فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • ربابه اصغری * صفحات 191-199
  استویا (Stevia rebaudiana) یک گیاه تجاری و دارویی مهم است که دارای خاصیت شیرین کننده گی قوی بوده و برای افراد مبتلا به دیابت و چاقی مناسب می باشد. هدف این تحقیق مقایسه اثر نوع بستر و تیمارهای غذایی بر ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه استویا است. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با شانزده تیمار در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی امام خمینی اجرا شد. در این آزمایش عامل نسبت ورمی کمپوست در سه سطح شامل بستر پایه بدون خاک متشکل از پرلیت و کوکوپیت و نیز بستر متشکل از خاک مزرعه بعلاه 0، 30 و 40 درصد ورمی کمپوست و عامل تیمار غذایی شامل کودهای آلی (ورمی واش و تی کمپوست) و محلول غذایی هوگلند بود. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر تاثیر معنی دار و مثبت (01/0P<) تیمارهای استفاده شده بر صفات مورد بررسی شامل میزان کل پروتئین، فنل، قند محلول و قند استویولی ریبودیوزاید (rebaudioside) بود. بنابر این استفاده از نسبت مناسب ورمی کمپوست در بستر بدون خاک تاثیر مثبت بر برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی مورد بررسی در این تحقیق داشت. اگرچه در مورد شیرین-کننده استویولی (ریبودیوزاید) وجود تی کمپوست به تنهایی در بستر بدون خاک، قند محلول کل و فنل کل وجود ورمی واش به تنهایی در بستر بدون خاک و در مورد پروتئین محلول هوگلند در بستر خاکی بدون نیاز به استفاده از ورمی-کمپوست بیشترین تاثیر را داشتند.
  کلیدواژگان: استویا، ورمی کمپوست، تی کمپوست و ورمی واش، ریبودیوزاید
 • امید اسماعیل زاده*، کاظم نورمحمدی صفحات 244-258
  در تحقیق حاضر نخست طبقه بندی اکولوژیکی جنگل های صلاح الدین کلا با بهره گیری از روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده انجام شد و سپس با استفاده از مدل مجموع ارزش معرف یا TIVM و با تعیین جامعه پذیری قطعات نمونه به هر یک از گروه ها، صحت دارنگاره طبقه بندی دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد میزان انطباق نتایج دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده به دلیل تفاوت در الگوی طبقه بندی 4/68 درصد بوده و در این رابطه، کیفیت نتایج طبقه بندی در روش TWINSPAN اصلاح شده در سطح بالاتری نسبت به روش معمولی آن قرار دارد. بر اساس نمودار روند تغییرات میزان انطباق دارنگاره طبقه بندی روش TWINSPAN اصلاح شده با نتایج روش TIVM، تعداد چهار گروه اکولوژیک به عنوان تعداد گروه بهینه در سطح منطقه تایید شد. نتایج روش رج بندی DCAنیز حضور چهار گروه اکولوژیک در سطح منطقه را تایید می کند. نتایج تحقیق حاضر همچنین به وضوح نشان می دهد که کیفیت گروه های حاصله از روش TIVM به دلیل بهره مندی از متوسط فاصله درون گروهی کمتر و فاصله بین گروهی بیشتر در سطح بالاتری نسبت به دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده قرار دارد. ازاین رو نتایج تحقیق حاضر تصریح می کند که استفاده از TIVM بیش از اندازه که در ارزیابی کیفیت نتایج طبقه بندی (مقاسیه کیفیت گروه های حاصله از دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده در این تحقیق) کاربرد داشته و از این نظر حائز اهمیت می باشد بلکه استفاده از آن باید به دلیل بهبود نتایج طبقه بندی حاصل از دو روش مزبور مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روش ارزش معرف(IV)، گروه های اکولوژیک، مدل مجموع ارزش شاخص (TIVM)، TWINSPAN معمولی و اصلاح شده
 • عباس خاصه سیرجانی*، مهری صفاری صفحات 275-285
  در کشاورزی رایج کنترل علفهای هرز با استفاده از علفکش ها به عنوان یک اصل مهم مطرح می شود.استفاده از خاصیت دگرآسیبی در کنترل علفهای هرز می تواند اثرات فشار کشاورزی رایج را بر محیط زیست کاهش دهد. در این تحقیق اثرات دگرآسیبی عصاره شاخساره چاودار روی برخی صفات مورفولوژیک بذور گندم، چاودار، فالاریس و یولاف (علف های هرز نازک برگ غالب مزارع گندم )در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل غلظت های یک و نیم ، سه ، شش ، و نه گرم در لیتر عصاره شاخساره چاودار بودند. نتایج نشان داد که عصاره شاخساره چاودار در همه غلظت ها بر صفات اندازه گیری شده به طور معنی داری اثر داشت. حداقل کاهش جوانه زنی 15/58 درصد ،حداکثر کاهش جوانه زنی 9/70 درصد در مقایسه با شاهد به دست آمد. حداقل کاهش طول ریشه چه 3/62 درصد و حداکثر آن 8/70 درصد نسبت به شاهد به دست آمد. همچنین حداقل کاهش طول ساقه چه 61 درصد و حداکثر کاهش آن 3/68 درصد حاصل شد و کمترین تاخیر در جوانه زنی حداقل 6/5 روز و حداکثر آن 24/6 روز به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد جوانه زنی و رشد گندم، چاودار، فالاریس و یولاف به طور چشم گیری تحت تاثیر عصاره شاخساره چاودار قرار میگیرد. از این اثر بازدارندگی قوی می توان درکنترل زیستی علفهای هرز در دوره آیش فصلی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی چاودار، صفات مورفولوژیک، گندم، علف های هرز
 • هادی درودی *، عباس صفرنژاد، مسلم اکبری نیا، سید محسن حسینی، محمد حاجیان شهری صفحات 286-298
  گونه قره قات خراسانی (Ribes khorasanicum) یکی از گونه های بومی خانواده تک جنسی Grossulariaceae می باشد که به دلیل چرای دام در گذشته و قوه نامیه پایین بذرهای آن، جمعیت آن به میزان زیادی کاهش یافته است. تکثیر آن در طبیعت تنها از طریق ریزوم صورت می گیرد، از آنجایی که تکثیر از طریق بذر و قلمه آن با موفقیت زیادی همراه نبوده است، تکثیر از طریق کشت بافت می تواند راه حل مناسبی برای احیاء رویشگاه های آن باشد. یکی از مشکلات کشت بافت سازگاری آن و تلفات زیاد گیاهچه های حاصل از کشت بافت در طی مرحله سازگاری است. از اینرو پژوهش پیش رو برای یافتن بستری مناسب به منظور سازگار نمودن این گونه ارزشمند دارویی انجام شد. بدین منظور، تاثیر ترکیب های مختلف از بسترهای پیت ماس، کوکوپیت، پرلایت و خاک روی زنده مانی، رشد ارتفاعی و ویژگی های ریشه گیاهچه ها طی دوره سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسترهای مختلف تفاوت های معنی داری از نظر ارتفاع گیاهچه، درصد زنده مانی و تعداد برگ ایجاد کرده اند اما سطح تاج پوشش نهال ها از این نظر تفاوتی نداشته است. نتایج آزمون تجزیه واریانس ویژگی های ریشه نهال ها نشان داد که با تغییر بستر کاشت تغییر معنی داری در تعداد ریشه، طول ریشه و مجموع طول ریشه گیاهچه ها ایجاد شده است. درمجموع، با درنظرگرفتن ویژگی های مختلف گیاهچه ها از قبیل زنده مانی ، شادابی، ارتفاع، تعداد برگ و طول ریشه گیاهچه ها می توان نتیجه گیری کرد که مناسب ترین بستر برای ایجاد سازگاری گیاهچه های قره قات بستر پیت ماس است.
  کلیدواژگان: گیاهچه، ریزازدیادی، زنده مانی، پیت ماس، رشد
 • حمید حسن پور*، فاطمه میرزایی صفحات 299-311
  دانه های گرده 10 ژنوتیب ذغال اخته (cornus mas L.) از منطقه ارسباران آذربایجان شرقی در ایران برای تعیین قوه نامیه، میزان جوانه زنی، سطح تولید دانه گرده و هم شکلی مورفولوژیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. قوه نامیه دانه های گرده از طریق آزمون های تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) و یدید پتاسیم یدین (IKI) تعیین می گردد. آزمون-های جوانه زنی دانه گرده با استفاده از روش قطره های آویزان (Hanging Drop) در محلول های ساکارز 0، 5، 10، 15 و20% و اسید بوریک 03/0، 05/0، 1/0 و 2/0% انجام شد. تولید دانه گرده و هم شکلی مورفولوژیکی نیز بوسیله روش هموسایتومتریک (Haemacytometric) تعیین گردید. نتایج نشان داد که در آزمون TTC بالاترین درصد دانه های گرده زنده در ژنوتیپ C10 (3/64%) و پایین ترین آن درC9 (2/52 %) بود. همچنین در آزمون IKI بالاترین دانه گرده زنده در ژنوتیپ C5 ( 2/87 % ) و پایین ترین آن در ژنوتیپ C8 ( 2/74% ) بود. بالاترین میزان جوانه زنی دانه گرده در محلول های ساکارز 15 و 20% و اسید بوریک 03/0% بود. حداکثر سطح تولید دانه گرده نرمال از ژنوتیپ C3 بدست آمد. سطح هم شکلی مورفولوژیکی دانه های گرده در رنجی از 5/90 تا 7/96% بود.
  کلیدواژگان: آزمون رنگ آمیزی، دانه گرده، ذغال اخته، منطقه ارسباران
 • فاطمه حیدری، قاسمعلی دیانتی تیلکی*، سید جلیل علوی صفحات 312-322
  مطالعه جاری در مراتع حوزه آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی این مطالعه مقایسه دامنه اکولوژیک بین گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina با استفاده از تابع HOF در طول گرادیان های متغیر های محیطی بود. برای این منظور 153 پلات یک متر مربعی در طول گرادیان ارتفاعی مستقر شد. .نمونه گیری بصورت تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. سپس در داخل هر پلات پارامترهای پوشش گیاهی، فراوانی گونه ها (حضور و عدم حضور) ارتفاع و شیب ثبت شدند و در هر پلات، نمونه گیری از خاک از عمق 20-0 سانتی متری انجام شد. برای مطالعه منحنی پاسخ و دامنه اکولوژیکی در ارتباط با متغیر های محیطی از تابع HOF با پراکنش دوجمله ایی استفاده گردید. داده ها بوسیله نرم افزار R ver.3.0.2 آنالیز شدند. دو گونه Br. tomentellus و F. ovina عمدتا در طول گرادیان متغیر های محیطی، دامنه اکولوژیک متفاوتی نشان دادند نتایج نشان داد که دو گونه نسبت به متغیر ارتفاع از سطح دریا دامنه اکولوژیک یکسانی داشتند و برابر با 2975-2125 متر بود. مقدار بهینه اکولوژیکی نسبت به متغیر ارتفاع برای گونه Br. tomentellus و F. ovina بترتیب برابر با 66/2417 و 2585 متر ثبت شد. همچنین منحنی پاسخ هر دو گونه Br. tomentellus و F. ovina نسبت به ارتفاع به صورت آستانه ای افزایشی می باشد.بطور کلی نتایج نشان داد که دو گونه Br. Tomentellusو F. ovinaگونه های بومی مناطق سرد و کوهستانی می باشند ولی مقاومت گونه F.ovina در برابر درجه حرارت کم بیشتر از گونه Br. Tomentellus می باشد.
  کلیدواژگان: Bromus tomentellus، Festuca ovina، تابع HOF، دامنه اکولوژیک، مقدار بهینه
 • قدسیه باقرزاده*، محدثه نخعی صفحات 323-336
  در این تحقیق برگ درخت بنه، روییده شده در کوه باقران بیرجند، به فاصله زمانی هر 14روز جمع آوری و خشک گردیدند. بنه یک گیاه با ارزش است که به دلیل کاربردهای دارویی، غذایی و صنعتی، توجه زیادی را به خود جذب کرده است.
  در فصل بهار برگ درخت بنه، روییده شده درمنطقه کوه باقران بیرجند ، در فاصله زمانی 14 روز جمع آوری و خشک گردید. جهت بررسی فیتوشیمیایی، عصاره برگ به روش خیساندن در سه حلال آب، اتانول و استن تهیه و از آنها برای تشخیص متابولیت های ثانویه و تعیین مقدار کل فنل و فلاونوئید استفاده گردید. سپس با کاربرد روش های فولین- سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم به ترتیب میزان فنل و فلاونوئید عصاره ها تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه، با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد 2و ́2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. پودر برگ، برای تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میزان عناصرمعدنی به کار رفت. در این بررسی، حضور استروئیدها، ترپنوئید ها، آنتوسیانین ها، تانن ها ، کومارین ها، پروتئین ها، اسید های آمینه، فلاونوئید ها، فیتواسترول ها، و کربوهیدرات در برگ تایید شد و بیشترین مقدار ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، در برگ نیمه اردیبهشت ماه به ترتیب 95/39 و 11/5 (میلی گرم بر گرم خشک گیاه) مشاهده شد. و بالاترین مقدار عناصر معدنی مربوط به عنصر پتاسیم (ppm 87/449) در برگ اول خرداد ماه بود.
  کلیدواژگان: درخت بنه، محتوای فنل و فلاونوئید، عناصر معدنی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • رویا عباس نژاد، زهره جبارزاده*، مریم رضوی صفحات 337-348
  گل شب بو با نام علمی (Matthiola incana L.) یکی از مهمترین گل های بریده مهم در ایران است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شدت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل شب بو، رقم (Miracle White) انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 2 مشاهده انجام شد. شدت نور 150 میکرومول برمترمربع برثانیه به عنوان شاهد و شدت نورهای 225، 300، 375 و450 میکرومول برمترمربع برثانیه، تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. شاخص های مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و ساقه، کلروفیل کل، a وb، کاروتنوئیدها، آنتوسیانین و قندهای محلول کل بود. نتایج نشان داد که سطح و تعداد برگ با افزایش نور تا شدت μmols-1m-2 300 (به ترتیب 30 و 19 درصد) افزایش معنی دار و پس از آن نسبت به شرایط نور زیاد، کاهش نشان دادند، همچنین وزن تر و خشک برگ و ساقه با افزایش نور تا شدتμmols-1m-2 300 بیش از 25 درصد افزایش معنی داری یافتند. در این پژوهش، ارتفاع گیاه با افزایش نور کاهش یافت و این کاهش در شدت نورμmols-1m-2 450 معنی دار بود. میزان آنتوسیانین با اضافه شدن نور افزایش معنی داری نشان داد. این بررسی همچنین نشان داد که افزایش نور تا حد قابل تحمل گیاه، سبب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و میزان قندهای محلول کل نسبت به شاهد شد. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان داد که شدت نور می تواند اثرات مثبت و مطلوبی بر رشد و گلدهی شب بو داشته باشد.
  کلیدواژگان: شب بو، شدت نور، رنگیزه های فتوسنتزی، قندهای محلول کل
 • شعله حاج آقا معمار، فرشاد کیوان بهجو *، بهزاد بهتری، احسان زندی اصفهان، مریم پیرمحمدی بارده صفحات 349-363
  زوال بذر باعث از دست دادن کیفیت آن، کاهش درصد زنده بودن و قدرت جوانه زنی به علت اثر عوامل نامطلوب زیست محیطی است. عوامل متعددی موجب زوال بذر می شوند. علت اصلی دما، رطوبت نسبی، محتوی رطوبتی بذر، آسیب به بافت ها توسط میکروارگانیسم ها و حشرات است. در این مطالعه بذرهای گیاه فستوکا به طور مصنوعی تحت دمای 45درجه سانتی گراد در رطوبت 100% ، برای مدت های 24، 48، 72، 120 ساعت درون انکوباتور، قرار داده شدند. هدف از این تحقیق بررسی تحمل گونه فستوکا به عنوان یکی از گیاهان مهم در اصلاح و احیای مراتع، به شرایط انبارداری و روند زوال بذر بود. بررسی خصوصیات جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه ها و تعیین شاخص بنیه نمونه های بذر تیمار شده انجام شد. نتایج نشان داد که همه صفات مورد بررسی بجز طول ریشه چه روند کاهشی معنی داری با افزایش مدت زمان پیری زودرس داشتند. بر این اساس میانگین زمان جوانه زنی ،درصدجوانه زنی، شاخص بنیه بذر، وزن تر گیاهچه در سطح احتمال یک درصد و طول ساقه چه در سطح احتمال 5 درصد روند کاهشی معنی داری با مدت زمان تیمار پیری زودرس نشان داد. به کلی بالاترین مقدار صفات در تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمار 120 ساعت دیده شد. اما روند کاهشی طول ریشه چه با افزایش مدت زمان تیمار پیری زودرس معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: انبارداری، بذر، پیری زودرس، زوال بذر
 • الهام مرادی پور، بهمن حسینی*، علیرضا پیرزاد صفحات 364-375
  بابونه(Matricaria chamomilla L.) ، گیاه دارویی مشهور خانواده آستراسه است که نام آن در دارونامه های 26 کشور ذکر شده است. تحقیق حاضر به منظور شناسایی، بهترین نوع و ترکیب تنظیم کننده رشد در چهار توده بومی مورد مطالعه و همچنین تدوین دانش فنی کشت درون شیشه ای آن انجام گردید. در این آزمایش اثر دو نوع تنظیم کننده رشد شاملN6- Benzyl amino purine (BAP) و (TDZ) Thidiazuron در غلظت های (4/4 و 8/8 میکرومولار) در ترکیب با 2/2 میکرومولار3- Indol Acetic Acid ( IAA) بر باززایی مستقیم شاخساره از ریزنمونه نوک شاخه در چهار توده بابونه آلمانی اصفهان، ارومیه، اشنویه و شاهین دژ بررسی شد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که بیشترین درصد باززایی در توده اصفهان (48/92 درصد)، در محیط کشت پایه MS حاوی 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 2/2 میکرومولار IAAو حداکثر میانگین باززایی شاخساره در هر ریزنمونه (25 شاخساره) در توده ارومیه، در تیمار 4/4 میکرومولار BAP در ترکیب با 2/2 میکرومولار IAA مشاهده گردید. ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده ، در محیط کشت پایه MSو MS2/1 عاری از تنظیم کننده های رشد و همچنین در ترکیب با غلظت های 5/0 و 1 میکرومولارIBA و 5/0 و 1 میکرومولارIAA بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد حداکثر درصد ریشه زایی (100 درصد) در محیط های MS2/1 (2/1 غلظت عناصر محیطMS ) عاری از تنظیم کننده رشد و MS تکمیل شده با 5/0 و 1 میکرومولار IBA قابل مشاهده می باشد. بیش از 90 درصد گیاهچه ها به شرایط گلخانه سازگار شدند.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، باززایی مستقیم، توده، BAP وTDZ
 • فرخنده رضانژاد*، حکیمه علومی، خسرو منوچهری کلانتری صفحات 376-390
  آلودگی به فلزات سنگین یکی از مسائل زیست محیطی عصر حاضر به شمار می رود. امروزه شناسایی گیاهان مقاوم به آلودگی بسیار اهمیت دارد زیرا یکی از کاربرد های آن، کاشت در مکان های آلوده و صنعتی جهت پاک سازی محیط می باشد. در این مطالعه، دو گونه ی کاج (Pinus nigra و P. eldarica) نزدیک کارخانه مس سرچشمه به عنوان گیاهان منطقه آلوده و در باغ کنتوئیه، به عنوان منطقه شاهد بررسی شدند. میزان فلزات سنگین مس (Cu)، روی (Zn)، کادمیوم (Cd) و سرب (Pb)، در سطح صفر و 20 سانتی متری خاک و نیز در اندام های مختلف گیاه، اسیدیته خاک و ویژگی های ساختاری برگ بررسی شد. میزان pH در منطقه آلوده حدود 7 و در منطقه شاهد حدود 6/7 بود. در منطقه شاهد، pH خاک سطح، به طور معنی داری کمتر بود اما در منطقه آلوده، تفاوت آشکاری بین دو سطح دیده نشد. میزان هر چهار عنصر، در منطقه آلوده بیشتر از شاهد بود و در منطقه آلوده میزان آنها در سطح بیشتر از عمق بود. میزان هر یک از فلزات سنگین در ساقه و در مواردی هم در برگ بیشتر از ریشه بود، در نتیجه هر دو گونه بیش تجمع دهنده هستند. برگ هر دو گونه پاسخ های مقاومتی در برابر آلاینده ها نشان داد. میزان کمتر جذب عناصر، کاهش معنی دار نعداد و اندازه روزنه ها، افزایش ضخامت اپیدرم، هیپودرم، مزوفیل و نیز افزایش بیشتر تعداد مجاری رزین در کاج تهران دلیلی بر مقاومت بالاتر آن می باشد. بنابراین، می توان کاج سیاه را به عنوان شاخص آلاینده ها و کاج تهران را به عنوان گیاه مقاوم تر برای کاشت پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: تجمع دهنده، ساختار برگ، شرکت مس سرچشمه، فلزات سنگین، کاج
 • شهرام مهدی کرمی *، ضیاء الدین باده یان، کامبیز ابراری، اکرم احمدی، سعید علی موسی زاده صفحات 390-406
  قارچ سم اسبی (طاقچه ای) از قارچ های متعلق به بازیدیومیست است که به صورت انگل و یا نیمه انگل به درختان جنگلی و مقطوعات چوب حمله ور شده و سبب ایجاد بیماری و پوسیدگی در درختان میزبان خود می شود. حضور این نوع قارچ در جنگل پرک استان لرستان زمینه تحقیق را برای شناسایی و بررسی میزبان آن فراهم کرده است. با انجام جنگل گردشی و بررسی گونه های درختی و درختچه ای موجود در این منطقه، مشخص شد تنها گونه شن (Jaub. Spach and Lonicera nummulariifolia ) به قارچPhellinus allardii مبتلا شده است، سپس موقعیت جغرافیایی و مشخصات رویشی درختان شن که قارچ Phellinus allardii روی آن ها استقرار داشت ثبت گردید. نتایج نشان داد که این قارچ بیشتر به صورت منفرد روی درختان با قطر تنه 25 تا50 سانتی متری و ارتفاع حدود نیم متری تنه قرار دارد و فراوانی آن روی درختان سرپا بیشتر است و 75/0 تاج درختان دارای 3/1خشکی شده بودند. به منظور بررسی ارتباط پوسیدگی با برخی از عوامل رویشگاهی از رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شد و مشخص شد از بین متغیرهای پیش بینی شده (طبقه قطری، درصد شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا و خشکیدگی تاج)، متغیر خشکیدگی تاج بر روی طبقه پوسیدگی درختان اثر معنی دار (01/0p<) دارد و دیگر عوامل در میزان پوسیدگی درخت تاثیری نداشتند و شرایط را برای حضور و پراکنش قارچ فراهم می کردند.
  کلیدواژگان: Phellinus allardii، شن، استان لرستان
 • سهیلا قنواتی، اسد معصومی اصل*، فواد مرادی صفحات 407-418
  هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کدوییان می باشد که از خواص مهم آن اثرات ضددیابتی، ضدویروسی، ضد میکروبی و ضدسرطانی است. با توجه به اینکه گزارشی از بررسی ویژگی های ژنوتیپ های ایرانی آن وجود ندارد، لذا در این مطالعه 15 ژنوتیپ هندوانه ابوجهل ایرانی از نقاط مختلف کشور جمع آوری و از لحاظ صفات مورفولوژیکی ارزیابی و در سه ژنوتیپ انتخابی نیز حضور ماده ضدسرطان الاتریسین بی ارزیابی شد. به منظور اندازه گیری صفات مورفولوژیک و تهیه نمونه جهت بررسی های فیتوشیمیایی، از بوته ژنوتیپ-های هندوانه ابوجهل در محل رویشگاه های طبیعی استفاده گردید. نمونه های گیاهی در دمای اتاق خشک شده و سپس عصاره گیری شدند. به منظور اندازه گیری میزان الاتریسین بی از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد. مقایسه ژنوتیپ ها بر اساس صفات مورفولوژیک نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود دارد و تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ ها را در چهار گروه مختلف قرار داد. بررسی فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ انتخابی نیز نشان داد که مقدار ماده ضد سرطان الاتریسین بی در اندام های مختلف این ژنوتیپ ها متفاوت بوده و بیشترین مقدار آن در اندام برگ ژنوتیپ بندان می باشد. تحقیق حاضر برای اولین بار نشان داد که ماده ضد سرطان الاتریسین بی علاوه بر میوه و برگ در ساقه و ریشه این گیاه نیز وجود دارد و می توان از سایر اندام های گیاه نیز این ماده ضدسرطان را استخراج نمود.
  کلیدواژگان: Citrullus colocynthis L، الاتریسین بی، ژنوتیپ و فیتوشیمی
 • ساسان علی نیایی فرد*، مریم سیفی کلهر صفحات 419-431
  کیفیت نور دریافت شده توسط برگها فتوسنتز گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش اثرات کوتاه مدت نور آبی در گیاهان برگ بیدی پرورش یافته در شرایط اختلاف فشار بخار آب (VPD) پائین و بالا مورد بررسی قرار گرفت. قرار دادن برگها در معرض نور آبی باعث کاهش مقدار فتوسنتز خالص و دی اکسید کربن درونی نسبت به نور شاهد (ترکیب نور قرمز (90%) و آبی (10%)) گردید. در همه زمانهای پس از قرار گیری در معرض نور آبی مقدار دی اکسید کربن درونی بالاتری در گیاهان پرورش یافته در VPD بالا نسبت به گیاهان پرورش یافته در VPD پائین مشاهده گردید. در گیاهان پرورش یافته در VPD پائین، هدایت روزنه ای و تعرق بالاتری نسبت به گیاهان پرورش یافته در VPD بالا ثبت شد. مقدار هدایت روزنه ای و تعرق در گیاهان پرورش یافته در VPD بالا و پائین، سی دقیقه پس از قرارگرفتن در معرض نور آبی افزایش یافت. کارائی مصرف آب لحظه ای در گیاهان پرورش یافته در VPD پائین و همچنین در تیمار نور آبی کاهش یافت. تفاوت معنی داری در مورد کارائی فتوسیستم II، فرونشاندن غیرفتوشیمیائی و دمای برگ بین گیاهان پرورش یافته در VPD بالا و پائین مشاهده نشد ولی قرار دادن برگ در معرض نور آبی باعث افزایش مقدار فرونشاندن غیرفتوشیمیائی گردید. نتایج آزمایش نشان داد که علیرغم بهبود هدایت روزنه ای توسط نور آبی، اثر این نور بر فتوسنتز خالص منفی می-باشد. از طرفی VPD بالا می تواند بدون داشتن اثر منفی بر فتوسنتز خالص باعث بهینه شدن تبادلات گازی و حفظ آب گیاه گردد.
  کلیدواژگان: فتوسنتز، روزنه، طیف نور مرئی، کارائی مصرف آب
 • مهری محسن پور، مهناز وفادار*، الهه وطن خواه، حسین میقانی صفحات 432-443
  گیاه پونه آبی در استان های شمالی ایران به صورت وسیع می روید. بخش های هوایی گیاه پیش از مرحله گلدهی و نمونه های خاک در فصل بهار سال 1392 از 4 منطقه مختلف از شرق تا غرب استان مازندران شامل ساری، بابل، نوشهر و تنکابن و در سه تکرار جمع آوری شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد و بازده اسانس در مناطق مختلف محاسبه شد. جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل دهنده اسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و GC/MS انجام شد. ویژگی های خاک شامل مقدار عناصر، میزان pH و هدایت الکتریکی(EC) اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS 9.1 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازده اسانس با سه تکرار برای هرمنطقه بر اساس وزن خشک گیاه بین 254/0 % در ساری (شرق استان) تا (474/0%) در نوشهر (غرب استان) است. تعداد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس روندی معکوس نشان داد به گونه ای که اسانس نمونه گیاهی نوشهر دارای کمترین تعداد ترکیبات (26 ترکیب) و اسانس نمونه ساری دارای بیشترین تعداد ترکیبات (34) ترکیب بود. شاخص ترین ترکیبات اسانس منتوفوران، ترانس- کاریوفیلن، اوکالیپتول، جرماکرن- دی و ویریدی فلورول بودند. نتایج آزمایش های خاک نشان داد که کاهش اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک، افزایش مقدار نیتروژن، فسفر و عناصر آلی و مغذی خاک و بارندگی بیشتر در غرب استان منجر به تولید بیشتر اسانس شده اما افزایش اسیدیته و هدایت الکتریکی در شرق موجب تعداد بیشتر اجزای اسانس شد.
  کلیدواژگان: اسانس، Mentha aquatica L، مازندران، عوامل محیطی
 • شهره رحیمی، آرزو قهقایی* صفحات 445-453
  تجمعات پروتئینی از عوامل مختلفی ناشی شده و منجر به بیماری های گوناگون در انسان ها و سایر موجودات زنده می گردد. یافتن راهکاری مناسب جهت جلوگیری از ایجاد اینگونه تجمعات می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. گیاه چای ترش منبع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی است که می تواند از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند. در این پژوهش اثر عصاره ی آبی گیاه چای ترش بر روی پروتئین آلفا-لاکتآلبومین درحضور دی تیو تریتول(DTT) به عنوان عامل القا کننده ی تجمع مورد بررسی قرار گرفت. خاصیت چاپرونی عصاره بر روی تجمع پروتئین توسط روش های طیف سنجی نور مرئی، فلورسانس تیوفلاوین تی(ThT)، اسپکتروسکوپی فلورسانس ذاتی، 1-آنیلیلینو8-نفتالن سولفونات (ANS) و دورنگ نمایی دورانی (Circular dichroism) بررسی شد. نتایج بدست آمده از طیف سنجی نور مرئی و اتصال تیوفلاوین تی نشان داد که عصاره ی چای ترش از ایجاد تجمع و تشکیل آمیلوئید در پروتئین جلوگیری کرده و این تاثیر با افزایش غلظت عصاره شدت می یابد. طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات فلورسانس، عصاره با نواحی هیدروفوب در معرض قرار گرفته در پروتئین احیا شده برهمکنش کرده و از تجمع جلوگیری می کند. نتایج حاصل از دورنگ نمایی حلقوی نشان داد که دی تیو تریتول تغییراتی در ساختمان دوم پروتئین ایجاد می کند که در حضور عصاره تغییرات کمتری مشاهده می شود. نتایج این پژوهش چای را به عنوان عاملی بالقوه جهت جلوگیری از تجمع پروتئین های مختلف دخیل در بیماری های گوناگون ناشی از تجمع پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: تجمع پروتئین، آلفا-لاکتآلبومین، چای ترش
 • یونس رستمی کیا*، علیرضا مدیر رحمتی، مسعود طبری کوچکسرایی صفحات 454-466
  مشخصه های مناسب رویشی و مقاومت به آفات و بیماری های نهال های صنوبر درخزانه های تولید نهال، نقش به سزایی در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه های رشد ارتفاعی، قطری، درصد زنده مانی، درصد یکنواختی و درصد آلودگی به آفت و بیماری 34 کلن صنوبر بومی و غیر بومی در یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع در نهالستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. کمینه زنده مانی در کلن های بومی و غیر بومیP. euramericana، P.-nigra، P. deltoides و P. alba به ترتیب83 ، 78، 65 و13 درصد بود این در حالی است که در کلن های گونه P. alba زنده مانی از 61 درصد تجاوز نکرد. در بین 17 کلن P. nigra، بیشترین میانگین رویش ارتفاعی (180سانتی متر) را کلن غیر -بومیP.n .56.75 به خود اختصاص داد. در میان کلن هایP. alba بیشترین رویش ارتفاعی (131سانتی متر) به کلن غیر-بومیP.a.17.60 تعلق داشت. بیشترین رویش قطری و ارتفاعی در بین کلن های غیر بومی P. deltoides به P.d.73.51 وP.d.69.55 و در بین کلن های غیر بومی P. euramericana به کلن P.e .triplo اختصاص داشت. از نظر ابتلا به آفات و بیماری ها، کلن های بومیP. nigra و P. alba در مقایسه با کلن های غیر بومی مقاومت بهتری نشان دادند. به طور کلی اغلب کلن های غیر بومی جزء کلن های برتر بودند که در کنار برخی کلن های بومیP. nigra می توانند برای تولید نهال و درختکاری در اقلیم مشابه استان، معرفی شوند.
  کلیدواژگان: صنوبر، نهالستان، درصد زنده مانی، اردبیل
 • فاطمه حسنوند، عبدالحسین رضایی نژاد *، محمد فیضیان صفحات 467-475
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیلیسیک اسید بر پاسخ های گیاه شمعدانی معطر به شوری ناشی از کلرید کلسیم انجام شد. آزمایش به صورت گلدانی، هیدروپونیک درون ماسه و براساس فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار انجام شد. فاکتورها شامل کاربرد روزانه کلرید کلسیم در سه غلظت صفر (شاهد)، 15 و 30 میلی مولار و کاربرد هفتگی سیلیسیک اسید در سه غلظت صفر، 5/0 و یک میلی مولار در محلول غذایی بود. نتایج نشان داد که افزایش شوری باعث کاهش پارامترهای رشد مانند ارتفاع و قطرساقه، تعداد و سطح برگ، وزن خشک ساقه، برگ و کل گیاه شد. در حالی که سیلیسیک اسید اثرات تنش را تعدیل کرد، به طوری که درهمه سطوح شوری تیمار سیلیسیک اسید به خصوص با غلظت یک میلی مولار باعث افزایش رشد، وزن خشک گیاه و شاخص مقاومت به تنش شد. کلرید کلسیم تنها در غلظت 30 میلی مولار باعث کاهش درصد اسانس شد و سیلیسیک اسید تاثیری در درصد اسانس نداشت. اما افزایش غلظت کلرید کلسیم در محلول غذایی باعث کاهش عملکرد اسانس در بوته شد و در همه سطوح کلرید کلسیم، غلظت یک میلی مولار سیلیسیک اسید باعث افزایش عملکرد اسانس در بوته شد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید کلسیم باعث ایجاد تنش در شمعدانی معطر شده و کاربرد هفتگی سیلیسیک اسید با غلظت یک میلی مولار باعث کاهش اثرات تنش و افزایش شاخص مقاومت به تنش شد.
  کلیدواژگان: اسانس، سیلیسیم، شوری، کلرید کلسیم
 • صبا پیرو *، جواد سوسنی، حمید جلیلوند، مریم پیری کیا صفحات 476-489
  این پژوهش به منظور بررسی مشخصه های کمی و کیفی توده صنوبر کاری در ارتباط با روش آبیاری صورت گرفته است برای انجام این تحقیق، توده خالص دست کاشت صنوبر دلتوئیدس به وسعت 4 هکتار، سن 5/2 سال و فاصله کاشت 2/2*3 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تاثیر تیمار آبیاری با دو سطح آبیاری قطره ای و کرتی مورد بررسی قرار گرفت دوره زمانی آبیاری در هر دو تیمار 4 روز و حجم آب مصرفی نیز در هر دو تیمار 13000 متر مکعب در هکتار در سال می باشد. در هر سطح تیمار 160 اصله درخت با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. در بررسی کمی، قطر برابر سینه، ارتفاع، سطح مقطع برابر سینه و حجم در هکتار ارزیابی شد. برای بررسی کیفی نیز دوشاخگی تنه، کیفیت تنه، فرم تاج و ضریب قد کشیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون تی تست نشان داد که تمامی مشخصات کمی در دو تیمار دارای اختلاف معنی داری می باشد و بیشترین مقادیر مشخصات کمی در توده با آبیاری قطره ای وجود دارد. نتایج بررسی وضعیت کیفی تنه درختان در بین هر یک از تیمارهای آبیاری با آزمون کای اسکور، اختلاف معنی داری را در سطح 05/0 نشان داد. بررسی فرم تاج درختان در بین هر یک از تیمارهای آبیاری اختلاف معنی داری را نشان نداد. با توجه به نتایج بدست آمده، در روش آبیاری قطره ای، آب به میزان بیشتری در دسترس گیاه قرار می گیرد و در این شرایط توده از نظر کمی و کیفی موفق تر از شرایط آبیاری کرتی می باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، آبیاری کرتی، ارتفاع، قطر برابر سینه
 • علی رستمی*، مهرنوش قربانی صفحات 492-503
  به منظور بررسی نیازهای رویشگاهی درختچه مورد، مهم ترین رویشگاه های این گونه باارزش در مناطق تنوره آبدانان، زرآب زرین آباد و روستای مورت از توابع بخش چوار در سال 92 مشخص گردید. سپس به آماربرداری صددرصد از سه توده مذکور پرداخته شد و پارامترهای قطر تاج، ارتفاع کل، سلامت درخت و تعداد زادآوری ها اندازه گیری شد. از هر رویشگاه سه نمونه خاک از عمق 0 تا 30 برداشت گردید و پارامترهای روتین خاکشناسی در آزمایشگاه اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون دانکن به مقایسه میانگین پارامترهای رویشی و خاکی بین سه رویشگاه پرداخته شد. همچنین همبستگی پارامترهای مختلف موردبررسی قرار گرفت و مدل رگرسیونی آن ها به تفکیک رویشگاه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین همه پارامترهای اندازه گیری شده در سه رویشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد و بین قطر تاج و ارتفاع پایه ها همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که در رویشگاه چوار زادآوری درختان با میزان کربن آلی و پتاسیم خاک همبستگی مثبت دارد؛ و در رویشگاه آبدانان بین ارتفاع پایه ها و میزان اسیدیته خاک همبستگی منفی بسیار قوی دیده می شود.
  کلیدواژگان: درختچه مورد، صفات رویشی، فاکتورهای خاک شناسی، نیاز رویشگاهی
|
 • Robabeh Asghari * Pages 191-199
  Stevia rebaudiana Bertoni is an economically important medicinal plant which produces sweet steviol glycosides that act as a sugar substitute for diabetic and obese people. This study was conducted in order to comparing the effects of nutrient treatment and growth bed (included 16 media) on phytochemical characters of stevia grown on soil and soil less bed. The experiment was carried out in completely randomized design, three replications and the data were analyzed statistically. The studied treatments of the related characters included total protein, soluble sugar, total phenols and Rebaudioside in the form of diterpenoid glycosides. The Results indicated positive significace of (p
  Keywords: stevia, vermicompost, teacompost, vermiwash, rebaudioside
 • Omid Esmaeeilzade * Pages 244-258
  In this study first, we classified Salahedin-Kola forests using TWINSPAN and modified TWINSPAN methods and then we evaluated the results of these two methods using TIVM model. The results showed that the conformity of TWINSPAN and modified TWINSPAN methods was 67.4% because of having different classification pattern. Furthermore, the quality of modified TWINSPAN result was higher than TWINSPAN. We determined four ecological groups as optimum in this region based on changes in diagram of conformity of modified TWINSPAN classification with TIVM method. The result of DCA confirmed the presence of four ecological groups in this region, too. The result of this study clearly showed that the quality of groups that had obtained from TIVM method was higher than Usual and modified TWINSPAN methods because they had lower within group and higher between group distances. So the result of this study specified that TIVM method not only it was used for evaluating the quality of classification results (used for comparing the quality groups that have obtained from usual and modified TWINSPAN), but also it was a very useful method for improving the classification results that had obtained from usual and modified TWINSPAN methods and should be noticed.
  Keywords: indicator value index, ecological species group, total indicator value model, modified TWINSPAN
 • Abbas Khasesirjani * Pages 275-285
  In modern agriculture , herbicides use is on of the important principles; but using allelopathic materials in weed control can reduce the toxic pressure on environment. In this Research, the allelopathic effects of above ground parts of Rye was studied on some morphological characters of Wheat, Rye, Oat and Phalaris as dominant weeds in winter wheat field; in a complete randomized block design(CRBD), with 5 treatments and 4 replications. The treatments were: water extract of Rye above ground part with concentrations of 1.5, 3, 6, and 9 g /li. The results showed the water extract affected significantly at all levels of the trails. Germination was reduced 58.15% and the maximum germination reduction was 70.9% compared to control. Root length percentage was 62.3 %, and Maximum root lenght reduction was 70.8 % compared to control. Shoot length percentage was 61% and the maximum shoot length reduction was 68.3% compared to control. And delay in germination was obtained at least 5.6 days and it maximum of 6.24 day. The results also showed that germination and growth of Wheat, Rye, Oat and Phalaris was significantly affected by rye above ground part. This inhibitory effect of rye can be used for weed control during the fallow season.
  Keywords: Rye allelopathic, morphological characters, wheat, weeds
 • Hadi Darroudi *, Abbas Safarnejad Pages 286-298
  Khorasanicum currant (Ribes khorasanicum) is one of the endemic species of monogenus Grossulariaceae family which its natural regeneration has been encountered with severe reduction due to livestock grazing, low seeds regeneration potential. It is mainly regenerated by vegetative method via rhizome. Since, the successfulness of regeneration using seed culture and cutting method was not acceptable. So, one of the recommended possible method for conservation of endangered species is multiplying and preservation them using in vitro tissue cultures techniques. But, one of the most probable problems of micropropagated plantlets is the acclimatization to in vivo conditions and high mortality of tissue cultured plantlet during this process. Thus, this research was conducted to find out the most suitable acclimatization medium for this valuable medicinal endemic species. For this purpose the effect of different substrate compounds including peat moss, cocopeat, perlit and soil was evaluated on survival, height and root characteristics during acclimatization process. Results showed that, significant differences were observed in plantlets height, survival percentage, vigourity and leaf numbers between different substrates. But different substrates, has no significant effects on plantlets crown area. Results of analysis of variance on rooting characteristics showed that, significant differences were observed in root numbers, root length and plantlet root length. Totally, according to plantlets characteristics such as: survival percentage, vigourity, plantlet height, leaf numbers and plantlets root length, can be concluded that the best substrate for acclimatization of this species was peat moss substrates.
  Keywords: plantlet, Micropropagation, Survival, peat moss, Growth
 • Hamid Hassanpour *, Fatemeh Mirzaei Pages 299-311
  The pollen grains of ten Cornelian cherry (cornus mas L.) genotypes were tested for the determination of viability, germination rate, pollen production level and morphological homogeneity in Arasbaran district of East Azerbaijan, Iran. Viability of the pollen was determined by Triphenyl tetrazolium chloride (TTC) and Iodine-potassium iodide (IKI) tests. Pollen germination tests were carried out with Hanging Drop method in sucrose solutions of 0, 5, 10, 15, 20 and 25% and in 0.03, 0.05, 0.1 and 0.2% of boric acid. Also, pollen production and morphological homogeneity were determined by Hemacytometric method. The results showed that, in the TTC test, the highest percentage of viable pollen grain was found in C10 genotype (64.3%) and the lowest was found in C9 genotype (52.2%). Also, in the IKI test, the highest viable pollen was found in C5 genotype (87.2%) and the lowest in C8 genotype (74.2%). The Pollen germination rates were the highest in 15 and 20 % of sucrose and 0.03% of boric acid solutions. The maximum pollen production level was obtained from the C3 genotype. The morphological homogeneity level of pollens ranged from 96.7 to 90.5%.
  Keywords: Arasbaran region, Cornelian cherry, Pollen, Staining test
 • Ftfatemeh Heidari, Ghasem Ali Dianati Tilaki * Pages 312-322
  The current study was conducted in the rangeland of Glandrood watershed in the province of Mazandaran. The main objective of this study was to compare between the ecological amplitude of Bromus tomentellus. and F.ovina, using the function HOF along the gradient of the environmental variables. For these purpose 153 plots of 1m2 were established along the altitude gradient. The sampling method was randomized-systematic. In the area sampled, frequency of Bromus tomentellus and F.ovina, altitude and slope were recorded. Soil samples were taken from 0-20 cm in each quadrate. Shape of response curve and the ecological optimum in relation to the mentioned variables, HOF function was used with binomial distribution function. The data were analyzed by R ver.3.0.2 software. The two species Bromus tomentellus and F.ovina mainly showed different ecological amplitude along the gradient environmental variables. The results showed that the ecological amplitude for two species has been recorded 2125-2975m. Ecological optimum along altitude gradient for Br.tomentellus and F.ovina has been recorded 2417.66 and -2585m respectively.. Also the response curve of Br. tomentellus and F.ovina to the altitude variable had increasing threshold behavior. Generally, this study showed that, Br. tomentellus and F.ovina species are native to mountain regions and cool, but the tolerance of F.ovina against low temperature was more than Br. tomentellus.
  Keywords: Bromus tomentellus, F.ovina L, HOF function, Ecological amplitude, Ecological optimum
 • Ghodsieh Bagherzadeh *, Mohadeseh Nakhaee Pages 323-336
  In this study, the leaves of Bene tree, grown up in Bagheran Mountain in Birjand were collected and dried with14 day's interval in spring. For phytochemical investigation Bene leaf extracts were prepared by maceration method, using ethanol, acetone and water as solvents. The obtained extracts were used for the detection of secondary metabolites and quantification of total phenols and flavonoids. Then, phenolic and flavonoid contents of extracts were determined by Folin-Ciocalteu and Aluminum chloride methods, respectively. Furthermore the antioxidant activity of plant extracts was evaluated by inhibiting free radical 2, 2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Leaf powder was used, to determine the physicochemical parameters and mineral elements. The presence of steroids, terpenoids, anthocyanins, tannins, coumarins, proteins, amino acids, flavonoids, phytosterols and carbohydrates in plant leaves were identified. The highest phenol and flavonoid content of 39.95 and 5.11 (mg /g DW) were observed respectively in leaves aqueous extract of mid-May. The highest mineral concentration belonged to K (449.87 ppm) in the leaves on May 30.
  Keywords: Bane tree, phenol, flavonoid content, minerals elements, antioxidant activity, Pistacia Atlantica
 • Roya Abbasnejad, Zohreh Jabbarzadeh *, Maryam Razavi Pages 337-348
  Matthiola incana is one of the most important cut flowers in Iran. This study was conducted to evaluate the effects of light intensities on the morphological and physiological characteristics of Matthiola incana, cv. Miracle White. The experiment was conducted based on completely randomized design with 5 treatments, 5 replications and 2 observations. The light intensities of this study were 150 (as control), 225, 300, 375 and 450 μmolm-2s-1. Parameters measured were included plant height, area and number of leaves, fresh and dry weight of leaves and stems, total chlorophyll, chlorophyll a and b, carotenoids, anthocyanins and total soluble sugars. The results showed that the area and number of leaves were increased significantly with increasing light intensity to 300 μmolm-2s-1 (30 and 19% respectively) and then were reduced with increasing more light intensity. Also fresh and dry weight of leaves and stems were increased significantly (up to 25%) by increasing the intensity of light to 300 μmolm-2s-1. In this research, the plant height was decreased with increasing light intensity and this reduction was significant in 450μmolm-2s-1. The amount of anthocyanin was significantly increased by addition of light intensity. The study also showed that the increasing of light intensity to plant tolerance level caused to increase photosynthetic pigments and total soluble sugars more than control. In general, the results of this research showed that light intensity can induce positive and favorable effects on growth and flowering of Matthiola.
  Keywords: light intensity, Matthiola, Photosynthetic pigments, total soluble solids
 • Sholeh Memar, Farshad Keivan Behjou *, Behzad Behtari, Ehsan Zandi Esfahan, Maryam Pirmohamadibardeh Pages 349-363
  Seed deterioration caused loss of seed quality, viability and germination ability to cause adverse environmental effects. Several factors can cause seed decay. The main cause of temperature, relative humidity, moisture content of seeds, damage to tissues by microorganisms and insects. The ability to predict the deterioration of seed for seed markets and germplasm is very valuable, because it can prevent the loss of seed quality and seed base in the form of regularly renewed. Accelerated ageing test is to put the seeds in artificial aging test conditions of temperature 40 C and relative humidity of 100%, which accelerates the seed metabolism, resulting in deterioration of seeds is rapidly. In this study seeds was placed artificially under 100% humidity at 45°C, for 24, 48, 72, and 120 hours in the incubator. Characterization of seed samples such as germination percentage, rate of germination, root and shoot length, fresh and dry weight and seedling vigor index were treated. The results showed that all traits except root length were decreased significantly with increasing aging time. Accordingly, the mean time to germination, germination, vigor index, seedling fresh weight and shoot length of aging treatments showed a significant decrease with time. But the decrease of root lengths was not significant with increasing duration of treatment.
  Keywords: storage, seed, deterioration of seed, accelerated ageing
 • Bahman Hoseeini * Pages 364-375
  Chamomile (Matricaria chamomilla L.) is a well-known medicinal plant species from Asteraceae family mentioned in 26 countries pharmacopoeia. The aim of this research is to find the best landrace, explants, hormonal combination and environmental condition for the possibility of German chamomile regeneration under in vitro conditions. In this experiment the effect of different concentrations of BAP (4.4 and 8.8µM) and Thidiazuron (TDZ) (4.4 and 8.8µM) in combination with 2.2 µm IAA were evaluated with different landraces (Isfahan, Urumia, Oshnavieh and Shahindegh). The results indicated that Isfahan landrace had the highest regeneration rate (92.48%) on media supplemented with BAP (4.4 µm) in combination with IAA (2.2 µm). The maximum mean number of shoots (25 shoots per explants) obtained in genotype landrace on media containing BAP (4.4 µm) in combination with IAA (2.2 µm). For evaluating of Basal media and plant growth regulators on rooting of regenerated shoots, MS and 1/2 MS medium with (0.5, 1 mg/l) IBA and IAA were used. Result of rooting experiment showed that maximum rooting rate (100%) was occurred on hormone free 1/2 MS medium and MS medium supplemented with 0.5 1mg/l IBA. More than 90% of the regenerated plants were successfully acclimatized and transferred to the greenhouse.
  Keywords: German chamomile, direct regeneration, landrace, BAP, TDZ
 • Farkhondeh Rezanejad *, Hakimeh Oloumi, Khosro Manouchehri Kalantari Pages 376-390
  Soil pollution caused by heavy metals, is one of the environmental problems nowadays. Identification of the plants resident to heavy metals and pollution as a whole is very important, because planting these plants in industrial and polluted areas is caused cleaning up the environment. In this study two species of Pinus near the Sarcheshme copper complex, were examined. The species of Kantuiyeh arboretum were used as control. The content of heavy metals of Cu, Zn, Cd and Pb in zero and 20 cm soil levels and in different organs of plants, pH amount of soil and leaf structure were analyzed. pH amount was about 7 and 7.6 in polluted and non (less) polluted areas respectively. pH of surface (0) in non polluted area was lower compared with 20 cm depth while there was no significant difference between theses two levels in polluted region. The content of all heavy metals increased in polluted area compared with controls significantly. In addition, their amount was higher in surface area than 20 cm depth. Stems and in some cases leaves accumulated heavy metals more than roots, consequently both species are hyperccumulator. Leaves showed structural resistance against pollutants. The low assimilation rate of heavy metals, significant reduction of stomata number and size, increased thickness of epidermis and meshophile as well as resine ducts increase in P. eldarica indicate to its higher resistance than the other. Therefore, P. nigra can be recommended as a pollutants index and P. eldarica as a resistant species.
  Keywords: Accumulator, heavy metals, leaf structure, pinus, Sarcheshmeh copper complex
 • Shahram Mehdikarami * Pages 390-406
  Horse hoof fungi belongs to Basidiomycetes fungi that attack as parasitic or semi-parasitic on timber and wood logs and cause disease and decay on the host trees. The presence of this fungus in the forest of Parak customary unit in Lorestan province provided a research theme to its Identification and dispersion. By studying the forest and monitoring, it was found that among the trees and shrubs in the area, Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach was infected to fungus called Phellinus allardii Bres. Then, the geographic location and growth characteristics of L. nummulariifolia trees were recorded that Phellinus allardii had been established on them. The results revealed that this fungus has been seen more as individuation on trees with trank diameter 25 to 50 cm, 50cm trank height, and its frequency was more on the stand trees and 0.75 of trees crown had 1/3 seared. In order to investigate the relationship between some dispersion factors with decay, ordinal logistic regression was used and it was found that among predictor variables (diameter class, slope percentage, aspect direction, elevation and crown dieback), crown dieback variable had significant effect on trees decay class (p0.05) and provided conditions for fungus attack
  Keywords: Phellinus allardii, Lonicera nummulariifolia, Lorestan province
 • Asad Masuomi Asl * Pages 407-418
  Bitter melon (Citrullus colocynthis L.) plants belonging to cucurbitaceae family which have important properties such as anti-diabetes, anti-virus, anti-microbe and anti-cancer effects. With consideration that has not any report from characteristics assessment of its Iranian genotypes, therefore in this study 15 accessions were collected from different regions of Iran and evaluated in respect of morphological traits and ElatericinB presence was evaluated in three selected genotypes. In order to evaluate morphological traits and prepare samples for phytochemical assessments, we used bitter melon plants were grown in natural habitat. Plant samples were dried in room temperature and then were extracted. High performance liquid chromatography was used for measuring Elatericin B content. Comparison of genotypes based on morphological traits showed that significant differences have been between genotypes in respect most assessed traits. Cluster analysis based on morphological traits classified genotypes in different four groups. Phytocemical assessment of three selected genotypes showed that anti-cancer Elatericin B content in different organs is different and maximum content of it was been in leaf organ of Bandan genotype. This research is the first report showed that anti-cancer Elatericin B in addition of fruit and leaves, in stems and root of this plant so has been found and can extract anti-cancer material from other organs of plant.
  Keywords: Citrullus colocynthis L, Elatricin B, Genotype, Phytochemistry
 • Maryam Seifi Kalhor, Sasan Aliniyaeefard * Pages 419-431
  Quality of light received by leaves influences their photosynthesis. In current study, short-term effects of blue light were investigated in Tradescantia virginiana plants that have been grown in low and high vapour pressure deficits (VPD). Exposure to blue light decreased net photosynthesis (Pn) and internal carbon dioxide (Ci) compared to the control condition (combination of red (90%) and blue (10%) lights). During exposure to blue light, Ci values of high VPD-grown plants were higher than Ci values in the plants that were grown in low VPD. While, higher stomatal conductance (gs) and transpiration rate (E) were observed in low VPD-grown plants in comparison with gs and E values in high VPD-grown plants. After 30 minutes exposure to blue light, gs and E values were increased in both VPD conditions. Instant water use efficiency was decreased due to exposure to low VPD and blue light. There were no significant differences for PSII efficiency, non-photochemical quenching (NPQ) and leaf temperature between different VPDs, while exposure to blue light caused an increase in the NPQ. In conclusion, the results obtained from current study clearly showed that although blue light improved gs, it has negative effect on Pn. Furthermore, high VPD can optimize gas exchange and water conservation without negative effect on Pn in plant.
  Keywords: photosynthesis, stomata, visible light spectrum, water use efficiency
 • Mehri Mohsenpour, Mahnaz Vafadar *, Elaheh Vatankhah, Hosein Meighani Pages 432-443
  Water mint grows widely in Northern provinces of Iran. Plant shoots and soil samples have been collected before flowering phase from four different sites, east to the west of the province including Sari, Babol, Nowshahr and Tonekabon in the spring season 2013 in three replications. Essential oil extraction was carried out by hydro distillation method with Clevenger apparatus and essential oil yield has been calculated in different localities. Isolation and identification of the essential oil components have been carried out with Gass Cromatography (GC) and GC/MS. Soil features including elements amount, acidity (pH) and electrical conductivity (EC) have been measured. Data analysis has been carried out with SAS software ver. 9.1. The results indicated that the essential oil yield based on dry plant weight was between 0.254% in Sari (east of the province) to 0.474% in Nowshahr (west of the province). The number of essential oil components showed a reverse trend in which the oil of Nowshahr consisted of the least components (26 components) and the oil of the Sari composed of the most (34 components). The most characteristic constituents of the oils were menthofuran, trans-caryophyllene, Eucalyptol, Germacrene- D and viridiflorol. The results of the soil experiments showed that decreasing of the soil pH and EC, increasing in N, P and soil organic and nutrient elements and more precipitation in the west of the province resulted in more oil yield but increasing of the soil pH and EC in the east leads to more components of the oil.
  Keywords: Environmental factors, Essential oil, Mentha aquatica L, Mazandaran
 • Shohreh Rahimi, Arezou Ghahghaei * Pages 445-453
  protein aggregates generated by different reason, cause many diseases in humans and other organisms. Finding proper ways to stabilize or prevent of protein aggregation could be important. H. sabdariffa is a good source of natural antioxidants which may protect the body from damage effeccted by free radicals. This study examined the effect of aqueous extract of H. sabdariffa on the aggregation of reduced α-lactalbumin. The chaperone properties of H. sabdariffa extract on protein aggregation were determined by measuring light scattering absorption, thioflavin T binding assay, fluorescence, and circular dichroism (CD) spectroscopy. Visible absorption spectroscopy and ThT fluorescence results shows that H. sabdariffa extract prevent protein aggregation and amyloid formation in a concentration-dependent manner. According to the results of Fluorescence Spectroscopy, H. sabdariffa extract interact with hydrophobic area of protein and inhibit aggregation. CD spectroscopy results shows that DTT caused changes in secondary structure of protein and in the presence of extract, fewer changes observed. Our finding suggests the possibility of using H. sabdariffa extract as a potential agent for inhibition of protein aggregation in various disease
  Keywords: H. sabdariffa, ?-lactalbumin, protein aggregation
 • Younes Rostamikia * Pages 454-466
  Suitable growth characteristics and resistance to pests and diseases characterized by good poplar Suitable growth characteristics and resistance to pests and diseases characterized by good poplar seedlings in nursery of seedling production play an important role in the selection of clone or species to develop and promulgate them. For this purpose, characteristics of height growth, diameter, survival rate, percentage uniformity and percentage of infection to pests and disease of 34 native and non- native poplar clones were evaluated in Ardabil nursery. The results showed that, minimum survival in native and non-native clone's P. euramericana, P.nigra, P.deltoiedes and P.alba is 83, 75, 65 and 13% respectively. It is while; in P.alba clones did not exceed survival 26%. Among the 17 clones of P.nigra, Maximum height growth (180cm) belongs to P.n.56.75. Among the clones of P.alba the highest average height growth belong to P.a.16.70 clone. Among the clones of P.deltoiedes maximum diameter and height growth belong to P.d.69.55 and among the clones of P. euramericana belong to P.e.triplo. In case of pest and disease, P.alba clones had the most resistant. Totally, non- native clones were superior that along with some native clones of P.nigra can present to produce seedling and planting in the same climate of the province.
  Keywords: Poplar, nursery, survival rate, Ardabil
 • Abdolhoseein Rezaeenejad * Pages 467-475
  This research was carried out to evaluate the effect of silicic acid on geranium responses to CaCl2 salinity stress. The experiment was done hydroponically in pots filled with sand. Experiment was laid out factorially based on a completely randomized design with five replications. Factors consisted of daily application of 0, 15 and 30 mM CaCl2 and weekly application of 0, 0.5 and 1 mM silicic acid in nutrient solution. The results showed that increasing salinity levels decreased growth characteristics including plant height, stem diameter, number of leaves per plants, leaf area, leaf, stem and total dry weight. Silicic acid especially with 1 mM concentration alleviated the stress effects and improved growth parameters, dry weight and stress tolerance index. Oil percent decreased in plants grown in 30 mM CaCl2 compared with controls while it was not affected by silicic acid. However, oil yield decreased, as CaCl2 concentration in nutrient solution increased. In all CaCl2 concentrations, application of 1 mM silicic acid increased oil yield. Overall, the results showed that high concentration of CaCl2 induced stress in geranium, and weekly application of 1 mM silicic alleviated the stress effects and increased stress tolerance index.
  Keywords: Calcium chloride, Essential oil, Salinity stress, Silicon
 • Saba Peyrov *, Javad Sosani, Hamid Jalilvand, Maryam Pirikia Pages 476-489
  This research was carried out to investigate the quantitative and qualitative characteristics of Populus deltoides in the Irrigation treatment includes drip and furrow irrigation systems. For this purpose, pure stand the planting of Populus deltoides an area of 4 ha was investigated. 160 trees in each group were selected using systematic random sampling. In the quantitative analysis, factors of diameter at breast height (d.b.h), height, basal area and volume per ha were evaluated. For qualitative analysis the two branches, Stem quality, Crown form and heighest index were evaluated.
  T-test results showed that all quantitative characteristic on two groups is statistically significant. Results showed that there were significant differences between quantitative characteristic on drip and furrow irrigation systems (ρ
  Keywords: drip irrigation, furrow irrigation, diameter at breast height (d.b.h), height
 • Ali Rostami * Pages 492-503
  The most important habitats of Myrtus communis L. in order to study habitat needs located in Tanoreh Abdanan, Zarab Zarinabad and Mort village from Chavar district in year 2013. Then variables such as crown diameter, shrub height, vitality and number of regenerations were measured by 100% inventory method in three regions. Also, three soil samples were taken from each site and pH, Electrical Conductivity (EC), Organic Carbon (OC), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Potassium (K), Bulk Density (BD) and soil texture parameters were measured in the lab. By Using the SPSS software v.16, mean comparisons of edaphic and vegetative parameters in three sites were performed. In this study, correlation analysis between different parameters was investigated and the regression model of correlated parameters was built in separate for each site. Results showed that there is a significant difference between all parameters in three sites. Also, results revealed that there is statistically a positive relation between crown diameter and shrub height. Furthermore, in Chavar site, tree regeneration has a positive relation with soil OM and K. according to obtained results, in Abdanan site, there is a negative correlation between stems height and soil pH.
  Keywords: Edaphical factors, Vegetative adjectives, habitat needs, Myrtus communis L