فهرست مطالب

علوم و مهندسی آبیاری - سال چهلم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهلم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله پژوهشی
 • زهرا میرصفی، شاهرخ زندپارسا*، مهدی مهبد صفحات 1-15
  برای اندازه گیری پارامترهای هیدرولیکی خاک، انجام روش های آزمایشگاهی و مزرعه ای علاوه بر وقت گیر بودن، نیاز به هزینه های بسیاری دارند. امروزه استفاده از روش های معکوس مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از منحنی مشخصه محاسبه شده از معادله ون گنوختن و هم چنین تابع هدایت هیدرولیکی - رطوبت حاصله از روش سطح ویژه هوا- مایع در اطراف ذرات خاک، پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس در شرایط مزرعه و با استفاده از سعی و خطا بهینه شدند.
  در هشت آزمایش، کرت هایی به ابعاد 2در2 متر، تا عمق تقریبی یک متر، رطوبت خاک نزدیک به اشباع رسانده شد و با کشیدن پلاستیک بر روی آنها از تبخیر جلوگیری گردید. در نیمرخ خاک تا عمق 90 سانتی متر، رطوبت و فشار آب خاک در اعماق مختلف و زمان های مختلف تا حدود 10 تا 15 روز اندازه گیری گردید. با روش معکوس پارامترهای هیدرولیکی خاک با این روش جدید برآورد و با دیگر روش های به کار گرفته شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد که این مدل نسبت به مدل هایی که در آن ها هدایت هیدرولیکی خاک با معادله ون گنوختن محاسبه شده بود، خطای کمتری داشت. نتایج نشان دادند که رطوبت خاک با مقدار ریشه متوسط مربع خطای نرمال شده کمتر از 1/0 (در حد عالی) شبیه سازی گردید.
  کلیدواژگان: سطح ویژه هوا، مایع، منحنی مشخصه آب خاک، روش معکوس، بهینه سازی، پارامترهای هیدرولیکی خاک
 • حامد بلابادی، پیمان افراسیاب*، معصومه دلبری، سعید قائدی صفحات 17-30
  اندازه گیری رطوبت خاک برای مدیریت بهتر سیستم های آبیاری بسیار مهم است. یکی از روش های غیرمستقیم اندازه گیری رطوبت خاک، استفاده از دستگاه تتاپروب می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بافت خاک، و شوری (EC) و نسبت جذب سدیم آب آبیاری (SAR) آب آبیاری بر دقت دستگاه تتاپروب بود. برای این منظور آزمایشی به صورت گلدانی و در قالب طرح فاکتوریل، با سه تیمار و سه تکرار شامل بافت خاک در سه سطح (لوم سیلتی، لوم و لوم شنی)، EC آب آبیاری در چهار سطح (5/0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر) و SAR آب آبیاری در چهار سطح (2، 8، 14 و 20) انجام شد. گلدان ها پس از آماده سازی، تا حد اشباع آبیاری شدند. پس از آن میزان رطوبت خاک درمحدوده نقطه اشباع تا نقطه پژمردگی دائم، به روش وزنی و با استفاده از دستگاه تتاپروب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که هر سه عامل بافت، EC و SAR، از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر قرائت دستگاه تتاپروب دارد. میانگین مقادیر مجموع مربعات خطای تمامی روش های کالیبراسیونی نشان داد که دستگاه در بافت لوم شنی دارای دقت بیشتری (cm3/cm306/0=RMSE) نسبت به بافت لومی ( cm3/cm3087/0=RMSE) است. شوری آب آبیاری در هر سه بافت، کاهش محسوس دقت دستگاه را در پی داشت. افزایش SAR آب آبیاری در دو بافت لوم و لوم شنی، باعث کاهش دقت دستگاه و در بافت لوم سیلتی و در شوری های کمتر از 6 دسی زیمنس بر متر، باعث افزایش دقت دستگاه شد. از بین توابع کالیبراسیونی، روش غیرخطی ویژه در هر سه بافت، از دقت به نسبت بالایی در برآورد رطوبت برخوردار بود (cm3/cm3052/0=RMSE). روش روت و همکاران بهترین روش در بافت لوم سیلتی ( cm3/cm3055/0=RMSE) شناخته شد.
  کلیدواژگان: رطوبت خاک، توابع کالیبراسیون، ثابت دی الکتریک، کیفیت آب، روش وزنی
 • حلیمه پیری*، حسین انصاری، علیرضا فریدحسینی صفحات 31-46
  این تحقیق به منظور بررسی استفاده از آب شور بر عملکرد سورگوم و به کارگیری آن برای مدیریت استفاده از آب شور در سیستان انجام شد. آزمایش بصورت بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار مدیریتی و سه تکرار به صورت جوی و پشته ای انجام شد. به صورت: تیمار اول(F): آبیاری با آب شیرین (شوری 2 دسی زیمنس بر متر)، دوم(S): آبیاری با آب شور(شوری 7 دسی زیمنس بر متر)، سوم(FSF): آبیاری یک در میان با آب شور و شیرین به طور ثابت و چهارم(MFSF): آبیاری یک در میان آب شور و شیرین به طور متغیر. برای تعیین روند رشد نمونه برداری ها هر هفته تا پایان مرحله برداشت انجام گرفت و شاخص های گیاهی و شاخص های رشد مانند سرعت رشد محصول، سرعت نسبی رشد و شاخص سطح برگ، همچنین تغییرات شوری خاکاندازه گیریگردید. تیمار اول به عنوان تیمار شاهد و نتایج سایر تیمارها با آن مقایسه گردید. نتایج نشان داد بیشترین مقدار عملکرد در تیمار اول (8/100 تن در هکتار) و کمترین آن در تیمار آب شور (71/60 تن در هکتار )، در تیمارهای سوم و چهارم به ترتیب عملکرد 27/85 و 16/90 تن در هکتار به دست آمد. بین تیمار MFSF با تیمار شاهد تفاوت معنی دار در هیچ یک از پارامترها مشاهده نشد. تجمع نمک در محدوده ریشه در تیمارMFSFکمتر از مقدار آن در تیمارهای SوFSFبود. بنابراین بهترین روش مدیریتی در میان تیمارهای اعمال شده به جز تیمار شاهد، تیمار آبیاری یک در میان جویچه ها به صورت شور و شیرین به طور متغیر می باشد.
  کلیدواژگان: سورگوم، آبیاری جوی و پشته، آب شور، یک در میان
 • جعفر مهرآبادی، بیژن قهرمان*، کاظم اسماعیلی صفحات 47-60
  یکی از مسائل قابل توجه در اجرای پروژه های انتقال آب از طریق خطوط لوله در بسترهای فرسایش پذیر، ایجاد شرایط ایمن برای خط لوله اجرا شده است. مطالعات نشان می دهد که نصب صفحه ای به نام اسپویلر در بالای خط لوله واقع بر بستر فرسایش پذیر منجر به افزایش مقدار فرسایش در اطراف لوله و تحریک خوددفنی آن می شود. عموما مطالعات درباره اسپویلر با لوله ثابت صورت پذیرفته است اما در واقعیت هنگامی که حفره آبشستگی زیر لوله به اندازه کافی عمیق شود لوله در اثر وزن شروع به پایین رفتن می کند، در این هنگام لوله به کف حفره آبشستگی رسیده و فرآیند فرسایش متوقف می شود و پس از آن خط لوله با شن و ماسه پوشیده می شود .دراین پژوهش به بررسی فرآیند خوددفنی لوله با جابجایی طبیعی در اثر وزن لوله پرداخته شد و مشخص گردید جابجایی لوله، عمق آبشستگی را تا50 درصد نسبت به لوله ثابت کاهش و همچنین سبب تغییر پروفیل بستر می شود. با نصب اسپویلر روی لوله در بستر ریزدانه میانگین 40درصد و در بستر درشت دانه میانگین 90 درصد عمق دفن نسبت به حالت لوله صاف افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، لوله مستغرق، اسپویلر، خوددفنی
 • روح الله احسانی*، یوسف حسن زاده، علیرضا مجتهدی، مجتبی صانعی، هدا هدایتی صفحات 61-75
  راه ماهی ها، به دلیل نقش مهمی که در مهاجرت آبزیان و بقا نسل آن ها دارند، از اجزای اصلی سازه های تقاطعی از جمله سدها می باشند. در این تحقیق مدل آزمایشگاهی کانال ماهی -قایق رو تهیه شده است که حداکثر انطباق را با شرایط زیست محیطی داشته و در آن برای ایجاد تلفات انرژی در مجرای عبور ماهی، از برس های مشابه علف مصنوعی، استفاده شده است. با توجه به شعاع خمش مناسب، امکان عبور قایق های کوچک ماهیگیری نیز در آنها وجود دارد. مدل آزمایشگاهی این نوع راه ماهی با مقیاس 1:5 برای شیب چهار درصد و به ازای شش دبی مختلف انجام شده است. با مقایسه عمق جریان در دبی های مختلف، با توجه به ابعاد ماهی های مهاجر در رودخانه های استان مازندران، دبی های سوم و چهارم به ترتیب بامقادیر 4/4 و 1/9 لیتر بر ثانیه، عمق های بهینه را برای عبور ماهی ها ایجاد می نمایند. با تهیه نقشه رستر سرعت های طولی و عرضی جریان در محیط GIS و ترسیم الگوی جریان با استفاده از نرم افزار متلب مشاهده گردید که یک ناحیه کم سرعت در داخل حوضچه ها، بعد از هر برس تشکیل می شود که بهترین مکان برای استراحت ماهی ها می باشد. همچنین ماهی برای عبور از بازشدگی ها از سرعت انفجاری و برای عبور از حوضچه ها از سرعت مداوم خود استفاده می نماید. حداکثر سرعت در بازشدگی در دبی سوم، 62/0 متر بر ثانیه و در دبی چهارم 64/0 متر بر ثانیه می باشد. حداکثر سرعت انفجاری ماهی طرح 72/0 متر بر ثانیه می باشد. بنابراین سرعت ها در محدوده قابل قبولی قرار دارند.
  کلیدواژگان: کانال ماهی- قایق رو، مدل آزمایشگاهی، سرعت انفجاری، سرعت مداوم
 • شادمان ویسی، عبدعلی ناصری*، سعید حمزه صفحات 77-90
  از عوامل مهمی که باعث کاهش عملکرد گیاه نیشکر می شود می توان به تنش آبی کوتاه مدت وارده به آن در بازه دو آبیاری متوالی اشاره کرد. بنابراین مطالعه و پایش عواملی تعیین کننده وضعیت آبی گیاه نیشکر (دمای پوشش گیاهی، رطوبت خاک، رطوبت گیاه) در زمین های تحت کشت این گیاه به منظور برنامه ریزی صحیح آبیاری و تعیین زمان و میزان مناسب مصرف آب امری ضروری است. این تحقیق در سال زراعی 93-94 در اراضی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی در ماه های خرداد الی شهریور بر روی واریته CP69-1062 در سنین مختلف (کشت، بازرویی اول، دوم و سوم) انجام شد. به منظور محاسبه شاخص تنش آبی (CWSI) به روش ایدسو با استفاده از دماسنج مادون قرمز دمای سطح سایه انداز گیاه در سه جهت اندازه گیری شد. در گام بعدی تحقیق درصد رطوبت غلاف برگ در همان نقاط برداشت دمای سطح سایه انداز گیاه، اندازه گیری و هم بستگی آن با شاخص تنش مورد بررسی قرار گرفت. رابطه رگرسیونی بین شاخص تنش آبی و رطوبت غلاف برگ در روزهای مشخص از دوره رشد (خرداد تا شهریور ماه) و همچنین برای کل دوره رشد به دست آمد. هر بار هشت مزرعه از یک سن مورد پایش قرار گرفت، به طوریکه هر مزرعه دو بار پایش شد(جمعا 32 مزرعه). با یک دور از برداشت ها در سنین مختلف اقدام به واسنجی رابطه تنش و رطوبت غلاف برگ و در دور دوم برداشت ها نسبت به صحت سنجی آن اقدام شد. نتایج نشان داد تنش مشاهداتی و تنش واسنجی شده، حداقل مجذور مربعات خطای آن 15/0 است و تنها عامل متغیر که دوره رشد بود، در مقادیر هم بستگی بین داده های مشاهداتی و محاسباتی تاثیر گذار نبوده است. با افزایش سن گیاه هم بستگی بین شاخص تنش و رطوبت غلاف برگ کاهش یافت. در این تحقیق معادله خط مبنای پایین در روزهای مشخصی از فصل رشد به دست آمد. از آن جایی که روند تغییرات در تمام فصل رشد برای تمام سنین یکسان بود، معادله کلی خط مبنای پایین تنش گیاه نیشکر با ضریب هم بستگی 87 درصد محاسبه شد. همچنین معادله خط مبنای بالا که به صورت یک خط افقی است در بازه 3 تا 4 درجه سانتی گراد در نوسان بود. نتایج نشان داد که مقدار بهینه شاخص تنش آبی برای شروع آبیاری این گیاه به منظور ارائه برنامه آبیاری واحد در تمام سنین مقدار 5/0 است، چرا که در این مقدار تنش و بالاتر از آن، رطوبت غلاف برگ از حد مجاز رطوبت غلاف برگ تعریف شده برای نیشکر که گیاه به آن تنش آبی وارد نشود، نزول پیدا می کند.
  کلیدواژگان: تنش آبی، کشت و صنعت سلمان فارسی، دماسنج مادون قرمز، رطوبت غلاف برگ، نیشکر
 • محمد عیسی زاده*، حجت احمدزاده، محمد علی قربانی، محمدحسن فاضلی فرد صفحات 91-107
  افزایش دقت تخمین رواناب در حوضه های فاقد داده های هواشناسی نقش مهمی در مدیریت صحیح منابع آب این حوضه ها دارد. در این راستا شبیه سازی خود همبسته می تواند مفید واقع گردد. در مطالعه حاضر، کارایی سه مدل داده کاوی شامل شبکه عصبی مصنوعی، برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان در کنار مدل های سری زمانی برای پیش بینی رواناب ماهانه در حوضه خرخره چای مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، در ابتدا ترکیب های مختلف ورودی به مدل ها که باید در تخمین جریان رودخانه در نظر گرفته شوند، تعیین شدند. همچنین تاثیر ساختار مختلف مدل ها بر شبیه سازی جریان از طریق به کار گیری آنها و مقایسه نتایج به دست آمده، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مدل های خطی خود همبسته، خود همبسته با میانگین متحرک و خود همبسته میانگین متحرک یکپارچه، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، برنامه ریزی بیان ژن با چهار و سیزده تابع ریاضی و مدل ماشین بردار پشتیبان با سه تابع کرنل به منظور شبیه سازی خودهمبسته جریان ماهانه (طی دوره 90- 1367) به کار گرفته شدند. نتایج نشان داد مدل پرسپترون چند لایه (3،5) با مقادیر ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب برابر با 84/0 و 21/8 متر مکعب بر ثانیه در دوره واسنجی و مقادیر 86/0 و 66/5 متر مکعب بر ثانیه در دوره صحت سنجی بیشترین دقت را در شبیه سازی رواناب ماهانه نسبت به سایر مدل ها داشتند.
  کلیدواژگان: شبیه سازی خودهمبسته رواناب، مدل های سری زمانی، پرسپترون چند لایه، حوضه خرخره چای
 • لیلا طرفی صالحی، محمود شفاعی بجستان* صفحات 109-124
  توسعه حفره آبشستگی پایین دست حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی می تواند منجر به تخریب خود سازه گردد که از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. با گسترش حوضچه های با بستر زبر ضرورت تکمیل مطالعات گذشته برای این سازه نیز اهمیت دارد. لذا در این تحقیق ، یک مدل آزمایشگاهی شامل سرریز با زاویه ی 30 درجه و ارتفاع 4/0 متر و حوضچه آرامش با بستر پوشیده از المان های شش پایه وطول ثابت 126 سانتی متر ساخته شد و آبشستگی پایین دست در چهار حالت طول حوضچه برابر طول پرش، و کاهش طول حوضچه نسبت به طول پرش به میزان 8٪،16٪ و 24٪ در پنج عدد فرود مختلف جریان(34/5 تا1/ 8 ) بررسی شد. نتایج نشان داد که با کاهش عدد فرود و کاهش طول حوضچه به دلیل اینکه بخشی از پرش به بیرون حوضچه انتقال می یابد، عمق آبشستگی افزایش یافته و بر ارتفاع پشته افزوده می شود. همچنین نتایج نشان داد که کاهش طول حوضچه به اندازه ی 8 ٪تا 24 ٪نسبت به طول ثابت حوضچه،افزایش 17٪ تا 43 ٪ عمق آبشستگی را در شرایط برقراری دبی حداکثر را به دنبال دارد. در دبی حداقل درصد افزایش عمق آبشستگی به ترتیب 40٪ و 60٪ نسبت به طول ثابت حوضچه برای کاهش طول 8٪و24٪ می باشد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، کاهش طول حوضچه آرامش، پرش هیدرولیکی، المان های شش پایه
 • میلاد پایسته، بابک لشکرآرا *، منوچهر فتحی مقدم صفحات 125-139
  توزیع دانه بندی ذرات بستر در رودخانه های آبرفتی با بستر شنی یکی از بحث های چالش برانگیز در مطالعه رفتارهای هیدرولیکی، مورفولوژیکی و اکوسیستمی رودخانه ها می باشد. به کارگیری روش های نوین هم چون پردازش تصاویر به جای روش سرند در تعیین دانه بندی ذرات بستر رودخانه های آبرفتی از نقطه نظر اقتصادی می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این تحقیق به منظور تخمین توزیع دانه بندی لایه آرمور در بستر رودخانه های آبرفتی با بستر شنی از روش های الگوریتم حوضه آبخیز و الگوریتم بازسازی تصویر در نرم افزار متلب استفاده شد. کارایی روش های یاد شده در رودخانه بالارود مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی دانه بندی حاصل از دو روش الگوریتم حوضه آبخیز و الگوریتم بازسازی تصویر در مقابل نتایج حاصل از روش چاپ تصویری به ترتیب دارای ریشه مربع میانگین خطای 5 و 04/3 میلی متر بود. راندمان تخمین قطر ذرات در مدل بازسازی تصویر 3/96 درصد و در مدل الگوریتم حوضه آبخیز 66 درصد بود. این امر حاکی از برتری نسبی فیلتر بازسازی تصویر در مقابل الگوریتم حوضه آبخیز است. لذا روش بازسازی تصویر می تواند به عنوان روشی کارآمد و سریع، جایگزین روش های سنتی مانند سرند شود.
  کلیدواژگان: منحنی دانه بندی، پردازش تصاویر، نرم افزار متلب، الگوریتم حوضه آبخیز، الگوریتم بازسازی تصاویر
 • محسن جلیلی، مرتضی بختیاری *، سیدمحمود کاشفی پور، نیما شهنی کرم زاده صفحات 141-154
  یکی از روش های حفاظت سواحل استفاده از آبشکن ها می باشد. باندال لایک نوعی سازه ی آبشکن است که به منظور بهبود عمق جریان برای کشتی رانی در رودخانه های آبرفتی احداث می گردد. اینسازه نوع جدیدی از آبشکن است که به صورت ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر ساخته می شود. در این تحقیق هدف، بررسی اثر استغراق آبشکن باندال لایک بر توپوگرافی بستر می باشد. بدین منظور آبشکن باندال لایک با سه نسبت استغراق (16/1، 65/1 و 15/2) و در شرایط هیدرولیکی متفاوت (اعداد فرود 22/0، 24/0، 26/0، 29/0) در فلومی با قوس ملایم 90 درجه و در شرایط مستغرق مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت استغراق، آبشستگی اطراف سازه ی باندال لایک نیز افزایش می یابد همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش اعداد فرود جریان و فرود دنسیمتریک حداکثر عمق آبشستگی افزایش می یابد. بررسی حداکثر آبشستگی نشان می دهد موقعیت آبشستگی با الگوی تنش برشی در قوس های ملایم مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: توپوگرافی بستر، قوس 90 درجه، آبشکن باندل لایک، استغراق
 • ابوالفضل مجنونی هریس*، مروت نایبی، علی اشرف صدرالدینی صفحات 155-167
  عوامل متنوع در انتخاب روش های آبیاری، گزینش سیستم متناسب با شرایط مختلف را به مسئله ای پیچیده تبدیل کرده است. در این تحقیق با استفاده از روش امتیازدهی چارلز برت به انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری در بین انواع سیستم های بارانی شامل کلاسیک ثابت، جابجایی دستی، جابجایی چرخدار، قرقره ای، دوار مرکزی، سیستم خطی و سیستم های موضعی شامل تیپ، قطره ایو بابلر و همچنین سیستم های سطحی شامل آبیاری کرتی، نواری و جویچه ای در دشت های فامنین، قهاوند و رزن در استان همدان پرداخته شده است. برای امتیازدهی از خصوصیاتی مانند نوع محصول، نوع منبع آب، اقلیم، زمین و شرایط اجتماعی و ساختاری منطقه استفاده شده است. نتایج حاصل، نشان داد که در بین روش های آبیاری، در روش بارانی، کلاسیک ثابت، در روش موضعی سیستم تیپ و در روش سطحی، سیستم کرتی بیشترین تناسب را با شرایط منطقه مورد مطالعه دارد. البته در بین سیستم های کلاسیک ثابت، سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک علیرغم نیاز به تغییر استقرار آبپاش به دلیل سرمایه گذاری کمتر، مناسب و قابل توصیه است. در مناطقی که روش سطحی گزینه مناسب باشد، استفاده از شبکه توزیع کم فشار و کاربرد هیدروفلوم می تواند باعث افزایش راندمان و کاهش تلفات نفوذ گردد و در این مناطق لازم است که این موضوع مد نظر قرار داده شود.
  کلیدواژگان: انتخاب، سیستم آبیاری، امتیازدهی، رزن، قهاوند و فامنین
 • فرشید امیرسالاری میمنی، احمد فتحی*، محمد محمودیان شوشتری صفحات 169-182
  صفحات متصل به ساحل برای کنترل فرسایش دیواره ی رودخانه ها و سواحل به کار برده می شوند. دماغه ی صفحات همواره در معرض آبشستگی ناشی از برخورد جریان با سازه بوده است. عوامل مختلفی در کاهش آبشستگی موضعی موثر هستند. تحقیقات اخیر نشان داده است که صفحات مثلثی متصل به ساحل نقش موثری در کاهش آبشستگی موضعی حول دماغه ی خود ایفا نموده اند.در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر زاویه، صفحه ی مثلثی شکاف دار (مساحت شکاف= 10 درصد مساحت سطح موثر صفحه) در زوایای مختلف (23، 30، 40 و 60 درجه) در فلوم قوس دار کارگذاری شدند. آزمایش ها در شرایط هیدرولیکی متفاوت (اعداد فرود 287/0، 304/0 و 322/0) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بیشینه عمق آبشستگی به ترتیب در زوایای 23 و 40 درجه دارای کمترین و بیشترین مقدار بوده است. بیشینه ارتفاع پشته گذاریمتناسب با بیشینه عمق آبشستگی بوده است. با افزایش زاویه ی صفحه تا 40 درجه فاصله ی بیشینه عمق آبشستگی از ساحل بیرونی دورتر شده است و در زاویه ی 60 درجه به شدت کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: صفحات مثلثی شکاف دار، اثر زاویه، قوس 90 درجه
 • حسن اسمعیلی گیساوندانی، علی محمد آخوندعلی *، حیدر زارعی، مهرداد تقیان صفحات 183-195
  ارزیابی فراوانی سیلاب در حوضه های فاقد ایستگاه های اندازه‏گیری، معمولا توسط ایجاد روابط مناسب آماری (مدل‏ها)بین سیلاب و ویژگی های فیزیکی حوضه انجام می‏گیرد. تاکنون معادله های متعددی در زمینه برآورد دبی ‏سیلاب در مناطق مختلف ارایه شده ولی با توجه به پیچیدگی این پدیده، روابط موجود نتوانسته‏اند دبی سیلاب طراحی را با دقت مناسب شبیه‏سازی کنند. برهمین اساس در این پژوهش علاوه بر روش‏ رگرسیونی که در گذشته استفاده می‏شد از مدل درخت تصمیم‏ گیری M5 استفاده شده‏است. روش های مختلف داده کاوی در علوم آب به دلیل دقت بالا آن گسترش فراوانی یافته‏‏است. مشخصات فیزیوگرافی حوضه توسط نرم‏افزار Arc GIS محاسبه ‏شد. سپس کلیه پارامترهای فیزیوگرافی به همراه دوره ‏بازگشت به عنوان داده های ورودی الگوریتم M5 و رگرسیون‏خطی لحاظ شد. نتایج حاصل از بررسی آماره های صحت سنجی نشان ‏داد بر اساس ضریب همبستگی بین آمار برآورد شده و مشاهداتی، همچنین بر اساس معیارهای جذر میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا، الگوریتم M5 عملکرد بهتری نسبت به روش رگرسیون در برآورد دبی‏سیلاب دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل منطقه ای سیلاب، دبی سیلاب، درخت تصمیم، الگوریتم M5، مدل رگرسیون
 • حسین مزارعی، جواد احدیان* صفحات 197-212
  در تحقیق حاضر بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی و تراکم خاکریز پشت دیوار بر گوه شکست تحت حرکت محرک بدنه دیوار حائل طره ای در ساحل رودخانه بررسی شده است. در این راستا سه دانه بندی از مخلوط دو نمونه خاک 1 (ریزدانه رسی) و خاک 2 (خاک شنی) در درصدهای به ترتیب (30 درصد نمونه 1و70درصد نمونه 2)، (20درصد نمونه 1و 80 درصد نمونه 2) و (10درصد نمونه 1و 90 درصد نمونه 2) با بافت های ماسه ای لوم، لوم و سیلتی لوم به منظور آزمایش تهیه گردید. در هر نوع خاک تراکم هایی با چکش استاندارد در 10، 20 و 30 ضربه در سطح خاک ایجاد گردید. در کلیه آزمایش ها، مشخصات ژئومکانیکی خاک شامل، مقاومت برشی، وزن مخصوص، پارامترهای فیزیکی و مشخصات هندسی گوه شکست شامل زاویه شکست نسبت به افق، ارتفاع و طول گوه شکست اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش درصد خاک ریزدانه و به تبع آن افزایش وزن مخصوص، خاک ریز مقاومت جانبی خاک ریز افزایش می یابد. همچنین با تراکم بیشتر، گوه شکست کوچک تری در توده خاک ایجاد می شود. کمترین ارتفاع گوه و بیشترین زاویه شکست به ترتیب در خاک ریز با بافت سیلتی لوم در نسبت 53/0h/h''= و 4/1α/α''= رخ می دهد. از طرفی نتایج نشان داد حداکثر نیروی فشار جانبی و عکس العمل نیرو بر سطح شکست به ترتیب در نسبت های 52/0E/E''= و 34/0Q/Q''= در خاک ماسه ای-لومی رخ می دهد. بر همین اساس زاویه سطح شکست حداکثر در خاک سیلتی لوم رخ می دهد. درنهایت نتایج آزمایشگاهی در تحقیق حاضر نشان داد که گوه شکست حاصله از تحلیل الاستوپلاستیک بسیار محافظه کارانه بوده به طوریکه فشار جانبی حاصل از سطح شکست را به طور متوسط برای کلیه نمونه های حاضر 60 درصد بیشتر پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: بافت، تراکم، تحلیل الاستوپلاستیک، گوه شکست، بدنه دیوار حائل طره ای
 • یاسر مهری، نادر عباسی * صفحات 213-225
  پرش هیدرولیکی نوع B پرشی است که روی سطح شیبدار با شیب مثبت یک شوت تحت شرایط خاص اتفاق می افتد، به گونه ای که تعیین عمق ثانویه و طول غلتاب در آن برای حفاظت از سازه های ساخته شده و جلوگیری از آبشستگی ضروری است. دراین پژوهش کاربرد دو روش هوشمند سامانه استنتاج فازی و فازی - عصبی بحث و بررسی شده است. برای مدل سازی از داده های آزمایشگاهی استفاده و کد نویسی در محیط نرم افزار متلب انجام شد. از الگوریتم تکرار شونده برای بهینه نمودن هردو مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوریتم تکرار شونده که برای بهینه سازی در هردو مدل استفاده گردید، سبب کارایی بهتر مدل ها شد. روش های مورد استفاده در این تحقیق توانایی پیش بینی مشخصات پرش هیدرولیکی را با دقت قابل قبول دارا هستند و نسبت به مدل های فیزیکی و روش های تجربی با توجه به پیچیده بودن شرایط از لحاظ زمان و هزینه برای پیش بینی مناسب ترند. از نتایج دیگر این پژوهش انعطاف پذیری بالای مدل فازی – عصبی نسبت به سامانه استنتاج فازی است. همچنین می توان به دقت بالاتر مدل فازی- عصبی نسبت به سامانه استنتاج فازی اشاره نمود. با توجه به ارزیابی دو مدل سامانه استنتاج فازی و مدل فازی – عصبی تطبیقی استفاده شده در این تحقیق شاخص های ارزیابی برای پیش بینی عمق ثانویه پرش و طول غلتاب با جذر میانگین مربعات خطا 014/0 و ضریب تعیین 997/0 برای عمق ثانویه و جذر میانگین مربعات خطای 033/0 و ضریب تعیین 983/0 برای طول غلتاب نشان می دهد که مدل فازی - عصبی، مدلی مناسب برای پیش بینی پارامتر های پرش هیدرولیکی می باشد.
  کلیدواژگان: منطق فازی، پرش هیدرولیکی، پیش بینی، مستهلک کننده انرژی، مدل های هوشمند
|
 • Zahra Mirsafi, Shahrukh Zand Parsa *, Mehdi Mahbod Pages 1-15
  For the simulation of soil water flux, the relationships between the soil hydraulic conductivity, water content and pressure head are required. The relationship between soil water content ( with soil pressure head [h( ] and hydraulic conductivity [K( )] are usually obtained by fitting experimental equations. Describing these relationships, the experimental equations such as van Genuchten (van Genuchten, 1980) have been used. Zand-Parsa and Sepaskhah, (2004) proposed a new method for prediction of the soil hydraulic conductivity function [K( ) based on specific liquid-vapor interfacial area around the soil particles and Zand-Parsa (2006) improved this method for a more straightforward and efficient numerical technique for prediction of function.
  The different equations of h ( and K ( ) have three to five soil hydraulic parameters, which vary considerably in different soil groups. For measurements of the soil hydraulic parameters, laboratory and field methods are time consuming and require excessive financial costs; hence, inverse methods have been used by many researchers. Estimation of the soil hydraulic parameters with using the inverse method is usually less costly and time-consuming than the direct methods, especially for in situ characterization of large sites. Soil hydraulic parameters can be predicted using the inverse method, which are the combination of the numerical model with an iteration algorithm, and genetic algorithm for parameter estimation values (Kamali and Zand-Parsa (2016); Mahbod and Zand-Parsa (2010). For a given initial and boundary conditions and soil hydrauic parameters, Richards’ equation can be solved with numerical methods.
  In this study, soil hydraulic parameters were estimated by inverse method based on the soil-water characteristic curve of van Genuchten (1980) method, the function of soil hydraulic conductivity- water content obtained by the method of liquid- vapor interfacial area around the soil particles (Zand-Parsa, 2006).
  Keywords: Specific liquid-vapor area, Soil Water Characteristic Curve, Inverse method, Optimization, Soil hydraulic parameters
 • Hamed Balabadi, Peyman Afrasiab *, Masoomeh Delbari, Saeed Ghaedi Pages 17-30
  Soil moisture measurement is very important for better irrigation system management. One of the indirect methods for measuring the soil moisture content is to use Theta Probe device. Although the use of Theta Probe has many advantages over the other methods of measuring moisture content, but according to research conducted in most regions of the world, it has been shown that changes in the physical and chemical properties of the soil, and in general, all that affect the dielectric constant of the soil, cause an error in the accuracy of the measurement of moisture content with this device. Among the physical and chemical properties of the soil, the tissue type, the amount of clay contained in the soil, and electrical conductivity (EC) are the three main factors influencing the calibration of the Theta Probe system (Sarani and Afrasiab, 2012). The aim of this study was to investigate the effect of soil texture, irrigation water salinity (EC), and sodium absorption ratio (SAR) on the accuracy of Theta Probe device.
  Keywords: Soil moisture, Calibration functions, Dielectric constant, Water quality, Gravimetric method
 • Halimeh Piri *, Hosein Ansari, Ali Reza Farid Hosseini Pages 31-46
  Improper usage of unqualified water in agriculture has triggered salinity in many areas. The area of saline lands as a result of aquatic agriculture has increased 44.5 million hectares until 2005 in Iran (Banai et al., 2005). As a result of Soil salinity over the plant tolerance threshold, excessive accumulation of salt in the root zone can be a serious threat to plant growth (Silsepour and Rashidi, 2008). Reducing plant growth indices such as leaf and vegetation decreases evapotranspiration (Shani and Bengal,2005). Subsequently, the decline in plant growth will reduce crop production in many plants (Kaman et al,2008). Sorghum due to physiological characteristics such as drought tolerance, salinity, water use efficiency higher than other forage plants, relatively high yield, desirable quality, and its ability to maintain as dry forage, especially silage has a special value in arid and semi-arid regions (Zarbin and Thomas,2003). Tabatabaei and Anagli (2012) examined the effect of salinity on sorghum in the germination stage. Their study results showed, Sorghum of KFS2 cultivar is introduced as salinity tolerant sorghum due to the highest amount of germination in saline conditions. Sistan is one of the important areas for the development of sorghum in the country and in terms of cultivating corn and forage Sorghum has the fifteenth place among the provinces of the country(Binam,1388). The lack of water in Sistan plain is a serious issue. The only water source in the area is the Hirmand River, which originates from the Baba mountains of Afghanistan. The region's water crisis is due to water shortages in this river. so that, the lack of hydrometeorological water has led to the destruction of the region's agriculture. Therefore, planning for the best use of water resources is essential and inevitable. By choosing proper method for managing salty water, product performance reduction can be prevented as much as possible and reduce non-salt water demand, and by the obtained results it is possible to plan properly to increase the agricultural production in special circumstances (salinity restriction). Therefore, this study was conducted to investigate the effect of saline water management methods on yield and yield components of sorghum.
  Keywords: sorghum, furrow irrigationon, Saline water, every other irrigation
 • Jafar Mehr Abadi, Bijhan Ghahreman *, Kazem Esmaeili Pages 47-60
  Providing safe conditions for water pipelines or other fluids on erodible beds is an important issue in the field of hydraulic engineering. Studies show that the installation of a plate called Spoiler on top of the pipeline increases the amount of the erosion around the pipe and its self burial stimulation. Most studies about spoiler have been done on a fixed pipe, but in reality, when the scouring hole underneath the pipe is deep enough, the pipe begins to lower as a result of the weight, at when the pipe reaches the bottom of the scour hole, the erosion process stops and then the pipe is covered with sand and buried. The self burial phenomenon has not been studied with the use of a spoiler in the case of actual displacement of the pipe, and due to the fact that the studied pipes have been fixed, the transitional and sedimentary phases have not been observed. Considering the role of pipe displacement in changing the scouring profile, the study of the spatial phenomenon of the pipe during displacement and observing the actual effect of the spoiler on the self burial performance and its effective parameters are necessary. In this study, this phenomenon has been studied experimentally.
  Keywords: scour, Submerged pipe, Spoiler, Self-burial
 • Rouhollah Ehsani *, Yousef Hassan Zadeh, Ali Reza Mojtahedi, Mojtaba Saneei, Hoda Hedayati Pages 61-75
  The idea of using canoe-fishway was first proposed by Hassinger (2002) and was experimentally conducted in the hydraulic laboratory of the Kassel University. Hassinger and Kraetz (2004) presented the general principles of the canoe-fishway design.
  The idea of this new development was driven by the thought that a great number of thin and elastic rough elements on the one hand show a good performance in energy dissipation, and on the other hand, allows a man-driven boat to pass without being damaged. The brushes should be both firm enough to provide energy loss necessary to help fish climb easily and flexible enough to allow boats to pass through without being damaged and after the boats passing, the brushes will come back to their original state. About half of the experiments in running these facilities focuses on their application as only a fishway and the other concentrate on a hybrid structures as a canoe-fishway. Figure 1, shows an example of such fishway type (Hassinger., 2009).
  In recent years, the development of studies and the construction of rubber dams within walking distance to the sea on the rivers in the north of the country, necessitate the need for constructing the environmentally friendly fishway. Constructing rubber dams near the sea disrupted the fishermen commuting and thus has created social tensions (Hedayati et al., 2012).
  Hedayati et.al (2012) designed a canoe-fishway on Tajan rubber dam in Mazandaran province and compared it with the classic vertical slot fishway.
  In this study, given the importance of creating environmentally friendly fishway on rubber dams in Mazandaran province and the problems created for small fishing boats travelling on Tajan River, first the laboratory canoe-fishway model was prepared by taking into account the fish biological parameters in Tajan, Then the depth and flow velocity were evaluated.
  Keywords: Canoe-fishway, Experimental model, Burst speed, Cruising speed
 • Shadman Veysi, Abed Ali Naseri *, Saeid Hamzeh Pages 77-90
  One of the important factors which has led to reduction of the sugarcane yield is short-term water stress either in growing season or in the meantime of two sequence irrigation events. Therefore, studying and monitoring of crucial parameters of sugarcane water content (canopy temperature, soil moisture and vegetation moisture) is essential. The main objectives of present study are monitoring the effective parameters of sugarcane water content, and consequently determining the correlation between two different methods for determining irrigation schedule which are based on the canopy temperature and the leaf sheath moisture measurement, in order to have an efficient irrigation scheduling as well as determining the time and the amount of irrigation, accurately.
  Keywords: water stress, Salman Farsi agro-industry, Infrared thermometer, leaf sheath moisture, sugarcane
 • Mohammad Isazadeh *, Hojat Ahmadzadeh, Mohammad Ali Ghorbani, Mohammad Hassan Fazeli Fard Pages 91-107
  Selecting a model that simulate the runoff with high accuracy and less error, can be helpful in favorable management of water resources plans and increasing the performance of these plans. Also, increasing the accuracy of runoff simulation in the basins with no meteorological data, is of great significance in efficient management of water resources in these basins.
  Keywords: Autoregressive Runoff simulation, Time series models, Multilayer perceptron, Kherkherehchai basin
 • Leila Torfei Salehei, Mahmood Shafai Bajestan* Pages 109-124
  The most common way to dissipate the water kinetic energy at the downstream of weirs , gates at chutes is to use the hydraulic jump. Hydraulic jump is a phenomenon that alters the flow regime of the state of supercritical to the subcritical with dissipating much of the flow kinetic energy and to prevent possible downstream scour of the structure. Development of the downstream scour hole of the hydraulic jump stilling basins can cause failure of the structure itself , which has been the interest of the researchers in the past. The extension of new roughened bed basin is essential to pursue and complete what previous researchers concluded for these basins.Safe and an economical design of hydraulic structures, an estimation of the maximum scour depth, and to minimization the scour dimensions is the interest of the researchers. Therefore, in this study the effect of placing the six-legged concrete elements under different lengths was investigated investigated. Covering the river bed downstream of the spillways and gates with these roughened and permeable elements can decrease the stilling basin length and expected less scour depth. These elements are tight together and placed on the bed. The covered length of the bed is equal to the length of jump on these elements. However, there is possibility in which few rows of the downstream elements are escaped because of the edge failure and therefore the roughened bed length is shortened. The main purpose of this study was to see how much exactly would be the magnitude of downstream scour depth if the covered length is decreased. .
  Keywords: scour, reduction of stilling basin length, hydraulic jump, six- legs elements
 • Milad Payesteh, Babak Lashkar-Ara *, Manoochehr Fathi Moghadam Pages 125-139
  Distribution pattern of the river bed particles grading creates important issues in investigation of the hydraulic, geomorphological and ecological behavior of the river.. For example, surface grain-size variability is crucial for illustrating sediment transport (Hoey and Ferguson, 1994; Russ, 1999; Joyce et al., 2001).
  Particle size characteristics that are dependent on particle size distribution are estimated in different ways, such as sieving method, sampling techniques in the field, photographic print method, and the other methods that have been suggested so far (Aberle and Nikora, 2006). The most prevalent method is the sieving method that obtains particle size distribution curve using cumulative weight of passing aggregation,.. It is obvious that, measurement of the particle size distribution based on field methods are time consuming, overwhelming and non-economic, so developing a fast and accurate method for measuring the particle size distribution of the river bed has a significant effect on civil and environmental engineering. Nowadays, this process is possible using image processing methods to automatically extract particle size using digital images of river bed. Various methods have been reported which aim to provide robust and automated estimates of grain size from images, falling under two broad categories classified by (Buscombe et al., 2010) as, respectively, ‘geometrical’ and ‘statistical’. Both techniques require imagery where the smallest grains are resolved by at least a few pixels. Statistical methods characterize grain size using a measure sensitive to image texture. These approaches have used autocorrelation (Warrick et al., 2009), semi variance or one of the several other methods, including fractals (Buscombe, 2013) and grey-level co-occurrence matrices. Geometrical methods use image processing techniques (principally, threshold and segmentation) to isolate and measure the visible axes (or portions of whole axes) of each individual grain (e.g. Graham et al., 2005; Chang &Chung, 2012). This research showed that new methods of image processing have an adequate potential to replace with previous traditional methods. Also, the percentage of human bias in methods such as field sampling or Sticky layer is very high for sampling of the Armor layer of the river bed, while the image processing method has enough power to take all the details and analysis of the data and it has a desirable accuracy compared to traditional methods.
  This research, with using image processing toolbox in MATLAB software, tried to improve the detection filters and finally determined the size distribution of sedimentary particles of armor layer in the alluvial river bed.
  Keywords: Soil Grading Curve, Image Processing, Matlab Software, Watershed Algorithm, Image Reconstruction Algorithm
 • Mohsen Jalili, Morteza Bakhtiyari *, Seyed Mahmood Kashfipour, Nima Shehni Karam Zadeh Pages 141-154
  Spur dikes are one of the coastal protection methods. Bandal- like is a local type of spur dikes that would be constructed to improve the water depth for navigation in alluvial rivers. This is a new type of spur dike that is a combination of permeable and impermeable spur dike. The goal of this study was to investigation the effect of Bandal-like spur dike submergence on bed topography. For this purpose, Bandal-like was tested with 3 submergence ratios of (1/16,1/65,2/15) and different hydraulic conditions (0.22,0.235,0.26 and 0.29 Froud number) in mild 90 degree bend. The result show that by increasing of the submergence ratio, scouring around Bandal-like increase too. Also, the results showed that by increasing of the Froude number and densiometric Froude number, the maximum scour depth increases too The investigation of the maximum scour showed that the location of scouring does not match the shear stress pattern in mild bends.
  Keywords: Bed topograohy, 90 Degree bend, Bandal-Like Spur Dike, Submergence
 • Abolfazl Majnooni Heris *, Morovat Nayebi, Ali Ashraf Sadraddini Pages 155-167
  Due to the impact of various factors, selecting the best irrigation method for different conditions of the field has become a complex issue (Montazar and Behbahani, 2007). In this study, the best irrigation system selection among the sprinkler systems (including solid set, hand move, wheel move, traveling gun, center pivot, and linear move), trickle systems (including row crop drip, drip, and bubbler) and surface irrigation systems (including basin, border strip and furrow) was done using Charles Burt scoring method (Burt et al., 1999) for Famenin, Qahavand and Razan plains of Hamadan province. Scoring of the systems were performed based on some related properties such as the type of production, type of water source, climate, land, soil, social structure and, conditions of the studied regions. According to the results, the best choices and suitable irrigation methods among the mentioned systems based on their priority in the studied area were; solid set, drip tape and basin methods in sprinkle, trickle and surface irrigation systems respectively. Despite increasing the labor costs due to sprinkler’s displacement, the solid set method with moveable sprinklers due to less investment was selected as an appropriate and advisable system. If surface irrigation system is identified as the suitable choice for an area, the use of low pressure distribution networks and gated pipe systems can improve the irrigation efficiency and reduce the infiltration losses, which should be considered in projects.
  Keywords: Selection, Irrigation system, Scoring, Razan, Qahavand, Famenin
 • Farshid Amirsalari Meymani, Ahmad Fathi *, Mohammad Mahmoodian Shooshtari Pages 169-182
  Beach-bound plates are used to control the erosion of the walls of rivers and beaches. The nose of the plates has always been subject to scour due to the flow contact with the structure. Different factors are effective in reducing the scour. Recent research has shown that coastal and beach-bound triangular slotted panels have played an important role in reducing the scour around the nose. In this study, in order to investigate the effect of the angle, the triangular slab (slit area = 10% of the effective surface area of ​​the plate) was used at different angles of (23, 30, 40 and 60 degrees) in arched flume. Experiments were conducted under different hydraulic conditions (landing numbers 287/0, 304/0 and 322/0). The results showed that the maximum scour depth at the 23 and 40-degree angles was the lowest and the highest, respectively. The maximum stacking height is proportional to the maximum scour depth. By increasing of the angle of the plates up to 40 degrees, the maximum scour depth is farther away from the outer curve and drops sharply at an angle of 60 degrees.
  One of the issues in river engineering is erosion in the walls of rivers and coasts, due to the direct connection of the flow with the wall. The pattern of velocity distribution in the arc indicates the concentration of areas with maximum velocity in the lower arch and in the vicinity of the outer wall. Spoons are considered as protective structures that are used to reduce the erosion and improve the stabilization of the riverside wall. But, on the other hand, the location of the spillway in the flow path and the direct impact of the flow on the structure leads to local scouring around the nose of the spillway and, as a result, will eventually destroy the structure. It is noteworthy that the coastal triangular board of the modified state of the protective structures (in terms of appearance, degree of submergence, There is a gap in the page) for A. Judd minimum depth of scour around the nose page. . In a study by Boyan et al. (2010), in a single-seater survey of coastal triangles, the effective method for restoring river banks is to install these panels at low angles (20 and 30 degrees) and in the coastline. Therefore, due to the limited research done on the beach-bound plates, in a leading research with the installation of single-skeletal triangles attached to the coast at different angles, the angles of their placement on the topography of the bed in the 90-degree arc have been studied.
  Keywords: Slotted triangular vanes, Effect of angle, 90 Degree bend
 • Hassan Esmaeili, Ali Mohammad Akhond Ali *, Heidar Zarei, Mehrdad Taghian Pages 183-195
  Developing of techniques for regional flood frequency estimation in ungauged sites is one of the foremost goals of contemporary hydrology. The flood frequency evaluation for ungauged catchments is usually approached by deriving suitable statistical relationships (models) between flood statistics and basins characteristics. Already, several equations have been presented to estimate the flood frequency in different areas such as Karkheh basin. However, due to the complexity of this phenomenon, the relationships have not been capable to simulate the flood frequency with desired accuracy. Accordingly, in this study, in addition to the regression method has been used in the previous studies, the ANN and ANFIS models are applied. In fact, these are a type of black box models without any knowledge of processes within the system, in which inputs are converted into outputs (or output). This situation indicates that this type of new models is actually similar to the regression relations, however, there is further flexibility in adjusting the weights and thus can be used as a replacement to multivariate regressions.
  Keywords: Regional flood analysis, Flood, Decision tree, M5 Algorithm, Regression model
 • Hosein Mazarei, Javad Ahadiyan * Pages 197-212
  Usually protective structures are often used in coastal area and river or sea sides. In most cases, these structures are retaining walls which used to prevent the river sides erosion . Due to the contact of structures with the local soil , the study of soil interaction with structures and lateral pressure of soil is very important. Hence, the effect of particle size and compaction of backfill behind the wall is studied as an elastic analysis of wedge of body motion cantilever retaining wall in this article.
  Keywords: Texture, Compaction, Analysis of Elasto-plastic, Body of Cantilever Retaining Wall
 • Yaser Mehri, Nader Abbasi * Pages 213-225
  Development of irrigation and drainage networks is known as one of the most effective approaches for the optimal use of limited water resources (Abbasi., 2011). But many of the constructed networks suffer from different problems which raised from different reasons. Rahimi et al. (2011) categorized these reasons as; poor design, improper construction operation, low quality of construction materials, poor operation and maintenance, and geotechnical problems of the subgrade materials. Stilling basins are commonly used structures in order to dissipate the energy in downstream of chutes. In general, a hydraulic jump would be created at the end of the chute. The B-type hydraulic jump takes place on the positively inclined plane of a chute under particular conditions. In this condition, determination of the secondary depth and the length of the roller is essential for protecting the structures. Since there is no proper analytical method to solve the momentum equation for the mentioned condition, using of different smart techniques such as artificial intelligence was considered recently. Caralo et al. (2011) developed different models for determination of the flow characteristics for B-type hydraulic jump. Dusan etal. 2012 presented a neo- Fuzzy system for predicting the weir coefficient. Akib etal. (2014) predicted the scouring depth by using of neo- Fuzzy system. Azamathulla et al. (2012) developed a neo-fuzzy system for prediction of the sediment transport. In this research, the application of two intelligence methods including Neuro - Fuzzy Inference System and fuzzy inference system were investigated.
  Keywords: Keywords: fuzzy logic, hydraulic jump, Forecasting, Energy dissipation