فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سولماز زکیان *، ابوالفضل برخورداری، امیر هوشنگ مهرپرور، حمیده میهن پور، مجید فاخری، محسن عسکری شاهی صفحات 1-10
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و نا توانی در کشور های صنعتی و در حال توسعه می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی وضعیت بدنی(پوسچر) کارگران خط تولید کارخانه الکترود است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و به روش سرشماری بر روی 59 نفر از کارگران خط تولید کارخانه الکترود یزد در سال 93 انجام شده است. میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک(NMQ: Nordic Musculuskeletal Questionnaire) و ارزیابی وضعیت بدنی کارگران با استفاده از روش )QEC Quick Exposurce Check )انجام شد. و جهت آنالیز داده ها از نرم افزارSpss22 و آزمون های مرکزی آزمون T مستقل و کای دو استفاده گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک 4/86 درصد از افراد حداقل در یکی از نواحی 9 گانه بدن در طی 12 ماه گذشته، دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بوده اند. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی به ترتیب در نواحی کمر(6/74 درصد)، گردن (2/71 درصد) و شانه (3/59 درصد) بالاترین میزان را دارد. نتایج ارزیابی وضعیت بدنی به روش QEC نیز نشان داد که در 3/59 درصد از موارد، سطح ریسک ابتلا به اختلالات بسیار بالا است.
  نتیجه گیری
  . مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارگران مورد مطالعه بالااست. براساس نتایج به دست آمده، عمده ترین مشکل ارگونومیک در واحد های مورد مطالعه، پوسچر نامناسب، بلند کردن و حمل دستی بار، خمش و پیچش کمر است. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان داد که روش QEC می تواند برای تعیین ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی نتایج قابل اعتمادی را ارائه دهد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، وضعیت بدنی (پوسچر)، QEC، پرسشنامه نوردیک
 • محمد علی مروتی شریف آباد، امل ساکی مالحی، مریم سعید فیروزآبادی * صفحات 11-25
  مقدمه
  در پروازهای هوایی نیز سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های رفتار بهداشتی در مسافرت های هوایی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی (cross-sectional) می باشد. در این پژوهش تعداد 349 نفر از مسافران هوایی در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت که شامل سه بخش مشخصات دموگرافیک، سنجش سازه های تئوری و سوالات مربوط به رفتار بود استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه در حد مطلوب گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد و از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری مناسب مانندضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره کلی رفتارهای بهداشتی 65/5±20/8 بود. از بین سازه ها بالاترین نمره، مربوط به منافع درک شده وکمترین نمره در سازه راهنما برای عمل بدست آمد. بین رفتار بهداشتی و سازه حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل ارتباط معنادار آماری وجود داشت (01/0 >p). منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل تبیین کننده رفتار بهداشتی بوده و منافع درک شده (001/0p=و 25/0β=) بیشترین وحساسیت درک شده (056/0p= و 032/0β =) کمترین تبیین کنندگی را داشتند. همچنین مجموع سازه های تئوری 9/27 درصد(279/0R2=) تغییرات رفتار بهداشتی را تبیین نمودند.
  نتیجه گیری
  رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. برنامه های مداخلاتی جهت ارتقاء این رفتارها توصیه می گردد. از آنجا که در مطالعه اخیر منافع درک شده بیشترین قدرت تببین کنندگی را داشت، بنابراین متخصصان بهداشتی در مداخلات بایستی از استراتژی های تغییر رفتار بهره گیرند.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، رفتار بهداشتی، مسافرت هوایی، شیراز
 • فائزه محمدی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، هادی طهرانی، محمد واحدیان شاهرودی * صفحات 26-37
  مقدمه
  حوادث شغلی تاثیر عمده ای بر سلامت کارگران دارد و هزینه گزافی را بر کارفرمایان وارد میسازد. یکی از مهمترین راه های جلوگیری از حوادث ناشی از کارتقویت رفتارهای ایمنی در بین کارگراناست. قصد رفتاری، یکی از تعیین کننده های اصلی رفتار است. هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بر روی 200 نفر از کارگران معدن زغال سنگ طبس که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، در سال 1394 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه الگوی رفتار سالم استفاده شد. که در آن، سازه های الگوی رفتار سالم (Health Action Model) در کارگران معدن جهت اتخاذ رفتارهای ایمن و پیش بینی قصد رفتاری بررسی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون خطی در نرم افزار spss16 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی کارگران 68/4 ± 22/30 و میانگین سابقه کار آنان 96/3 ± 20/5 سال بود. میانگین نمره خودکارآمدی 37/4 ± 38/27 و میانگین نمره رفتار 88/0± 52/8 بود.کارگران در وضعیت رفتاری نسبتا ایمن قرار داشتند. سه عامل سیستم نگرشی، سیستم اعتقادی و سیستم هنجاری 37درصد از قصد رفتار ایمن در کارگران را تبیین کردند(001/0 >P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه از الگوی رفتار سالم به عنوان الگویی موثر برای توضیح قصد رفتاری حمایت کردند. این الگو می تواند به عنوان چارچوبی برای طراحی مداخلات ایمنی سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی رفتار سالم، رفتار ایمن، قصد رفتاری، کارگران معدن
 • سیدسعید مظلومی، پریوش کاظمی *، عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی صفحات 38-48
  روستاها و عشایر ایران به دلیل بهره مندی از بخشی از دستاورد های تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی نسبتا مناسب، در دوره ای از تاریخ تحول فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته اند که حرکتی نسبتا گسترده را از سبک زندگی سنتی خود به سمت سبک زندگی نوین تجربه می کنند . این وضعیت سبب شده تا بتوان قضاوت کرد که احتمالا سبک زندگی جوامع عشایری در برخی جهات از شکل سنتی خود دور شده است، اما وضع کنونی ان تقریبا مشخص نمی باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک زندگی عشایر کوچرو شهرستان مرودشت انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه ای مقطعی بر روی 330 نفر از مردم عشایر کوچرو شهرستان مرودشت با روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. پرسشنامه 70 سوالی استاندارد شده سبک زندگی lsq بکار گرفته شد. داده های جمع آوری شده در نرم افزار spssو با آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل،آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع کل پاسخگویان این تحقیق 2/54% را مردان و 8/45% را زنان تشکیل داده اند، 8/51% پاسخگویان کاملا موافق بودند که بدن خود را سالم و تندرست نگه می دارند، در زمینه ابعاد سبک زندگی، بعد کنترل وزن و تغذیه با سن(04/0p=) رابطه معنی داری داشت. بعد ورزش و تندرستی با جنس (04/0p=) و سن (008/0p=) دارای رابطه معنا دار آماری بود.
  نتیجه گیری
  بعد ورزش و تندرستی کمترین میانگین را داراست. ابعاد کنترل وزن و تغذیه ، سلامت روان شناختی و اجتناب از داروها و مواد مخدر نیز نسبت به دیگر ابعاد به ترتیب دارای میانگین کمتری می باشند. بنابراین بهبود و ارتقاء زندگی عشایر کوچرو به ویژه از نظر فعالیت فیزیکی نیازمند توجه بیشتری است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، عشایر کوچرو، ابعاد سبک زندگی
 • محمود زارع جمال آبادی، علی مهداد *، غلامرضا منشئی، سید علیرضا افشانی صفحات 49-64
  مقدمه
  ادراکات جو خانواده و اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ادراکات جو خانواده با میانجی گری اهداف پیشرفت، در دانشگاه فرهنگیان یزد انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش «الگوی علی» بود. جامعه آماری شامل 1064 نفر، از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 96-95 بودکه مبتنی بر جدول مورگان و با استفاده ازروش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به تفکیک جنس و ترم تحصیلی، 405 نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی ادراکات والدین (گرولنیک و همکاران، 1997) و پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی، 1998) بود. همچنین از معدل ترم قبل، به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارهای SPSS و AMOS و با استفاده از آزمون های آماری و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری، بررسی شده اند.
  یافته ها
  متغیرهای مستقل ادراکات جو خانواده و اهداف پیشرفت در مجموع 23 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین کردند. اثر غیرمستقیم ادراکات جو خانواده بر متغیر عملکرد تحصیلی به لحاظ آماری معنادار بود (05/0 < p). بنابراین متغیر اهداف پیشرفت، در رابطه بین دو متغیر دیگر نقش میانجی را ایفا کرد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که هم ادراکات جو خانواده وهم اهداف پیشرفت، بطور معناداری بر روی عملکرد تحصیلی موثرند، بنابراین شیوه های فرزند پروری و نقش رفتاری والدین نسبت به فرزندان برای بهبود عملکرد آنها، بسیار مهم است که ضرورت توجه بیشتر والدین را می طلبد.
  کلیدواژگان: ادراکات جو خانواده، اهداف پیشرفت، عملکردتحصیلی، مدل ساختاری
 • حسین فلاح زاده، فرزانه صابری *، آزاده نجارزاده، زهرا صابری صفحات 65-76
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف جا نهی داده های گمشده و همچنین مقایسه اثر دوزهای مختلف مکمل ویتامین D بر مقاومت به انسولین در دوران بارداری انجام شد.
  روش بررسی
  یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 104 زن باردار مبتلا به دیابت با سن بارداری کمتر از 12 هفته طی سالهای 1391 الی 1393 انجام شد.این افراد به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شده اند. زنان بارداری که روزانه IU200 ویتامین D دریافت کرده اند(گروه A)، زنانی که ماهانه IU 50000 ویتامین Dدریافت کرده اند(گروهB) و گروه C، زنانی هستند که هر دو هفته یکبار IU 50000 ویتامین D دریافت کرده اند. در روش تجزیه و تحلیل داده های مطالعه دو حالت یکبار در حضور داده های گمشده و بار دیگر بدون حضور داده های گمشده را مدنظر قرار دادیم. در این مطالعه با در نظر گرفتن مکانیسم MCAR، 4 روش جانهی، جانهی میانگین، جانهی تصادفی کلی بی درنگ، جانهی تصادفی بی درنگ درون رده ای و نهایتا« جانهی نزدیکترین همسایگی بر روی داده های گمشده انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، در روش جانهی تصادفی کلی بی درنگ، متغیرهای اختلاف قند خون واختلاف مقاومت به انسولین نرمال نیستند ودر جدول میانه ودامنه میان چارکی آن ها گزارش شد.همچنین برای مقایسه 3 گروه برای این متغیرها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. در روش جانهی نزدیکترین همسایگی متغیراختلاف مقاومت به انسولین نرمال نشد و برای این متغیر هم به همین ترتیب میانه و دامنه میان چارکی گزارش شد و برای مقایسه 3 گروه آن از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.همچنین شاخص دلتا برای تمامی روش های جانهی محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله به منظور ارزیابی و مقایسه روش های جانهی، شاخص دلتا محاسبه شد. روش جانهی تصادفی کلی بی درنگ به عنوان بهترین روش جانهی بیان شد.
  این مقاله بخشی از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد است.
  کلیدواژگان: جانهی، جانهی بی درنگ، گم شدگی کاملاتصادفی، گم شدگی تصادفی، گم شدگی غیرتصادفی
 • حمیدرضا فلاح یخدانی *، مستوره خرم، محمدحسن کردی، سعید عابدین زاده صفحات 77-85
  مقدمه
  تعادل یکی از فاکتورهای مهم آمادگی حرکتی بوده و از عوامل اساسی در حفظ پوسچر بدنی و انجام مهارت های ورزشی است و از سویی دیگر توان و قدرت عضلات پایین تنه یک فاکتور کلیدی در حفظ تعادل انسان است. لذا هدف از تحقیق حاضر تاثیر هشت هفته تمرینات جامپینگ بر تعادل و ثبات مرکزی بدن زنان بود.
  روش بررسی
  با توجه به اهداف و محتوای تحقیق حاضر، این تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد که بر روی 40 نفر از بانوان سالم 35-20 سال غیر ورزشکار ناحیه2 شهر یزد انجام شد. تعادل ایستا، پویا و ثبات مرکزی بدن به ترتیب با آزمون های تعادل لک لک، بلند شدن و رفتن زمان دار و پلانک ارزیابی شد و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. همچنین پس از هشت هفته تمرینات جامپینگ، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های آماری و مقایسه بین گروه ها نیز از روش آماری تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که برنامه تمرینی جامپینگ به مدت 8 هفته تاثیر معناداری بر تعادل ایستا، تعادل پویا و ثبات عضلات مرکزی بدن دارد (001/0p=) و مقایسه میانگین ها نشان داد که گروه آزمایش میانگین بالاتری نسبت به گروه کنترل در متغیر های تعادل ایستا، تعادل پویا و ثبات عضلات مرکزی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، تمرینات جامپینگ باعث بهبود تعادل ایستا و پویا و بهبود ثبات مرکزی بدن زنان می شود. همچنین برای بهبود وضعیت زندگی و سطح سلامت در کاهش عوارض ناشی از بی تحرکی از این تمرینات استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تعادل پویا، تعادل ایستا، تمرینات جامپینگ، زنان
 • محمدحسین باقیانی مقدم، حسین فلاح زاده، اکرم سادات حسینی * صفحات 86-97
  مقدمه
  هاری یکی از مهمترین بیماری های ویروسی مشترک انسان ودام می باشدکه از طریق حیوان گزیدگی به انسان منتقل می شود وبا شروع علائم درمان ناپذیر است و مرگ اتفاق می افتد.بیش از 55 هزار نفر سالیانه از بیماری هاری می میرند که بیشتر این مرگ ها در آسیا و آفریقا است. از آنجایی که به نظر نمی رسد اقدامات قانونی به تنهایی در کاهش بروز حیوان گزیدگی ها موثر باشد به نظر می رسد آموزش عموم کلید کاهش موارد حیوان گزیدگی می باشد.برای آموزش موثر دانستن مدل های تغییر رفتار مناسب اهمیت دارد.یکی از مدل های تغییر رفتار در آموزش بهداشت الگوی اعتقاد بهداشتی است که روی تغییر در اعتقادات تمرکز دارد که در نهایت منجر به تغییر رفتار می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در شهرستان قدس(1393)انجام گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن 120 نفر از مردم شهرستان قدس به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به صورت خودایفاء تکمیل گردید .روایی پرسشنامه توسط پانل خبرگان و پایایی آن توسط آلفاکرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمونهای t زوج و مستقل ،تحلیل واریانس و آزمون های نان پارامتریک در نرم افزار آماری 20 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت میانگین آگاهی، تمامی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی ورفتارهای پیشگیری کننده قبل وبعد از مداخله آموزشی معنادار است که نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی انجام شده است. بین نظرات پاسخگویان بر اساس جنسیت در دو متغیر منافع درک شده و موانع درک شده، تفاوت میانگین ها معنادار است. بین نظر پاسخگویان بر اساس تحصیلات در مورد دو متغیر شدت درک شده و رفتارهای پیشگیری کننده تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در جامعه مورد بررسی در حد متوسط بود لذا نیاز به برنامه ریزی آموزشی درخصوص افزایش آگاهی از رفتارهای پیشگیری کننده با استفاده از وسایل ارتباط جمعی وبا تاکید بر سازه های این مدل بهداشتی و خودکارآمدی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، رفتارهای پیش گیری کننده، هاری
 • جعفر کریمی، حمیدرضا وزیر زنجانی *، هادی همتیان صفحات 98-109
  مقدمه
  موسسات و سازمان های سلامتی و بیمه برای ادامه حیات، سبقت گرفتن از رقبا در بازار رقابت و توسعه و پیشرفت خویش باید در کوتاه ترین زمان نسبت به شناسایی معضلات و مشکلات و مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند. در این راستا بهترین راه جهت تحقق این امر در سازمان، شناخت علایق، نیازها، خواست ها و آگاهی از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای کارکنان سازمان و مردم (مشتریان) است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی به روش توصیفی است که در 4 بیمارستان دولتی شهر یزد در سال 1395 با حجم نمونه 300 نفر( بر اساس جدول مورگان) به روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت جمع آوری داده ها ازطریق پرسشنامه وفاداری مشتریان بر اساس مدل راندل ثیل بوده است.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان رضایتمندی و میزان وفاداری بیمه شدگان، بین رضایتمندی و وفاداری نگرشی بیمه شدگان از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بین میزان رضایتمندی و میزان رفتار شکایتی بیمه شدگان ، بین میزان رضایتمندی و تمایل به وفادار بودن بیمه شدگان ،بین میزان رضایتمندی و مقاومت در مقابل پیشنهاد رقابتی و بین میزان رضایتمندی و وفاداری موقعیتی رابطه و همبستگی مستقیم و معنادار آماری وجود دارد.
  (بترتیب(05/0P<،249/0=r)،(05/0P<،211/0=r)،(001/0P<،421/0=r)،(01/0P<،289/0=r)، (05/0P<،223/0=r) و (001/0P<،403/0=r) ).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه تعداد شرکت های بیمه روز به روز در حال افزایش می باشند؛ حفظ مشتریان مهم ترین مساله برای شرکت ها می باشد. بر مبنای مطالعه رفتار مشتریان، اثبات شده است که تامین رضایت مشتری به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد. مشتری وفادار علاوه بر خرید مجدد محصولات یا خدمات ، به عنوان عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصولات و خدمات سازمان، از طریق توصیه و سفارش به سایرین نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می کند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، وفاداری، مدل راندل ثیل، بیمه، طرح تحول نظام سلامت
|
 • Solmaz Zakiyan *, Abolfazl Barkhordari, Amir Houshna Mehrparvar, Hamideh Mihanpour, Majid Fakheri, Mohsen Askarishahi Pages 1-10
  Introduction
  Musculoskeletal disorders are one of the most common causes of occupational injuries and disability in industrialized and developing countries. The purpose of this study was to investigate the prevalence rate of musculoskeletal disorders (MSDs) and to conduct posture assessment among workers of Yazd Electrode Company.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among 59 production line workers of Yazd Electrode Company in 2014. The prevalence rate of MSDs was assessed by Nordic musculoskeletal questionnaire (NMQ). The worker's posture status was also assessed through quick exposure check (QEC). Data were then analyzed by SPSS 22.
  Results
  According to NMQ results, 86.4 % of participants experienced MSDs at least in one of their nine body regions during the last year. The highest prevalence rates of MSDs were observed in lower back (74.6%), neck (71.2%), and shoulder (59.3%), respectively. The results of body posture assessment through QEC method also indicated that in 59.3% of cases, the risk level of disorders is very high.
  Conclusion
  The results of this study showed that the prevalence rate of MSDs among workers was high. The main ergonomic problems included having awkward posture, lifting and manual handling of loads, as well as bending and twisting of lower back. Moreover, the findings further indicated that the QEC method can provide reliable results to determine the risk of musculoskeletal disorders.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, QEC, Posture, Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ)
 • Mohammad Ali Morowatisharifabad, Amal Saki Malehi, Maryam Saeedfiroozabadi * Pages 11-25
  Introduction
  Health is also particularly important in flights. The current study aimed to investigate the determinants of health behaviors among travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Model.
  Methods
  In this descriptive-analytic cross-sectional study, 349 air passengers were investigated at Shiraz International Airport using non-probability method. A researcher-made structured questionnaire was used to collect data. Validity and reliability of this questionnaire were at optimal level. Data were later analyzed by SPSS software and appropriate statistical tests were performed including descriptive statistics, spearman correlation coefficient, and linear regression.
  Results
  The mean and standard deviation of health behavior total scores was 8.20±5.65. Among the constructs, the highest and the lowest scores were related to perceived benefits and cues to action, respectively. Health behavior had a significant relation with perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, and cues to action (p
  Conclusion
  Health behaviors among air travelers were in undesirable condition. Thus, intervention programs are recommended to improve these behaviors. Since in recent study, the perceived benefits had the most explanatory power, health professionals should use the changing behavior strategy in interventions.
  Keywords: Health Belief Model, Health behavior, Air travel, Shiraz
 • Faeze Mohammadi, Mahdi Gholian Aval, Habibollah Esmayili, Mohammad Vahedian Shahrudi * Pages 26-37
  Introduction
  occupational accidents significantly affect worker's health and it costs a lot of money to employers. One of the most important ways to prevent occupational accidents is to strengthen safety behaviors among workers. Behavioral intention is one of the main behavioral determinants. The present study aims to investigate safety behaviors in Tabas coal miners based on patterns of healthy behavior model.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 200 Tabas coal miners who were selected by random sampling in 2015. A healthy behavior pattern questionnaire was used to collect data in which healthy behavior patterns were investigated in coal miners to adopt safe behaviors and to predict behavioral intention. Data were analyzed using descriptive statistics, Mann-Whitney, Kruskal Wallis and linear regression test in SPSS16 software.
  Findings: The mean age and work experience of workers were 30.22 ± 4.68 and 5.20 ± 3.96, respectively. The mean of Self Efficacy score was 27.38 ± 4.37 and the mean score of behavior was 8.52 ± 0.88. Workers were in a relatively safe behavior. The factors of "attitude system", "belief system" and "normative system" explained 37% of safe behavior intention among workers (P
  Conclusion
  The results of the study supported the pattern of healthy behavior as an effective model for explaining behavioral intention. This pattern can be used as a framework for designing beneficial safety interventions.
  Keywords: Health Action Model, Safety Attitude, Safe Behavior, Miners
 • Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Parivash Kazemi *, Abasali Dehghani, Arefeh Dahghani Pages 38-48
  Introduction
  Lifestyle is the pursuit of activities such as proper diet, sleep, exercise, weight control, non-smoking, and immunization to maintain and promote health and prevent diseases.. This study was conducted to determine nomadslifestyle status of Marvdasht city.
  Methods
  This cross-sectional study on 330 people from nomads of Marvdasht city was conducted by random sampling. Standardized life style questionnaire with 70 questions was used in the study. Collected data was analyzed in SPSS software using descriptive statistics, t-test, and ANOVA test.
  Results
  Among all respondents of the study,54/2% were men and 45/8% were women. 51/8% of respondents strongly agreed which keep their body healthy In terms of lifestyle, There was a significant relationship between weight and nutrition control with age (p=0/040).. Furthermore, there was a significant relationship between sport and health with sex (p = 0.04) and age (p = 0.008).
  Conclusion
  Sport and health dimensions have the lowest average. Dimensions of Weight and nutrition control, psychological health and drug avoidance have the lower average than other dimensions respectively. Therefore, nomadic life improvement,, especially in terms of physical activity, requires more attention.
  Keywords: Lifestyle, nomadic tribes, dimensions Lifestyle
 • Mahmoud Zarejamalabadi, Ali Mahdad *, Gholamreza Manshaee, Seyed Alireza Afshani Pages 49-64
  Introduction
  Family atmosphere Perceptions and progress goals affect academic performance. This study aimed to predict academic performance through family atmosphere perceptions with mediation of progress goals at Yazd Farhangian University.
  Methods
  This study was a correlation research using a "causal model". The population included 1064 students of Yazd Farhangian University in academic year 95-96, and 405 students were selected based on Morgan table and stratified random sampling method; based on gender and semester. Measurement tools were parent's perceptions questionnaire (Grolnick, et al, 1997), and questionnaire of progress goals (Midgley, 1998) included 18 items and five levels. Furthermore, the previous semester average, was considered as the academic performance Index. Data from questionnaires have been investigated in two parts: descriptive and inferential by the software of SPSS and AMOS and using statistical tests and structural equation modeling approach.
  Results
  Independent variables of family atmosphere perceptions and progress goals explained 23% of the variance of academic performance. The Indirect effect of family atmosphere perceptions was statistically significant (p
  Conclusion
  Since both family atmosphere perceptions and progress goals, have a significant effect on academic performance; therefore parenting style and the role of parents toward their children to improve their performance is very crucial which requires parents to pay more attention.
  Keywords: Academic performance, Family atmosphere perceptions, progress goals, Structural model
 • Hosien Fallahzade Professor, Farzaneh Saberi Miss *, Azade Najjarzade Assistant Professor, Zahra Saberi Assistant Professor Pages 65-76
  Introduction
  The aim of this study was to impute missing data and to compare the effect of different doses of vitamin D supplementation on insulin resistance during pregnancy.
  Methods
  A clinical trial study was done on 104 women with diabetes and gestational age less than 12 weeks between 1391 and 1393. These subjects were randomly divided into three groups; pregnant women who received daily 200 IU vitamin D (group A), women where receiving monthly 50,000 IU vitamin D (Group B) and Group C are women who received 50,000 IU vitamins D every two weeks. In order to investigate the effect of missing data, the data were studied in two ways, with and without considering missing data. To analyze data in the presence of missing observations, the mechanism of MCAR is considered as the missing mechanism. Then, in order to impute the missing data, four methods including mean imputation, random overall hot-deck imputation, within-class random hot-deck imputation and nearest neighbor imputation was used.
  Results
  In this study, in random overall hot-deck imputation, the difference between blood sugar and insulin resistance variables are not normal, so median and their interquartile range were reported in the table. Furthermore, kruskal-wallis test was used to compare 3 groups variables. The difference insulin resistance variable was not normal in the nearest neighbor imputation method, so the median and interquartile range was reported in the table. In addition, the kruskal-wallis test was used to compare 3 groups of data. The delta index was calculated for all imputation methods.
  Conclusion
  In this study, delta index was calculated to evaluate and to compare imputation methods. The random overall hot-deck imputation was described as the best imputation method.
  Keywords: Insulin resistance, Gestational Diabetes, Missing data, Imputation, Hot –deck Imputation, Missing Completely at Random, .Missing at Random, Missing Not at Random
 • Hamidraza Fallah Yakhdani *, Mastoreh Khoram, Mohammadhassan Kordi, Saeed Abedinzadeh Pages 77-85
  Introduction
  Balance is one of the most important factors regarding physical fitness and is also considered a basic element in controlling the posture and in carrying out sports skills. Thus the purpose of this study was to investigate the influence of the eight weeks of jumping training on balance and core stability of female.
  Methods
  Static and dynamic balance and core stability of 40 healthy women of Yazd city were measured by stork, get up and go and Plank test and participants were randomly assigned to two experimental and control groups. Also after eight weeks jumping training were assessed. Also, in order to analysis of data and compared between groups t-independent test was used.
  Results
  The results of this study showed that jumping training program in duration eight weeks had significant effect on static, dynamic balance and core muscles stability (p=0/001).
  Conclusion
  According to the results of this study, jumping training can be cause improvement of static, dynamic balance and core stability of women. As well as this training can be used for reducing of complications due to immobility.
  Keywords: Dynamic Balance, Jumping Exercises, Static Balance, Women
 • Mohammad Hossein Baghiyani Moghadam, Hossin Fallahzadeh, Akram Sadat Hosseini * Pages 86-97
  Introduction
  Rabies is one of the most important zoonotic viral diseases that transfers to human beings through animal bites. It is untreatable by the start ofdisease and leads to death. More than 55000 people die annually of rabies who are mostly from Asia and Africa. Legislative actions do not seem to be effective in reducing the incidence of bites. Public education, on the other hand, is the key to reduce animal bites. Knowing about the appropriate health behavior change models is important for effective education. One of the models of behavior change in health education is the health belief model that focuses on changing the beliefs, which ultimately leads to behavior change. The aim of this study was to determine the effect of education based on health belief model on preventive behaviors of rabies in Ghods city in 2013.
  Methods
  This interventional quasi- experimental study was conducted among 120 people from Ghods city selected randomly. Data were collected by a researcher-made questionnaire completed throughself-reporting. The questionnaire's content validity was approved by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. In order to analyze data SPSS 20 software was applied. Paired and independent t-tests, analysis of variance, and non-parametric tests were also carried out.
  Results
  The findings showed that the difference between mean scores of knowledge, all HBM subscale s, and preventive behaviors was significantly different before and after the educational program. This shows the effect of educational program. There was a significant difference between participant's mean scores of perceived benefits and perceived barriers based on gender. Furthermore, there was also a significant difference between participant's mean scores of perceived severity and preventive behaviors in term of level of education.
  Conclusion
  Findings indicated that participants do not have enough knowledge about rabies to prevent themselves. So, educational programs are needed to increase public knowledge in this area. More studies should also be conducted about rabies based on other health behaviors change models.
  Keywords: Health belief model, Preventive behaviors, Rabies
 • Jafar Karimi, Hamidreza Vazyrzanjani *, Hadi Hematian Pages 98-109
  Introduction
  Health and insurance organizations have to deal with problems and fix them in the shortest time in order to survive and overcome market competitions and be able to develop and progress. In this regard, the best way to achieve this end in the organization is to identify the interests, needs, demands and knowledge about opinions, suggestions and critiques of organization staffs and people (customers).
  Method
  The present study is a descriptive-applied research that was conducted by random sampling in 4 public hospitals in Yazd in 1395 with a sample size of 300 people (based on Morgan table). Data collection was done through a customer loyalty questionnaire based on Randall Syl model.
  Results
  The results of this study showed that there is a direct and significant correlation between the satisfaction rate and the level of loyalty of the insured persons, between the satisfaction and attitude of the insured persons from the implementation of the health system reform plan, between the degree of satisfaction and the level of complaint behavior of the insured persons, between the degree of satisfaction and the willingness of the insured persons, between satisfaction rate and resistance to competitive bidding and satisfaction and positional loyalty. ((r=0/249, P
  Conclusion
  according to the increasing number of insurance companies, customer retention is the most important issue for companies. Based on the customer behavior, it has been proven that customer satisfaction will gradually create a sense of loyalty and trust in the organization in the customer. A loyal customer, in addition to re-purchasing products or services, as an additional factor in advertising the products and services of an organization, by giving advice and ordering to others, plays an important role in raising the profitability and improving the image of the organization in minds of potential customers.
  Keywords: Healthcare Reform Plan, Insurance, Loyalty, Randall Syl Model, Satisfaction