فهرست مطالب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1396)

پژوهشنامه مذاهب اسلامی
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طوبی کرمانی، صبیحه نباتی * صفحات 5-22
  بررسی ماهیت ساختار امت واحده شامل اهداف و ویژگی های آن مبتنی بر رویکرد غایت شناسانه در نگاه نظام مند یکپارچه با بهره گیری از آیات قرآنی و روش توصیفی تحلیلی مد نظر این نوشتار است. برای تحقق این منظور متن مقاله با مبحث نظریه سیستم ها به عنوان نوعی روش شناسی علمی و نگرش به جهان آغاز شده که بر پایه به کارگیری رویکرد سیستمی انجام می گیرد، و کوشیده ایم بحث به گونه ای پیش رود که به تبیین تفکر سیستمی بینجامد. پس از آن، ساختار مطلوب امت واحده مبتنی بر رویکرد فوق، به عنوان تفکر سیستمی الاهی تبیین شده است. وجود تفکر سیستمی در اسلام و آموزه های جهان شمول آن تامین کننده عالی ترین غایات و ضامن سلامت و پویایی امت واحده است؛ چراکه شاکله غایی ساختار امت واحده در مسیر نهایی طبق وعده قرآنی، قرب الی الله است که برای همه دوران ها، زمینه ساز اصلی برخورداری انسان ها از حیات طیبه دنیوی و اخروی است.
  کلیدواژگان: تفکر سیستمی، امت واحده، رویکرد غایت شناسانه، حیات طیبه
 • علی فتحی * صفحات 23-42
  جریان سلفی در درون خود طیف های گوناگونی را در بر می گیرد که در این میان جریان سلفی افراطی با شعار پیروی از سلف، همواره با تفسیر ظاهری از قرآن و سنت، اقدامات ناسنجیده خود را به نام دین توجیه می کند. ظاهرگرایی، به معنای اعتبار هر گونه تفسیر ظاهری و انکار تاویل های عقلایی، افراطی است و پذیرفتنی نیست. ظاهرگرایی سلفی، هرچند بیشتر در خصوص آیات متشابه و آیات صفات الهی نمود داشته است، ولی به تدریج و با تلاش رهبران فکری آن جریان، به ویژه ابن تیمیه، به عنوان عنصر کلیدی جریان سلفی افراطی در آمده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه و بررسی آثار تفسیری مفسران برجسته این جریان، از جمله ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، شنقیطی و ابن عثیمین به این نتیجه می رسد که انکار تاویل ضابطه مند، نفی کاربردهای مجازی در قرآن کریم و به طور کلی نادیده گرفتن نقش عقل در فهم قرآن، از جمله عناصر بسیار مهم ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر متون دینی، به ویژه قرآن کریم، است.
  کلیدواژگان: ظاهرگرایی، سلفیه افراطی، تفسیر سلفی، نفی تاویل، انکار مجاز، نفی نقش عقل
 • محمدحسن محمدی مظفر، حسین نعیم آبادی * صفحات 43-62
  این مقاله، جایگاه معرفت اضطراری متناظر به نظام جامع، به هم پیوسته و مستقل کلام امامیه نخستین را بررسی می کند. بدین منظور با هدف دست یابی به مولفه های لازم برای پیداکردن پارادایم و الگوی مستقل فکری در میان امامیه دوران حضور، که آنان را از عالمان عصر خود، شامل معتزله و اصحاب حدیث، و همچنین از اندیشمندان دوره های متاخر متمایز می کند، از روش تحلیل تاریخی بر مبنای منابع حدیثی، کلامی و تاریخی استفاده شد. به نظر می رسد معرفت اضطراری در کنار فعل الاهی، عقل و وحی و مسئله حقیقت انسان و در ارتباطی نظام مند و منطقی با این اندیشه ها، بخش مهمی از جورچین کلام امامیه نخستین را به خود اختصاص داده است. معرفت نیز مانند همه امور دیگر جایگاهی امر بین الامرینی دارد. ارتباط درونی ای همچون ارتباط عقل و وحی دارد، و در نهایت اینکه می تواند در تلازم با دیدگاه های مختلف درباره حقیقت انسان باشد. بنابراین، معرفت اضطراری، هم به مثابه عامل موثر در تثبیت و هم بخشی از دانشی تثبیت شده و پارادایمیک محسوب می شود.
  کلیدواژگان: معرفت اضطراری، امامیه نخستین، معتزله، اصحاب حدیث، پارادایم
 • اصغر سلیمی نوه *، مریم پوررضاقلی صفحات 63-83
  یکی از روش های بسیار مفید و موثر تربیت، نزد مربیان تعلیم و تربیت و اندیشمندان مسلمان، محبت و مهرورزی است. ابن مسکویه و ابن حزم دو اندیشمند هم عصر قرن چهارم هجری، در فلسفه تعلیم و تربیت خود با نگاهی روان شناختی ماهیت، انواع، مراتب و مولفه های مربوط به محبت را تحلیل کرده اند. در اندیشه اخلاقی ابن مسکویه، اصل محبت عنوان عامی برای بیان استعداد ذاتی بشر در ارتباط و همبستگی معرفی شده است. دوستی، رنگ اجتماعی دارد و از فروع عدالت و برتر از آن شمرده می شود. هر دو اندیشمند با اینکه قائل به مراتب و انواع گوناگون محبت و حالات نفسانی محب هستند اما تفاوت هایی نیز در این بحث دارند؛ از جمله اینکه ابن مسکویه از برترین مرتبه محبت با عنوان «عشق» یاد کرده که مخصوص خداوند و حاصل افاضه و القای الاهی است. اما ابن حزم برترین محبت را اگرچه با عنوان «عشق» یاد کرده که با مرگ فنا می پذیرد، اما آن را «این سویی» و از نوع محبت محبت کنندگان در راه خدای متعال می داند. به عبارت دیگر، عشق نزد ابن مسکویه «آن سویی» است، اما نزد ابن حزم «این سویی».
  کلیدواژگان: محبت، مهرورزی، عشق، تعلیم و تربیت، ابن مسکویه، ابن حزم
 • سید حمید جزایری، عبدالصمد علی آبادی * صفحات 85-106
  به منظور توسعه مسعی، به دلیل محدودبودن مکان سعی، طبقات فوقانی و تحتانی در آن احداث شده است. این اقدام موجب ایجاد پرسش از مشروعیت سعی در مقادیر توسعه یافته شده که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش، پاسخ داده می شود. طبقات فوقانی دو صورت دارد: گاه طبقات پایین تر از دو کوه صفا و مروه است و گاه بالاتر از آن. اگر طبقات پایین تر از دو کوه صفا و مروه باشد، بنا بر نظر بیشتر فقها سعی از این طبقات جایز است. اما اگر طبقات بالاتر از صفا و مروه باشد، فقها در حکم آن اختلاف دارند. در این باره پنج قول از فقهای فریقین نقل شده است: 1. سعی از این طبقات صحیح است؛ 2. سعی بر روی این طبقات صحیح نیست؛ 3. سعی بر روی این طبقات در صورت ازدحام شدید جمعیت جایز است؛ 4. احتیاط است، به این صورت که علاوه بر سعی از روی طبقات، باید نائب بگیرد تا از روی طبقه همکف سعی به جای آورد؛ 5. توقف در حکم این مسئله. از میان این اقوال، قول سوم صحیح به نظر می رسد. طبقه زیرین نیز چون بین الجبلین است، سعی در آن بنا بر نظر بیشتر فقها صحیح است. تحقیق حاضر با تتبع در منابع مذاهب، به اقوال و ادله آنها می پردازد.
  کلیدواژگان: صفا، مروه، سعی، مسعی، سعی در طبقات فوقانی و تحتانی، مذاهب اسلامی
 • حبیب حاتمی کنکبود * صفحات 107-128
  جنبش بزرگ اخوان المسلمین با مبانی اندیشه سیاسی اهل سنت، که برخاسته از تعلیم و تفکر بنیان گذارش، حسن البنا، است، یکی از جریان های سلفی معتدل است که آرا و اندیشه های خاصی دارد. هرچند از لحاظ اعتقادی خود را سلفی معرفی می کند و دارای مبانی کلامی سلفیه است، اما معرفت شناسی اش در جهات مختلفی متفاوت با سایر جنبش های سلفیه است و همین باعث جدایی سلفیه اخوانی از آنها می شود. به همین دلیل فعالیت ها و رویکردهای آنان نقش تاثیرگذاری در موفقیت یا شکست تلاش های تقریبی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مبانی معرفت شناختی این جنبش را معرفی می کند. در معرفت شناسی، ابزار شناخت نزد ایشان محدود به نقل نیست بلکه فطرت، حس و تجربه، عقل، و کشف و شهود را نیز معتبر می دانند و برای هر کدام از منابع شناخت ارزش معینی قائل اند که ادله مقبول در عقلیات وجود دلایل نظری ضروری است؛ در حسیات، امور تجربه پذیر است؛ و در امور نقلی، نقل به روایت صحیح.
  کلیدواژگان: اخوان المسلمین، سلفیه، معرفت شناسی، عقل، نقل، کشف و شهود، تجربه
 • مرتضی ذبیح اللهی *، مهدی فرمانیان صفحات 129-150
  رهبران القاعده شیوه حکومتی را که بر اساس دموکراسی و رای اکثریت باشد کفر و ارتداد می دانند و از آن به بدعت عصر جدید یاد می کنند. به اعتقاد القاعده، حکام اسلامی با فریبی که از استعمار خورده اند درصدد اجرای الگوی سیاسی و منهج فکری غربیان در کشورهای اسلامی هستند. آنان مسائلی همچون تعدد احزاب سیاسی را با استناد به «إن فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا» و تفسیر «شیعا» به احزاب قائلان به تعدد احزاب سیاسی را تابعان سنت فرعون دانسته اند. در منابع القاعده، پیامدهای منفی مهم دموکراسی عبارت اند از: سیادت نداشتن خالق (خداوند) و پذیرفتن سیادت مخلوق بر مخلوق، پنهان شدن حاکمیت الاهی و جایگزین شدن حاکمیت بشر بر بشر (طاغوت)، مخفی شدن ولایت (محبت) الاهی و برائت از دشمنان خداوند و نیز تساوی بین فاسق ترین و فاجرترین افراد با متقین و صالح ترین مردم در تعیین سرنوشت حکومت اسلامی. با نگاهی به جایگاه دموکراسی در نزد برخی از متفکران جهان غرب در نقد اندیشه فوق می توان گفت القاعده دموکراسی را به مثابه مکتبی اعتقادی دانسته است، حال آنکه مقصود از دموکراسی روشی برای اداره حکومت اسلامی است؛ و به تعبیر دیگر، همان نهاد شورا است که از ضمانت اجرایی محکم و متقنی برخوردار خواهد بود که در تفکر اسلامی نیز جایگاهی دارد و می توان با برخی تغییرات، ساز و کار و روش حکومتی را با اسلام انطباق داد.
  کلیدواژگان: القاعده، دموکراسی، حکومت اسلامی، شورا، احزاب
 • محمد رودگر * صفحات 151-174
  خراسان به دلایلی چون دوری از مرکز خلافت، همواره مرکز تصوف بوده است، چنان که شیعیان و معارضان سیاسی نیز به آن توجه داشته اند. تصوفی که امروزه از آن یاد می شود، حاصل واکنش های مکتب خراسان در برابر ابن عربی و شارحانش، چه در سلوک و چه در نظر (وحدت وجود)، است. نوع سلوک مشایخ خراسان در اندیشه های نظری ایشان تاثیرگذار بوده است. از این رهگذر، تفاوت هایی مبنایی و اساسی بین خود و مکتب ابن عربی می یافتند. پیدایش روش «وجه خاص» پس از روش «سلوک شطار» فقط با بررسی این گونه از تفاوت ها توجیه پذیر خواهد بود. دیگر وجوه افتراق، در برابر تفاوت های چشمگیر نظری و سلوکی، رنگ می بازند و در نتیجه، بر عمق مخالفت های ابتدایی عرفان خراسان با ابن عربی و شارحان افزوده می شود. برای نشان دادن تفاوت ها در حوزه سلوک، در این پژوهش ابتدا سلوک در عرفان خراسان و آنگاه سلوک در مکتب ابن عربی بررسی و مقایسه شده است. ثمره این مقایسه، رخ نمودن تفاوت هایی است که علی رغم غلبه قاطع عرفان نظری ابن عربی، تشخص و استقلال مکتب خراسان را دست کم در ساحت سلوکی ثابت می کند.
  کلیدواژگان: عرفان خراسان، مکتب ابن عربي، عرفان عملي، وجه خاص، شطار
|
 • Touba Kermani, Sabeeha Nabaty * Pages 5-22
  This paper is to investigate the structure of the United Ummah, including its objectives and characteristics based on a teleological approach in a unified systematic perspective. This is done through a descriptive and analytical method and by using Qur’anic verses. To this end, this paper employs the systematic ideology and looks into the United Ummah in the light of this approach. Hence the goals of organizing the United Ummah receive special attention in the selection of structural features. The existence of systematic ideology in Islam and its universal teachings lead to the highest goals and ensure the health and dynamism of Islamic United Ummah. According to the Quran promise, the final formation of the structure of the unified Ummah in its path is proximity to Allah which is the foundation of an honorable life in this world and the hereafter in all the times.
  Keywords: Islamic Ummah, systematic ideology, United Ummah, teleological approach, honorable life
 • Ali Fathi * Pages 23-42
  The Salafism movement within itself includes a variety of trends. In the meantime, the extremist Salafism movement, with the slogan of following the predecessors, always justifies its unbridled actions in the name of religion, with a formalistic interpretation of the Quran and Sunnah. Formalism under the meaning of authentication of formal interpretation and denial of rational esoteric interpretation (ta’wil) is extremist and unacceptable in itself. Salafi formalism albeit more represented in Mutashabeh (allegorical) verses and verses of Divine Attributes, gradually and with the efforts of its intellectual leaders, especially Ibn Taymiyyah, it has become a key element of the extremist Salafi movement. This research by using a descriptive and analytical method, and studying the interpretative works of the great commentators of this movement including Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shanghiti and Ibn al Uthaymeen concludes that the denial of the consistent interpretation, the refusal of figurative applications in the Holy Quran and, in general, ignoring the role of reason in understanding the Quran, are the most important elements of fundamental Salafi formalism in the interpretation of religious texts, particularly the Holy Quran.
  Keywords: Formalism, Fundamental Salafism, Salafi interpretation, Rejection of esoteric interpretation (tawil), Denial of figurative meaning, Refusal of the role of reason
 • Mohammad Hassan Mohammadi Mozaffar, Hossein Naeim Abadi * Pages 43-62
  This paper examines the status of emergency Knowledge (Ma’rifati Idhtirari) which corresponds to the comprehensive, contiguous, and independent Shiite theology system. In this essay, the historical analysis based on narrative, theological, and historical sources is used to identify the necessary components for a paradigm and independent model of thought among early Imamyyah, which distinguish them from their contemporary scholars (-Mu’tazila- Ašhāb al-Ḥadith) and the thinkers in the later eras. It seems that the Emergency knowledge along with the action of God (Fi’l al-Ilahi), Intellect and Revelation, and the nature of Human, and tthrough the systematic and logical relation with these thoughts constitute the significant part of Early Imamyyah theology puzzle. Actually, the knowledge, just like all other things, has an al-Amr Bain al-Amrain situation, it also has an internal relation like the relation between intellect and revelation, and eventually it can be in a concomitance with ideas regarding the nature of human. Therefore, Emergency knowledge is considered both as an important factor in the stabilization of the paradigm and as a part of an established and paradigmatic knowledge.
  Keywords: Emergency Knowledge, Early Imamyyah, Mutazila, A???b al ?adith, paradigm
 • Asghar Salimi Naveh *, Maryam Pourreza Qoli Pages 63-83
  One of the most beneficial and effective ways for the teacher trainers and Muslim scholars is the affection and kindness. Ibn Miskawayh and Ibn-Hazm, two contemporary thinkers of the fourth century, in their philosophy of education, have psychologically analyzed the nature, types, dimensions and components of kindness. In the moral thought of Ibn Miskawayh, the principle of affection is introduced as a general title for the expression of the inherent human talent in having communication and solidarity of individuals. Friendship has a social color and is a branch of justice and superior to it. Both thinkers, in spite of believing in various degrees and kinds of affection and emotional states of lover, differ over this issue: Ibn-Miskawayh has referred to the highest affection order as “love”, which is just for God and the result of divine indulgence. On the other hand, although Ibn Hazm mentions the supreme affection as "love", which perishes with death, he considers it “terrestrial” and views it as a type of love of those who love just for the sake of the glorious God. In other words, love for Ibn Miskawayh is “terrestrial” while for Ibn-Hazm it is “celestial.”
  Keywords: affection, kindness, love, Education, Ibn, Hazm, Ibn, Miskawayh
 • Seyyed Hamid Jazayeri, Abdolsamad Aliabadi * Pages 85-106
  In order to expand the limited space of the place of running, some floors have been built under and above the original site. This act has brought about a question on the legitimacy of conducting the ritual running in the expanded parts. This question will be answered in the present article through a descriptive-analytical method. The upper floors are in two modes: in some places, these floors are lower than the two mountains of Safa and Marwah, and in some other places they are higher than these mountains. Most of the Muslim jurists decree that doing the ritual running is permissible if the floors are lower than the two mountains of Safa and Marwah. However, if the floors are higher than Safa and Marwah, there appears a disagreement among the jurists. Five stances have been narrated from Shia and Sunni jurisprudents. First, doing the ritual running on these floors is permissible. Second, performing the ritual running on these floors is not permissible. Third, performing the ritual running on these floors is permissible if there is crowdedness. Fourth, there is a caution. That is to say, if one does the ritual running on these floors, he/she should adopt a representative to do the ritual running on the ground floor. Fifth, abeyance is needed on the decree for this problem. From among these stances, the third one seems to be true. As the underground floor is between the two mountains of Safa and Marwah, most of the Muslim jurists, believe that ritual running is permissible. The present article, by examining the different schools, examines their diverse opinions and reasons.
  Keywords: Safa, Marwah, Ritual running, Place of running, Ritual running in the upper, lower floors, Islamic denominations
 • Habib Hatami Kankabood * Pages 107-128
  Having its roots in the Sunni political thoughts derived from Hassan al-Banna, the great founder of al-Ikhwan al-Muslimeen (Muslim Brotherhood), this movement is one of the moderate Salafi groups that holds specific positions and doctrines. Its epistemology, for instance, differs from other movement’s origins, making it different from the Salafi mainstream. As a result, Ikhvani’s activities and approaches has a great influence on the success or failure of the proximate attempts. This paper, employing a descriptive-analytical method of research, aims at introducing the principles of the movement’s epistemology. According to the findings of the paper, for Ikhvanis the medium of knowledge is not confined to Naghl (Narrations) but includes instinct, senses and experience, reason, and vision. They also put a specific value on each of them; for instance, they emphasize on the presence of theoretical justifications, experiential affairs, and authenticity of narration, regarding respectively reason, experience, and Naghl as the media of knowledge.
  Keywords: al, Ikhwan al Muslimeen, Salafism, Epistemology, reason, Narration, Experience, Vision
 • Morteza Zabihollahi *, Mehdi Farmanian Pages 129-150
  Al Qaeda leaders are opposed to the superficial interpretation of Islamic concepts entered from the western countries. In their opinions, the democratic government which is based on popular vote, is equal to blasphemy and apostasy. And they believe such governments are the epochal innovation against Islam. Based on Al Qaeda views, the Islamic governors who have been deceived by colonialism are trying to execute the political western patterns in Islamic countries and suggest the multi- political parties. Some of them, by referring to Holy Quran verse «Åöäøó ÝöÑúÚóæúäó ÚóáóÇ Ýöی ÇáúÃóÑúÖö æóÌóÚóáó ÃóåúáóåóÇ ÔöیÚÇð» maintain that the “ Shiite” means “parties” and parties followers, are just the Pharaoh’s followers. In Al Qaeda resources, the main consequences of democracy in Islamic governments are the lack of supremacy of creator on creature, and accepting the supremacy of creature on creature, creature worshiping instead of creator worshiping, replacing the divine sovereignty by human sovereignty (Taghoot) or on the other hand, the majority sovereignty, hiding divine stewardship and detestation from pagans, and also equality of the most libertine and virtuous in the destiny of Islamic country. The second part of this study considers some Arab intellectuals and attempts to study the democracy position, and challenges the Al Qaeda leaders misunderstanding of democracy. Democracy is supposed as a school by Al Qaeda, whereas it is a way of administrating the Islamic government. In other words, it is actually the council with a strong and firm executive guarantee.
  Keywords: Al Qaeda, Democracy, Islamic government, council, parties
 • Mohammad Roodgar * Pages 151-174
  Being away from the center of government, Khorasan has always been the center of Sufism, as has been considered by Shiites and political opponents. Sufism of Khorasan has a very interesting story that disregarding it would lead to the inadequate understanding of Islamic mysticism. The Sufism which is talked about to nowadays is the result of Khorasan school reactions to Ibn Arabi and his interpreters both in practice and in theory (pantheism). Khorasan elder conducts have been influential in their theoretical ideas, thereby they found basic and fundamental differences between themselves and the school of Ibn Arabi. The emergence of the theory of “Special way” after “Shottar” could be justified only by exploring these differences. Political incentives, social, cultural and any other differentiations are not as important as the theoretical and practical differences, so the depth of initial objections to this issue by the mystics Khorasan school is intensified.
  Keywords: Khorasan mysticism, Ibn Arabi's school, practical mysticism, Special way, ?o???r