فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 6 (پیاپی 94، بهمن و اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله کوتاه
 • ساناز صادقی، ابوالقاسم اسماعیلی *، فاطمه جوادی زرنقی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  دئوکسی ریبوزایم ها الیگودئوکسی ریبونوکلئوتیدهایی هستند که کاتالیز واکنش هایی مثل برش RNA را انجام می دهند و کاربردهای تشخیصی و درمانی دارند. دئوکسی ریبوزایم 23-10 شامل یک دومین کاتالیتیک وابسته به کاتیون 15 نوکلئوتیدی ثابت و دو بازوی متصل شونده متغیر است که باعث اختصاصیت آنزیم می شوند. اپران لاکتوز در فرایند غربالگری سفید- آبی کاربرد دارد، این اپران شامل 3 ژن به صورت پلی سیسترونیک است. در این تحقیق بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایمی علیه ژن آلفا پپتید بتاگالاکتوزیداز در اپران لاکتوز طراحی شد.
  روش بررسی
  نقشه ژنی پلاسمید pGEM-T از سرور addgene گرفته و توالی ژن آلفا پپتید مشخص شد. سپس با مقایسه توالی پروتئینی با قالب های خوانشی مختلف منتج از سایت expasy، قالب خوانشی صحیح انتخاب گردید. در این مرحله، کل توالی مکمل معکوس شد تا توالی mRNA به دست آید. ساختار ثانویه با کمترین انرژی آزاد از سرور mfold گرفته شد و یک ناحیه فاقد ممانعت فضایی در آن پیدا شد. با توجه به اینکه دئوکسی ریبوزایم 23-10 قابلیت برش بین یک پورین جفت نشده و یک پیریمیدین جفت شده را دارد؛ یک AC در جایگاه اتصال ریبوزوم در ناحیه غیر ترجمه شونده انتخاب شد و 9 باز در طرفین آن، به عنوان بازوهای متصل شونده در نظر گرفته شد. بررسی عدم وجود توالی مشابه در باکتری میزبان توسط سرور NCBI انجام شد. درنهایت فعالیت و اتصال دئوکسی ریبوزایم توسط سرور mfold پیش بینی شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که دئوکسی ریبوزایم طراحی شده دارای Tm نسبتا بالا با دو بازوی هم اندازه 9 نوکلئوتیدی است که کارایی آن را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای کنترل بیان ژن lacZ به عنوان یک نشانگر زیستی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دئوکسی ریبوزایم، جایگاه اتصال ریبوزوم، ساختار ثانویه، دمای اتصال، پلاسمید pGEM-T
 • مقالات پژوهشی اصیل
 • الهام اشرفی، سید ابراهیم حسینی * صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  دارچین گیاهی است که از طریق کاهش سطح استرس اکسیداتیو باعث اصلاح شاخص های اکسیداتیو می شود. اختلال کبد چرب و استفاده از نگه دارنده های مواد غذایی نظیر نیتریت سدیم، باعث شیوع اختلالات کبدی می شوند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره دارچین بر تغییرات بافتی ناشی از رژیم غذایی پرچرب و محتوی نیتریت سدیم در موش های صحرایی نر بالغ انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 80 سر موش صحرایی نر بالغ در گروه های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با حلال دارو) و 7 دسته تجربی دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب (10 میلی لیتر بر کیلوگرم)، عصاره دارچین (60 میلی گرم بر کیلوگرم)، نیتریت سدیم (45 میلی گرم بر کیلوگرم)، دارچین با نیتریت سدیم، دارچین باریم پرچرب، نیتریت سدیم با رژیم پرچرب و نیتریت سدیم با رژیم پرچرب و دارچین با دوزهای تعیین شده استفاده گردید. تجویزها 60 روزه و به صورت گاواژ انجام گرفت. در پایان پس از بی هوش نمودن حیوانات کبد آنها خارج و پس از تهیه مقاطع بافتی سلول های کبدی شمارش گردید ونتایج حاصل از مطالعات بافتی و شمارش سلولی توسط نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های ANOVA و Duncan مورد آنالیز قرار گرفتند و معنی داری اختلاف داده ها در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد رژیم غذایی پرچرب و محتوی نیتریت سدیم به ترتیب باعث افزایش و کاهش معنی دار در تعداد سلول های کوپفروهپاتوسیت ها در سطح 0/01>P می شود و در ساختار بافتی کبد نیز تغییراتی نظیر پرخونی، نکروزانعقادی، تورم سلولی، تحلیل واکوئلر، ارتشاح لنفوسیتی، آپوپتوز، احتقان و پرخونی و بالونی شدن هپاتوسیت ها مشاهده شد و در گروه های دریافت کننده دارچین با رژیم پرچرب و محتوی نیتریت سدیم تغییرات ایجاد شده اصلاح گردید.
  نتیجه گیری
  رژیم های غذایی پرچرب و محتوی نیتریت سدیم احتمالا از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو باعث ایجاد آسیب های بافتی در کبد می شوند. عصاره دارچین نیز احتمالا با داشتن خواص آنتی اکسیدانی قوی مانع اثرات مخرب نیتریت سدیم و رژیم غذایی پرچرب بر ساختار بافتی کبد می گردد.
  کلیدواژگان: نیتریت سدیم، کبد چرب، دارچین، کوپفر، هپاتوسیت
 • محمد سعید حیدرنژاد *، گلی قاسمی، جهانگیر کبوتری صفحات 24-37
  زمینه و هدف
  نانو ذرات نقره قادرند از غشاهای بیولوژیکی عبور نمایند. لذا، این پژوهش جهت تاثیر نانو ذرات نقره بر بافت شناسی بیضه و هورمون های محور هیپوفیز- بیضه در موش های کوچک آزمایشگاهی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 36 سر موش نر بالغ سالم نژاد Balb/c با میانگین وزنی 3±28/5 گرم به طور تصادفی در سه گروه 12 تایی قرار گرفتند. گروه شاهد گروه تیمار 1 که نانو ذرات نقره با غلظت 20 قسمت در میلیون و گروه تیمار 2 که نانو ذرات نقره با غلظت 50 قسمت در میلیون دریافت کردند. در روزهای 21،7 و 40، چهار سر از موش های هر گروه را با ماده بی هوشی (10 میلی لیتر کتامین، 0/5 میلی لیتر آسپیرومازین، 2 میلی لیتر دیازپام و کمتر از 0/5 میلی لیتر زایلازین) به مقدار کمتر از 0/01 میلی لیتر به کمک سرنگ انسولین با تزریق عضلانی بی هوش کرده و عمل خون گیری به طور مستقیم از قلب آن ها صورت گرفت. تغییرات وزن بدن موش ها و بیضه ها با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه گیری و ثبت شد. مقاطع بافتی از بیضه ها تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مطالعه شدند. خون گیری مستقیم از ناحیه بطن به عمل آمد. نتایج به کمک ANOVA و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین وزن بدن موش ها اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد. تغییرات هیستوپاتولوژیک قابل توجهی در مورفولوژی بیضه در گروه تیمار با غلظت 50 قسمت در میلیون نسبت به تیمار با غلظت 20 قسمت در میلیون مشاهده شد. سطح LH سرم در گروه تیمار یک 8% و در گروه تیمار دو به میزان 31% نسبت به شاهد افزایش یافت. اما غلظت هورمون FSH موجود در سرم خون در گروه های تیمار با نانو ذرات نقره با دوزهای 20 قسمت در میلیون و 50 قسمت در میلیون تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد.
  نتیجه گیری
  استفاده از نانو ذرات نقره می تواند سبب تغییرات هورمونی و بافتی در بیضه جنس نر شود و نهایتا بر عملکرد سیستم تولید مثلی نر و میزان باروری آن اثر بگذارد.
  کلیدواژگان: بیضه، نانو ذرات نقره، FSH، LH، موش
 • عزت الله قدم پور *، پروانه رادمهر، لیلا یوسف وند صفحات 38-47
  زمینه و هدف
  از مسائل مهمی که بیماران عروق کرونر با آن روبه رو هستند مشکلات روحی و روانی مانند اضطراب مرگ می باشد که اکثر بیماران آن را تجربه می کنند و به همین سبب موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی، دو گروهی و سه مرحله ای است که بر روی 30 زن مبتلا به بیماری عروق کرونر که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، انجام شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهی تحت مداخله درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفت. شرکت کنندگان در این پژوهش قبل، بعد و در دوره پیگیری مداخله به کمک مقیاس اضطراب مرگ مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس اضطراب مرگ Templer (1970) بود و به منظور دستیابی به نتایج از نرم افزار SPSS و تحلیل کوواریانس تک متغیره و میانگین تعدیل شده استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش میزان اضطراب مرگ مبتلایان تاثیر معنی داری داشته است (0/001>P). این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش میزان اضطراب مرگ مبتلایان و تداوم اثر آن، به کارگیری این روش در همه سطوح پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری های جسمی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، اضطراب مرگ، عروق کرونر، زنان
 • زهره میر، غلامرضا مطلب *، مهتا مظاهری، شهلا نجفی صفحات 48-56
  زمینه و هدف
  سرطان مری هشتمین سرطان شایع و ششمین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. در ایران سرطان مری دومین و سومین سرطان شایع به ترتیب در مردان و زنان ایرانی است. گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی یک دریافت کننده تیروزین کینازی از خانواده ErbB است که اختلال در بیان آن در پاتوفیزیولوژی بسیاری از بدخیمی ها با منشا اپیتلیال از جمله سرطان مری دخالت داشته و فاکتور مهمی در بررسی پیش آگهی و مرحله پیشرفت بالینی بیماری است. در این پروژه تحقیقاتی، بیان ژن EGFR در بیماران مبتلا به سرطان مری در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش مطالعه هم گروهی تاریخی انجام گرفت. 30 نمونه بافت پارافینه سرطان مری و سالم جهت اندازه گیری سطح بیان ژن EGFR توسط RT-qPCR آنالیز گردید. واکنش های PCR برای ژن های EGFR و کنترل داخلی (β-actin) توسط روش (Livac) انجام شد. همه آنالیزها توسط نرم افزار SPSS (SPSS، Inc.، Chicago، IL) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین بیان ژن EGFR در افراد بیمار و سالم وجود دارد (0/05P<). به نحوی که بیان ژن EGFR در افراد بیمار 4/25 برابر بیشتر از افراد سالم بود.
  نتیجه گیری
  EGFR در افراد بیمار نسبت به گروه کنترل افزایش بیان نشان داد که شاید بتوان از آن به عنوان بیومارکر احتمالی در سرطان مری در جمعیت ایرانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرطان مری، گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی، RT-qPCR
 • بنفشه محمدی *، نادر فرهپور، مسعود ریاحی سامانی، میرحسین دزفولیان، محمد امین محبوبی صفحات 57-72
  زمینه و هدف
  بیوفیدبک الکترومیوگرافی به عنوان ابزاری نسبتا جدید در کمک به رفع اختلالات عملکرد عضلانی مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر اصلاح راستای کشکک و کاهش درد زانو در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی بود، تعداد 22 آزمودنی زن مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی به صورت تصادفی به دو گروه 11 نفره تقسیم شدند. گروه اول تحت یک دوره برنامه تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی و گروه دوم نیز تحت یک دوره برنامه تمرینی بدون بیوفیدبک الکترومیوگرافی قرار گرفتند. میزان درد زانو با استفاده از پرسشنامه VAS ارزیابی شد. زوایای سالکوس، کانگرونس و تیلت استخوان کشکک از طریق رادیوگرافی و زاویه Q از طریق ارزیابی کلینیکی اندازه گیری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل و زوجی در نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج بعد از درمان نشان دهنده کاهش معنی دار میزان درد زانو، زوایای Q و کانگرونس در هر دو گروه بود (0/05>P). در صورتی که زاویه تیلت فقط در گروه تمرین تقویت عضلانی همراه بیوفیدبک الکترومیوگرافی کاهش معنی داری را نشان داد (0/05>P). در مقایسه بین گروهی، کاهش میزان درد و زاویه Q در گروه تمرینی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی به طور معنی داری بیشتر از گروه تمرین تقویت عضلانی بدون بیوفیدبک الکترومیوگرافی بود.
  نتیجه گیری
  تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی اثر بهتری در کاهش میزان درد و اصلاح هم ترازی راستای زانو دارد. به نظر می رسد ارائه بیوفیدبک الکترومیوگرافی از طریق ایجاد انگیزه بیشتر برای اجرای دقیق تمرینات نسبت به روش تمرین تقویت عضلانی بدون بیوفیدبک الکترومیوگرافی ترجیح داده می شود و می توان آن را به عنوان یک وسیله کمکی برای استفاده در توانبخشی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: بیوفیدبک الکترومیوگرافی، سندرم درد کشککی- رانی، زاویه Q، زانو
 • محمد مهدی حیدری *، مهدی حدادزاده، فرزانه میرزاییان، مریم میرجلیلی صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  آترواسکلروز یک بیماری شریانی چندعاملی است که به دلیل برهمکنش فاکتورهای محیطی و ژنتیکی ایجاد می شود. جهش های ژنوم میتوکندری احتمالا اثر مستقیم در افزایش فشار اکسیداتیو دارند و درنتیجه باعث پیشرفت این بیماری می شوند. هدف از مطالعه اخیر، شناسایی تغییرات نوکلئوتیدی احتمالی ژن های میتوکندریایی ATP6، ND3 و COX3 در بیماران ایرانی مبتلا به پلاک های آترواسکلروتیک است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، از خون محیطی 90 بیمار مبتلا به آترواسکلروز و 95 فرد سالم، DNA ژنومی با روش استاندارد رسوب نمکی جمع آوری گردید. نواحی از ژنوم میتوکندری شامل ژن های ATP6، ND3 و COX3 با روش PCR-SSCP مورد بررسی قرار گرفت و نمونه های دارای شیفت باندی جهت تعیین تغییرات نوکلئوتیدی دقیق، تعیین توالی شدند. داده های به دست آمده حاصل از آزمایشات با تست آماری فیشر (Fisher''s exact) و توسط نرم افزار آماری Graphpad prism software مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از SSCP و تعیین توالی، منجر به تشخیص سه تغییر نوکلئوتیدی در ژن ATP6 (یک پلی مورفیسم هم معنی در موقعیت m.9034G>A و یک SNP در موقعیت m.9055G>A که طی آن اسیدآمینه آلانین به تیروزین تبدیل می شود و یک واریانت هم معنی هتروپلاسمیک در موقعیت m.9162C>T) و سه تغییر نوکلئوتیدی در ژن COX3 شد که عبارت بودند از واریانت هم معنی m.9602A>G و واریانت هم معنی m.9899T>C مربوط به اسیدآمینه هیستیدین و واریانت هموپلاسمی m.9929C>A که منجر به تغییر اسیدآمینه تیروزین به کدون ختم می شود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که ثابت شده است واریانت m.9055G>A خطر پیشرفت سرطان سینه را افزایش می دهد و از طرفی این پلی مورفیسم در جمعیت قفقازی مبتلا به پارکینسون نیز گزارش شده است، بنابراین می توان گفت که همراهی این جهش با عوامل مستعد کننده دیگر باعث افزایش وخامت بیماری های کرونری قلبی می شود. بررسی ژن های دیگر میتوکندریای می تواند در یافتن ارتباط تغییرات نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری با بیماری های قلبی- عروقی مهم باشد.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، ژنوم میتوکندری، تغییرات نوکلئوتیدی، ATP6، ND3، COX3، PCR-SSCP
 • سحر یداللهی فارسانی *، فرشاد روغنی صفحات 83-90
  زمینه و هدف
  پرفشاری خون مهم ترین عامل خطر زمینه ساز برای بیماری های قلبی عروقی و تهدیدی جدی محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصرف استاتین های موجود در بازار دارویی ایران شامل آتوراستاتین، سیمواستاتین و رزواستاتین بر روی فشارخون خفیف، به انجام رسید.
  روش بررسی
  طی این مطالعه کار آزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده 120 بیمار مبتلا به فشارخون خفیف انتخاب شده و به روش تصادفی در 4 گروه 30 نفره توزیع شدند. بیماران گروه اول تا سوم به ترتیب روزانه 20 میلی گرم آتوراستاتین و سیمواستاتین و 10 میلی گرم رزواستاتین به مدت یک ماه دریافت کرده و در گروه چهارم به عنوان گروه شاهد، استاتین تجویز نشد. بیماران 4 گروه در قبل و 1 ماه بعد از شروع درمان، تحت معاینه و بررسی فشارخون با فشارسنج دستی قرار گرفتند. داده های به دست آمده در پایان وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمون های کای اسکویر، آنالیز واریانس یک طرفه، T زوجی تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  فشارخون دیاستول در گروه دریافت کننده آنوراستاتین به میزان 3/4±15/68%، در گروه سیمواستاتین به میزان 2/7±7%، در گروه رزواستاتین به میزان 0/3±6/4% و در گروه پلاسبو به میزان 3/4±6/5% کاهش یافته و درصد کاهش فشارخون سیستولی در بین 4 گروه متفاوت بود (0/01P=) و گروه دریافت کننده آتوراستاتین بیشترین کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مذکور و یافته های حاصل از مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که مصرف مرتب استاتین می تواند اثر کاهندگی بر روی فشارخون بیماران مبتلا به هایپرتانسیون خفیف داشته باشد.
  کلیدواژگان: فشارخون خفیف، چربی خون بالا، استاتین، آتوراستاتین، رزواستاتین، سیمواستاتین
 • مائده رویگری، کامران قائدی *، پریسا محمدی نژاد صفحات 91-98
  زمینه و هدف
  سرطان پستان، شایع ترین سرطان در میان زنان است. miRNA ها دسته ای از RNA های غیر کدکننده هستند که نقش مهمی در کنترل بیان ژن در سطح پس از رونویسی ایفا می کنند. miR-126 یک miRNA اینترونی است که در ژن EGFL7 قرار دارد. miR-126 در سرطان سینه به عنوان سرکوب کننده ی تومور بوده و میزان بیان آن کاهش می یابد. هدف این مطالعه بررسی میزان بیان miR-126 در بافت توموری و نرمال سرطان سینه و ارتباط آن با سن افراد در جمعیت ایران می باشد.
  روش بررسی
  بررسی وضعیت بیان miR-126 در بافت های نرمال و سرطانی پستان توسط روش Real Time RT-PCR سنجیده و سپس ارتباط بیان این miRNA با سن افراد محاسبه می شود. ژن U6 به عنوان ژن کنترل انتخاب گردید. جهت آنالیزهای آماری از روش t مستقل و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که بیان miR-126 به هنگام توموری شدن کاهش یافته و میانگین میزان بیان این miRNA در گروه های نرمال با گروه های بدخیم و خوش خیم متفاوت است (0/05P<)؛ همچنین مقایسه بین بیان miR-126 با سن افراد مشخص شد که میان سن بیماران و بیان miR-126 ارتباط وجود دارد و سن افرادی که بیان miR-126 پایینی دارند کمتر از سن افرادی است که بیان miR-126 بالایی دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده این می باشد که بیان miR-126 در حالت توموری کاهش می یابد. علاوه بر این، بین میزان بیان miR-126 با سن بیماران، ارتباط معنی داری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیان ژن، miR-126، Real Time RT-PCR
 • مقاله مروری
 • مونا آقامحمدحسین تجریشی، امیر آتشی *، الهام سجادی، زینب ساعی صفحات 99-113
  زمینه و هدف
  مطالعات متعدد کلاسی از خانواده ی RNA های غیرکدکننده ی را نشان داده اند، تحت عنوان RNA های غیر کدکننده ی طویل (long non-coding RNAs-lncRNAs) که دارای نقش های مختلفی در زمینه ی تمایز سلولی و بیماری زایی هستند. شواهد اخیر نشان می دهد lncRNA ها در تنظیم خون سازی، ازجمله در تمایز رده ی میلوئیدی، لنفوئیدی و اریتروئیدی، نقش بسزایی دارند. هدف از نگارش این مقاله مروری بررسی انواع lncRNA های شناخته شده ی دخیل در خون سازی است و در ادامه به اختلال در تنظیم بیان برخی از lncRNA ها در بدخیمی های خونی اشاره می کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه، مقالات مرتبط با موضوع از پایگاه داده های معتبر خارجی مانند ISI، Pubmed و Scopus استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  LncRNA ها اخیرا در مقیاس ژنومی وسیعی شناسایی شده اند و تنها بخش کوچکی از عملکردشان تا به امروز شناخته شده است. lncRNA ها دارای نقش های بیولوژیکی متنوعی در زمینه ی بیان ژن، تمایز سلولی و بیماری زایی هستند. مطالعات اخیر بیان lncRNA ها را در بسیاری از سرطان ها ازجمله بدخیمی های خونی نشان داده اند.
  نتیجه گیری
  بیان غیرطبیعی lncRNA ها می تواند باعث اختلال در تمایز سلول های خونی گردد که این مسئله خود منجر به بروز اختلالات و بدخیمی های خونی می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که lncRNA ها می توانند ابزاری جهت تشخیص و پیش آگهی بسیاری از بیماری ها و جایگزین درمان باشند.
  کلیدواژگان: RNA های غیرکدکننده طویل، خون سازی، بدخیمی های خونی
|
 • Sanaz Sadeghi, Abolghasem Esmaeili *, Fatemeh Javadi Zarnaghi Pages 1-12
  Background And Aims
  Deoxyribozymes are oligoribodeoxynucleotides that catalyze reactions such as cutting RNA and have diagnostic and therapeutic applications. Deoxyribozyme 10-23 includes a catalytic domain dependent on a fixed 15-nucleotic (mer) cation and two variable binding arms that cause the specificity of enzymes. Lactose operon is used in the white-blue screening process. This operon includes three polycistronic genes. In this study, a deoxyribozyme against α-peptide beta-galactosidase gene in the lactose operon was designed.
  Methods
  pGEM-T map was obtained from addgene server and α-peptide gene sequence was determined. Then, using expasy website proper protein frame in comparison with various reading frames was determined. In this step, whole sequence was reversed and mRNA sequence was achieved. Secondary structure with the lowest free energy was gained using mfold server. Considering the fact that 10-23 deoxyribozyme has cutting capability between a unpaired purine and pairs pyrimidine; an AC was selected in ribosome binding site in the untranslated region and then 9 open bases on either side of it was used as a binding arms. Investigation of the absence of similar sequences in host bacteria was performed by NCBI server. Finally, activity and binding of deoxyribozyme was predicted by the mfold server.
  Results
  The results of this study showed that the designed deoxyribozyme had a relatively high Tm with two 9-nucleotide arms, which increased its effectiveness.
  Conclusion
  The results of this study can be used to control the expression of lacZ gene as a biomarker.
  Keywords: Deoxyribozyme, Ribosome binding site, Secondary structure, Melting temperature, pGEM-T plasmid
 • Elham Ashrafy, Ebrahim Hosseini Seyed * Pages 13-23
  Background And Aims
  Cinnamon by reducing the oxidative stress level causes improving the oxidative attributes. Fatty liver disorder and the use of food preservatives such as sodium nitrite as well as fatty liver disease cause liver disorders and relevant diseases around the world. Therefore, this study was aimed to investigate the effects of cinnamon extract on histological changes induced by high-fat diet and sodium nitrite in adult male rats.
  Methods
  In this experimental study, 80 adult male rats were used. The adult rats are divided in control group (un treated), sham (treated with solvent), 7 experimental groups receiving high-fat diet(10ml/kg), cinnamon extract (60mg/kg), sodium nitrite (45mg/kg), cinnamon with sodium nitrite, cinnamon with high-fat diet, sodium nitrite with high-fat diet, high-fat diets with sodium nitrite and cinnamon were performed. The prescriptions have been done through gavage in 60 days. At the end, after anesthetizing rats, their livers were seperated and after preparing tissue sections, liver cells were counted. The obtained results of tissue studies and cell counting have been analyzed using SPSS software through ANOVA and Duncan tests. In this study, data difference was significant (P
  Results
  The results showed a significant increase and decrease in the groups receiving high-fat diet and sodium nitrite, respectivly in Kupffer cells numbers and Hepatocytes (P
  Conclusion
  High-fat diets and sodium nitrite likely causes liver tissue damage by oxidative stress. Cinnamon extract may also with strong antioxidant properties prevent sodium nitrite destructive effects and high-fat diet on liver tissue.
  Keywords: Sodium nitrite, Fatty liver, Cinnamon, Kupffer, Hepatocyte
 • Mohammad Saeed Heydarnejad *, Goli Ghasemi, Jahangir Kaboutari Pages 24-37
  Background And Aims
  Regarding Ag-NPs are able to pass through biological memebranes. So, this study aimed to investigate effects of silver nanoparticles (Ag-NPs) on testis histology and hormones of pituitary-testicular axis in small laboratory mice (Mus musculus).
  Methods
  In this experimental study, a group of 36 BALB/c adult male mice (average weights; 28.5±3 g) were randomly divided into three groups; one control and two treatment groups (n=12 each). The treated groups 1 and 2 received 20 and 50 ppm concentrations of Ag-NPs, respectively. Sampling was done on days 7, 21 and 40 of the experiment. Four groups of mice in each group were anesthetized by anesthetic substance (10 m/L ketamine, 0.5 m/L acepromazine, 2 m/L diazepam and xylazine less than 0.5 m/L) in amounts less than 0.01 m/L by insulin syringe with muscle injections. Blood sampling was obtained directly from the ventricle and serum samples were rotated for 10 min at 3000 rpm. A didgital babalne was used to weigh changes of body weight and biomass of the testes. Histological slides were preapared form the testes and then satined by H and E stining method. The data were analyzed by one-way Anova using SPSS.
  Results
  The average of mice body weight did not show any significant difference. Howvere, remarkable histological changes were found in the 50-ppm Ag-NPs treated group than to 20 ppm treated group. Serum level of LH increased 8% and 31% in the treated groups one and two, respectively. Howver, serum level of FSH did not show any significant differnec between both tratement groups and the control.
  Conclusion
  The use of Ag-NPs can lead to hormonal and histological changes in the male testis and consequently affects the male reproductive system and fertility.
  Keywords: Testis, Ag-NPs, FSH, LH, Mice
 • Ezatolah Ghadampour *, Parvaneh Radmehr, Leila Yousefvand Pages 38-47
  Background And Aim
  Coronary artery patiets face to important issues that mental health problems such as death anxiety are some of these problems that majority of patient's experience. Thus, they will cause the reduction of the quality of life and increased risk of death. The aim of the present study was to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy in reducing death anxiety in women suffering coronary artery disease.
  Methods
  This study was a semi-experimental, two-group, and three-step study that conducted on 30 women suffering from coronary artery disease that were assigned randomly into 2 groups: experimental and control groups. The experimental group received mindfulness-based cognitive therapy training eight 2-hour sessions and each session in a week. Tool of collecting data was Templer Death Anxiety Scale (1970) and in order to achieve results in the SPSS software, analysis of covariance and moderation mean was used.
  Results
  The findings of the present study showed a significant effect of mindfulness-based cognitive therapy on the reduction of death anxiety level (P
  Conclusion
  Due to the effect of mindfulness-based cognitive therapy in reducing of death anxiety level and continuity its effects, it seems necessary the use of these techniques at all levels of prevention and treatment of suffering from physical illness.
  Keywords: Mindfulness-based Cognitive Therapy, Death anxiety, Coronary artery, Women
 • Zohre Mir, Gholamreza Motalleb *, Mahta Mazaheri, Shahla Najafi Pages 48-56
  Background And Aims
  Esophageal cancer is the eighth most common cancer and the sixth leading cause of cancer death worldwide. In Iran, esophageal cancer is the second and third most common cancer in the men and women, respectively. The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a receptor of tyrosine kinase from the ErbB family, with its disorder in the pathophysiology of many epithelial malignancies, including esophageal cancer, and is the important agent in prognosis and clinical progression of the disease. In this research project, the EGFR expression was investigated in Iranian patients with esophageal cancer using the qRT-PCR.
  Methods
  This research was a cohort historical study. Thirty paraffin-embedded tissue samples of normal esophageal and cancer tissues were analyzed to measure the EGFR expression. PCR reactions for EGFR and β-actin were carried out by Livac method. All data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The results showed a significant difference between the EGFR expression in patients compared to control group (P
  Conclusion
  EGFR increased in the patients compared to the control group, which may be used as a potential biomarker for esophageal cancer in the Iranian population.
  Keywords: Esophageal cancer, EGFR, RT-qPCR
 • Banafsheh Mohammadi *, Nader Farahpour, Masoud Riahi Samani, Mir Hossein Dezfoulian, Mohammad Amin Mahboubi Pages 57-72
  Background And Aims
  EMG biofeedback as a relatively new tool in helping to relieve muscle dysfunction has been proposed. The aim of this study was to investigate the effects of a strengthening exercise program with electromyographical biofeedback on the alignment corrections of the patella and the knee pain in patients with patella-femoral pain syndrome.
  Methods
  This research was a clinical trials study. 22 participants with patella-femoral pain syndrome were randomly divided into two equal groups (n=11). The first group underwent a strengthening exercise program with biofeedback electromyography. The second group also recieved a strengthening exercise program without biofeedback electromyography. Using VAS questionnaire, the knee pain was assessed. Radiography technique was also applied to evaluate the knee alignments including Sulcus, congruence and tilt angles and Q angle assessed by clinical tests. Pair t-test and Independent t-test with SPSS were used for statistical analysis.
  Results
  The results showed that the knee pain, congruence and Q angle had significant decrease after the therapy in both groups (P
  Conclusion
  Muscular strengthening exercise with electromyographical biofeedback displayed a better treatment outcome for pain reduction and correction of knee alignment. It seems that the provision of electromyographic biofeedback be preferred in comparison with the muscular strength training method without electromyographic biofeedback by creating more motivation for performing the exercises precisely and it can be used as a supportive tool in rehabilitation.
  Keywords: Biofeedback electromyography, Patella-femoral pain syndrome, Q angle, Knee
 • Mohammad Mehdi Heidari *, Mehdi Hadadzadeh, Farzaneh Mirzaeian Miss, Maryam Mirjalili Pages 73-82
  Background And Aims
  Atherosclerosis is a complex arterial disease that is caused due to the interaction of genetic and environmental factors. Mutations in the mitochondrial genome have probably a direct effect on increased oxidative stress and thereby cause progression of the disease. The aim of the current study was to identify the possible nucleotide changes in the mitochondrial ATP6, ND3 and COX3 genes in Iranian patients with atherosclerosis.
  Methods
  In this case-control study, DNA was extracted from peripheral blood of 90 patients with atherosclerosis and 95 healthy individuals by standard method. The regions of the mitochondrial genome including ATP6, ND3 and COX3 genes were studied by PCR-SSCP; and banding shift specimens were sequenced to determine the exact nucleotide changes. The obtained data were analyzed using the Fisher's exact test and GraphPad prism software.
  Results
  The results of SSCP and DNA sequencing lead to the detection of three nucleotide changes in ATP6 gene including a synonymous polymorphism at position m.9034 G>A, and an SNP at position m.9055 G>A, in which alanine is converted to tyrosine and synonymous hetroplasmic variant at m. 9162C>T. Also, it was found three homoplasmic nucleotide variations including synonymous m.9602A>G, m.9899T>C related to histidine amino acid and homoplasmic variant m.9929C>A that resulted in changing of tyrosine to stop codon.
  Conclusion
  . Since it has been proven, m.9055G>A variant increases the risk of developing breast cancer, and on the other hand, this polymorphism has also been reported in the Caucasian population of Parkinsons; Therefore, it can be said that the combination of this mutation with other predisposing factors increases the severity of coronary heart disease. Investigating other mitochondrial genes could be regarded important in order to find the the relationship between nucleotide changes of mitochondrial genes cardiovascular diseases.
  Keywords: Atherosclerosis, Mitochondrial Genome, Nucleotide Variations, ATP6, ND3, COX3, PCR-SSCP
 • Sahar Yadollahi Farsani *, Farshad Roghani Pages 83-90
  Background And Aims
  Hypertension is the most important risk factor and a serious threat for cardiovascular diseases. This study was aimed to determine the effect of the statins drugs (included Atrovastatin, simvastatin and Rosuvastatin) in Iranian's population on mild hypertention.
  Methods
  In a clinical trial, 120 patients with mild hypertension were selected and randomly distributed in four groups of 30 patients. The first group to third received Atrovastatin 20 mg daily and simvastatin 20 mg daily and Rosuvastatin 10 mg daily for one month and as a control group, the fourth group did not receive any statin. Four groups of patients before and 1 month after treatment were examined and their blood pressure was measured manually by sphygmomanometer in Iranian's population with mild hypertention. Finally, data were entered into SPSS software and analyzed using Chi-Square, one-way ANOVA, and paired t-test.
  Results
  Diastolic blood pressure decreased about 15.68±3.4% in the group receiving Atrovastatin, 7±2.7% in the simvastatin group, 6.4±0.3% in the group receiving Rosuvastatin, and 6.5±3.4% in the placebo group, respectively, while the percentage reduction in systolic blood pressure were different between the four groups (P= 0.01), and the group receiving Atrovastatin showed decreaseing the highest systolic and diastolic blood pressure.
  Conclusion
  Based on these findings, it can be concluded that the regular uses of statins may be had lowering effect on blood pressure in patients with mild hypertension.
  Keywords: Mild hypertension, Hyper lipidemia, Statins, Atrovastatin, Rosuvastatin, Simvastatin
 • Maedeh Rouigari, Kamran Ghaedi *, Parisa Mohammadynejad Pages 91-98
  Background And Aims
  Breast cancer is the most common cancer among women. miRNAs are a class of non-coding RNAs which play an important role in control of gene expression at post-transcriptional level. miR-126, an intronic miRNA derived from EGFL7 gene. miR-126 has been revealed to down-regulate and play a tumor suppressive role in breast tumors. The aim of this study was to assess the expression of miR-126 in breast and normal tissue and an association between these data and age of Iranian population.
  Methods
  In this study, expression of miR-126 was assessed in cancer specimen and normal breast tissues by Real Time RT-PCR. Then, the association between expression of miR-126 and age were calculated. U6 gene was selected as the control. Data were analyzed statstically by ANOVA and t- test.
  Results
  Data indicated that the expression of miR-126 was significantly down-regulated in tumor status. Also, the expression of miR-126 had a significantly difference between normal and malignant and benign tumor. (P
  Conclusion
  The results shows that miR-126 expression decreases in tumor status. In addition, a significant correlation between expression of miR-126 and age of patients was observed
  Keywords: Breast cancer, Gene expression, miR-126, Real Time RT-PCR
 • Mona Agha Mohammad Hossein Tajrishi, Amir Atashi *, Elham Sajjadi, Zeinab Saei Pages 99-113
  Background And Aims
  Several studies have classified a group of non-coding RNA’s, known as long non coding RNA’s (lncRNA), which are responsible for cell differentiation and causing diseases. It is claimed that lncRNAs play a significant role in hematopoiesis regulation, including differentiation of myeloid, lymphoid and erythroid lineages. The aim of this article is to review different kinds of lncRNAs which are involved in hematopoiesis, further on; the article describes the dysregulation of lncRNAs in hematologic disorders.
  Methods
  In this study, different articles were recruited from different valid databases such as, ISI, PubMed and Scopus.
  Results
  lncRNAs have recently been identified in a wide genomic scale and only some of their roles have been recognized. lncRNAs have various biological roles in gene expression, cell differentiation and pathogenesis. Recent studies have indicated the expression of lncRNAs in many types of cancers such as blood malignancies.
  Conclusion
  The abnormal expression of lncRNAs can lead to anomalies in differentiation of blood cells which may lead to malignancies. Studies show that lncRNAs can be served as an indication for diagnosis and prognosis of many diseases as well as being used as a replacement for treatment.
  Keywords: Long noncoding RNAs, Hematopoiesis, Hematopoietic disorders