فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن بوربور، میثم اویسی*، محمد نصری صفحه 79
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی گلایسین بتائین بر صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط کم آبی در منطقه ورامین، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد ورامین به صورت کرت خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح (I1- آبیاری معمول، mm 60 تبخیر از تشتک تبخیر، I2 - تنش ملایم، mm 90 تبخیر از تشتک تبخیر و I3- تنش شدید،mm 120 تبخیر از تشتک تبخیر) و محلول پاشی گلایسین بتائین در چهار سطح (B1- آب خالص، B2 - 5/1در هزار، B3- دو در هزار و - B45/2 در هزار) بودند. اثرات متقابل سطوح آبیاری و محلول پاشی گلایسن بتائین بر عملکرد دانه، محتوای گلایسین بتائین، محتوای مالون دی آلدئید، محتوای کلروفیل aو b معنی دار بود. به طور کلی با افزایش غلظت گلایسین بتائین به ویژه تحت شرایط محدودیت شدید آبیاری، میزان عملکرد دانه و صفات ذکر شده (به جز محتوای مالون دی آلدئید) افزایش یافت. اثر متقابل دور آبیاری و غلظت گلیسین بتائین در محتوای پرولین و RWC معنی دار نشد. اما اثرات ساده عوامل مذکور در این صفات معنی دار بود. بالا ترین محتوای رطوبت نسبی (87/80 درصد) و محتوای پرولین (7/15 میکرو مول بر گرم وزن تر) به ترتیب در غلظت 5/2 در هزار و 5/1 در هزار گلایسین بتائین مشاهده شد. در حالی که محتوای پرولین در تیمار 5/2 در هزار گلایسین بتائین به کم ترین مقدار خود رسید
  کلیدواژگان: کلزا، عملکرد دانه، گلایسین بتائین، مالون دی آلدهید، محتوای کلروفیل
 • یعقوب زارعی، علیرضا استعلاجی* صفحه 89
  زراعت بزرگ ترین زیر بخش کشاورزی است که 56 درصد از ارزش افزوده، 60 درصد از اشتغال و 82 درصد از تولیدات این بخش را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر عمده ترین نیاز های غذایی بشر نظیر غلات، حبوبات، سبزیجات و میوه جات از طریق زیر بخش زراعت تامین می گردد. با عنایت به نقش اثر گذار گیاهان زراعی در جوامع انسانی می توان اذعان نمود که انسان به طرق مختلف وابسته به محصولات زراعی است. به طوری که گیاهان زراعی به طور مستقیم و غیر مستقیم تامین کننده اصلی مواد غذایی یعنی پروتئین ها، هیدرات های کربن، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. همچنین امروزه بسیاری از کشور های پیشرفته جهان از طریق صادرات محصولات زراعی (خصوصا صادرات غلات) ارز کلانی را وارد کشور خود می کنند. ارزش دارویی برخی گیاهان زراعی، اهمیت صنعتی، زیست محیطی و ارزش گیاهان زراعی در احیای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک از دیگر کارکرد های مهم محصولات زراعی است که نقش آن ها را انکارپذیر می نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر قصد دارد جهت بهره برداری صحیح و مطلوب تر برنامه ریزان و تصمیم گیران از ظرفیت های بالقوه و غنی در کشور، با تکیه بر روش های کمی به سطح بندی و مقایسه شش زیر بخش زراعت در استان بوشهر بپردازد تا ضمن ارزیابی عملکرد آن ها، درجه برخورداری و میزان محرومیت مناطق نیز مورد تحلیل قرار گیرد. این بررسی با استفاده از منابع اسنادی سال 1390، درصدد است تا میزان توسعه زراعت در استان بوشهر را با استفاده از مدل تاپسیس و نرم افزار های Excel وSpss با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مورد ارزیابی قرار دهد. سنجش میزان توسعه یافتگی بخش زراعت در منطقه مورد مطالعه حاکی از وجود شکاف عمیقی بین زیربخش های زراعی در استان بوشهر می باشد. به طوری که زیر بخش سبزیجات با 65/0 تنها زیر بخش توسعه یافته در استان می باشد. پس از آن نیز زیر بخش غلات با 58/0 در سطح متوسطی از توسعه قرار گرفت. در نقطه مقابل نتایج گواه این مطلب است که چهار زیر بخش جالیزی، صنعتی، علوفه ای و حبوبات در جرگه بسیار محروم قرار داشته اند. این بررسی معتقد است، تنوع اقلیمی و توان اکولوژیکی استان و همچنین جایگاه مهم بخش زراعت در تامین امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی جامعه ایجاب می نماید. متولیان امر ضمن کسب شناخت همه جانبه، برنامه ریزی دقیق و مدیریت هدفمند، با به کارگیری روش های علمی بستر لازم جهت ارتقای تولید و نیل به خودکفایی در کشاورزی کشور را فراهم سازند
  کلیدواژگان: استان بوشهر، کشت، تولید، زیر بخش های زراعی، تاپسیس
 • داود سلیمانی، محمد نصری*، میثم اویسی صفحه 101
  به منظور بررسی اثرات تنش قطع آبیاری بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا رقم زرقام، تحقیقی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در سال زراعی 94- 1393 اجرا شد. تیمار های مورد بررسی عبارتند از: 1- قطع آبیاری در مرحله گلدهی، 2- قطع آبیاری در مرحله گلدهی+ گلاسین بتائین به صورت محلول پاشی (غلظت 5/1 لیتر در هزار). 3- قطع آبیاری در مرحله گلدهی + گلاسین بتائین به صورت محلول پاشی (غلظت 5/2 لیتر در هزار). 4- قطع آبیاری در مرحله گلدهی + تیوفول به صورت محلول پاشی (غلظت 5/1 لیتر در هزار) . 5- قطع آبیاری در مرحله گلدهی + تیوفول به صورت محلول پاشی (غلظت 2 لیتر در هزار) . 6- قطع آبیاری در مرحله گلدهی + سالسیلیک اسید به صورت محلول پاشی (غلظت 5/0 میلی مولار ). 7- قطع آبیاری در مرحله گلدهی + سالسیلیک اسید به صورت محلول پاشی (غلظت 1 میلی مولار). 8- مصرف کود زیستی تیوباسیلیوس به صورت اختلاط با بذر و قطع آبیاری در مرحله گلدهی. 9- آبیاری کامل. نتایج نشان داد که افزایش عملکرد دانه در تیمار های مصرف تیوفول، اسید سالسیلیک و گلیسین و تیوباسیلیوس را می توان به علت افزایش هورمون اکسین و نهایتا افزایش انتقال متابولیت ها از برگ ها به دانه دانست و علت دیگر افزایش عملکرد دانه و صفاتی مانند محتوای آب نسبی و کلروفیل در شرایط قطع آبیاری با استفاده از این مواد می توان، تاثیر آن ها بر مسدود شدن و یا کاهش اندازه روزنه و تولید آنزیم های آنتی اکسیدات مانند سوپر اکسید دیسموتاز دانست که باعث افزایش آسیمیلات های تولیدی شده و در نهایت عملکرد افزایش می یابد. عملکرد دانه از 8/1273 کیلوگرم در هکتار در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی با افزایشی معادل 74 درصد به 5/4875 کیلوگرم در هکتار آبیاری کامل رسید که با تیمار های هشت و شش تفاوت معنی داری نداشت و هر سه در تیمار آماری a جای گرفتند.
  کلیدواژگان: قطع آبیاری، کلزا، عملکرد، آنزیم ها و بیومارکر تخریب
 • امیرحسین کچویی، حسینعلی شیبانی*، فرشاد قوشچی صفحه 111
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (SteviarebaudianaBertoni)، آزمایشی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران - شهرستان ورامین در سال 1393، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت در چهار سطح: 15 فروردین، 30 فروردین، 15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست در چهار سطح: شاهد (عدم مصرف)، کاربرد پنج تن ورمی کمپوست در هکتار، کاربرد 10 تن ورمی کمپوست در هکتار و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و ورمی کمپوست بر میزان استویوزید، گلیکوزید، ریبودیوزید، کلروفیلa، کلروفیل bتاثیر معنی داری داشت؛ بیش ترین مقدار محتوای استویوزید مربوط به تیمار کشت در تاریخ 15 اردیبهشت با کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست با 4/4درصد و کم ترین مقدار مربوط به تیمار تاریخ کاشت 30 اردیبهشت و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 80/2 درصد بود بیش ترین محتوای ریبودیوزید از تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در هکتار با 10/3 درصد و کم ترین میزان از تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 38/1 درصد به دست آمد و بالا ترین میزان محتوای گلیکوزیدهای استویول از تیمار کاشت در تاریخ 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست با 53/7 درصد و کم ترین میزان محتوای گلیکوزید های استویول از تیمار کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با 38/4 درصد بود، بیش ترین میزان محتوای کلروفیل a از تیمار کشت در تاریخ 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تتن در هکتار ورمی کمپوست با mg.m3/1 و کم ترین مربوط از تاریخ کاشت 15 فروردین و شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) با mg.m 41/0حاصل شد و بالا ترین محتوای کلروفیل b از تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 15 تن ورمی کمپوست با mg.m 44/0 به دست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و کاربرد 10 تن ورمی کمپوست نداشت و کم ترین مقدار محتوای کلروفیل bاز تیمار تاریخ کاشت 15 فروردین و عدم مصرف ورمی کمپوست با mg.m 15/0 حاصل شد. کاربرد 15 تن ورمی کمپوست در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت بیش ترین تاثیر را در صفات مورد اندازه گیری داشت.
  کلیدواژگان: استویا، ورمی کمپوست، تاریخ کاشت، گلیکوزید و صفات کیفی
 • زهرا کریمی*، حمیدرضا توحیدی مقدم، پورنگ کسرایی صفحه 121
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثر محلول پاشی پوترسین بر عملکرد خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاریبه صورت کرت خرد شده (اسپیلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین - پیشوا اجرا شد. عامل اصلی شامل چهار سطح آبیاری معمول، قطع آبیاری در مرحله ی ساقه دهی، قطع آبیاری در مرحله ی گلدهی و قطع آبیاری در مرحله ی زایشی یا پر شدن دانه و عامل فرعی (محلول پاشی پوترسین) شامل محلول پاشی با آب مقطر، محلول پاشی پوترسین با غلظت 75 و150 قسمت در میلیون بود. نتایج نشان داد کم ترین میزان ارتفاع گیاه و طول سنبله در مرحله قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی و گلدهی به ترتیب با 29/70 و 86/8 سانتی متر و بیش ترین ارتفاع گیاه و طول سنبله در مرحله آبیاری معمول و محلول پاشی پوترسین با غلظت 150 قسمت در میلیون به میزان 04/84 و 06/11 سانتی متر بود. کم ترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در مرحله توقف آبیاری در مرحله گلدهی به میزان 7/5045 و16/38 درصد و بیش ترین عملکرد دانه و شاخص برداشت در مرحله آبیاری معمول به میزان0/6427 و 8/42 درصد بود. محلول پاشی پوترسین با غلظت 150 قسمت در میلیون باعث افزایش ارتفاع گیاه (04/84 سانتی متر) و طول سنبله (06/11 سانتی متر)، عملکرد دانه (3/6582) و شاخص برداشت (24/43 درصد) نسبت به گروه شاهد شد. درتمامی تیمار های محلول پاشی برگی پوترسین، عملکرد دانه با صفات طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در متر مربع همبستگی مثبت و معنی دار داشت. به نظر می رسد محلول پاشی پوترسین باعث بهبود صفات مورفولوژیک گندم می شود.
  کلیدواژگان: پوترسین، گندم، قطع آبیاری، عملکرد دانه، شاخص برداشت، طول سنبله
 • بهزاد غلامحسین زاده، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح آملی، جابر مهدی نیا افرا* صفحه 133
  آویشن L.) Thymus kotschyanus) به دلیل دارا بودن خواص دارویی و بیولوژیکی یک گیاه کاملا شناخته شده است.یکی از گونه های آندمیک این جنس در ایران است. اسانس اینگونه یک منبع غنی از تیمول است. در این تحقیق برای بررسی اثر روش خشک کردن بر میزان اسانس و نوع و درصد اجزای تشکیل دهنده آویشن اندام های هوایی این گونه از روستای پلور واقع در شهرستان آمل در مرحله گل دهی کامل برداشت شد. جهت بررسی تاثیر چهار روش مختلف خشک کردن (نور مستقیم خورشید، سایه، ماکروویو با توان 900 و 360 وات) و شرایط ژنتیکی و اکولوژیکی بر میزان اسانس این گیاه، نمونه هایی از گیاه مذکور در زمان 100 درصد گل دهی با ارتفاع 10 سانتی متر از سطح زمین برداشت و در شرایط آزمایشگاهی میزان اسانس با دستگاه کلونجر و نوع ترکیبات اسانس به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله از تجزیه واریانس صفات نشان داد که بیش ترین وزن تر با (36/667) گرم و میزان رطوبت با (39/118) هر چند اختلاف داشتند اما از نظر آماری معنی دار نبود و بالا ترین میزان اسانس با (39/1) و درصد اسانس با (23/1) از روش سایه خشک حاصل شد که از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار بود، در بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن بر مقدار اسانس آویشن کوهی نشان داد که بیش ترین اسانس ها از جمله تیمول (56/16%)، کارواکرول (39/32%)، کاریوفیلن (55/11%) از تیمار روش خشک کردن ماکروویو با توان 900، آلفا ترپینن (05/1%)، پی سیمن (90/12%)، گاما ترپینن (44/9 %) از روش سایه خشک، بورنئول (06/4%)، دلتا کادینن (22/3%) از روش خشک کردن با نور مستقیم خورشید به دست آمد که از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار بود. کم ترین میزان اسانس تیمول، پی سیمن از تیمار روش خشک کردن ماکروویو با توان 360، کارواکرول از روش خشک کردن با نور مستقیم خورشید، کاریوفیلن از روش سایه خشک و آلفا ترپینن، گاما ترپینن، بورنئول و دلتا کادینن از تیمار روش خشک کردن ماکروویو با توان 900 حاصل شد
  کلیدواژگان: آویشن کوهی، خشک کردن، اسانس، کارواکرول، تیمول
 • فرامرز کشاورز معتمدی*، رضا طاهرخانی، تیمور تنها قزلی صفحه 145
  به منظور بررسی تاثیر عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر صفات کمی (عملکردی) تخم مرغ، آزمایشی بر 80 قطعه مرغ تخم گذار مسن سویه لوهمن لایت )ال اس ال) (lohmann-selected-leghorn) از سن 60 تا 68 هفتگی به صورت طرح کاملا« تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تیمار کنترل، عصاره گیاهی نعناع فلفلی ( 5/0 درصد)، عصاره گیاهی آویشن باغی ( 5/0 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (25/0 درصد) + عصاره آویشن باغی (25/0 درصد) بود. کلیه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توام عصاره های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، موجب افزایش وزن تخم مرغ و در نهایت افزایش درصد تولید، تولید توده ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی به تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمار کنترل در صفات وزن تخم مرغ، درصد تولید، تولید توده ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان نداد (0.01>P). حداکثر وزن تخم مرغ به میزان 35/64 گرم، بالا ترین درصد تولید به میزان 22/84 درصد، بیش ترین تولید توده ای به میزان 11/54 گرم، کم ترین خوراک مصرفی به میزان 80/121 گرم و کم ترین ضریب تبدیل به میزان 90/1 در تیمار مخلوط آویشن باغی و نعناع فلفلی به دست آمد. بنا بر این نتیجه گیری می شود که استفاده از 25/0 درصد آویشن باغی به همراه 25/0 درصد نعناع فلفلی در آب آشامیدنی مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت دارای اثر های مثبتی بر صفات کمی (عملکردی) در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی است.
  کلیدواژگان: مرغ تخم گذار، تخم مرغ، آویشن باغی، نعناع فلفلی، عملکرد، وزن تخم مرغ
|
 • M. Bourboor, M. Oveysi *, M. Nasri Page 79
  The aim of current study was to study the effect of glycine betaine spraying under different levels of available water on agronomical and physiological attributes of rapeseed (Brassica unpus L.) plants. In this respect an experiment was conducted in randomized complete block design in three replications as split plot in research field of Varamin Islamic Azad University. The factors included irrigation at three levels (I1- normal irrigation, 60 mm tub evaporation, I2- mild stress, 90 mm tub evaporation and I3 – sever stress, 120 mm tub evaporation) and glycine betaine (GB) at four levels (B1 – pure water (without GB), B2 – 1.5 /1000, B3 – 2/1000, and B4 – 2.5 /1000). The interaction between two factor on grain yield, content of chlorophyll a and b, glycine betaine, malon dealdehyde (MDA) was significant. In general, higher concentration of GB as foliar spray especially under lower soil moisture level led to higher grain yield and higher content of measured variables (except MDA). The interaction effect on prolin content and relative water content (RWC) wasn’t significant but simple effects of irrigation and foliar GB were significant. The highest values of RWC (80.87 %) and prolin (15.7 μmol.g.FW) respectively were observed by using 2.5/1000 and 1.5/1000 concentrations of GB. The lowest values proline was showed by using 2.5 / 1000 concentration of GB.
  Keywords: Rapeseed, Grain yield, Glycine betaine, Malon dialdehyde, chlorophyll content
 • Y. Zarei, A.R. Estelaji Page 89
  Agriculture is the largest agricultural subsection 56 percent of value added,60 percent of employment and 82 percent of this section is devoted to her. The most important human needs such as food grains, legumes, vegetables and fruits are funded through Agriculture subdivision. Given the role of plants in human societies can be affected by the acknowledgment that man is different depending on the crops. So that crops directly or indirectly, are the main supplier of food proteins, carbon hydrates fats, vitamins and minerals. Also today, the world's most developed countries of export crops (especially grain exports) l to enter their country of major currencies. Medicinal value of plants, industrial importance, environmental and crop value in restoring physical, chemical and biological soil are other important functions of the crops that their role is undeniable. Accordingly, the present study aims to correct and better exploit the potential capacity of planners and decision-makers in rich countries, with an emphasis on quantitative methods to address zoning and subdivision agriculture compared to 6 in Boushehr province to evaluate their performance, to be analyzed and the degree of deprivation. This study documents the use of resources in 2011; aims to develop agriculture in the province of Bushehr using Excel software Spss and TOPSIS model and assess the analytical approach. Assess the development of the agricultural sector in the region has
  shown a deep schism between sub cultivated in Bushehr province. So that only the part is developed in subsection vegetables with 0/65. Then placed in the sub grains with an average level of 0/58. In contrast to the results attest to the fact that 4 Subdivision kitchen garden, industrial, forage crops are very poor category. It is believed that due to the diversity of climatic and ecological potential, as well as the important role of agriculture in food security and agricultural economy, Custodians should explore the comprehensive, detailed planning and targeted management, using scientific methods, provide a platform
  for promoting and achieving self-sufficiency in agricultural production.
  Keywords: Boushehr Province, Cultivation, Production, Subdivision Agriculture, Topsis
 • D. Soleymani, M. Nasri *, M. Oveysi Page 101
  In order to investigate the effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) cultivar Zargham under cut irrigation, research was conducted randomized complete block design with nine treatments and four replications in the 2014- 15 growing season in a research farm of Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Treatments include: 1- cut Irrigation at flowering stage, 2- Irrigation cut at flowering stage, Glycine betaine, soluble (1.5 liters per thousand). 3- cut irrigation at flowering stage Glycine betaine as solubility (concentration 2.5 liters per thousand). 4- cut Irrigation at flowering stage Tiofol (1.5 liters per thousand). 5- cut Irrigation at flowering stage Thioufol (c 2 liters per thousand). 6- cut Irrigation at flowering stage Salicylic acid by (0.5 mM). 7. cut Irrigation at flowering stage Salicylic acid (1 mM). 8.
  Tobacillus bio-fertilizer application by mixing with seed and cut irrigation at flowering stage. 9. Normal irrigation. Increasing grain yield in the treatment of consumption thyoflone, salicylic acid, glycine and thiobacillus can be attributed to the increase of auxin hormones and eventually increased metabolite transfer from leaves to seeds. The other reason is increased grain yield and traits such as relative water content and chlorophyll under cut irrigation interruptions using these materials, Their effect on the blockage or reduction of aperture size and the production of antioxidant enzymes such as superoxide
  dismutase, which increases the production of asymilates and ultimately increases the yield.
  Keywords: Canola, enzymes, biomarker destruction., cut Irrigation, Yield
 • A. H. Kachuei, H. A. Sheibani, F. Qushchi Page 111
  To evaluate the effect of sowing date and different levels of vermicompost on qualitive characteristics of stevia plant (Stevia rebaudiana Bertoni), an experiment was conducted at the Varamin Agricultural University College of Agriculture located in Tehran province, Varamin, in 2014. This experiment was conducted on a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. The treatments factor were planting date at four levels: 15 April, Persian date Farvardin 30, 15 May and 30th of
  May and another factor of vermicompost at four levels: control (no), use 5 tons of vermicompost per hectare, Application 10 tons, 15 tons of vermicompost per hectare and application of vermicompost per hectare. The results showed that planting date and vermicompost had a significant effect on the amount of stevizide, glycoside, ribo-dioside, chlorophyll a, chlorophyll b. The highest amount of stevizide content was related to cultivation on May 15, with the application of 15 tons per hectare of vermicompost with 4.4 percent, and the lowest amount was related to the sowing date of May 30 and control treatment (no vermicompost consumption) with 2.80 percent and the highest content Ribbiosiside was related to the crop cultivation on May 15, with the application of 15 tons of vermicompost per hectare with 10.3 percent, and the lowest was related to the April 15 planting date and the control treatment (no vermicompost consumption) with 1.38 percent and the highest content Stewil glycosides were cultivated on May 15, with the use of 15 tons per hectare of vermicompost with 53.7 percent and the minimum This amount corresponds to the date of planting 15 April and the control (non-use of vermicompost) by 38.4 percent. The highest content of chlorophyll a was obtained from cultivation on May 15 with the application of 15 tons per hectare of vermicompost, 1.35 mg.m, and the lowest content of chlorophyll a Was obtained amount of sowing date was 15 April and control treatment (no vermicompost consumption) with 0.41 mg /m. The highest content of chlorophyll b was observed in the sowing date of May 15 and the application of 15 t of vermicompost with 0.44 mg / m, which had no significant difference with planting date of May 15 and application of 10 t of vermicompost, and The lowest content of chlorophyll b was obtained from sowing date of 15 April and no consumption of vermicompost with 0.15 mg.m. The application of 15 tons of vermicompost at the planting date of May 15 had the greatest effect on measured traits.
  Keywords: Stevia, vermicompost, planting date, glycoside
 • Z. Karimi *, H. R. Tohidi Moghadam, P. Kasrai Page 121
  This experiment was conducted to effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat (Tiriticum aestivum var sw-82-9) under water deficit stress as split pilot arrangement and randomized complete block design with three replication (12 plots) at Islamic Azad University farm. The main split including four irrigation levels: normal irrigation, withholding irrigation in stem elongation, withholding irrigation in flowering and withholding irrigation in grain filling and the secondary plot including foliar application with purred water, Putrescine foliar applications with 75 and 150 ppm. Minimum plant and ear length were in withholding irrigation in stem elongation with 70.29 and 8.86 cm,
  respectively while the mentioned characteristics in Putrescine foliar applications with 150 ppm were 84.04 and 11.06, respectively. Maximum plant and ear length in normal irrigation with putrescine foliar applications 150 ppm were 84.4 and 10.63 cm, respectively. Minimum grain yield and harvest index were at withholding irrigation in flowering with 5045.7 and 38.16 % and Maximum grain yield and harvest index were at normal irrigation with putrescine foliar applications stage with 150 ppm, 6428.3 and 42.8 %, respectively. Putrescine foliar application in all groups ameliorated grain yield, wheat length, thousand of grain weight, biological yield and number of ear per mm2 and seen positive correlation. Putrescine foliar application increased plant length (81.27 cm) ear length (11.06 cm) grain yield (6528.3 Kg.ha) and harvest index (43.24 %) with respect to control group. It seems putrescine foliar application modified morphologic traits.
  Keywords: Putrescine, Wheat, Water deficit stress, Grain yield, Harvest Index, Ear length
 • B. Gholam Hosein Zadeh, Y. Niknejad, H. Falah, J. Mehdiniya Afra* Page 133
  Thyme is known to be one in nature due to its medicinal and biological properties. One of the endemic species of this genus is in Iran. The essential oil is a thymol rich source. In this research, in order to investigate the effect of drying method on the amount of essential oil and type and percentage of Thyme components, these organs were harvested from the village of Pleur in Amol city at the flowering stage. In vestigate the effect of four different drying methods (direct sunlight, shadow, microwaves with 900 and 360 watts) and genetic and ecological conditions on the essential oil content of this plant, samples of the plant were 100% flowering at a height of 10 cm above the surface soil was harvested, and laboratory conditions was examined by a Klevenger apparatus and essential oil combinations by gas mass spectrometry (GC-MS) gas chromatography. According to the results of analysis of variance, traits showed that the highest fresh
  weight (667.66) and moisture content (11.39) were different, but these differences were not statistically significant. And the highest essential oil content (1.39) and essential oil content (1.23) were obtained from the shade method, which was statistically significant at 1% level, In the study of the effect of different drying methods on the amount of essential oil of thyme, the most essential oils were Thymol (16.56%), Carvacrol (32.39%), Caryophylline (11.55%) of the treatment Microwave drying method with power of 900, Alpha piperone (1.05%), P.symene (12.9%), Gamperpinene (% 44.9), Dry shade method, Borneol (06.06%), Delta-Cadinen (22.3% ) Was obtained by drying with direct sunlight, which was statistically significant at 1% level. The least amount of thymol essential oil, pixeman from microwave drying treatment with 360 volts, carvacrol by drying with direct sunlight, karyophyllin using dry shade and alpha piperone, gamma pepinene, boraneol and deltacadinone from treatment method The microwave was dried up at 900.
  Keywords: Mountain Thyme, Drying, Essential Oil, Carvacrol, Thymol
 • F. Keshavarz Moetamedi *, R. Taherkhani, T. Tanhaghezeli Page 145
  In order to survey the effects of extracts of garden thyme and pepper mint and their mixed extracts on yield and quantity characters of egg, an experiment were done in 2016 in the region of varamin on 80 old laying lineage hen lineage of lohmen light( LSL) in age of 60 to 68 week as a completely randomized block design with four treatment and five replication. Treatments were consists of control, extracts of pepper mint (0.5 percent), garden thyme (0.5 percent), pepper mint garden thyme (0.25 % . 25%). All extracts of medicinal were used in the form of water dilution.Results of this experiment showed that using simultaneous of pepper mint extracts and garden thyme had significant effect on increasing egg weight, and final percent of yield, egg mass, and decreased feed conversion ratio. Using each of medicinal plant extracts by- self had no significant effect on above parameters (p
  Keywords: laying hen, egg, garden thyme, pepper mint, performance, egg weight