture.
  Keywords: Fertilizer, Growth, Potassium, Uptake, Yield
 • Moslem Servati *, Majid Pishnamaz Ahmadi Pages 153-166
  Background And Objectives
  The FAO framework for land suitability evaluation is the most commonly used and is based on the biophysical properties and socioeconomic parameters of lands. The FAO framework for land suitability and soil mapping application a Boolean approach that has been criticized by some of authors. Because the Boolean representations ignore the continuous nature of soil and uncertainties in measurement .Also for overcoming problems related to vagueness in definition and other uncertainties, Fuzzy set methodologies have been proposed. Analytical Hierarchy Process (AHP) calculates the needed weighting factors with the help of a preference matrix where all identified relevant criteria are compared against each other with reproducible preference factors. Finally the derivation of suitability using Fuzzy AHP method was not just based on the fuzzy membership function values, but also the weighting values allocated to any criterion. This article uses of Fuzzy–AHP methods to land suitability evaluation. The method were evaluated application a case study which model the opportunities for chickpea production under irrigation conditions in the Hashtrood region in East Azarbaijan province, IRAN.
  Materials And Methods
  Soil morphological and analytical data were obtained from 29 sampling profile on Chickpea farms. Then a number of relevant soil and landscape criteria were identified through the literature and their weights specified as a result of discussions with local experts. For land suitability evaluation by FAHP approach, First hierarchical structure employed, Second asymmetric and symmetric models were used for land characteristics, Third Weighting the model criteria provides relative measures of the interaction and importance of the criteria. The weights were obtained through a pairwise comparison analysis in an AHP approach in discussion with local experts, Fifth the weighted criterion layers are generated using the relative function, Finally The suitability is calculated by combining the weighted criterion layers. For assessing of accuracy of modeling, has been used matching of between suitability and actual production maps.
  Results
  The results indicated that cation exchange capacity (0.179), available-water-holding capacity (0.161) and soil calcium carbonate (0.143) have higher weights than other criteria and therefore they are considered as the most significant criteria in the study area. The results of the Fuzzy AHP approaches showed that no locations in the study area were mapped with a degree of suitability equal to 1. In this model, a number of locations in specific criteria were given MFs of 1 due to the strength of support they offered in the overall assessment of chickpea suitability. However, the derivation of the overall suitability using the Fuzzy AHP approach was not only based on the fuzzy membership function values but also the weighting values allocated to each criterion. The results of the Fuzzy AHP showed that the majority of the study area has membership values to the set of suitability between 0.6 and 0.7. Agreement between land suitability and actual map is 76.7; also this model has been presented good result for land suitability of chickpea in study region. The results of this work provide information to decision-makers in their land planning decisions and further work should develop trial plots to ground truth the suitability measures.
  Conclusion
  Fuzzy AHP approaches accommodate the continuous nature of some soil properties and produce more intuitive distributions of land Suitability Indexes.
  Keywords: Experts opinions, Map accommodation, Membership function
 • Ebrahim Sepehr * Pages 168-180
  Background And Objectives
  Nutritional diagnosis is an important tool for increasing quality and quantity of yield through efficient fertilization management. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) can be used as an efficient method to interpret the results of plant analysis and the nutritional needs of agricultural and horticultural crops. Despite the importance of watermelon production in West-Azerbaijan (700 ha), there is no research paper about nutrition of watermelon, so this research carried out to evaluate nutritional status of this crop, to determine of DRIS norms and nutrient priority order for watermelon in this region.
  Material and
  Methods
  DRIS norms were established from a data bank of nutrient concentration of leaves (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B) and fruit yield of 147 samples collected from watermelon fields in Poldasht, West-Azerbaijan. The fields were divided into high-yield (≥ 40.5 ton ha-1; 23% of fields) and low-yield (
  Results
  Nutrient sufficiency ranges of watermelon obtained from DRIS method were: 2.5 - 3.4, 0.16 - 0.34, 1.8 - 2.25, 1.4 - 2.3, 0.3 - 0.65% for N, P, K, Ca, Mg, respectively and 59 - 164, 44 - 121, 33 - 57, 9.3 - 20.5, 11- 43 mg/kg of dry matter for Fe, Mn, Zn, Cu, B, respectively. The optimum concentrations of N, P, K, Ca, Mg were 2.1, 0.2, 1.8, 1.55, 0.33% and for Fe, Mn, Zn, Cu, B were 83, 71, 34, 11, 17 mg/kg, respectively.
  Conclusion
  From 45 selected nutrient ratios as DRIS norms, 41 norms had variance ratio more than 2 indicating the importance of the constitutive nutrients of these ratio in yield. Nitrogen had the most negative DRIS index among all macro elements that thirty five percent of studied fields (42 fields) are nitrogen deficient and nitrogen was in the first or second deficiency order in the fields. There were potassium, magnesium, calcium, phosphorous, zinc, iron, copper, manganese, and boron deficiencies in the 22%, 20%, 12%, 7%, 31%, 21%, 16%, 11%, and 9% of watermelon fields, respectively. Among micro nutrients, zinc had the most negative DRIS index and the most deficiency in 73% of fields. Based on this study priority of nutrients were as N > K > Mg > Ca > P for macro nutrients and Zn > Fe > Cu > Mn > B for micro nutrients. Plants have high nutritional balance index (NBI) indicating relatively imbalance of absorbed nutrients by watermelon and imbalance fertilizer application in the studied fields
  Keywords: Watermelon, Balanced Nutrition, DRIS indices, DRIS Norms