فهرست مطالب

هیدروفیزیک - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • داریوش منصوری *، مسعود صدری نسب، محمد اکبری نسب صفحات 1-13
  در این تحقیق تغییرات دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM بررسی شد. مدل POM، مدلی اقیانوسی با مختصات عمودی سیگما، شبکه ی افقی منحنی وار راست گوشه است. در این مدل از داده های میدان دما و شوری WOA و از داده های باد، بارش، تبخیر، یخ، تابش امواج کوتاه و بلند، اخذ شده از بانک داده های روزانه ECMWF، با دقت 7/5 دقیقه و با گام زمانی 6 ساعته، استفاده شده است. برای داده های رودخانه ها از میانگین ماهیانه ی داده های NRL، و برای ژرفاسنجی از داده های GEBCO08 با دقت 3 0 ثانیه استفاده شد. ابتدا برای مدت ده سال (1997-1988) ، مدل اجرا شد و نتایج آن پس از بررسی پایداری، با داده های میدانی موجود (1996) مقایسه و تطابق خوبی بین الگوی تغییرات دما و نیز شوری مشاهده شد. در ادامه مدل برای ده سال اخیر (2005-2014) اجرا شد از نتایج این تحقیق، بیشینه اختلاف دمای میانگین ماهیانه سطحی دریای خزر در ماه های فوریه، مه، اوت و نوامبر به ترتیب برابر °C18، °C13 ، °C11 و °C20 و بیشینه اختلاف شوری میانگین ماهیانه سطحی به ترتیب برابر2/8 ، 3/2 و psu 4/8،5/2می باشد. گرادیان شوری در عمق در ماه های فوریه و اوت در بخش های غربی دریای خزر نسبت به بخش شرقی دارای شدت بیش تری است اختلاف دمای سطحی ناحیه غربی و شرقی حوضه میانی در ماه اوت و پروفایل دمای آن، نشان از فراجوشی آب این بخش از دریای خزر می باشد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، ساختار دما و شوری، مدل POM، داده های woa، دریای خزر
 • جعفر عزیزپور *، سیدمصطفی سیادت موسوی، وحید چگینی صفحات 15-24
  این مقاله به بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی آب در محدوده ی تنگه ی هرمز می پردازد. داده های دما، شوری و آب برای سه فصل زمستان 1391، بهار و تابستان 1392 با استفاده از دستگاه CTD اندازه گیری و بررسی شد. همچنین توده ها و لایه های مختلف آب بررسی شد. کل ستون آب در بیش تر ایستگاه ها در فصل زمستان از نظر دمایی طور کامل مخلوط، ولی در فصل تابستان لایه ی سطحی کاملا همگن، و فصل بهار حالت گذار است. بیشینه مقدار تغییرات در ستون آب برای فصول زمستان، بهار و تابستان به ترتیب عبارت است از 2/0، 4/25 و 5/0. با تغییر فصول میزان آب خروجی از تنگه ی هرمز تغییر می کند به طوری که در فصل بهار آب خروجی از خلیج فارس در قسمت شرقی تنگه ی هرمز در ایستگاه های نزدیک به ساحل ایران قابل ردیابی است، و بر اساس داده های این تحقیق به نظر می رسد حجم آب بیش تری در این فصل از خلیج فارس خارج می شود. بررسی توده های آب در قسمت های مختلف تنگه ی هرمز نشان می دهد دو توده ی آب مجزا در قسمت شرقی تنگه ی هرمز در همه ی فصول اندازه گیری شده است. این در حالی است که در قسمت میانی و غربی تنگه ی هرمز دو توده ی آب مجزا فقط در فصل تابستان مشاهده می شود. همچنین در فصل تابستان سه لایه ی مختلف در کل ستون آب دیده می شود. جبهه هایی در مرز بین توده های آب تشکیل می شود که قدرت این جبهه ها به گردایان دما و شوری وابستگی دارد. شوری و آب چگال خروجی از خلیج فارس در فصل تابستان بیش تر از فصل زمستان است.
  کلیدواژگان: تنگه ی هرمز، دما، شوری، چگالی، اندازه گیری میدانی
 • محمد اکبری نسب*، عباسعلی علی اکبری بیدختی، مهدی جعفرزاده مایوان صفحات 25-31
  دریا محیطی پرتلاطم است و پدیده های زیادی در محیط دریا مشاهده می شود. شناخت این پدیده ها نیاز به داده برداری زمانی با گام مناسب آن پدیده است. در این مطالعه با استفاده از داده های مورینگ اندازه گیری شده جریان از دسامبر 1 9 9 6 تا مارس 1 9 9 8 توسط دانشگاه میامی در بخش جنوبی تنگه ی هرمز از سطح تا بستر، با روش های تحلیل طیفی متقابل و تحلیل طیف دوار، جریان های زیرسطحی برای مدت مذکور در اعماق مختلف تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که پدیده های غالب در این منطقه، در دوره های چهار ماهه، روزانه، نیمه روزانه و2 1 روزه مشاهده می شوند. با ترسیم نمودار طیف توان دوار برای اعماق مختلف، مشخص شد که از عمق 50 متری تا بستر، مولفه ساعت گرد در پیک های روزانه، نیم روزانه، 16 ساعته غالب می باشد. همچنین در نیمهی اول سال، اندازه ی سرعت جریان ها از نیمه ی دوم سال بیش تر است.
  کلیدواژگان: تحلیل طیفی، جریان سطحی و زیر سطحی، تنگه ی هرمز
 • مازیار خسروی*، سید مصطفی سیادت موسوی، صادق یاری، جعفر عزیزپور صفحات 33-39
  مطالعه حاضر نتایج اندازه گیری میدانی جریان در رودخانه کارون به مدت یک ماه از فصل بهار را ارائه می دهد. این اندازه گیری در ایستگاهی با عمق متوسط 5 متر و با فاصله تقریبی120 کیلومتر از انتهای شمالی خلیج فارس، به منظور درک بهتر هیدرودینامیک جریان انجام شده است. تحلیل طیفی جریان، انرژی بالایی را در فرکانس های کشندی نشان می دهد که بیانگر تاثیر کشند در این ایستگاه اندازه گیری است. نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان می دهد که بیشینه جریان اندازه گیری شده توسط دستگاه جریان سنجcm/s 70/6، دریاسو و برخلاف انتظار مقارن با زمان سیگنال کهکشند است. سطح بالای دبی رودخانه هم زمان با سیگنال کهکشند، عامل رویداد این سرعت بیشینه است. در این دوره اندازه گیری، مهم ترین عوامل تعیین کننده جهت جریان کلی رودخانه، کشند به همراه تغییرات سطح دبی رودخانه شناخته شد. همچنین قابل ذکر است که تحلیل هارمونیک داده های تراز سطح آب، M2، K1 و O1 را به ترتیب مهم ترین سیگنال های کشندی با غلبه نسبی کشند نیم روزه در دوره و مکان اندازه گیری معرفی می کند.
  کلیدواژگان: رود خانه کارون، جریان، کشند، دبی رودخانه
 • سرمد قادر *، دانیال یازجی، محسن سلطان پور، محمدحسین نعمتی صفحات 41-54
  نتایج حاصل از توسعه یک سامانه پیش بینی همادی برای مدل WRF جهت پیش بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس در تحقیق حاضر ارائه می شود. سامانه مذکور ترکیبی از ایجاد پریشیدگی در شرایط اولیه و استفاده از طرح واره های فیزیکی متفاوت می باشد. برای یافتن پیکربندی (های) مناسب مدل WRF از دیدگاه پارامترسازی های فیزیکی تعداد 14 پیکربندی انتخاب شده و پس از انجام اجراهای مدل برای چندین تاریخ منتخب و انجام اعتبارسنجی نتایج خروجی مدل به ویژه برای میدان باد، سه پیکربندی به عنوان پیکربندی های مناسب انتخاب شدند. سپس اعضای سامانه همادی با استفاده از ترکیب سه پیکربندی منتخب و ایجاد پریشیدگی در شرایط اولیه مدل با استفاده از روش مونت کارلو ایجاد می شوند. برای انجام شبیه سازی های مدل WRF برای هر یک از اعضای سامانه همادی از دو ناحیه محاسباتی تودرتو با تفکیک های مکانی 0/3 درجه و 0/1 درجه استفاده می شود. بررسی عملکرد پیش بینی های سامانه به کمک محاسبه پارامترهای آماری همچون ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا در مقایسه با داده های مشاهدات شامل داده های ایستگاه های هواشناسی موجود در منطقه و داده های اندازه گیری شده توسط سنجنده های ماهواره ای (مانند QuikSCAT و ASCAT) نشان از عملکرد مناسب میانگین همادی در مقایسه با پیش بینی قطعی برای پیش بینی میدان باد دارد.
  کلیدواژگان: پیش بینی همادی، میدان باد، مدل WRF، خلیج فارس
 • فرزانه محمدی*، اسماعیل حسن زاده، محمد فرمان آرا صفحات 55-66
  لایه آمیخته اقیانوسی ناحیه ای کاملا متلاطم از لایه فوقانی اقیانوس می باشد که از بالا توسط مرز مشترک هوا-دریا محدود شده و از زیر توسط توده آب گرم که ازنظر دینامیکی پایدار است، محصور می شود. باد و شناوری سطحی منابع ایجاد تلاطم درلایه آمیخته هستند. از آن جایی که لایه آمیخته اقیانوسی تاثیرات مهمی در صنایع نظامی، صنعت نفت، تغییرات آب و هوایی درازمدت دارد، مطالعه مشخصه های این لایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از معادلات فیزیکی نویر_استوکس و تطبیق دادن این معادلات با مدل PALM هم چنین با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگLES و موازی سازی به محاسبه تغییرات لایه آمیخته پرداخته شده است. مدل PALM که مدلی جوی_اقیانوسی است برای مطالعه شاره های متلاطم با اعدادرینولدز بالا مانند جو و اقیانوس با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب و دقیق به کار گرفته می شود. با استفاده از این مدل برای عرض جغرافیایی خلیج فارس با در نظر گرفتن ا ختلاف دمای بین جو و اقیانوس به عنوان منبع ایجاد تلاطم و شرایط مرزی مشترک در سطح دریا و جو شبیه سازی انجام شده است. تحلیل خروجی های مدل حاکی از تغییرات آمیختگی در ساختار قائم اقیانوس باتاثیرپذیری از جو و شرایط مرزی دیگر می باشد،که با نوساناتی در عمق و دیگر ویژگی های این لایه همراه است که این تغییرات می تواند نقش مهمی در پخش آلودگی های نفتی و نوسانات آب و هوایی و دیگر تغییرات در اقیانوس های جهان داشته باشد.
  کلیدواژگان: لایه آمیخته اقیانوسی، مدلPALM، شبیه سازی گردابه های بزرگ LES، خلیج فارس
|
 • Dariush Mansoury *, Masoud Sadrinasab Sadrinasab, Mohammad Akbarinasab Pages 1-13
  In this research, the variability in temperature and salinity field of the Caspian Sea was studied using POM model. In this model, temperature and salinity field’s data and wind field and the flux of atmospheric data were collected from WOA and ECMWF, respectively, with a resolution of 7.5 minutes and the time step of 6 hours and for Bathymetry data from GEBCO08 with an spatial resolution of 30 seconds is used. Initially, the model for ten years (1988-1997) was carried out. After examining the stability of the output with observation data available (1996) were compared, that good agreement between their temperature and salinity changes observed. The results showed, the maximum monthly average surface temperature difference of the Caspian Sea in February, May, August and November are 18 °C, 13 °C, 11 °C, 20 °C, respectively and the maximum monthly average surface salinity difference are, 2.8 psu, 3.2 psu, 5.2 psu and 4.8 psu, respectively. Salinity gradient in depth in February and August in the western part of the Caspian Sea to the eastern part has been stronger. Surface temperature difference between the eastern and western part of the middle basin, in August, and its temperature profile indicates the upwelling phenomena in this part of the Caspian Sea
  Keywords: modeling, salinity, temperature structures, POM model, WOA data, Caspian Sea
 • Jafar Azizpour *, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, Vahid Chegini Pages 15-24
  This paper investigates the spatial and temporal changes of water physical parameters in the Strait of Hormuz. Temperature, salinity, and density measured and investigated for winter 2012, spring and summer 2013 by using CTD probe. Moreover, different water masses and layers were studied. The whole water column thermally, at most stations were completely mixed in the winter. Surface layer, namely mixed layer, is completely homogeneous in summer. Spring time is a transition state of water properties between winter and summer. Maximum changes of water column density were 2.0, 4.25, and 5.0 for winter, spring and summer, respectively. Water volume of Persian Gulf outflow change seasonally and sometimes Persian Gulf outflow was traceable near Iranian coast in spring. Based on this research, it seems that Persian Gulf outflow water volume was maxima in the spring time. Study of water masses in different parts of the Strait of Hormuz shows two different water masses in the eastern part of the strait. In summer, only two separate water masses were traceable in the central and western part of the Strait. It was also evident that, there were three-layers in the water column in summer. At the interface of water masses, fronts of different strengths depending on temperature and salinity gradients were formed. Salinity and sigma-t of Persian Gulf outflow in summer were more than those of winter
  Keywords: Strait of Hormuz, temperature, Salinity, Density, field measurements
 • Mohammad Akbarinasab *, Abas Ali Aliakbari Bidokhti, Mehdi Jafarzadeh Mayvan Pages 25-31
  The marine is a dynamic and continuously changing environment with many phenomena that have specific characteristics. In this study, the mathematical methods such as cross-spectral analysis and Rotary spectrum analysis and calculation have been made using moored acoustic Doppler current profiler data from the Straits of Hormuz during the period December 1996 to March 1998.The results showed that the highest peak energy domains occur in the four-month, diurnal, semidiurnal and 21 days phenomenon. In order to study the temporal variation characteristics of the current at the mooring station, we calculated the current fluctuations from 10 to 101m levels by using the cross-spectral analysis and Rotary spectrum analysis methods.
  Keywords: Spectral analysis, surface, subsurface currents, the Straits of Hormuz
 • Maziar Khosravi *, Seyed Mostafa Siadat Mousavi, Sadegh Yari, Jafar Azizpour Pages 33-39
  This study represented results of the in-situ measurements of flow in the Karun River for a period of one-month length in the spring season. The measurements were carried out in a station with average depth of 5 m, located approximately 120km distance from the northern head of the Persian Gulf. It was aimed to improve our understanding of flow hydrodynamics in the Karun River. Spectral analysis of current showed a high energy in tidal frequencies which represent the tidal influence on this station. Unexpected, results from the field work show that the the maximum measured flow was 70.6 cm/s in seaward direction, coincidence with neap tide. It was due to the high level of river discharge. In this period, the most important reasons for the change flow direction were identified to be tide and river discharge fluctuation .Also, it is worth to mention that Harmonic Analysis of water level varations introduces M2, K1and O1 as the main tidal constituents with dominant of semi-diurnal tide at the location of observation
  Keywords: Karun River, Current, tide, river discharge
 • Sarmad Ghader *, Daniel Yazegi, Mohsen Soltanpour, Mohammad Hossein Nemati Pages 41-54
  This work is devoted to present the results of an ensemble prediction system developed for the Weather Research and Forecasting (WRF) model to predict surface wind over the Persian Gulf. To construct the ensemble members a combination of perturbed initial condition (using Monte Carlo method) and model perturbations (using multi physical parameterization schemes) is employed. Here, an ensemble prediction system with 15 members (three physical parameterization schemes and five initial condition perturbations for each one) is used to generate the surface wind and other meteorological field predictions over the Persian Gulf. Assessment of the ensemble mean against the observational in situ and satellite (e.g., ASCAT and QuikSCAT) data indicates promising performance of the ensemble prediction system over the deterministic predictions.
  Keywords: ensemble prediction, wind field, WRF model, Persian Gulf
 • Farzane Mohammadi *, Smaeyl Hasanzadeh, Mohammad Farmanara Pages 55-66
  The ocean mixed layer (OML) is a quite turbulent area of the upper layer of the ocean, that is bound from above by air-sea interaction and limited from below by warm water masses that are dynamically stable. Surface buoyancy and wind are sources turbulence in the mixed layer. Since the ocean mixed layer plays an important role in the military industries, oil industry and in the long-term climate change, then recognition characteristics of OML is necessary. In this study, using the Navier-Stokes equations and adapting the PALM(Parallelized Large Eddy Simulation) model equations, also using Large Eddy Simulation method ,LES, and clustering (parallelism) to calculate changes has been mixed layer. PALM is a model that for the study of turbulent fluids with high Reynolds numbers like atmosphere and ocean, taking into account the appropriate and accurate boundary conditions. Using this model for the Persian Gulf Latitude, temperature difference between ocean and atmosphere and wind stress produce free and forced convections respectively. Model outputs show variability in the pattern of circulation and mixing during the different seasons. These variabilities can play an important role in the oil pollutions, climate change and other change in the global ocean.
  Keywords: ocean mixed layer, PALM model, large eddy