فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 162 (آذر 1396)
 • پیاپی 162 (آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آزاده رباب پور درخشان، حمیدرضا مختاری نیا * صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  محیط آموزشی به عنوان فاکتوری مهم و تاثیرگذار می تواند سلامت، راحتی و عملکرد آکادمیک دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه پیشرفت تکنولوژی در محیط آموزش کاربران را در معرض ریسک فاکتورهای ارگونومیک قرار داده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیک کلاس آموزش کامپیوتر از دیدگاه متخصصان و دانشجویان می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1395 انجام گرفت. صدا، روشنایی، محیط کلاس و تناسب آنتروپومتری بین دانشجویان و ابعاد مبلمان کلاس با استفاده از دستگاه صداسنج، لوکس متر (Hagner Ec1)، چک لیست ارزیابی محیط کلاس کامپیوتر (CCEI) و کیت آنتروپومتری انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کلاس آموزش کامپیوتر از نظر محیط فضایی، فضای کار و کامپیوتر نامناسب ولی از نظر محیط بصری مناسب است که با نظرسنجی دانشجویان مطابقت داشت. ارزیابی عینی و ذهنی آسایش آکوستیکی کلاس قابل قبول نبود. مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری ابعاد بدنی و ابعاد مبلمان کلاس موید آن است که به جزء فضای زیر میز در سایر پارامترها تناسبی وجود ندارد که با نظر دانشجویان همخوانی داشت.
  نتیجه گیری
  مداخلات ارگونومی جهت بهبود شرایط ارگونومی کلاس کامپیوتر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: محیط آموزش، ارگونومی، آنتروپومتری
 • فرشته مهرآئین *، پرستو زرین، زهره مظاهری تیرانی صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  شایع ترین اختلال در عملکرد تخمدان، سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary- PCO) می باشد. در این مطالعه بیان ژن های GPX3 و NRF2 دخیل در بلوغ تخمک در طی فرآیند تحریک تخمک گذاری در موش مدل تخمدان پلی کیستیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، موش های ماده بالغ به گروه های کنترل، شم، PCO، کنترل تحریک شده، شم تحریک شده و PCO تحریک شده تقسیم شدند. به مدت دو هفته وزن موش ها و میزان هورمون های FSH و LH در همه گروه ها بررسی شد. در گروه های تحریک شده، پس از گذشت 14 ساعت از تحریک تخمک گذاری تخمک های بالغ از ناحیه لوله فالوپ برداشت و بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 با Real time PCR ارزیابی شد. همچنین بافت تخمدان در همه گروه ها رنگ آمیزی و مطالعات مورفومتری انجام گرفت. نتایج بررسی ها با نرم افزار SPSS و با ANOVA و تست Tukey تحلیل شد.
  یافته ها
  بررسی های مورفومتری در گروه PCO حضور کیست های متعدد در ناحیه قشر و مرکز تخمدان در این گروه را نشان داد. میزان هورمون های LH و FSH در گروه PCO نسبت به گروه های کنترل و شم افزایش معنی داری را نشان داد (05/0p≤ ). در گروه های تحریک شده، میزان هورمون های FSH و LH در موش ها تفاوت معنی داری را بین گروه PCO تحریک شده با گروه های کنترل تحریک شده و شم تحریک شده نشان نداد. میزان بیان ژن های Gpx3 و Nrf2 در گروه PCO تحریک شده، کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و شم تحریک شده داشت (05/0p≤ ).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که زمان بلوغ تخمک در موش های گروه PCO تحریک تخمک گذاری شده نسبت به سایر گروه ها متفاوت است.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، بلوغ تخمک، بیان ژن ها
 • حسن علیجانی، سهیلا مطرودی *، علی شرفی، اسحاق زمانی صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  اکتینومیست ها به دلیل توانایی تولید ترکیبات ثانویه برای صنعت داروسازی بسیار ارزشمند هستند. این ترکیبات ثانویه از نظر فعالیت بیولوژیکی و ساختار شیمیایی بسیار متنوع هستند و از جمله منابع مواد ضدمیکروبی به حساب می آیند. گونه های مختلف جنس استرپتومایسس از جمله منابع بلقوه تولید کننده ترکیبات ضدمیکروبی می باشند. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی اکتینومیست ها از رسوبات ساحل دیلم با استفاده از آغازگرهای یونیورسال 16S rDNA و جستجوی آنها برای تولید متابولیتهای ثانویه با فعالیت ضدمیکروبی با استفاده از روش تشکیل هاله مهاری رشد در پلیت است.
  روش کار
  در یک مطالعه تجربی، شش ایزوله از نمونه های رسوب جمع آوری شده از ایستگاه های مختلف ساحل جداسازی شد. شش ایزوله جدا شده براساس مطالعات فیلوژنی با استفاده از ژن 16S rDNA متعلق به جنس استرپتومایسس بودند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که ایزوله های به دست آمده توانایی تولید ترکیبات ثانویه با پتانسیل ضدمیکروبی را دارند. نتایج مطالعات ضدمیکروبی نشان می دهد که ایزوله های جدا شده نسبت به فعالیت ضدباکتریایی، فعالیت ضدقارچی بیشتری نشان داده اند. نتایج بررسی های ضدباکتریایی نشان می دهد که هیچ یک از ایزوله های مورد مطالعه علیه باکتری های پروتوس ولگاریس وگونه های کلبسیلافعالیت مهاری نداشته اند. بیشترین فعالیت مهار رشد را ایزوله AHA5 علیه باکتری سالمونلا تیفی به قطر 2/9 میلی متر بوده است. در مجموع عصاره های گرفته شده از ایزوله های مورد مطالعه علیه تمام قارچ های بیماریزا فعالیت مهاری نشان داده اند. بیشترین هاله مهاری تشکیل شده مربوط به عصاره ایزوله AHA1 علیه قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس به قطر 21 میلی متر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم منبعی از اکتینوباکتری ها است که می تواند منبعی بلقوه از کشف ترکیبات ثانویه ضدمیکروبی عمل کند.
  کلیدواژگان: اکتینومیست، استرپتومایسس، فعالیت ضدمیکروبی، رسوبات جزر ومدی
 • محمد رادگودرزی *، میترا جودی، شیما صالحی، حسن اسمعیلی، زهرا تقی پور صفحات 32-39
  زمینه و هدف
  یکی از علل شایع مراجعه کودکان به کلینیک های قلب و عروق، درد قفسه سینه است. درد بسیاری ازکودکان منشا غیرقلبی دارد. اختلالات اضطرابی و افسردگی از جمله اختلالات شایع کودکان هستند و می توانند زمینه ساز بسیاری از اختلالات دیگر باشند. این مطالعه با هدف بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه طراحی گردید.
  روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی (Puasi experimental) بود. کودکانی که طی سال های 94-1393 با شکایت درد قفسه سینه به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان مراجعه کردند پس از رد علل قلبی و غیرقلبی شایع به پزشک همکار فوق تخصص روانپزشکی کودکان ارجاع داده شدند و کودکان مبتلا به بیماری افسردگی واضطراب تحت درمان دارویی با فلوکستین قرار گرفتند.
  یافته ها
  در طی بررسی های انجام شده، 18% از کل افراد مطالعه دچار اختلال اضطرابی و 1% از افراد مورد مطالعه دچار افسردگی بوده اند و در نهایت در 92% از افراد مورد مطالعه، علائم درد قفسه سینه و علایم بیماری روانی زمینه ای به کلی بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، درصد قابل توجهی از کودکان با درد قفسه سینه غیرسوماتیک مبتلا به اقسامی از اختلالات اضطرابی و افسردگی می باشند. نتایج حاصله موید تاثیر بسیار مناسب درمان دارویی بر مهار اختلالات اضطرابی و افسردگی و متعاقب آن بهبود ناخوشی های وابسته همچون درد قفسه سینه در اطفال باشد.
  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، اختلال اضطرابی، افسردگی
 • مریم علیان نژادی *، مهندس معصومه فائز صفحات 40-53
  زمینه و هدف
  سرطان مشکل اصلی بهداشت عمومی در سراسر جهان و یکی از علل مهم مرگ و میر در جهان است. تعداد نجات یافتگان بیماری سرطان به دلیل تشخیص زود هنگام، روش های درمانی جدید و افزایش جمعیت در حال افزایش است. همچنین تحقیقات گسترده ای در این زمینه برای دستیابی به بهترین روش درمانی ادامه دارد. هایپرترمی با استفاده از فراصوت متمرکز با شدت بالا(HIFU) یکی از جدیدترین وعملی ترین تکنولوژی های غیرتهاجمی در درمان تومورهای سرطانی است. بنابراین، در این مقاله استفاده از HIFU در درمان تومورهای سرطانی جامد و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد، روش ها و
  نتایج
  در این شیوه، با استفاده از جذب HIFU در ناحیه بافت و تومور شرایطی ایجاد می شود که دمای بافت و تومور افزایش یافته و با حفظ دما در سلول تغییرات برگشت ناپذیر اتفاق افتاده و سلول از بین می رود. بنابراین در این روش از گرما بطور کاملا غیرتهاجمی برای فرسایش تومور بدون آسیب حرارتی به بافت سالم اطراف آن استفاده می شود. در این مقاله استفاده از HIFU در درمان تومورهای جامد در نواحی پروستات، کبد، پستان، کلیه، استخوان و پانکراس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که این تکنولوژی بطورقابل توجهی اثرات جانبی را کاهش می دهد. این روش قابلیت نکروز حجم انتخابی توموررا از طریق حرارت دادن و یا کاویتاسیون بدون وارد شدن در بافت تومور دارد. نتایج بررسی درمان تومورهای سرطانی جامد در پروستات، کبد، پستان، کلیه، استخوان و پانکراس نشان داد که این روش می تواند جایگزین مناسبی برای جراحی باشد. علاوه براین، این روش باعث تسکین درد در درمان سرطان های پیشرفته نیز می شود. . در نهایت فرسایش ناشی از تخریب HIFU قادر به القای پاسخ ایمنی و توقف فعالیت تومور سرطانی است بنابراین از نظر روانی نیز توسط بیماران راحت تر پذیرفته می شود. بنابراین فرسایش با HIFUدر آینده می تواند نقش کلیدی در درمان سرطانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: روش غیرتهاجمی درمان سرطان، فراصوت متمرکز با شدت بالا(HIFU)، گرما درمانی
 • خانم بنفشه صفی زاده، ریحانه هوشیار، مسعود مهرپور، بیتا بیجاری، آقای علیرضا شیخی، معصومه توکلی یرکی * صفحات 54-64
  زمینه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس از شایع ترین بیماری های التهابی خودایمن در سنین جوانی است که بسیاری از جوانب این بیماری هنوز ناشناخته است. هدف مطالعه حاضر بررسی بیان و فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز ( تولید کننده محصولات پراکسیدی لیپیدی و تنظیم کننده التهاب و واکنش های ایمنی) در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالیپل اسکلروزیس و افراد سالم و بررسی ارتباط آن با پروفایل لیپیدی افراد است.
  روش کار
  در این مطالعه موردی – شاهدی ، 30 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران و 23 نفر سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. از سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد جهت استخراج mRNA و ساخت cDNA استفاده شد و جهت تعیین میزان بیان ژن از روش Real Time PCRبر پایه سایبرگرین استفاده شد. آنالیز نتایج با استفاده از متد ΔΔCT بررسی گردید. هم چنین میزان متابولیت آنزیمی 15 -لیپواکسیژناز (15-S-HETE) در سرم افراد توسط تکنیک های کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت آنالیز آماری به وسیله نسخه 5 نرم افزار Graph Pad Prism و تست آماری T-Testاستفاده گردید.
  یافته ها
  بررسی میزان بیان ژن 15 لیپواکسیژناز - 1 در سلول های تک هسته ای جدا شده از خون محیطی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم نشان داد که میزان بیان این ژن در نمونه های بیمار افزایش معنی داری را در مقایسه با افراد سالم نشان می دهد. همچنین میزان فعالیت آنزیم 15 لیپواکسیژناز - 1 که از طریق اندازه گیری میزان متابولیت آن در سرم بیماران و افراد سالم بررسی گردیده است نشان داد که فعالیت آنریم در سرم بیماران بیشتر از افراد سالم است (p<0.05). همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که سطح کلسترول ، تری گلیسیرید و LDL بالاتر از محدوده نرمال دارند، میزان بیان آنزیم 15 لیپواکسیژناز - 1 و متابولیت آن (15-S-HETE) افزایش معنی داری را نسبت به افراد بیمار با پروفیل لیپیدی نرمال نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مسیر آنزیمی 15 لیپواکسیژناز - 1 ممکن است در بیماری زایی مالتیپل اسکروزیس موثر باشد و با توجه به اختلاف معنی دار سطح آنزیم فوق در نمونه های بیماران و افراد سالم می تواند به عنوان مسیر احتمالی موثر در کنترل بیماری مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد. از آنجا که افزایش سطح پروفیل لیپیدی از علل خطر و تاثیر گذار در بیماریزایی مالتیپل اسکروزیس است در این مطالعه نیز ارتباط مستقیمی بین سطح وفعالیت بیشتر آنزیم در بیماران با سطح کلسترول ، تری گلیسیرید و LDL بالاتر مشاهده گردید که به نقش مهم مسیر های مرتبط با متابولیسم چربی در مالتیپل اسکروزیس تاکید دارد.
  کلیدواژگان: التهاب، HPLC، بیان ژن، آنزیم 15، لیپواکسیژناز، مالتیپل اسکلروزیس
 • فاطمه کیا، سیداحمد هاشمی *، عباس فاضل انواری یزدی صفحات 65-73
  زمینه و هدف
  فرهنگ سازمانی عبارتند از ارزش های اصلی، مفروضاتو تغییرات در رویکردهایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند. ناکارآمدی سلامت اداری نیز بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستده و تاثیر آن بر ناکارآمدی سلامت اداری پرداخته شده است.
  روش کار
  این پژوهش در سال 90 انجام شده است. نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد بود که از نظر تحقیق جامعه نامحدود تلقی گردیده و نیاز به نمونه گیری دارد. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 289 نفر بود که به طور مساوی بین کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد به صورت تصادفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری پیرسن و اسپیدنف و کلمرگرف استفاده به عمل آمد.
  یافته ها
  رابطه بین ابهام گرایی و ناکارآمدی سلامت اداری و بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری وجود دارد، اما بین زن سالاری در مقابل مردسالاری و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین فاصله قدرت وناکارآمدی سلامت اداری رابطه معناداری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  ناکارآمدی سلامت اداری موجود درمرکز بهداشت درمان لامرد ناشی از فرهنگ سازمانی مبتنی بر مردسالاری گروه (جمع) گرایی، ابهام (تردید) گریزی و فاصله قدرت پایین بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، ناکارآمدی سلامت اداری کارکنان مرکز بهداشت و درمان لامرد
|
 • Azadeh Pur Derakhshan Pur Derakhshan, Hamid Reza Mokhtarinia * Pages 1-10
  Background
  Educational environment is a major factor for teacher and student’s health, comfort and academic performance. Nowadays, technology improvement in classroom environment has exposed the users to ergonomics risk factors. The aim of this study was to assess the ergonomics of computer lab from student and expert’s point of view.
  Methods
  This analytic descriptive cross sectional study was conducted in the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in 2016. Noise, lightening status, classroom environment and anthropometrics adjustment between students and class furniture dimensions were measured with sound level meter, luxmeter (Hagner EC1), Computer Classroom Environment Inventory (CCEI) checklist and anthropometric kit, respectively.
  Results
  Results showed that space environment, work space and computer station were not satisfactory but visual space seemed appropriate which was consistent with student’s opinion. Subjective and objective evaluation of acoustical comfort was not desirable. There was not any match between student’s physical dimensions and furniture dimensions except the under table space which was consistent with the students opinions.
  Conclusion
  Ergonomics intervention in order to increase the ergonomics conditions of computer lab should be considered.
  Keywords: Keyword: Education environment, Ergonomics, Anthropometry
 • Fereshteh Mehraein *, Parastoo Zarin, Zohreh Mazaheri Tirani Pages 11-21
  Background
  One of the common ovary malfunction is polycystic ovary syndrome (PCO). In this study, GPX3 and NRF2 gene experssion which are responsible for oocyte maturation, were studied.
  Methods
  Adult female mice were divided into groups of control, sham, PCO, hyperstimulated control, hyperstimulated sham and hyperstimulated PCO. During two weeks, the weight of all mice and the level of LH and FSH hormones were evaluated. In hyperstimulated groups, after 14 hours of hyperstimulation, the oocytes were collected from fallopian tube and the expression of GPX3 and NRF2 genes were evaluated by real time PCR. Ovary tissues from all groups were H&E stained and evaluated by morphometric methods. The results were analyzed by SPSS software, ANOVA and tukey tests.
  Results
  Morphometric studies showed many cystes in cortex and medulla of the ovary in PCO group. In PCO group the level of LH and FSH hormones were higher than control and sham groups significantly (p
  Conclusion
  The results of this study shows that the time of oocyte maturation in hyperstimulated PCO group is different when compared to the other hyperstimulated groups.
  Keywords: polycystic ovary syndrome, oocyte maturation, gene experssion
 • Hassan Alijani, Soheila Matroodi *, Ali Sharafi, Issac Zamani Pages 22-31
  Background
  Actinomycetes have significant biosynthetic potential of secondary metabolites and promising resource for drug industry. These secondary metabolitesare diverse in biological, chemical structures and functions and the most prolific source of antimicrobial compounds. Most of these antimicrobial have beenisolated from soil-derived actinomycetes of the genus Streptomyces. The aim of this study was to isolate and identify Actinobacteria from Deylam intertidal sediments using 16S rDNA universal primers and screening of isolates for production of antimicrobial secondary metabolites by using disk palate assay.
  Methods
  Six isolates were isolated from soil samples collected from different sites. Allsix isolates were considered as Streptomyces sp. according to phylogentic study based on 16S rDNA gene. Isolates were analyzed for production of potent antimicrobial secondary metabolites using standard disk and well assay.
  Results
  Results showed that none of isolates supernatant had inhibitory effect on P. vulgarisand Klebsilla sp. the most inhibition zone of pathogenic bacteria was shown by AHA5 against S. typhi (9.2 mm). Altogether isolates supernatant showed more antifungal activity in comparison with antibacterial activity and the most inhibition zone was demonstrated by AHA1 supernatant against T. mentagrophytes pathogenic fungi with 21 mm diameters of zone of inhibition.
  Conclusion
  Our results highlighted thatmangrove Deylam intertidal sediments represented a reservoir for isolation of Actinobacteria, which are potential sources for discovery of antimicrobial secondarymetabolites.
  Keywords: Actinomycetes, Antimicrobial activity, Streptomyces, Intertidal sediments
 • Mohammad Radgoudarzi *, Mitra Joudi, Shima Salehi, Hasan Esmaeili, Zahra Taghipour Pages 32-39
  Background
  Chest pain is one of the most common causes of children visit in the cardiology clinic. In a significant number of pediatric patients the cause is non cardiac origin. Anxiety and depressive disorders in children are common and can be the cause of many other disorders. This study was designed to evaluate anxiety and depressive disorders in children with chest pain.
  Methods
  In this study, children with complaint of chest pain during 2014-15, referring to Gorgan city Taleghani Hospital, after ruling out the cardiac and common non cardiac causes, were referred to a children psychiatric physician. Children with depression and anxiety were treated with fluoxetine.
  Results
  During the survey, 18% of all patients had anxiety disorder and 1% of study subjects had depression. In 92% of patients, the chest pain and symptoms of underlying mental illness improved.
  Conclusion
  Based on our findings, a significant percentage of children with non-somatic chest pain had different types of anxiety disorder and depression. The results of this study can be a very good fact to show the influence of treatment on the inhibition of anxiety disorders and depression-related illnesses such as chest pain and other underlying symptoms.
  Keywords: Chest pain, Anxiety disorder, Depression
 • Maryam Aliannezhadi Dr *, Masoomeh Faez Engineer Pages 40-53
  Background and
  Purpose
  Cancer is a major public health problem worldwide and is one of the most leading causes of death in the world. The number of cancer survivors is increasing because of early detection, new treatment methods and growth of the population. Also, the extensive researches continue to achieve the best practical treatment. Hyperthermia by High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) is one of the newest and the most practical non-invasive techniques in cancer treatment so, using HIFU in the treatment of solid cancerous tumors and its efficiency is evaluated in this paper.
  Material and
  Methods
  In the method, the temperature is increased in the tissue and tumor by using HIFU absorption and maintains temperature. By maintaining temperature the condition is created so that Irreversible changes are occurred in the cells and it leads to cell death. So in this approach, heat is used to induce the tumor ablation without thermal damage to normal tissue surroundings. This technique can reduce significantly the side effects. It has the potential to cause selective necrosis by heating or cavitation without entering an electrode into the tumor. Also, using HIFU is considered to treat solid tumors, including prostate, liver, breast, kidney, bone and pancreas cancerous tumors. According the results, this approach could be an appropriate alternative technique to surgical excision. In addition, it relieves pain in the advanced cancer. Patients accept this method more easily, psychologically and cosmetically. Finally, HIFU ablation can induce immune response, and suppression of the tumor activity. Therefore, High-intensity focused ultrasound ablation may play a key role in future clinical cancer treatment.
  Keywords: non, invasive cancer treatment, high intensity focused ultrasound (HIFU), hyperthermia
 • Banafsheh Safizadeh Miss, Reyhane Hoshyar Dr, Masoud Mehrpour Dr, Bita Bijari Dr, Alireza Sheikhi Sir, Masoumeh Tavakoli-Yaraki Dr * Pages 54-64
  Background And Aim
  Multiple sclerosis is one of the most common autoimmune inflammatory diseases in young ages. Many aspects of this disease are still unknown. The aim of the present study was to investigate the expression and activity level of 15-lipoxygenase-1 (a producer of lipid peroxide and regulating inflammation and immune responses) in peripheral blood mononuclear cells in patients with multiple sclerosis and healthy individual and considering its correlation with lipid profile of individuals.
  Materials And Methods
  30 patients of Firouzgar Hospital in Tehran with multiple sclerosis and 23 healthy subjects as control group have participated in this case-control study. The peripheral blood mononuclear cells of the subjects were used for mRNA extraction and cDNA construction, and to determine the expression level of 15-LOX-1 gene, a Real-Time PCR-based Cyber Green method was used and data were analyzed using ΔΔCT method. Also, the amount of 15-lipoxygenase-1 product (15-S-HETE) in serum was determined by high pressure liquid chromatography (HPLC). Finally, statistical analysis was performed using Graph Pad Prism software version 5 and independent t-test.
  Results
  Measurement of 15-lipoxygenase-1 expression level in mononuclear blood cells extracted from the peripheral blood of patients with multiple sclerosis and healthy controls revealed that the level of this gene was significantly increased in patients comparing to controls. Also, the activity of 15-lipoxygenase-1 which was measured via its metabolite level in serum of patients and controls demonstrated that the enzyme activity was increased in serum of patients comparing to controls (p
  Conclusion
  The results of the current study have shown that the 15-lipoxygenase-1 enzymatic pathway might affect Multiple Sclerosis pathogenesis and due to the significant differences of the enzyme level in patients comparing to controls, it can be noticed as a possible pathway for controlling disease. Since elevated lipid profile level is the risk factor of Multiple Sclerosis pathogenesis, in this study the correlation was observed between the higher level of LDL, Cholesterol and Triglyceride and enzyme expression level and activity which emphasize on the important role of lipid metabolic pathway in Multiple Sclerosis.
  Keywords: Inflammation, HPLC, gene expression, 15, lipoxygenase enzyme, multiple sclerosis
 • Abbas Fazel Anvari-Yazdi Pages 65-73
  Background
  Organizational culture includes core values, assumptions, and changes in approaches that define the characteristics of an organization. The inadequacy of administrative health is also part of a set of issues that organizations experience in their lifetime. In this research, the effect of the organization's culture on Hofstede's perspective and its effect on the inadequate administrative health have been studied.
  Methods
  This study was conducted in 2011. The research method was descriptive survey. The statistical population of this research was the staff of Lamard's Health Care Center, which is considered to be unlimited by the research community and need for sampling. To determine the number of samples using the Cochran formula, the number 289 people were randomly distributed among the staff of the Lamard Health Care Center. Data were analyzed using Pearson, Sidenf and Colmaragh statistical methods.
  Results
  There is a correlation between administrative ambiguity and inefficiency between administrative and organizational culture and the inefficiency of administrative health, but between betrayal versus patriarchy, there was no relationship with administrative health. Also, there was no significant relationship between power gap and inefficiency of administrative health.
  Conclusion
  The inadequacy of the administrative health available at the Lamard Healthcare Center has been driven by a patriarchal group-based organizational culture (collectivism, ambiguity) and margin of power.
  Keywords: Organizational culture, Inefficiency of administrative health, Lamard, Health Center staff