فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1396)
 • سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • الهام امیدزاده اردلی، محمدعلی زارع چاهوکی*، حسین ارزانی، عطاالله ابراهیمی، پژمان طهماسبی صفحات 1-15
  به این منظور سه پلات چند مقیاسی ویتاکر تعدیل شده، ویتاکر تعدیل شده فشرده و C برای انتخاب پلات مناسب اندازه گیری و ارزیابی تنوع گونه ای مقایسه شدند. مرتع کرسنک شهرکرد با دو شدت چرای سبک و متوسط و دو جهت دامنه غربی و شرقی شد. پلات ها در چهار تیمار سبک -شرقی، سبک -غربی، سنگین- شرقی و سنگین- غربی در سه تکرار بصورت تصادفی-سیستماتیک مستقر شدند. داده های پوشش در پلاتهای یک متر مربعی برای محاسبه دقت و صحت استفاده شدند. زمان استقرار، زمان نمونه برداری و زمان کل برای هر پلات اندازه گیری و محاسبه شد. مقایسه صحت، دقت و زمان (سرعت) با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه صورت گرفت. نتایج مقایسه سه پلات نشان داد پلات ویتاکر تعدیل شده از دقت و صحت بیشتری برخوردار است، با این وجود، در تکرار مساوی؛ پلات ویتاکر تعدیل شده فشرده و پلات C نسبت به پلات ویتاکر تعدیل شده به زمان بسیار کمتری نیاز دارند. بطور کلی برای کاربرد پلات ویتاکر فشرده و پلاتC به ترتیب تا 8 و 9 تکرار زمان کمتری نسبت به 3 تکرار پلات ویتاکر تعدیل شده لازم است. در افزایش تکرار پلات، زیر پلات های یک متر مربعی افزایش خواهند یافت که ضمن افزایش سرعت؛ دقت و صحت نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پلات ویتاکر تعدیل شده، پلات ویتاکر تعدیل شده فشرده، پلاتC، تنوع گونه ای، مرتع کرسنک
 • رضوان حیدری *، مسعود گودرزی، حسین لاری یزدی صفحات 16-24
  آلومنیوم یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان متفاوت از جنبه های مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، ملکولی و سایر موارد مهم مورد بررسی و قابل توجه است. با کاهش pH خاک انحلال پذیری این یون افزایش می یابد و از طریق ریشه جذب شده و بدین ترتیب بر رشد گیاهان تاثیر می گذارد. در این پژوهش اثر سمی آلومنیوم بر برخی فعالیت های آنزیمی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) مورد بررسی قرار گرفت. دانه رست های لوبیا در محیط جوانه زنی و محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شد و تحت تیمارهای مختلف آلومینیوم (30،40 و50 میلی مولار) قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، نیترات آلومنیوم موجب کاهش جوانه زنی، سرعت و طول ریشه و ساقه و قند نامحلول ریشه گردید. از سوی دیگر میزان فعالیت کاتالاز، پراکسیداز، قند محلول و محتوی پروتئین کل در ریشه گیاه مورد بررسی تحت تنش آلومنیوم در مقایسه با گیاهان گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد که می تواند مربوط به تولید پروتئینهای سم زدا باشد که در برخی گزارش های پیشین نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: Phaseolus vulgaris، آلومینیوم، آنزیم، کربوهیدرات، پروتئین
 • مریم سیادتی فر *، مهرداد لاهوتی، منیره چنیانی صفحات 37-52
  برخی گیاهان به طور مفید یا مضر بر سایر گیاهان از طریق آللوکمیکال ها تاثیر می گذارند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بافت های زنده، مرده و یا میکروارگانیسم ها آزاد شوند. هدف از این آزمایش بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی برگ اکالیپتوس بر پروتئین کل و فعالیت های آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز گاوپنبه (Abutilion theophrasti Medicus) بود. بدین منظور اثر عصاره آبی برگ اکالیپتوس با پتانسیل دگرآسیبی بر گیاه سویا و گاوپنبه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 25%، 50%، 75%، 100% عصاره آبی برگ اکالیپتوس به همراه شاهد( آب مقطر) بود. نتایج حاصل از آزمایش های کشت گلدانی نشان داد که میزان پروتئین های هر دو گیاه تحت تاثیر عصاره آبی برگ اکالیپتوس کاهش یافت در حالی که میزان پرولین، ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز برگ آن ها افزایش یافت. با این وجود اثر دگرآسیبی عصاره آبی اکالیپتوس بر گیاه گاوپنبه بیشتر از گیاه سویا بود به طوری که غلظت های 75% و 100% عصاره می تواند به عنوان کاندیدای علف کشی طبیعی مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اثرات آللوپاتی، آنتی اکسیدان، سویا، گاوپنبه
 • مهدیه مالکی خضرلو، محمدحسین اهتمام *، حسن کریم مجنی، حسین زینلی بادی صفحات 64-75
  به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت پذیرفت. فاکتورها شامل 20 ژنوتیپ زعفران (همدان، نیشابور1، نیشابور2، نیشابور3، نیشابور4، سبزوار، مشهد1، مشهد2، نطنز، خاف، چای باق خراسان، تربت جام، کاشان، گناباد، تربت حیدریه، بیرجند، یزد، شیراز، اصفهان، کاشمر) و 7 غلظت عصاره آبی زعفران (0، 3، 6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد) بود. صفات مورد بررسی شامل طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ساقه چه، درصد و سرعت جوانه زنی بذر بودند. پیچک صحرایی به عنوان علف هرز هدف مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده اثر ژنوتیپ، غلظت و اثر متقابل آن دو بر روی تمام صفات بررسی شده در این علف هرز در سطح یک درصد معنی دار بود. ژنوتیپ های مورد بررسی تاثیر متفاوتی بر روی صفات پیچک صحرایی داشتند. به این صورت که بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به ژنوتیپ خاف و نیشابور3 و کمترین اثر بازدارندگی مربوط به ژنوتیپ های کاشان، تربت جام و گناباد بود. همچنین عصاره ها باعث کاهش تمام صفات شد، اما میزان تاثیر آن متفاوت بود. با افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی بیشتر شد به طوریکه بیشترین اثر بازدارندگی در غلظت 100 درصد وکمترین بازدارندگی در غلظت 3 درصدعصاره مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: دگر آسیبی، عصاره آبی، ژنوتیپ زعفران، بازدارندگی رشد، پیچک صحرایی
 • بهنوش صغیرزاده، لیلا شبانی* صفحات 76-88
  در گیاهان، سیستم های دفاعی متعددی برای مقابله با شرایط تنش زا، همچون آلودگی محیط رویش آن ها به فلزات سنگین، با یکدیگر همکاری می نمایند. در این پژوهش به بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات نقره بر شاخص رشد، رنگیزه های فتوسنتزی، میزان H2O2، پراکسیداسیون لیپید، میزان پرولین و فعالیت سیستم های دفاعی آنزیمی در کشت ساقه گیاه آرتمیزیا (Artemisia annua L.) با استفاده از تکنیک کشت بافت پرداخته شده است. به منظور نشان دادن اثرات فلز سنگین نقره بر این شاخص ها، آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. غلظت های متفاوت (0، 001/0، 01/0، 1/0، 1 و 2 میلی مولار) نیترات نقره به محیط کشت مایعMS حاوی ساقه آرتمیزیا اضافه شد. نتایج نشان داد که نسبت وزن تر به وزن خشک نمونه های تحت تیمار در غلظت 1/0 میلی مولار نیترات نقره نسبت به نمونه شاهد 77/75% افزایش یافت. میزان کلروفیل a و b در غلظت 001/0 میلی مولار افزایش و کلروفیل a تنها در غلظت 1/0 میلی مولار نسبت به شاهد کاهش یافت. از میان آنزیم های آنتی-اکسیدان اندازه گیری شده تنها آنزیم کاتالاز در تمام غلظت ها افزایش نشان داد. الیسیتور نیترات نقره باعث افزایش میزان پرولین، H2O2 و پراکسیداسیون لیپیدی در تمام غلظت ها شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نقره موجود در ساقه ها باعث تجمع ترکیباتی مثل پراکسید هیدروژن شده که به عنوان یک مولکول پیام رسان عمل کرده و باعث القای دفاع آنتی اکسیداتیو در برگ ها می شود.
  کلیدواژگان: دفاع آنتی اکسیدانی، درمنه یکساله، پرولین، فلزات سنگین، نیترات نقره
 • مرتضی گلدانی، محمد بنایان، محمدرضا نادری* صفحات 89-101
  تنوع زیستی کشاورزی از عوامل کلیدی تعیین کننده ی پایداری اکوسیستم های زراعی محسوب می شود. حفظ تنوع زیستی و مدیریت کارآمد آن نقش مهمی در دستیابی به معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری اکوسیستم های زراعی دارد. از این رو لازم است با بررسی دقیق روند تغییرات تنوع در چشم اندازهای کشاورزی، ضمن حفظ آن، در جهت مدیریت صحیح تنوع با توجه به ویژگی های منطقه ای نیز اقدامات موثری صورت پذیرد. در این راستا، مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات تنوع زیستی گیاهان زراعی استان اصفهان طی سال های 1390-1381 با استفاده از شاخص های اکولوژیکی تنوع، شامل شاخص غنای مارگالف، شاخص یکنواختی گونه ای و شاخص تنوع شانون به اجرا در آمد. بررسی روند تغییرات شاخص های مورد ارزیابی نشان داد که طی بازه زمانی 1390-1381، سطح زیرکشت، شاخص یکنواختی، شاخص تنوع شانون و تنوع بتای گونه های زراعی استان به طور معنی دار کاهش یافته است. روند کاهشی شاخص شانون گیاهان زراعی استان اصفهان حاکی از کاهش تنوع زیستی محصولات زراعی این استان طی بازه ی زمانی مورد مطالعه می باشد، به طوری که مقدار شاخص شانون محصولات زراعی استان از حدود 30/2 در سال های ابتدایی دهه ی 80 به حدود 15/2 در سال های انتهایی آن کاهش یافته است. نتایج نشان داد که کاهش معنی دار یکنواختی توزیع سطح زیرکشت در نتیجه ی عواملی همچون کاهش معنی دار سطح زیرکشت به دلیل بروز خشکسالی های مداوم و تغییر کاربری اراضی، دلیل اصلی کاهش تنوع زیستی محصولات زراعی استان اصفهان طی بازه زمانی مورد مطالعه بوده است. براساس نتایج تجزیه ی کلاستر نیز شهرستان های استان اصفهان از لحاظ شاخص تنوع شانون گیاهان زراعی در 6 گروه جای گرفتند.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، شاخص تنوع شانون، یکنواختی گونه ای، شاخص یکنواختی
 • ثریا یوسفوند، امید اسماعیل زاده *، سید غلامعلی جلالی، حامد اسدی صفحات 102-114
  در تحقیق حاضر ترکیب گیاهی بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی پارک جنگلی نور مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از ترکیب گیاهی روزمینی براساس اطلاعات تعداد 30 قطعه نمونه 400 متر مربعی در دو دوره زمانی اسفند ماه و خرداد ماه انجام شد. مطالعه بانک بذر خاک نیز با استفاده از روش کشت گلخانه ای به مدت 7 ماه براساس تعداد 240 (30 قطعه-نمونه × 4 تکرار × 2 عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری) نمونه خاک 400 سانتی متر مربعی انجام شد. نتایج نشان داد که در بخش پوشش گیاهی روزمینی منطقه تعداد 66 گونه متعلق به 58 جنس و 38 تیره و در بانک بذر خاک منطقه، تعداد 103 گونه گیاهی متعلق به 90 جنس و 48 تیره گیاهی حضور دارد. تیره های Rosaceae، Lamiaceae، Poaceae (6 گونه) و Asteraceae (4 گونه) در بخش روزمینی و Poaceae (11 گونه)، Asteraceae (8 گونه)، Lamiaceae (6 گونه)، Cyperaceae،Fabaceae و Scrophulariaceae (5 گونه) به عنوان مهمترین تیره های گیاهی موجود در بانک بذر خاک منطقه محسوب می شوند. نتایج نشان داد در بخش ترکیب گیاهی رو زمینی فانروفیت ها با 33 درصد و عناصر اروپا–سیبری با 34 درصد و در بخش بانک بذر خاک تروفیت ها و عناصر چند منطقه ای با 5/31 درصد به عنوان مهمترین گروه های ساختاری طیف زیستی و فیتوکوریون منطقه محسوب می شوند. از مجموع تعداد کل 119 گونه گیاهی منطقه، سهم گونه هایی که فقط در ترکیب گیاهی رو زمینی یا بانک بذر-خاک و گونه های که به طور مشترک در هر دو بخش بانک بذر خاک و پوشش گیاهی رو زمینی حضور یافتند به ترتیب 16، 53 و 50 گونه بود. این موضوع نه تنها شباهت کم بین پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک در اکوسیستم های جنگلی معتدله را تایید می کند بلکه اهمیت مطالعه بانک بذر خاک در معرفی دقیق تر ظرفیت تنوع زیستی گیاهی منطقه را نیز نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی روزمینی، بانک بذر خاک، شکل زیستی، کوروتیپ، پارک جنگلی نور
 • مرجان دیانت*، سید میثم حسینی صفحات 115-128
  به منظور بررسی ویژگی های مورفولوژیکی جمعیت های ازمک بذرهای 40 جمعیت از مناطق مختلف ایران در خرداد ماه 1391 جمع آوری شدند و در شرایط یکسان در گلدان کشت شدند. 15 ویژگی مورفولوژیکی در انتهای فصل رشد اندازه گیری شد. در آزمایشگاه نیز سرعت و درصد جوانه زنی جمعیت ها اندازه گیری شد. تجزیه خوشه ایبه منظور تعیین وجود رابطه بین جمعیت های ازمک انجام شد. در تجزیه خوشه ایجمعیت ها به 5 گروه تقسیم شدند که عمدتا بر اساس منشاء جغرافیایی آنها بود. جمعیت های متعلق به عرض های شمالی تر رشد کمتری داشتند که دلیل آن کاهش متوسط سالانه تشعشع تجمعی روزانه و دمای هوا با افزایش عرض جغرافیایی می باشد. چنین تفاوت هایی در بین جمعیت ها ممکن است پاسخ کلی آنها به علف کش های خاص را تحت تاثیر قرار دهد. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که سه مولفه تقریبا 97/88% تغییرات را توجیه کردند که سهم مولفه اول، دوم و سوم به ترتیب 39/67، 97/12 و 60/8 درصد بود. صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام زیرزمینی، وزن تر و خشک کل گیاه و طول برگ با مولفه اول بیشترین همبستگی مثبت را داشتند. عرض برگ، طول ساقه، عرض خورجینک، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی دارای همبستگی مثبت با مولفه دوم بودند. نسبت وزن خشک اندام هوایی به زیرزمینی و تعداد ساقه دارای ضریب بالایی در مولفه بودند سوم بودند ولی همبستگی تعداد ساقه با این مولفه منفی بود.
  کلیدواژگان: تنوع، شاخص شانون، وینر، شاخص فراوانی، غالبیت، و یکنواختی
 • سمیه بیکی، مجید عزیزی*، حسین نعمتی، وحید روشن صفحات 129-138
  یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در تولید گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)، به عنوان یکی از گیاهان دارویی با ارزش و حساس به کم آبی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با استفاده از دو پلیمرسوپرجاذب استاکوزورب (صنعتی) و برگ پنیرک (گیاهی)، هر کدام در چهار غلظت 0، 1/0% ، 2/0% و 3/0% (وزنی/وزنی) و با دو روش کاربرد (مخلوط با خاک+ ریشه و روش مخلوط با خاک)، در سه تکرار اجرا گردید و برخی صفات بیوشیمیایی، بیولوژیکی، مورفولوژیکی و راندمان آب مصرفی، بررسی گردیدند. با توجه به نتایج تمام تیمارها بخصوص اثرات متقابل آنها نسبت به شاهد اثرات مثبت و معنی داری بر صفات اندازه گیری شده داشتند. هر دو پلیمر آبدوست (استاکوزروب 2/0% بکار رفته در خاک و برگ پنیرک 3/0% بکار رفته در خاک+ریشه) با بهبود راندمان آب مصرفی (60%) قادر به کاهش شدت تنش خشکی در کشت ریحان بودند. تیمار استاکوزورب 2/0% با روش کاربرد در خاک، باعث افزایش تعداد برگ (89/149 در بوته) و بذر در بوته (2125 عدد) گردید. در حالیکه تیمار مذکور با روش کاربرد در خاک+ ریشه، صفات کلروفیلa (1-mg.g 74/30) و وزن هزاردانه (69/1 گرم در بوته) را افزایش داد. همچنین صفات عملکرد خشک (34/2 گرم در بوته) و صفات بیوشیمایی (کلروفیل b (1-mg.g 93/10) و ظرفیت آنتی اکسیدانی (03/87 %)) با استفاده از تیمار برگ پنیرک (3/0%) به ترتیب با روش کاربرد در خاک+ ریشه و کاربرد در خاک بهترین نتایج را نشان دادند.
  کلیدواژگان: استاکوزورب، برگ پنیرک، پلیمر آبدوست، ریحان، موسیلاژ
 • نواز خرازیان، فهیمه عباییان، مهدی یوسفی صفحات 139-147
  منطقه حفاظت شده زرچشمه در فاصله 60 کیلومتری جنوب غربی شهرضا، شمال روستای اسفرجان، 12 کیلومتری روستای هونجان و در فاصله 130 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی ترکیب فلوریستیکی، اشکال رویشی، تعیین پراکنش جغرافیایی (کوروتیپ)، و ارزش حفاظتی، دارویی، سمی و مرتعی گیاهان این منطقه است. کلیه داده های حاصل از این تحقیق برای اولین بار از این منطقه گزارش می شود. نتایج حاصل از این بررسی چنین نشان می دهد که در مجموع تعداد 150 گونه متعلق به 115 جنس و33 تیره از گیاهان آوندی در این منطقه وجود دارد. 7 تیره، 21 جنس و 25 گونه متعلق به تک لپه ای ها و 26 تیره، 94 جنس و 125 گونه متعلق به دو لپه ای ها می‏باشد. همچنین تیره Asteraceae با دارا بودن 22 جنس و 28 گونه بزرگترین تیره های موجود در این منطقه می باشند. با بهره گیری از روش Raunkiaer، طیف زیستی منطقه نیز حاکی از آن است که 50 درصد از گونه ها همی کریپتوفیت، 25 درصد تروفیت، 11 درصد ژئوفیت، 7 درصد کامافیت، 4 درصد فانروفیت و 3 درصد هیدروفیت می باشند. همچنین از لحاظ پراکندگی جغرافیایی 73 درصد ایرانی-تورانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که 29 گونه انحصاری، 78 گونه دارویی، 51 گونه مرتعی و 23 گونه سمی در این منطقه شناسایی شده است. از نظر ارزش حفاظتی گونه ها نیز 19 گونه در موقعیت خطر کمتر و یک گونه آسیب پذیر می باشند.
  کلیدواژگان: ایرانی- تورانی، همی کریپتوفیت، انحصاری، دارویی
 • سید رستم موسوی میرکلا *، مژگان منبری، جواد اسحاقی صفحات 145-158
  مطالعه رویشگاه طبیعی، شرایط اکولوژیکی و مشخصات کمی و کیفی گونه ها اطلاعات بسیار مهمی را برای مدیریت رویشگاه فراهم می کند. چهار رویشگاه طبیعی (ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط) در استان آذربایجان غربی برای مطالعه سنجد (Elaeagnus angustifolia) انتخاب شدند. آماربرداری صد در صد برای اندازه گیری مشخصات کمی و کیفی نظیر قطر برابر سینه، ارتفاع کل، تاج پوشش و تعداد جست انجام شده است. سه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتیمتر از هر رویشگاه برداشته شد و پارامترهایی مانند اسیدیته، نیتروژن کل، کربن آلی، پتاسیم تبادلی و هدایت الکتریکی و بافت خاک برای تجزیه و تحلیل بیشتر اندازه گیری شد. از آنالیزهای رگرسیونی برای یافتن رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع کل و تاج پوشش استفاده شد. برای مقایسه فاکتورهای کمی و میزان تولید در نواحی مختلف از آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد. از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ((PCA برای تعیین مهم ترین عوامل خاکی موثر بر تولید استفاده شد.
  میانگین قطر برابر سینه درختان سنجد در رویشگاه های ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط به ترتیب 3/14، 7/11، 5/22 و 6/18 سانتی متر بود. میانگین ارتفاع درختان رویشگاه قوشچی 16/6 متر، ملونه 13/5 متر، اوصالوی کاظم 1/5 متر، و ربط 11/4 متر اندازه گیری شد. بیش ترین میانگین محصول در رویشگاه قوشچی با 9/7 کیلوگرم و بعد از آن به ترتیب در منطقه اوصالوی کاظم 5/6 کیلوگرم و ربط 03/5 بوده است. نتایج نشان داد که از نظر آماری هیچ گونه اختلاف معنی داری در میزان تولید محصول سه رویشگاه وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سنجد، خواص کمی و کیفی، میوه، خاک، PCA
 • منصور تقوایی، حسین صادقی*، مریم بذرافکن صفحات 148-158
  این گونه استبرق علی رغم توان تولید بذر زیاد، از تراکم کمی در اطراف بوته مادری برخوردار است. در شرایط نامساعد رویشگاه های بیابانی، جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه یک مرحله بحرانی برای بقاء گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر خشکی بر جوانه زنی بذر استبرق، آزمایشات جوانه زنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل در 3 تکرار انجام شد، فاکتور های آزمایش اول شامل محیط در 2 منطقه (لامرد و سیستان و بلوچستان) و تیمار خشکی شامل (کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم و پلی اتیلن گلایکول) هر کدام شامل (کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم در 9 سطح 0، 1-، 3-، 5-، 7-، 9-، 11-، 13- و 15- بار و برای پلی اتیلن گلایکول در 6 سطح 0، 1/0-، 3/0-، 5/0-، 7/0- و 9/0- بار) و آزمایش دوم در 2 سطح ( شاهد و 20- بار برای کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم و 1- بار برای پلی اتیلن گلایکول به مدت 3 روز) جهت بهبود آستانه تحمل بذر به سطوح خشکی بود. نتایج نشان داد که اثر خشکی بر صفات جوانه زنی معنی دار بود. با افزایش تنش خشکی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و طول گیاهچه کاهش و میانگین مدت جوانه زنی افزایش یافت. نتایج نشان داد که تیمار بذرها با پیش تیمار، صفات جوانه زنی را بهبود بخشید. پیش تیمار KCL، KNO3 و PEG حد آستانه تحمل خشکی و حد نهایی تحمل به خشکی را افزایش دادند، استفاده از این پیش تیمارها (KCL و PEGوKNO3) حد آستانه تحمل خشکی و حد نهایی تحمل خشکی را افزایش دادند.
  کلیدواژگان: استبرق، بذر، جوانه زنی، تحمل خشکی
 • زینب رحمتی*، وحیده پیام نور، کمال قاسمی بزدی، پونه ابراهیمی صفحات 159-172
  تاکسول به عنوان یک ترکیب طبیعی بسیار کارآمد با سمیت پایین در کنترل و درمان طیف گسترده ای از سرطان-ها شامل سرطان پستان، رحم، تخمدان و سایر انواع آن معرفی شده است که منبع اولیه تولید آن، گیاه سرخدار (Taxus sp) می باشد. محدود بودن تعداد درختان سرخدار و عدم امکان تهیه مستقیم تاکسول از اندام های طبیعی به دلیل ممنوعیت قانونی قطع این درختان باعث شده از کشت های درون شیشه ای به عنوان جایگزین مناسب جهت تهیه تاکسول استفاده شود. امروزه کشت سلول، بافت ها و اندام های گیاهی می تواند امکان تکثیر سریع و انبوه بسیاری از گیاهان دارویی را فراهم آورد. تحقیق حاضر به منظور بررسی، تعیین و مقایسه میزان تاکسول موجود در کالوس های حاصل از شرایط درون شیشه ای با برخی از بافت های طبیعی گیاهانTaxus baccata و T. berevifolia انجام گرفت. بدین منظور برای القای کالوس از ریزنمونه ساقه و برگ و محیط کشت پایه WPM به همراه هورمون های D-2،4 و کینتین استفاده شد و میزان تاکسول موجود با استفاده از تکنیک HPLC اندازه گیری شد. میزان تاکسول بافت های طبیعی شامل پوست، ساقه و برگ نیز پس از انجام مراحل عصاره گیری، اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان تاکسول در بافت های طبیعی هر دو گونه دارای روند مشابهی بود به طوری که در برگ بیشتر از ساقه و سپس پوست بود اما مقادیر آن در دو گونه با هم متفاوت و در گونه T. baccata بیشتر بود. همچنین میزان تاکسول محاسبه شده در کالوس هر دو گونه T. baccata و berevifolia T. بیشتر از بافت های طبیعی بود.
  کلیدواژگان: تاکسول، کالوس، کشت بافت، سرخدار ایرانی، سرخدار برگ ریز
 • آسیه مخلوق، حسن نصرالله زاده ساروی*، محمود رامین، مرضیه رضایی صفحات 162-171
  سد مخزنی شهید رجایی بر روی رودخانه تجن و در جنوب شهرستان ساری احداث شده است. بالا بودن احتمال وقوع شکوفایی جلبکی در سدها و اثرات منفی آن بر فعالیت های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی منطقه، از دلایل اهمیت مطالعه ی تراکم و ساختار تشکیل دهنده فیتوپلانکتون در این سد محسوب می شود. نمونه برداری در دریاچه پشت سد در سال 1391 در ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، آبان و بهمن صورت گرفت. در این مطالعه 107 گونه فیتوپلانکتون در 53 جنس و 8 شاخه شناسایی شدند. شاخه های باسیلاریوفیتا (Bacillariophyta) و پیروفیتا (Pyrrophyta) مجموعا« 68 تا 99 درصد از تراکم فیتوپلانکتون را در ماه های مورد بررسی به خود اختصاص دادند. سه گونه ی Cyclotella meneghiniana Kuetzing 1844، Stein 1883 Goniaulax polyedra و Ceratium hirundinella (Mueller) Dujardin 1841 بیشترین میزان از شاخص گونه های برتر را طی بررسی بدست آوردند. گونه Kuetzing C. meneghiniana در ماه های گرم افزایش معنی داری نسبت به ماه های سرد داشت ولی با کاهش شدید دما در زمستان، تراکم هر سه گونه فوق کاهش یافت (05/0p<). بنظر می رسد که ورودی رودخانه ها، از منابع مهم تامین و افزایش تراکم برای C. meneghiniana Kuetzing در آب پشت سد بود. اما افزایش تراکم G. polyedra Stein و(Mueller) Dujardin C. hirundinella از رسوبات و لایه زیرین آب در مخزن سد نیز تاثیر پذیرفت. نتیجه این که، در ارائه روش های کنترل تراکم گونه های دارای پتانسیل شکوفایی علاوه بر عوامل خارجی (کیفیت آب رودخانه های ورودی) شرایط داخلی حاکم بر این سد (رسوبات، مدت ماندگاری و لایه بندی آب) نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون، گونه های غالب، تراکم سد شهید رجایی، مازندران
 • محسن کلاگری*، پروین صالحی شانجانی، شهرام بانج شفیعی صفحات 173-185
  درختان صنوبر کبوده (Populus alba) و پده (P. euphratica) از گونه های بومی کشور می باشند. صنوبر کبوده به لحاظ سازگاری و تولید چوب و فرم کیفی تنه وگونه صنوبر پده نیز به دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از پتانسیل مناسبی جهت زراعت چوب برخوردارند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد چهار کلن صنوبر (P. alba 58.57، P. alba 44.9، P. euphratica و هیبرید P. euphratica x P. alba 44/9) درعرصه-های شور ایستگاه گرمسار و ایستگاه غیر شور کرج بوده است. کلن های صنوبر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. ویژگی های رویشی نهال ها و ویژگی های فیزیولوژیک برگ بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس ویژگی های رویشی نشان داد که کلن های صنوبر به لحاظ صفات رویشی تفاوت معنی داری داشته اند. بیشترین درصد زنده مانی، قطر و ارتفاع در ایستگاه گرمسار مربوط به دو کلن پده و هیبرید آن بود. در ایستگاه کرج به غیر از گونه پده سایر کلنها 100 درصد زنده مانی داشتند. کلن هیبرید نیز از قطر و ارتفاع بیشتری نسبت به سایر کلنها بر خوردار بود. کمترین مقدار سطح برگ مربوط به کلن های کبوده در ایستگاه گرمسار بود. تجزیه واریانس ویژگی های فیزیولوژیک برگ نشان داد که کلن های صنوبر به لحاظ مقدار کلروفیل و کاروتنوئید تفاوت معنی داری را در ایستگاه های گرمسار و کرج داشتند. مقدار پرولین، قند و آب نسبی در کلن های پده و هیبرید در ایستگاه شور بیشتر از کلن های کبوده بود. در نهایت کلن های پده و هیبرید تحمل بالایی نسبت به تنش شوری داشته و می توانند در عرصه خاک شور رشد مناسبی داشته باشند.
  کلیدواژگان: شوری، صنوبر، ویژگی های رویشی، ویژگی های فیزیولوژیک
 • فروغ یوسف زایی، لطیفه پوراکبر*، خلیل فرهادی، رحیم مولایی صفحات 186-198
  مس یک ریز مغزی ضروری برای گیاه است٬ به گونه‏ای که کمبود آن متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار می‏دهد. مقدار زیاد مس از طریق ایجاد گونه های فعال اکسیژن باعث ایجاد سمیت در گیاه می‏شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف نانو‏ذرات مس و محلول کلرید مسppm 10˓5˓1˓0بر رشد و مورفولوژی گیاه ریحان صورت گرفت. نتایج نشان داد کاهش درصد جوانه‏زنی˓ سرعت جوانه‏زنی و شاخص جوانه زنی در حضور محلول کلرید مس بیشتر از نانوذرات مس بود. اندازه‏گیری طول˓ وزن تر˓ خشک ریشه و اندام هوایی نمایانگر تاثیر منفی افزایش غلظت های نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر این پارامتر‏ها است. با افزایش غلظت‏های محلول کلرید مس میزان کلروفیل a در کلیه گیاهان تحت تیمار کاهش یافت همچنین افزایش غلظت محلول کلرید مس در مقایسه با نانوذرات مس مقدار فلاونوئید و فنل کل را به طور چشمگیری افزایش داد. میزان آنتوسیانین در گیاهان تحت تاثیر نانو‏ذرات مس بیشتر از کلریدمس بود. نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات مس در مقایسه با محلول کلرید مس اثر سمیت کمتری بر رشد گیاه ریحان دارد.
  کلیدواژگان: ریحان، نانو ذرات مس، فنل، فلاونوئید، کلروفیل
 • الهام اصغرپور*، داوود آزادفر، زهره سعیدی صفحات 199-214
  افرا شیردار (Acer cappadocicum Gled)یکی از گونه های صنعتی و مهم جنگل های هیرکانی می باشد که دارای پراکنش وسیعی است. با توجه به تغییرات اقلیمی در چند دهه ی اخیر که افزایش گرمایش جهانی و خشکی از پیامدهای آن است و نیز ارزش اکولوژیکی و اقتصادی گونه ی افرا شیردار، آگاهی از نیاز آبی و میزان مقاومت این گونه نسبت به سطوح مختلف تنش خشکی ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای تنش خشکی بر روی ویژگی های رویشی، مورفولوژیکی برگ و فیزیولوژیکی نهال های یک ساله، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح ظرفیت زراعی شامل ظرفیت زراعی 100% (شاهد)، 75% (تنش ملایم)، 50% (تنش متوسط) و 25% (تنش شدید) در شرایط اتاقک رشد انجام شد. نتایج نشان داد که از میان ویژگی های مورد مطالعه، تنش خشکی بیشترین اثر را روی ویژگی های فیزیولوژیکی داشت. تشدید تنش خشکی موجب تغییر میزان کلروفیل b، فعالیت آنزیم پراکسیداز و نشت الکترولیت و کاهش محتوای نسبی آب برگ شد، درحالی که روی ویژگی های مورفولوژیکی برگ تاثیری نداشت. همچنین از میان خصوصیات رویشی تنش خشکی باعث کاهش میزان آب برگ شد. براساس نتایج این تحقیق و باتوجه به بافت خاک سیلت لوم مورد استفاده، می توان آستانه پاسخ به تنش خشکی را در این گونه، ظرفیت زراعی 50% معرفی نمود.
  کلیدواژگان: افرا شیردار، نیاز آبی، ویژگی های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
 • بهزاد کاویانی*، ناصر نگهدار، احمد باکر، نینا مسافر صفحات 215-225
  خطر انقراض برخی از گونه های ارکید را تهدید می کند. در اینجا یک روش کارامد برای تکثیر درون شیشه ای نوعی ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی و نانوکلات آهن ارایه می شود. پروتوکورم ها، به عنوان ریزنمونه، بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA)، نفتالین استیک اسید (NAA)، ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نانوکلات آهن کشت شدند. بیشترین باززایی اجسام شبه- پروتوکورم (PLBs) (84/18 عدد در گیاهچه) از ریزنمونه های پروتوکورم در محیط کشت حاوی 5/0 میلی-گرم در لیتر BA همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. بیشترین تعداد ریشه (94/6 عدد در گیاهچه)، طول ریشه (90/178 میلی متر در گیاهچه)، تعداد برگ (50/9 عدد در گیاهچه) و ارتفاع گیاهچه (10/124 میلی متر در گیاهچه) در ریزنمونه های کشت شده در محیط MS غنی شده با 5/0 میلی گرم در لیتر BA همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. در ارتباط با اثر نانوکلات آهن، بیشترین ارتفاع گیاهچه (79/82 میلی متر در گیاهچه)، بیشترین تعداد ریشه (76/4 عدد در گیاهچه) و طول ریشه (53/87 میلی متر در گیاهچه) در ریزنمونه های کشت شده در محیط MS غنی شده با 13/0 میلی گرم در لیتر مشاهده گردید. تعداد اجسام شبه -پروتوکورم و تعداد برگ در تیمارهای نانوکلات آهن نسبت به شاهد افزایشی را نشان ندادند. برای سازگاری، گیاهچه ها به گلدان های پرشده با پرلیت، خاک اره، یونولیت و پوکه معدنی به نسبت مساوی، منتقل شدند. گیاهچه های سازگارشده، در گلدان های حاوی پرلیت قرار گرفته و به گلخانه منتقل گردیدند. در شرایط درون خاکی، 100 درصد گیاهان زنده ماندند و تغییر مورفولوژیکی نسبت به گیاهان مادری در آنها مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: بنه ی اولیه، تکثیر درون شیشه ای، نانوکودها، تنظیم کننده های رشد گیاهی
 • عبدالکریم چهرگانی راد، سمانه فرزان، زهره شیرخانی* صفحات 226-243
  آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در سراسر جهان است. در میان فلزات سنگین سرب یک آلاینده قوی است که به آسانی در خاک و رسوبات انباشته می گردد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمیت سرب بر خصوصیات تکوینی و فیزیولوژیکی در اطلسی انجام شده است. بذور گیاه اطلسی در شرایط گلخانه ای کشت شدند و برای این منظور از غلظت های 400، 800 و 1200 میکرومول بر لیتر استات سرب استفاده شد. نتایج به دست آمده کاهش در درصد جوانه زنی، طول ریشه و ساقه، مساحت سطح برگ، ارتفاع گیاه، میزان کلروفیل a، b و a+b و افزایش در فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز تحت تیمار سرب را نشان داد. در مورد آنزیم پراکسیداز افزایش فعالیت آنزیم تا غلظت 800 میکرومول بر لیتر سرب مشاهده و سپس در غلظت 1200 کاهش یافت. تیمار با سرب تاثیر معنی داری بر محتوای پروتئین کل نداشت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که سرب بر گیاهان اثر منفی داشته و با وجود عدم نیاز گیاهان به این عنصر سنگین، جذب گیاه شده و موجب اثرات منفی بر عملکرد گیاهان می شود.
  کلیدواژگان: سرب، اطلسی، پارامترهای مرفولوژیک، پارامترهای فیزیولوژیک
 • مریم ونایی، حسین عباسپور، ستار طهماسبی انفرادی*، محمد ضعیفی زاده، سکینه سعیدی سار صفحات 244-250
  مختلف الگوی تجمع اسیدهای چرب دانه زیتون و قابلیت اکسایشی روغن موجود در آن طی مراحل نموی تا رسیدگی کامل در دو رقم با مقدار اسید اولئیک بالا و پایین ماری و شنگه در شرایط رشدی ثابت، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری ها در چهار مرحله مختلف 90، 120، 150 و 180 روز پس از گلدهی انجام گرفت و پس از استخراج روغن از دانه آنها با استفاده از هکزان نرمال درصد اسیدهای چرب هر نمونه با استفاده از کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس اسیدچرب های اصلی نشان داد که اثر ژنوتیپ برای مقادیر اسیدهای استئاریک، اولئیک ولینولئیک معنی دار بود و همچنین اثر زمان بر روی تغییرات میزان اسید اولئیک و لینولئیک معنی دار بود. مقایسه دو رقم در 4 مرحله نموی نشان داد که میزان پالمتیک و لینولئیک اسید در رقم شنگه بیشتر از ماری بوده در حالیکه میزان اسید استئاریک و اولئیک در رقم ماری بیشتر از شنگه بود. همچنین بین میزان اسید لینولئیک و قابلیت اکسایشی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. به طور کلی نتایج نشان داد که در همه مراحل نموی، ژنوتیپ نقش اساسی را در میزان اسیدهای چرب دانه دارد، به طوریکه در دانه رقم ماری، میزان اسید اولئیک بالاتر از میزان آن در رقم شنگه می باشد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، زیتون، قابلیت اکسایشی، کروماتوگرافی گازی، نمو میوه
|
 • Mohamadali Zare * Pages 1-15
  Species diversity measurement is an important key to conserve, monitor and evaluate vegetation as well as choosing the appropriate management strategies. Although managers seek for a rapid technique to assess the biodiversity, meanwhile, precision, accuracy and easy to use of plots are important criteria for measuring species diversity. To achieve these goals three plots, i.e. modified Whittaker plot, intensive modified Whittaker plot and C plot were evaluated to choose the appropriate size and number of plots to evaluate species diversity. In this study, the former is the newest version of the modified Whittaker plot that is being applicable with the latter for the first time in Iran and another important point that the emphasis should be put on it is that the outcomes of C plot are introduced for the first time in the world. Karsanak Rangeland was chosen two grazing intensities of light and medium and two slope aspects of the eastern and western including the four treatments of light–eastern, light-western, heavy-eastern and heavy-western. Each plot in three replicates per treatment was allotted as random systematic sampling. After collecting vegetation data, indices of diversity, richness and evenness of species were calculated using the software Past. Comparison of species diversity in different treatments was performed using ANOVA on SPSS software and graphs were plotted using Excel software.
  Keywords: modified Whittaker plot, intensive modified Whittaker plot, C plot, species diversity, Krsanak rangeland
 • Rezvan Heydari * Pages 16-24
  Aluminum is one of the metals that showed toxic effects on various plants. Decreasing of pH in the soil will cause to solve Al ions, and absorbed by the roots of the plants; thus it can influence the growth of the plant. In this research, the toxic impact of aluminum on some physiological functions of the bean plants (Phaseolus vulgaris L.) is studied. Bean seeds were germinated on the wet papers and cultured in the hydroponics environment, and then treated by various aluminum concentrations (30, 40 and 50 millimolar). Results showed that aluminum cause to decrease of germination, length of the root and stem and insoluble sugars in the root of the treated plants under 10 and 20 days. The activity of catalase and peroxidase, and the amounts of soluble sugars and total proteins were increased in the roots of the aluminum-treated plants. The later one can be related to production of detoxifying proteins that were reported in some prior reports.
  Keywords: Phaseolus vulgaris, Aluminum, Enzyme, carbohydrate, Protein
 • Maryam Siadaty Far *, Mehrdad Lahooti, Monireh Cheniany Pages 37-52
  Plants are beneficial or harmful on other plants through allelochemicals which may be directly or indirectly released from alive, dead plants and or microorganisms. The aim of this study was to investigate the allelopathic effect of leaf extract from Eucalyptus on total protein content, enzymatic and non-enzymatic antioxidant activities of soybean (Glycine max L.) and velvetleaf (Abutilion theophrasti Medicus). Treatments were leaf extracts of Eucalyptus (25%, 50%, 75%, 100% w/v) and distilled water as a control. The results of pot culture experiments showed that the extracts decreased total protein content of both plants. In spite it was increased the proline content, phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and peroxidase of leaves. However the level of changes was different for examined plants. Sum of data showed that the allelopathic effect of Eucalyptus extract on velvetleaf was more than soybean and the concentration 75% and 100% of extract could be more analyzed as natural herbicide.
  Keywords: Allelopathic effect, Antioxidants, Soybean, Velvetleaf
 • Mahdieh Maleki Khezerlou, Mohammad Hossein Ehtemam *, Hassan Karimmojeni, Hossein Zeinali Bady Pages 64-75
  An experiment was condacted To study the allelopathic effect of saffron genotyps on bindweed in the department of agronomy and plant breeding of Isfahan University of Technology, Iran in 2012-2013. Experiment was arrange as a factorial in a completely randomized desiggn with three replication. Factors included 20 saffron genotypes obtained from different regions in Iran, ( Hamedan, Nishapur1, Nishapur2, Nishapur3, Nishapur4, Sabzevar, Mashhad1, Mashhad2, Natanz, Khaf, Khorasan, Torbatejam, Kashan, Gonabad, Torbat heydaryeh, Birjand, Yazd, Shiraz, Isfahan, Kashmar) and Aquous extracts were prepared from aerial parts of these saffron genotypes in concentrations of 0, 3, 6, 12.5, 25, 50 and 100%. Seedling traits of the attributes of Bindweed (as a target species) including radicle and plumule lengthes, radicale and plumule fresh weights, plumule dry weight, germination percent and velocity were measured.. Results showed that the effect of genotype and extract concentration and their interaction on measured traits were significant. Saffron genotypes had a different effect on the triats of bindweed. Genotypes "Khaf and Nishapur3" were proven to be the most allelopathic genotype, and genotypes "Kashan, Torbate jam and Gonabad" were found to leave minimal allelopatic effects on the target species. With increasing in aquous extracts concentration traits of target specie decreased, but the effect was diffreent. Maximum inhibition was observed in aquous extract concentrations of 100% and minimum inhibition was observed at aquous extract concentrations of 3% .
  Keywords: Allelopathy, aquous extract, Convolvulus arvensis, growth inhibition, saffron genotypes
 • Lila Shabani * Pages 76-88
  In plants, several protective systems cooperate to overcome stressful conditions such as the pollution of the medium to heavy metals. In this research, the influence of different concentrations of silver nitrate on growth index, chlorophyll content, H2O2 content, lipid peroxidation, proline content, and the activity of antioxidant enzymes in shoot culture of Artemisia annua L. were investigated. In order to show the effects of the silver as heavy metal, on the aforementioned indices, the experiment was carried out in a completely randomized design with 3 replications. The different concentrations of silver nitrate (0, 0.001, 0.01, 0.1, 1, and 2 mM) were added to liquid MS medium including Artemisia shoot. The results showed that the ratio "fresh weight/dry weight" of the treated samples in 0.1 mM concentration of silver nitrate was increased relative to the control. Chlorophyll a and b contents were increased in 0.001 mM concentration and chlorophyll a was decreased in 0.1 mM concentration in comparison to the control. Among the measured antioxidant enzymes activity, only catalase was increased in all concentrations. Silver nitrate elicitor caused proline, H2O2, and lipid peroxidation to be increased in all concentrations. This study showed that the silver led to the accumulation of H2O2 as a signal and induced the antioxidant defense in shoots.
  Keywords: Artemisia annua L, antioxidant, heavy metals, Proline, Silver nitrate
 • Mortaza Goldani, Mohammad Bannayan, Mohamadreza Naderi * Pages 89-101
  Agricultural biodiversity is considered as one of the key factors determining the sustainability of agroecosystems. Preservation of biodiversity and its effective management have an important role in achieving economical, social and environmental measures of agroecosystem sustainability, hence it is essential that through precise evaluation of diversity trend in agricultural landscapes, while its preservation, effective steps also accomplish to proper management of diversity with considering the regional characteristics. Hence, current study was carried out with the aim of evaluation and analysis the changes in crop biodiversity of Isfahan province during 2003-2012 using ecological indices of diversity, including Margalef richness index, Evenness index and Shannon diversity index. Evaluation of variation trends of study indices showed that during 2003-2012 period, crop area, evenness index, Shannon index and beta diversity of Isfahan crops have significantly decreased. The downward trend of Isfahan province’s crop plants Shannon index indicated that during this period, the crop species biodiversity of Isfahan province has decreased. As, the Shannon index value of Isfahan crop species was decreased from about 2.30 in initial years of 2003-2012 period up to 2.15 in its terminal years. Results showed that significant decrease in evenness of crop area distribution and also significant reduction of crop area due to continues droughts and land use changes are among the main reasons for decline in crop diversity of Isfahan province during study period. According to cluster analysis, the townships of Isfahan province were also classified into six groups regarding their ten years average of Shannon diversity index.
  Keywords: species diversity, Shannon diversity index, species evenness, Evenness index
 • Hamed Asadi, Omid Esmaeeilzade * Pages 102-114
  Aboveground vegetation were sampled by 30 plots of 400 m2 during two periods of March and June. Seed bank flora was studied using seedling emergence method from basis of 240 soil samles (30 plot×4 replication×2 depths of 0-5 and 5-10 cm) which had been hammered by a hollow 400 cm2 metal frame. The floristic results in aboveground vegetation revealed 66 plant species belonging to 58 genera and 38 families, while a total of 103 species, 90 genera and 48 families were represented in the soil seed bank. Lamiaceae, Rosaceae, Poaceae (6 species) and Asteraceae (4 species) in the extant vegetation but in seed bank part Poaceae (11 species), Asteraceae (8 species), Lamiaceae (6 species), Scrophulariaceae, Cyperaceae and Fabaceae (5 species) were the most important families. Results also showed that Phanerophytes (33%) and Euro-Siberian (34%) were the most important biological spectrum and phytochorion respectivly in the aboveground vegetation, whereas therophytes and pluriregional regions elements (31/5%) were the most in the seed bank floras. From total of 119 plant species, the proportion of species that presented only in the aboveground vegetation, only in soil seed bank and in both of them were 16, 53 and 50, respectively. This condition confirms low similarity between above-ground vegetation and persistent soil seed bank and it also reiterate the importance of soil seed bank study for introducing more accurate capacity of plant biodiversity.
  Keywords: Aboveground vegetation, Soil seed bank, life form, chorotype, Noor Forest Park
 • Marjan Dianat * Pages 115-128
  In order to investigate morphological traits of hoary cress populations, seeds of 40 populations were collected from different parts of Iran in 2013 and were sown in pots at the same condition. At the end of growth season, fifteen morphological traits were measured. Germination rate and germination percentage were also measured in laboratory. Unweighted pair-group method of arithmetic averages (UPGMA) was performed to determine the individual relationship among populations of hoary cress. Five groups were classified based on the cluster analysis of populations of hoary cress which were mainly in accordance with geographic origins. Populations belonging to the northern latitudes had lower growth due to the decline in average daily cumulative annual radiation and air temperature with increasing latitude. These variations among populations may affect their responsee to specific herbicides. Factor analysis based on PCA revealed that three factors comprise almost 88.97% of total variations that the proportion of the first, second and third components were 67.39%,12.97% and 8.60%, respectively. Fresh and dry above ground and below ground weight, total fresh and dry weight and leaf length possessed the highest positive correlation with the first factor. Leaf width, stem height, silicle width, germination rate and germination percentage possessed the positive correlation with the second factor. Dry weight of aboveground / belowground ratio and number of stem (negative) possessed the highest correlation with the third factor.
  Keywords: Abundance Index, diversity, Frequency, Shannon-viener Index, Uniformity
 • Somaye Beigi, Majid Azizi *, Hossein Nemati, Vahid Rowshan Pages 129-138
  Use of superabsorbent polymers is one strategy for increasing irrigation efficiency and optimal use of rainfall in arid and semi-arid region. In order to increasing the water use efficiency in basil production as a valuable medicinal plants and sensitive to water stress, was conducted the research as a factorial experiment on the basis of randomized complete blocks design with three replications. The treatments were two superabsorbent polymers Stockosorb® (industrial) and malva leaf (Herbal) in four concentrations (0, 0.1%, 0.2% and 0.3% w/w on the basis of soil weight) with two application methods (mixed with soil only and mixed with soil roots). The results showed that all treatments and especially their interaction had significant and positive effects on some biochemical, biological, morphological traits and water use efficiency characteristic, except seeds swelling index. Both hydrophilic polymer (Stockosorb 0.2% mixed with soil and malva leaf 0.3% mixed with soil root) were able to reduce the drought stress intensity and improved water use efficiency (60%) in basil cultivation. Stockosorb® treatment %0.2 (mixed with soil), increased leaf number (149.89 per plant) and seed number (2125 number). Whereas the maximum content of chlorophyll “a” (30.74 mg. g-1) and one thousand seed weight (1.69 g/ per plant) were detected by using Stockosorb® (%0.2) when applied on soil roots. The best results were obtained for dry matter (2.34 g/ per plant) and biochemical traits (chlorophyll b (10.93 mg. g-1) and antioxidant capacity (87.03%)) with malva leaf treatment (%0.3) applied on soil roots and root respectively.
  Keywords: Basil, Hydrophilic polymer, Malva leaf, Mucilage, Stockosorb
 • Navaz Kharaziyan * Pages 139-147
  Zarcheshme protected region (no hunting area) is located at 60 km from south-west of Shahreza, north of Esferjan, 12 km from Hounejan and 130 km from Isfahan. The purpose of this study was to evaluate the floristic composition, life form spectra, chorological analysis, and determine threatened criteria, medicinal, pastoral and poisonous plants from this region. All the data from this research are first reported for this area. The results of this study showed that a total of 150 species belonging to 115 genera, 33 families in this region. Seven families, 21 genera and 25 species were belonged to monocotyledons and 26 families, 94 genera and 125 species included dicotyledons. Moreover, Asteraceae was considered one of the largest families in this region including 22 genera and 28 species. Based on Raunkiaer's method, the life forms consisting of 50% hemicryptophytes, 25% therophytes, 11% geophytes, 7% chamaephytes, 4% phanerophytes and 3% hydrophytes were detected. From the chorological point of view, 73% were allocated to Irano-Touranian elements. It is worth noting that, 29 endemic species, 78 medicinal species, 51 pastoral species and 23 poisonous species were determined in this region. Based on the threatened species criteria, there were 19 species in lower risk and one species in vulnerable case.
  Keywords: Irano-Turanian, hemicryptophyte, endemic, medicinal
 • Seyed Rostam Moosavimirkala * Pages 145-158
  Studying of natural sites, ecological conditions and quantifying and qualifying characteristics of species provide important data applicable for site management. Four natural sites have been chosen to study Elaeagnus angustifolia in Western Azerbaijan Province, Iran. Hundred percent inventory were carried out to measure the quantifying and qualifying factors such as diameter at breath height (dbh), height, crown cover, number of coppices. Three soil samples were taken from each site and parameters such as pH, N, P, K, C, EC, soil texture were measured for further analysis. Regression analysis was applied in order to find any relation between diameter at breath height with total height and crown cover. For comparing different quantifying factors and production rate at various regions, Kruskall-Wallis and Mann-Whitney test as non-parametric tests were applied. A PCA is used in order to find an influence of soil type on various characteristics of productions. The average d.b.h in Malone, Osaloye-Kazem, Ghoshchi, and Rabat was 14.2,11.6, 22.5, and 18.6 cm, respectively. The average height of trees was 6.16 m in Ghoshchi, 5.13 m in Malone, 5.1 m in Oslaoye-Kazem and 4.11 m in Rabat. The average production rate was 7.9 kg in Ghoshchi and it is followed by Osaloye Kazem (6.51kg) and Rabat (5.03 kg).The results showed that there were no significant differences in production rate among the sites. Among different elements of soil, potassium was the most influencing element on the production rate while soil texture was the second most important variable. The other factors were not statistically significant.
  Keywords: Elaeagnus angustifolia, quantifying, qualifying characteristics, Soil, PCA
 • Hosein Sadeghi *, Maryam Bazrafkan Pages 148-158
  Calotropis procera seed's has poor germination in field condition. Seed germination is a critical stage of species survival. To investigate the effects of drought (Kcl, KNo3 and PEG-6000-respectively) on seed germination a factorial experimental plans was conductec in a completely randomized block and factoriel design with three replications. In the first experiment, the main factors were 2 levels of treatment (non prim and prim) and 9 levels of drought of Kcl and KNo3 (0, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15 bar) and 6 levels of drought PEG (0, -0.1, -0.3, -0.5, -0.7,-0.9 bar). The experiment includes two environments (Lamerd and Sistan-Baluchestan). The results indicate that the effect of the drought levels is significant on seed germination properties; however, environment has not significant effects on germination rate and its percentage. Any increase in the drought stress reduces the seed germination rate, the corresponding percentage seedlings length, the pre-treatment using. Results showed that germination percentage, germination rate, seedling dry weight and seedling length. Using common solution (Kcl -20 bar, KN03 -20 bar, PEG -1 bar) as a pre-treatment of the seeds for 3 days period will enhance the germination properties.
  Keywords: Calotropis procera L, seed, Germination, drought
 • Zeinab Rahmati *, Vahide Payam Nour, Kamal Ghasemi Bazdi, Pouneh Ebrahimi Pages 159-172
  Taxol has been introduced as an efficient natural compound with low toxicity in the control and treatment of a wide range of cancers, including breast, uterine, ovarian and other types that its production primary source is yew trees. Indeed, the limited number of yew trees and the impossibility of direct procurement of taxol from organs natural due to the legal ban on felling of these trees have been led to use in vitro cultures as a suitable alternative for the preparation of taxol. Nowadays, plant cell, tissues and organs cultures can provide the massive and rapid propagation of many medicinal plants. The present study focused on investigating, determining and comparing the amount of produced taxol with natural tissues of Taxus baccata L. and Taxus berevifolia Nutt., in vitro. In order to induce callus, stem and leaf explants were used in WPM medium enriched with 2,4-D and Kinetin hormones. The available Taxol was measured using HPLC techniques. After the extraction process, taxol was measured and compared in normal tissues including the skin, stems and leaves. The result showed that the amount of taxol in normal tissues of both species had a similar trend so that in the leaves was more than in the stem and then in the skin, but its amounts was different in both mentioned species. It was further observed that the amount of taxol was higher in T. baccata. Moreover, the amount of taxol in calluses of T. brevifolia and T. baccata were higher than normal tissues.
  Keywords: Callus, Taxol, Taxus baccata, Taxus berevifolia, tissue culture
 • Asieh Makhlough, Hassan Nasrollahzadeh Saravi *, Mahmod Ramin, Marziyeh Rezaei Pages 162-171
  The Shahid Rajaee dam has been constructed on Tajan River in the south of Sari city. High probability of algal bloom occurrence in the dams and its negative effects on economic, social activities and human health in the area indicate to the importance of algal studies (determination of abundance and structural community of phyoplankton) in this dam. Sampling was carried out in May, June, July, Agust, September, November and February at the reservoir in 2011-2012. Result showed that 107 species identified in 53 genus and 8 divisions of phytoplankton. Bacillariophyt and Pyrrophyta formed more than %90 of phytoplankton abundance. Three species namely Cyclotella meneghiniana Kuetzing,1844 ¡Ceratium hirundinella (Mueller) Dujardin, 1841 and Goniaulax polyedra Stein, 1883 showed tendensy to form mass density and showed higher bloom potential with compare to the other species in this area. Abundance of C. meneghiniana Kuetzing in warm months was significantly higher than cold months (p
  Keywords: Phytoplankton, Dominant species, Abundance, Shahid Rajaee Reservoir, Mazandaran
 • Mohsen Calagari *, Parvin Salehi Shanjani, Shahram Banj Shafiei Pages 173-185
  P.alba and P.euphratica trees are native poplar species of Iran. P. alba for adaptability, wood production and straightness of stem form and P. euphratica for resistance of drought and salinity are important. The purpose of this study was comparison of the growth and physiological charactristics of two native poplar species and their hybrid ( P. euphratica x P. alba 44 / 9) under saline soil of Garmsar and non-saline soil of Karadj. One-year-old rooted cutting was planted with 3×3 m spacing based on randomized compelete block design with three replications in March 2010. Growth and physiological characteristics of the trees were measured according to standard procedures. Analysis of variance of growth characteristics showed that diameter, height, leaf area, specific leaf area (SLA) and leaf dry matter variables had a significant differences among poplar clones. P. euphratica and its hybrids had the highest survival percent, diameter and height values in saline soils of Garmsar. P. alba 44/9 and 58/57 clones had the lowest leaf area value in saline soils. Hybrid clone had the highest survival percent, diameter and height values in Karadj. Analysis of variance of leaf physiologic characteristics showed that chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids values had a significant differences among poplar clones. P. euphratica and its hybrids had more proline, soluble suger and relative water content (RWC) values than P. alba clones in saline soil. Finally P. euphratica and hybrid clones had suitable potential for wood production and resistance to salinity on saline soils of Garmsar station.
  Keywords: Populus, hybrid, Salinity stress, growth charateristics, Physiologic charateristics
 • Forough Yusefzaee, Latifeh Pourakbar * Pages 186-198
  Copper is an essential micronutrient for plant, so that its shortage will affect plant metabolism. High levels of Cu can cause phytotoxicity through the generation of reactive oxygen species. This study aimed to investigate the effect of different concentrations of nanoparticles and chloride solution, 0,1,5,10 ppm on growth and morphology of basil. The findings indicated that reduction of germination percentage, germination speed and germination index in the presence of copper chloride solution was more than that of copper nanoparticles. The measurement of length, wet and dry weight of root and aerial organ showed the negative effect of increased concentrations of copper nanoparticles and copper chloride solution on these parameters. Chlorophyll a level in all plants under treatment was reduced with an increase in copper chloride concentrations. Also, increased concentration of copper chloride solution significantly increased flavonoid and total phenol in comparison with copper nanoparticles. Anthocyanin level in the plants under the influence of copper nanoparticles was reported to be higher than that of copper chloride. The results of this study revealed that copper nanoparticles exerted less toxicity effect on the basil plant growth than copper chloride solution.
  Keywords: (Ocimum basilicum L.), Copper nanoparticles, phenol, Flavonoid, chlorophyll
 • Elham Asgharpour *, Davoud Azadfar, Zohreh Saeedi Pages 199-214
  Cappadocian maple (Acer cappadocicum Gled) is one of the industrial and important species of Hyrcanian forests which has a wide distribution. Due to climate changes in recent decades that rising global warming and drought its consequences and the ecological and economical value of Cappadocian maple species, it seems to be necessary to know about resistant adjustment of this species compared with different levels of drought stress. In order to investigate the effect of drought stress on growth, leaf morphological and physiological characteristics of the one-year seedlings, an experiment was designed in a completely randomized design with four levels field capacity included %100 field capacity (control), %75 (mild stress), %50 (medium stress) and %25 (severe stress) which was performed in growth chamber. The results showed that among the studied characteristics, drought stress had the greatest effect on physiological characteristics. Intensifying drought stress induces changes in amount of Chlorophyll b, peroxidase enzyme, electrolyte leakage and relative water content, whereas it had no effects on leaf morphological characteristics. Also among morphological characteristics, drought stress exertion caused to decrease the rate of leaf water. Based on results of this study and taking silt loam soil texture used, threshold of response to drought stress could be introduced %50 field capacity in this species.
  Keywords: Acer cappadocicum Gled, Water requirement, Growth, Morphological, Physiological characteristics
 • Behzad Kavyani * Pages 215-225
  Many orchid species are threatened with the danger of extinction. Here, a protocol was developed for high frequency in vitro multiplication of an endangered orchid, Orchis catasetum using plant growth regulators and iron Nano-chelate. Protocorms, as explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium fortified with different concentrations of N6-benzyladenine (BA), α-naphthaleneacetic acid (NAA) and indole-3-butyric acid (IBA) either individually or in combination and iron Nano-chelate. A combination of 0.5 mg l-1 BA and 0.5 mg l-1 NAA was found to be suitable for maximum protocorm-like bodies (PLBs) regeneration (18.84/plantlet) from protocorm explants. The maximum number of root (6.94/plantlet) and leaf (9.50/plantlet), also the highest plant height (124.10 mm/plantlet) and root length (178.90 mm/plantlet) were obtained on MS medium supplemented with 0.5 mg l-1 BA a long with 0.5 mg l-1 NAA. Related to the effect of iron Nano-chelate, maximum plant height (82.79 mm/plantlets), maximum root number (4.76/plantlets) and root length (87.53 mm/plantlets) were observed in explants cultured in MS medium enriched with 0.13 mg l-1. Plantlets were transplanted to pots filled with perlite, wood pieces, ionolite and mineral cartridge shell (1:1:1:1), also perlite individually and transferred to the greenhouse. Upon ex vitro transfer, 100% of plants survived.
  Keywords: Protocorm, In vitro propagation, Nano-fertilizers, plant growth regulators
 • Abdolkarim Chehregani Rad, Samaneh Farzan, Zohreh Shirkhani * Pages 226-243
  Heavy metal pollution is one of the serious problems in the world. Among the heavy metals, lead is a strong pollutant that readily accumulates in soils and sediments. This study was designed to find out the effect of Pb toxicity on developmental and physiological particularity in Petunia hybrida L. For this purpose, Petunia seeds were planted in green housed condition and different concentrations of lead acetate including 400, 800 and 1200 µmol/L were spread on the plants, and control group were spread with water. Results showed that the percentage of germination, root and shoot length, leaf area, plant height, the amount of chlorophyll a, b and a were reduced, and an increase in the activity of catalase and peroxidase under lead treatment were observed. The peroxidase enzyme activity increased up to 800 µmol /L of lead and then slightly decreased at 1200 µmol /L. Lead treatment didn’t have a significant effect on total protein content. The results of this study showed that the toxicity of Pb had detrimental effects on plants and although plants dont need to heavy metal, uptake by plants and leading to negative effects on their function.
  Keywords: lead, Petunia hybrida, Morphological parameters, Physiological parameters
 • Sattar Tahmasebi Enferadi * Pages 244-250
  Fatty acids accumulation pattern and oil oxidizability during fruit ripening of two olive cultivars of high and low oleic acid, Shengeh and Mary,were studied respectively while the environmental conditions kept constant. Samplings were done at 90, 120, 150 and 180 days after flowering (DAF) and the fatty acid composition was determined by gas chromatography (GC) after seed oil extraction by n-hexane. Analysis of variance (ANOVA) showed that accumulation of stearic, oleic and linoleic acids were significantly influenced by genotype. Indeed, there was a significant correlation between time andboth oleic and linoleic acids. Overall measurements demonstrated higher palmitic and linoleic acids in Shengeh cv. and higher steraric and oleic acids in Mari cv. During four studied stages olive development . Also, there was a positive correlation between linoleate and calculated oxidizability value (COX). Increasing pattern of oleic acid content in both genotypes implies the inhibitory effect of oleic acid on the phospholipase activity of oleosins leading prevention in out-course germination It is worthy to note that genotype plays a crucial role in fatty acid content in development stages as seed oli acid content in mary cv. is higher then Shengeh.
  Keywords: Fatty acid, Fruit development, Gas chromatography, Olive, Oxidizability