فهرست مطالب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - سال یازدهم شماره 37 (بهار 1397)
 • سال یازدهم شماره 37 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شکرالله خواجوی *، محسن رحمانی صفحات 1-15
  خودشیفتگی به عنوان یک ساختار شخصیتی است که دارای علائمی چون نفوذ خواسته های شخصی، پاسخ خواهی از دیگران و تعصب پردازش شناختی مطرح است. در بیش تر حالات مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت هستند. آنان، به سمت وسوی اجرای اقدامات جسورانه، استراتژیکی عملیاتی و انجام کسب و کارهای مخاطره آمیز سوق پیدا کرده، به نحوی که این تصمیم ها منتهی به سود یا زیان فراوان در پایان سال مالی خواهد شد. در همین راستا این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 پرداخته است. جهت سنجش خودشیفتگی مدیران از دو شاخص هورمون تستوسترون و پاداش نقدی و جهت سنجش خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص نوسانات پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دو شاخص هورمون تستوسترون مدیران و پاداش نقدی اختصاص یافته به مدیران تاثیر مثبتی بر نوسان پایین به بالا (به عنوان معیار خطر سقوط قیمت سهام) دارند. همچنین دو شاخص هورمون تستوسترون مدیران و پاداش نقدی اختصاص یافته به مدیران تاثیر منفی بر دوره سقوط قیمت سهام (به عنوان معیار خطر سقوط قیمت سهام) دارند.
  کلیدواژگان: هورمون تستوسترون، پاداش نقدی، دوره سقوط قیمت سهام، نوسان پایین به بالا
 • سیدبابک ابراهیمی *، امیرسینا جیرفتی، متین عبدی صفحات 17-27
  با توجه به غیر قطعی بودن داده های مالی استفاده از روش های فازی باعث دقت بیشتری در مدل سازی می شود. هم چنین استفاده از سنجه ی ریسک ارزش در معرض خطر مشروط به این که اندازه ضرر را به سرمایه گذار نشان می دهد، به تصمیم گیری بهتر کمک می کند. در این مقاله با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک مشروط و تخمین آن به وسیله نظریه اعتبار فازی اقدام به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شده است. به این منظور، بازده انتظاری پرتفوی به وسیله میانگین اعتبار فازی به دست آمده و سپس ارزش در معرض ریسک مشروط به وسیله همین نظریه تخمین زده شده است. در مرحله بعد با درنظر حجم معاملات هر دارایی به شکل یک عدد فازی ذوزنقه ای و به دست آوردن یک رابطه خطی بر مبنای نظریه اعتبار، محدودیت نقدشوندگی در مدل درنظر گرفته می شود. همچنین جهت کاراتر شدن مدل، محدودیت های کف و سقف نسبت های سرمایه گذاری و محدودیت کاردینالیتی در مدل درنظر گرفته شده است. مدل ارائه شده با توجه به استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض ریسک مشروط و همچنین درنظر گرفتن محدودیتهای کارا، می تواند به عنوان مدلی مناسب جهت انتخاب سبد سرمایه گذاری معرفی شود. در نهایت نیز جهت پیاده سازی مدل، یک مثال عددی با استفاده از 10 سهم از بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری، ارزش در معرض ریسک مشروط، نظریه اعتبار فازی، مدل میانگین، ارزش در معرض ریسک مشروط
 • سبحان اسکینی، علیرضا آقاجانی * صفحات 29-42
  پژوهش ها نشان داده دین عامل موثری بر شکل گیری خلق اجتماعی است. لذا می توان تاثیر دین بر تورش های رفتاری که متاثر از خلق اجتماعی است را موردبررسی قرار داد. پدیده رفتار جمعی در زمره چنین تورش هایی قرار می گیرد. پژوهش حاضر ازجمله پژوهش های پس رویدادی است که با استفاده از داده های مشاهده شده، احتمال بروز رفتار جمعی در سه ماه مذهبی محرم، رمضان و ذی الحجه را موردبررسی قرار داده است. با بررسی 1206 روز مبادلاتی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1393-1389، نتایج پژوهش نشان می دهد که احتمال وجود این رفتار در ماه های مذهبی بیش از سایر ماه های سال است و در بین ماه های مذهبی نیز ماه رمضان بیشترین تاثیر را بر شکل گیری رفتار جمعی دارد. همچنین تئوری ها احتمال بروز رفتار جمعی در عملکرد بالا یا پایین، یا در حجم بالا و پایین بازار سهام را مطرح کرده است. ازاین رو با انجام آزمون های قوت، احتمال بروز رفتار جمعی تحت تاثیر حجم و عملکرد بازار بررسی شد، اما الگوی مشخصی در این زمینه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تورش رفتاری، خلق اجتماعی، رفتار جمعی، ماه های مذهبی
 • جمال بحری ثالث *، عسگر پاک مرام، مصطفی ولی زاده صفحات 43-53
  بورس مکانیزمی را فراهم می کند تا از طریق آن پس اندازهای اندک جامعه به سرمایه گذاری های کلان اقتصادی تبدیل شود ، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصادیعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. کشورهای توسعه یافته همواره بازار پول و سرمایه قدرتمندی داشته و دارند. عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند. در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سه الگوریتم، شامل الگوریتم ژنتیک، فرهنگی و ازدحام ذرات و اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 الی 1393، صورت گرفته است. در این پژوهش برای رسم مرز کارا و تشکیل پرتفوی بهینه، از واریانس به عنوان عامل اصلی خطر پذیری استفاده شده است.
  نتایج مطالعه از بررسی تفاوت بین میانگین بازده سرمایه گذاری در سبدهای منتخب براساس سه روش نشان از عدم وجود اختلاف معنادار بین سه الگوریتم دارد. از طرفی به منظور مقایسه الگوریتم ها و بررسی برتری الگوریتم ها، دو روش بهینه سازی از دو بعد تابع هدف و نسبت بازده و ریسک مورد مقایسه قرار گرفت.از آنجایی که الگوریتم ازدحام ذرات مقدار تابع هدف کمتری داشته یا به عبارتی با کمترین خطا به بهترین نتیجه رسیده است، نسبت به الگوریتم های دیگر بهتر عمل کرده است و نشان دهنده برتری نسبی این الگوریتم در انتخاب سبد سهام بهینه است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم فرهنگی، بهینه سازی سبد سهام
 • فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، جعفر جولا * صفحات 59-71
  پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه گذاری می باشد. دراین پژوهش، کوواریانس بازدهی و نوسانات بازدهی (بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام) به عنوان متغیر وابسته و اختیارات سرمایه گذاری شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیرهای توضیحی محاسبه شده اند. همچنین در مدل ارائه شده برای پژوهش، تاثیر دو عامل انعطاف پذیری در تصمیمات مدیریتی و عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بر رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392 نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیارات سرمایه گذاری به همراه متغیرهای کنترلی، بر رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی سهام اثرگذار بوده و هرچه میزان اختیارات یک شرکت بیشتر می شود، این تاثیر قوی تر می گردد.
  کلیدواژگان: اختیارات سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری، رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی
 • علیرضا عرفانی، سولماز صفری * صفحات 73-89
  شرایط اقتصادی و بازار سهام بر صرف سهام تاثیر بالایی می تواند داشته باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، کمک به حل معمای صرف سهام با ترکیب رژیمهای اقتصاد و بازار توسط متغیرهای مجازی فازی بوده است. رژیمهای ترکیبی اقتصاد و بازار تحت عنوان توابع واکنش فازی وارد مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات شده است. این مدلسازی توسط تولید منابعی اضافه برای صرف ریسک سهام به حل معمای صرف سهام از دیدگاهی متفاوت کمک نموده است. مدل بگونه ای طراحی شده که در صورت رد فرضیه معادل با مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف گردد. نتایج استفاده از مدل پیشنهادی در داده های ایران طی بازه زمانی 1371-1393 بصورت فصلی نشان داد: صرف سهام و ریسک گریزی مخالف با رژیمهای اقتصاد حرکت می کند. بطوریکه در رژیم رکود اقتصاد اخبار بد مصرف، باعث افزایش ریسک گریز نسبی و در نتیجه صرف سهام بالا می شود. در این رژیم فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانکی دارد. از طرفی اخبار خوب در رژیم رونق اقتصاد، ریسک گریزی و در نتیجه صرف سهام را کاهش می دهد. همچنین رژیمهای افزایشی و کاهشی بازار در ترکیب با رژیمهای اقتصاد، بر شدت این حرکتها تاثیر گذاشته است.
  کلیدواژگان: گارچ دو متغیره، فازی، صرف سهام، مدل عادات
 • شیرین علیپور *، فاطمه عزیززاده، خسرو منطقی صفحات 91-102
  در مطالعات پیشین برای مدل سازی بازده مالی، از نرمال ترکیبی و همین طور فرایند مارکوف به طور مجزا، استفاده شده بود. در این تحقیق مدل نرمال ترکیبی به حالت مارکوف-نرمال ترکیبی گسترش یافته است و وزن های ترکیبی در هر وضعیت متغیر با زمان و تابعی از مشاهدات گذشته در نظر گرفته شده اند و به این ترتیب محدودیت ثابت بودن وزن ها مرتفع گردیده است. پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از استنتاج بیزین تخمین زده شده اند و یک الگوریتم نمونه گیری گیبس برای محاسبه چگالی پسین ایجاد شده است. کارایی الگوریتم نیز با شبیه سازی آزموده شده و سپس در حالت دو وضعیته، در هر وضعیت با یک و دو مولفه نرمال و در حالت محدودشده (میانگین صفر) توسط تابع درستنمایی مورد مقایسه قرار گرفته است. در انتها مدل ارائه شده برای بازده های روزانه شاخص 500S&P (2009-2015) و شاخص کل بورس تهران (1388-1394) به کار رفت و نشان دادیم مدل مارکوف ترکیبی متغیر با زمان نرمال-گارچ با دو مولفه نتایج بهتری نسبت به حالت تک مولفه ای (مارکوف-گارچ) ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: استنتاج بیزین، فرایند مارکوف، مدل های ترکیبی گارچ، تلاطم، بازده مالی
 • میرفیض فلاح شمس *، میثم احمدوند، هادی خواجه زاده دزفولی صفحات 103-118
  در این پژوهش، نقش ریسک نکول در بروز اثر شتاب با استناد به داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 31/01/1387 تا 31/04/1393 تحلیل می شود. اثر شتاب، استمرار بازده در میان مدت، که طی دو دهه گذشته در بازارها و دوره های زمانی متفاوت مشاهده شده است، با استفاده از دو دیدگاه قابل تشریح می باشد: دیدگاه مبتنی بر ریسک و دیدگاه رفتاری. دیدگاه اول، وجود اثر شتاب را به عنوان پاداشی برای تحمل ریسک معرفی می کند، اما دیدگاه دوم آن را ناشی از واکنش افراطی یا تفریطی سرمایه گذاران می داند. ریسک نکول یا عدم اطمینان از توانایی شرکت در برآورده کردن تعهدات و بازپرداخت بدهی هایش، با معیارهای متفاوتی تخمین زده شده است. متداول ترین آنها، معیارهای مبتنی بر داده های حسابداری، رتبه های اعتباری و دیفرانسیل بازپرداخت بدهی است که همگی از کاستی های متعددی رنج می برند. به همین دلیل در پژوهش پیش رو، برای اندازه گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون استفاده شد که برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای اندازه گیری ریسک نکول مورداستفاده در مطالعات پیشین را رفع می کند. این معیار نه تنها اطلاعات گذشته را مدنظر قرار می دهد که با استفاده از قیمت بازاری سهام، انتظارات سرمایه گذاران راجع به عملکرد سهام در آینده را نیز لحاظ می کند. معیار مزبور همچنین به نوسان پذیری بازده دارایی ها توجه می کند. برای توصیف اثر شتاب نیز، دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 3، 6 و 12 ماهه، انتخاب شد. ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت (6/3)، میان مدت (6/6) و بلندمدت (6/12) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در بازه زمانی فوق، تنها استراتژی شتاب میان مدت که از دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه استفاده می کند، سودآور است. سپس، نشان داده شد بین ریسک نکول و اثر شتاب رابطه ای وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اثر شتاب مختص شرکت های دچار درماندگی مالی و ناتوان در بازپرداخت بدهی نیست و امکان بروز آن در شرکت های سالم و متمکن از نظر مالی نیز وجود دارد؛ یافته ای که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران و بازیگران بازار قرار بگیرد. در این پژوهش، همچنین نشان داده شد که پرتفوی سهام بازنده با ویژگی هایی نظیر ریسک نکول بالا، اندازه کوچک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و عدم نقدشوندگی همراه است، اما توصیف پرتفوی سهام برنده تاحدودی پیچیده می باشد. همین موضوع پیش بینی عایدی های شتاب را مشکل می سازد.
  کلیدواژگان: اثر شتاب، ریسک نکول، مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک، شولز، مرتون، مالی رفتاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • یونس بادآور نهندی *، الهه سرافراز صفحات 119-132
  این پژوهش به بررسی ارتباط بین قیمت گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت با تاکید بر نقش محدودیت های مالی و افق زمانی سرمایه گذاری سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1388 تا 1393 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قیمت گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. محدودیت های مالی و افق زمانی سرمایه گذاری سهامداران بر ارتباط بین قیمت گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت تاثیر ندارد. بین شدت بیش ارزشیابی سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت ارتباط وجود ندارد همچنین بین شدت کم ارزشیابی سهام و میزان سرمایه گذاری های شرکت ارتباط وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری نادرست سهام، میزان سرمایه گذاری های شرکت، محدودیت های مالی، افق زمانی سرمایه گذاری سهامداران
|
 • Shokrollah Khajavi *, Mohsen Rahmani Pages 1-15
  Narcissism is a personality structure which has signs such as the penetration of personal desires, accountability from others and prejudice in cognitive processing. In most cases, narcissistic leaders are seeking big achievement in the company. They are shifted in the direction of implementing bold, operational strategies, and risky business decisions which leading to huge profit or loss at the end of the fiscal year. In this regard, this study examines the effects of narcissism of managers on stock price crash risk of 52 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014. Testosterone hormone and cash bonuses were two indicators which were used to measure narcissism of managers. Stock price crash risk were measured by both down-up volatility index and falling period of stock price were used. The results of the study showed that the testosterone hormone index and executives cash bonuses has a positive effect on down-up volatility index but they have negative effect on falling period of stock price.
  Keywords: Testosterone, Cash rewards, Period of falling stock prices, Swing Low to High
 • S. Babak Ebrahimi *, Amirsina Jirofti, Matin Abdi Pages 17-27
  This paper develops a fuzzy portfolio selection problem that minimizes conditional value-at-risk (CVaR) and estimates CVaR by fuzzy credibility theory and also calculates expected return by fuzzy credibility mean. Using fuzzy techniques makes the model more precise and accurate due to uncertainty of financial data. The use of CVaR helps investors make better decisions because it indicates the size of loss. This study considers some constraints for model including liquidity, cardinality, minimum and maximum investment proportion. The liquidity constraint is measured by turnover of each asset as a trapezoidal fuzzy number. The liquidity constraint converts to a linear constraint by using fuzzy credibility theory. Using CVaR as a risk measurement and efficient constraints makes the model appropriate and adequate for portfolio selection. Finally, a numerical example is provided by 10 stocks chosen from Tehran Stock Exchange Market in 2015 and it shows the effectiveness and applicability of the proposed model.
  Keywords: portfolio selection problem, conditional value at risk, fuzzy credibility theory, mean-CVaR model
 • Sobhan Eskini, Alireza Aghajani * Pages 29-42
  Studies show religion is effective factor in forming social mood. Therefore, the impact of religion on behavioral bias affected by social mood can be studied. This study is an ex-post facto research that Using observed data tests possibility of herd behavior in religious months, consist of Muharram, Ramadan, and Zul-Hijjah, in Iranian capital market. After studying 1206 days of Daily trade in Tehran Stock Exchange during 1989-1993 (Solar Hijri-Iranian calendar), results show possibility of herd behavior in religious months more than other months of the year. Between religious month, Ramadan has the greatest impact of forming herd behavior. Also, the theories point out market performance and trading volume affect herd behavior. Accordingly, using robustness tests, this study investigates possibility of herd behavior affected by market performance and trading volume. However, there was no certain pattern. These results make contributions to the literature on the effects of social norm studies on markets, herding in stock market, and Islamic finance studies in particular.
  Keywords: Behavioral bias, Herd behavior, Religious months, Social mood
 • Jamal Bahri Sales *, Askar Pakmaram, Mostafa Valizadeh Pages 43-53
  One of the important features of industrialized and developing countries is the presence of money, dynamic market and capital. In other words, if the saving of individuals will be directed by appropriate mechanism to the manufacturing sector it brings efficiency not only to the owners of capital but also it can be considered as the most important funding for launching economic projects of society.
  In present study, three stock selection and optimization algorithms including genetic algorithm, particle swarm algorithm, and cultural algorithm has been studied. So, 106 listed companies in Tehran Stock Exchange, since 2007 to 2014 were tested in order to investigate this.
  In this study, for plotting the efficient frontier and comprising of the optimal portfolio half of the variance is considered as the main factor of risk. This research investigates the significant difference between the averages of investment output in selected baskets based on three methods. The statistical analysis of the results shows that there is no difference between the three algorithms. However, in order to compare the two algorithms and analysis of superiority of algorithms, these two methods of optimization have been compared from two aspects of objective function, output ratio and risk.
  Since the objective function of particle swarm algorithms was less, in other word, it has the least error and gain the best result so in comparing to other algorithms it has been performed better which shows the relative superiority of this algorithms in the selection of the optimal portfolio.
  Keywords: genetic algorithms, particle swarm algorithms, cultural algorithms
 • Rahnamay Roodposhti Farydoon, Hashem Nikoomaram, Jafar Joola * Pages 59-71
  The aim of this study is clarifying the relationship between the return and the simultaneous volatility of stock returns utilizing investment options pattern. Covariance of return and volatility (based on standard deviation of stock return) as the dependent variable and investment options, based on four measures including: firm size, firm age, sale revenue growth and market value to book value ratio, as the independent variable have been calculated. In the developed model of research, effects of two factors were studied as the control variable, including: flexibility of management decisions and performance of the Fama French model on the relationship between the return and the simultaneous volatility. The results of the multiple regression using data of 63 companies in the sample between 2006 and 2015 show, 95% confidence level, variables which affect real options and control variables, will also affect the relationship between the return and simultaneous volatility of return. More the amount of options for a company gives the stronger effect.
  Keywords: Investment Options, Investment Opportunities, Relationship between the Return, the Simultaneous Volatility of Stock Returns
 • Alireza Erfani, Solmaz Safari * Pages 73-89
  Economy condition and equity market could highly affect on risk aversion and equity premium. This paper therefore, intends to combine economy regimes and equity market in the framework of Sensitivity functions by using fuzzy variables in order to develop the Consumption Capital Asset Pricing in habit formation model. This model through the producing some extra resources for risk premium will be differently a help to resolve equity premium puzzle.
  The results, gathered from using the model in Iran data seasonally in the period 1371-1393, present that the trend in risk aversion and equity premium is counter-cyclically of economic. Indeed the period of recession will make an increase in risk aversion and equity premium consequently. This means that investors are intended to take risk only in lieu of high level of compensation and they also intend to allocate their funds into more certain fields such as bank deposits in this situation .While good news in the period of boom in economy will decrease risk aversion and equity premium consequently. Results also present that the increasing and decreasing regimes of market in combination with economic regimes have effect on the intensity of these phenomena.
  Keywords: Bivariate GARCH, Fuzzy, Equity Premium, Habit Model
 • Shirin Alipour *, Fatemeh Azizzadeh, Khosro Manteghi Pages 91-102
  In previous studies, the normal mixture, as well as the Markov process, were used to model the financial return, separately. In this study, the normal mixture model is extended to the Markov mixture of normals. The mixture weights in every state are considered time-varying and as a function of past observations, so the limit of constant weight assumption is removed. The proposed model is estimated using Bayesian inference and a Gibbs sampling algorithm has been created to compute posterior density. The performance of algorithm is tested with simulation, then a two-state Markov time-varying Mixed Normal-GARCH model (MMN) with one and two components in every state, as well as limited cases (mean zero), were compared by comparison of their likelihood function. Finally, the model is applied to S&P500 and TEPIX daily return and results show that MMN models with two components provide better results than MMN model with one component which is so-called Markov switching GARCH model.
  Keywords: Bayesian inference, Markov process, GARCH composite models, volatility, financial return
 • Mir Feiz Fallah Sham *, Maysam Ahmadvand, Hadi Khajezadeh Dezfuli Pages 103-118
  This paper analyzes the role of default risk in the momentum effect focusing on data from Tehran stock exchange during 19/04/2009-21/07/2015. Default risk was calculated by a measure based on the Black-Scholes-Merton (BSM) option pricing model, where a firm’s default risk is derived from the market prices of its shares. This method overcomes some of the problems associated with the default risk measures used in prior studies. To describe momentum effect, by determining the formation period to be 6 months, and the holding period to be 3, 6, or 12 months, we firstly examined the profitability of short term (3/6), midterm (6/6), and long term (12/6) momentum strategies and found that during abovementioned time period, only midterm momentum strategy is profitable. Then, we showed there is no relationship between default risk and momentum effect. While the loser portfolio is characterized by high default risk, small size, high book-to-market ratio and illiquidity, characterization of the winner portfolio is somewhat more complex. This makes momentum profits difficult to forecast.
  Keywords: Momentum effect, Default risk, Black-Scholes-Merton (BSM) Option Pricing Model, Behavioral Finance, Tehran stock exchange
 • Younes Badavar Nahandi *, Elahe Sarafraz Pages 119-132
  This research investigates the relationship between Stock Mispricing and Corporate Investments with Emphasis on the Role of Financial Constraints and Time Horizon of Stockholders Investment of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). The goal of this present research is application and the type of research methodology is causal. Statistic population is firms listed in Tehran Stock Exchange, and using systematic elimination sampling method, were selected as sample 128 firms, and time period has been during the years 2009 to 2014. The method used for information gathering is library research and this test hypotheses, we used of multivariate linear regression. The results of this research show that there is positive and significant relationship between Stock Mispricing and Corporate Investments. Financial Constraints and Time Horizon of Stockholders Investment has not effect on Stock Mispricing and Corporate Investments. There is not relationship between Overvalued Stock and Corporate Investments and there is not relationship between Undervalued Stock and Corporate Investments in this research.
  Keywords: Stock Mispricing, Corporate Investments, Financial Constraints, Time Horizon of Stockholders Investment