فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 40 (زمستان 1396)

نشریه نامه آموزش عالی
پیاپی 40 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • جلیل فتح آبادی، بیتا شلانی، سعید صادقی* صفحات 7-26
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان و روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل معلمان تمامی مدرسه های متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آنها با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای 193 معلم به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تاثیر کنکور از دیدگاه معلمان (فتح آبادی، 1393) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی (t) تک نمونه ای، تی (t) مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS24 تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آزمون سراسری بر ترجیحات و آموزش و تدریس معلمان (001/0>p)، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری (001/0>p)، هدف گذاری و نگرش معلمان (001/0>p)، نحوه ارزشیابی آنان (001/0>p) و نگرش آنان به کلاس های کنکوری (001/0>p) تاثیرات معنی داری دارد. همچنین این یافته ها نشان داد که بین میزان تاثیرات آزمون سراسری بر معلمان زن و مرد رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مدرسه های دولتی و غیر دولتی مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 کلیدواژگان: آزمون سراسری، ارزشیابی، تدریس، معلمان
 • حمدالله تارین *، نادر نادری، نسرین حیدری سورشجانی صفحات 27-50
  این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96-95 با استفاده از الگوی سیپ CIPP انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه کارشناسان شامل 120 نفر که در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده اند. حجم نمونه به صورت تصادفی ساده به تعداد 92 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد الگوی ارزشیابی سیپ استافیل بیم بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر استادان و متخصصان مدیریت آموزشی تایید شد. پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و این ضریب 93/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونT-Test ، کولموگروف اسمیرنوف و فریدمن انجام گرفت. نتایج نشان داد که بعد زمینه و فرایند با وضعیت مطلوب، تفاوت معنی داری داشته و از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. اما میانگین بعد درون داد و برون داد با وضعیت مطلوب، تفاوت معنی داری نداشته و از اثربخشی لازم برخوردار است. در آزمون رتبه بندی ابعاد، بعد برون داد در درجه اول اهمیت برای فراگیران قرار داشت.
  کلیدواژگان: ارزشیابی اثربخشی، دوره های ضمن خدمت، الگوی سیپ
 • مهدی نجاری*، سید حسام الدین هدایت زاده، حسن روشنی علی بنه سی، فرانک مختاریان صفحات 51-73
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه است که تعداد آنها 1435 نفر بود، بر اساس جدول مورگان 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی ابزار بر اساس نظر متخصصان (اعضای هیئت علمی) تایید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج آلفای کرونباخ برای بعد آموزشی 89/0 و برای بعد پژوهشی 91/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از مدل کانو و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین الزامات انگیزشی، اساسی و عملکردی در بخش خدمات آموزشی به ترتیب عبارت اند از: ارائه راهنمایی واضح از فعالیت های یادگیرنده، تعیین نقش آموزش دهنده و ارزیابی تکنیک های آماری و روش های تحقیق. همچنین تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی، آشنایی کافی با تایپ و اصول نگارش پژوهش و زمان بندی تکمیل تکالیف و ابزارهای پایش پیشرفت یادگیری به ترتیب مهم ترین الزامات انگیزشی، اساسی و عملکردی در بخش خدمات پژوهشی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: رضایت، تحصیلات تکمیلی، آموزش عالی
 • جلال رمضانی، فریمان ابراهیم زاده *، بهرنگ اسماعیلی شاد صفحات 75-95
  رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری داوطلبانه است که مستقیما به وسیله نظام های رسمی سازمان طراحی نشده اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان می شود. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی استادان بر بهبود رفتار کارآفرینانه دانشجویان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه 62 نفر استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و 2800 دانشجوی آن دانشگاه در سال تحصیلی 95- 1394 است. جامعه استادان به روش سرشماری و 338 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای بر اساس جدول کرجسی- مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه کارآفرینی آقایی (1387) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان وکانوسکی (1996) است که روایی صوری و محتوایی داشته و آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 87/0 و کارآفرینی 82/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان رفتار شهروندی سازمانی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان بیشتر از حد متوسط (04/65) است اما رفتارهای کارآفرینانه دانشجویان آن دانشگاه در حد پایین (24/45) است. یافته های آماری نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی استادان و ابعاد آن با بهبود رفتار کارآفرینانه دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی سازمانی
 • رضوان حسین قلی زاده*، محمدرضا آهنچیان، معصومه کوهساری، علی نوفرستی صفحات 97-124
  هدف اصلی این مطالعه، ارائه تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف با بهره گیری از روش مطالعه موردی و گردآوری داده های کمی و کیفی مورد نیاز از منابع اطلاعاتی مختلف (ادبیات مدیریت آموزشی، اسناد فرادستی، تجارب دانشگاه های برتر داخلی و خارجی، دیدگاه های دانش آموختگان و کارفرمایان این رشته) برنامه درسی جدید رشته مدیریت آموزشی پیشنهاد شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه، مصاحبه و تحلیل اسناد استفاده شد. بنا بر تحلیل نتایج به دست آمده، مشخصات کلی برنامه درسی از قبیل عناوین درس های جدید به انضمام مشخصات کامل آن از قبیل اهداف کلی و ویژه درس، توانایی ها و انتظارات درس، سرفصل درس، روش یاددهی یادگیری و روش ارزشیابی با معرفی فهرست منابع پیشنهادی درس به تفصیل تدوین شد. این تجربه به عنوان تجربه ای موفق در دانشگاه فردوسی مشهد تصویب و به تایید شورای برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد رسیده است.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، بازنگری برنامه درسی، کارشناسی ارشد
 • ندا رضایی*، اصغر زمانی صفحات 125-165
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه های پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی از نوع ارزشیابی بوده و برحسب هدف نیز پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 22 عضو هیئت علمی، 16 کارشناس و یک مسئول کتابخانه است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته بود که روایی آن به تایید صاحب نظران رسید. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و این ضریب برای پرسشنامه اعضای هیئت علمی 97/0، کارشناسان 96/0، وضع موجود 88/0 و وضع مطلوب 88/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t نمونه های جفت شده) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب اهداف موسسه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین برای ارزیابی عوامل درون داد مولفه های منابع مالی و تجهیزات؛ عوامل فرایند مولفه های مدیریت گروه، فعالیت های برون گروهی و کارکردهای گروه و عوامل برون داد مولفه های بازده آموزشی، محصولات پژوهشی، خدمات اجتماعی و فعالیت های اجرایی، بررسی شد. بر اساس یافته ها وضعیت کیفیت هر یک از عوامل در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، کیفیت، گروه های پژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • جعفر احمدی گل*، محمود سنگری صفحات 167-206
  هدف پژوهش، شناسایی وضعیت دامنه موضوعی و روش شناسی پژوهش های انجام گرفته در رشته تکنولوژی آموزشی، ترسیم وضع مطلوب از نظر متخصصان و روشن کردن خلاهای موضوعی و روش شناسی است. جامعه آماری شامل تمام پایان نامه های رشته تکنولوژی آموزشی در سه دانشگاه علامه طباطبایی، خوارزمی و اراک که تعداد آنها 338 نسخه و در مرحله دوم، مصاحبه با تعداد 26 نفر از استادان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تنوع موضوعی بسیار گسترده است؛ پژوهش ها به قلمرو جدید تکنولوژی آموزشی، کمتر توجه داشته اند و بیشتر به برداشت سنتی از این رشته توجه شده است. بیشتر پژوهش ها با استفاده از روش های کمی با 46/96 درصد انجام شده و روش های کیفی با 54/3 درصد مورد غفلت و کم توجهی این متخصصان قرار گرفته است. همچنین پژوهشگران این رشته لازم است به زمینه های موضوعی از قبیل، تکنولوژی عملکرد انسانی، مدیریت، نوآوری، تحلیل کیفی و چند رسانه ای های آموزشی و روش های پژوهشی ازجمله روش های طولی، تک آزمودنی، تحلیل محتوا، روش شناسی کیو، اقدام پژوهی، نظریه زمینه ای، پژوهش های تاریخی و گروه متمرکز بیشتر توجه کنند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی آموزشی، پایان نامه ها، بررسی موضوعی و روش شناسی، خلاهای پژوهشی
 • |
  • Jalil Fathabadi, Bita Shalani, Saeid Sadeghi * Pages 7-26
   The goal of this research was to investigate the impact of University Entrance Exam on teaching and evaluation from the viewpoints of teachers. This descriptive research was categorized as a causal-comparative research type. The statistical population was composed of teachers of all secondary schools in Tehran in the academic year 2014-2015. Then, 193 teachers were selected as the sample group using multistage cluster sampling method. The research tool was limited to the “Questionnaire on the Impact of University Entrance Exam from the Viewpoint of Teachers” (Fathabadi, 2014). The research data were analyzed using the T-test, One-sample T-test, Independent T-test and MANOVA, which were analyzed later by SPSS Software (Version 24). The results of data analysis showed that the University Entrance Exam had significant impacts on teachers’ preferences and teaching (p0/05).
   Keywords: University Entrance Exam, evaluation, teaching, teachers
  • Hamdollah Tarin *, Nader Naderi, Nasrin Heidari Sureshjani Pages 27-50
   This study aimed at evaluating the effectiveness of in-service training courses in Kermanshah University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017 using the CIPP Model. This applied research was categorized as a descriptive survey in terms of data collection procedure. The statistical population of the study included all the experts (N=120) who participated in in-service training courses. The sample size was determined as 92 individuals using simple random sampling method. The data collection tool was limited to Stufflebeam's CIPP Evaluation Model. The content validity of the questionnaire was confirmed by collecting the viewpoints of professors and experts in the field of educational management and its reliability was estimated as 0.93 using the Cronbach’s Alpha Coefficient method. The data were analyzed through T-test, Kolmogorov-Smirnov and Friedman tests. The results revealed that there was a significant difference between the dimensions of “context” and “process” and “desirable status” and it did not have the sufficient effectiveness. However, the mean of dimensions of “input” and “output” and the “desired status” was not significant and, thus, it was characterized with appropriate effectiveness. Regarding the test on ranking the dimensions, it was found that the “output” was of utmost importance from the viewpoint of learners.
   Keywords: Effectiveness evaluation, in-service courses, CIPP Model
  • Mahdi Najari *, Seyed Hesamoldin Hedayatzadeh, Hassan Roshani Ali Benasi, Faranak Mokhtarian Pages 51-73
   The aim of this study was to identify the effective factors on graduate students’ satisfaction in higher education system using Kano Model. To do this end, a descriptive survey method was used.The statistical population of this research was composed of graduate students of Urmia University (N=1453), out of them 300 students were randomly selected as the research sample using Morgan Table. The research tool was limited to the researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by experts (faculty members). Regarding the reliability of the forenamed questionnaire, it was attempted to make use of Cronbach's Alpha Coefficient. As such, the educational and research dimensions received coefficients of 0.89 and 0.91, respectively. Next, the Kano Model and Confirmatory Factor Analysis were used to analyze the data. The results of data analysis indicated that the most important motivational, fundamental and functional requirements in the educational services sector were as follows: providing clear guidance on learner`s activities, determining the role of trainer and evaluating statistical techniques and research methods. Also, timely allocation of research grants, sufficient familiarity with typing and the principles of research writing, timing the task completion and provision of tools needed to monitor learning progress were considered the most important motivational, fundamental and functional requirements in the research services sector.
   Keywords: Satisfaction, graduate studies, higher education
  • Jalal Ramezani, Fariman Ebrahimzadeh *, Behrang Esmaeili Shad Pages 75-95
   The organizational citizenship behavior is a voluntary behavior that is not directly designed by the official system of the organization but it promotes the effectiveness and efficiency of the organization. The aim of this study was to investigate the impact of professors’ organizational citizenship behaviors on the improvement of students’ entrepreneurial behaviors. Actually, it was a descriptive-correlational study that studied a statistical population of 62 professors of the Islamic Azad University (Shirvan Branch) as well as 2800 students who were studying in the academic year 2015-2016 in this university. The professors were selected through the census method but the students were selected through quota random sampling method (N=338) based on Krejcie & Morgan Table. The data collection tools were limited to the Entrepreneurship Questionnaire (Aghaee, 2008) and Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (Oregon and Kanovsky, 1996). It should be noted that these questionnaires were characterized with acceptable face and content validity. Besides, the Cronbach's Alpha coefficients of Entrepreneurship Questionnaire and Organizational Citizenship Behavior Questionnaire were determined as 0.82 and 0.87, respectively. Next, the data were analyzed using SPSS Software (Version 18). The results showed that the level of organizational citizenship behavior among the professors of Islamic Azad University (Shirvan Branch) was above the average level (65.04) but the entrepreneurial behaviors of the students was low (45.24). The statistical findings showed that there was a significant correlation between professors’ organizational citizenship behaviors and its dimensions and improvement of students’ organizational entrepreneurial behaviors.
   Keywords: University, organizational citizenship behavior, organizational entrepreneurship
  • Rezvan Hossein Gholizadeh*, Mohammad Reza Ahanchian, Masoumeh Kouhsari, Ali Noferesti Pages 97-124
   The main objective of this study was to present the experience of revising the curriculum of Educational Management Master's degree at Ferdowsi University of Mashhad. To do so, it was attempted to adopt the case study research approach to collect the required quantitative and qualitative data from various information sources (related literature on educational management, high-level documents, experiences of top domestic and foreign universities and the viewpoints of graduates and employers in this field) in order to propose a new curriculum for the field of educational management. Next, questionnaires, interviews and document analysis were used to collect the required data. Regarding the results of data analysis, it was tried to specify the general characteristics of the curriculum, including the subjects of new lessons along with their full specifications such as general and specific objectives of lessons, the strengths of and expectations from the course, syllabus, learning-teaching method and evaluation method as well as the list of suggested resources. This experience was passed as a successful experience at Ferdowsi University of Mashhad and, later, it was approved by the Curriculum Council of this university.
   Keywords: Educational management, curriculum revision, Master of Arts
  • Neda Rezaee*, Asghar Zamani Pages 125-165
   The Purpose of this descriptive Study is the internal evaluation of research groups in Institute for Research and Planning of Higher Education (IRPHE). This is a descriptive-evaluative study and based on the goal, it is an applied research. The population of the study includes faculty member (N=22), employees (N=16), librarian (N=1). Due to the limited population of the study, data was collected through census sampling and researcher-made questionnaire. The Cronbach` Alpha is used to estimate the reliability coefficient for each questionnaire (faculty members=.97, employees=.96, present situation of the goals=.88 and desired situation of the goals=.88). Also descriptive and inferential statistics were applied to analyze the data. The results indicate that there is a significant difference between present situation and desired situation of IRPHE goals. Meanwhile, three factors were analyzed in this study; Input Factors (using financial resources and facilities as components), Process Factor (including regulations, approvals, group meetings, group management and group performance) and Output Factors (including educational outcomes, research products, social services and administrative activities). According to these three factors the results illustrates that the quality of each factors are relativity optimal
   Keywords: Internal Evaluation, quality, research groups, Institute for Research, Planning of Higher Education
  • Jafar Ahmadi Gol *, Mahmood Sangari Pages 167-206
   The purpose of the research is to identify the status of the subject domain and the methodology of research in the field of educational technology, to draw the desired situation from the point of view of experts and clarify the theoretical and methodological gaps. The statistical population consisted of all theses in the field of educational technology in three Allameh Tabatabai, Kharazmi and Arak universities with 338 copies, and in the second phase, interviews with 26 faculty members and Ph.D. students of educational technology were selected through purposeful sampling. For data analysis, content analysis and descriptive statistics (frequency, mean and percentage) were used. The results showed that subject diversity is very wide; research has less focused on the new field of educational technolog and More attention is paid to the traditional perception of this field. Most researches have been carried out using quantitative methods with 96.66% and quality methods have been neglected and underestimated by 3.54% of them. Researchers in this field also need to address thematic areas such as human performance technology, management, innovation, qualitative and multimedia education and research methods, such as longitudinal, single-subject methods, content analysis, Q methodology, action research, grounded theory Historical research, and more focused group.
   Keywords: Educational Technology, Theses, Topical, Methodology Evaluation, Research Gaps