فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 32
|
 • مقاله پژوهشی
 • عسل ناجیان، وحید نجاتی * صفحات 1-21
  مقدمه و اهداف

  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. نقص کارکردهای اجرایی خصیصه فراگیر این اختلال محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی که در آن از طرح کارآزمایی بالینی تصادفی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است. در مطالعه حاضر30 کودک 7 تا 12 ساله مراجعه کننده به کلینیک های شهر تهران که توسط روان پزشک دارای تشخیص اختلال نقص توجه/بیش فعالیبودند با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی با آزمون های ثبت توجه و ردیابی الف و ب ارزیابی شد. داده های پژوهش حاضر با آزمون آماری tمستقل، تحلیل واریانس آمیخته و به کمک نرم افزار SPSS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که در توجه پایدار (01/0>P) و انعطاف پذیری شناختی (01/0>P) گروه درمان بعد از مداخله بهبود حاصل شد. به این صورت که در پیش آزمون تفاوت چندانی بین گروه کنترل و آزمایش در توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی دیده نشد، اما در پس آزمون نمرات گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن گروه کنترل و درمان توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت موجب تقویت توجه پایدارو انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی شده است.

  کلیدواژگان: اختلال نقص، توجه و بیش، فعالی، توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت، توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی
 • کریم صالح زاده *، یاسر میرزاجانی، یوسف صابری صفحات 13-22
  مقدمه و اهداف

  مزایای شیردهی برای مادر و نقش حیاتی آن برای رشد و محافظت کودک در برابر بیماری ها بر کسی پوشیده نیست، ولی اثرات فعالیت فیزیکی و ورزشی مادر در دوران شیردهی بر کیفیت فاکتورهای شیر کاملا مشخص نیست. بدین منظور مطالعه اثر ورزش هوازی زیربیشینه طولانی مدت بر فاکتورهای شیر مادران خانه دار انجام شد.

  مواد و روش ها

  30 مادر غیرورزشکار با میانگین سنی (21/2±80/25) و 27/80 ± 3/85 BMI (و در دسترس، داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نمونه شیر اولیه از هر دو گروه 24 ساعت قبل و نمونه دوم بلافاصله بعد از تمرین از گروه آزمایش گرفته شد. 24 ساعت بعد از انجام تمرینات 12 هفته ای گروه آزمایش، مرحله سوم نمونه گیری شیر مجددا از هر دو گروه انجام شد. برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای شیر از آزمون t و واریانس دو عامله استفاده شد.

  یافته ها

  مشاهده شد که یک ساعت تمرین هوازی با شدت 60 تا 70% (HRMax) تاثیر معناداری در فاکتورهای شیر مادران دارد، به طوری که درصد چربی و پروتئین افزایش، لاکتوز و آب شیر کاهش و هدایت الکتریکی بدون تغییر می ماند. با انجام ورزش هوازی 12 هفته ای، تفاوت معناداری در فاکتورهای شیر گروه های کنترل و مداخله مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی با شدت متوسط در مدت زمان طولانی با هدف توسعه عملکرد شیردهی و کیفیت فاکتورهای شیر مادران خللی ایجاد نمی کند.

  کلیدواژگان: شیر مادر، زنان، برنامه تمرین، هوازی
 • عبدالله موسوی، زهرا جعفری *، یونس لطفی، سعید ملایری، عنایت الله بخشی صفحات 23-30
  مقدمه و اهداف

  پردازش زمانی شنوایی را می توان به صورت درک پوش زمانی یا تغییر ویژگی های دیرشی صوت در فاصله زمانی محدود و مشخص توصیف کرد و احتمال دارد در اکثر پردازش-های دیگر مانند مکان یابی، تمایز، پردازش الگو، یکپارچگی دوگوشی و تفکیک دوگوشی تا حدی نقش داشته باشد. حدت زمانی جزئی از حداقل مجموعه آزمون پردازش شنوایی مرکزی می باشد. آزمون فاصله در نویز ابزار باارزشی در تشخیص نقص های حدت زمانی می باشد. پاسخ شنوایی ساقه مغز نیز با استفاده از محرک گفتاری مناسب، پردازش ویژگی های زمانی گفتار و نیز فعالیت ساقه مغز در پاسخ به آغاز محرک را نشان می دهد. از آنجا که GIN و ABR مرکب توانایی حدت زمانی را بررسی می کنند. در مطالعه حاضر میزان همبستگی این دو آزمون و نیز امکان استفاده آزمون cABR به عنوان آزمون الکتروفیزیولوژیک پردازش زمانی در مجموعه آزمون تشخیص اختلال پردازش شنوایی مرکزی بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  20 کودک 8 تا 12 سال که با استفاده از چهار آزمون، اختلال پردازش شنوایی مرکزی آن ها تشخیص داده شده بود در این بررسی شرکت کردند و آزمون GIN برای همه آن ها انجام شد. سپس برای 9 نفر از این کودکان آزمون های ABR و cABR نیز انجام شد و نتایج آزمون GIN با نتایج آزمون ABR و cABR مقایسه شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آزمون GIN این کودکان در پردازش زمانی نقص داشتند و این نتایج با آزمون cABR نیز تایید شد. بررسی همبستگی نشان داد بین آستانه کشف فاصله در آزمون GIN و شیب مجموعه V-A در آزمون cABR همبستگی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  هر دو آزمون GIN و ABR می تواند پردازش زمانی را بررسی کند، اما با توجه به عدم لزوم مشارکت فرد در آزمون cABR می توان برای بررسی در سنین پایین و افرادی که قادر به پاسخگویی در آزمون های رفتاری نیستند، از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختلال پردازش شنوایی مرکزی، پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گقتار، آزمون فاصله در نویز، پردازش زمانی، حدت زمانی
 • شیرین ملکی، مهدی علیزاده زارعی *، قربان تقی زاده، شهلا رفیعی، حمید صالحی صفحات 31-38
  مقدمه و اهداف

  اختلال هماهنگی تکاملی (DCD) یک نقص جدی در تکامل هماهنگی حرکتی می باشد. این اختلال به طور جدی دستاوردهای تحصیلی و فعالیت های روزمره زندگی را متاثر می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی تکاملی 7 تا 11 ساله استان ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی-تحلیلی می اشد. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کودکانی بود که در مدارس ابتدایی استان ایلام مشغول گذراندن تحصیل بودند. به روش تصادفی ساده 53 کودک DCD واجد شرایط پژوهش از میان آنها انتخاب گردیدند. این کودکان از نظر تبحر حرکتی (با آزمون برونینکس اوزرتسکی) و عملکرد اجرایی (پرسش نامه سنجش رفتاری عملکردهای اجرایی (بریف)) و کارکرد تحصیلی (آزمون محقق ساخته) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS توسط آزمایه آماری پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میان نمره کل آزمون برونینکس اوزرتسکی کودکان با نمره کل بریف آنها همبستگی معناداری (01/0<p) وجود داشت. همچنین همبستگی میان نمره کل آزمون برونینکس اوزرتسکی و آزمون املا (01/0< p) و آزمون ریاضی (05/0< p) نیز معنادار بود.

  نتیجه گیری

  تحقیق حاضر نشان می دهد میان تبحر حرکتی با عملکردهای اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان DCD همبستگی معنادار وجود دارد که این موضوع می تواند استفاده از مداخلات حرکتی زودهنگام را برای بهبود عملکردهای اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان DCD مورد توجه درمانگران قرار دهد.

  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی تکاملی، تبحر حرکتی، عملکرد اجرایی، کارکرد تحصیلی
 • میترا شه پناه *، محمد حاتمی، ربابه نوری صفحات 39-47
  مقدمه و اهداف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر افزایش توانایی خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون شنوایی بود. حس شنیداری حس مهمی است که به رشد گفتار و زبان و مهارت های شناختی کمک عمده ای می کند. یکی از تظاهرات زبان، خواندن است که مبتنی بر زبان گفتاری می باشد. خواندن یک مهارت مهم برای یادگیری دروس در کودکان است که نقص شنیداری یا هر نوع نقص حسی باعث محدودیت در تجربه و یادگیری می شود، به طوری که در افراد کم شنوا نقص حس شنوایی روی تفکر، تصویرسازی و ادراک آنها تاثیر می گذارد. بین توانایی خواندن و میزان افت شنوایی ارتباط مستقیمی وجود دارد و هر چه میزان افت شنوایی بیشتر باشد، توانایی خواندن و درک مطلب ضعیف تر می گردد.

  مواد و روش ها

  روش اجرای پژوهش آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش کودکان 10 تا 8 سال مبتلا به اختلال شنوایی است که عمل کاشت حلزون را انجام دادند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است. ابزار گردآوری آزمون اختلال خواندن مصطفی تبریزی است که در مدت 3 دقیقه انجام می شود و در آن کلمات خوانده شده و تعداد اشنباهات در روی چک لیست تیک زده می شود و نوع اختلال تشخیص داده می شود.

  یافته ها

  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که اقدامات موسیقی درمانی بر افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوایی تاثیرگذار می باشد.

  نتیجه گیری

  قاعدتا فرآیند خواندن ابزاری بسیار مهم و بنیادی برای یادگیری دانش آموزان به شمار می رود و به عنوان وسیله ای برای گسترش توانایی های دانش آموز در مراحل یادگیری کاربرد دارد. تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های خواندن در کودکان دبستان کاشت حلزونی معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: کاشت حلزون، موسیقی درمانی، مهارت خواندن
 • مرجان شهبازی، فائزه دهقان، نوید میرزاخانی *، فاطمه شهبازی صفحات 48-57
  مقدمه و اهداف

  با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلال پردازش حسی در کنترل مشکلات رفتاری، اجتماعی و آموزشی مطالعه ی حاضر به بررسی میزان شیوع اختلال پردازش حسی بر اساس ادراک والدین در کودکان 5 تا 11 ساله شهر تهران پرداخته است.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-مقطعی است، 2191 کودک 5 تا 11 ساله شهر تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. در این بررسی از پرسش نامه وضعیت حسی (Sensory Profile (SP)) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از این کودکان با استفاده از روش های آماری مان ویتنی (Mann Whitney)، کلموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov)، ولش Welch و آزمون تحلیل واریانس ANOVA تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شیوع اختلال پردازش حسی در دو جنس از نظر آماری متفاوت است و شانس احتمال ابتلا به این اختلال در پسران بالاتر از دختران می باشد. بیشترین میزان درگیری افراد به اختلال پردازش حسی در فاکتور حساسیت حسی و کمترین میزان درگیری نیز در فاکتور حرکات ظریف/درک می باشد. نتایج آزمون مان-ویتنی نشان داد که میانه ی فاکتورهای حس طلبی، واکنش عاطفی، حساسیت حس دهانی، بی توجهی و حواس پرتی، حساسیت حسی و حرکات ظریف/درک در دختران و پسران به طور معناداری متفاوت است (P<0.001). هم چنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین سن و تمامی فاکتورهای 9 گانه به غیر از فاکتور واکنش عاطفی ارتباط معناداری وجود دارد (P<0.001).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر شیوع اختلال پردازش حسی در تمام فاکتورهای 9 گانه در پسران بیشتر از دختران بود و فاکتور حساسیت حسی بالاترین میزان شیوع را نسبت به سایر فاکتورها داشت.

  کلیدواژگان: اختلال پردازش حسی، ادراک، کودک
 • محسن امیری *، عباس نساییان، مسعود حجازی، رقیه اسدی گندمانی صفحات 58-66
  مقدمه و اهداف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش روش های اصلاح رفتار به مادران کودکان کم شنوا بر کاهش رفتارهای مقابله ای و افزایش عملکرد رفتاری فرزندان کم شنوا 8 تا 10 ساله این مادران بوده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از این رو تعداد 30 نفر از مادرانی کودکان کم شنوایی که در زیر مقیاس رفتارهای مقابله ای پرسش نامه فهرست رفتاری کودکان نمرات آنها از نمره برش پرسش نامه بیشتر بود، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. ابزارهای پژوهش شامل فهرست رفتاری کودک، پرسش نامه مرضی کودکان و پرسش نامه عملکرد رفتاری کودکان بود. آموزش روش های اصلاح رفتار در قالب 9 جلسه نود دقیقه ای در گروه آزمایشی اجرا شد. در پایان دو گروه پرسش نامه های مذکور را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر تاثیر آموزش روش های اصلاح رفتار بر کاهش نمره رفتارهای مقابله ای کودکان مادران گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بود (001/0=p و 79/28=(27 و 1)F)، همچنین آموزش روش های اصلاح رفتار موجب افزایش عملکرد رفتاری در گروه آزمایش شد (05/0=p و 85/5= (27 و 1)F).

  نتیجه گیری

  به طور کلی یافته ها نشان می دهند که آموزش روش های اصلاح رفتار به مادران، مشکلات رفتاری و علائم رفتارهای مقابله ای را در کودکان کم شنوا را کاهش داده و از بروز مشکلات رفتاری در محیط خانوادگی پیشگیری به عمل می آورد و از این رو می تواند نشانه های مشکلات رفتاری، در این کودکان را مدیریت کند.

  کلیدواژگان: روش های اصلاح رفتار، کودکان کم شنوا، رفتارهای مقابله ای، عملکرد رفتاری
 • طاهره پورکمالی، فریبا یزدخواستی *، حمیدرضا عریضی، احمد چیت ساز صفحات 67-75
  مقدمه و اهداف

  مداخلات تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی، دو مداخله ی موثر در حیطه ی توانبخشی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی در بهبود شادی، امید و سلامت عمومی بیماران مبتلا به پارکینسون بود.

  مواد و روش ها

  جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از میان آنها تعداد 28 بیمار به شیوه ی نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد (OHQ)، مقیاس امید بزرگسال (AHS)، و پرسش نامه ی سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28)، به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  داده ها توسط تحلیل واریانس آمیخته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو مداخله ی به کار رفته در پژوهش حاضر می تواند به طور معناداری شادی و امید را در بیماران مبتلا به پارکینسون بهبود بخشد و تفاوتی بین میزان اثربخشی دو مداخله وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی می تواند به عنوان دو مداخله ی موثر در بهبود شادی و امید بیماران مبتلا به پارکینسون محسوب گردد.

  کلیدواژگان: تکنیک الکساندر، ماساژدرمانی، سلامت، بیماری پارکینسون
 • سپیده نفیسی *، حسین باقری، علی عرب خردمند، فرناز رضوی، شیوا موسوی صفحات 76-83
  مقدمه و اهداف

  سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان ها در میان زنان می باشد و یکی از عوارض درمان سرطان پستان، لنف ادم اندام فوقانی همان سمت است. لنف ادم بیماری مزمن سیستم لنفاوی بوده که منجر به تورم اندام سمت درگیر شده و در صورتی که درمان نشده رها گردد، منجر به محدودیت دامنه حرکتی مفصل شانه، اختلال عملکرد، احساس سنگینی اندام فوقانی می گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی و روش ترکیبی فشار متناوب پمپ پنوماتیک و تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر روی محیط اندام بیماران مبتلا به لنف ادم ثانویه اندام فوقانی، شدت سنگینی اندام و دامنه حرکتی مفصل شانه می باشد.

  مواد و روش ها

  20 نفر بیمار زن مبتلا به لنف ادم ثانویه اندام فوقانی بعد از درمان های سرطان پستان با معرفی متخصصین جراح عمومی و سرطان بر اساس معیارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر شرکت نمودند و پس از ارزیابی های اولیه بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران گروه اول فقط تحت درمان با تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی قرار گرفتند و بیماران گروه دوم علاوه بر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی تحت درمان با پمپ پنوماتیک قرار گرفتند. این تکنیک ها شامل تخلیه دستی لنف، بانداژ، تمرین درمانی و مراقبت های پوستی و ناخنی و فشار متناوب پمپ پنوماتیک بود. بیماران 5 روز در هفته و برای مدت 2 هفته تحت درمان قرار گرفتند. محیط اندام درگیر، شدت سنگینی اندام و دامنه حرکتی مفصل شانه قبل و بعد از درمان ارزیابی شد. شدت سنگینی اندام با معیار عددی-بصری ارزیابی گردید.

  یافته ها

  تفاوت معناداری در مشخصات دموگرافیک بیماران بین دو گروه دیده نشد. به دنبال 2 هفته درمان میانگین محیط اندام درگیر در تمام نقاط ارزیابی شده پس از درمان کاهش معناداری از لحاظ آماری در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه نشان داد و میانگین شدت سنگینی اندام پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه از لحاظ آماری کاهش معناداری را نشان داد. میانگین دامنه حرکتی ابداکشن و فلکشن مفصل شانه نیز پس از درمان در مقایسه با قبل از درمان در هر دو گروه از لحاظ آماری افزایش معناداری را نشان داد. تفاوت معناداری در میانگین محیط اندام درگیر و دامنه حرکتی مفصل شانه پس از درمان بین دو گروه دیده نشد. تفاوت معناداری در میانگین شدت سنگینی اندام پس از درمان بین دو گروه دیده شد (pvalue=000/0).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر به سودمندی روش های ترکیبی فیزیوتراپی ضد احتقانی و فشار متناوب پمپ پنوماتیک به عنوان ابزاری جهت بهبود محیط اندام درگیر، شدت سنگینی و دامنه حرکتی مفصل شانه اندام مبتلا به لنف ادم تاکید دارد.

  کلیدواژگان: لنف ادم اندام فوقانی، تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی، فشار متناوب پمپ پنوماتیک، محیط اندام، سنگینی اندام، دامنه حرکتی مفصل شانه
 • مژگان زارعی، ساناز دواریان *، جواد صراف زاده، سهیل منصور سوهانی صفحات 84-90
  مقدمه و اهداف

  پوسچر جلوآمدگی سر یکی از شایعترین اختلالات پوسچرال در ناحیه ستون فقرات گردنی-سینه ای می باشد که در تعریف ساده ی آن، سر نسبت به تنه و خط ثقل در وضعیت جلوتری قرار دارد و در نهایت می تواند منجر به ایمبالانس عضلانی و درد احتمالی در آینده شود. در رابطه با قدرت عضلانی این افراد در مقایسه با افراد سالم مطالعه ای در دسترس نمی باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه ی قدرت عضلات گردنی در حین حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی بین افراد با پوسچر جلوآمدگی سر و افراد سالم می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر که از نوع تحلیلی-مقطعی به روش مورد شاهدی می باشد، 16 فرد سالم و 18 نفر با پوسچر جلوآمدگی سر بعد از پرکردن فرم رضایت نامه شرکت کردند. قدرت عضلات فلکسور و اکستانسور گردنی توسط دستگاه دینامومتر دستی در وضعیت های طاقباز و دمر ارزیابی شد. سه انقباض ایزومتریک ارادی حداکثر به مدت 5 ثانیه از حرکات فلکشن و اکستنشن با یک دقیقه استراحت میان آنها گرفته شد و میانگین این سه انقباض به منظور آنالیز بیشتر در نظر گرفته شد. از آزمون t مستقل و t زوجی به منظور مقایسه میانگین حداکثر قدرت بین دو گروه و مقایسه درون گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  گروه FHP به طور قابل توجهی قدرت عضلانی کمتری در دو حرکت فلکشن (001/0P=) و اکستنشن (001/0P=) گردن در مقایسه با افراد سالم نشان دادند.

  نتیجه گیری

  ضعف عضلات فلکسور و اکستانسور گردن در افراد FHP در مقایسه با افراد سالم دیده می شود. یافته های مطالعه پیش رو ضرورت برنامه ی تقویت عضلات برای افراد مبتلا به FHP و همچنین کاربران رایانه ها و افراد بدون علائمی که به مدت طولانی رانندگی می کنند یا نشستن های طولانی مدت در برنامه روزمره زندگی دارند را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی، ستون فقرات گردنی، پوسچر جلوآمدگی سر
 • سیما وزیری، علی قربانی *، فرهاد ترابی نژاد، محمد کمالی، فرخنده جمشیدی صفحات 91-98
  مقدمه و اهداف

  در اختلالات گفتار کودکان، تعیین درصد وضوح گفتار از شاخص های مهم ارزیابی به شمار می رود. بیان کلمات مجزا و جملات از جهاتی چون تاثیر آواها بر هم، با یکدیگر تفاوت دارند که احتمالا بر وضوح گفتار اثر می گذارند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا درصد وضوح گفتار در این دو آزمون یکسان است یا متفاوت.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر مقطعی، 120 کودک (60 دختر و 60 پسر) از میان کودکان بهنجار فارسی زبان مهد کودک‏های شهرستان قائمشهر مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گفتار آزمودنی ها با نامیدن تصاویر و تکرار جملات جمع آوری شد. صدای آزمودنی ها ضبط شد و وضوح گفتار کودکان در قالب 4 گروه با فاصله شش ماه مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه وضوح دو نمونه گفتاری با آزمون ویلکاکسون و رابطه نمره ی وضوح آزمودنی ها در بیان کلمه وجمله با آزمون آماری اسپیرمن تعیین شد.

  یافته ها

  میانگین وضوح گفتار کودکان در آزمون کلمه 94% (66/ 10SD=) و در آزمون جمله 02/96% (65/9SD=) بود. در هر دو آزمون بین گروه های سنی تفاوت معنادار بوده است)05/0=α(. بین وضوح کلمه و جمله در گروه سنی مختلف همبستگی بالایی وجود داشت (000/0P=). تفاوت معناداری بین وضوح گفتار دختران و پسران مشاهده نشد (05/0p=).

  بحث و نتیجه گیری

  تفاوت معنادار درصد وضوح گفتار در آزمون کلمه و جمله نشان می دهد که عوامل زبانی و ارتباطی موثر بر درک شنونده از گفتار دیگران در کلمه و جمله تفاوت هایی با یکدیگر دارند؛ بنابراین در اندازه گیری وضوح گفتار یک فرد با این دو آزمون نباید عدد مشابهی را انتظار داشت. بالا بودن درصد وضوح گفتار در آزمون جمله می تواند ناشی از فراوانی سرنخ های معنایی در جمله باشد که توان حدس زدن شنونده را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: وضوح گفتار، ارزیابی گفتار، نمونه گفتاری، وضوح کلمه، وضوح جمله
 • حسین دلاور کسمایی، لیلا انگوتی اشناری *، نرگس محمدی، ناهید بالابر، ژاندارک اقلیدی، سید مهدی طباطبایی، نوید میرزاخانی صفحات 99-105
  مقدمه و اهداف

  اختلال مهارت دست از شایعترین عوارض همی پلژی ناشی از سکته مغزی در بزرگسالان می باشد و نقصان آن باعث اختلال در فعالیت های روزمره زندگی می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش توانبخشی حرکت درمانی و الکتروتراپی در مهارت دست بیماران انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی دو گروهی از نوع قبل و بعد، 16 بیمار همی پلژی ناشی از سکته مغزی در مرحله 4 به بالای بهبودی برانستروم واجد شرایط به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دو گروه تحت درمان قرار گرفتند. مداخله گروه اول به روش حرکت درمانی و گروه دوم تحریکات الکتریکی فانکشنال به مدت 36 جلسه در هر یک انجام گردید. ارزیابی مهارت درشت دست بیماران در هر گروه با ابزار مینه سوتا، در سه جلسه اول و 18 و 36 درمان انجام گرفت. در تحلیل داده ها آزمون شاپیروویلک، آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین نمره های مهارت درشت دست بیماران در گروه حرکت درمانی بین قبل و بعد درمان در هر سه حالت؛ قبل با جلسه 18 و جلسه 18 با جلسه 36 و نیز قبل با جلسه 36 بعد از مداخله تفاوت معناداری داشتند (0001/0>P)، اما در گروه الکتروتراپی تنها در دو حالت؛ قبل با جلسه 18 (002/0>P) و جلسه 18 با جلسه 36 بعد از مداخله (001/0>P) تفاوت معناداری داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که در روش حرکت درمانی روند میانگین مهارت درشت دست سیر صعودی داشت و معنادار بودن نتایج درمان با افزایش تعداد جلسات درمانی امیدواری به بهبودی را افزایش می داد، اما در روش الکتروتراپی بهبودی تا اواسط جلسه نتایج خوبی داشته، ولی تداوم آن سیر نزولی در پی داشت.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، همی پلژی، حرکت درمانی، الکتروتراپی، مهارت درشت دست
 • عباس نساییان، رقیه اسدی گندمانی *، محسن امیری صفحات 106-114
  مقدمه و اهداف

  مشکلات رفتاری در دانش ‏آموزان کم ‏توان ذهنی آموزش ‏پذیر شایع است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ‏ی تاثیر آموزش مهارت ‏های اجتماعی از طریق رویکرد شناختی و آموزش مستقیم بر مشکلات رفتاری دانش ‏آموزان کم ‏توان ذهنی آموزش ‏پذیر بود.
  مواد و روش‏ها: روش پژوهش حاضر از نوع طرح‏ های نیمه آزمایشی با پیش‏ آزمون-پس ‏آزمون همراه با گروه کنترل بود. تعداد 30 دانش‏آموز کم‏توان ذهنی آموزش‏ پذیر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (جمعا سه گروه ده نفره) قرار گرفتند. برای سنجش مهارت‏ های اجتماعی و مشکلات رفتاری از پرسش نامه مهارت‏ های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) استفاده شد. ابتدا نمرات مهارت ‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری از طریق پرسش نامه معلمان و والدین جمع آوری شد. پس از اجرای پیش آزمون گروه های آزمایش به مدت 20 جلسه به صورت انفرادی آموزش دیدند. یکی از گروه های آزمایش مهارت‏های اجتماعی را از طریق رویکرد شناختی و گروه دیگر مهارت‏ های اجتماعی را از طریق رویکرد آموزش مستقیم آموختند. پس از اجرای جلسات آموزشی پس آزمونی به منظور بررسی مشکلات رفتاری در گروه های آزمایش و کنترل اجرا شد. داده های به دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس و به کمک نرم افزار آماری SPSS19 تحلیل شد.
  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از دید معلمان آموزش مهارت‏های اجتماعی از طریق رویکرد شناختی و آموزش مستقیم کاهش معناداری در مشکلات رفتاری ایجاد نکرد، اما از دید والدین آموزش مهارت‏های اجتماعی از طریق رویکرد شناختی نسبت به آموزش مستقیم کاهش معناداری در مشکلات رفتاری ایجاد می‏کند.
  نتیجه‏ گیری: با استناد به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که روش هایی که بر درک موقعیت کلی و رمزگشایی نشانه ‏های اجتماعی تمرکز دارد، اثربخشی بیشتری بر مشکلات رفتاری در دانش ‏آموزان کم ‏توان ذهنی آموزش ‏پذیر دارد.

  کلیدواژگان: کم توانی ذهنی آموزش پذیر، رویکرد شناختی، آموزش مستقیم، مشکلات رفتاری
 • سعید عبدی، یاسمن پورهادی لاهیجی، هاله کنگری *، سید مهدی طباطبایی، محمد قاسمی برومند صفحات 115-122
  مقدمه و اهداف

  پارامترهای بیومتریک چشم فاکتور مهمی بوده که نقش ارزشمندی در زمینه های تشخیصی و درمانی چشم دارد. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط قد، وزن و شاخص توده بدنی با پارامترهای بیومتریک چشم بود.

  مواد و روش ها

  123 چشم از 123 شرکت کننده در کلینیک نوردیدگان کرج تحت معاینات چشمی قرار گرفتند. معیار ورود شامل عیب انکساری کروی بین صفر تا 2±، آستیگماتیسم صفر تا 2.00- دیوپتر و بهترین حدت بینایی تصحیح شده ی 20/20 بود. معیار خروج شامل دیابت، فشار خون، مشکلات تیروئیدی، قوز قرنیه، اسکار قرنیه، ناخنک، آب مروارید، آب سیاه و سابقه جراحی چشمی بود. پارامترهای بیومتریک توسط دستگاه بیومتر لنزاستار و قد و وزن توسط پروتکل استاندارد اندازه گیری شد.

  یافته ها

  اطلاعات بیومتریک چشم شرکت کنندگان با میانگین سنی 41/8±36 سال شامل 61 زن (6/49 درصد) و 62 مرد (4/50 درصد) مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط قد، وزن و شاخص توده بدنی این افراد به ترتیب 81/9±40/170 سانتی متر، 91/18±84/79 کیلوگرم و 18/6±54/27 کیلوگرم بر متر مربع اندازه گیری شد. همچنین متوسط طول محوری کره چشم، ضخامت مرکزی قرنیه، عمق اتاق قدامی و ضخامت لنز داخل چشمی به ترتیب 82/0±59/23 میلی متر، 84/36±60/538 میکرومتر، 32/0±57/3 میلی متر، 35/0±79/3 میلی متر و قدرت قرنیه 42/1±67/43 دیوپتر محاسبه شد. قد رابطه ی مثبتی با طول محوری و عمق اتاق قدامی داشت (003/0 p= و 001/0p<)، اما با قدرت قرنیه رابطه ی منفی نشان داد (001/0p<). همچنین شاخص توده ی بدنی با ضخامت عدسی رابطه ی مثبت داشت (05/0p<). همچنین وزن با طول محوری (005/0p=) و عمق اتاق قدامی (05/0p<) رابطه مثبت نشان داد.

  نتیجه گیری

  با افزایش قد و وزن، طول محوری و عمق اتاق قدامی چشم افزایش می یابد و قدرت قرنیه با افزایش قد کاهش می یابد. شاخص توده ی بدنی ارتباط مستقیم و مثبتی با ضخامت عدسی چشمی داشت.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، پارامترهای بیومتریک چشم، قد، وزن
 • سمانه شاکری، خسرو خادمی کلانتری *، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 123-131
  مقدمه و اهداف

  یکی از اثراتی که به کینزیوتیپ نسبت می دهند افزایش قدرت عضلانی می باشد. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است که نتایج متناقضی را ارائه داده است. شاید یکی از دلایل این نتایج متفاوت، تفاوت در نحوه استفاده از کینزیوتیپ باشد. با توجه به اینکه اثرات کینزیوتیپ به عواملی مثل میزان کشش تیپ و میزان پوشانندگی آن ارتباط دارد در مطالعه حاضر اثر این عوامل در ازدیاد فوری قدرت عضلانی بررسی می شود.

  مواد و روش ها

  افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر 30 خانم سالم غیرورزشکار هستند که به طور تصادفی با 9 حالت متفاوت کینزیوتیپ، مورد بررسی قرار می گیرند. کینزیوتیپ با سه شدت کشش صفر، 30، و 60 درصد و سه میزان سطح تماس متفاوت بر عضله کوادریسپس پای مغلوب افراد اعمال گردید و میزان گشتاور عضله قبل و بلافاصله بعد از انجام تیپ مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین سه انقباض اکستانسوری حداکثری عضله قبل و بعد از اعمال کینزیوتیپ اندازه گیری و مورد محاسبه قرار گرفت.

  یافته ها

  اعمال تیپ باعث افزایش گشتاور اکستانسوری زانو گردید (05/0>P). اثر خالص دو عامل میزان کشش و میزان پوشش کینزیوتیپ بر افزایش قدرت عضلانی از نظر آماری معنادار نبود، ولی اثر متقابل میزان کشش و وسعت پوشانندگی اثرات معناداری ایجاد کرد(05/0>P).

  نتیجه گیری

  هر چند کینزیوتیپ باعث ازدیاد اندک قدرت عضلات کوادریسپس می گردد، ولی تغییر در میزان پوشاندگی و میزان کشش کینزیوتیپ تاثیری فوری بر ازدیاد گشتاور اکستانسوری زانو ندارد.

  کلیدواژگان: کینزیوتیپ، گشتاور، میزان کشش کینزیوتیپ، سطح تماس کینزیوتیپ
 • عباس دهقان، سید علی حسینی *، مهدی رصافیانی، حمید دالوند صفحات 132-141
  مقدمه و اهداف

  مراقبت از کودکان دارای فلج مغزی در مراکز نگهداری، سخت، انرژی بر و طولانی مدت بوده و می تواند سبب بروز فرسودگی شغلی در مراقبان شود. لذا هدف از مطالعه حاضر شناسایی علل و پیامدهای فرسودگی شغلی از دید مراقبان، مدیران و درمانگران شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی در جامعه ایرانی می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه کیفی حاضر، از نوع تحلیل محتوا بود که با مشارکت 9 مراقب، 2 مدیر مرکز و یک فیزیوتراپیست انجام شد. افراد بر اساس نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق فردی نیمه ساختارمند در مرکز و بخش های نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی جمع آوری شدند. کلیه مصاحبه ها ضبط، بازنویسی و مرور شد. سپس به روش تحلیل محتوای عرفی و با استفاده از مقایسه مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از مجموع مصاحبه ها 623 کد باز یا اولیه به دست آمد. این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در سه درون مایه اصلی: تنیدگی های مراقبتی، ماهیت شغلی مراقبت کردن و چالش ها و کاستی های سازمانی و مدیریتی و 9 زیر درون مایه طبقه بندی شد.

  نتیجه گیری

  شناسایی چالش ها و موانع موجود، سبب افزایش آگاهی مدیران و متعاقبا برنامه ریزی بهتر اداری و سازمانی به منظور افزایش کیفیت خدمات مراقبتی در مراکز می شود.

  کلیدواژگان: مراقب، فلج مغزی، فرسودگی شغلی، تحلیل محتوا
 • آیدا غروی، حسین مبارکی *، محمد کمالی، زهرا جعفری صفحات 142-150
  مقدمه و اهداف

  طی سالهای اخیر، در شناسایی افت شنوایی نوجوانان و انجام مداخلات به هنگام، پیشرفتهای چشمگیری به وقوع پیوسته است. اثربخشی رویکردهای توانبخشی در ابعاد متعددی از جمله کاهش میزان معلولیت، پذیرش، سودمندی و رضایت قابل بررسی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم شنوا بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جمعیت مورد مطالعه در پژوهش حاضر نوجوانان 12 تا 18 سال با کم شنوایی شدید حسی-عصبی بود که حداقل به مدت یک سال و حداقل یک گوش از سمعک دیجیتال یا هوشمند استفاده کرده بودند. این پژوهش بر روی 61 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه سنجش سودمندی سمعک که 24 گزینه ای و شامل چهار زیرمجموعه شرایط مطلوب، بازآوایی، نویز زمینه و آزاردهندگی صدا می باشد و پرسش نامه کیفیت زندگی وابسته به کم شنوایی برای نوجوانان با 38 سوال در سه بعد جسمانی، عاطفی-هیجانی و اجتماعی استفاده گردید. داده ها برای آنالیز آماری در نرم افزارهای EXCELL2010 و SPSS16 وارد شد. سپس از آزمون های T تک نمونه ای،T جفتی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون های T مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و کروسکال والیس به همراه آزمون تعقیبی مربوطه استفاده شد.

  یافته ها

  در میانگین امتیاز هر چهار زیرمجموعه و میانگین امتیاز نمره کل پرسش نامه در حالت قبل و بعد از استفاده از سمعک تفاوت بارزی وجود داشت)0005/0(P=. در بحث کیفیت زندگی به ترتیب بعد عاطفی-هیجانی، جسمانی و اجتماعی بالاترین میانگین را دارا بودند. بین سودمندی سمعک و کیفیت زندگی در نوجوانان کم شنوای تهران رابطه معنادار وجود نداشت (5/0P=).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است آنچه که به عنوان کیفیت زندگی برای نوجوانان مطرح است فقط تحت تاثیر سودمندی حاصل از سمعک نمی باشد، همچنین نتایج نشان می دهد سمعک در کاهش ناتوانی ناشی از کم شنوایی موثر است.

  کلیدواژگان: کم شنوایی، سودمندی، کیفیت زندگی
 • فرزانه آشنا *، فواد صیدی، محمدحسین علیزاده صفحات 151-159
  مقدمه و اهداف

  طی سالهای اخیر، در شناسایی افت شنوایی نوجوانان و انجام مداخلات به هنگام، پیشرفتهای چشمگیری به وقوع پیوسته است. اثربخشی رویکردهای توانبخشی در ابعاد متعددی از جمله کاهش میزان معلولیت، پذیرش، سودمندی و رضایت قابل بررسی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم شنوا بود.

  مواد و روش ها

  33 دانشجوی زن ورزشکار با میانگین سنی 48/2±15/22 سال، وزن 36/8±72/60 کیلوگرم و قد 40/6 ±15/165 سانتی متر به صورت هدفمند از جامعه آماری انتخاب شدند. ارزیابی خطای مطلق بازسازی مفصل زانو در دو زاویه 45 و 60 درجه فلکشن، طی سه روز به طور تصادفی با سه زمان مختلف کشش استاتیک عضله چهارسر، با روش فتوگرامتری صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر نشان داد که از نظر آماری اختلاف معناداری در خطای بازسازی زاویه ای مفصل زانو بین زمان های مختلف کشش استاتیک عضله چهارسر وجود ندارد(05/0<P).

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد ورزشکاران و مربیان می توانند از این سه زمان کشش استاتیک بدون نگرانی از تفاوت در اثر منفی آن بر روی دقت عملکرد حس وضعیت مفصل زانو استفاده کنند.

  کلیدواژگان: حس وضعیت مفصل، زانو، زمان کشش، عضله چهارسر، کشش استاتیک
 • الهام مرادی جو، محمد ابراهیم مهدوی *، هما زرین کوب، سید مهدی طباطبایی صفحات 160-167
  مقدمه و اهداف

  ارزیابی پردازش شنوایی در کودکان به وسیله آزمون های ویژه با حساسیت تایید شده انجام می شود. برای هر آزمون ساخته یا بومی سازی شده باید مدارکی برای اثبات پایایی قابل قبول آن وجود داشته باشد. اخیرا دو آزمون شنوایی دایکوتیک و دو آزمون بازشناسی گفتار در حضور نویز از آزمون های پردازش شنوایی به زبان فارسی ساخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی پایایی بازآزمایی آزمون های نامبرده در کودکان بهنجار انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مشاهده ای-تحلیلی حاضر بر روی چهل کودک 12-6 ساله از دو مدرسه ابتدایی در شهر تهران انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: راست دست بودن، حساسیت شنوایی محیطی طبیعی (20>دسی بل HL در محدوده فرکانسی 4000-500 هرتز) و عملکرد تحصیلی طبیعی بودند. آزمون های شنوایی بازشناسی کلمات و اعداد فارسی در نویز و آزمون های کلمات و جملات رقابتی فارسی در دو جلسه با شرایط مشابه با فاصله زمانی چهل و پنج روز انجام شد. هر دو شاخص پایایی نسبی و مطلق محاسبه گردید.

  یافته ها

  میانگین آزمون های بازشناسی شنوایی کلمات و اعداد فارسی در نویز بین دو جلسه آزمون و بازآزمون تفاوت معناداری نشان ندادند. آزمون های شنوایی دایکوتیک در جلسه بازآزمون به طور معناداری بهبود امتیاز نشان دادند. ضریب پایایی درون رده ای برای آزمون های بازشناسی شنوایی کلمات و اعداد فارسی در نویز 65/.-6/. و برای آزمون های شنوایی دایکوتیک 9/.-6/. به دست آمد.آزمون های بازشناسی اعداد فارسی در نویزو بازشناسی کلمات رقابتی، پایایی مطلق بالاتری را در مقایسه با آزمون های بازشناسی کلمه در نویز و بازشناسی جملات رقابتی به ترتیب نشان دادند.

  نتیجه گیری

  هرچند عملکرد کودکان در جلسه بازآزمون برای آزمون های دایکوتیک اندکی بهتر شده است، با این حال به نظر می رسد که آزمون های پردازش شنوایی مورد استفاده در مطالعه حاضر از پایایی آزمون-بازآزمون کافی در کودکان بهنجار برخوردارند.

  کلیدواژگان: پایایی آزمون، بازآزمون، پردازش شنوایی، شنوایی دایکوتیک، بازشناسی گفتار در حضور نویز
 • فاطمه عزیزی، محمد آقازاده امیری، عباس ریاضی *، حسین نوروززاده، سید مهدی طباطبایی صفحات 168-174
  مقدمه و اهداف

  رتینایتیس پیگمنتوزا یک گروه از بیماری های چشمی دژنراتیو شبکیه وراثتی است که در افراد زیر 60 سال منجر به نابینایی می شود و افراد مبتلا مجبور به ادامه زندگی خود با دید آسیب دیده هستند. این مساله می تواند باعث تغییراتی در کیفیت زندگی بیماران شود، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رتینایتیس پیگمنتوزا (RP) و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر شامل 35 بیمار (18 مرد و 17 زن) با میانگین سنی 42/11±57/37 و 35 فرد سالم (18 مرد و17 زن) با میانگین سنی 32/9±11/36 بود. حدت بینایی با بهترین اصلاح دید دور و نزدیک اندازه گیری شد. افراد شرکت کننده نسخه فارسی پرسش نامه 25 گزینه ای National Eye Institute Visual Function Questionnare-25 (NEI VFQ-25) را پاسخ دادند. تفاوت کیفیت زندگی بیماران رتینایتیس پیگمنتوزا با افراد نرمال و رابطه بین کیفیت زندگی و حدت بینایی آنها ارزیابی شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار امتیاز پرسش نامه NEI VFQ-25 در بیماران مبتلا به شب کوری رتینایتیس پیگمنتوزا، 72/18±59/47 و در افراد نرمال، 84/5±29/92 بود. تفاوت میانگین امتیاز پرسش نامه در دو گروه معنادار و این تفاوت بسیار قابل توجه بود (001/0>P). در بیماران RP رابطه معناداری بین میانگین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی وجود داشت. همبستگی Spearman بین امتیاز کلی کیفیت زندگی و حدت بینایی بر حسب لگاریتم با بهترین اصلاح (Correction) در چشم بهتر برابر با 704/0-= rبود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  بیماری رتینایتیس پیگمنتوزا و کاهش حدت بینایی موجب کاهش قابل توجهی در کیفیت زندگی بیماران می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رتینایتیس پیگمنتوزا، حدت بینایی، پرسش نامه NEI VFQ، 25
 • فاطمه شیبانی، عالیه سادات رضوی پور *، احمد شاه فرهت، اکرم احمدی، شریفه یونسیان صفحات 175-181
  مقدمه و اهداف

  غان وغون کانونی، مرحله ای مهم در رشد پیش گفتاری نوزادان است. محققان نشان داده اند نوزادان نارس در غان وغون کانونی و رشد گفتار و زبان در آینده تاخیر دارند. تحریک دهانی بکمن، یک رویکرد حسی-دهانی غیرگفتاری است. از جمله عوامل خطرساز در تاخیر و آسیب زبانی نوزادان نارس، جنسیت می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان وغون نازادان نارس دختر و پسر بعد از گذشت 6 ماه مورد مقایسه قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است و جامعه ی مورد مطالعه نوزادان نارس با سن حاملگی 28-34 هفته، بستری در واحد مراقبت های ویژ ه ی نوزادان نارس بیمارستان های امام رضا (ع) و 17 شهریور مشهد می باشند. بعد از اعمال معیار ورود و خروج، نوزادان به صورت تصادفی به دو گروه تحریک دهانی بکمن و گروه کنترل تقسیم شدند (در هر گروه 13 نوزاد نارس). آزمودنی ها از لحاظ تاثیر تحریک حسی و جنسیت بر غان وغون کانونی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در بررسی ارتباط بین تحریک دهانی و غان وغون به تفکیک جنسیت دیده شد که در دخترها، میزان غان وغون بیشتر از پسرها است.
  نتیج ه گیری: به نظر می رسد تحریک حسی بکمن بر غان وغون کانونی نوزادان نارس دختر اثر بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: تحریک دهانی بکمن، نوزادان نارس، غان وغون کانونی
 • علی اصغر فلاحی *، مصطفی نجاتیان، اعظم سرداری، هاشم پیری صفحات 182-191
  مقدمه و اهداف

  بیماران قلبی بعد از عمل جراحی به برنامه های توانبخشی نیاز دارند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر عوامل ساختاری بیماران قلبی پس از جراحی بای پاس عروق کرونری بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور 33 بیمار POST CABG(میانگین سنی: 50/9±33/58 سال و میانگین شاخص توده بدنی: 55/3±05/27 کیلوگرم بر متر مربع) به 3 گروه تمرین تداومی هوازی (12=n)، تمرین تناوبی هوازی (12=n) و کنترل (9=n) تقسیم شدند. طول دوره برنامه 8 هفته و تواتر جلسات 3 جلسه در هفته بود. برای بررسی عوامل ساختاری از اکوکاردیوگرافی استفاده شد. برای بررسی نتایج از آزمون آماری t زوجی و آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد برنامه تمرین ورزشی تداومی و تناوبی تاثیر معناداری بر اندازه بطن چپ در زمان سیستول (تداومی، 13/0p=، تناوبی 01 /0p=) دارند. همچنین در اثر برنامه تمرین ورزشی تداومی و تناوبی اندازه بطن چپ در زمان دیاستول و کسر جهشی افزایش یافت، ولی این میزان افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود (اندازه بطن چپ در زمان دیاستول: تداومی 33/0P=، تناوبی 13/0P=، کسر جهشی: تداومی 48/0P=، تناوبی 18/0P=).

  نتیجه گیری

  انجام تمرینات ورزشی هوازی پیشرونده تداومی و تناوبی منتخب فواید مطلوبی بر ساختار و عملکرد بطن چپ بیماران POST CABG به همراه دارد.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، ساختار قلب، بیماری قلبی، انقباض پذیری بطن چپ
 • حمید طباطبایی *، سید صدرالدین شجاع الدین، امیر احمدی، ملیحه حدادنژاد صفحات 192-200
  مقدمه و اهداف

  آسیب دیدگی جزء لاینفک تمرینات و مسابقات ورزشی است و ورزشکاران همواره در معرض خطر آسیب دیدگی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته برنامه گرم کردن عصبی-عضلانی بر میزان بروز آسیب دیدگی و نمرات غربالگری عملکرد حرکتی مردان بسکتبالیست مستعد آسیب دیدگی در لیگ برتر ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر بر روی 50 بازیکن بسکتبال مستعد آسیب دیدگی که توسط غربالگری عملکرد حرکتی شناسایی (سن 33/25، قد 56/197 سانتی متر، وزن 1/97 کیلوگرم، شاخص توده بدن 59/24) به گروه های کنترل و مداخله تمرینی تقسیم شدند، انجام شد. گروه مداخله شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی و گروه کنترل تمرینات متداول تیمی را انجام دادند. در خاتمه مانند پیش از آغاز فصل و پیش از دوره تمرینات، آزمون های غربالگری عملکرد حرکتی انجام شد و گزارشات آسیب دیدگی آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پروتکل تمرینی عصبی-عضلانی تاثیر معناداری در کاهش آسیب دیدگی ناحیه اندام فوقانی، کمر و مرکزی تنه (500/0P=)، اندام تحتانی (001/0P=) داشت. بررسی امتیازات سه مرحله آزمون نشان داد که تمرینات عصبی-عضلانی افزایش بیشتری در امتیاز غربالگری عملکرد حرکتی نسبت به تمرینات متداول داشت.

  نتیجه گیری

  می توانبا غربالگری عملکرد حرکتی بازیکنان مستعد آسیب دیدگی را پیش و بین فصل مسابقات شناسایی کرد. همچنین اجرای تمرینات عصبی-عضلانی ممکن است احتمال بروز آسیب دیدگی را در افراد مستعد آسیب کاهش دهد و همچنین بتواند امتیاز آزمون های غربالگری عملکرد حرکتی را ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: تمرینات عصبی، عضلانی، غربالگری عملکرد حرکتی، آسیب دیدگی
 • محمد سادات سادات خراسانی، علیرضا هاشمی اسکویی *، فریبا قادری صفحات 201-209
  مقدمه و اهداف

  با توجه به متغیر بودن سیگنال الکترومیوگرافی (EMG) عضله ها در افراد مختلف، این سیگنال ها باید به یک سیگنال مرجع در هر فرد نرمال شود تا کمیتی قابل مقایسه بین افراد به دست آید. هدف اصلی مطالعه حاضر، مقایسه قابلیت اطمینان سیگنال EMG عضله های اندام تحتانی در بین پنج روش نرمال کردن دامنه ی سیگنال در حرکت روی پله و سطح شیب دار است.

  مواد و روش ها

  چهارده نفر مرد سالم فعالیت های بالا و پایین رفتن از سطح شیب دار و پله را انجام دادند. تمامی این فعالیت ها شش بار تکرار شد. سیگنال الکترومیوگرافی از عضله های پهن میانی، پهن جانبی، راست رانی و تیبیالیس قدامی در هنگام هر حرکت و نیز در هنگام بیشترین انقباض ارادی ایزومتریک ثبت شد. این سیگنال ها به پنج روش نرمال گردید. در این روش ها سیگنال مرجع برای نرمال کردن، بیشینه سیگنال در بیش ترین انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC)، بیش ترین مقدار RMS سیگنال در طول فعالیت (PT)، میانگین RMS سیگنال در طول فعالیت (MT)، بیش ترین مقدار سیگنال خام در طول فعالیت (PT-raw) و میانگین سیگنال خام در طول فعالیت (MT-raw) انتخاب شد.

  یافته ها

  برای تمام فعالیت ها روش MVC قابلیت اطمینان بالا و کمترین خطا را نشان داد. در این روش متوسط ضریب همبستگی درون طبقاتی (ICC) و خطای استاندارد اندازه گیری (SEM) در فعالیت ها به ترتیب 74/0 و 80/4 به دست آمد. درروش MT نیز کمترین قابلیت اطمینان و بیشترین خطا مشاهده شد، به طوری که میانگین ICC و SEM در فعالیت ها به ترتیب 15/0 و 43/88 بود. اگرچه روش های PT، PT-raw و MT-raw قابلیت اطمینان مشابه و پایینی را نشان دادند، ولی روش PT-raw دارای SEM کمتری بود که نشان دهنده قابلیت اطمینان مطلق بالا می باشد.

  نتیجه گیری

  در حرکت روی پله و سطح شیب دار، در صورت موجود نبودن سیگنال MVC برای افراد سالم، روش PT-raw پیشنهاد می شود که قابلیت اطمینان نسبتا بهتری از سایر روش ها داشت.

  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی سطحی، نرمالیزاسیون، قابلیت اطمینان، پله و سطح شیب دار
 • سید مجید حسینی، فرزانه نوروزی نزاد، اصغر رضاسطانی *، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 210-218
  مقدمه و اهداف

  مطالعه حاضر به منظور بررسی تکرارپذیری درون آزمونگر نرم افزار همزمان سازی(Synchronization) در بررسی همزمان عضله تیبیالیس انتریور از نظر پارامترهای سونوگرافی و دینامومتری در حین انقباض در افراد سالم غیرورزشکار انجام شد. این نرم افزار به منظور افزایش توانایی در ثبت همزمان تصاویر اولتراسونوگرافی و داده های دینامومتر استفاده شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر تکرارپذیری پارامترهای ساختاری و نیروی عضله تیبیالیس انتریور بکمک نرم افزار همزمان سازی در 15 نفر مرد سالم غیرورزشکار در محدوده سنی 35-18 سال با میانگین BMI (8/1±23) به روش Cross-Sectional انجام شد. جهت بررسی ساختار از اولتراسونوگرافی نوع B و برای بررسی میزان نیروی تولیدشده حین انقباض از دینامومتر استفاده گردید. زاویه و طول فاسیکل و ضخامت و نیروی عضله تیبیالیس انتریور در سه حالت تحریک الکتریکی حداکثر قابل تحمل (ES)، انقباض ارادی ایزومتریک حداکثر (MVC) و ترکیب هر دو انقباض (ES+MVC) در افراد سالم غیرورزشکار اندازه گیری شد. سپس کلیه اندازه گیری ها یک ساعت بعد به منظور تکرارپذیری درون آزمونگر انجام گردید. از شاخص های آماری (Interclass Correlation Coefficient) ICC وSEM (Standard Error of Measurement) وMDD (Minimum Detectable Difference) منظور ارزیابی تکرارپذیری نسبی و مطلق استفاده گردید.

  یافته ها

  نرم افزار همزمان سازی، تکرارپذیری بالایی در اندازه گیری پارامترهای ساختاری و نیروی عضله تیبیالیس انتریور، در سه حالت تحریک الکتریکی حداکثر قابل تحمل، انقباض ارادی ایزومتریک حداکثر و ترکیب هر دو انقباض نشان داد. با فاصله اطمینان 95% مقادیر ICC برای زاویه فاسیکل در حالت ES و حالت MVCو حالت ES& MVC به ترتیب 88% و 77% و 75% بود و مقادیر ICC برای ضخامت عضله در حالت ES و MVCو حالت ES& MVCبه ترتیب 80% و 98% و 93% بود و برای طول فاسیکل در حالت ES و MVCو حالت ES& MVCبه ترتیب 95% و 97% و 91% بود. مقادیر ICC برای نیروی عضله تیبیالیس انتریور در حالت ES و حالت MVCو حالت ES& MVCبه ترتیب 82% و 97% و 98% بود.

  بحث و نتیجه گیری

  تصویربرداری اولتراسونوگرافی به کمک نرم افزار همزمان سازی جهت اندازه گیری پارامترهای ساختاری و نیروی عضله تیبیالیس انتریور، در سه حالت تحریک الکتریکی حداکثر قابل تحمل، انقباض ارادی ایزومتریک حداکثر و ترکیب هر دو انقباض تکرارپذیری بالایی را نشان داد. این روش در اندازه گیری پارامترهای ساختاری عضله و نیرو از روایی بالایی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: نرم افزار، عضله تیبیالیس انتریور، اولتراسونوگرافی، انقباض، ساختار عضله، تکرارپذیری
 • زهرا رمضان نیا، وحید نجاتی * صفحات 219-230
  مقدمه و اهداف

  اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب-تحولی است. نقص کارکردهای اجرایی خصیصه فراگیر این اختلال محسوب می شود که پیامدهای منفی بسیاری برای کودکان مبتلا به این اختلال در بر دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر توانبخشی-شناختی پارس بر بهبود کنترل مهاری و تصمیم گیری پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه بالینی تصادفی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) است که بر روی 30 کودک 7 تا 13 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شده است که 15 نفر از آنها در گروه درمان و 15 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. در طول جلسات درمان 3 نفر از گروه آزمایش از فرآیند پژوهش خارج شدند. عملکرد تصمیم گیری پرخطر با استفاده از آزمون بارت و عملکرد کنترل مهاری با استفاده از آزمون برو/نرو و آزمون استروپ تعیین گردید. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته و به کمک نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اثر تعاملی گروه و مرحله ارزیابی بر کنترل مهاری (01/0(P< معنادار بوده است. به این صورت که در پیش آزمون تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش در کنترل مهاری دیده نشد، اما در پس آزمون نمرات گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل افزایش یافته بود،اما در تصمیم گیری پرخطر بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از درمان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کنترل مهاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی پس از دریافت توانبخشی-شناختی توجه (پارس) بهبود می یابد، اما در کارکرد تصمیم گیری پر خطر تفاوتی پس از درمان مشاهده نشد. هم چنین نتایج بیانگر اثربخشی این درمان بر سایر مولفه های کارکردهای اجرایی می باشد.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه و بیش فعالی، کنترل مهاری، تصمیم گیری پرخطر
 • علیرضا ظهیرالدین، مینا آدینه، سپیده راجزی اصفهانی *، آمنه احمدی صفحات 231-239
  مقدمه و اهداف

  اختلال کمبود توجه-بیش فعالی یک اختلال عصبی و ارثی است که در بزرگ سالی از بین نرفته و به عنوان یک بیماری مهم شناخته می شود. این اختلال به خصوص در دانشجویان مبتلا مشکلات بسیاری در زمینه های عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشکده های علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

  مواد و روش ها

  گروه نمونه 230 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات آزمودنی ها توسط پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه کانرز جهت تعیین ADHD در بزرگ سالان جمع آوری شد.

  یافته ها

  میزان شیوع کلی ADHD با نمره ≤T55، 31% و با احتساب نمره ≤T65، 8.9% به دست آمد. میزان ADHD در زیر مقیاس C (نشانه های کلی بیش فعالی/کم توجهی) با فراوانی 29% در نقطه برش ≤T55 و 9.5% در نقطه برش ≤T65دارای بیشترین فراوانی بود. زیرمقیاس D (شاخص بیش فعالی/کم توجهی) با فراوانی 26.8% در نمرات تی بالای 55 و زیرمقیاس A (کم توجهی -مشکل حافظه) در نمرات تی بالای 65 با فراوانی 7.8% دارای کمترین فراوانی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان قابل توجهی از این اختلال در بین دانشجویان به نظر می رسد که غربالگری دانشجویان دارای این اختلال و نیز بررسی بیشتر در جهت کمک به بهبود عملکرد و روابط آنها ضروری باشد.

  کلیدواژگان: اختلال کمبود توجه، بیش فعالی بزرگسالان، شیوع، دانشجویان
 • محمد یوسفی *، حیدر صادقی، سعید ایل بیگی، عباس رحیمی، مهدی خالقی تازجی صفحات 240-248
  مقدمه و اهداف

  پاسخ های عصبی-عضلانی با تاخیر از مهمترین نقایص حسی-حرکتی در افراد دارای بی ثباتی عملکردی محسوب می شود که بیانگر بهره گیری از استراتژی های جبرانی است. با توجه به اینکه اکثر حرکات بدن در زنجیره کینتیکی بسته صورت می گیرد، وجود نقایص حسی-حرکتی دیستال بر عملکرد نواحی پروگزیمال اثرگذار است و موجب به کارگیری استراتژی های جبرانی در نواحی پروگزیمال می شود، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی استراتژی های جبرانی ناکارآمد در افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا با استفاده از اغتشاش بیرونی حین راه رفتن می باشد.

  مواد و روش ها

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر هفت آزمودنی مرد سالم (با میانگین سنی70/1±40/23 سال) و هفت آزمودنی دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا (با میانگین سنی 81/0±31/24 سال) به عنوان آزمودنی شرکت کردند. فعالیت الکتریکی عضلات نازک نی طویل، ساقی قدامی، سرینی میانی، و ارکتور اسپاین با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی در حین راه رفتن افراد روی دستگاه اغتشاش اینورژنی محقق ساخته اندازه گیری شد. زمان پاسخ به اغتشاش در سیگنال فعالیت الکتریکی هر یک از عضلات با استفاده از نرم افزار متلب استخراج و با استفاده از آزمون آماری تی مستقل در سطح معناداری.

  یافته ها

  گروه بی ثباتی در مقایسه با گروه سالم زمان پاسخ به اغتشاش طولانی معناداری در عضلات نازک نی و ارکتور اسپاین نشان دادند (p<0.05)، در حالی که زمان پاسخ به اغتشاش در عضله سرینی میانی در افراد دارای بی ثباتی به صورت معناداری کمتر از گروه سالم بود (p<0.05). با وجود اینکه در عضله ساقی قدامی زمان پاسخ به اغتشاش آن در گروه دارای بی ثباتی عملکردی طولانی تر از گزوه سالم بود، اختلاف معناداری بین زمان پاسخ به اغتشاش در دو گروه مذکور مشاهده نشد (p>0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد دارای بی ثباتی زمان پاسخ به اغتشاش متفاوتی نسبت به افراد سالم دارند. به کارگیری زودتر عضله سرینی میانی در افراد دارای بی ثباتی نشان از به کارگیری استراتژی هیپ می باشد. از آنجا که افراد دارای بی ثباتی عملکردی نقص در عضلات اطراف مچ پا دارند، بنابراین استراتژی مچ پا به منظور حفظ پاسچر نمی تواند پاسخ گوی اغتشاش باشد؛ به همین علت در افراد دارای بی ثباتی استراتژی غالب استراتژی هیپ می باشد. دگرگونی در زمان پاسخ به اغتشاش به دلیل تغییر در کنترل عصبی-عضلانی مرکزی گزارش شده است، بنابراین ضرورت توجه درمانگران به شناسایی استراتژی های جبرانی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مکانیزم های جبرانی، بی ثباتی عملکردی مچ پا، اغتشاش اینورژنی، راه رفتن
 • نگین ایرانی *، حسین سلطان زاده، نوید میرزاخانی صفحات 249-256
  مقدمه و اهداف

  اختلال طیف اتیسم، یک اختلال فراگیر در رشد سیستم عصبی است که با نقص در تفکر، احساس، هیجان، زبان و توانایی ارتباط با دیگران همراه است. با توجه به شیوع این اختلال در ایران، این پژوهش با هدف پیش بینی ساخت فضاهای درمانی و آموزشی تخصصی برای درمان این نوع بیماری در سال های آتی انجام گرفته که می تواند گام موثری در جهت درمان کودکان اتیستیک باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش اسناد و منابع موجود به صورت کیفی توسط پژوهشگر بررسی شد و پرسشنامه ای طراحی شده است که توسط 10 نفر از کاردرمانگران مجرب در زمینه اتیسم مورد تایید واقع گردید و در اختیار 19 تن از والدین کودکان اتیستیک در مراکز توانبخشی اتیسم و کلینیک تخصصی اتیسم (ذهن زیبا) قرار گرفت. این پرسشنامه ها بر اساس مشاهدات والدین کودکان مبتلا به این بیماری با طیف اتیسم خفیف، شدید و اسپرگر و در رابطه با فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی طراحی شده است. با توجه به ماهیت این تحقیق، این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.

  یافته ها

  با توجه به 15 سوال طراحی شده ، نیاز ها و ویژگی های فضاهای درمانی کودکان اتیستیک، مانند محرکات محیطی ، صدا ، نور، رنگ ، شرایط ایمنی و بهداشتی... توسط والدین این کودکان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با استفاده از رویکرد روانشناسی فضاهای معماری بدست امده است. اما طبق تحقیقات انجام شده از میان روش های درمانی، روش های آموزشی مانند کار درمانی ذهنی و جسمی، گفتار درمانی، بازی درمانی و... مورد بررسی قرار گرفتند. اهمیت و نقش استفاده از فضاهای تخصصی از سوی معماران نشان می دهد شکل دهی متنوع به فضاها و جزئیات ساختمانی، ایجاد فضاهایی پویا و متنوع از جمله عوامل موثر معماری در روند آموزش کودکان اتیستیک هستند. در نظر گرفتن عناصر سازنده ای مانند رنگ، نور و صدای متناسب در این فضاها، تاثیر قابل توجهی بر روی بهبود عملکرد کودکان اتیستیک داشته و توجه به آن الزامی است.

  نتیجه گیری

  طبق تحقیقات و مشاهدات میدانی انجام شده، استفاده از رنگ های ملایم و اجتناب از رنگ هایی که باعث تحریک و اختلال در تمرکز کودکان در هنگام آموزش می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. می توانیم با طیفی از نور(کم و زیاد کردن) و یا به کار بردن فضایی به عنوان اتاق تاریک، فضایی برای تقویت تمرکز آن ها بوجود آوریم. این موضوع باعث کاهش استرس آنها شده که خود در روند درمان این کودکان، نقش مثبتی را ایفا می کند. در این راستا، بهتر است فضاهایی با قابلیت انعطاف پذیری و به وصورت قرار دادی (با توجه به نیازهای این کودکان) توسط معماران طراحی شده و بدین ترتیب کمک شایان توجهی به افراد مبتلا به اتیسم و والدین این کودکان صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: اتیستیک، کلینیک توانبخشی، فضاهای درمانی، دیدگاه والدین، کودکان اتیسم، فضای درمانی مناسب
 • مقاله مروری
 • نسترن علیزاده نیا *، احسان شیرعلی وند، هاله کنگری صفحات 257-267
  مقدمه و اهداف

  یکی از الزامات رانندگی مطمئن، داشتن بینایی خوب و قوی است. برخی اختلالات بینایی، می تواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد؛ لذا مقاله حاضر به بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات و توصیه هایی که جهت بهبود این عوامل در رانندگان و مسیر جاده ها و راه ها می توان انجام داد، می پردازد.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed و Scopus، محدود به زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی «حساسیت کانتراست، میدان بینایی، عینک نامناسب، تصادف رانندگی و اختلال بینایی» به صورت جداگانه و توام انجام شد.

  یافته ها

  در صورت وجود ارتباط بین حدت بینایی و تصادفات رانندگی، آن ارتباط بسیار ضعیف می باشد. همچنین رابطه ی مستقیمی بین اختلال حساسیت کانتراست با میزان تصادفات رانندگی وجود دارد. نقص میدان بینایی اگر به صورت دوچشمی و شدید باشد، می تواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد. اقداماتی که در جهت بهبود این عوامل انجام شده است بیشتر در قالب توصیه هایی به رانندگان و تغییر روند غربالگری می باشد.

  نتیجه گیری

  اختلال حدت بینایی رابطه ی ضعیفی با میزان تصادفات رانندگی دارد. محققین در مورد رابطه ی مستقیم اختلال میدان بینایی و تصادفات رانندگی به نظر واحدی نرسیده و برخی عقیده دارند بررسی این موضوع بی نتیجه است، اما در بین عوامل بررسی شده، حساسیت کانتراست نسبت به دو فاکتور دیگر تاثیر بیشتری بر تصادفات رانندگی دارد. لذا نیاز به انجام مطالعات وسیع تر برای شناسایی و کاهش عوامل ایجادکننده ی اختلال حساسیت کانتراست، ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: حساسیت کانتراست، میدان بینایی، اختلال بینایی، عیب انکساری تصحیح نشده، عینک نامناسب، تصادفات رانندگی، حدت بینایی، رانندگی
 • علی محمد زاده *، ربین قادری صفحات 268-277
  مقدمه و اهداف

  سالهاست که دانشمندان و محققین در کتب و مجلات علمی بر ارتباط موسیقی و ایجاد پلاستیسیتی تاکید دارند و هنوز هم به شناخت جنبه های دیگری از این ارتباط علاقه دارند. در تحقیقات زیادی دیده شده که موسیقیدانها به علت پلاستیسیتی خاص خود در مناطق شنیداری قشری و تحت قشری سیستم عصبی مرکزی و محیطی تواناییهای بسیار بالایی در پردازش ظریفترین اجزای محرکهای موسیقیایی و گفتاری مختلف دارند. در مطالعه حاضر سعی شده با استفاده از نتایج مطالعات مختلف در زمینه تاثیر فراگیری موسیقی بر افزایش تواناییهای شنیداری در گروه های مختلف سنی و به ویژه در کودکان به میزان این ارتباط و کاربرد آن در زمینه آموزش در مدارس پی برده شود.

  مواد و روش ها

  با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Medline ،Google Scholar ،PubMed مطالعات انجام شده از سال 2000 میلادی در زمینه ایجاد پلاستیسیتی موسیقیایی در موسیقیدانها و مقایسه آنها با افراد غیرموسیقیدان جمعآوری و در این مقاله آورده شده است.

  نتیجه گیری

  شاید در منظر اول و از لحاظ محل درک در مغز)گفتار در نیمکره چپ و موسیقی در نیمکره راست(و مسیرهای عصبی درگیر، تا حد زیادی پردازش گفتار و موسیقی متفاوت به نظر برسند، اما واقعیت چیز دیگری است. پردازش زبان و موسیقی به جنبه های کاملا مشترکی از حس درک و شناخت در قشر و نواحی تحت قشری نیاز دارد. بنابراین با استفاده از آموزش موسیقیایی و تقویت مسیرهای عصبی مشترک درک موسیقی و زبان میتوان اختلال درک گفتار در جمعیتهای خاصی از کودکان که در درک گفتار مشکل دارند را درمان و تقویت نمود.

  کلیدواژگان: پردازش موسیقی، حافظه کلامی- شنیداری، پردازش گفتار، پلاستیسیتی شنیداری
 • معصومه امینی، مرضیه پشم دارفرد* صفحات 278-283
  مقدمه و اهداف

  میلو مننگوسل یک ناهنجاری مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی میباشد. کودکان با این اختلال علاوه بر داشتن مشکلات حرکتی، اغلب از مشکلات رفتاری هیجانی - نیز رنج میبرند که در این بین، پرخاشگری میتواند با توجه به تاثیرگذاری در تمامی حیطه های زندگی فرد نظیر تحصیل، تعامل با همسالان از سایر اختلالات رفتاری هیجانی مهمتر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نقاشیدرمانی در کاهش پرخاشگری کودکی با تشخیص میلومننگوسل انجام شده است.

  معرفی بیمار


  مطالعه حاضر یک مطالعه گزارش موردی میباشد که به بررسی 12 جلسه نقاشیدرمانی به روش دستورالعمل در کاهش پرخاشگری کودکی 10 ساله با تشخیص میلومننگوسل پرداخته است. در مطالعه حاضر از دو پرسشنامه باس و پری و پرسشنامه پرخاشگری کودکان 11 - 7 ساله)فرم معلمان(استفاده شد که قبل از انجام نقاشی درمانی و نیز پس از 12 جلسه نقاشیدرمانی توسط معلم کودک تکمیل شد.

  یافته ها

  تغییر نمرات بهدستآمده از هر دو پرسشنامه باس و پری و پرسشنامه پرخاشگری کودکان 11 - 7 ساله)فرم معلمان(نشان داد که نقاشیدرمانی در کاهش پرخاشگری این کودک موثر بوده است.
  نقاشی درمانی میتواند به عنوان روش مناسبی در کاهش پرخاشگری کودکان با اختلالات متعدد کاربردپذیر باشد.

  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، میلو مننگوسل، پرخاشگری
|
 • Asal Najian, Vahid Nejati * Pages 1-21
  Background And Aim

  Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder. Executive functions defect is considered as a general feature of the disorder. The aim of the present study was to examine the effectiveness of motor based cognitive rehabilitation on the improvement of sustained attention and cognitive flexibility in children with ADHD.

  Materials And Methods

  The present study followed a quasi-experimental randomized clinical trial design (pretest-posttest with control group). A total of 30 children aged 7 to 12 referring to the clinics in Tehran were diagnosed by a psychiatrist with ADHD. Participants were selected using convenience sampling and then randomly divided into control and experimental groups. Sustained attention and cognitive flexibility were evaluated using recording attention tests and tracking A and B. Data were analyzed running independent t-test and mixed ANOVA in SPSS, version 20.

  Results

  The results of the study showed that sustained attention (P

  Conclusions

  The results of the statistical analysis showed that with regard to the control group, gesture-based cognitive rehabilitation therapy improved sustained attention and cognitive flexibility in children with ADHD.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD), Motor based cognitive rehabilitation, Cognitive flexibility, Sustained attention
 • Karim Salehzadeh *, Yacer Mirzajani, Yosuf Saberi Pages 13-22
  Background And Aim

  Vital benefits of breast-feeding for mother and child's growth and immunity against diseases are indubitable; however, the effects of mother's physical activity on breast milk during breast-feeding is not clearly known. Thus, the present study was carried out to investigate the effects of long-term submaximal aerobic exercises on homemaker mother's breast milk factors.

  Materials And Methods

  A total of 30 non-athlete healthy and convenient mothers voluntarily participated in the study. Participants were randomly divided into two control and experimental groups. The first milk samples from both groups were taken 24 hours before the exercise and the second samples were obtained from the experimental group right after the excersise finished. Samples were also taken 24 hours after the 12-week exercise program from the experimental group. A third sampling was also conducted for both groups. In order to study the effects of exercising on milk factors, t-test and two-factor variance test were run.

  Results

  One hour of aerobic exercises with 60 to 70% HRMAX were observed to have significant effects on breast milk factors of mothers for an hour: fat percentage and protein increased, lactose and water content decreased, and conductivity remained unchanged. Moreover, the study failed to find any significant difference between the effects of 12-week aerobic exercises on milk factors in control and experimental groups.

  Conclusion

  Findings revealed that long-term and average-intensity aerobic exercises, aiming to improve breast-feeding function, do not have a significant effect on homemaker mother's breast milk factors.

  Keywords: Breast milk, Females, Training program, Aerobic
 • Abdollah Moossavi, Zahra Jafari *, Yones Lotfi, Saeed Malayeri, Enayatollah Bakhshi Pages 23-30
  Background And Aim

  Auditory temporal processing may be defined as the perception of the temporal envelope or the alteration of durational characteristics of a sound within a restricted or defined time interval and it likely underlies, at least in part, most other processes, such as localization, discrimination, pattern processing, binaural integration, and binaural separation. Temporal resolution is a component of the recommended minimal central auditory processing test battery. The Gap in Noise (GIN) test is a valuable tool in identifying temporal resolution deficits. Using appropriate speech stimuli, the auditory brainstem responses appear to reflect processing of the temporal features of speech in addition to documenting brainstem activation in response to stimulus onset. As the GIN test and complex ABR (cABR) evaluate temporal resolution of auditory stimuli in different aspects, the purpose of the present study was to investigate the correlation between the two tests and the possibility of using cABR as an electrophysiological test for temporal processing in central auditory processing disorder test battery.

  Materials And Methods

  A total of 20 CAPD children, within the age range of 8–12 years, diagnosed with four auditory processing tests, participated in the study. GIN test was administered for all of the participants and nine children underwent ABR and cABR tests. Then, the results of the tests were compared between the two groups.

  Results

  Based on the results of GIN test, these children had temporal processing impairment; the results were also confirmed using cABR. There was also a correlation between the gap detection threshold in GIN test and the slope of V-A in cABR.

  Conclusion

  Both GIN and cABR can evaluate temporal processing, but since there is no need for active participation of the individuals in cABR, this test can be used in younger children and those who cannot take behavioral tests.

  Keywords: Central Auditory Processing Disorder, Speech evoked Auditory Brainstem Response, Gap in Noise test, Temporal processing, Temporal resolution
 • Shirin Maleki, Mehdi Alizadeh Zarei *, Ghorban Taghizadeh, Shahla Rafeei, Hamid Salehi Pages 31-38

  Backgroundand Aim: Developmental Coordination Disorder (DCD) is a serious defect in the development of motor coordination. This disorder affects educational achievement and activities of daily living to a considerable amount. The purpose of the present investigation was to study the correlation between motor proficiency with executive function and educational performance of 7-11 year-old children with DCD in Ilam province, Iran.

  Materials And Methods

  A descriptive-analytic study was conducted on 53 DCD children, who met the inclusion criteria conditions, randomly selected from the pool of all children in Ilam primary schools. Next, the children's motor proficiency, executive function, and educational performance were evaluated using Bruininks Oseretsky test, Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), and a researcher-made test, respectively. Results were analyzed using SPSS software (version 16) and pearson correlation coefficient.

  Results

  Significant correlations were found between the total scores of Bruininks Oseretsky test with the total scores of BRIEF (p

  Conclusion

  The present study showed that there is a significant correlation between the motor proficiency with executive function and academic performance of children with DCD, which could be used by clinicians for early intervention to improve executive function and educational performance of children with DCD.

  Keywords: Developmental coordination disorder, Motor proficiency, Executive function, Educational performance
 • Mohammad Hatami, Robabeh Nouri Pages 39-47

  Bachground and Aim: The sense of hearing is an important sense that helps the development of speech and language and cognitive skills. One of the oral manifestations is reading which is based on the spoken language. Reading is an important skill to learn lessons for children and the auditory defects or any sensory impairment can limit learning and experience in a way that auditory defects in hard-of-hearing children affects their thought, imagination, and perception. There is a direct correlation between reading ability and level of hearing loss and the greater the hearing loss, the weaker the reading ability and comprehension.The present study aimed to assess the efficacy of music therapy on increasing the ability to read in primary school children who had cochlear implants.

  Materials And Methods

  An experimental study with pretest-posttest and control group was conducted. The sample consisted of children aged 8 to 10 years old with the hearing disorder who had cochlear implant surgery selected using convenience sampling method. Data was collected using a reading disorder test designed by Dr. Mostafa Tabrizi, which can be administered within three minutes and in which the words read and the number of mistakes are checked in a list and disorder is diagnosed.

  Results

  According to the findings, it can be stated that music therapy improves reading skills in school children with cochlear implant.

  Conclusion

  As a rule, the reading process is a very important tool for students to learn and is used as a means to extend the capabilities of the student during the learning process. Variance analysis of repeated measures showed that music therapy can significantly influence reading skills in primary school children with the cochlear.

  Keywords: Cochlear Implant, Music Therapy, Reading skills
 • Marjan Shahbazi, Faezeh Dehghan, Navid Mirzakhani *, Fatemeh Shahbazi Pages 48-57
  Background And Aim

  Sensory processing in humans involves reception of a physical stimulus, transduction of the stimulus into a neural impulse, and perception, or, the conscious experience of sensation.These sensory disorders can negatively affect development and functional abilities in behavioral, emotional, motoric, and cognitive domains. The present study was designed to investigate the prevalence of parent's perceptions of sensory processing disorders among 5 to 11 year-old children in Tehran, Iran.

  Materials And Methods

  The current study was a descriptive and cross sectional study performed on 5 to 11 year-old children. Data collection instruments were a demographic and a sensory profile questionnaire. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney Welch, and ANOVA tests.

  Results

  In the present study, 2191 cases were evaluated in terms of sensory processing factors.According to the findings, morbidity from sensory processing disorder in boys is higher than that in girls. Also, the most common disorder was observed in sensory sensitivity factor and the lowest was related to fine movement and perception. The results of Mann Whitney showed that the medians of sensory sensitivity, emotional reaction, and oral sensory sensitive, inattention and destructibility, sensory sensitivity, and fine movements/perception were significantly different between males and females (P

  Conclusion

  Due to the impact of the disorder on the children's quality of life and their adverse effects on the children's personal and social life, screening school-aged children and making attempts to treat it is necessary.

  Keywords: Sensory Processing Disorder, Perception, child
 • Mohsen Amiri *, Abbas Nesayan, Masoud Hejazi, Roghaye Asadi Gandomani Pages 58-66
  Background And Aim

  The present study aimed to investigate the effect of mother's training behavior modification methods, on reducing oppositional behavior and enhancing behavioral performance of their 8-10 year old children with hearing impairment.

  Materials And Methods

  The research design employed was quasi-experimental with pre-test and post-test and control groups. To do so, 30 mothers of children with hearing impairment were selected using available sampling. The participants were divided into two experimental and control groups after being matched. The research tools included CSI-4 and behavioral performance questionnaires. The training behavior modification methods were performed in nine 90-minute sessions in the experimental group. Data were analyzed using analysis of covariance in SPSS, version16.

  Result

  The results of covariance analysis showed effectiveness of behavior modification training on reducing oppositional behavior scores in children of mothers in the experimental group compared with those of the control group (F= 28/79, P=0/001). The results also showed enhancement of behavioral performance in experimental group (F= 5/85, P=0/05).

  Conclusion

  Generally, the findings demonstrated that training behavior modification methods improve behavioral problems in deaf children and prevention of behavioral problems in family environment; thus, using parents training, symptoms of behavioral problems in these children can be managed.

  Keywords: Deaf children, Behavior modification training, Oppositional behavior, Behavioral performance
 • Tahereh Pourkamali, Fariiba Yazdkhasti *, Hamidreza Oreizi, Ahmad Chitsaz Pages 67-75
  Background And Aim

  Alexander Technique and Massage Therapy are considered as two efficient interventions for rehabilitation. The purpose of the present study was to compare the effectiveness of Alexander Technique and Massage Therapy on improvement of happiness, hope, and mental health in patients with Parkinson's disease.

  Materials And Methods

  The statistical population of the study consisted all of patients with Parkinson's disease who were clients of therapeutic centers in Isfahan City in 2015. Among this population, 28 patients were selected through convenience sampling as the sample of the study. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ), Adult Hope Scale (AHS), and General Health Questionnaire (GHQ-28) were used as the instruments of the study. Data was analyzed using Mixed ANOVA.

  Results

  The results showed that both interventions of the present study significantly improved happiness and hope in patients with Parkinson's disease, and there are no differences between effectiveness of the two interventions.

  Conclusion

  Alexander Technique and Massage Therapy can be considered as efficient interventions for improvement of happiness and hope in patients with Parkinson's disease.

  Keywords: Alexander Technique, Massage Therapy, Health, Parkinson's disease
 • Sepideh Nafisi *, Hossein Bagheri, Ali Arab Kheradmand, Farnaz Razavi, Shiva Mousavi Pages 76-83
  Background And Aim

  Breast cancer is the most common cancer type among women and one of its complications is ipsilateral upper extremity lymphedema. Lymphedma is a chronic condition of lymphatic system that leads to swelling of the involved extremity and, if left untreated, leads to limitation in shoulder range of motion, dysfunction, and feeling of heaviness in the upper limb. The aim of the present study was to compare the effect of complex decongestive physical therapy with combination of intermittent pneumatic compression pump and complex decongestive physical therapy on shoulder range of motion, heaviness and upper extremity circumfference in patients with secondary upper extremity lymphedema post.

  Materials And Methods

  A total of 20 female participants with scondary upper extremity lymphedema were selected after breast cancer treatments, reffered by general and cancer surgeons, according to inclusion and exclusion criteria. After the initial assessment, participants were randomly divided into two groups. Participants in the first group were only treated with complex decongestive physical therapy techniques and patients in the second group, in addition to complex decongestive physical therapy techniques, were trated with intremittent compression pump. These techniques include manual lymphatic drainage, bandaging, therapeutic exercise, and skin care and intremittent compression pump. Patients were treated for 2 weeks, 5 days per week. Involved extremity circumference, intensity of limb heaviness, and shouldre range of motion were measured prior to and after the treatment. Also, limb heaviness was evaluated using Visual Analog Scale.

  Results

  No significant difference was found in the demographic characteristics between the two groups. Following two weeks of treatment, the mean of affected limb circumference in total areas showed statistically significant decrease after treatment compared to that priro to the treatment and heaviness intensity showed statistically significant decrease after treatment compared to that before the treatment. The means of shoulder abduction and flexion showed statistically significant increase after treatment compared to those before treatment in both groups. In addition, there was no significant difference in the means of affected limb circumference and shoulder range of motion between the two groups. However, a statistically significant difference was found in the mean of heaviness intensity between the two groups.

  Conclusion

  The results of the current study showed, the combination of complex decongestive physical therpy and intremittent compression pump are useful as a means of improving affected limb circumference, intensity of heaviness, and shoulder range of motion.

  Keywords: Upper extremity lymphedema, Complex decongestive physical therpy, Intremittent compression pump, Limb circumference, Intensity of heaviness, Shoulder range of motion
 • Mozhgan Zarei, Sanaz Davarian *, Javad Sarrafzadeh, Soheil Mansour Sohani Pages 84-90
  Background And Aim

  Forward Head Posture (FHP) is one of the most common postural abnormalities in the cervicothoracic region that can lead to muscle imbalance and probably future pain. However, there is no study available assessing muscle strength in these patients compared with healthy individuals.

  Materials And Methods

  A total of 18 FHP and 16 healthy individuals were recruited after signing the informed consent. The strengths of cervical flexor and extensor muscles were assessed using handheld dynamometer in supine and prone lying positions, respectively. Three 5-second trials of maximum voluntary isometric contraction of cervical flexion and extension were performed with 1-minute rest interval between them and the mean value of the trials was considered for further analysis.

  Results

  FHP group demonstrated significantly lower cervical muscle strength in both flexion (P=0.001) and extension (P=0.000) directions as compared with those of healthy participants. There was no significant difference between flexor and extensor muscles in either FHP or healthy participants (P

  Conclusion

  FHP individuals exhibited flexor and extensor muscles weakness in comparison with participants. Findings of the present study intensify the necessity of muscle strengthening program for FHP individuals as well as all asymptomatic computer users or people that have prolonged driving or sitting habit in their routine lifestyle.

 • Sima Vaziri, Ali Ghorbani *, Farhad Torabinezhad, Mohammad Kamali, Farkhondeh Jamshidi Pages 91-98
  Background And Aim

  In children's speech disorders, assessing the percentage index of speech intelligibility is important. Expression of single words and sentences in some ways, such as the effect of voices on eachother, is different, that may affect speech intelligibility. In the present study, attempts were made to answer the question whether the percentages of speech intelligibility are different in these two tests.

  Materials And Methods

  In the present cross-sectional study, 120 healthy children (60 girls and 60 boys) were chosen among all kindergartens in Ghaemshahr city, Iran. Children's speech samples were collected by means of calling pictures and repeating sentences. The voices were tape-recorded and children's speech intelligibility was studied in four age groups within six months. Comparison of the intelligibility of the two speech samples was carried out using Wilcoxon Tests and the correlation between children’s scores in the expression of words and sentences was determined using Spearman correlation.

  Results

  The mean score of the speech intelligibility was 94% (SD=10.66) in the words test and 96/02% (SD=9.65) in the sentence test. A significant difference was observed between age groups in both tests (α =0/05). Also, there was a significant correlation between the intelligibility of words and sentences (p=0.000). However, no statistically significant difference was found between boys and girls.

  Conclusion

  The significant difference found in the speech intelligibility percentages of words and sentence test shows that language and communication factors affecting the listener's understanding of other's speech are different. So, in measuring the speech intelligibility using these two tests, we should not expect similar results. Increase in the speech intelligibility percentage in sentence test may be due to the abundance of semantic clues, which can increase the listener's guessing capability.

  Keywords: Speech intelligibility, Speech assessment, Speech sample, Intelligibility words, Intelligibility sentence
 • Hosein Delavar Kasmaei, Leila Angooti Oshnari *, Narges Mohammadi, Nahid Balabar, Jandark Eghlidi, Seyed Mehdi Tabatabaee, Navid Mirzakhani Pages 99-105
  Background And Aim

  Hemiplegia after stroke is the most common cause of dexterity disorder in adults, which is associated with impairment in daily life activities. The aim of the present study was comparative assessment of the effects of movement therapy and electrotherapy on dexterity.

  Materials And Methods

  In the present clinical trial with before-after design, 16 patients with post-stroke hemiplegia received 36 sessions of treatment. Hand gross dexterity was measured using Minnesota instrument prior to, and 18th and 36th sessions after the intervention. Shapiro Wilk test, paired t-test, and Pierson correlation were used to analyze the data.

  Results

  The significant increase of hand gross dexterity was noticed between before and 18th, 18th and 36th, and also before and 36th sessions after intervention in movement therapy group (p

  Conclusion

  The present study showed that movement therapy is effective in increasing hand dexterity all the time. But the continuation of electrotherapy has reverse effects on it.

  Keywords: Stroke, Hemiplegia, Movement Therapy, Electrotherapy, Hand gross dexterity
 • Abbas Nesayan, Roghayeh Asadi Gandomani *, Mohsen Amiri Pages 106-114
  Background And Aim

  Behavioral problems are common in educable intellectual disability students. The purpose of the present study was comparison of the effects of direct instruction and cognitive method on social skills in individuals with mild intellectual disability.

  Materials And Method

  A semi-experimental study was conducted with pretest-posttest and control group. A total of 30 students with mild intellectual disability were selected based on available sampling and were randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group). First, behavioral problems and social skills scores were collected using Gresham and Elliott social skills questionnaires (1990). Next, participants in the experimental group were individually trained for 20 sessions: one group received cognitive approach and the other group received direct instruction. After trainings, the Social Skills Questionnaire was administered again among teachers and parents. The data were then analyzed using analysis of covariance method in SPSS19.

  Results

  The results showed that from teacher's perspective, social skills training through cognitive approach and direct instruction did not significantly decrease behavioral problems, but from parent's perspective, cognitive approach significantly decrease behavioral problems and direct instruction did not.

  Conclusion

  According to the findings, it can be stated that training programs that focus on understanding total situation and social cue encoding have more impacts on behavioral problems in educable intellectual disability students.

  Keywords: Educable intellectual disability, Cognitive approach, Direct instruction, Behavioral problems
 • Saeid Abdi, Yasaman Pourhadi Lahiji, Haleh Kangari *, Seyyed Mehdi Tabatabaei, Mohammad Ghasemi Borumand Pages 115-122
  Background And Aim

  Ocular biometry parameters are important factors which have valuable roles in diagnostic and therapeutic procedures in ophthalmology. The aim of the present study was to determine the relationships between height, weight, and Body Mass Index (BMI) and Ocular biometric parameters.

  Materials And Methods

  A total of 123 participants underwent ocular examination in Noordidegan eye clinic. Inclusion criteria were spherical refractive error ranging between plano to ±2.00 diopter, astigmatism between plano to -2.00 diopter, and best corrected visual acuity of 20/20. Also, exclusion criteria were diabetes, blood hypertension, thyroid problems, keratoconus, corneal scars, pterygium, cataracts, glaucoma, and any ocular surgery history. Ocular biometric parameters were analyzed using Lenstar, and height and weight were measured according to the standard protocol.

  Results

  Ocular biometric data were collected from participants with an average age of 36.10±8.41 including 61 women (49.6%) and 62 men (50.4%). The average value of height, weight, and BMI were 170.40±9.81 cm, 79.84±18.91 kg, and 27.54±6.18 kg/m2, respectively. Also, the averages of eye axial length, central corneal thickness, anterior chamber depth, crystalline lens thickness, and corneal power were 23.59±0.82 mm, 538.60±36.84 µm, 3.57±0.32 mm, 3.79±0.35 mm, and 43.67±1.42 D, respectively. It was observed that height correlated positively with axial length and anterior chamber depth (p

  Conclusion

  Our results indicated that eye axial length and anterior chamber depth increase with increase in height and weight and corneal power decrease with increase in height. Also, a direct association was observed between BMI and crystalline lens thickness.

  Keywords: Body Mass Index, Ocular Biometric Parameters, Height, Weight
 • Samane Shakeri, Khosro Khademi-Kalantari *, Alireza Akbarzade Baghban Pages 123-131
  Background And Aim

  One of the effects attributed to Kinesio tape is increasing muscle strength. Several studies have been conducted in this area providing conflicting results. Perhaps one of the reasons for the variety of results is the difference in using Kinesio tape. Due to the fact that the effects of Kinesio tape depend on factors such as level of tension and the amount of its coverage, we aimed to investigate the effect of these factors on the immediate increase of muscle strength.

  Materials And Methods

  Participants of the study included 30 healthy non-athlete female randomly examined with nine different modes of Kinesio tape. The Kinesio tape was applied by three levels of tension (0, 30, and 60 percent) and also three different levels of contact on the Quadriceps muscle of the subdominant leg, and the extents of torque were measured prior to and after applying the type. The mean of the maximum extension of three extensor contractions was calculated before and after applying the Kinesio tape.

  Result

  Applying Kinesio tape increased the knee extensor torque (P

  Conclusion

  Although the Kinesio tape causes a slight increase in the Quadriceps muscle’s strength, changing the tension and extension of Kinesio tape stretch did not have an immediate impact on the increase of knee extensor torque.

  Keywords: Kinesio tape, Torque, Kinesio tape Tension, Kinesio tape Contanct
 • Abbass Dehghan, Sayed Ali Hosseini *, Mehdi Rassafiani, Hamid Dalvand Pages 132-141
  Background And Aim

  Caring for children with Cerebral Palsy (CP) is hard, energy-consuming, and long-term, and can lead to caregivers’ burnout. The present study aimed to identify reasons for and consequences of occupational burnout among caregivers working in institutes for children with CP in an Iranian context.

  Materials And Methods

  The present study was carried out using qualitative approach and content analysis methodology. Nine caregivers, two managers, and one physiotherapist participated in the study. Purposive sampling method was used to select participants and in depth, semi-structure interviews were used to collect the data. All interviews were conducted in institutes. The interviews were recorded, transcribed verbatim, and overviewed. Constant comparative analyses were used to analyze the interviews.

  Results

  A total of 623 initial codes were extracted from the interviews. Then, the codes were categorized into three main categories and nine sub-categories. The main categories were as follows: care-related stress, nature of caring occupation, and managerial and organizational challenges and shortcomings.

  Conclusion

  Identifying the barriers and challenges can lead to betterment of managers’ knowledge and, consequently, adoption of more proper organizational policies to increase the quality of caring services in the institutes.

  Keywords: Caregiver, Cerebral Palsy, Burnout, Content Analysis
 • Aida Gharavi, Hosein Mobaraki *, Mohammad Kamali, Zahra Jafari Pages 142-150
  Background And Aim

  During the recent years, a great progress has been made in identifying hearing loss in adolescents and prompt intervention. The effectiveness of rehabilitation approaches can be verified in various aspects including reducing the disability, acceptance, usefulness and satisfaction. The aim of the present study was to investigate the beneficial relationship between hearing aids and the quality of life in impaired adolescents.

  Materials And Methods

  In the present descriptive-analytical study, adolescents aged 12 to 18 with severe sensor-neural hearing loss, who had used smart digital hearing aid a minimum of one year, were targeted. Accordingly, a total of 61 patients were selected for the investigation. To collect data, two questionnaires were used: The Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) has 24 items and includes four subsets of optimal conditions, reverberation, and background noise and sound persecutors, and Quality of Life Questionnaire of hearing loss for adolescents with 38 questions divided into three parts: physical, emotional, and socio-emotional. Data were analyzed in EXCEL and SPSS 16 software. One-sample t-test, paired t, Spearman correlation coefficient, independent t-tests, one-way analysis of variance, and Kruskal-Wallis tests were used along with the corresponding post hoc test.

  Results

  In the average score of all four sub-categories and the average rating of total scores before and after using hearing aids, there was a significant difference (P=0/0005). In terms of the quality of life, the emotional-excitement, physical, and social classifications had the highest average, respectively. No significant relationship was then observed between the effectiveness of hearing aids and quality of life in hearing-impaired adolescents in Tehran (P=0/5).

  Conclusion

  The results indicated that what means as quality of life for adolescents is not only influenced by the effectiveness of hearing aid. Also, the results showed that hearing aids is effective in reducing disability caused by hearing impairment.

  Keywords: Hearing, Loss, Benefit, Quality of Life
 • Farzaneh Ashena *, Fouad Seidi, Mohammad Hossein Alizadeh Pages 151-159
  Background And Aim

  Duration of stretching in the muscles around the joint can have different effects on the accuracy of sense of position. However, since the accuracy of the joint's position sense is one of the important factors in subtle movements and prevention of injury, the present study was conducted to compare the immediate effects of static stretching of quadriceps with different times (10, 20, and 30 seconds) on the knee joint position sense in Collegiate female athletes.

  Materials And Methods

  A total of 33 Female student-athletes (average age: 22.15±2.48 years, average weight 60.72±8.36 kg, and average height of 165.15±6.40 cm) were purposefully selected. Absolute error was evaluated in the reconstruction of the knee joint flexion angle at 45° and 60° in three days with three different times during static quadriceps stretching using photogrammetric method.

  Results

  The results of the analysis of variance with repeated measures showed no statistically significant difference between the absolute errors of reconstruction of the knee joint flexion angles (P>0/05).

  Conclusion

  Considering the results obtained in the present study, it seems that athletes and coaches can use these three static stretching times without worrying about differences in their negative effects on the accuracy of their knee joint position sense.

  Keywords: Joint position sense, Knee, Stretch durations, Quadriceps muscle, Static stretching
 • Elham Moradiju, Mohammad Ebrahim Mahdavi *, Homa Zarrinkoob, Seyed Mehdi Tabatabaee Pages 160-167
  Background And Aim

  Assessment of auditory processing in children is performed via special tests with confirmed sensitivity. For any adapted or developed test, there should be evidences to demonstrate acceptable test-retest reliability. Recently, two dichotic listening and two recognition of speech-in-noise tests of auditory processing have been developed in Persian language. The present study aimed to assess test-retest reliability of these tests in normal children.

  Materials And Methods

  The present observational and analytic study was performed on 40 children, aged 6-12 years old, selected from two elementary schools in Tehran. Inclusion criteria were right-handedness, normal peripheral hearing sensitivity (

  Results

  The mean score of FARDIN and PARWIN did not show a significant difference between tests and retest sessions. Dichotic listening tests scores showed a significant improvement in retest session. Intra-class correlations for tests of recognition of speech-in-noise and dichotic listening tests were 0.6-0.65 and 0.6-0.9, respectively. FARDIN and PPCW showed higher absolute reliability compared with PARWIN and PPCS tests, respectively.

  Conclusion

  Although children' performance for dichotic tests in retest session was slightly better, it seems that auditory processing tests used in the current study have adequate test-retest reliability in normal children.

  Keywords: Test, retest reliability, Auditory processing, Dichotic listening, Recognition of speech, in, noise
 • Fatemeh Azizi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Abbas Riazi *, Hossein Norouzzadeh, Seyed Mehdi Tabatabaee Pages 168-174
  Background And Aim

  Retinitis Pigmentosa (RP) is a group of hereditary retinal degenerative diseases, causing blindness among individuals younger than 60 years, and patients have to continue with visual impairment for their entire lives, which can cause changes on their quality of life. The purpose of the present study was to determine the vision-related quality of life using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI VFQ-25) in patients with RP, and to examine the relationship between quality of life and visual acuity.

  Materials And Methods

  The present cross-sectional study included 35 patients with RP (18 male, 17 female) with the mean age of 37.57±11.42 and 35 normal participants for control (18 male, 17 female) with the mean age of 36.11±9.32. Best Corrected Visual Acuity (BCVA) sores were measured in distance and near. Participants answered the Persian version of the NEI VFQ-25. The difference between RP and normal group and the correlation between quality of life and visual acuity were determined.

  Results

  The mean NEI VFQ-25 scores were 47.59±18.72 in RP patients and 92.29±5.48 in normal controls. This difference was highly significant (P

  Conclusion

  Retinitis pigmentosa and decreased visual acuity have a great impact on the quality of life.

  Keywords: Quality of Life, Retinitis Pigmentosa, Visual Acuity, NEI VFQ, 25
 • Fatemeh Sheibani, Aliyeh Sadat Razavipour *, Ahmad Shah Farhat, Akram Ahmadi, Sharifeh Yonesian Pages 175-181
  Background And Aim

  Canonical babbling is a crucial stage in speech and language development. Researchers have suggested that preterm infants show delay in canonical babbling plus speech and language development in future. Beckman Oral Stimulation is a sensory non-speech oral approach. Gender is one of the risk factors for delay and language impairment in preterm infants. In the present study we made an attept to investigate the effects of Beckman Oral Stimulation approach on the frequency of canonical babbling in preterm infants after six months.
  Material and

  Methods

  A randomized clinical trial was performed on preterm infants with 28-34 weeks gestational ages in "Imam Reza" and "17th of Shahrivar" NICU hospitals in two groups. After visiting the inclusion-exclusion criteria, the recruited infants were randomly assigned to Beckman oral stimulation (n=13) and control (n=13 per group) groups. We compared and studied the infant's sensory stimulation and the effects of gender and canonical babbling between the two groups.

  Results

  The findings revealed that the babbling frequency was more in girls (p : 0.021) than in boys (p: 0.029).

  Conclusion

  It seems that Beckman sensory stimulation has more effects on canonical babbling in preterm girls than in preterm boys.

  Keywords: Beckman Oral Stimulation, Preterm Infants, Canonical Babbling
 • Ali Asghar Fallahi *, Mostafa Nejatian, Azam Sardari, Hashem Piry Pages 182-191
  Background And Aim

  Heart disease patients need rehabilitation programs after surgery. The aim of the present study was to survey the effect of aerobic continuous training versus aerobic interval training on some heart morphological factors in Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) patients.

  Materials And Methods

  A total of 33 (30 men, 3 women with the mean age: 58.33± 9.50 and mean BMI: 27.05±3.55 kg/m2) POST CABG patients were divided into three groups of selected aerobic continues training (ACT, n=12), aerobic interval training (AIT, n=12), and control group (C, n=9) and participated in this training program three times a week for eight weeks. Echocardiography was used to investigate morphological factors such as Left Ventricle Diastolic Diameter (LVDD), Left Ventricle Systolic Diameter (LVSD), and Ejection Fraction (EF). Paired T test and One-way ANOVA were used to compare the means.

  Results

  The results showed that AIT and ACT have significant effects on LVSD (ACT: p=0.013, AIT: p=0.014). Also LVDD and EF had accretion as a result of AIT and ACT, but this increase was not found to be significant (LVDD: ACT: p=0.331, AIT p=0.138, EF: ACT= 0.487, AIT: P=0.186).

  Conclusion

  ACT and AIT for eight weeks cause identical and minor optimal changes in left ventricle structure and functional (contractility) after CABG.

  Keywords: Exercise training, Morphology of heart, Heart disease, Left ventricle contractility
 • Hamid Tabatabaei*, Seyed Sadredin Shojaedin, Amir Ahmadi, Malihe Hadadnezhad Pages 192-200
  Background And Aim

  Injury is an inseparable part of athletic trainings and competitions and athletes are always subject to the risk of injury. The present study was conducted to investigate the effect of six weeks of neuromuscular warm up program on the scores of injury incidence and functional movement screen in male basketball players disposed to injury in Iran Basketball Super League.

  Materials And Methods

  A total of 50 basketball players prone to injury were identified in a Functional Movement Screen (Age 25.33 years, high 197.56 cm, Weight 97.1 Kg, BMI 24.59) and divided into two groups of control and experimental. Experimental group performed six weeks of neuromuscular exercises while control group only performed conventional team exercises. In the end, similar pre-season and pre-test Functional Movement Screen tests were administered and also injury reports of players prone to injury were examined. Data analysis was done using t test and repeated measures of ANOVA test.

  Results

  The results of the present study showed that protocol of neuromuscular exercise, in comparison to control group, had a significant effect on decreasing injury in upper extremity, waist, central body (P=0.500), and lower extremity (P=0.001). Investigating scores of the three step tests of pre-season competitions, pre-test, and post-test after six weeks of neuromuscular exercises showed that these exercises increased scores of Functional Movement Screen more than conventional exercises did.

  Conclusion

  Functional Movement Screen can be used to identify players prone to injury in pre-season and even mid-season competitions. Also, use and implementation of neuromuscular exercises might help to decrease probability of injury incidence in identified individuals disposed to injury and increase Functional Movement Screen scores.

  Keywords: Neuromuscular, Functional Movement Screen (FMS), Injury
 • Seyed Mohammad Sadat Khorasani, Alireza Hashemi Oskouei *, Fariba Ghaderi Pages 201-209
  Background And Aim

  Due to the variability of the Electromyography (EMG) signals in different individuals, the signals need to be normalized to a reference signal in order to enable comparisons between individuals. The aim of the present study was to determine the reliability of EMG of lower extremity muscles in five signal normalization methods.

  Materials And Methods

  A total of 14 healthy individuals ascended and descended a set of stairs and a ramp. Each task was repeated six times. Surface EMGs of the Vastus Medialis (VM), Vastus Lateralis (VL), Rectus Femuris (RF), and Tibialis Anterior (TA) muscles were recorded during each exercise and the isometric Maximum Voluntary Contraction (MVC) of the muscles. Electromyography signals were normalized using five different methods. The reference signal for the normalization was corresponding signal of each muscle in MVC, Mean Dynamic Task (MT), Peak Dynamic Task Activity (PT), Mean of Raw Signal (MT-raw), and Peak of Raw Signal (PT-raw).

  Results

  The MVC method showed the highest reliability and the lowest standard measurement error (SEM). The averages obtained for ICC and SEM for the MVC method in different activities were 0.74 and 4.8, respectively. Also, the MT method showed the lowest reliability and the highest error. The averages obtained for ICC and SEM in different exercises were found to be 0.15 and 88.43, respectively. Although PT, PT-raw, and MT-raw methods showed a similar and average reliability (0.33

  Conclusion

  In conclusion, MVC demonstrated the highest reliability; therefore, it is suggested as the best normalization method for young healthy people during stair up and ramp walking.

  Keywords: EMG normalization, Reliability, Stair Negotiation, Inclined Surface
 • Seyed Majid Hosseini, Farzaneh Norouzi Nejad, Asghar Rezasoltani *, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 210-218
  Background And Aims

  The present study was conducted to evaluate the intra-rater reliability of synchronization software so as to measure the Tibialis Anterior Muscle (TAM) structural parameters and force during contraction in healthy-nonathletes using ultrasonography and dynamometery in a synchronized way. This software was used in order to increase the ability of recording of pictures and data from ultrasonography and dynamometry synchronizingly.

  Materials And Methods

  In the present cross-sectional study, the reliability of measuring the TAM structural parameters and force with the synchronization software was evaluated on 15 healthy non-athletes, aged 18 -35 years, with BMI (23±1/8). An Ultrasonography B mode and a Dynamometer were used during three states of contractions: maximum voluntary contraction, electrical stimulation, and the combination of both in healthy non-athlete individuals. The Pennation Angle (PA), Fascicle Length (FL), and Muscle Thickness (MT) and Force (F) of TAM were measured in three states of contraction and then the measurements were repeated one hour later in order to determine intra-rater reliability. Interclass Correlation Coefficient (ICC), Standard Error of Measurement (SEM), and Smallest Detectable Difference (SDD) were used to evaluate the relative and absolute reliability, respectively.

  Results

  The synchronization software was found to be highly reliable in measuring the TAM structures and force in three states of contraction (MVC), (ES), and (MVC) in healthy-non athletes. The ICCs for muscle thickness of TAM were 80%, 98%, 93%, respectively. For PA, the ICCs were 88%, 77%, and 75% respectively and ICCs for FL force in the three states of contraction (MVC), (ES) and (MVC) were 95%, 97%, and 91%, respectively. Also, the ICCs for F in three states of contraction (MVC), (ES), and (MVC) were 82%, 97%, and 91%, respectively.

  Conclusion

  Ultrasonographic measurement and dynamometry of TAM using synchronization software has proved to be reliable for measuring the structural parameters of TAM and force in healthy-non athletes in three states of contraction in a synchronized manner.

  Keywords: Software, Tibialisantrior muscle, Ultrasonography, Contraction, Muscle structure, Reliability
 • Zahra Ramezan Nia, Vahid Nejati * Pages 219-230
  Background And Aim

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental type disorder. Executive functions disorder is a universal characteristic of ADHD including negative outcomes on the children with this disorder. The purpose of the current study was to determine the effects of PARS cognitive rehabilitation program on the improvement of inhibitory control and risky decision-making in children with ADHD.
  Material and

  Method

  A randomized clinical study (pretest, post-test with control group) was carried out on 30 children with ADHD, aged 7-13-year-old. The participants were divided randomly into two control and intervention groups (15 each). During the treatment, three children from the experimental group left the study. Balloon Analogue Risk Task (BARAT) was used to assess risky decision-making, and the Go/ Nogo and Stroop Tests were used to assess the inhibitory control. The data were analyzed using mixed-design variance analysis in SPSS.

  Result

  The results showed that after the treatment, inhibitory control (P

  Conclusion

  The results of the study demonstrated that inhibitory control in children with ADHD improved after using PARS cognitive rehabilitation, while there was no significant difference in risky decision-making between the two groups. Also, the results showed that this program has an effect on other parts of executive functions.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD), Inhibitory control, Risky decision
 • Alireza Zahiroddin, Mina Adineh, Sepideh Rajeziesfahani *, Ameneh Ahmadi Pages 231-239
  Background And Aim

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is an inherited neurological disorder which has not disappeared in adulthood and is known as an important disease. This disease especially causes a lot of emotional, social, educational, and employment problems in students. So, the present study was conducted to examine the symptoms of ADHD in adults at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran.

  Materials And Methods

  The sample was 230 students at Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, selected based on convenience sampling method. All the participants filled out a demographic questionnaire and the Conners questionnaire to determine their Adult ADHD.

  Results

  The overall prevalence of ADHD was 31% with the score ≤T 55 and 8.9% with the score≤ T65. The level of ADHD in the subscale C (Nshanhhaykly hyperactivity/inattention), with a frequency of 29% for cut-off point ≤T 55 and 9.5% for cut-off point ≤ T65, had the highest frequency.

  Conclusion

  Due to the significant amount of this disorder in the students, it seems that screening programs should be considered among students. Also, further investigations are necessary in order to help improve their performance and relationships.

  Keywords: Attention Deficit Disorder, Adult ADHD, Prevalence, Students
 • Mohammad Yousefi *, Haider Sadeghi, Saeed Ilbeigi, Abbas Rahimi, Mahdi Khaleghi Tazegy Pages 240-248
  Background And Aim

  Delayed neuromuscular responses is among the most important lesions in individuals with Functional Ankle Instability (FAI), which indicates using the compensatory mechanisms. Since most of body movements occur in closed-kinetic chain, the distal lesions can affect the proximal sections leading to the use of compensatory strategies. The aim of the present study was to investigate the compensatory strategies during gait in individuals with FAI using inversion perturbation.
  Material and

  Method

  Seven healthy individuals (age 23.40± 1.70 years; weight 72.25 ± 6.14 Kg; height 176.32 ± 6.41 cm) and seven individuals with FAI (age: 24.31± 0.81 years; weight: 71.15 ± 7.21 Kg; height: 175.12 ± 4.28 cm) volunteered in the present semi-experimental investigation. Electrical activation of the peroneus longus, tibialis anterior, gluteus medius, and erector spine muscles during gait on the inversion perturbation system was measured using the wireless EMG system. Response Time to Perturbation (RTP) in electrical signals of the muscles was extracted using MATLAB and analyzed running independent T-tests (p

  Results

  FAI group, as compared with the healthy group, indicated a significant longer RTP in the peroneus longus and erector spine muscles (p

  Conclusion

  The results of the current study showed that RTP differ in FAI group compared with that in the healthy group. Early recruitment of gluteus medius muscle in FAI group is indicator of using the hip-based strategy to control posture. Since the FAI individuals have lesions in muscle surrounding the ankle, ankle-based strategy is not enough to response the perturbation,; therefore, the dominant strategy for controlling the posture is hip-based strategy. Alterations in RTP are reported due to variation in the central neuromuscular control, so it is suggested that practitioners focus on detecting the compensatory mechanisms.

  Keywords: Compensatory mechanism, FAI, Inversion perturbation, Gait
 • Negin Irani *, Hossein Soltanzadeh, Navid Mirzakhani Pages 249-256
  Background And Aim

  Autism Spectrum Disorder (ASD) is a pervasive developmental disorder of nervous system which results in deficiencies in thinking, feeling, emotion, speaking, and social communication abilities. Considering the outbreak of this disorder in Iran, the present study was conducted to predict the construction of specialized educational and therapeutic spaces in the coming years that can be an effective step towards the treatment of autism children.
  Material and

  Method

  In the current descriptive analytical research, a questionnaire was designed by the researcher through a qualitative investigation in existing documents and resources. The questionnaire was also confirmed by 10 proficient occupational therapists in autism and later handed to 19 parents of the suffering children in Autism rehabilitation centers and Specialized Autism Clinic (Zehn-e-Ziba). The questionnaire was designed based on the observations of the sufferers’ parents with the spectrum of slight and intense autism and Asperger’s, relevant to educational, therapeutic, and service spaces.

  Result

  Considering 15 designed questions, the needs and medical charachteristics of therapeutic spaces for autistic children, such as environmental stimuli, sounds, lights, colors, safety, and health conditions, were stated by autistic children's parents and were investigated accordingly; the results were obtained using the psychological approach of architectural spaces. According to the studies investigated, among the therapy methods, educational methods, such as physical and mental occupational therapy, speech therapy, play therapy, etc., were prevoiusly investigated. The significance and role of using specialized spaces by the architects indicates that the diverse forming of the spaces and construction of details as well as creation of dynamic and diverse spaces are among the effective architectural factors for educating autistic children. Effective elements like color, light, and appriopriate sounds in these spaces must also be considered since they can dramatically influence the performance improvements of autistic children.

  Conclusion

  According to the researches and field observations, using light colors and avoiding stimulant colors may stimulate or interrupt children’s concentration while education, thus we can create a spectrum of light or use a space as a dark room to strengthen their concentration. This can decrease these children’s stress level, which plays a positive role in their therapy procedure. It can be suggested that architects design flexible spaces contractually with regard to children’s needs so as to help both autistic children and their parents.

  Keywords: Autistic, Rehabilitation clinic, Therapeutic Spaces, Autistic Children's Parent's Point of View, Appropriate Therapeutic Spaces
 • Nastaran Alizadehnia *, Ehsan Shirali Vand, Haleh Kangari Pages 257-267
  Background And Aim

  One of the requirements of safe driving is having good and strong vision. Some vision disorders, can increase the risk of traffic accidents. The present article was conducted to examine the role of decreased visual acuity, contrast sensitivity disorder, and visual field defect in accidents. Also, some recommendations are provided to improve these factors.

  Materials And Methods

  In the present review article, three databases of Google scholar, PubMed, and Scopus were search for articles in English and without time limitation using some keywords (Contrast sensitivity, visual field, inappropriate glasses, traffic accidents, and vision impairment) individually and in combinations.
  Findings: If there is a correlation between visual acuity and accidents, it is very weak. There was a positive correlation between contrast sensitivity disorder and traffic accidents. The risk of traffic accidents can be increased if the visual field defect is binocular and severe. The main considerations to improve these factors have been in the form of recommendations to drivers and changing screening processes.

  Conclusion

  Impaired visual acuity has a poor relationship with car accidents. Researchers do not have consensus over the direct relationship between vision disorder and traffic accidents and some believe this issue is inconclusive. But among the factors studied, contrast sensitivity has a greater impact on car accidents compared with the other two factors. Therefore, more studies should be performed to identify and reduce the causes of impaired contrast sensitivity.

  Keywords: Contrast sensitivity, Visual field impairment, Traffic accidents
 • Ali Mohammadzadeh*, Rebin Ghaderi Pages 268-277
  Background and Aim

  The effects of music training in relation to brain plasticity have attracted many researchers, which is evident from the popularity of books on this topic among scientists and the general
  public. Neuroscience research has shown that music training leads to changes throughout the cortical and sub-cortical pathways of auditory system that prime musicians for listening challenges beyond music processing as seen in the processing of speech stimuli. In the present study, we have focused on the effects of music training for development of auditory skills especially in children and their education system in school.

  Materials and Methods

  In order to review the latest literature about the effects of music training on the development of auditory processing and brain plasticity since 2000, selected PubMed, Science Direct, Google Scholar, ProQuest databases were searched.

  Results

  At one glance, we may assume that speech and music processing are so different because they are processed in separate brain areas (speech in the left hemisphere and music in the right  hemisphere). But the truth is something else. We use the same cognitional and comprehension features of cortical and subcortical pathways to process speech and music. Music training induces changes in the auditory system, which is not specific to music processing only, it also improved speech processing. Music training can be used for those children suffering from disease affecting speech processing

  Keywords: Music processing, Speech processing, Auditory plasticity, Auditory-verbal memory
 • Masomeh Amini, Marzieh Pashmdarfard* Pages 278-283
  Background and Aim

  Myelomeningocele is a congenital central nervous system abnormality. Myelomeningocele children suffer from different aspects of the problem, including difficulty in mobility and behavioral disorders, especially aggression, but most of the time the behavioral disorders of these children are ignored. The aim of the present study was to assess the effect of painting therapy on reducing the aggression of a child with Myelomeningocele.

  Case Report

  The current case report was conducted to assess the effect of 12 session of structured painting therapy on reducing the aggression of a 10-year-old Myelomeningocele child. In the present study, two questionnaires, The Aggression Questionnaire – AQ (Buss and Perry) and Children Aged 11-7 Year-Old Aggression Questionnaire, were used.

  Result

  The scores obtained showed that this child's aggression reduced and painting therapy had good effects on reducing the aggression. The painting therapy can be used as an effective method for reducing the aggression of children with disability

  Keywords: Painting therapy, Myelomeningocele, Aggression