فهرست مطالب

 • Volume:26 Issue: 114, 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/12/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کیومرث طاهری، سید نجات حسینی، سمیه عبداللهی ثابت صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  درمان ریزش مو (آلوپسی) و جای زخم (اسکار) روی سر یکی از مشکلات جراحی است. درمان آن با استفاده از بافت گستر (Tissue Expander) در چند دهه ی اخیر نتایج بسیار خوبی داشته است. هدف این پژوهش ارائه ی روشی جدید برای استفاده ی همزمان از دو بافت گستر به منظور گسترش سریع (Over Expansion) بافتی و ترمیم لبه های فلپ با روش پازل می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 15 بیمار 5 تا 34 ساله با جای زخم (اسکار) روی سر بیشتر از 100 سانتی متر مربع انجام شد. برای هر بیمار دو عدد بافت گستر تعبیه شد. با دو بار تزریق سرم نرمال سالین 5 تا 8 میلی لیتر به ازای هر سانتی متر در هفته اتساع مناسب به دست آمد. در عمل دوم جای زخم روی پوست سر برداشته و فلپ های پیشرو (Advancement) یا چرخشی (Rotational) آماده شد. سپس ترمیم پازل شکل انجام شد و بیماران به مدت 3 تا 6 ماه پیگیری شدند.
  یافته ها
  در هنگام تعبیه ی بافت گستر در هیچ یک از بیماران عفونت زخم و سروما دیده نشد. گسترش سریع بافت با میانگین 3/3 برابر سطح جای زخم (اسکار) در بیماران ایجاد شد. خروج خودبه خودی بافت گستر و نکروز قلپ و به وجود آمدن جای زخم (اسکار) مجدد با عرض بیش از 3 میلی متر در هیچ بیماری دیده نشد. جای زخم (اسکار) جدید با رویش مو کاملا پنهان شد و نیاز به پیوند مجدد فولیکول مو نبود. رضایت مندی از نتیجه ی درمان در همه بیماران خوب تا عالی بود.
  نتیجه گیری
  به کارگیری بافت گستر با هدف تسریع گسترش (Over Expansion) بافتی و سپس ترمیم به روش پازل باعث کاهش مراجعه بیماران، مدت انتظار، جای زخم (اسکار) جدید و عوارض می شود و نتیجه زیبایی خوبی دارد.
  کلیدواژگان: بافت گستر متعدد، آلوپسی، ریزش مو، اسکار سر، سوختگی سر
 • ویدا یوسفی اصل، یوسف مرسلی، محسن داداشی صفحات 14-26
  زمینه و هدف
  اختلال وسواسی جبری (OCD) از اختلالات روانی است که ویژگی اصلی آن وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و شدید است که باعث رنج و عذاب زیادی می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی درمان هایERP و tDCS در کاهش علائم و نشانه های اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و جامعه ی آماری شامل مراجعه کنندگان به کلینیک روان پزشکی و روان شناسی بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان بود که از این تعداد، 20 بیمار مبتلا به OCD به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه جای داده شدند و درمان ERP و tDCS بین دو گروه انجام و مورد مقایسه قرار گرفت. آزمودنی ها پیش از درمان، پس از آن و در پیگیری یک ماهه و دو ماهه پرسشنامه BAI را تکمیل و از لحاظ عملکرد بر اساس معیار GAFs ارزیابی شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در مرحله ی پس آزمون هر چند در علائم اضطراب بین گروه ERP و tDCS تفاوت معناداری وجود ندارد، در عملکرد کلی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  هرچند تفاوت بین درمان ها از لحاظ آماری معنادار نیست، ترکیب ERP و دارودرمانی از نظر بالینی در کاهش علائم و نشانه های اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD موثرتر از ترکیب tDCS و دارودرمانی است.
  کلیدواژگان: مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP)، تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه (tDCS)، اختلال وسواسی جبری(OCD)، اضطراب
 • فرهاد رنجبرزاده، سید صدرالدین شجاع الدین، محسن مرادی، امیر لطافت کار صفحات 27-39
  زمینه و هدف
  افراد دارای بی ثباتی عمکردی مچ پا دارای نقص هایی در فاکتورهای مختلفی هستند که شاید برای مرتفع شدن همه ی این مشکلات نیازمند تمرینات چند وجهی و ترکیبی باشند. از این رو هدف اصلی از انجام این پژوهش نیمه تجربی، اثربخشی برنامه ی تمرینی ترکیبی بر قدرت عملکردی عضلات مچ پا در مردان فعال دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های تحقیق حاضر را مردان فعال دانشگاهی (با میانگین سنی و انحراف استاندارد 72/3±00/20 و میانگین قد 25/8±80/185) دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا تشکیل دادند که از بین آن ها 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند (15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه تجربی). نمونه های گروه تجربی هشت هفته تمرینات ترکیبی را که بیشتر شامل تمرینات عصبی- عضلانی و قدرتی (با استفاده از تراباند قرمز رنگ) بود را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه ای به مدت یک ساعت اجرا کردند. متغیر وابسته تحقیق قدرت عملکردی عضلات مچ پا بوده و ابزار جمع آوری داده ها شامل دستگاه ایزوکنتیک بایودکس 3 و پرسشنامه شاخص ناتوانی مچ پا بود. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، به منظور مقایسه گروه ها از آزمون کوواریانس و برای به دست آوردن تفاوت درون گروه ها از آزمون تی وابسته در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات متغیرهای قدرت عملکردی مچ پا در گروه تجربی، قبل و بعد از برنامه ی تمرینی تغییرات معنی داری ایجاد شده است (05/0P≤)، در حالی که در گروه کنترل این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه تمرین ترکیبی، می تواند یک روش تمرینی ایمن و موثر بر بهبود قدرت عضلات موافق و مخالف مچ پا باشد.
  کلیدواژگان: قدرت عملکردی، برنامه ی تمرین ترکیبی، بی ثباتی عملکردی مچ پا
 • سارا عظیما، سمیه هوشیار، محمد معتمدی فر، معصومه کاویانی، نجف زارع صفحات 40-50
  زمینه و هدف
  75 درصد زنان حداقل یک بار در طول زندگی خود ولوواژینیت کاندیدیایی را تجربه می کنند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر پروبیوتیک واژینال لاکتوباسیلوس رامنوسوس پس از درمان ولوواژینیت کاندیدایی بر نتایج درمان و کلونیزاسیون واژن بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بود و نمونه ها شامل 58 زن مبتلا به ولووواژینیت کاندیدایی (بر اساس کشت ترشحات) بودند. پس از درمان همه ی بیماران با کرم واژینال کلوتریمازول 2 درصد، تخصیص تصادفی نمونه ها به دو گروه پروبیوتیک و پلاسبو انجام شد (28 نفر پروبیوتیک و 30 نفر پلاسبو). گروه یک از کپسول پروبیوتیک واژینال لاکتوباسیلوس رامنوسوس به مدت هفت روز ،روزی دو بار استفاده نمودند.گروه دوم نیز کپسول پلاسبو واژینال استفاده کردند. قبل 2 تا 5 روز و یک ماه بعد از استفاده از پروبیوتیک، نمونه ها از نظر منفی شدن کشت ترشحات و کلونیزاسیون لاکتوباسیل های واژن، PH واژن و علائم بالینی ولوواژینیت کاندیدایی مورد بررسی قرار گرفتند.از آزمون های آماری کای اسکویر، تست دقیق فیشر، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون post hoc استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج کشت قارچ کاندیدیازیس در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. همچنین علیرغم افزایش کلونیزاسیون لاکتوباسیل های واژن در گروه پروبیوتیک، بین دو گروه در دوره های مختلف زمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت (255/0P=). مقایسه میانگین تغییرات PH واژن نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه دردوره های مختلف زمانی وجود نداشت (480/0P=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که استفاده از کپسول پروبیوتیک واژینال لاکتوباسیلوس رامنوسوس برکلونیزاسیون لاکتوباسیل های واژن در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی تا حدودی موثر است. اما بر تغییرات PH واژن و نتایج درمان موثر نیست.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس رامنوسوس، پروبیوتیک، ولو واژینیت کاندیدایی، کلونیزاسیون
 • مینو کلانتری، ذبیح الله راستی، زهرا شفیعی، علیرضا شمس الدینی، علیرضا اکبر زاده باغبان صفحات 51-59
  زمینه و هدف
  دفورمیتی مچ خم شده و شست در کف دست از اختلالات شایع در کودکان فلج مغزی می باشد که باعث محدودیت در توانایی عملکردی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنی و طولانی مدت کینزیوتیپ بر زبردستی ظریف دست کودکان فلج مغزی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 36 کودک فلج مغزی اسپاستیک 4 تا 14 سال که دفورمیتی مچ خم شده و شست در کف دست داشتند به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در هردو گروه، کینزیوتیپ روی سطح پشتی ساعد، مچ و شست به کار برده شد (در گروه کنترل کینزیوتیپ بدون کشش و به صورت پلاسبو). زبردستی ظریف هر دو گروه قبل از کینزیوتیپ و همچنین بلافاصله، 30 دقیقه و 2 روز بعد از استفاده از کینزیوتیپ و نیز 2 روز بعد از برداشتن کینزیوتیپ با استفاده از Nine Hole Peg Test مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای متغیر وابسته به کار رفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده ی تفاوت معنادار میانگین زبردستی ظریف بین دو گروه بود (001/0>P). اما اثر متقابل زمان و گروه معنی دار نبود (955/0P =).
  نتیجه گیری
  کینزیوتیپ بر بهبود زبردستی ظریف دست بلافاصله بعد از استفاده موثر است و اثر آن در طول زمان ثابت است.
  کلیدواژگان: کینزیوتیپ، فلج مغزی، زبردستی
 • علیرضا کاظمی زاده، مجتبی صلوتی، اعظم آهنگری، ناهید شجری، معصومه آقایاری، لیلا صفری زنجانی صفحات 60-68
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا از مهم ترین عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی به شمار می آید. هدف از تحقیق حاضر تولید یک ترکیب ضد میکروبی جدید (سفتازیدیم بار گذاری شده بر روی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و ارزیابی سینتیک رهایش و اثر ضدمیکروبی آن بر روی سودوموناس آئروژینوزا بود.
  روش بررسی
  بارگذاری سفتازیدیم بر روی EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) انجام و با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FT-IR) تایید شد. نحوه ی رهایش دارو با استفاده از روش دیالیز در زمان های 5/0، 1، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، 48،72 و 96 ساعت پس از بارگذاری سفتازیدیم ارزیابی گردید. اثر ضدمیکروبی ترکیب دارویی جدید بر روی سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش های انتشار چاهکی و مایکرودایلوشن بررسی شد.
  یافته ها
  اسپکتروسکوپی FT-IR بارگذاری سفتازیدیم بر روی EDTA را به میزان 01/26 درصد مول نشان داد. بررسی رهایش سفتازیدیم مشخص کرد که آزادسازی دارو تا 8 ساعت به آرامی افزایش و پس از 72 ساعت به 96 درصد رسید. آزمایش انتشار چاهکی افزایش معنی دار اثر ضدمیکروبی سفتازیدیم را پس از بارگذاری بر روی EDTA نسبت به سفتازیدیم تنها ثابت کرد. MIC و MBC سفتازیدیم تنها به ترتیب، 2 و 4 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد.MIC ترکیب ضد میکروبی جدید 5/0 و MBC آن 1 میکروگرم بر میلی لیتر بود که نشانگر اثر افزایشی EDTA بر روی خاصیت ضدمیکروبی سفتازیدیم بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که EDTA پتانسیل زیادی .به عنوان حامل دارویی در رهایش کنترل شده آنتی بیوتیک سفتازیدیم همراه با افزایش اثر ضدمیکروبی آن بر علیه سودوموناس آئروژینوزا دارد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، سفتازیدیم، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، رهایش کنترل شده، خاصیت ضد میکروبی
 • محمد هاشمی، فرهاد رحمانی نیا، محمدعلی آذربایجانی، منوچهر سلطانی صفحات 69-81
  زمینه و هدف
  سندروم متابولیک مجموعه ای از اختلالات متابولیک است که با افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی ارتباط دارد. مطالعات متعددی در خصوص تاثیر انواع فعالیت های بدنی بر سندروم متابولیک در حال انجام است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر عوامل سندروم متابولیک در مردان سالمند بود.
  روش بررسی
  60 مرد سالمند واجد شرایط به صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی و به صورت تصادفی در سه گروه، تمرین تناوبی، تمرین تداومی و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا از آزمودنی ها خونگیری اولیه به عمل آمد و 48 ساعت بعد آزمودنی های گروه تجربی تمرینات را به دو روش تداومی و تناوبی به مدت 6 هفته انجام دادند و گروه شاهد به فعالیت های عادی خود ادامه دادند. پس از اتمام دوره ی تمرینات دوباره از آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک سویه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون t وابسته مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پس از 6 هفته تمرین تداومی هوازی فشار خون سیستولیک، قندخون و تری گلیسیرید به صورت معنی دار کاهش پیدا کرد. درحالی که دور کمر و HDL تغییر معنی داری نشان نداد. در خصوص گروه تمرین تناوبی نیز قندخون، تری گلیسیرید و HDL تغییرات معنی داری نشان دادند، درحالیکه فشارخون و دورکمر تغییرات معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت که هر دو شیوه تمرین هوازی بر فاکتور قند خون و تری گلیسرید تاثیر مثبت دارد، در حالی که به منظور افزایش HDL تمرینات هوازی تناوبی و به منظور کاهش فشار خون سیستولیک تمرین هوازی تداومی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، قند خون، HDL، فشارخون سیستولیک، تری گلیسرید
 • مریم خزایی، ناصر میرازی صفحات 82-95
  زمینه و هدف
  تتراکلریدکربن ماده ای سمی است که باعث ایجاد سمیت کبدی می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی برگ گیاه غافث بر کبد موش های القا شده با تتراکلریدکربن بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی، 42 سر موش صحرایی نر به 6 گروه تصادفی تقسیم شدند. گروه کنترل و شم به ترتیب میزان 2 میلی لیتر بر کیلوگرم نرمال سالین و روغن زیتون به صورت درون صفاقی و گروه دریافت کننده تتراکلریدکربن میزان 2 میلی لیتر بر کیلوگرم تتراکلریدکربن با نسبت 1:1 با روغن زیتون به صورت تک دوز و درون صفاقی دریافت کردند. گروه های تیمار 1، 2 و 3 توسط تتراکلریدکربن القا شده و دو ساعت بعد توسط عصاره ی گیاه غافث به ترتیب با دوزهای 200، 400 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 96 ساعت و به صورت درون صفاقی تیمار شدند. سپس نمونه های خونی مستقیما از قلب جمع آوری شده و سطح سرمی آنزیم های کبدی اندازه گیری گردید. مطالعات میکروسکوپی بافت کبد نیز انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنووا و توکی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه افزایش معنادار سطح سرمی آنزیم های کبدی در گروه دریافت کننده ی تتراکلریدکربن نسبت به گروه کنترل و درمان با عصاره ی غافث و کاهش معنادار سطح سرمی آنزیم های کبدی در گروه های تیمار نسبت به گروه دریافت کننده ی تتراکلریدکربن را نشان داد (001/0P<). همچنین مطالعات بافتی نکروز و التهاب بافت کبد در گروه دریافت کننده ی تتراکلریدکربن و کاهش سلول های نکروزی و التهاب را در گروه های تیمار نشان داد.
  نتیجه گیری
  تتراکلریدکربن بافت کبد را ملتهب و دچار نکروز می کند. عصاره ی گیاه غافث با کاهش میزان آنزیم های کبدی توانست اثرات سمی تتراکلریدکربن را در کبد کاهش دهد.
  کلیدواژگان: غافث، سمیت کبدی، تتراکلریدکربن، آنزیم های کبدی، موش صحرایی
 • اصغر مرزبان، روجا روحانی، رمضان فلاح، مسعود اسدی خیاوی صفحات 96-102
  زمینه و هدف
  عوامل خطر متعددی بر شاخص های رشدی نوزادان حین تولد اثر گذار است ولی علل واضحی برای آن معرفی نشده است. در این بین شواهدی از تاثیر سطح خونی بالای سرب در مادران بر رشد نوزادان گزارش شده است. با توجه به مواجهه بالای ساکنین استان زنجان با سرب، مطالعه حاضر جهت بررسی سطح سرب خون بندناف و ارتباط آن با وزن حین تولد نوزادان در مقایسه با مطالعات مشابه مناطق غیر آلوده با سرب طراحی گردید.
  روش بررسی
  مطالعه بصورت مورد-شاهدی بر روی 300 نوزاد متولد شده در بیمارستان های استان زنجان انجام شد. نمونه خون بند ناف 150 نوزاد با Low Birth Weight (LBW) (وزن کمتر از2500 گرم) به عنوان گروه مورد و 150 نوزاد با وزن 2500 - 4500 گرم به عنوان نوزادان با وزن طبیعی در گروه شاهد لحاظ گردید. سپس سطح خونی سرب به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد و داده ها با آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان سرب خون بند ناف نوزادان LBW (37/10 ± 79/17 میکروگرم در لیتر) نسبت به نوزادان با وزن طبیعی (73/4 ± 42/9 میکروگرم در لیتر)، به طور معنی داری بیشتر بود. چنین ارتباطی (بالا بودن میانگین سطح سرب در نوزادان LBW نسبت به نوزادان با وزن طبیعی) درون گروه های نوزادی توزیع شده بر اساس متغیر های سن و تحصیلات مادر وجود نداشت اما با متغیر جنسیت نوزادان، تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سطح سرب این دو گروه نوزادان دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، میانگین سطح سرب در نمونه خون بند ناف نوزادان LBW بیشتر از نوزادان با وزن طبیعی است لذا، سطح سرب بالای خون می تواند به عنوان یکی از دلایل کم وزنی حین تولد در نوزادان مطرح باشد.
  کلیدواژگان: سرب، خون بندناف، وزن تولد
 • شمایل تاجمیر عالی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی صفحات 103-112
  زمینه و هدف
  با توجه به عوارض جانبی متعدد داروهای ضددرد صناعی، توجه محققان به یافتن عوامل ضد درد جدید با عوارض کمتر معطوف شده است. هدف از این مطالعه شناخت اثرات ضد دردی اسانس گیاه مرزه بختیاری در موش سوری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 80 سر موش کوچک نر نژاد NMRI به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه ها شامل گروه کنترل، گروه های دریافت کننده ی اسانس، اسانس مرزه ی بختیاری در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت کننده ی مورفین در دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم بود. پس از تزریقات داخل صفاقی مورفین و اسانس، پاسخ به درد به کمک تست های صفحه داغ و غوطه وری دم تعیین گردید.
  یافته ها
  دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه بختیاری اثرات ضددردی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل در تست صفحه داغ نشان داد (05/0P<)، اما دوز های 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم فاقد اثرات معنی دار بودند. تزریق داخل صفاقی اسانس مرزه ی بختیاری در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم سبب افزایش مقاومت به آب داغ در زمان های 0، 2، 4 و 6 دقیقه پس از آغاز آزمون غوطه وری دم شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثرات ضددردی اسانس مرزه ی بختیاری در موش های سوری بود.
  کلیدواژگان: مرزه ی بختیاری، موش سوری، درد
 • شبنم تمجید شبستری، نیما معتمد، مریم کریمی کیا صفحات 113-123
  زمینه و هدف
  سلامت دهان در کیفیت زندگی موثر است. از این رو مفهوم کیفیت زندگی وابسته به دهان به موضوع مهمی در سلامت تبدیل شده است. این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت زندگی وابسته به دهان و دندان در کودکان پیش دبستانی طراحی و انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی تعداد 140 کودک به صورت نمونه های تصادفی از مراکز پیش دبستانی شهر زنجان انتخاب شدند. از پرسشنامه Early Childhood Oral Health Impact Scale(ECOHIS) به منظور ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با دهان و دندان استفاده شد. اطلاعات دموگرافیک کودکان و والدین و شاخص dmft (decayed، missing، filled teeth) نیز در کودکان تعیین شد. تاثیر متغیرهای یاد شده بر کیفیت زندگی در مدل های تک متغیره و چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع براساس نتایج مطالعه ی ما میانگین نمره ECOHIS برابر 13/6 ±46/22 به دست آمد. در بین متغیرهای وارد شده در مدل چند متغیره فقط dmft (737/5t= ، 710/0=b ، 001/0 P<) و تحصیلات پدر (576/2-t= ، 595/2-=b، 011/0 P=) رابطه معنی داری با کیفیت زندگی نشان داد. کودکان دارای پدر با تحصیلات دانشگاهی از بارم ECOHIS پایین تری (80/5±40/21) نسبت به کودکان با پدر با تحصیلات غیر دانشگاهی برخوردار بودند. (24/6±00/25) (سطح معنی داری 001/0). بارم های ECOHIS برای آنهایی که dmft صفر داشتند برابر 67/4±68/17، برای dmft 1 تا 4 برابر 44/5±29/19 و برای dmft بالای 4 برابر 44/5±94/24 به دست آمد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان تنها با dmft و سطح تحصیلات پدر به طور مستقل ارتباط معنی داری را نشان داد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پوسیدگی دندانی، کودکان پیش دبستانی، سلامت دهان، زنجان
 • مریم بابایی، افشار رمضانپور صفحات 124-131
  سندرم پاپیلون- لفور (PLS) یک اختلال آتوزومال مغلوب بسیار نادر است. این بیماری با تخریب شدید پریودنشیوم و ضایعات پوستی هایپرکراتوتیک روی کف دست، پا، زانو وآرنج و در برخی موارد با کلسیفیکاسیون dura مشخص می شود. این تغییرات معمولا با هم در سن بین 2 تا 4 سالگی ظاهر می شود. تغییرات شدید پریودنتال منجر به از دست رفتن زودهنگام دندان های شیری و دائمی می شود. یک کودک 4 ساله، با شکایت درد و لقی دندان ها و مشکل در جویدن به مطب خصوصی ارجاع داده شده بود. لقی شدید دندان های مولر وجود داشت. پلاک های کراتوتیک اریتماتوز در کف دست وپا دیده می شد. براساس یافته های کلینیکی، رادیوگرافی و پاتولوژیک این بیماری به عنوان پاپیلون لفور سندرم برای اولین بار در زنجان تشخیص داده شد بیمار درمان های پریودنتال و درماتولوژی لازم را دریافت نمود.
  پاپیلون لفور سندرم کیفیت زندگی فرد را در سنین خیلی پایین تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که درگیری پریودنتال و پوستی از مشخصه اصلی این بیماری است، هر دو گروه درمانی (درماتولوژیست و پریودنتیست) باید آگاهی خوبی از تشخیص و درمان به موقع آن داشته باشند. تشخیص اولیه PLS پروگنوز و کیفیت زندگی فرد را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: پاپیلون لفور سندرم، کراتودرم کف دست و پا، پریودنتیت
|
 • K. Taheri, Sn Hosseini, S. Abdollahi Sabet Pages 1-13
  Background And Objective
  Repairing scalp scar and alopecia is a concern of surgeons. Treating it with tissue expander has indicated promising results in recent decades. This study provides a new method of using two tissue expanders simultaneously for tissue over expansion and repairing flaps’ edge with puzzle method.
  Materials And Methods
  This study was conducted on fifteen 5 to 34- year- old patients with scalp scar greater than 100 cm2. Two tissue expanders were used for each patient. Appropriate expansion was achieved with twice injections of 5-8 cc/cm2 (6.5 average) normal saline weekly during 80 days. In the second surgery, both tissue expanders were extracted and the scar was removed. Then, advancement and rotational flaps were prepared and the repair was carried out with puzzle method. The patients were followed up for 3-6 months.
  Results
  No case of wound infection and seroma was observed. Over expansion occurred with an average of 3.3 times larger than scar size. No evidence of expander extrude, flap necrosis or recurrent scarring with more than 3 mm width were seen. New scar became totally hidden with hair. No one needed hair follicle grafting. Patient satisfaction was good to excellent.
  Conclusion
  Using multiple tissue expanders to accelerate overexpansion and repairing with puzzle (zigzag) method reduces patient referral, waiting time, new scaring and complications and leads to promising cosmetic results.
  Keywords: Multiple tissue expanders, Alopecia, Scalp scar, Scalp burn
 • V. Yousefi Asl, Y. Morsali, M. Dadashi Pages 14-26
  Background And Objective
  Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental dysfunction. The main characteristics of OCD are serious and continuous mental and functional obsessions that severely inflict patients. The purpose of this study was to assess the effectiveness of exposure and response prevention (ERP) versus transcranial direct current stimulation (tDCS) in reduction of anxiety symptoms and increase of global functioning in patients with OCD.
  Materials And Methods
  This study employed clinical trial with pre-post tests and follow-up. 20 patients with OCD who had referred to psychology and psychiatry clinic of Shahid Beheshti Hospital in Zanjan, were selected according to purposive sampling and were randomly assigned to two treatment groups. Throughout the baseline, post-treatment and follow-up (one month and two months after the treatment), the subjects were asked to complete Beck Anxiety Inventory (BAI) questioner. Global Assessment of functioning (GAFS) was also employed to evaluate global functioning. Eventually, the collected data was analyzed using SPSS (version 20).
  Results
  The results indicated that there was no considerable differences between the two groups regarding anxiety symptoms in the post-test, but there was significant differences in global functioning between ERP and tDCS.
  Conclusion
  The findings confirmed that both ERP and tDCS methods with pharmacotherapy were considerably effective in the reduction of anxiety signs and symptoms and the increase of global functioning in patients with OCD, but the effectiveness of ERP was clinically more significant than tDCS.
  Keywords: Exposure, response prevention (ERP), Transcranial direct current stimulation (tDCS), Obsessive-compulsive disorder (OCD), Anxiety
 • F. Ranjbarzadeh, Ss Shojaedin, M. Moradi, A. Letafatkar Pages 27-39
  Background And Objective
  People with functional ankle instability face various complications which entail quick actions via multifaceted and combined exercises. Therefore, the main objective of this semi-experimental research was to determine the effectiveness of the comprehensive combined programs on functional strength of ankle in active men with functional ankle instability.
  Materials And Methods
  The subjects of this research were active university men with functional ankle instability (with a mean age and standard deviation of 20.00 ± 3.72 year and mean height of 185.85 ± 8.55 cm), of whom 30 were selected and randomly assigned to experimental and control groups (15 in the control group and 15 in the experimental group ). The experimental group performed eight weeks of combined exercises, mostly neuro-muscular and strength training exercises (using red Tera band), for eight weeks and three sessions per week for one hour. The research variable was the functional strength of the ankle muscles. The instruments for collecting research data were isokinetic biodex system3, and foot ankle inability index questionnaire. To figure out the normality of inputs, Kolmogorov-Smirnov test was used and to compare groups, Covariance test was run and to attain differences within groups, paired t-test was used.
  Results
  Results showed significant differences before and after the exercise program in the experimental group. However, in the control group these changes were not statistically significant.
  Conclusion
  The results of the current research showed that combined program can be effective and reliable in improving functional strength of agonist and antagonist muscles.
  Keywords: Functional strength, Functional ankle instability, Comprehensive combined program
 • S. Azima, S. Houshyar, M. Motamedi Far, M. Kaviani, N. Zare Pages 40-50
  Background And Objective
  Generally, 75% of women experience vaginal candidiasis at least once in their lifetime. This study aimed to determine the effect of lactobacillus rhamnosus vaginal probiotic capsule on vaginal colonization and treatment results after treating vulvar and vaginal candidiasis.
  Materials And Methods
  This double-blind clinical trial was conducted in 58 women suffering from vulvar and vaginal candidiasis (based on swab cultures). After treating the patients with clotrimazole 2% vaginal cream, the samples were randomly assigned to probiotic (n=28) and placebo (n=30) groups. While first group took lactobacillus rhamnosus vaginal probiotic capsules twice a day for one week, the second group used vaginal placebo capsules. The patients were examined regarding swab cultures, vaginal lactobacillus colonization, vaginal pH, and clinical symptoms of vulvar and vaginal candidiasis 2-5 days before and 1 month after taking the capsules. Then, the data were fed to SPSS and analyzed using Chi-square, Fisher’s exact test, repeated measures ANOVA, and post-hoc test.
  Results
  The results showed no significant difference between the two groups concerning the results of fungal culture. Moreover, despite the increase in vaginal lactobacillus colonization in the probiotic group, no significant difference was found between the two groups at different time periods (p=0.255). The results also showed no significant difference between the two groups regarding the mean change of vaginal pH at different time periods (p=0.480).
  Conclusion
  It seems that using vaginal lactobacillus rhamnosus probiotic capsules was somewhat effective in vaginal lactobacilli colonization in patients with vaginal candidiasis. However, it was not effective in pH changes and treatment results.
  Keywords: Lactobacillus rhamnosus, Probiotics, vulvar, vaginal candidiasis, Colonization
 • Kalantari M., Rasti Z., Shafiee Z., Shamsoddini Ar, Akbarzadeh Baghban Ar Pages 51-59
  Background And Objective
  Wrist flexion and thumb-in-palm deformity is the most common involvement of hand in children with Cerebral Palsy (CP) that limit the ability of functional activity. The aim of this study was to evaluate the immediate and long- term effect of kinesio taping on fine dexterity in children with spastic CP.
  Materials And Methods
  In this double blind randomized clinical trial, 36 children with spastic CP (4-14 yrs old), who had wrist flexion and thumb-in-palm deformity, were randomly divided into two groups. In both groups, Kinesio tape was applied over dorsal aspect of forearm, wrist and thumb (the control group received kinesio tape without tension as a placebo,). The fine dexterity of two groups was evaluated using Nine Hole Peg Test at five intervals: prior to taping, immediately, 30 minutes and 2 days after taping and 2 days after tape removal. Repeated measures ANOVA was used for data analysis.
  Results
  The results exhibited significant differences between two groups in terms of fine dexterity mean (P
  Conclusion
  Kinesio taping is effective in improving fine dexterity immediately after taping and this effect remains stable over time.
  Keywords: Kinesio tape, Cerebral palsy, Dexterity
 • Ar Kazemizadeh, M. Salouti, A. Ahangari, N. Shajari, M. Aghayari, L. Safari Zanjani Pages 60-68
  Background And Objective
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important causes of nosocomial infections. This study was planned to produce a new antimicrobial complex (ceftazidime loaded EDTA) and assess its release kinetic and antimicrobial effects on P. aeruginosa.
  Materials And Methods
  The loading of ceftazidime on EDTA was performed and confirmed by FT-IR spectroscopy. The evaluation of drug release was performed by using dialyze method at 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 h after ceftazidime loading on EDTA. The antimicrobial effect of the new drug on P. aeruginosa was investigated by macrodilution and well diffusion methods.
  Results
  FT-IR spectroscopy demonstrated ceftazidime loading on EDTA about 26.01 mol%. Evaluation of ceftazidime release indicated a gradual rise in drug release up to 8 h reaching 96% after 72 h. Well diffusion assay demonstrated an enhanced antimicrobial effect of ceftazidime after loading on EDTA in comparison with ceftazidime alone. MIC and MBC of ceftazidime alone determined 2 and 4 µg/ml, respectively. MIC of the new antimicrobial complex was 0.5 µg/ml and its MBC was 1 µg/ml signifying the enhancement effect of EDTA on antibacterial activity of ceftazidime.
  Conclusion
  Our results showed that EDTA is potentially advantageous in controlling the release of ceftazidime as well as enhancing its antimicrobial effect against P. aeruginosa.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Ceftazidime, EDTA, Controlled release, Antimicrobial effect
 • Hashemi M., Rahmaninia F., Azarbayjani Ma, Soltani M Pages 69-81
  Background And Objective
  Metabolic syndrome encompasses a series of metabolic disorders associated with increased cardiovascular risk. Currently, some studies are performed on the effects of physical activity as an alternative treatment for metabolic syndrome. To this end, the present study was set to assess the probable effects of continuous and interval aerobic trainings on metabolic syndrome among the elderly men.
  Materials And Methods
  60 eligible elderly men were selected and assigned to three groups of: continuous training, interval training and the control. The initial blood samples were taken to record cardiovascular risk factors. After 48 hours, the subjects in the experimental group performed pre-designed training for 6 weeks and 3 sessions per week and the control group continued their daily activities. At the end of the training, further blood samples were taken again. The data were analyzed using one-way ANOVA, Scheffe post hoc and dependent t-test.
  Results
  Findings of this study revealed that after six weeks of continuous aerobic exercise training, systolic blood pressure, blood sugar and triglycerides significantly decreased. However, waist circumference and HDL did not show any significant change. The findings of this study showed significant changes in blood sugar, triglycerides and HDL in the interval training group. However, blood pressure and waist circumference did not indicate any significant changes.
  Conclusion
  According to the findings of this research, it can be asserted that both methods of aerobic training positively affect blood glucose and triglyceride signifying that interval aerobic exercise plays a major role in increasing HDL, while continuous aerobic exercise reduces systolic blood pressure.
  Keywords: Metabolic syndrome, Blood sugar, HDL, Systolic blood pressure, Triglyceride
 • M. Khazaei, N. Mirazi Pages 82-95
  Background And Objective
  Carbon tetrachloride (CCl4) is a toxic agent leading to hepatotoxicity. The aim of this study was to investigate the effect of Agrimonia eupatoria leaf hydroalcoholic extract (AEE) on carbon tetrachloride induced rat liver.
  Materials And Methods
  In this study, 42 male rats were randomly allocated to 6 groups: the control group receiving normal saline, 2ml/kg, ip and the sham group receiving olive oil, 2ml/kg, ip, the CCl4 induced group receiving carbon tetrachloride/olive oil (1:1), 2ml/kg, single dose, ip. The treated groups (1, 2 and 3) were induced by carbon tetrachloride 1:1 with olive oil, 2ml/kg, single dose, ip and after two hours underwent treatment by 200 mg/kg, 400 mg/kg and 800 mg/kg AEE/day for 96 hrs, ip. Then, the blood samples were collected from their heart directly and subsequently serum levels of the liver enzymes were measured. The microscopic studies of liver tissue were performed. The data were analyzed with ANOVA and Tukey tests.
  Results
  The results of this study showed that the serum levels of liver enzymes significantly increased in the group receiving CCl4 compared to the control group. Meanwhile, treatment by AEE significantly decreased the serum levels of liver enzymes in treated groups compared to the group receiving CCl4 (P
  Conclusion
  Carbon tetrachloride can bring about necrosis and inflammation effects on the liver tissue. AEE can decrease toxic effects of carbon tetrachloride in the liver tissue by reducing the serum levels of liver enzymes.
  Keywords: Agrimonia eupatoria L., liver toxicity, Carbon tetrachloride, liver enzymes, Rats
 • A. Marzban, R. Rouhani, R. Fallah, M. Asadi-Khiavi Pages 96-102
  Background And Objective
  Some changes in newborns growth indices are related to several risk factors; though, a distinct etiology is unknown. Due to the available evidence about highly concentrated levels of lead in our province particularly in comparison to non-contaminated regions, this study was designed to evaluate the relationship between lead levels of umbilical cord blood and newborns birth weight variations in Zanjan, Iran.
  Materials And Methods
  300 newborns were enrolled in this case-control study in Zanjan province. Cord blood samples were obtained from 150 low birth weight (LBW) infants (birth weight lower than 2500 gr) as the case group, and 150 normal weight infants (weight= 2500-4000 gr.) as the control group. The blood lead level was measured by atomic absorption spectrophotometry. The collected data were analyzed using independent t-test.
  Results
  Umbilical cord blood lead level was significantly high in LBW newborns (79.17±37.10 mg/L) in comparison with the control group (73.4±42.9 mg/L). there was not this type of relationship(raised mean level of umbilical cord blood lead in LBW newborns compared to normal weight newborns)in newborn groups who distributed based on mother’s age and education level variables but there was significant statistical differences in mean level of lead in both these groups in according with gender variable.
  Conclusion
  High blood level of lead in cord blood samples can potentially be considered as one of the reasons for LBW.
  Keywords: Lead, Umbilical cord blood, Birth weight
 • Sh Tajmirali, M. Setorki, Z. Hooshmandi Pages 103-112
  Background And Objective
  Due to the numerous side effects of synthetic analgesics, attention has been paid to find new analgesic agents with fewer side effects. This study aimed to evaluate the analgesic properties of Satureja bachtiarica essential oil in mice.
  Materials And Methods
  In this study, eighty male NMRI mice were randomly assigned to 5 groups including a control group, groups receiving Satureja bachtiarica essential oil at doses of 25, 50 and 100 mg/kg and a group that received morphine at a dose of 10 mg/kg. After intraperitoneal injection of morphine and essential oil, pain response was determined using hot plate and tail immersion tests.
  Results
  In the hot plate test, 100 mg/kg of Satureja bachtiarica essential oil showed significant analgesic effect compared with the control group but, 50 and 25 mg/kg doses of essential oil did not show any significant effect. Intraperitoneal injection of Satureja bachtiarica essential oil at a dose of 100 mg/kg increased resistance to the hot water at 0, 2, 4 and 6 minutes after the beginning of the tail immersion test (P
  Conclusion
  The results of this study showed the analgesic effect of Satureja bachtiarica essential oil on mice.
  Keywords: Satureja bachtiarica, NMRI mice, Hyperalgesia
 • Sh Tamjid Shabestari, N. Motamed, M. Karimikia Pages 113-123
  Background And Objective
  Due to the numerous side effects of synthetic analgesics, attention has been paid to find new analgesic agents with fewer side effects. This study aimed to evaluate the analgesic properties of Satureja bachtiarica essential oil in mice.
  Materials And Methods
  In this study, eighty male NMRI mice were randomly assigned to 5 groups including a control group, groups receiving Satureja bachtiarica essential oil at doses of 25, 50 and 100 mg/kg and a group that received morphine at a dose of 10 mg/kg. After intraperitoneal injection of morphine and essential oil, pain response was determined using hot plate and tail immersion tests.
  Results
  In the hot plate test, 100 mg/kg of Satureja bachtiarica essential oil showed significant analgesic effect compared with the control group but, 50 and 25 mg/kg doses of essential oil did not show any significant effect. Intraperitoneal injection of Satureja bachtiarica essential oil at a dose of 100 mg/kg increased resistance to the hot water at 0, 2, 4 and 6 minutes after the beginning of the tail immersion test (P
  Conclusion
  The results of this study showed the analgesic effect of Satureja bachtiarica essential oil on mice.
  Keywords: Satureja bachtiarica, NMRI mice, Hyperalgesia
 • M. Babaei, A. Ramezanpour Pages 124-131
  Papillon-Lefèvre syndrome is an extremely rare autosomal recessive condition. It is characterized by severe destruction of the periodontium and hyperkeratotic skin lesions on palms, soles, knees, elbows and in some cases calcification of the Dura. The features usually appear together between the ages of 2 and 4 years. Severe periodontal destruction leads to the early shedding of primary and permanent dentition.
  Case Presentation
  A 4-year-old male child was referred to our private clinic with a chief complaint of pain and mobility of the teeth and difficulty in mastication. He had severe mobility in molar teeth. Erythematous keratotic plaques in palms and soles were revealed. According to clinical, radiographic features and pathologic findings, the patient was diagnosed as Papillon-Lefèvre syndrome occurring for the first time in Zanjan. He received periodontal and dermatological treatments.
  Conclusion
  Papillon-Lefèvre syndrome affects the quality of life at a very young age. Since the patient features are common to periodontics and dermatologists, full awareness of how to diagnose and manage these feature seems crucial for both fields. Early diagnosis of PLS improves prognosis and quality of life in these patients.
  Keywords: Papillon-Lefèvre syndrome, Palmoplantar keratoderma, Periodontitis