فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 59، آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره مریمی*، مهدیه سادات موسوی، سیمین تعاونی، عباس رحیمی فروشانی صفحه 87
  مقدمه
  هیسترکتومی یکی از شایعترین شیوه های جراحی در بین زنان سنین تولیدمثل است. این جراحی شایع باعث استرس و اضطراب در زنان می گردد. اضطراب به عنوان یک پاسخ طبیعی سازگار در دوره قبل از عمل می تواند بر واکنشهای فیزیولوژیک تاثیر بگذارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ماساژ اختصاصی پا برمیزان اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک قبل از عمل هیسترکتومی انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهی (مداخله وکنترل) است. تعداد نمونه ها 60 بیمار از 2 بیمارستان شریعتی وولیعصر تهران(30 مداخله،30 کنترل) با تخصیص تصادفی انتخاب شدند. در گروه مداخله ماساژ یک مرتبه به مدت 20 دقیقه در ساعت خاصی روز قبل از عمل بر روی پاهای بیمار انجام گرفت. در گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. در هر 2 گروه قبل از انجام مداخله میزان اضطراب و علایم حیاتی چک وثبت شد، سپس 30 دقیقه بعد از انجام مداخله در هر دو گروه مجددا میزان اضطراب و علایم حیاتی چک وثبت گردید. داده های این پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری کای دو،آزمون دقیق فیشر، تی زوجی وتی مستقل با استفاده از نرم افزارآماری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. (نسخه 16)
  یافته ها
  یافته های این پژوهش در مقایسه 2گروه مداخله وکنترل در میان شاخص های فیزیولوژیک شامل نبض، فشار خون سیستولیک ودیاستولیک تغییر معناداری را نشان نداد. فقط تنفس تغییر معناداری را در مقایسه دو گروه نشان داد((p=0،00
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهد که ماساژ بر شاخص های فیزیولوژیک بیمارشامل نبض، فشارخون سیستولیک ودیاستولیک تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته است و فقط تعداد تنفس را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: هیسترکتومی، ماساژ، شاخصهای فیزیولوژیک
 • فاطمه چراغی، زهرا افشاری، لیلی تاپاک، طاهره صبوری، عفت صادقیان * صفحه 95
  سابقه و هدف
  تحریک شنیداری مطلوب موجب بهبود عملکرد فیزیولوژیک نوزادان پره ترم می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر صدای مادر بر شاخص های فیزیولوژیک نوزاد پره ترم انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه کارآزمایی بالینی تک گروهی پیش-آزمون، پس -آزمون حاضر در مرکز آموزشی -درمانی مهر ملایر در سال 1395 انجام شد. 36 نوزاد زودرس با سن تولد 37-32 هفته بارداری و سن 28-3 روز، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مادر هر نوزاد سه روز متوالی و هر روز ده دقیقه به صحبت نجواگونه با نوزاد پرداخت. روزانه درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و تنفس 5 دقیقه قبل، ده دقیقه حین و 5 دقیقه بعد از مداخله اندازه گیری و ثبت شدند. داده ها با SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آزمون های آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و مقایسه های چندگانه توکی در سطح اطمینان 95/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  در هر روز بین سه زمان اندازه گیری، میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، ضربان قلب و تنفس اختلاف معنی دار آماری داشتند (001/0P<). بنابر مقایسه های چندگانه توکی بین سه زمان اندازه گیری، میانگین تعداد تنفس و ضربان قلب کاهش اما میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی افزایش داشت (001/0P<).
  استنتاج: صدای نجواگونه زنده مادر باعث بهبود شاخص های فیزیولوژیک نوزادان پره ترم شد. بدین صورت که تعداد تنفس و ضربان قلب کاهش و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی افزایش یافت. لذا پرستاران می توانند در برنامه ریزی مراقبت روزانه، ساعاتی را به گفتگوی مادران با نوزادان خود اختصاص دهند.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت ویژه نوزادان، نوزاد زودرس، صدای نجواگونه مادر، شاخص های فیزیولوژیک
 • غلامرضا رجبی*، آرش جلوداری، ژیلا امیری اصل صفحه 104
  مقدمه
  براساس کمیته عمل جامعه آمریکا برای پزشکی تولید مثل، ناباروری یک موقعیت تعریف شده از طریق ناتوانی در رسیدن به بارداری موفق در 12 ماه یا بعد از آمیزش مناسب محافظت نشده یا اهدای درمانی اسپرم است. اگرچه تجربه ناباروری ممکن است برای فرد مبتلا به ناباروری و فرد سالم متفاوت باشد، اما این مسئله بر زوج به عنوان یک واحد اثر می گذارد و چالش های خاصی را برای آن ها ایجاد می کند.
  روش
  پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. 166 زن نابارور از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان به صورت نمونه گیری هدفمند-داوطلب و با استفاده از مصاحبه انتخاب شدند. آن ها مقیاس های بدنامی ناباروری، عزت نفس روزنبرگ، باورهای خودکارآمدی عمومی و خودانتقادی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و شاخص های برازندگی و نرم افزارهای آماری Amos و 21-SPSS انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مدل 4-عاملی مقیاس بدنامی ناباروری با سه شاخص اصلاح برازنده جامعه است. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عامل های مورد برازش در حد قابل قبول است، ضریب باز-آزمایی این مقیاس به فاصله 1 ماه 58/0 و ضریب روایی واگرا این مقیاس با مقیاس های عزت نفس روزنبرگ و خودکارآمدی عمومی و ضریب روایی همگرا آن با مقیاس خودانتقادی معنادار بودند (001/0> p).
  نتیجه گیری
  با توجه به روایی و پایایی مناسب این مقیاس می توان از آن برای فعالیت های پژوهشی و درمان این نوع خاص از جامعه در مراکز درمانی و تحقیقاتی ناباروری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس بدنامی ناباروری، پایایی، روایی، بدنامی، ناباروری
 • منیر یوسفوند *، محبوبه خورسندی، نسرین روزبهانی، مهدی رنجبران صفحه 114
  مقدمه
  ترس زایمان طبیعی ، مشکلی شایع در زنان باردار می باشد که در بسیاری از مواقع منجر به درخواست سزارین می شود. با توجه به عوارضسزارین برای مادر و نوزاد ، انجام تحقیقاتی در زمینه عوامل پیش گویی کننده ترس از زایمان ضروری می باشد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 200 نفر از زنان باردار شهر الشتر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1394 انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل دو پرسشنامه، یکی پرسشنامه ای محقق ساخته، شامل سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده. که سازه های نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده، قصد رفتاری را در بر می گرفت و دیگری پرسشنامه استاندارد ترس زایمان بود. تجزیه وتحلیل داده ها با نسخه20نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.
  یافته ها
  71 نفر از 200 خانم مورد مطالعه (5/35 درصد ) قصد انجام سزارین داشتند. بین نمره سازه های نگرش و نیز کنترل رفتار درک شده با ترس زایمان همبستگی معکوس و معنی داری مشاهده شد.
  نگرش مهمترین متغیر پیش گویی کننده ترس زایمان بود. متغیرهای ترس، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بین زنانی که قصد زایمان طبیعی داشتند و زنانی که قصد سزارین داشتند اختلاف معناداری از نظر آماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود در زمان طراحی مداخلات آموزشی برای کاهش میزان ترس زایمان و کاهش سزارین غیر ضروری بر افزایش نگرش مثبت و افزایش کنترل رفتار درک شده در فرد تاکید شود.
  کلیدواژگان: ترس زایمان طبیعی، زنان باردار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • افسر امیدی، مسعود خداویسی، زهرا میرزایی*، مازیار رضوانی، عباس مقیم بیگی صفحه 121
  مقدمه
  بیماری پرفشاری خون یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان شناخته شده است که سالیانه هزینه های سنگینی بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل می نماید. با تبعیت از رفتارهای مراقبت از خود می توان بیماری های مزمن از جمله فشارخون را کنترل و از عوارض آن پیشگیری نمود.لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. در این مطالعه 70 نفر از زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نمودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک جمع آوری گردید. ابتدا پرسشنامه توسط هر دو گروه تکمیل و فشارخون هر دو گروه اندازه گیری شد. دو ماه بعد از مداخله آموزشی مجددا فشارخون هر دو گروه اندازه گیری و پرسشنامه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/20 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که در گروه آزمون بعد از مداخله، میانگین فشارخون سیستولیک از 1.25±147.45 به 4.86±133 میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولیک از 71.±84.28 به 3.69±82.14 میلی متر جیوه به صورت معنی داری کاهش یافت(0/05> P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مراقبت از خود به بیماران، توسط پرسنل بهداشتی و درمانی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و موثر در ارتقاء سطح سلامت آنها بکارگرفته شود.
  کلیدواژگان: زنان، یائسگی، پرفشاری خون، خودمراقبتی
 • میترا فخرایی اقدم، آناهیتا خدابخشی کولایی*، مهناز خطیبان صفحه 131
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات شرکت در فعالیت های ورزشی – تفریحی بر کیفیت زندگی افراد با اختلالات روانی مزمن از جمله اسکیزوفرنیا شکل گرفت.

  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل؛ کلیه بیماران زن با اختلال اسکیزوفرنیا در بیمارستان روان پزشکی رازی شهر تهران در سال 1394 بودند که از میان آنها 24 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به دو گروه (12 نفر آزمایش و 12 نفر کنترل) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. پس از اجرای پیش آزمون، آزمودنی های گروه آزمایش 12 هفته در فعالیت های ورزشی-تفریحی گروهی را دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری و با استفاده از نرم افزار spss23 استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به یافته های پژوهش F(1،17)=12/03میان دو گروه در نمره کل کیفیت زندگی اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین، در سطح خرده مقیاس ها نیز F=34/39 در سلامت جسمانی، F=27/24 در خرده مقیاس سلامت روان، F=35/39 در خرده مقیاس سلامت اجتماعی و F=50/53 در خرده مقیاس سلامت محیط در سطح آماری 05/0 معنادار بودند.
  نتیجه گیری
  حضور در فعالیت های ورزشی – تفریحی منجر به افزایش سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و محیطی آنها می شود. تصویه می شود که روان شناسان،کاردرمانگران و سایر متخصصان بهداشت روان که در مراکز روان پزشکی کشور مشغول به کار هستند از فعالیتهای ورزشی – تفریحی برای ارتقا سطح روان شناختی بیماران بهره بگیرند.
  کلیدواژگان: تفریحی - ورزشی، کیفیت زندگی، اسکیزوفرنیا
 • علی ناجی*، فاطمه برهان، مهدی مولوی وردنجانی، لیدا ساسانی صفحه 140
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی که بر روی بیماران تحت شیمی درمانی در بخش شیمی درمانی بیمارستان های زاهدان در سال 1394 انجام شد، 60 بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوی مداخله و پلاسبو تقسیم شدند. هر دو گروه دارای شرایط تقریبا یکسان بوده و با داروهای شیمیایی تحت شیمی درمانی قرار گرفتند. دو ساعت قبل از شیمی درمانی در گروه مداخله از عصاره بابونه و در گروه پلاسبواز آب مقطر استفاده گردید. شدت تهوع با استفاده از سیستم امتیاز دهی بصری .
  یافته ها
  در ابتدای مطالعه، دو گروه از نظر میانگین نمره تهوع با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند (4.0=P) اما بعد دو ساعت از انجام شیمی درمانی نمره تهوع در هر دو گروه افزایش یافت. این افزایش در گروه پلاسبو به صورت معنی داری بیشتر از گروه مورد بود (034.0=P). پس از ساعت دوم بعد شیمی درمانی با گذشت زمان میانگین نمره تهوع در هر دو گروه سیر کاهنده پیدا کرد اما در تمامی این زمان ها میانگین نمره تهوع در گروه پلاسبو به صورت معنی داری بالاتر از گروه مداخله بود . بین دو گروه از نظر شیوع استفراغ تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05.0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف عصاره بابونه سبب کاهش حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی می شود اما در کاهش استفراغ موثر نیست.
  کلیدواژگان: شیمی درمانی، بابونه، تهوع و استفراغ
 • محمد زارعی، پریسا محمدی*، پدرام بیگوند، محمد امین فریدونی، قدرت الله روشنایی، مهرداد حاجیلویی، سعید محمدی صفحه 147
  مقدمه
  فشار خون در زنان بعد از یائسگی افزایش پیدا می کند. شواهد زیادی از نقش سطوح افزایش یافته گونه های فعال اکسیژن در پرفشاری خون حمایت می کند. گلوتاتیون نقش مهمی در دفاع سلولی علیه استرس اکسیداتیو به عهده دارد. هدف این مطالعه مقایسه ی میزان گلوتاتیون سرم بین زنان یائسه با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی است.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهدی بود. افراد در این مطالعه از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی همدان انتخاب شدند. نمونه ها به 40 مورد زنان یائسه با فشار خون بالا و تعداد 39 شاهد زنان یائسه با فشار خون طبیعی تقسیم شدند. از افراد پس از تکمیل رضایت نامه و چک لیست اطلاعات، نمونه ی خون گرفته شد. سپس از کیت و الایزا به منظور سنجش میزان گلوتاتیون خون استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t-test و آزمون Fو آزمون ناپارامتری من- ویتنی در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین مقدار فشار خون سیستولی و دیاستولی (P= 0.029 & P= 0.047)، میزان گلوتاتیون سرم (P= 0.045)، میزان شاخص توده بدنی (P= 0.041) و میزان ورزش هفتگی کمتر از30 دقیقه (P= 0.049) در دو گروه زنان یائسه با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی اختلاف معنی داری وجود داشت. اگر چه تفاوت معنی داری در رابطه با سن شروع یائسگی، تعداد فرزندان، میزان مصرف روزانه لبنیات و وضعیت اشتغال بین دو گروه تحت مطالعه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که مقادیرگلوتاتیون سرم در زنان یائسه با فشار خون بالا نسبت به زنان یائسه با فشار خون طبیعی کاهش داشت.
  کلیدواژگان: گلوتاتیون، پرفشاری خون، سن، یائسگی، زنان
|
 • Zohre Maryami * Page 87
  Hysterectomy is one of the most common surgical procedure among reproductive-age women . This common surgical causes stress and anxiety in women. Anxiety as a natural response consistent preoperative period can influence the physiological responses. Thus, this study aimed to determine the effect of foot massage on physiologic parameters to hysterectomy was performed.
  Methods
  This study is a clinical trial, two-group (intervention and control) is a sample of 60 patients from two valiasr and Shariati Hospital in Tehran (30 intervention and 30 control) were selected randomly. In the intervention group massage one times for 20 minutes at certain hours the day before surgery was performed on the feet and control group received nothing. the intervention and the control groups in both before and 30 minutes after intervention recording vital signs. Data of this study using the chi-square test, Fisher's exact test, independent t-test using the software spss 16 Were analyzed.
  Results
  The findings of this study compared two groups of physiological parameters the pulse, systolic blood pressure and diastolic blood pressure showed no significant change . Just breathing in the two groups showed significant change( p = 0,00)
  Conclusion
  The findings suggest that massage therapy on patient's physiological parameters of a pulse, systolic and diastolic blood pressure no affected. And only have an effect on the respiratory and reduces it gets
  Keywords: Hysterectomy, massage, physiologic parameter
 • Efat Sadeghian * Page 95
  Background and
  Purpose
  Favorable auditory stimulation improves the physiological function in the preterm neonates. Thus this study investigates the effect of mother's whisper on pretem neonate's physiological parameters.
  Materials And Methods
  This one group, pre-post-test clinical trial study was conducted in NICU of Mehr Hospital in Malayer, 1395. Thirty-six preterm neonates, gestational aged 32-37 weeks and birth aged 3-28 days, were selected by simple random sampling. The mother of each neonate talked with her own baby for ten minutes in three days with whispered voice. Arterial blood oxygen saturation (SpO2), heart rate (HR) and respiratory rate (RR) was measured three times, 5 minutes befor, 10 minutes within, 5 minutes after intervention in each day. Data was analyzed with SPSS 22, and descriptive statistics such as mean, standard deviation and analysis of variance with repeated measures and toki multiple comparisons tests. Confidence level was 0.95.
  Results
  The mean SpO2, RR and HR values were significantly difference between three times of measurement in each day (P
  Conclusion
  The live whisper of own mother improves the physiological parameters of the preterm neonate. SpO2 increased, HR and RR decreased. Therefore, in daily nursing care planning, the nurses can give hours to the mothers that they talk with their babies.
  Keywords: Mother's whisper, Neonatal Intensive Care Unit, Physiological parameters, Preterm Infants
 • Gholamreza Rajabi *, Arash Jelodari, Jila Amiri Asl Page 104
  Aime: Based on American Practice Committee for Medicine of Reproduction, infertility is a defined situation in which couples fail to get pregnant in 12 months after appropriate, unprotected intercourse or sperm donor. Even though experiencing infertility could be different for infertile and healthy people, but this can affect the couple as a whole and brings about them certain challenges.
  Method
  The current study was descriptive-correlation. One hundred and sixty six infertile women were selected using purposive-voluntary sampling method and via interviews from Jahad Daneshgahi Infertility Treatment Center of Khuzestan. They filled out the Infertility Stigma Scale, Rosenberg Self-esteem, General self-efficacy Beliefs and Self-Criticism. Data analysis was done using confirmatory factor analysis and fitness indices and via Amos and SPSS-21.
  Results
  The findings showed that the 4-factor model of the Infertility Stigma Scale with 3 modified indices fits population. Also, Cronbach's alpha coefficient of whole the scale and the fitted factors were acceptable, re-test coefficient of the scale with 1 month interval was 0.58 and its convergent validity coefficient with Rosenberg Self-esteem and General Self-efficacy Scales and its divergent validity with Self-criticism Scale were statistically significant (p
  Conclusion
  Given the appropriate validity and reliability of the scale, it can be used for research and therapeutic activities among this type of population and in research and therapeutic centers of infertility.
  Keywords: Infertility stigma scale, reliability, validity, stigma, infertility
 • Monir Yosefvand *, Mahboobeh Khorsandi, Nasrin Roozbahani, Mehdi Ranjbaran Page 114
  Background
  Fear of childbirth in pregnant women is a common problem that often leads to the question cesarean section.Due to the complications of cesarean delivery for mother and baby , do research on predictive factors fear of childbirth is essential.
  Methods
  This cross-sectional analytical study on 200 pregnant women in the Aleshtar city for simple random sampling was conducted in 2015. Data collection tools included two questionnaires. One researcher-made questionnaire, including structures theory of planned behavior. The structures attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and behavioral intention was included.. And a standardized questionnaire fear of childbirth. Data analysis software SPSS20 and using one-way ANOVA and Pearson correlation and regression were performed.
  Results
  71 of the 200 women studied (35.5 percent) were going to do a cesarean section. As a result, attitudes and fear between the rod structures and perceived behavioral control with fear of childbirth correlated inversely was observed. attitude was the most important predictor variables fear of pregnant women studied. In terms of fear, attitude, subjective norm and perceived behavioral control between the women who want natural childbirth, and women who want to cesarean section, there were statistically significant differences​.
  Conclusion
  It is suggested at the time of designing educational interventions for reducing unnecessary caesarean childbirth fear and loss on increasing positive attitude and perceived behavioral control increased emphasis on the individual.
  Keywords: fear of childbirth, pregnant women, theory of planned behavior
 • Afsar Omidi, Masoud Khodaveisi, Zahra Mirzaei *, Maziar Rezvani, Abbas Moghimbeighi Page 121
  Introduction
  Hypertension is one of the main causes of mortality in the known world; the annual World Health imposes heavy costs on the economy. With adherence to self-care behaviors can be controlled chronic diseases such as hypertension and its complications can be prevented.
  A study to determine the effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital in Hamadan was conducted.
  Method
  This study is a quasi-experimental. In this study, 70 postmenopausal women with hypertension who were admitted to Farshchian hospital in Hamedan were selected randomly and were divided into control and intervention groups. The data were collected from questionnaires demographic characteristics, and the questionnaire hypertension management. Questionnaires completed by both groups and blood pressure were measured in both groups. Then, two months after the intervention in the experimental group, re-questionnaires completed by both groups and blood pressure were measured. For data were analyzed using SPSS/20.
  Results
  So that the test group average systolic blood pressure and diastolic blood pressure of 147.45 ± 1.25 to 133±.822 and 84.288 ± .71 to 82.14 ±.624 also significantly reduced.
  Conclusion
  The results of this study show that, self-care education to patients by health care personnel can be used as a low-cost and effective method to be used in health promotion patients.
  Keywords: women, Menopause, Hypertension, Self-care
 • Dr Anahita Khodabakhshi * Page 131
  Background And Objective
  The recent research has shown the efficacy of physical activity on various aspects of quality of life. According to this, this study was aimed to investigate the effects of participation on recreational physical activity in women with Schizophrenia.
  Methods
  Research design was Semi-experimental. The statistical society consisted of all women referred to Razi psychiatric hospital in 2015. Among them 24 were selected by purposive sampling and were divided into two groups (12experimental and 12 control). Experimental group received 12 sessions of recreational physical activity, 3 times a week. Research instruments was Quality of Life Questionnaire which has four sub-scales public health, environmental health, mental health and physical health and were performed on pre-test and post-test. To analyze the data uni-variate and multivariate analysis of covariance was used by spss23.
  Results
  According to the findings F (1,17) = 12/03 there was a significant difference between the two groups in the total score of quality of life. Also, F = 34/39 in physical health, F = 27/24 in mental health subscale, F = 35/39 in terms of social health and F = 50/53 environmental health was significant in 0/05 level.
  Conclusion
  The results showed that Participation in recreational sports activities, improving quality of life in people with chronic mental disorders. In Addition, participate in Physical - recreational leads to increased physical, mental, social and environmental health of these patients.
  Keywords: recreational-Sport activity, Quality of Life, Schizophrenia
 • Ali Naji *, Fatemeh Borhan, Mehdi Molavi Vardanjnai, Lida Sasani Mrs Page 140
  Materials And Methods
  The present single-blind clinical trial was carried out on the patients receiving chemotherapy in Chemotherapy Wards of Zahedan Tamin Ejtemaee Hospitals in 2015. In doing so, 60 patients were selected through convenience sampling method and assigned into an intervention group and a control one. Two hours before chemotherapy, the intervention group was given matricaria chamomilla extract while the control patients were given distilled water as placebo. Nausea rate was measured using Visual Analogue Scale (VAS) 0, 2, 6, and 12 hours after chemotherapy.
  Results
  In the beginning of the study, there was no significant difference between the two groups in terms of their mean scores of nausea (P=0.4); however, 2 hour after chemotherapy had been carried out, nausea score increased in both groups, such that it was significantly higher in the control group than the intervention group (P=0.034). After 6 and 12 hours, the mean scores of nausea in both groups declined; however, the control patients’ mean score was constantly and significantly higher than that of the intervention group. There was no significant difference between the two groups in regard to vomiting (P>0.05).
  Keywords: Chemotherapy, Matricaria chamomilla extract, Nausea, vomiting
 • Mohammad Zarei, Parisa Mohammadi *, Pedram Beygvand, Mohammad Amin Fereydouni, Ghodratollah Roshanaei, Mehrdad Hajilooei, Saeed Mohammadi Page 147
  Background
  Blood pressure increases in women after menopause. There is evidences that support the existence of the increased reactive oxygen species levels in hypertension. The glutathione has an important role in cell defense against oxidative stress.The aim of this study was comprising of serum glutathione level between hypertensive and normotensive postmenopausal women.
  Methods
  This research was a case-control study. The samples were selected among patients who had the inclusion criteria. Samples were 39 postmenopausal women with high blood pressure as case group and the control group was chosen among 40 postmenopausal women with normal blood pressure. After filling in the testimonial and the checklist, blood samples were taken for test subjects. Then the glutathione blood levels were measured using the kit and ELISA. Data were analyzed by t- test, F-test and the non-parametric Mann-Whitney test at a significant level of 5 percent.
  Results
  There was a significant difference between mean systolic and diastolic blood pressure (P= 0.029 & P= 0.047, respectively), serum glutathione level (P= 0.045), body mass index (P= 0.041), and weekly exercise less than 30 minutes (P= 0.049) in postmenopausal women with high blood pressure and normal blood pressure. However, no significant differences in age of onset of menopause, the number of children, employment status, and daily consumption of dairy products was observed between the two groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that the serum glutathione levels in postmenopausal women with high blood pressure were lower than normal menopausal women.
  Keywords: Glutathione, Hypertension, Age, Postmenopausal, Women