فهرست مطالب

زراعت و اصلاح نباتات ایران - سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی پژوهشی
 • پیمان مخلص، تورج میر محمودی*، کیوان فتوحی صفحات 1-13
  به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط آلوده به بیماری رایزومانیا منطقه میاندوآب، تعداد، 16 ژنوتیپ چغندرقند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شش تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال زراعی 95-1394 مورد آزمایش قرار گرفت، ژنوتیپ در معرض آلودگی طبیعی منطقه قرار داده شدند. در این تحقیق درصد آلودگی، شدت آلودگی، عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، سدیم، پتاسیم و ازت مضره ریشه، درصد قند خالص، عملکرد قند ناخالص، آلکالیته، درصد استحصال، عملکرد خالص و قند ملاس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ ها ازلحاظ کلیه صفات به غیر از درصد قند ناخالص، آلکالیته و درصد قند ملاس اختلاف معنی داری وجود داشت. در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه دو ژنوتیپ شماره 33538 و 33540 به ترتیب با متوسط 26/39 و 16/39 درصد بالاترین درصد آلودگی را به خود اختصاص دادند و به عنوان ژنوتیپ های حساس شناسایی شدند. کمترین مقدار آلودگی ریشه نیز به ژنوتیپ F-20680 اختصاص داشت. در این مطالعه بین ژنوتیپ شاهد مقاوم F – 20680 و ژنوتیپ های 33533 و 33551 از لحاظ درصد آلودگی، عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص اختلاف معنی دار دیده نشد، این دو ژنوتیپ برای دیگر برنامه های اصلاحی جهت مقاومت به بیماری قابل توصیه هستند. بر اساس نتایج جدول همبستگی عملکرد قند خالص با صفات عملکرد ریشه، درصد قند خالص و عملکرد قند ناخالص همبستگی مثبت و معنی دار و با صفات سدیم ریشه و ازت مضره همبستگی منفی و معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: رایزومونیا، شاخص آلودگی، چغندر قند، عملکرد قند خالص
 • سید سعید نوری نیا *، شهاب سادات صفحات 15-25
  به منظور بررسی گزینش به کمک مارکرها و همچنین شاخص تحمل به تنش خشکی (STI). 20 رقم گندم دوروم با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب کاملا تصادفی کشت، و اجزاء عملکرد محاسبه شد. در سطح مولکولی از 20 جفت آغازگر (SSR) جهت بررسی تنوع ژنتیکی بین ارقام و تعیین ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی استفاده گردید. پس از استخراج DNA و تعیین کمیت و کیفیت آن، PCR به روش Touch down صورت گرفت. در مجموع 58 آلل از 20 لوکوس شناسایی گردید. بیشترین آلل متعلق به Xgwm601 و Xbarc108با چهار آلل و کمترین آن با دو آلل متعلق به مارکرهای Xgwm413، Xgdm132، Xwmc48، Xbarc40، Xbarc121 و Xgwm375 بود. میانگین آلل تولید شده برای هر لوکوس در این تحقیق 9/2 آلل است. امتیازبندی و طول قطعات تولید شده با استفاده از نرم افزار UVDOC مشخص گردید. ماتریس تشابه، تجزیه کلاستر به روش UPGMA و نیز رسم دندروگرام همگی با استفاده از نرم افزار NTSYS انجام گرفت. معیار آماری ضریب همبستگی کوفنتیک نیز محاسبه و عدد 86% بدست آمد. دندروگرام، نشان دهنده دو کلاستر، در یک کلاستر ژنویپ های شماره یک، 2، 15، 16، 20، 13، 3، 4، 19، 8، 12، 7، 9، 5 و 14 و در کلاستر دیگر ژنوتیپ های شش، 18، 10، 17 و 11 قرار دارند. ژنوتیپ های 5 و 14 از شاخص تحمل به تنش بالاتری نسبت به سایر ارقام برخوردارند. نتایج نشان داد خصوصیت چند آللی یک پدیده کاملا متداول و معمول در مارکرهای SSR می باشد که بیانگر پیوستگی صفات یا تاثیر ژن های چند اثره می تواند باشد.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، گندم دوروم، تنش خشکی، مارکرهای SSR، گزینش به کمک مارکرها
 • علی خماری *، سعید عمرانی، علی عمرانی، خداداد مصطفوی صفحات 27-38
  مطالعه حاضر با هدف تعیین روابط میان عملکرد بوته، اجزاء عملکرد و صفات مورفولوژیک و نیز شناخت دقیق صفات موثر بر عملکرد در 32 ژنوتیپ گلرنگ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا گردید. صفات عملکرد بوته، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، زمان گلدهی، زمان رسیدگی، ارتفاع بوته و زمان گلدهی تا رسیدگی اندازه گیری و یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس موید وجود تنوع از نظر کلیه صفات مورد بررسی میان تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. ضرایب همبستگی ساده موجود میان صفات نشان داد که صفات وزن غوزه و تعداد غوزه در بوته به ترتیب با ضرایب همبستگی 85/0 و 61/0، در سطح احتمال 1 درصد رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد بوته داشتند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، صفات وزن غوزه و تعداد غوزه در بوته مجموعا 60/75 درصد از تغییرات عملکرد بوته را تبیین کردند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیش ترین اثر مستقیم و مثبت مربوط به صفت وزن غوزه (104/1r=) می باشد. تعداد غوزه در بوته بیش ترین اثر غیر مستقیم (916/0r=) را بر عملکرد بوته از طریق وزن غوزه داشت. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان اظهار نمود که با اصلاح صفات وزن غوزه و تعداد غوزه در بوته امکان دست یابی به عملکرد دانه مطلوب و قابل توجه در ژنوتیپ های گلرنگ میسر خواهد شد.
  کلیدواژگان: لرنگ، ضرایب همبستگی، تجزیه رگرسیون گام به گام، تجزیه علیت
 • سید سعید سیاحی*، فاطمه کمائی صفحات 39-49
  جهت ارزیابی ارقام مختلف گندم نان به تنش گرمای آخر فصل، آزمایشی زراعی در منطقه ویس واقع در 10 کیلومتری شرق اهواز به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. فاکتور های اصلی این آزمایش شامل تاریخ کاشت مطلوب(15 آذرماه) و تاخیر کاشت(20 دی ماه) و فاکتور فرعی این آزمایش، ژنوتیپ (38 عدد) در نظر گرفته شد. تاریخ کاشت تاخیری به شکلی در نظر گرفته شد که گیاه با تنش گرمای آخر فصل مواجه شود. در این ازمایش عملکرد و اجزاء عملکرد، همچنین شاخص تحمل به تنش (STI) از طریق رابطه فرناندز به عنوان معیار برای سنجش تحمل به تنش گرمای آخر فصل، در 38 ژنوتیپ برآورد شد. ارقام چمران، بیات، و نیز اروند دارای بالاترین STIدر میان 38 ژنوتیپ مورد مطالعه بودند. ارقام چمران، بیات، اروند، ویریناک، فلات و S-78-11 ژنوتیپ های متحمل به تنش گرمایی نام گرفتند. سایر ژنوتیپ ها با توجه به شاخص های تحمل به تنش برآورد شده و نتایج گزارش های پیشین، ژنوتیپ های حساس نامیده شدند. در مجموع، در شرایط منطقه خوزستان، اگر انتخاب ارقام مناسب و امکان عملیات زراعی مطلوب صورت گیرد، می توان با کشت ارقام متحمل به تنش گرمایی، ضمن حفظ عملکرد بالا، پایداری تولید را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: ارقام گندم نان، تنش گرمایی، شاخص تحمل به تنش گرمایی، عملکرد و اجزا، عملکرد
 • معروف خلیلی*، ریحانه اسدی، محمد علی ابراهیمی صفحات 51-61
  به منظور بررسی ارتباط بین زیر واحدهای گلیادین با صفات کیفی دانه، تعداد 30 رقم و لاین گندم نان در شرایط تنش کم آبی انتهای فصل کشت و بررسی شدند. تنوع پروتئین های گلیادین به روش الکتروفورز پلی اکریلامید گرادیان اسیدی (A-PAGE) انجام شد. تعداد باندهای مشاهده شده برای ارقام شامل 1-5 زیر واحد α، 1-5 زیر واحد ß، 3-8 زیر واحد γ و 3-6 زیر واحد ω بود. در بین زیر واحدهای α بالاترین درصد فراوانی به آلل α1 و α3، در بین زیر واحدهای ß گلیادین بالاترین درصد فراوانی به آلل ß4، در بین زیر واحدهای γ گلیادین به زیر واحد γ1 و γ5 و در بین زیر واحدهای زیر واحد ω گلیادین بیشترین فراوانی به آلل های ω5 و ω6 اختصاص داشت. رابطه بین درصد پروتئین دانه با زیر واحد 2α، عدد زلنی با زیر واحدهای 3ß وß ، عدد سختی بذر با زیر واحدهای 2α و 8γ و وزن هزار دانه با 5γ مثبت و معنی دار بود. همچنین، بین درصد جذب آب و دو زیر واحد گلیادین5γ و 5ω همبستگی منفی و معنی دار مشاهده شد. بر اساس نتایج جدول تجزیه رگرسیون گام به گام، بین آلل های 2α، 2ß و 5α و درصد پروتئین دانه، آلل 4ß و عدد زلنی، آلل 2α و میزان سختی دانه، آلل 5γ و نشاسته و 5ω و میزان جذب آب آرد و وزن هزار دانه و آلل 5γ زیر واحد گلیادین ارتباط معنی دار دیده شد. زیرواحدهای فوق، می توانند به عنوان مارکرهای بیوشیمیایی ما را جهت به دست آوردن نتاج با کیفیت نانوایی بالا یاری دهند
  کلیدواژگان: گندم نان، تنوع ژنتیکی، زیر واحدهای گلیادین، صفات کیفی
 • زینب تقی زاده، حسین صبوری*، حسین علی فلاحی، احمد رضا دادرس، عبدالرحیم تقی زاده صفحات 63-76
  این پژوهش به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت و رقم مناسب گندم با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE بای پلات در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در سال 1393 انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 1، 15، 29 دی و 11 بهمن به عنوان عامل اصلی و هشت رقم اکبری، ارگ، سیستان، سوپرهد، بم، گنبد، مروارید و N-87-20 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی شامل: تعداد کل سنبله، طول سنبله، تعداد دانه یک سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، عملکرد دانه و وزن هزار دانه اندازه گیری شدند. اثر تاریخ کاشت بر صفات مورد بررسی معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر صفات مورد بررسی به استثنای وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه معنی دار بود. نتایج بدست آمده از بررسی همزمان عملکرد و پایداری ارقام با استفاده از بای پلات و مقایسه میانگین بین ارقام و تاریخ کاشت های مختلف نشان داد که رقم گنبد بالاترین عملکرد و بیشترین پایداری را داشت. ارقام مروارید و N-87-20 به ترتیب با متوسط عملکرد 6/2684 و 1/2761 کیلوگرم در هکتار بعد از رقم گنبد بیشترین عملکرد را داشتند ولی پایداری کمی را نشان دادند. بررسی ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه نیز نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با تعداد کل سنبله و وزن دانه در سنبله وجود داشت. بنابراین کشت رقم گنبد در تاریخ یک دی برای شرایط آب و هوایی گنبد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: جزای عملکرد، تاریخ کاشت، پایداری عملکرد، رقم ایده آل، گندم
 • صلاح الدین مرادی، سید اسماعیل وحدانی*، لیلا جهانبان صفحات 77-88
  به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و خیار بر علف های هرز، پروژه تحقیقاتی در سال 1392 در مزرعه کنترل شده در دانشگاه پیام نور مرکز مریوان (استان کردستان) انجام شد. تیمارهای اصلی پژوهش شامل دو تیمار (وجین و عدم وجین) و تیمارهای فرعی شامل 6 تیمار 100% ذرت، 100% خیار، 100% ذرت + 100% خیار، %50 خیار + 100% ذرت، 50% ذرت + 100% خیار و 50% ذرت + 50% خیار بود. پس از آماده سازی زمین مطابق با الگوهای ترکیب های مختلف کشت، در زمان مناسب کاشت صورت گرفت. در تیمارهای وجین، علف های هرز به صورت مکانیکی از کرت های تعیین شده حذف شدند. در زمان برداشت ذرت و خیار نسبت برابری زمین(LER)، تشعشعات فعال فتوسنتزی (PAR) و زیست توده خشک آنها اندازه گیری شد. پس از برداشت ذرت فاکتورهای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف ترکیب کاشت بر عملکرد دانه ذرت تاثیر معنی داری نداشت. تاثیر تیمارهای مختلف وجینی و ترکیب های مختلف کاشت بر LER ذرت و خیار معنی دار نبود. از طرفی تاثیر وجین و ترکیب های مختلف کشت بر وزن خشک علف های هرز معنی دار بود. بیشترین مقدار وزن خشک علف های هرز در تیمارهای 100 درصد خیار و بدون وجین بدست آمد و کمترین وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمار 100 درصد خیار+ 100 درصد ذرت و با وجین بود. به طور کلی کمترین میزان PAR مربوط به کشت خالص(ذرت)، و بیشترین میزان PAR مربوط به کشت مخلوط (ذرت و خیار) بود.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، علف های هرز، خیار، ذرت، عملکرد
 • علی اکبر غلامی*، علیرضا تاری نژاد صفحات 89-102
  در این تحقیق قابلیت کالوس زایی و باززایی چهار لاین گندم به نام های C-D-4، C-D-6، C-D-8، C-D-9 و سه رقم جو به نام-های (افضل، والفجر و کویر) از روی ریزنمونه های جنین بالغ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای کالوس زایی گندم از محیط کشت ML1G1 حاوی سه سطح از تنظیم کننده رشدی 2، 4-D و برای باززایی از محیط کشت ML1R3 حاوی سه سطح تنظیم کننده رشدی Kin و BAP استفاده شد. برای کالوس زایی جو از محیط کشت ML1G1 حاوی سه سطح تنظیم کننده رشد 2، 4-D و برای باززایی از محیط کشت ML1R3حاوی سطوح مختلف تنظیم کننده رشد BAPو Kin استفاده شد. ارزیابی کالوس زایی ارقام مختلف گندم، نشان داد که بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به لاین C-D-9 (55/79%( و همچنین در سطوح مختلف تنظیم کننده رشد توفوردی بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به سطح 4/2 میلی گرم در لیتر (77/58%) بود. ارزیابی باززایی ارقام گندم، نشان داد که بیشترین میزان باز زایی مربوط به لاین C-D-9 (66/20%( و همچنین در محیط های کشت متفاوت بیشترین میزان باز زایی مربوط به محیط کشت 2 میلی گرم در لیتر Kin (22/27%) بود. نتایج ارزیابی کالوس زایی ارقام مختلف جو، نشان داد که بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به رقم افضل (33/65%( و همچنین در سطوح مختلف تنظیم کننده رشد توفوردی بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به سطح 5/3 میلی گرم در لیتر (66/50%) بود. بیشترین میزان باز-زایی مربوط به رقم افضل (55/13%( و همچنین در محیط های کشت متفاوت بیشترین میزان باز زایی مربوط به محیط کشت 2 میلی گرم در لیتر BAP (20%) بود.
  کلیدواژگان: جو، گندم، جنین بالغ، کال زایی، باززایی
|
 • Peyman Mokhles, Tutaj Mir Mahmodi *, Keywan Fotohi Pages 1-13
  In order to evaluate quantitative and qualitative characteristics of different genotypes of sugar beet to rhizomania disease in Miandoab conditions 16 sugar beet genotype were ovulated in Agriculture research center in Miandoab during the 2014-2015 seasons. Experiment design was randomize bloke with six replications. Genotypes were exposed to natural infection area. In this experiment trait such growth rate, uniformity of roots, yellowing score, infection rates, severity rates, root yield, sugar content, sodium, potassium and amino nitrogen roots, white sugar content, sugar yield, alkaline, coffenetic of sugar extractions, white sugar yield and molasses content were measured. The results showed that between genotypes for all traits except for sugar percentage, alkaline and molasses was a significant difference. Result of means compare revealed genotype number of 33538 and 33540 showed high infection percent compare with other genotypes by average of 39.26 and 39.16 percent, furthermore genotype of F-20680 showed lowest of infection. In this study, there was no significant difference between the resistant genotypes of F-20680 with 33533 and 33551 genotypes in terms of infection rates, root yield, sugar yield and white sugar content. Therefore these two genotypes are recommended for other disease-breeding programs. Finally white sugar yield had positive and significant correlation with root uniform, root yield and white sugar and cougar yield and had negative and significant correlation with Sodium and alpha-amine.
  Keywords: Rizomonia, root infection index, sugar, white sugar yield
 • Seyed Saeed Noorinia *, Shahab Sadat Pages 15-25
  To evaluated of efficiency of selection by markers (MAS). 20 genotypes durum wheat was conducted as a split plot design in randomized complete block are planted and yield components calculated. Also in molecular level of 20 pair starter (SSR) to study genetic diversity between varieties and determine genotypes tolerant to drought stress was used. After extraction of DNA and appointment that quantity and quality polymerase chain reaction took place in the touch down method. In total 58 allele of the 20 locus was detected. The largest allele detected belonged to the Xgwm610, and Xbarc108 with 4 allele and the lowest with 2 allele was reserved markers Xgwm413, Xgdm132, Xwmc48, Xbarc40, Xbarc121, Xgwm375. Average allele produced for each locus in this research is 2/9. Rating and length of the parts produced using the software UVDOC was specified. Similarity matrix, the cluster analysis in UPMMA method and draw dendrogram using NTSYS software took. Standard correlation coefficient of cophentic calculated and the number of 0/86 was obtained. Dendrogram represent 2 cluster of quite distinct. In one cluster the number of genotypes 1, 2, 15, 16, 20, 13, 3, 4, 19, 8, 12, 7, 9, 5, 14 and in another cluster the number of 6, 18, 10, 17, 11 are placed. Genotypes of 5 and 14 of higher stress tolerance index than other varieties. The result showed multiple allele trait a phenomenon quite usual and common in markers (SSR) continuity of trait or could be effect of the multiple genes.
  Keywords: genetic diversity, durum wheat, drought stress, SSR markers, marker assisted selection
 • Ali Khomari *, Saeed Omrani, Ali Omrani, Khodadad Mostafavi Pages 27-38
  In this study, 32 safflower genotypes in a randomized complete block design with three replications at the Research Farm of Islamic Azad University, Karaj Branch. Plant yield, 1000-seed weight, number of branches, number of bolls per plant, boll weight, flowering time, seedling time, plant height and flowering time were measured and recorded.
  Results And Discussion
  The results of variance analysis confirmed the diversity of all studied traits among all genotypes studied. The simple correlation coefficients among the traits showed that the weight of the boll and the number of bolls per plant had a positive and significant correlation with plant yield with correlation coefficients of 0.85 and 0.61 respectively at 1% probability level. Based on the results of stepwise regression analysis, the weight of the boll weight and the number of bolls per plant were 75.60% of the variation in plant yield. The results of causal analysis indicated that the most direct and positive effects were related to the weight of the boll weight (1.104). The number of boll/bush had the most indirect effect (0.916) on plant yield through boll weights.
  Keywords: Safflower, Correlation coefficients, stepwise regression analysis, causality analysis
 • Seyed Saeed Sayahi *, Fatemeh Komaei Pages 39-49
  To evaluate different bread wheat cultivar in the Heat of the end of the season, agricultural experiment in the veys area 10 km East of Ahvaz, split plot in randomized complete design with 4 repeat was conducted. The main factor of this experiment include, good planting date (15 azarmah) and delay the planting (20 deymah) and the sub factor of this test, genotypes (38 pcs) where considered.Delay Planting date was considered the plant will end with the heat of season. In this experiment yield and yield component, the STI tolerance index was also estimated by Fernandez as a criterion for measuring end-season heat stress tolerance in 38 genotypes. Varieties of Chamran, bayat, and also Arvand Rud has the highest STI in among 38 genotypes to studied. Varieties of Chamran, bayat, Arvand Rud, virginia, plateau and-78-11 genotypes bearing the name of thermal stress. Other genotypes where evaluated according to stress tolerance index and previous report result sensitive genotypes were called. Totally in Khuzestan provinceIf the selection of suitable varieties and possibility of optimal agriculture processing are carried out. Can be cultivated with tolerance varieties, while maintaining high performance, it improves the sustainability of production.
  Keywords: bread wheat varieties, heat stress, stress tolerance index, yield, yield component
 • Marouf Khalili *, Rehane Asadi, Mohammad Ali Ebrahimi Pages 51-61
  In order to investigating the relationship between gliadin sub-units and grain quality traits in wheat, 30 varieties and lines of wheat were evaluated in terms of allelic variation at the loci controlling Gliadin protein by Polyacrylamide gradient gel electrophoresis (A-PAGE). In this study number of bands observed in the varieties included 1-5 bands for α subunit, 1-5 bands for ß subunit, 3-8 bands for γ and 3-6 bands for ω subunit. Among α subunit allele’s α1 and α3, between ß subunits alleles’ß4, among γ subunit alleles of γ1 and γ5 and between ω subunits alleles of ω5 and ω6 showed the highest percentage of frequency. Percentage of protein with α2 allele, zeleny number with ß3 and ß4 alleles, hardness number with α2 and γ8, and thousand kernel with ω5 and γ5 had positive and significant correlations, while amount of water absorption showed negative and significant correlations whit γ5. Based on the stepwise regression analysis, between alleles α2, ß2 and α5 with protein content, allele ß4 and zeleny number, allele α2 and hardness alleles, γ5 with starch and ω5 with flour water absorption rate and thousand kernels with γ5 alleles statistically significant relationship was found. So the above subcultures can help as biochemical markers for high quality baker's progeny
  Keywords: Bread wheat, genetic diversity, Gliadin subunits, Quality traits
 • Zeinab Taghizadeh, Hossein Sabouri *, Hossein Ali Fallahi, Ahmad Reza Dadras, Abdolrahim Taghizadeh Pages 63-76
  The current study was conducted to evaluate determination of best cultivars and planting date of wheat (Triticom aestivum L.) using GGE biplot method in the research field of Faculty of Agriculture, University of Gonbad Kavous in 2013. The experiment was carried out in split-plot base on randomized complete block design in three replications. Sowing dates of January 15 and 29 and February 11 assigned in main plots and cultivars including Akbari, Arge, Sistan, Superheah, Bam, Gonbad, Morvareed and N-87-20 in sub plots. The traits of number of total spike, spike length, number of grains in spike, weight of grains in spike, number of spikelets in spike, grain yield and thousand grain weight were measured. The effect of planting dates was significant on studied traits. The interaction of planting date in cultivars was significant on all studied traits but weight of grains in spike and 1000 seed weight. The result of biplot and Mean comparison of cultivars and different planting deta showed that Gonbad had the highest yield and stability. Morvareed and N-87-20 with 2684.6 and 2761.1 yield respectively after gonbad had the highest yield but showed little stability. Correlation coefficients showed positive and significant correlation between grain yield with number of total spike and weight of grains in spike. Therefore, planting of Gonbad cultivar of on January 1 is recommending in Gonbad Kavous region climate condition.
  Keywords: planting date, wheat, yield components, yield stability, ideal cultivar
 • Salahedin Moradi, Sayed Esmail Vahdani *, Leyla Jahanban Pages 77-88
  In order to investigate the effect of intercropping corn and cucumber on weeds, a research project was carried out in a controlled field at Payame Noor University in Marivan (Kurdistan province) in 2013.The main plots consisted of two treatments (weeding and control) and sub-treatments including six treatments, i.e. 100% corn, 100% cucumber, 100% corn 100% cucumber, 50% cucumber 100% corn, 50% corn 100% cucumber and 50% corn 50% cucumber. After the preparation of the land in accordance with the patterns of different combinations of cultivation, was taken at the appropriate time.In weeding treatments, weeds were mechanically removed from the designated plots. In the time of harvesting of corn and cucumber, the land equity ratio (LER), photosynthetic active radiation (PAR) and dry biomass were measured. After corn harvesting, grain yield, biological yield and harvest index were calculated.The results showed that the effect of different planting treatments on grain yield was not significant. The effect of different weeding treatments and different planting combinations on corn and cucumber LER was not significant.On the other hand, the effect of weeding and different planting combinations on dry weight of weeds was significant.The highest dry weight of weeds was obtained in no weeding and 100% cucumber treatments, and the lowest dry weight of weeds was related to 100% cucumber, 100% corn and hand-weeding treatment.In general, PAR was the lowest for pure crop (corn), and the highest PAR was for mixed crops (corn and cucumber).
  Keywords: Intercropping, Weeds, Cucumber, Maize, Yield
 • Ali Akbar Gholami *, Alireza Tarinejad Pages 89-102
  In this research, the ability of callus and regeneration of four wheat lines, CD-4, CD-6, CD-8, CD-9 and three barley cultivars (Afzal, Valfajr and Kavir) from adult fetal specimens Evaluated. For wheat callus induction, ML1G1 medium containing three levels of growth regulator 2, 4-D was used to regenerate the ML1R3 medium containing three levels of Kin and BAP growth regulators. For callus induction, ML1G1 medium containing three levels of growth regulator 2, 4-D was used for regeneration of ML1R3 medium containing different levels of BAP and Kin growth regulator. The callus evaluation of different wheat varieties showed that the highest amount of callus related to the CD-9 (79.55%) line and also at different levels of the Thorrod growth regulator had the highest level of callus induction 2.4 mg / L( 77/58%). Evaluation of regeneration of wheat cultivars showed that the highest reproductive rate related to CD-9 line (20.66%), as well as in different culture media, had the highest regeneration rate of 2 mg / L Kin Kinseed medium (27.22% ) Was. The results of callus evaluation of different barley varieties showed that the highest amount of callus induction related to Afzal cultivar (65.33%), as well as at different levels of Growth regulator, had the highest level of callus induction related to 3.5 mg / L (66 / 50%). The highest regeneration rate of Afzal cultivar (13.55%) and also in different culture media had the highest reproduction rate of 2 mg / L BAP (20%).
  Keywords: barley, wheat, mature embryo, callus, regeneration