فهرست مطالب

نهال و بذر - سال سی و سوم شماره 2 (تابستان 1396)

نشریه نهال و بذر
سال سی و سوم شماره 2 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید عبداللهی*، سمانه احمدی صفحات 133-151
  یکی از مشکلات عمده کشت و پرورش درخت به در ایران، کلروز برگی ناشی از کمبود آهن در این گیاه است. این عارضه که با کاهش بیوسنتز کلروفیل همراه است، به صورت زرد شدن برگ ها تظاهر پیدا کرده و سبب افت کارآئی فتوسنتزی و باردهی درخت به می شود. بر این اساس، تحقیق اخیر با هدف بررسی تغییرات کلروفیل برگ و ارتباط آن با میزان آهن موجود، به منظورگزینش ژنوتیپ های متحمل به کلروز انجام شد. در بهار و تابستان، تغییرات میزان کلروفیل برگ های بالائی و پائینی شاخه های درختان سی ژنوتیپ درخت به استان های اصفهان، گیلان و خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تغییرات میانگین محتوای کلروفیل برگ ها در دامنه 8/3 تا 9/8 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ در ماه های مختلف بود. بیش ترین میزان کلروفیل در مرداد ماه اندازه گیری شد و سپس کاهش تدریجی آن در اکثر ژنوتیپ ها اتفاق افتاد، لیکن سرعت افزایش کلروفیل b از کلروفیل a بیش تر بود که این روند سبب کاهش نسبت کلروفیل a به b از بالای 2 به حدود 1/1 در مرداد ماه شد. بالاترین حد تحمل به کلروز بر اساس شاخص میزان کلروفیل در دو ژنوتیپ M3 و M4 از خراسان رضوی به ترتیب با میانگین 3/7 و 7 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ کلروفیل در مجموع ماه ها مشاهده شد. کم ترین میزان تحمل به کلروز در ژنوتیپ KM1 از اصفهان بود. در نهایت ارزیابی محتوای آهن برگ، ارتباطی را بین این شاخص و میزان کلروفیل کل فصل رشد و کلروفیل ماه های مختلف به تفکیک نشان نداد.
  کلیدواژگان: درخت به، محتوای کلروفیل، تحمل، نسبت کلروفیل a به b
 • علی ملیحی پور*، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی صفحات 153-175
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله که توسط قارچ Fusarium graminearum ایجاد می شود، یکی از بیماری های مخرب گندم در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران است. این بیماری علاوه بر کاهش محصول، به علت تولید مایکوتوکسین های مختلف توسط عامل بیماری تهدیدی جدی برای سلامت انسان و دام به شمار می رود. در تحقیق حاضر بیست ژنوتیپ امیدبخش گندم به همراه دو رقم شاهد سومای 3 (Sumai 3) و فلات، با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR از نظر وجود ژن ها یا مکان های ژنی (QTLs) مرتبط با مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله مورد بررسی قرار گرفتند. این ژنوتیپ ها از نظر مقاومت و تایید وجود ژن ها یا مکان های ژنی مرتبط با مقاومت، در شرایط مزرعه و گلخانه نیز ارزیابی شدند. در این تحقیق، از 43 نشانگر بررسی شده، ارتباط چهار نشانگر مولکولی Xbarc117، Xgwm304، Xgwm261 و Xgwm282 با مکان های ژنی مرتبط با مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در چندین ژنوتیپ آزمایشی مشخص شد. داده های فنوتیپی به دست آمده نیز وجود مقاومت در این ژنوتیپ ها را تایید کردند. اطلاعات به دست آمده از این بررسی می تواند در گزینش ژنوتیپ های مقاوم برای معرفی ارقام جدید و تهیه شناسنامه ارقام مفید باشد.
  کلیدواژگان: گندم، بلایت فوزاریومی سنبله، ژن های مقاومت، نشانگرهای SSR، QTL
 • محمد زمانیان*، محمد شاهوردی صفحات 177-194
  به منظورارزیابی سازگاری و پایداری محصول لاین های شبدر ایرانی در نقاط مختلف کشور، آزمایشی با پانزده لاین امیدبخش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج، بروجرد، سنندج وشهرکرد به مدت دو سال اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب ها در مکان ها و سال ها نشان داد بین لاین ها از نظر عملکرد علوفه خشک اختلاف معنی داری وجود دارد، به طوری که در کرج لاین شماره 13 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-37) با 13/14، در سنندج لاین شماره 11 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-5) با 87/9، در شهر کرد لاین شماره 8 (KPC/Lordegan-e-Char./78-17) با 93/9 و در بروجرد لاین شماره 7 (KPC/2Chinene-e-Kord./78-30) با 59/13 تن علوفه خشک در هکتار برترین لاین ها بودند. شیب خط رگرسیون برای عملکرد علوفه خشک بین 52/0تا 29/1 متغیر و بیانگر این بود که لاین ها پاسخ های متفاوتی به تغییرات محیطی نشان دادند. با توجه به آماره های پایداری، لاین ها شماره 11،10، 13،8 و 7 با کمترین انحراف ازخط رگرسیون، بیشترین ضریب تبیین و بالاترین عملکرد، برترین لاین ها بودند. نتایج تجزیه پایداری به روش گرافیکی بای پلات (GGE) نشان داد حدود 60 درصد کل تغییرات عملکرد علوفه خشک لاین ها تحت تاثیر مولفه های اول و دوم بود. بر اساس نتایج تجزیه پایداری به روش بای پلات، لاین های شماره 6 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-14) و3 (KPC/Baladeh-e-Kaz.78-43) با تولید حدود 60 تن علوفه تر و 60/10 تن در هکتار علوفه خشک پایدارترین لاین ها در مناطق مختلف کشور بودند.
  کلیدواژگان: شبدر ایرانی، لاین های امیدبخش، عملکرد علوفه، تجزیه پایداری، روش بای پلات
 • جلیل دژم پور، محمد زرین بال *، حسن فتحی، سیدعلی موسوی زاده صفحات 195-213
  در این پژوهش 22 صفت کمی و کیفی خشک میوه و مغز 31 ژنوتیپ و رقم داخلی و خارجی بادام موجود در کلکسیون بادام ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند در سال های 1390 تا 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه خوشه ایبر اساس برخی از صفات شاخص، ژنوتیپ های مورد مطالعه را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. ژنوتیپ های ALC1812، ALC702، ALC206، ALC907 و رقم نون پاریل که در گروه دوم قرار گرفتند، درصد مغز بالایی داشتند و جزو ژنوتیپ های پوست کاغذی بودند که از نظر آجیلی اهمیت بالایی دارند. ژنوتیپ های ALC1011، ALC1212، ALC123 و رقم فرانیس که در گروه سوم قرار گرفتند، دارای مغز بزرگ با پوسته چوبی نسبتا ضخیم و سخت بودند. این ژنوتیپ ها اگرچه جزو ارقام نیمه سنگی گروه بندی شدند، ولی به دلیل دارا بودن مغز درشت تر، از نظر آجیلی مورد توجه هستند. ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و یا منفی معنی داری بین برخی از صفات مهم خشک میوه و مغز بود. استحکام پوسته چوبی با ضخامت پوسته و وزن خشک میوه همبستگی مثبت معنی داری نشان داد . درصد مغز نیز با ضخامت پوسته چوبی و استحکام آن همبستگی منفی و معنی دار ولی با باز شدن پوسته چوبی همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. نتایج این پژوهش می تواند در انتخاب ژنوتیپ های امیدبخش و کاربرد آن ها در برنامه های به نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بادام، خشک میوه، صفات کمی و کیفی، تجزیه خوشه ای، همبستگی بین صفات
 • علی قربانی، رقیه امینیان، اشکبوس امینی* صفحات 215-241
  به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات گندم، بیست ژنوتیپ پیشرفته در شرایط کنترل شده (کشت هیدرو پونیک) و مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی بیرجند (امیرآباد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط تنش شوری (شوری آب 9 و خاک 12 دسی زیمنس بر متر) و آزمایش کنترل شده در گلخانه شوری بخش تحقیقات غلات در شرایط کشت هیدروپونیک، در قالب آزمایش فاکتوریل در سه تکرار به صورت فاکتور A شامل دو سطح شوری (صفر به عنوان شاهد و 12دسی زیمنس برمتر نمک کلرید سدیم) و فاکتور B شامل بیست ژنوتیپ انجام شد. نتایج تجزیه واریانس در مزرعه نشان دادکه اثر ژنوتیپ بر صفات عملکرد دانه، تعداد روز تا سنبله رفتن و رسیدن، طول سنبله و پدانکل، تعداد و وزن دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. ژنوتیپ شماره 18(1-66-22//PBW154/3/HALT) با داشتن بیشترین مقدار عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک به عنوان ژنوتیپ متحمل و ژنوتیپ شماره 12 (Bow«s»/Vee«s»//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Inia ) به عنوان ژنوتیپ حساس به شوری در شرایط مزرعه تعیین شدند. نتایج به دست آمده در شرایط کنترل شده حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین ژنوتیپ ها و تاثیر معنی دار تنش شوری بر صفات ارتفاع بوته، طول، عرض و سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام های هوایی و محتوای کلروفیل بود. اثر متقابل ژنوتیپ و شوری نیز برای برخی صفات معنی دار بود. در آزمایش هیدروپونیک، ژنوتیپ های شماره 4، 5، 14، 17 و 18 با داشتن مقادیر بالایی از عملکرد بیولوژیک و محتوای کلروفیل در مقایسه با ارقام شاهد، به عنوان ژنوتیپ های برتر و متحمل و ژنوتیپ شماره 12 به عنوان ژنوتیپ حساس شناسایی شدند که با نتایج مزرعه همخوانی نسبی داشت.
  کلیدواژگان: گندم کشت هیدروپونیک، شوری خاک، عملکرد بیولوژیک، صفات زراعی
 • احد باقری *، علیرضا عباسی، محسن زینالی، ولی الله محمدی صفحات 243-263
  یکی از بیماری های مخرب کلزا در دنیا، پوسیدگی اسکروتینیائی ساقه ناشی از قارچ (Sclerotinia scleritiorum) است. اطلاعات کمی در مورد مقاومت به این بیماری در دست است. در این تحقیق، تاثیر سه ژن مربوط به مقاومت به بیماری که از گیاه نخودفرنگی منشا گرفته و به کلزا منتقل شده اند علیه بیماری پوسیدگی ساقه با استفاده از سه ترانس ژن (Transgene) PR10.1، Chitinase و DRR206 در قالب دو آزمایش بررسی شد. در آزمایش اول سه ترانس ژن از رقم کلزای حامل آن ها (رقم Westar) به چهار رقم تجاری MillenniUM 03، Apollo، Sentry و OAC Triton منتقل شدند تا تاثیر پس زمینه های مختلف ژنتیکی پاسخ به بیماری بررسی شود. این کار از طریق تلاقی ارقام تجاری با لاین های تراریخته، و به دنبال آن تلاقی های برگشتی با ارقام تجاری انجام شد. در آزمایش دوم، ایده تجمیع دو به دوی ترانس ژن های سه گانه آزمون شد. برای این منظور تلاقی معمولی بین لاین های تراریخته Westar برای ترکیب های مختلف بین ترانس ژن ها انجام شد. برای غربالگری گلخانه ای بیماری از سه روش آزمون ساقه، مایه زنی دمبرگ و سنجش برگ استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون های غربالگری، در آزمایش اول بهترین کاهش بیماری در ترکیب ترانس ژن PR10.1 در ارقام Sentry و Apollo مشاهده شد و در آزمایش دوم ترکیب PR10.1×DRR206 بهترین میانگین را داشت. در مجموع ترانس ژن PR10.1 بهترین عملکرد را در کاهش بیماری داشت. لاین های نویدبخش فوق الذکر را می توان در شرایط مزرعه ای نیز آزمون کرد تا در صورت تائید، به ثبت و تجاری سازی آنها منتهی می شود
  کلیدواژگان: بیماری پوسیدگی اسکلروتینیائی کلزا، گیاهان تراریخته، PR10، 1، chitinase، DRR206، بیماری سنجی گلخانه ای
 • رحیم مهرابی*، محسن سرهنگی، الهام الاحسنی صفحات 265-282
  در این تحقیق مقاومت هشتاد لاین پیشرفته و امیدبخش گندم نان اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور نسبت به جدایه P8 (نژاد 8) قارچ P. tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی، در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. لاین های گندم در سه تکرار در مرحله دوبرگی گیاهچه ای با استفاده از کنیدی های قارچ مایه زنی شدند. از رقم Grandian به عنوان شاهد حساس و رقم BR34 به عنوان شاهد مقاوم استفاده شد. نتایج ارزیابی ها نشان داد که از میان بیست لاین امیدبخش سال 1391 تنها لاین ER-N-91-15 و از میان بیست لاین امیدبخش سال 1392 تنها چهار لاین ER-N-92-5، ER-N-92-9، ER-N-92-12 و ER-N-92-20 نسبت به جدایه P8 مقاوم بودند. ارزیابی لاین های پیشرفته سال 1392 نیز بیانگر این بود که در بین چهل لاین تنها لاین AR-N-92-39 نسبت به جدایه P8 مقاوم بوده و بقیه لاین ها واکنش های متفاوتی از نیمه حساس، حساس تا خیلی حساس نشان دادند. واکنش لاین های گندم نسبت به تزریق ToxA همراه با غربالگری مولکولی لاین ها برای وجود یا عدم وجود ژن حساسیت (Tsn1) نیز بررسی شد. در مجموع حساسیت نوزده لاین نسبت به تزریق ToxA محرز شد. غربالگری با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن نشان داد که نکروز حاصل بعد از تزریق ToxA به طور کامل با وجود ژن Tsn1 ارتباط داشت. در مجموع، نتایج به دست آمده از این آزمایش ها نشان داد که بیشتر ارقام و لاین های گندم مورد بررسی نسبت به این بیمار ی حساس بودند که این موضوع می تواند به دلیل عدم غربالگری نسبت به این بیماری در طول برنامه های به نژادی گندم باشد.
  کلیدواژگان: گندم، بیماری لکه خرمائی، Pyrenophora tritici، repentis، ارزیابی مقاومت، توکسین ToxA، ژن Tsn1
|
 • A. Abdollahi *, S. Ahmadi Pages 133-151
  One of the difficulties of quince cultivation and growing in Iran is calcareous soils which cause leaf chlorosis. This phenomenon appears as leaf yellowish and causes loss of the leaf efficiency and yield of tree. The current research was conducted to evaluate the variation of leaf chlorophyll content and its relationship to the iron contents in the leaves of quince genotypes to select more tolerant ones. Thirty genotypes from Isfahan, Khorasan Razavi and Guilan provinces were evaluated for chlorophyll contents in the leaves of the upper and lower parts of the shoots. The results showed the range of 3.8 to 8.9 mgg-1 of fresh weight for total chlorophyll in the genotypes. The highest quantity of chlorophylls was in July, followed by a reduction in the chlorophyll contents of the majority of genotypes, but the rate of increase was higher for chl b, that caused diminution of chl a/b ratio from 2 and higher to about 1.1 in the mid-summer. The highest level of tolerance to the leaf chlorosis was observed in two genotypes from Khorasan Razavi, encoded as M3 and M4, while genotype KM1 from Isfahan was extremely susceptible. Evaluation of iron contents and chlorosis of the leaves of quince genotypes did not show significant correlation between these traits, not only for the chlorophyll contents of different months, but also for the mean chlorophyll contents of entire growth season.
  Keywords: Quince, chlorophyll content, tolerance, chlorophyll a-b ratio
 • A. Malihipour *, M.A. Dehghan, K. Shahbazi Pages 153-175
  Fusarium head blight (FHB), caused by Fusarium graminearum, is a destructive disease of wheat in northern parts of Iran. In addition to yield loss, FHB may be a threat for human and animal health due to mycotoxin production by the pathogen causing the disease. The present study was conducted to examine SSR markers associated with resistance to FHB in selecting for resistance among twenty promising lines of wheat. The reactions of these genotypes to FHB were also determined under field and greenhouse conditions to confirm the effectiveness of the markers tested. In the present study, four out of 43 SSR markers including Xbarc117, Xgwm304, Xgwm261 and Xgwm282 were associated to FHB resistance genes/QTLs, in some of the promising lines. Phenotypic data also supported the effectiveness of these SSR markers for marker-assisted selection. The results of this study can be used for selection of resistant genotypes and providing cultivars/lines identification information in releasing new wheat cultivars.
 • M. Zamaniyan *, M. Shahverdi Pages 177-194
  To evaluate the compatibility and stability of Persian clover lines in different regions of Iran, an experiment was carried out with fifteen promising lines in a randomized complete block design with four replications in Karaj, Broujerd, Sanandaj and Share-e-Kord for two years. The results of combined analysis of variance for dry mather yield in different locations and years showed significant differences among lines, so that in Karaj line no. 13 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-37) with 14.13, in Sanandaj line no. 11 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-5) with 9.87, in Share-e-Kord line no. 8 (KPC/Lordegan-e-Char./78-17) with 9.93 and in Broujerd line no. 7 (KPC/2Chinene-e-Kord/78-30) with 13.59 tha-1 were superior lines. The slope of the regression line for dry matter yield was between 0.52 and 1.29 respectively, indicating that lines showed different responses to the environmental changes. Considering stability statistics, lines no. 10, 11, 8, 13 and 7 with the lowest deviation regression, highest coefficient of determination and highest yield were also superior.The results of stability analysis by graphical Biplot (GGE) showed that about 60% of dry matter total variations were explained by the first and second components. The results of stability analysis by Biplot (GGE) method showed that lines no. 6 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-14) and no. 3 (KPC/Baladeh-e-Kaz./78-43) with 62 tha-1 fresh yield and 10.60 tha-1 dry matter yield were the most stable lines in different locations.
  Keywords: Wheat, fusarium head blight (FHB), resistance genes, SSR markers, QTL
 • J. Dejampour, M. Zarrinbal *, H. Fathi, S. A. Mousavizadeh Pages 195-213
  In this study 22 quantitative and qualitative traits of fruit of 31 Iranian and foreign almond genotypes and cultivars collected in almond collection of Sahand Horticultural Research Station were evaluation. Cluster analysis based on some prominent traits, devided genotypes in to three main clusters. ALC1812, ALC702, ALC206, ALC907 genotypes and Non-Pariel cultivar that were placed in the second cluster, had high kernel percentage and thin shells, so they are suitable for nut trading. ALC1011, ALC1212, ALC123 genotypes and Fragness cultivar that were placed in the third cluster, had great kernels and thick and hard shells like semi-stony nuts, so they are also suitable for nut trading. Results of simple correlation analysis between evaluated traits showed significant positive or negative correlations between some important traits of nut and kernel. Shell hardiness had significant positive correlation with shell thickness and nut weight. Kernel percentage had also significant but negative correlation with shell thickness and hardness but positive correlation with shell opening. Results of this study can be used for selection of promising genotypes and almond improvement programs.
  Keywords: Almond, nut, quantitative, qualitative characteristics, cluster analysis, correlation between traits
 • A. Ghorbani, R. Aminian, A. Amini * Pages 215-241
  To study the effects of salinity stress on some wheat characteristics, twenty advanced genotypes were evaluated in controlled (hydroponic culture) and field conditions. Field experiment in randomized complete block design (RCBD) was conducted in saline conditions (Ecwater = 9ds/m and Ecsoil = 12ds/m) at the research farm of Birjand station. The hydroponic culture experiment was conducted in factorial based on RCBD with three replications, in which the first factor was salinity of sodium chloride levels of 0 and 12ds/m and the second factor the same twenty wheat genotypes. In filed experiment, ANOVA results showed significant effects of genotype on grain yield, days to heading and maturity, spike length, peduncle length, spike seed number and weight, thousand grain weight, biological yield and harvest index. Genotype no. 18 (1-66-22//PBW154/3/HALT) was recognized as a tolerant genotype due to the highest grain yield and biomass, while genotype no. 12 (Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque75/4/Inia) was evaluate as a susceptible genotype in field experiment. In Hydroponic culture, the salinity had significant effects on plant height, biomass dry weight, leaf width, leaf length, leaf area, root dry weight and chlorophyll contents. The interaction effects of genotype and salinity were also significant on some traits. In hydroponic experiment, genotypes no. 4, 5, 14, 17 and 18 having higher biomass and chlorophyll contents, compared to the check cultivars, were determined as superior and tolerant genotypes, while genotype no. 12 was susceptible to solinity stress. The results of hydroponic experiment relatively comfimed the results of field experiment.
  Keywords: Wheat, hydroponic culture, soil salinity, biomass, agronomic traits
 • A. Baghery *, A. Abbasi, H. Zeinali, V. Mohammadi Pages 243-263
  Sclerotinia stem rot caused by Scelrotinia sclerotiorum is one of the devastating diseases of colza (canola) worldwide. Less information is available about the resistance to this disease. Effectiveness of three disease related genes originated from pea and transferred to colza against Sclerotinia was investigated in this study using three Westar cv. transgenes PR10.1, Chitinase, and DRR206. The research was carried out in two experiments. Experiment one tried to transfer the three transgenes to four commercial cultivars Apollo, Sentry, OAC Triton and MillenniUM 03 in order to examine the effects of different genetic backgrounds on disease response. This was accomplished by crossing the commercial cultivars and the transgenic lines followed by repeated backcrosses with the commercial cultivars. In experiment two the idea of pyramiding the three transgenes two-by-two was tested. A regular cross between Westar transgenic lines was done for different transgene combinations. Three different tests: stem test, petiole inoculation technique and detached leaf assay were used for indoor disease screening. The Based on the results of disease screening, in experiment one, the best disease reduction was observed in PR10.1 in Sentry and Apollo combinations. In experiment two, PR10.1 × DRR206 combination showed the best average. Overally, PR10.1 had the best yield in decreasing the diseases. The promising lines mentioned above can be tested in field trials leading to their registration and commercialization.
  Keywords: Canola sclerotinia stem rot, PR10.1, chitinase, DRR206, transgenic plants, disease screening
 • R. Mehrabi *, M. Sarhangi, E. Alahasani Pages 265-282
  In this study, Advanced Regional Wheat Yield Trials (ARWYT) and Elite Regional Wheat Yield Trials (ERWYT) lines of Northern warm and humid zone were evaluated against Pyrenophora tritici-repentis isolate P8 (race 8), the causal agent of tan spot. Wheat lines were planted in three replications and seedlings were inoculated with the conidia of the isolate at two-leaf stage. Cultivars BR34 and Grandin were used as resistant and susceptible checks, respectively. Evaluation of ERWYT lines of year 2012 (N=20) and 2013 (N=20) showed that only one line ER-N-91-15 (year 2012) and four lines ER-N-92-5, ER-N-92-9, ER-N-92-12 and ER-N-92-20 (year 2013) were resistant to P8 isolate and the remaining lines were moderately susceptible, susceptible or highly susceptible. Furthermore, evaluation of ARWYT lines of year 2013 (AR-N-92) showed that out of 40 lines, only line AR-N-92-39 was resistant to P8 isolate. In addition, the reaction of these lines to ToxA infiltration were evaluated along with PCR screening for the presence or absence of the susceptibility gene, Tsn1. In total, 19 lines were recorded as susceptible to ToxA infiltration assay. PCR screening using gene specific primers showed that the necrosis observed after ToxA infiltration is absolutely correlated with the presence of Tsn1. Generally, the results of this study revealed that most of the wheat genotypes are susceptible to this disease, which is mostly due to lack of screening to the disease during breeding programs.
  Keywords: Wheat, Wheat tan spot, Pyrenophora tritici-repentis, disease evaluation, ToxA toxin, Tsn1 gene