فهرست مطالب

 • سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 97، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله اصیل
 • افشین جعفرزاده *، سید محمد میراسکندری، بهناز معماری، نگار افتخاری، جلیل مکارم، شهرام صمدی، کسری کروندیان، نیما نظری، اصغر حاجی پور صفحات 2-10
  مقدمه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دوز وریدی میدازولام و فنتانیل داخل وریدی به عنوان پیشداروی بیهوشی بر روی اضطراب و در نتیجه بر روی تغییرات همودینامیک خانمهای باردار به دنبال آنستزی اسپاینال است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ( RCT ) دو سو کور، 145 خانم باردارکاندید سزارین به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. میزان استرس بیماران در بدو ورود به اتاق عمل با استفاده از پرسشنامه DASS2 مورد ارزیابی قرار گرفت. در بیماران گروه اول (میدازولام) 1 میلیگرم میدازولام (با حجم 1 سی سی)، در گروه دوم (فنتانیل) 50 میکروگرم فنتانیل (با حجم 1 سی سی ) و در گروه سوم (کنترل) یک سی سی سالین نرمال قبل از انجام پرپ و درپ اسپاینال آنستزی، به صورت وریدی تزریق شد. پس از انجام آسنتزی اسپاینال در پوزیشن خوابیده به پهلو برای تمامی بیماران متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، طول مدت سزارین، سطح حسی بلوک، گراویدیتی، ضربان قلب، فشار خون سیستولی، دیاستولی ومتوسط شریانی (قبل از انجام اسپاینال آنستزی و هر یک دقیقه تا 5 دقیقه و سپس هر 5 دقیقه تا انتهای عمل) و آپگار بدو تولد نوزاد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS ورسیون 22 آنالیز شد.
  کلیدواژگان: میدازولام، فنتانیل، تغییرات همودینامیک، آنستزی اسپاینال
 • همایون آقامحمدی، د علیرضا ی، ناصر شخص سلیم، هستی حسنی صفحات 11-19
  مقدمه
  سیستوسکپی یک روش موثر مطمئن و آسان برای تشخیص و پیگیری در بیماران با هماچوری، نشانه های راه ادراری تحتانی و تومورهای مثانه و یکی از رایج ترین آزمون ها در بیماران سرپایی اورولوژی در کلینیک ها است. در مقایسه با سیستوسکپی انعطاف ناپذیر، سیستوسکپی انعطاف پذیر سبب درد کمتری می شود و با علائم کمتری بعد از انجام فرآیند همراه است. اگر چه سیستوسکپی انعطاف پذیر معمولا به خوبی تحمل می شود ولی بعضی از بیماران به خصوص در لحظه ورود سیستوسکوپ احساس ناراحتی میکنند. ( 1، 2 و 3) روش های متعددی برای کاهش درد بعد از عمل سیستوسکپی وجود دارند که هر یک کارآیی و اثربخشی خاص خود را دارد و لذا نیاز به انجام مطالعات مختلف جهت تعیین و مقایسه میزان اثربخشی روش های مختلف وجود دارد. در این مطالعه به مقایسه اثر متوکسی فلوران و ژل لیدوکائین بر روی درد بعد از سیستوسکپی پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخل های که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی غیر کور انجام شد، بیماران بین 20 تا 55 سال تحت سیستوسکپی پس از اخذ رضایتنامه کتبی (بعد از ادای توضیحات لازم) وارد مطالعه شدند. در ادامه بیماران به صورت تصادفی ساده (یکی در میان) در دو گروه قرار گرفتند که یک گروه 15 دقیقه قبل از انجام عمل 20 سی سی ژل لیدوکائین 2 درصد گرفته و یک گروه 10 - 8 نفس عمیق از متوکسی فلوران استنشاق کردند. در ادامه ضربان قلب، فشار خون، اشباع اکسیژن شریانی و درد (براساس نمره عددی درد از صفر تا 100 ) قبل از مداخله، هنگام تجویز دارو، هنگام ورود دستگاه، هنگام بررسی داخل مثانه، بلافاصله بعد از عمل و 15 دقیقه بعد از عمل بررسی و در دو گروه مقایسه شدند.در هر مقطعی از مطالعه در هر گروه اگر بیمار درد با نمره بیشتر از 30 پیدا کرد (بر اساس مقیاس دیداری درد استاندارد شده) الفنتانیل ده میکروگرم در هر کیلوگرم تجویز و میزان مصرف الفنتانیل در دو گروه مقایسه شد. برای تجویز متوکسی فلوران از پنتراکس استنشاقی همراه activated charcoalscavenging chamber استفاده کردیم. (غلظت متوکسی فلوران % 7/ 0- 5/ 0) به هر بیمار حداکثر 1 ویال (معادل 3 میلیلیتر) بدون همراهی با اکسیژن مکمل تجویز شد( 4). دو هفته بعد BUN،Cr،SGPT،SGOT ،Alkaline phosphatase بیماران اندازهگیری شد.
  کلیدواژگان: ران، و، درد
 • مهناز منتظری، نگین اسماعیل پور بزاز، شیرین افهمی صفحات 20-28
  مقدمه و هدف
  پنومونی وابسته به ونتیلاتور یکی از عوارض ونتیلاسیون مکانیکی است و تشخیص آن در نظام مراقبت بر اساس قضاوت های کلینیکی، باعث تفاوت زیاد در امر گزارش دهی می شود. مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها برای رفع این موانع از سنجه های عینی (وقایع وابسته به ونتیلاتور) استفاده کرده است. با توجه به اینکه در ایران برای نظام مراقبت و گزارش دهی پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیمارستان ها همچنان از تعاریف قبلی CDC استفاده می شود،این مطالعه جهت بررسی مقایسه ای نظام مراقبت پنومونی ناشی از ونتیلاتور بر اساس تعاریف قبلی و جدید CDC پایه ریزیشد.
  مواد و روش ها
  جهت انجام این مطالعه اینده نگر،اطلاعات مربوط به نظام مراقبت بیماران 4 بخش مراقبت ویژه بیمارستاندر طول مدت یک ماه جمع آوری شد.تشخیص پنومونی ناشی از ونتیلاتوربا تعاریف قبلیCDC(PNEU1-3)بر اساس علایم کلینیکی، رادیوگرافی و شواهد میکروبیولوژی و وقایع وابسته به ونتیلاتور(VAE) بر اساس تعاریف جدید CDCانجام شد.
  یافته ها
  پنومونی وابسته به ونتیلاتور در طول یک ماه وجود داشت که همگی PNEU2 بودند. وقایع مربوط به ونتیلاتور، در 6 مورد(50%) دیده شد؛ 2 مورد(33%)عوارض عفونی وابسته بهونتیلاتور(IVAC)و 4 مورد(67%)امکان پنومونی وابسته بهونتیلاتور(PVAP)بودند .وقایع مربوط به ونتیلاتور، حدود نیمی از موارد پنومونی وابسته به ونتیلاتور را مشخص کرد. آزمون ناپارامتری مک نمار اختلاف آماری معنی داری بین دوروش نشان نداد P=NS)) .میزان توافق به دست آمده بین دوروش با استفاده از آماره کاپا 0.656 بود.
  نتیجه گیریدر مطالعه ما، پایش VAE، تنها نصف موارد VAP را نشان داد،ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو روش وجود نداشت که می تواند ناشی از تعداد کم موارد پنومونی و کوتاهی طول دوره مطالعه باشد. طراحی مطالعات با تعداد نمونه های بیشتر که اعتبار و درستی وقایع وابسته به ونتیلاتور را ارزیابی کند،ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه روش استاندارد طلایی برای تشخیص VAP نداریم.این دو روش نیاز به مقایسه با یک روش استاندارد جهت تعیین حساسیت و ویژگی دارند.
  کلیدواژگان: نظام مراقبت، پنومونی ناشی از ونتیلاتور، وقایع مربوط به ونتیلاتور
 • سعید قاسمی، حسین باباتبار درزی، عباس عبادی صفحات 29-40
  مقدمه
  درمان های مکمل یک روش کم هزینه و غیر تهاجمی است که با هدف ایجاد آرامش در موقعیت های استرس زا بکار برده می شود هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رایحه درمانی با گل رز بر پارامترهای فیزیولوژیک و مدت زمان جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز می باشد.
  روش
  این مطالعه یک کار آزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده بود که با 120 بیمار تحت عمل جراحی قلب باز در سال2016 انجام شد. بیماران در سه گروه شامل گروه مداخله ، گروه شاهد و گروه دارونما به صورت تخصیص تصادفی تقسیم شدند. پس از انتقال بیماران از اتاق عمل به بخش مراقبت های ویژه قلب باز،اولین علائم حیاتی پایه)تعداد نبض ، تعداد تنفس، فشار خون سیستول و دیاستول و (SPO2در هرسه گروه با شروع اولین تلاش دمی بیمار از روی دستگاه مانیتورینگ ثبت شد. در گروه آزمون پس از شروع اولین تلاش دمی بیمار، با قرار دادن پنبه آغشته به سه قطره اسانس گل رز و اتصال آن به لوله تراشه بیمار ودرگروه دارو نما، مداخله با پنبه آغشته به آب صورت گرفت ولی درگروه شاهد هیچ مداخله ای انجام نشد. سپس هر نیم ساعت تا زمانی که لوله تراشه بیمار خارج نشده و پس از درآوردن لوله تراشه هر 15 دقیقه تا یک ساعت علائم حیاتی بیماران کنترل و ثبت شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی(کا- اسکوئر ،تست دقیق فیشر، آنوا ، توکی ، تحلیل واریانس اندازه های تکراری ) و با نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که رایحه درمانی با گل رز تغییرات معنا دار آماری در شاخص های فیزیولوژیک ایجاد نکرده است. کاهش فشار خون سیستولیک شریانی در بین چهار گروه در در زمان های 15 دقیقه اول،45 دقیقه اول و 60 دقیقه اول بعد از خارج کردن لوله تراشه ، تفاوت آماری معنا داری دارد که این تفاوت از نظر بالینی چشمگیر نیست ولی بر کاهش مدت زمان جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی و در آوردن سریع تر لوله تراشه موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مثبت رایحه در مانی بر شاخص های همودینامیک و کاهش مدت زمان جداسازی از ونتیلاتور می توان از آن به عنوان یک درمان جایگزین موثر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، گل رز، پارامترهای فیزیولوژیک، جدا سازی از ونتیلاتور، جراحی قلب باز
 • علیرضا ماهوری، قادر مترجمی زاده، نازلی کرمی، سعیده اسدی طاها صفحات 41-49
  زمینه وهدف
  کودکان واکنش های مختلفی را طی بیداری بعد از بیهوشی عمومی نشان می دهند موارد بسیاری از بی قراری بعد از بیداری از بیهوشی گزارش شده اند و درد به عنوان فاکتور اصلی سهیم پیشنهاد گردیده است.
  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تزریق زیر تنون لیدوکائین بر بی قراری بعد از بیداری و درد در کودکان بعد از جراحی استرابیسم بوده است.
  روش بررسی
  در یک بررسی بالینی تصادفی 40 کودک با سن بین 10-5 سال که قرار بود جراحی استرابیسم شوند شرکت داده شدند.کودکان به طور تصادقی به دو گروه تقسیم شدند، در پایان جراحی، جراح ml1از لیدوکائین 2% را در فضای ساب تنون در گروه مطالعه تزریق نمود .اما لیدوکائین در گروه کنترل تزریق نگردید.درد و بی دردی در بخش مراقبت بعد از بیهوشی توسط مقیاس رتبه بندی درد Face وRamsay ارزیابی شد.
  یافته ها
  بیماران در گروه تزریق ساب تنون لیدوکائین به طور مشخص رتبه درد کمتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند( 1.7 ± 4.6 در مقابل 0.6 ± 2.8) و 0.0001= Pرتبه بی دردی Ramsay هم در گروه ساب تنون لیدوکائین بیشتر بود( 0.4 ± 1.2 مقابل 1.2 ± 2.7) 0.001= P
  نتیجه گیری
  در کودکان تحت جراحی استرابیسم، بلوک ساب تنون تسکین و بی دردی موثرتری را ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: لیدوکائین، ساب تنون، درد، بی قراری بعد از بیداری، جراحی استرابیسم
 • طاهره بلوچی بیدختی، محمد جواد شبان، علی محمدپور، مجتبی کیان مهر صفحات 50-58
  مقدمه
  امروزه جهت مانیتورینگ مداوم اشباع اکسیژن از پالس اکسیمتری انگشت استفاده می گردد. در بعضی شرایط مثل سوختگی، افت فشار خون و بی قراری نمی توان از پالس اکسیمتری انگشت بهره برد. در بالین شواهد زیادی وجود دارد که در این گونه شرایط از پالس اکسیمتری گوش با سنسور انگشتی استفاده می گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دقت پالس اکسیمتری گوش و نوک انگشت با سنسور انگشتی در بیماران تحت درمان با داروی های وازوپرسور انجام شد.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای روی 33 بیمار تحت درمان با داروهای وازوپرسور، که به روش در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند، دو عدد سنسور پالس اکسیمتر انگشتی یکی به قسمت فوقانی گوش و یکی به نوک انگشت متصل و همزمان اقدام به گرفتن نمونه خون شریانی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 با آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل شدند
  یافته ها
  یافته ها نشان داد تفاوت آماری معنی داری بین Spo2 گوش، نوک انگشت و Sao2 وجود دارد (001/0>p). همچنین در این مطالعه بین درصد اشباع اکسیژن با CRT ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد پالس اکسیمتری انگشت و گوش با سنسور انگشتی در بیماران تحت درمان با داروهای وازوپرسور دقت یکسانی در ارائه درصد اشباع اکسیژن دارند هر چند که Spo2 گوش بطور میانگین حدود 3 درصد بیشتر و Spo2 نوک انگشت حدود 3 درصد کمتر از Sao2 بودند.
  کلیدواژگان: پالس اکسی متری گوش، پالس اکسی متری انگشت، داروهای وازوپرسور
 • همایون آقامحمدی *، علیرضا جعفری، سیامک مرادیان، بهمن اسمی صفحات 59-66
  مقدمه
  اسکلرال باکلینگ از اعمال جراحی چشمی است که با درد شدید بعد از عمل همراه است. یکی از راه های کنترل درد پس از این اعمال در بیماران، بیدردی پیشگیرانه میتواند باشد. در این زمینه مطالعات محدودی صورت گرفته است. ما تاثیر بیدردی پیشگیرانه قبل از اعمال جراحی اسکلرال باکلینگ را با استفاده از بلوک پری بولبار به وسیله بیحسکننده های موضعی، قرص استامینوفن خوراکی و شیاف دیکلوفناک سدیم در درد پس از عمل بیماران مطالعه کردیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه ما روی 120 بیمار کاندید عمل جراحی اسکلرال باکلینگ در 4 گروه تفکیک شده 30 نفره صورت گرفت که شامل گروه 1 یا گروه پری بولبار، با تزریق 5 میلیلیتر لیدوکائین 2% و 5 میلیلیتر بوپیواکائین 5/ 0% و 150IU هیالورونیداز به صورت پری بولبار قبل از عمل، گروه 2 یا گروه استامینوفن، با مصرف 325 میلیگرم قرص استامینوفن خوراکی هر 8 ساعت از 24 ساعت قبل از عمل، گروه 3 یا گروه دیکلوفناک، با استفاده از 75 میلیگرم شیاف دیکلوفناک سدیم از 24 ساعت قبل از عمل، گروه 4 یا گروه کنترل، بدون دریافت مسکن اضافی بود. همه بیماران به یک شکل، بیهوشی عمومی گرفتند. نمره گفتاری درد پس از عمل، اولین زمان درخواست مسکن بعد از عمل، میانگین مصرف و دفعات مصرف مسکن بعد از عمل، میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل ( PONV ) و میزان بروز رفلکس چشمی قلبی حین عمل در این بیماران بررسی گردید.
  یافته ها
  اولین زمان درخواست مسکن بعد از عمل در گروه پری بولبار (گروه 1) ( 58 ± 20 ) دقیقه، در گروه 2 ( 20±36 ) دقیقه، در گروه 3 ( 34 ± 12 ) دقیقه و در گروه 4 ( 40 ± 18 ) دقیقه بود ( 05 / p<0 ). میانگین مصرف پتیدین در گروه 1 (پری بولبار) ( 3± 6/ 9) ، در گروه 2 ( 6/ 19 ± 6) ، در گروه 3 ( 3/ 18 ± 5) و در گروه 4 ( 9/ 20 ± 6) بر حسب میلیگرم بود ( 05 / p<0 ). میانگین تعداد دفعات مصرف مسکن خوراکی بعد از عمل در گروه 1 ( 9/ 0)، در گروه 2 ( 7/ 2)، گروه 3 ( 3/ 2) و در گروه 4 ( 8/ 2) مشاهده گردید ( 05 / p).
  نتایج
  بلوک پری بولبار با حسکننده های موضعی ه مراه بیهوشی عمومی قبل از اعمال جراحی اسکلرال باکلینگ باعث کاهش قابل ملاحظه درد پس از عمل، طولانی شدن اولین زمان درخواست مسکن بعد از عمل، کاهش میانگین مصرف و دفعات مصرف مسکن بعد از عمل ، کاهش بروز PONV و کاهش بروز رفلکس چشمی قلبی حین عمل می گردد.
  کلیدواژگان: بی دردی پیشگیرانه، جراحی ویترورتینال، درد پس از عمل
 • سید محمد ذوالحواریه * صفحات 67-70
  آقایی 38 ساله با ASA کلاس 1 با وزن حدود 65 کیلوگرم و قدی معادل حدود 170 سانتیمتر جهت جراحی الکتیو ترمیم هرنی ناحیه اینگوینال به بیمارستان شهید بهشتی همدان مراجعه کرد. در بررسی اولیه سابقه بیماری یا مصرف داروی خاصی را نداشت؛ از نظر معاینه بدنی سمع قلب و ریه نرمال و وضعیت عمومی بدن مناسب و فقط در کلاس مالامپاتی 2 بود. به دلیل ترس و حساسیت بیمار از انجام بیحسی نخاعی و عدم موافقت با این موضوع تصمیم گرفته شدکه بیهوشی عمومی اجرا گردد. تلاش اولیه برای انتوباسیون موفق نبود و بنابراین از سیم گاید سنتتیک موجود در اتاق عمل که از جنس مواد فلزی بود جهت حالت دادن به لوله تراشه و لوله گذاری تراشه و با کوشش اول لولهگذاری انجام شد. خوشبختانه عمل در زمانی حدود 1 ساعت انجام شد. در ریکاوری بیمار سرفه شدید و ترشحات خونآلود داشت. البته سطح آگاهی بیمار خوب بود. در آن زمان و با سرفه زدن بیمار یکباره جسم خارجی از دهان بیمار خارج شد و سریعا از شدت علایم ریوی بیمار کاسته شد و مشخص گردید این جسم خارجی قطعهای از جنس مواد فلزی است، که از گاید جدا شده بود. این تجربهای مهم از استاندارد بودن وسایل مورد استفاده است. خوشبختانه بیمار بدون هیچگونه علائم و با وضعیت خوب از بیمارستان مرخص گردید.
 • گزارش کوتاه
 • میرجلال جلالی صفحات 71-93
  تضییع حقوق متخصصان بیهوشی در طرح تحول سلامت موجب گردید تا به بررسی جایگاه متخصصان این رشته در جهان و ایران بپردازیم. رشته بیهوشی شغلی پراسترس بوده و در گروه اول بیمه مسوولیت حرفهای پزشکان قرار دارد. در این مطالعه به بررسی کتب تعرفه اعمال گلوبال و کتاب ارزش نسبی خدمات در طرح تحول سلامت و قبل آن پرداخته شده و تاثیر آن بر رشد درآمدی متخصصان بیهوشی و سایر گروه تخصصی مورد کاوش قرار گرفته است. این مطالعه نشان میدهد که درآمد متخصصان بیهوشی در قبل از طرح تحول در بخش دولتی حدود 45 % جراحان و در بخش خصوصی به غلط 25 % جراحان بوده که بعد از اجرای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ایران به میزان 23 % جراحان در هر دو بخش افت داشته است. از سوی دیگر در حالی که همه رشته های تخصصی از نظر درآمدی 200 % رشد داشته و درآمد رشته های مذکور 3 برابر نسبت به قبل اجرای طرح گردیده، متخصصان بیهوشی (خصوصا غیر تمام وقت) با 50 % رشد به قبل از طرح تحول به 5/ 1 برابر درآمد قبل از طرح دست یافتهاند؛ به گونهای که میزان رشد درآمدی این گروه در طول سالهای اجرای طرح تحول کمتر از رشد تورم بوده است. در این طرح متخصصان بیهوش تمام وقت رشدی برابر رشد سایر رشته های تخصصی غیر تمام وقت داشته و عملا تمام وقت بودن متخصصان بیهوشی شرط لازم برای کسب درآمدی برابر با سایر رشته های تخصصی غیر تمام وقت است. به عبارت دیگر برای تمام وقت بودن امتیازی به متخصصان بیهوشی پرداخت نمیگردد. به این ترتیب با اجرای طرح تحول سلامت رشته بیهوشی - تنها رشته بالینی که از نظر مالی رابطه مستقیمی با بیماران نداشته اند – با افت درآمدی نسبت به قبل از طرح تحول سلامت، در انتهای جدول رشد درآمدی رشته های تخصصی در ایران قرار گرفت.
|
 • Seyed Mohammad Mireskandari, Behnaz Memari, Negar Eftekhar, Afshin Jafarzadeh *, Jalil Makarem, Shahram Samadi, Kasra Karvandian, Nima Nazari, Asghar Hajipour Pages 2-10
  Introduction
  The aim of this study was to assess the effect of premedication with intravenous midazolam or fentanyl on anxiety and hemodynamic changes following spinal anesthesia in pregnant women
  Materials And Methods
  145 pregnant women scheduled for cesarean section were randomly recruited into three study groups in this randomized clinical trial. The severity of anxiety in all women were assessed using Depression Anxiety Stress Scales (DASS) at the time of entrance to the operating room. In first group (group Midazolam) 1 mg midazolam (in 1 ml volume), in second group (group Fentanyl) 50 µg fentanyl (in 1 ml volume) and in third group (group control) , 1 ml normal saline were administered intravenously before preparing for anesthesia and then spinal anesthesia was done for all women in lateral position. Variables such as age, body mass index, duration of surgery, level of sensory block, gravidity, Apgar score, heart rate, systolic, diastolic and mean arterial pressure before spinal anesthesia and then after every minutes until 5 minutes and then every 5 minutes until the end of surgery were recorded for all patients. Data were analyzed using SPSS (version 22).
  Results
  Demographic variables, duration of surgery and Apgar score of neonates were not different between study groups. Women in three group were not different with respect to incidence of hypotension and bradycardia needed to treatment. The incidence of hypotension and bradycardia in patients with severe anxiety were statistically different between control and midazolam groups, but the same difference was not seen in patients with mild, moderate and very severe anxiety.
  Conclusion
  In this study, we showed that intravenous midazolam before spinal anesthesia for cesarean section can decrease the incidence of hypotension and bradycardia in patients with severe anxiety without any risk for mother and her neonate.
  Keywords: Fentanyl, Midazolam, Spinal anesthesia, Hemodynamic changes
 • Alireza Jafari, Naser Sakhs Salim, Houmayoon Aghamohammadi, Hasti Hasani Pages 11-19
  Introduction
  Flexible cystoscopy is an easy and safe procedure for diagnosing and following in patients with lower urinary tract signs, hematuria and bladder cancer; and is one of the most common procedure in the outpatient urologic clinics. The pain and signs after flexible cystoscopy are less than rigid cystoscopy. Some patients; specially, at the entrance of scope complain from pain and discomfort; although flexible cystoscopy can be tolerated well. Many options are available to the decrease postoperative cystoscopy pain. In this study we proceeded to the comparison of lidocaine gel and methoxyflurane effects in relieving pain during cystoscopy.
  Materials and Methods
  After obtaining informed and written consent sixty patients between 20 and 55 years undergoing a cystoscopy procedure enrolled in this interventional study and were assigned to receive methoxyflurane or lidocaine 2% gel in a non-blind manner. Patients were randomly allocated into two groups, one inhaled 8-10 breath of methoxyflurane before cystoscopy entrance and the other received lidocaine 2% gel 15 minutes before procedure. All subjects were evaluated and compared regarding heart rate, blood pressure, oxygen saturation and pain (utilizing numerical analog scale, from 0-100), before entrance, at the time of drug administration, just at the instrument insertion, during bladder examination, end of procedure and 15 minutes after operation. Pain score more than 30 (based on NAS), treated with alfentanyl 10 µ/kg. Total dosage of alfentanyl between two groups were compared. We used Penthrox inhaler for administration of methoxyflurane with activated charcoal scavenging chamber. (methoxyflurane concentration 0.5-0.7% ). For each patient we used maximum one vial (3cc) without oxygen. After two weeks; BUN, CR, SGOT, SGPT and alkaline phosphatase were measured.
  Results
  The numerical analog scale for cystoscopy (P
  Conclusion
  Methoxyflurane is an effective analgesic for rigid cystoscopy related pain in men under 55 years old which had opium sparing effect during scope insertion and intravesical viewing.
 • Mahnaz Montezeri, Nagin Esmaeelpour Bazzaz, Shirin Afhami Pages 20-28
  Introduction
  Ventilator-associated pneumonia is One of complication of mechanical ventilation and Its diagnosis in surveillance system based on the judgments of clinical, causing a large difference in reporting it. Centers for Disease Control and Prevention(CDC)has used objectively measures(ventilator-associated events) to overcome these barriers. Considering that in Iran, for surveillance system and reporting ventilator-associated pneumonia in hospitals, as well as from previous surveillance definitions of CDC are used ,and the new surveillance definitions (VAE) are supposed to replace the previouse surveillance definitions in Iran, this study was conducted to compare ventilator-associated pneumonia based on previous and new surveillance definitions of CDC.
  Materials And Methods
  In order to do this prospective study, Information on surveillance system in 4 intensive care units during 1 month were collected. The diagnosis of ventilator-associated pneumonia with CDC previous definitions (PNEU1) based on radiographic finding and clinical signs or symptomes(cnange in temperature,change in white blood cell count,altered mental status,change in respiratory secretions,cough or dyspnea,rales and worsening gas exchanges) and ventilator-associated events (VAE) based on daily minimum PEEP or FIO2, change in temperature,change in white blood cell count,start of new antimicrobial agent and culture of respiratory secretions,lung tissue,pleural fluid or lung histopathology.
  Results
  12 Ventilator-associated pneumonia during a month in which all of them were PNEU1. Ventilator- Associated Events, in 6 cases (50%) were seen; 2(33%) were Infection-related Ventilator-Associated Complication(IVAC) and 4 (67%) were Possible Ventilator –Associated Pneumonia (PVAP). ventilator associated events revealed about half of the cases of ventilatorassociated pneumonia. McNemar non-parametric test showed no significant difference between the two methods (P = NS), obtained content of the agreement between the two methods using the Kappa was 0.656.
  Conclusion
  In our study, VAE surveillance detected half of VAP cases, but there was no statistically significant difference between the two methods which may be due to the small number of pneumonia cases and short duration of study. Also,given that the new surveillance definitions are supposed to be in place of the previous definitions in Iran and this, requires the accurate recording and daily monitoring of PEEP or FIO2 in the manual chart of intensive care units and requires a sufficient number of trained personel .the operation of Ventilator –Associated Pneumonia based on the new surveillance definitions of CDC,requires further study in Iran.
  Keywords: Surveillance system, Ventilator associated pneumonia, Ventilator associated events
 • Saeed Ghasemi, Hossein Babatabar Darzi, Abbas Ebadi Pages 29-40
  Introduction
  Complementary therapies are a low cost and non-invasive method, which is aimed at creating comfort in stressful situations; the aim of this study is effect of aromatherapy with rose on physiologic parameters and mechanical ventilation weaning time of patients undergoing open heart surgery.
  Materials And Methods
  It’s a randomized clinical trial study, which is done on 120 patients undergoing open heart surgery in 2016. Patients were randomly allocation into three groups including; intervention groups, control group and placebo group. After transferring patients from the operating room to the ICU open heart (ICUOH), the first basic vital signs were documented for all the three groups from the monitoring device with the patient’s first inspiratory effort. In the experimental group, after beginning patient’s first inspiratory effort , intervention was done by putting a cotton impregnated with three drops of rose essence and attaching it to the patient’s endotracheal tube and in the placebo group, intervention was done with a cotton impregnated with water, but there was no intervention in the control group. Then patients’ vital signs were controlled and documented every 30 minutes as long as endotracheal tube is not extracted and extubation, it was done every 15 minutes until one hour. Data analysis was done by using descriptive and inferential statistical method (Chi-square, ANOVA, Tukey, repeated measures variance analysis) through SPSS23 software.
  Findings: Results of the study were indicating that aromatherapy with rose did not cause any statistical significant difference in physiologic indicators. Decreasing arterial systolic blood pressure among the three groups during the first 15 minutes, the first 45 minutes and the first 60 minutes after extubation have significant statistical difference. Despite statistical significant difference, this difference is not clinically significant. Aromatherapy is effective in shortening the length of weaning time (P=0.03).
  Conclusion
  Considering positive effects of aromatherapy on hemodynamic indicators, it can be used as an effective alternative treatment.
  Keywords: Aromatherapy Rose Physiological Parameter's Mechanical ventilation weaning openheart surgery
 • Ghader Motargemizadeh, Alireza Mahoori, Nazli Karami, Saeide Asadi Taha Pages 41-49
  Introduction
  Pediatric patients show various reactions during emergence from general anesthesia. Many cases of emergence agitation after anesthesia have been reported and pain was suggested as a major contributing factor. The purpose of this study was to evaluate the effect of sub-Tenon lidocaine injection on emergence agitation and pain in children after strabismus surgery.
  Materials And Methods
  In a randomized clinical trial, 40 children, aged 5-10 years, who were scheduled for strabismus surgery, were enrolled. Children were randomized two groups and at the end of surgery, the surgeon injected 1 ml of 2% lidocaine into the sub-Tenon space in study group and in control didn’t inject any drug. Pain and sedation were assessed in the post-anesthesia care unit using FACEs pain rating scale and Ramsay sedation scale respectively.
  Results
  Patients in the sub-Tenon's lidocaine group had significantly lower pain scores in compare to control group (2.8±0.6 vs 4.6±1.7; p=0.0001). Ramsay sedation scores also were higher in sub-Tenon's lidocaine group (2.7±1.2 vs 1.2±0.4; p=0.0001)
  Conclusion
  In children undergoing strabismus surgery, sub-Tenon's block provides more effective analgesia and sedation.
  Keywords: Sub-tenon lidocaine, pain, emergence agitation, strabismus surgery
 • Mohammad-Javad Shaban, Ali Mohammadpour, Mojtaba Kianmehr, Tahere Baloochi Beydokhti Pages 50-58
  Introduction
  Today pulse oximetry is widely used for continuous monitoring of oxygen saturation. Although finger pulse oximetry cannot be used in some conditions including burn, blood pressure decline, and restlessness. There are lots of clinical evidence that ear pulse oximetry with finger sensor is utilized in these conditions. Thus, this study aimed to Comparison the precision of ear and finger pulse oximetry with finger pulse oximeter sensor in patients receiving vasoactive therapy.
  Materials And Methods
  In an analytical study on 33 patients under Treatment with Vasopressor Drugs, who were selected by convenience sampling based on inclusion criteria, two finger pulse oximeter sensors were connected - one to the top of ear, the other to the fingertip, and arterial blood samples taken simultaneously. Data were analyzed using statistical software SPSS 22 with Spearman correlation test and analysis of variance with repeated measures. The level of significance was considered less than 0.05.
  Findings: The findings showed that there was a statistically significant difference between oxygen saturation percentage of the ear, fingertip, and arterial blood (P
  Conclusion
  current study showed that finger and ear pulse oximetry with finger sensor in patients under treatment with vasopressor drugs have similar accuracy for oxygen saturation percentage, although SpO2 of ear is 3% higher in average and SpO2 of fingertip was about 3% lower than SaO2.
  Keywords: ear pulse oximeter, finger pulse oximeter, vasopressor drugs
 • Alireza Jafari, Siamak Mouradian, Houmayoon Aghamohammadi *, Bahman Esmi Pages 59-66
  Introduction
  Scleral buckling is one of ophthalmic surgeries which may present as postoperative pain. One of the methods to control such a pain can be preemptive analgesia. There are limited studies in this regard. We evaluated the efficacy of preventive analgesia for reduction of postoperative pain by using peribulbar block via local anesthesia, acetaminophen pills & diclofenac Na suppository prior to scleral buckling surgeries.
  Material &
  Methods
  Our final sample consisted of 120 patients selected for scleral buckling surgery & divided into 4 groups. Each group had 30 patients including group 1 or peribulbar with 5ml lidocaine 2%, 5ml bupivacaine 0.5% & 150 IU hialoranidase injected peribulbar before surgery, the second group using acetaminophen 325mg tablets every 8h from 24h prior to surgery third group using diclofenac Na 75 mg suppository every 12h from 24h prior to surgery four group or control group did not receive any additional analgesia. All of the patients underwent general anesthesia similarly. The verbal pain score after surgery, the first time of requesting analgesic consumption after surgery, post anesthetic nausea & vomiting & the incidence of occulocardiac reflex during surgery were studied.
  Results
  The first time of requested analgesia after surgery among peribulbar group (group 1) 58±20 minutes, among the second group 36±20 minutes, among the third group 34±12 minutes & 1n group 4 40±18 minutes were seen (P
  Conclusion
  Peribulbar block with local anesthesia associated with general anesthesia prior to operation of scleral buckling considerably causes to reduce postoperative pain, prolong the first time of analgesia request after surgery and decrease the frequency & the mean of postoperative analgesic drugs as well as the incidence of PONV & occulocardiac reflex will be decreased.
 • Seyed Mohammad Zolhavarieh, Ronak Hamzehei Pages 67-70
  A 38 years old man with ASA class1, weight 65 Kg, height 170 cm that admit for inguinal herniation elective surgery in Hamadan Shahid Beheshti Hospital. In preop. Visit he had no history of diseases and drug and he was stable. He was in mallampati class 2. He disagrees with spinal anesthesia and we decided to general anesthesia. He had unexpected difficult tracheal intubation and Therefor we used a metal guide instrument for intubation in the first effort. After secure endotracheal tube the operation was beginning and last for 1 hour. At the recovery patient had sever cough and bloody secretion, of course level of consciousness was good. At that time and during coughing, suddenly one pieces shot out from mouth and as soon as respiratory symptom diminished. After study of that material we notice that it is a part of metal guide that separate from it. It is an important experiment that must to use only standard material. Fortunately the patient without any sequel and in good condition discharge from hospital.