فهرست مطالب

ابن سینا - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 61، زمستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 61، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه سادات ذوالفقاری، مقصود پیری *، میر جمال حسینی صفحات 4-12
  مقدمه
  تجربه استرس اولیه در دوران کودکی می تواند اثرات زیان بخشی بر مغز و رفتار در ارتباط با ایجاد افسردگی داشته باشد. همچنین پاسخ های ‏ایمنی التهابی در ارتباط با پاتوفیزیولوژی افسردگی گزارش شده اند و بسیاری از مطالعات تاثیرات مثبت فعالیت بدنی را در برابر استرس گزارش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر روی علائم افسردگی و فاکتورهای التهابی مغز انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش استرس جدایی از مادر بر روی رت به عنوان یک مدل حیوانی معتبر از سختی های اولیه زندگی اعمل شد و رت ها از روز 2 تا 14 به مدت 180 دقیقه از مادرشان جدا شدند. در روز 28 این آزمودنی ها به صورت تصادفی به 4 گروه (کنترل، جدایی از مادر، تمرین اجباری، فلوکستین) تقسیم شدند و به صورت 4 تایی تا روز 28 در قفس نگهداری شدند‏. در روز 60 رفتارهای شبه افسردگی به وسیله آزمون های جعبه باز، شنای اجباری، افشانه قندی و ترجیح سوکروز اندازه گیری شد. همچنین بررسی بیان ژن های IL 1β و IL-6 در هیپوکامپ با استفاده از Real time–PCR انجام شد.
  یافته ها
  رفتارهای شبه افسردگی متعاقب استرس جدایی از مادر با استفاده از آزمون های رفتاری ‏در رت ها به دست آمد. فقط در گروه فلوکستین به طور معنی دار رفتارهای افسردگی بهبود یافت (05/0>p). افزایش بیان ژن های IL 1β و IL-6 در گروه جدایی از مادر دیده شد که در هر دو گروه فلوکستین و تمرین اجباری کاهش بیان این ژن های به وجود آمد (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  ما دریافتیم که تمرینات اجباری در دوران نوجوانی قادر به تغییر رفتارهای شبه ‏افسردگی نیست با این وجود تمرین اجباری توانست تغییر معنی داری در سطوح سلولی و مولکولی ایجاد کند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: افسردگی، فعالیت بدنی، اینترلوکین، 6، اینترلوکین، 1 بتا
 • ابراهیم برارپور، ولی الله دبیدی روشن *، افشین فیاض موقر صفحات 13-21
  مقدمه
  آمادگی جسمانی مناسب یکی از دغدغه های اصلی نیروهای نظامی بوده و یکی از عوامل تعیین کننده در کارآیی و عملکرد این نیروها است. هدف از این تحقیق پایش وضعیت ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های پژوهش 3000 نفر از دانشجویان 18 تا 22ساله سال اول تا سوم (از هر سال 1000 نفر) دانشگاه افسری امام علی(ع) بودند که با نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابتدا قد، وزن و ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد، سپس آزمودنی ها آزمون های آمادگی جسمانی (دراز و نشست، شنای سوئدی، بارفیکس، و دویدن 2 مایل) و حرکتی (دوی 9×4 متر چابکی و دوی 60 متر سرعت) را انجام دادند. برای مقایسه ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دانشجویان از تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی شفه و تامهن و برای تعیین رابطه بین ترکیب بدنی با آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین شاخص های ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان سال های اول، دوم و سوم تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p). همچنین بین ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دانشجویان سال های اول، دوم و سوم نیروی زمینی ارتش ارتباط قوی وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، دانشجویان افسری از نظر شاخص های ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی امتیاز مناسبی را کسب نمودند که نشان دهنده موفقیت دانشگاه در این بخش است.
  کلیدواژگان: ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی، آزمون های ورزشی، نظامیان
 • مریم یحیایی *، علی اصغر نورسته، علی شمسی صفحات 22-29
  مقدمه
  امروزه افراد زیادی در فعالیتهای ورزشی- تفریحی شرکت می کنند که منجر به افزایش آسیبهای ورزشی شده است. کنترل قامت نقش مهمی در اجرای ورزشی و جلوگیری از آسیب دارد. هدف از این مطالعه بررسی تعادل در افراد با راستای مختلف زانو در شرایط پرش و فرود روی پای غالب بود.
  روش بررسی
  33 زن ورزشکار سالم بر اساس راستای زانو در یکی از سه گروه (16 نفر زانوی با راستای طبیعی، 10 نفر زانوی پرانتزی و 7 نفر زانوی ضربدری) قرار گرفتند. برای ارزیابی زانو در صفحه تاجی از یک گونیامتر یونیورسال استفاده شد. شاخص ثبات قامت پویا با دو تکلیف پرش از پهلو و پرش رو به جلو بر روی صفحه نیرو ارزیابی شد. برای مقایسه اختلاف بین میانگین شاخص ثبات قامت پویا بین گروه های زانوی پرانتزی و ضربدری با گروه کنترلشان در دو تکلیف پرشی از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری بین گروه ها در پرش رو به جلو دیده نشد و در گروه زانوی پرانتزی نسبت به گروه کنترل در پرش از پهلو اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که زانوی پرانتزی می تواند موجب کاهش تعادل پویا شود. به نظر می رسد که برنامه های تمرینی تعادلی همانند پرش از پهلو برای ورزشکاران با راستای زانوی پرانتزی مفید است.
  کلیدواژگان: تعادل وضعیتی، زانو، ورزشکاران
 • رستم علی زاده *، وریا طهماسبی، نجمه رضایی نژاد، مجتبی صالح پور، سیروس شیخی صفحات 30-37
  مقدمه
  نوروتروفین ها گروه کوچکی از خانواده عوامل رشدی هستند که فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)یکی از فعال ترین آنهاست و به طور وسیعی در مغز پستانداران و همچنین در گردش خون با مقادیر مختلف در پلاسما و پلاکت ها یافت می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر سطح BDNF پلاسما در مردان جوان سالم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 12مرد جوان سالم (سن 1/2±1/22سال؛ قد 5/6±2/176سانتی متر و وزن 2/8±0/69 کیلوگرم) به عنوان آزمودنی انتخاب و پس از آشناسازی و تعیین یک تکرار بیشینه (1-RM)، در دو جلسه تمرین و کنترل به آزمایشگاه مراجعه کردند. تمرین مقاومتی دایره ای با شدت 55% 1-RM و 3ست با 15تکرار و 2 دقیقه استراحت بین هر وهله اجرا شد. نمونه های خون آزمودنی ها قبل از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت، پس از یک ساعت ریکاوری و صبح روز بعد از سیاهرگ آنتی کوبیتال جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح 05/0p≤ تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت موجب افزایش معنی داری در سطوح BDNF بلافاصله پس از فعالیت شد (001/0p=). اما در دوره ریکاوری یک ساعته و صبح روز بعد در مقادیر BDNF تغییر معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد فعالیت مقاومتی دایره ای، محرک قوی و موقتی برای افزایش BDNF پلاسما است، بنابراین، این نوع تمرین با توجه به اثرات سودمند BDNF می تواند برای سلامت مغز مفید باشد.
  کلیدواژگان: فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، فعالیت مقاومتی، جوانان
 • آزاده جمشیدی عینی *، ویدالسادات رضوی صفحات 38-44
  مقدمه
  پرستاری حرفه ای پرتنش است و تنش های شغلی به پیامدهای منفی منتهی می شوند که از این پیامدها، می توان به افزایش استرس و کاهش بهزیستی روان شناختی اشاره داشت. بنابراین، پرورش مهارت هایی همچون تاب آوری برای مقابله با این پیامدها و یا پیشگیری از بروز آنها می تواند کمک کننده باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان استرس و بهزیستی روانشناختی پرستاران انجام گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه 220 پرستار یک بیمارستان نظامی بودند. برای انتخاب نمونه پژوهش، 30 نفر از پرستارانی که در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) نمره پایین و در پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن (1983) نمره بالا کسب کرده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر آزمایش و 15نفر کنترل). گروه آزمایش تحت مداخله آموزش گروهی تاب آوری بر اساس نظریه هندرسون به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش تاب آوری تاثیر معنی داری بر میزان استرس (23/4=F) و بهزیستی روانشناختی (27/5=F) پرستاران داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از تاثیر آموزش های مبتنی بر درمان شناختی مانند تاب آوری، بر اقشار مختلف جامعه از جمله مشاغل پر استرس و کاهش معنی دار استرس و افزایش بهزیستی روانشناختی در آنها است.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: تاب آوری، پرستاری، استرس
 • عطا رفیعی، ویدا پسرکلو، محمد حسینی، حسین شعبانی، سیروس فرجی هرمزی *، عباس شاهدی صفحات 45-52
  مقدمه
  ارزیابی تنوع و تراکم میکروارگانیسم های موجود در هوای بیمارستان ها می تواند به عنوان شاخصی از آلوده یا پاک بودن آنها و همچنین به عنوان منبعی برای عفونت های بیمارستانی مطرح باشد. این مطالعه با هدف شناسایی نوع و تراکم بیوآئروسل های مرتبط با عفونت بیمارستانی در بخش های مختلف بیمارستان های منتخب آجا در شهر تهران انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی از بخش های اتاق عمل، مراقبت های ویژه و عفونی بیمارستان های مورد مطالعه نمونه برداری شد. نمونه برداری در مدت 120 روز و هر شش روز یک بار به روش غیرفعال انجام شد. در مجموع 120 نمونه باکتریایی و 120 نمونه قارچی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت باکتری ها در هوای داخل بخش های بیمارستان های الف و ب به ترتیب برابر 84 و 212 CFU/m3 بوده است. همچنین غلظت میانگین قارچ های شناسایی شده هوای داخل بخش های بیمارستان ها به ترتیب برابر 80 و 85 CFU/m3 بود. گونه های قارچی غالب در بیمارستان ها به ترتیب کلادوسپوریدیوم (25%) و آسپرژیلوس نایجر (28%) و گونه باکتریایی غالب شناسایی شده در هر دو بیمارستان استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. همبستگی خطی معنی داری بین تراکم جمعیت و غلظت بیوآئروسل ها وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه غلظت بیوآئروسل های باکتریایی و قارچی در بیمارستان های مورد مطالعه بالاتر از استانداردهای موجود بود که نشاندهنده راندمان پایین سیستم تهویه در بیمارستان های مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، اسپور باکتری، قارچ، آلودگی هوای داخل، بیمارستان
 • کتایون زیاری، امید رحمانی *، رضا اسلامی صفحات 53-68
  مقدمه
  مطالعات متعدد نشان داده است که در میان کادر پروازی افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان وجود دارد. با این حال، نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک با این موضوع سازگار نبوده است. ما در این مطالعه مروری کوتاه بر مطالعات موجود در مورد وجود سرطان پستان در کادر پروازی انجام دادیم.
  روش بررسی
  یک جستجوی مروری از پایگاه های داده از قبیل پابمد، اسکوپوس، امبیس، گوگل اسکولار، و... برای مطالعات مشاهداتی مربوط تا اکتبر 2017 انجام شد. از کلمات کلیدی سرطان پستان، کادر پرواز و طب هوا-فضا استفاده شد.
  یافته ها
  میزان بروز سرطان پستان در میان زنان کادر پرواز بالاتر است. با این وجود، هیچ مطالعه ای نشان نداد که میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در این گروه افزایش چشمگیری داشته است. اختلالات ریتم شبانه روزی بواسطه شیفت شبانه و تغییرات مناطق زمانی که منجر به اختلال ترشح ملاتونین می شود و همچنین قرار گرفتن در معرض اشعه کی هانی احتمالا باعث این افزایش خطر می شود. نتایج به دست آمده تفاوت قابل توجهی بر اساس سال انتشار، منطقه جغرافیایی و کیفیت مطالعه نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعات فراوانی و همچنین فراتحلیل های انجام گرفته نشان دادند که گروه پروازی میزان خطر بالاتری نسبت به جمعیت عادی برای ابتلا به سرطان پستان دارند. مطالعات با حجم نمونه های بزرگتر بر اساس جمعیت های مختلف و با در نظر گرفتن تمامی عوامل دخیل، مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: میزان بروز، سرطان پستان، اختلالات سیکل خواب، تشعشع اشعه کیهانی، طب پرواز
 • فرح فرزانه، محسن کیاندوست *، گیتی نقبایی، مریم سادات حسینی صفحات 69-78
  مقدمه
  بسیاری از جوامع پیشرفته تلاش نموده اند تا از فن آوری ثبت الکترونیکی داده ها استفاده نمایند تا خدمت رسانی بهتری به بیماران ارائه گردد. از آنجایی که ارتقاء سطح سلامت بانوان از موارد مهم مورد نظر سازمان های بهداشتی و درمانی است، هدف این پروژه در فاز اول، طراحی پایگاه داده و ثبت الکترونیکی پرونده بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان امام حسین(ع) بود.
  روش بررسی
  در طراحی سعی شد که تا جایی که امکان دارد سیستم بدون نیاز به دخالت کاربر اطلاعات خود را کسب نماید. همچنین در این فاز داده های مورد نیاز برای ثبت، پردازش و گزارش گیری شناسایی و فراداده آنها تعیین شد. معماری سیستم براساس معماری شیء گرا انجام شد. روش ارتباط به صورت سرور-کلاینت است که در آن محاسبات به صورت از پیش طراحی شده بین کلاینت و سرور تقسیم می شود. با بررسی نیازمندی سیستم و همچنین در نظر گرفتن حجم و میزان داده های ثبت شده در نرم افزار پایگاه داده SQL Server طراحی شد. روش های ارتباط با پایگاه داده و کنترل دسترسی ها و روش های امنیت سیستم نیز طراحی گردید.
  یافته ها
  پایگاه داده و جداول آن طراحی شد و سپس رابط کاربری در چند مرحله طراحی و بهینه سازی شد. در پایان و با ثبت 30 بیمار در نرم افزار خروجی برنامه در قالب اکسل به صورت کلی و مقایسه ای همه بیماران استخراج و جهت انجام تحقیق آماده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  ثبت الکترونیک کلیه اطلاعات بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی به گونه ای قابل پردازش، قابل استفاده از طرف سایر مراکز خدمات درمانی، قابل پیگیری در طی زمان و همچنین قابل استفاده جهت پروژه های تحقیقاتی باعث ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه خدمات رسانی خواهد شد.
  کلیدواژگان: ثبت الکترونیک پرونده پزشکی، زنان، پردازش رایانه ای اطلاعات
 • علی امینی، عباس رحیمی *، بهمن ذاکری امین صفحات 79-81
 • جلیل مظلوم *، هادی نریمانی صفحات 82-84
|
 • F. Zolfaghari, M. Peeri *, Mir-Jamal Hosseini Pages 4-12
  Background
  Early life stressful events have detrimental effects on brain and behavior associated with development of depression. Also immune-inflammatory responses have been reported to contribute in pathophysiology of depression and many studies have indicated the beneficial effects of physical activity against stress. This study aimed to determine the effect of adolescent treadmill mandatory exercise on symptoms of depression and brain inflammatory responses following maternal separation stress in mature male rats.
  Materials And Methods
  In this work, we applied maternal separation (MS), as a valid animal model of early life adversity, to rats from postnatal day (PND) 2 to 14 for 180 min per day. At PND 28, male Wistar albino rats were randomly divided into 4 experimental groups: control, MS, treadmill mandatory exercise (TM), and fluoxetine. At PND 60, depressive-like behaviors were assessed using behavioral tests including forced swimming test (FST), splash test , sucrose preference test (SPT), and open field test. Also, real-time PCR was used for assessment of IL-6, IL-1βý genes expression in hippocampal samples.
  Results
  Our result revealed that depressive-like behaviors following MS stress significantly caused depressive-like behaviors which were treated only in fluoxetine group (p
  Conclusion
  Although, mandatory physical exercise during adolescence is not able to change depressive-like behaviors, itý can make changes in cellular and molecular level.
  Keywords: Depression, Exercise, Interleukin, 6, Interleukin, 1beta?
 • E. Bararpour, V. Dabidi Roshan *, A. Fayyaz Pages 13-21
  Background
  The physical fitness of military personnel is one of the main concerns of the military forces; because it is one of the determining factors in their efficiency and performance. The aim of this study was the monitoring of Army cadet's body composition, physical and motion fitness and providing national norms.
  Materials And Methods
  For this study, 3,000 students of University of Imam Ali consisting of first to third year entry (every entry 1000 cadets) aged between 18 and 22 were selected according to stratified random sampling method. At first, the height, weight, and body composition of the students were measured. Then physical- (sit-ups, push-ups, pull-up, and 2-mile run) and motion- (30-Ft agility shuttle run, 60-m sprint) fitness tests were performed. To compare body composition, physical and motion fitness of cadets, One-way analysis of variance (ANOVA), Scheffe and Tamhnae post-hoc tests were used. Also, Spearman correlation coefficient was used to show the relationship between body composition and the physical and motion fitness.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the first, second, and third entry students about values of body composition, physical and motion fitness (p
  Conclusion
  According to the results, cadets received suitable scores in terms of body composition, physical fitness and motion fitness parameters that represent the university achievements in this field.
  Keywords: Body composition, Physical Fitness, Fitness Testings, Army Personnel
 • M. Yahyaei *, A.A. Norasteh, A. Shamsi Pages 22-29
  Background
  Nowadays, many people participate in sport activities which may lead to the sport-related injuries. Postural control has an important role in injury prevention and athletic performance. The Aim of current study was to assess the balance stability among subjects with different knee alignments under jump and land on their dominant foot.
  Materials And Methods
  Totally, 33 healthy athletically-active females were assigned into three groups based on their knee alignment [normal knee (n=16), genu varus (n=10), genu valgus (n=7)]. To evaluate the alignment of the knee joints, the frontal plane knee angle was measured with a universal goniometer. The dynamic postural stability index was evaluated with two dynamic tasks (anterior-posterior and medial-lateral jumps) on the force plate. An independent sample t-test was to examine the differences of mean values of dynamic postural stability index between genu varus and genu valgus groups with their control groups in two jump tasks.
  Results
  No significant difference was seen between groups in anterior-posterior jumps. Also, significantly higher dynamic postural index was found in the genu varus group compared to its control group in medial – lateral jump tasks (p 0.05).
  Conclusion
  The results showed that genu varus may decrease the dynamic balance. It seems that athletes with genu varus may benefit from some programs to increase their balance during dynamic activity like medial-lateral jumps.
  Keywords: Postural balance, Knee, Athletes
 • R. Alizadeh *, W. Tahmasebi, R. Rezaei Nejad, M. Salehpour, S. Sheikhi Pages 30-37
  Background
  Neurotrophins belong to a small group of growth factors family and Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) as one of the most active forms of them is widely distributed in mammalian brain and also can be found in plasma and platelets. The aim of this study was to investigate the effect of acute circuit resistance exercise on plasma BDNF concentration in young healthy men.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study, twelve young healthy men (age 22.1±2.1 y, height 176.2±6.5 cm, and weight 69.0±8.2 kg) were selected and after familiarization sessions and determining of maximal strength (1-RM), referred to the laboratory after both sessions of exercise or control. The circuit resistance exercise was performed at an intensity corresponding to 55% of 1-RM, consisted of three sets of 15 repetitions and two minutes rest between them. Blood samples from antecubital vein were collected at before, immediately after, after one hour recovery, and next morning after the exercise session. Data were analyzed with ANOVA method with repeated measure at p
  Results
  The results showed that circuit resistance exercise led to significant increase in levels of BDNF immediately after the exercise (p=0.001), but no significant changes were found in BDNF levels at one hour recovery and next morning after the exercise sessions.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that acute circuit resistance exercise is strong stimulus for the transient increase in plasma BDNF. Therefore, as the result of the beneficial effects of BDNF, this increase could be effective on brain health.
  Keywords: Brain, Derived Neurotrophic Factor, Resistance exercise, Young
 • A. Jamshidi Eini *, Vida Sadat Razavi Pages 38-44
  Background
  Nursing is a stressful career which can lead to negative consequences such as increased stress and reduced psychological well-being. So, nurturing capabilities such as resilience to deal with the consequences or preventing them can be helpful in this context. This study aimed to determine the effectiveness of resilience training on the level of stress and psychological well-being of nurses.
  Materials And Methods
  This study was a quasi-experimental survey consisting of pre- and post- test, and control group. The study was conducted on 220 nurses of a military hospital in Kerman. Among them, 30 nurses who gained low score regarding the Ryff Scales of Psychological Well-Being (1989) and high score in Perceived Stress Scale (by Sheldon Cohen; 1983) were selected and assigned into two experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group underwent resilience training program according to Henderson's theory for 8 sessions of 90 minutes. The control group received no intervention.
  Results
  The analysis showed that resilience training had a significant effect on stress level (F=4.23) and psychological well-being (F=5.27) of nurses.
  Conclusion
  The results of the current study showed the significant effect of cognitive-based trainings such as resilience, training on the subsidence of stress and improvement of psychological well-being of different strata in the society, especially people with stressful jobs.
  Keywords: Psychological resilience, Nursing, Stress
 • A. Rafiee, Vida Pesarakloo, Mohammad Hoseini, Hosein Shabani, A. Shahedi Pages 45-52
  Background
  Evaluation of the type and concentration of microorganisms in the air of a hospital can be an indicator of whether such environments are clean or not, and also to be considered as a source of nosocomial infections. The aim of this study was to identify the type and concentration of Bio-aerosols associated with nosocomial infections in different wards of selected AJA hospitals in Tehran.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional and descriptive- analytical study 120 bacterial and 120 fungal samples were collected from the operation rooms, Intensive Care Units (ICUs) and Infectious diseases wards of two studied hospitals (A and B). A passive indoor environment sampling was carried out within 120 days, once every six days.
  Results
  The average concentration of bacteria in the air of A and B hospitals were 84 and 212 CFU/m3, respectively. Also, the Average concentration of fungal species of A and B hospitals were was 80 and 85 CFU/m3, respectively. The dominant fungal species of these hospitals were Cladosporium (25%) and Aspergillus niger (28%), respectively. Also, Staphylococcus epidermidis was determined as the dominant bacterial species in both hospitals. Significant linear correlation existed between population density and concentration of bio-aerosols.
  Conclusion
  According to the results of this study, bacterial and fungal bio-aerosol concentrations in the studied hospitals were higher than the existing standards and it indicates the low efficiency of the ventilation system in these hospitals.
  Keywords: Nosocomial Infection, Bacterial Spores, Fungi, Indoor Air Pollution, Hospital
 • K. Ziyari, O. Rahmani *, R. Eslami Pages 53-68
  Background
  Several studies have shown that there is an increased risk of breast cancer among flight attendants. However, the results of epidemiological studies have not been consistent with this issue. We conducted a brief overview on existing studies on the presence of breast cancer in flight staffs.
  Materials And Methods
  A review of databases such as PubMed, Scopus, Embase, Google,Scholar, and ... for related observational studies was undertaken until October 2017. The following keywords were used individually and in all possible various combinations: “breast cancer”, “flight staffs”, and “aerospace medicine”.
  Results
  The incidence of breast cancer among female flight attendants is higher than normal population. However, no study showed a high mortality rate from breast cancer in this group. Night-time rhythm disturbances due to night shift and changes in time zones which both lead to melatonin disturbances and also exposure to cosmic rays were likely to increase this risk. The results did not differ significantly from year of publication, geographical area, and study quality.
  Conclusion
  Several observational studies and also meta-analyzes showed that the flight group had a higher risk than the normal population for breast cancer. Studies with larger sample sizes are required based on the different population and taking into account all the involved factors.
  Keywords: Incidence, Breast Cancer, Shift-Work Sleep Disorders, Cosmic Radiations, Aviation Medicine
 • F. Farzaneh, M. Kiandost *, G. Noghabaei, M. Hosseini Pages 69-78
  Background
  The electronic data recording technology is used in many developed countries to provide a better service to patients. Since promotion of women's health is one of the important issues of healthcare organizations, the purpose of this project, at the first phase, was to design a database and to make an entry of electronic records of patients admitted to the women's ward of Imam-Hossein Hospital.
  Materials And Methods
  In system design, it was tried to get information without the need for user involvement, as much as possible. Also In this phase, the data required for registration, processing, and reporting, and also their metadata were determined. System architecture is based on object-oriented methods and the result is client-server software, in which the calculations are pre-designed and shared between the client and the server. It was designed by examining the system requirements, as well as considering the volume and amount of data recorded in the SQL Server database software. Database communication methods, access control and security systems were also designed.
  Results
  The database and tables and then the user interface were designed and optimized in several stages. At the end of first phase of the study, after registering of 30 patients, the output of the program in Excel format was extracted for all patients and prepared for the study purposes.
  Conclusion
  Electronic registration of all patients’ information referring to health centers in a way that can be processed, used by other health care centers, can be followed up over the time and also applicable to research projects, will improve the quality of services and reduce the cost of services.
  Keywords: Electronic Medical Records, Gynecology, Computer Data Processing
 • A. Amini, A. Rahimi *, B. Zakeri Pages 79-81

  Keywords: Interpersonal Skills, Training Program, Addictive Behaviors, Sailors
 • H. Narimani, J. Mazloum * Pages 82-84


  Keywords: Holter Monitoring, disaster medicine, Emergency