فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال پانزدهم شماره 10 (پیاپی 99، دی 1396)
 • سال پانزدهم شماره 10 (پیاپی 99، دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه مرادی، ساقی موسوی *، عاطفه قنبری خانقاهی، طاهره خالقدوست، احسان کاظم نژادلیلی صفحات 713-723
  پیش زمینه و هدف
  عدم توانایی در محاسبه دوز دارویی در بخش های مراقبت ویژه شایع ترین خطای پزشکی می باشد که می تواند حتی در بیماران به شدت بدحال منجر به صدمات جدی و حتی مرگ شود.
  هدف از مطالعه حاضر تعیین توانایی محاسبه دارویی پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در مراکز آموزشی درمانی پژوهشی رشت در 95-1394 است.
  مواد و روش ها
  . پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که توانایی محاسبه دارویی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را در سال 95-1394 مطالعه می کند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ایبود مشتمل بر دو بخش که بخش اول شامل 7 سوال مربوط به اطلاعات شغلی فرد و بخش دوم شامل 4 سوال در رابطه با ریاضیات مربوط به تبدیل واحدهای متریک و 10 سوال مربوط به محاسبه داروهای وریدی در بخش مراقبت ویژه می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از محاسبات آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی، کورسیکال والیس) صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که وضعیت توانایی محاسبه دارویی نمونه های موردپژوهش 75 درصد در وضعیت خوب، 7/19 درصد در وضعیت متوسط و 33/3 درصد در وضعیت ضعیف بودند. تنها بر اساس بخش محل خدمت در میزان توانایی محاسبات دارویی اختلاف قابل توجهی مشاهده شد (0001/0 p=). بیشترین توانائی محاسبه دارویی در بخش جراحی قلب بود، و بیمارستان رازی کم ترین توانایی را در این بخش داشت و رابطه نسبت مثبت مستقیمی بین توانایی تبدیل واحدهای متریک و توانایی محاسبه دارویی وجود داشت (r=0/504). 176/0= R2 بیانگر آن است که 6/17 درصد توانائی محاسبات دارویی پرستاران به توانائی تبدیل واحدهای متریک آن ها وابسته است. در ضمن درصد محاسبه دارویی درست 67/21 درصد می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، بین توانایی محاسبه دارویی و توانایی تبدیل واحدهای متریک ارتباط کمی وجود دارد همچنین با توجه به درصد پایین محاسبه درست دارویی در نمونه های موردپژوهش، توجه بیشتر به برنامه ریزی مناسب به منظور ارتقا محاسبه دارویی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: محاسبه دارویی، پرسنل پرستاری، بیمارستان، بخش مراقبت های ویژه
 • صغری پاهنگ، معصومه همتی مسلک پاک *، سعید آبخیز، حمیدرضا خلخالی صفحات 724-732
  پیش زمینه و هدف
  پیوند کلیه یکی از درمان های اصلی بیماران با مرحله نهایی بیماری کلیه می باشد. پیوند کلیه اگرچه می تواند موجب بقای طولانی و کاهش هزینه گردد، اما عاری از عوارض نبوده و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این که ارتقاء کیفیت زندگی در این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه پیوند مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1395 انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با دو گروه مداخله و کنترل بود که بر روی 60 بیمار و 60 عضو فعال خانواده واجد معیارهای ورود مراجعه کننده به مرکز پیوند مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1395 انجام شد. پس از نمونه گیری به روش در دسترس، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه مداخله (30 بیمار همراه با 30 عضو فعال خانواده) و کنترل (30 بیمار و 30 عضو فعال خانواده) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اختصاصی پیوند کلیه KTQ25 بود که در دو مرحله قبل و بعد از اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور تکمیل شد. برای گروه مداخله الگوی توانمندسازی خانواده محور در چهار محور تهدید درک شده، مشکل گشایی، مشارکت آموزشی و ارزشیابی در قالب 11 جلسه آموزشی گروهی و پیگیری به مدت 2 ماه انجام گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد که بعد از مداخله، بین میانگین نمره کیفیت زندگی گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (0001/0>p). میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه مداخله قبل از مداخله 05/1±97/3 بود که بعد از مداخله به 77/0±80/5 افزایش یافت که این تفاوت معنی دار بود (0001/0>p). آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت زندگی بین گروه مداخله و کنترل پس از مداخله تفاوت معنی دار دارد (05/0> p). بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه موثر است. بنابراین ایجاد یک برنامه مراقبتی جامع با حضور خانواده ها همراه با پیگیری مداوم برای بیماران پیوند کلیه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، کیفیت زندگی، الگوی توانمندسازی خانواده محور
 • علی رشیدی *، مهران مولوی صفحات 733-742
  پیش زمینه و هدف
  میزان تولیدات علمی یک حوزه و دستاوردهای پژوهشی آن در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی شاخص مهمی است که نشان می دهد یک جامعه علمی در توسعه و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی چگونه عمل می کند. یکی از روش های شناخته شده بررسی برونداد علمی هر حوزه، بررسی مقالات نمایه شده آن در نمایه نامه های معتبر بین المللی است.
  مواد و روش کار
  پایگاه اطلاعاتی وب اف نالج به واسطه اهمیتان در مطالعات علم سنجی و اسکاپوس به جهت پوشش بیشتر مجلات کشورهای درحال توسعه برای بررسی کم و کیف برونداد علمی حوزه پرستاری ایران انتخاب گردیدند. داده های خام این دو پایگاه پس از بازیابی در تاریخ 10 آگوست 2017 به محیط اکسل انتقال و بر اساس شاخص های علم سنجی کارکرد بیش از سه دهه حوزه پرستاری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر پایه اطلاعات استخراج شده اولین مقاله حوزه پرستاری ایران در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس به سال 1967 و در پایگاه اطلاعاتی وب اف نالج به سال 1991 برمی گردد. تولیدات این حوزه تا تاریخ استخراج اطلاعات سیر کاملا صعودی داشته و از روند رشد تصاعدی برخوردار بوده است. در این بازه پژوهشگران حوزه پرستاری در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس 3056 مقاله و در پایگاه اطلاعاتی وب اف نالج 1622 مقاله منتشر کرده اند. مجله حیات با بیش از 210 مقاله در اسکاپوس و مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES با 107 عنوان مقاله در وب اف نالج ازجمله مجلاتی هستند که پژوهشگران حوزه پرستاری ترجیح داده اند مقالات خود را در آن ها انتشار دهند. احمدی با 59 مقاله در وب اف نالج و عزیزی با 140 مقاله در اسکاپوس ازجمله پرکارترین نویسندگان هستند. در هردو پایگاه اطلاعاتی بیشترین همکاری بین المللی در تولید مقالات علمی با کشور امریکا بوده است. انتشار مقالات اصیل با بیش از 85 درصد در هر دو پایگاه مرجح ترین شکل ارائه نتایج تحقیقات بوده است. 3056 مقاله منتشرشده در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس 6593 استناد را به خود اختصاص داده است که به ازای هر مقاله 1.9 استناد اخذ شده است. اچ ایندکس مقالات منتشرشده در اسکاپوس 62 است و به عبارت دیگر 62 مقاله از میان مقالات منتشرشده در اسکاپوس موفق شده اند هریک حداقل 62 استناد به خود اختصاص دهند. این شاخص ها برای مقالات منتشرشده در وب اف نالج برای 1622 مقاله 5169 استناد یعنی 3.19 استناد با ازای هر مقاله با اچ ایندکس 26 است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر دو پایگاه با 929 مقاله در اسکاپوس و 441 مقاله در وب اف نالج مرتبه نخست تولید مقاله را از آن خود کرده اند. مقاله Janghorbani با عنوان Prospective study of diabetes and risk of hip fracture - The Nurses'' Health Study و با اخذ 111 استناد در وب اف نالج و مقاله Montazeri با عنوان The Short Form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version و با اخذ 381 استناد ازجمله پراستنادترین مقالات می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  جستجوی های انجام شده از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و دیگر پایگاه های اطلاعاتی نشان می دهد 38 مجله علمی و پژوهشی در حوزه پرستاری ایران منتشر می شود. حوزه پرستاری ایران در راستای رویت پذیری بیشتر لازم است در کنار انتشار مقالات در مجلات معتبری که در نمایه نامه های بین المللی نمایه می گردند تلاش خود را معطوف به نمایه کردن مجلات این حوزه در نمایه نامه های معتبر نمایند که این امر ضمن ارتقاء میزان رویت پذیری دیگر شاخص های علم سنجی ازجمله میزان استنادات، اچ ایندکس پژوهشگران و مجلات و عامل تاثیر مجلات را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، پرستاری، وب اف نالج، اسکاپوس
 • فرزاد زارعی، خسرو قادریان، اسماعیل مقصودی *، امیر علی آقایی صفحات 743-751
  پیش زمینه و هدف
  امروزه در آموزش پرستاری، تکنیک های یادگیری فعال جایگزین مناسبی برای روش های سنتی به حساب می آیند و در این راستا اجرای یادگیری مبتنی بر گروه (TBL) یکی از انتخاب های پیش رو است. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر روش یادگیری مبتنی بر گروه بر یادگیری درس دیابت در دانشجویان پرستاری است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی قبل و بعد و تک گروهی است. برای دانشجویان سال دوم پرستاری از یک طرح TBL تعدیل شده جهت ارائه مباحث مرتبط با بیماری دیابت استفاده گردید. پس از طراحی آزمون های استاندارد، دانشجویان طی این دوره آموزشی، پس از پیش آزمون در یک کارگاه TBL پنج ساعته شرکت نموده و به منظور بررسی بقای مطالب بعد از سه ماه پس آزمون به عمل آمد. یک پرسشنامه بررسی درک دانشجویان از شیوه TBL نیز در انتهای دوره در اختیار آنان قرار گرفت. داده ها نهایتا توسط نرم افزار آماری SPSS (Ver.20) و با آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون دانشجویان به ترتیب 62/2±60/15 و 57/3±50/27 بود که از این حیث اختلاف مابین آن ها معنی دار بود. همچنین مابین نمرات آزمون تعهد آمادگی فردی و آزمون تعهد آمادگی گروهی اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید. برحسب تفکیک جنسیت تنها در آزمون IRAT اختلاف نمرات دانشجویان معنی دار بود (001/0> P). همچنین دانشجویان قوی و ضعیف به یک میزان از TBL نفع برده بودند. در پرسشنامه رضایت از TBL نیز دانشجویان دیدگاه کاملا مثبتی ارائه دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس توانایی TBL در بهبود عملکرد امتحانی و بقاء مطالب، این رویکرد می تواند در آموزش پرستاری به عنوان یک رویکرد جایگزین شیوه های سنتی موردتوجه قرار بگیرد؛ بدین هدف که ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری بتواند به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده آنان در بالین بینجامد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر گروه، TBL، یادگیری فعال، دانشجویان پرستاری
 • مرضیه شریفی *، مریم فاتحیزاده، فاطمه بهرامی، عذرا اعتمادی، رضوان سادات جزایری صفحات 752-766
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به تاثیرات ناگوار خشونت خانگی بر سلامت جسمی و روان شناختی اعضای خانواده، هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تجارب شوهران زنان دارای وابستگی بین فردی از خشونت خانگی همسرانشان بود. این پژوهش می تواند درک عمیق تری از تاثیرات وابستگی بین فردی زنان بر ارتکاب همسرآزاری فراهم آورد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از طریق تحلیل ثانویه ی داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از شوهران زنان دارای وابستگی بین فردی به روش تحلیل تماتیک موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها منجر به استخراج 3 مقوله ی اصلی و 10 زیر مقوله گردید که عبارت اند از: 1) آزار روان شناختی (ابراز حسادت وبی اعتمادی، واکنش های هیجانی کنترل نشده، اطمینان جویی های مکرر، محدودسازی و انحصارطلبی، گرانباری مسئولیتی شوهر، استفاده ی مداوم از راهبردهای دست کاری کننده)، 2) اعمال فشار بر رابطه ی جنسی (اعمال اجبارهای روانی برای شروع رابطه ی جنسی، تحریک مداوم جسمانی شوهر برای شروع رابطه جنسی، استرس متقابل در رابطه ی جنسی)، و 3) خشونت فیزیکی (بدرفتاری فیزیکی با شوهر، صدمه زدن به خود، و بدرفتاری فیزیکی با فرزندان).
  بحث و نتیجه گیری
  بر مبنای این نتایج، شوهران زنان دارای وابستگی بین فردی در معرض خشونت خانگی همسرانشان قرار دارند. این یافته ها می تواند در ارزیابی خطر، تعیین مسیرهای درمانی و مدیریت خشونت خانگی در زنان دارای وابستگی بین فردی مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، خشونت زنان، وابستگی بین فردی، زنان وابسته
 • طیبه رضایی، اکرم قهرمانیان *، فرحناز عبدالله زاده، محمد اصغری جعفر آبادی، زهرا شیخ علی پور، زینب فدایی صفحات 767-776
  پیش زمینه و هدف
  در راستای بهبود ایمنی بیمار، کشورها بر آن هستند تا ایمنی سیستم ها را پایش کنند و در این مسیر لازم است فرهنگ ایمنی بیمار نیز بررسی و در بین کارکنان توسعه یابد. این پژوهش باهدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار و عوامل تاثیرگذار بر آن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در تبریز انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش های جراحی بودند که تعداد 101 پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری، پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) و اطلاعات جمعیت شناختی پرستاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار آماری SPSS22 استفاده شد.
  یافته ها
  در ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین میانگین نمرات مربوط به ابعاد یادگیری سازمانی-بهبود مداوم، حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی و ادراک کلی از فرهنگ ایمنی و کم ترین میانگین نمره مربوط به ابعاد کار تیمی مابین واحدهای سازمانی، امور مربوط به کارکنان و پاسخ غیرتنبیهی به خطاها بود. طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، متغیرهای سن (P<.01) و سابقه کار (P<.05) بافرهنگ ایمنی بیمار رابطه مثبت معنی داری داشت. در مدل رگرسیون تنها متغیر سن تاثیر معنی داری بر فرهنگ ایمنی بیمار داشت (B=0/98، CI%95=0/97-1/88، P=0/03).
  بحث و نتیجه گیری
  در راستای رسالت اصلی بیمارستان ها که ارائه خدمات اثربخش و ایمن است، توجه به فرهنگ ایمنی بیمار باید در اولویت برنامه های مدیریتی قرار گرفته و در راستای افزایش این فرهنگ، زمینه برای ارتقای ایمنی بیمار فراهم گردد.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، پرستاران، مرکز آموزشی درمانی
 • فرنوش معافی *، سمیه عسگری، زهرا یکه فلاح، مریم مومنی، حمیده حاج نصیری صفحات 777-787
  پیش زمینه و هدف
  شیر مادر به واسطه فواید فیزیولوژیک و سایکولوژیک برای مادر و کودک بهترین غذا برای شیرخوار شناخته شده است. بااین وجود میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران با افزایش سن شیرخوار ماه به ماه کاهش می یابد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط شناسایی خودکارآمدی شیردهی و الگوی شیردهی و عوامل موثر بر آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت آینده نگر بر روی 350 زن بستری در بخش پس از زایمان مرکز آموزشی و درمانی کوثر شهر قزوین که طی 24 ساعت گذشته زایمان کرده بودند انجام شد. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد. پرسشنامه دموگرافیک - مامایی و خودکارآمدی شیردهی در بیمارستان تکمیل شد. سپس در 2 مقطع زمانی (1 و 3 ماه پس از زایمان) چک لیست الگوی شیردهی از طریق تماس تلفنی تکمیل شد. داده ها از طریق آزمون های آماری تی، کای دو و رگرسیون لجستیک با سطح معنی داری 05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین شرکت کنندگان در مطالعه 3/88 درصد شیردهی را در بیمارستان آغاز کرده و در ماه سوم پس از زایمان 78 درصد شیردهی انحصاری داشتند. میزان خودکارآمدی شیردهی در حد مطلوبی نبود (65/7 ± 28/57). شروع مراقبت های بارداری در سه ماهه اول بارداری، شروع شیردهی در 1 ساعت پس از زایمان و خودکارآمدی شیردهی، شیردهی انحصاری را در ماه سوم پس از تولد پیشگویی کرده بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  تلاش برای تشویق مادران به شیردهی و مداخله جهت ارتقا خودکارآمدی شیردهی و همچنین توجه به جایگاه پرسنل بهداشتی در ارتقا میزان شیردهی باید در سیاست گذاری های بهداشت عمومی گنجانده شود تا بدین وسیله از قطع زودهنگام شیردهی انحصاری جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: شیردهی انحصاری، خودکارآمدی شیردهی. عوامل پیشگویی کننده
 • عباس حیدری، سیدمصطفی محسنی زاده * صفحات 788-794
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مدل های بومی مراقبتی طراحی شده در ایران که جهت افزایش توان خود مراقبتی، افزایش پذیرش فرایند درمان و عملکرد مناسب بیماران مزمن طراحی شده است، مدل مراقبت پیگیر می باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نقادانه کاربردپذیری مدل مراقبت پیگیر در مراقبت از بیماران مزمن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 28 مقاله مداخله ای در زمینه مدل مراقبت پیگیر که طی 10 سال گذشته منتشر شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده، چک لیست نقد کاربردپذیری مقالات که روایی و پایایی آن تایید شده است، بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی (فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی) انجام شد.
  یافته ها
  ارزیابی رعایت معیارهای کاربردپذیری مقالات نشان داد که بحث در مورد یافته های مطالعه جهت استفاده در فعالیت های بالینی یا پژوهش های آتی در 3/39 درصد، توجیه پذیر و کامل بودن کاربردها در 3/39 درصد، عدم مبالغه در مورد کاربرد نتایج در 9/67 درصد، استفاده از تئوری ها در کاربرد نتایج در 0/100 درصد، ارائه پیشنهاد ها در 3/64 درصد، بیان محدودیت ها در 4/46 درصد، عدم بیان کاربرد مهم تحقیق در 6/53 درصد، مشخص کردن کاربرد یافته ها برای بالین در 9/67 درصد و بیان کاربردهای عملی بر پایه یافته های مطالعه در 1/57 درصد مقالات رعایت شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  تحلیل نتایج نشان داد که مطالعاتی که مدل مراقبت پیگیر را به عنوان چارچوب مطالعه خود استفاده کرده اند، معیارهای کاربردپذیری را به طور کامل رعایت نکرده اند. به منظور استفاده از این مدل باید سه جنبه پژوهشی (بیان کاربردی نتایج مطالعات توسط پژوهشگران)، آموزشی (برگزاری دوره های مدون آموزشی و بازآموزی) و مدیریتی (فراهم کردن زیرساخت های کافی ازجمله نیروی انسانی و امکانات کافی) را در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: مدل مراقبت پیگیر، مراقبت، بررسی نقادانه، بیماری های مزمن، کاربرد یافته های پژوهش
|
 • Mahboobeh Moradi, Saghi Mousavi, Atefeh Ghanbari Khanghahi, Tahereh Khaleghdoost, Ehsan Kazemnejad Leili Pages 713-723
  Background and Aims
  Inability to calculate the dose in intensive care units is the most common medical errors. Which can lead to serious injuries and even death in very badly ill patients
  Objective
  The present study aims to determine the medicine computation ability of nurses who engaged in ICU in Rasht didactic remedial research centers2016-17.
  Material &
  Methods
  This research is an analytic descriptive study which nurse's drug calculation ability incritical care units from hospitals affiliated to Gilan Univ Med Sci 2014-2015.Data collection tool was a dimerism questionnaire that the first part included 7questions about. Individual occupational and second part included 4 questions about mathematics related to metric unit’s conversion and 10 questions aboutdrug intra venous that used in ICU part. Data analysis was done using by descriptive statistical computation (frequency distribution, mean, and standard deviation) deductive statistics (Spearman correlation coefficient, Man whitny, ChorsicalValis)
  Result
  The findings showed that drug calculation ability level in study samples was 75% in good level 7.19% in medium level and 33.3% in poor level, only Based on the ward significant difference was observed in the ability to calculate drug(P=0/0001).Most drug calculation ability in the Department of Cardiac Surgery, General Razi was the lowest in the sector and there was a medium positive direct relation between the metric units conversion ability and the medicine computation ability (r=0/504) andR2 =0/176 Indicates that 17/6 percent calculation ability of medication is linked to their ability to convert metric units.Also The percentage of correct drug calculation is21/67 percent.
  Conclusion
  Based on the findings, that there is little correlation between the ability to calculate drug and the ability to convert metric units Also, due to the low percentage of correct calculation drug samples under study. The importance of proper planning in order to improve drug calculation seems necessary.
  Keywords: Drug calculation, Nursing staff, Hospital, Intensive care units
 • Masumeh Hemmati Maslakpak *, Saied Abkhiz, Hamidreza Khalkhali Pages 724-732
  Background and Aims
  Renal transplantation is one of the main treatments for patients with end stage renal disease. Although transplant can lead to a better quality of life, long term survival and reduce costs, but not free from of complications. Due to the promotion of quality of life and awareness of complications and self-care these patients is special important, Therefore, this study was carried out to determine the effect of family-centered empowerment model on the quality of life of the kidney transplantation patients reffered to the the Urmia Imam Khomeini University hospital in 2016.
  Material &
  Methods
  This research is a quesi-experimental study in two groups of experimental and control that accomplished on 60 kidney transplant patients and 60 active member of family met the inclusion criteria reffered to the Urmia Imam Khomeini University hospital transplantation center in 2016. After sampling by purposive, subjects (60 patients) were randomly assigned to experimental (30 patients and 30 active member of family) and control (30 patients and 30 active member of family) group. The research tools were demographic and kidney transplant questionnaires (KTQ25).For experimental group, family-centered empowerment model was implemented with four dimensions of perceived threat, problem solving, educational partnership and evaluation, and control group were care by the kidney transplant part usual care. Data were analyzed using descriptive and analytic statistic with SPSS version 20.
  Result
  The mean total score of quality of life in experimental group before intervention was (3.97±1.05) and after intervention was (5.80±0.77) that was statistically significant (p=0.0001). Independent t-test revealed that there was statistically significant difference between the mean total score of quality of life in between experimental and control group after intervention (p
  Conclusion
  In general, performing family-centered empowerment model is effective on quality of life promotion self-efficacy, in kidney transplant patients.
  Keywords: Kidney Transplant, Quality of life, Family, centered empowerment model
 • Ali Rashidi *, Mehran Moulavi Pages 733-742
  Background and Aims
  This bibliometric study was designed to assess and compare the quantity and quality of Iranian nursing scientific productivity indexed in Web of knowledge and Scopus.
  Material &
  Methods
  Citation data retrieved from both databases in 10 of August of 2017 were transferred to Microsoft excel and analyzed based on bibliometric indices.
  Results
  The first Iranian nurses publication in Scopus dated to 1967 and in Web of knowledge to 1991. To date, the scientific productivity of nursing field was exponentially increased in both databases. There were 3056 and 1622 publications till 10 of August 2017 in Scoops and Web of knowledge, respectively. The journal of Hayat with 210 in Scopus and International journal of medical research and health sciences with 107 publications were the top journals where Iranian nurses preferred to publish their scientific output. Ahmadi with 56 papers In Scopus and Azizi with 140 papers in Web of knowledge were the most prolific authors. Citation per paper and h.index of the papers published in Scopus was 1.9 and 62 while the same indeces of the papers published in Web of knowledge were 3.19 and 26, respectively. Tehran University of Medical Sciences with 925 and 441 publications in Scopus and Web of knowledge took the first place and Shaheed Beheshti University of Medical Sciences with 475 followed by Islamic Azad University with 187 publications took the second place, respecively.
  Conclusions
  Iranian nursing field publishes more than 38 scientific journals. Few of them are indexed in the well-known databases. Iranian nursing researchers along with publishing papers in the journals with high impact should index their journals in the internationally-recognized databases to augment their visibility and indices such as citation and h. index.
  Keywords: Iranian nursing research productivity, Web of Knowledge, Scopus
 • Farzad Zareie, Khosro Ghaderian, Esmaiel Maghsoodi *, Amir Aliaghaie Pages 743-751
  Background and Aims
  Today in Nursing Education, Active learning techniques are considered a good alternative to traditional methods and In this regard, the implementation of Team-Based Learning (TBL) is one of the choices ahead. The aim of this study is Determination of The effect of the implementation of Team-Based learning (TBL) On Learning Diabetes Course in Nursing Students.
  Materials and Methods
  The present study is a Quasi-experimental of One group before and after. From a design modified TBL was used to present topics related to diabetes for the second year nursing students. After designing standardized tests, students in this course, After pre-test Participated in a five-hour TBL workshop And to evaluate the survival of subjects the post-test was performed After three months. A Students understand of the TBL method survey questionnaire at the end of the period was in their possession. Finally, the data were analyzed by statistical analysis software SPSS (Ver.20) and descriptive and analytical tests.
  Results
  The Mean and Standard Deviation of students’ pre-test and post-test scores were 15.60 ± 2.62 and 27.50 ± 3.57 Respectively, That in this regard the difference between them were significant. As well as Significant difference were observed between the Individual Readiness Assurance Test and the Group Readiness Assurance Test scores. By sex Separation, only students’ scores difference were significant in the IRAT (P
  Conclusions
  According to TBL Ability in test performance and survival of Contents improvement, this approach can be considered in nursing education as an alternative approach to traditional methods; for this purpose that the quality of nursing education improvement can lead to improved quality of services that they provided at the bedside.
  Keywords: Group–based education, TBL, Active Learning, Nursing Students
 • Marziyeh Sharifi *, Maryam Fatehizadeh, Fatemeh Bahrami, Ozra Etemadi, Rezvanossadat Jazayeri Pages 752-766
  Background and Aims
  Considering the effects of domestic violence on psychological and physical health of family members, the aim of the current study was to explore the experiences of domestic violence in husbands of women with interpersonal dependency.
  Materials and Methods
  In the study semi-structured interviews with 18 husbands of women with interpersonal dependency were investigated thorough secondary data analysis by thematic analysis method.
  Results
  Data analysis led to extract 3 main themes and 10 Subthemes included: 1) psychological abuse (jealousy and distrust, uncontrolled emotional reactions, reassurance seeking, restriction and exclusivity, responsibility overload by husband, continuous use of manipulative strategies), 2) im posing psychological pressure for initiating sex, persistence husband physical stimulation for initiating sex, mutual stress in sexual relation), and 3) physical violence (physical maltreatment against husband, self- injury, and physical maltreatment against children).
  Conclusion
  Based on the results, husbands of women with interpersonal dependency are subjected to domestic violence by their spouses. The results could be useful at risk assessment, determine therapeutic routs, and management of domestic violence in women with interpersonal dependency.
  Keywords: Domestic violence, Women's violence, Interpersonal dependency, dependent women
 • Tayyebeh Rezaie, Akram Ghahramanian *, Farahnaz Abdollahzadeh, Mohammad Asghari-Jafarabadi, Zahra Sheykhalipoor, Zeinab Fadaei Pages 767-776
  Background and Aim
  In order to improve patient safety were forced to strengthen the safety of monitoring systems. It is also necessary to reform its weaknesses and to develop it among the staff. This study aimed to determine the status of patient safety culture in the Medical Center of Imam Reza in Tabriz and factors affecting it.
  Methods & Materials: This study is a descriptive-correlational research. The study population included surgical nurses. The data collection instrument included Hospital Survey on Patient Safety Culture. To analyze the data, descriptive statistics and independent t-tests, ANOVA, Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression analysis were employed using SPSS V20 statistical software.
  Results
  In the dimensions of patient safety culture, the highest mean scores are related to dimensions of organizational learning- continuous improvement, support of hospital management of safety and general perception of safety culture, and the lowest mean scores are related to dimension of teamwork between organizational units, matters related to employees and non-punitive response to errors. Pearson correlation test results in age (P
  Conclusion
  In order to increase the quality of care and safe care, patient safety culture were a priority in Management plans and Increase staff awareness of patient safety, promote patient safety in hospitals is provided.
  Keywords: Hospital, Nurses, Patient Safety, Safety Culture
 • Farnoosh Moafi *, Somayeh Asgari, Zahra Yekefalah, Maryam Momeni, Hamideh Hajnasiri Pages 777-787
  Background and Aims
  Breast milk is the best food for infants due to physiological and psychological benefits to mother and child. However, breastfeeding in Iran decreases with increasing infant age from month to month. So, the present study was conducted to investigate the relationship between breastfeeding self-efficacy and pattern and its effective factors.
  Materials and Methods
  This prospective cohort study was conducted on 350 women who were admitted to the postpartum unit of Kowsar hospital during the last 24 hours. Sampling was done in two steps. The demographic and obstetric questionnaire and breastfeeding self-efficacy scale were completed in the hospital and then Then, at the two time (1 and 3 months after delivery), the breastfeeding checklist was completed by telephone. Data were analyzed by t-test, Chi-square and logistic regression.
  Results
  Of the participants in the study, 88.3% had breastfeeding initiation in the hospital, and in the third month after delivery, 78% had exclusive breastfeeding yet. Breastfeeding self-efficacy was not optimal (57.28 ± 7.65). Initiation of prenatal care in the first trimester of pregnancy, the start of breastfeeding in 1 hour postpartum and breastfeeding self-efficacy predicted exclusive breastfeeding in the third month after birth.
  Conclusion
  Efforts to encourage mothers to breastfeed intervene to enhance breastfeeding self-efficacy and also paying attention to the position of health personnel in promoting breastfeeding should be included in public health policies to prevent early breastfeeding cessation.
  Keywords: exclusive breastfeeding, breastfeeding self, efficacy, Predictors
 • Abbas Heydari, Seyed Mostafa Mohsenizadeh * Pages 788-794
  Background and Aims
  One of the native models of care that designed to increase self-care, adherence and performance of chronic patients is Continuous Care Model. The aim of this study is to critically evaluate the applicability of the Continuous Care Model in the care of chronic patients.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 28 interventional articles in the field of continuous care model that had been published during the past 10 years, were evaluated. The instrument was the articles applicability check list in which its validity and reliability had been confirmed. We used the SPSS ver. 16 and descriptive statistics for data analyses.
  Results
  The compliance with the applicability criteria among 28 articles were discussion about the application of findings in clinical practice and future research, 39.3%; explanation of the application of the findings, 39.3%; lack of exaggeration about findings, 67.9%; application of theory in the research findings, 100%; recommendation, 64.3%; limitations, 46.4%; lack of clear conclusion, 53.6%; identifying the clinical applicability, 67.9%; presenting the clinical applicability based on the exact findings, 57.1%.
  Conclusion
  The analysis of results demonstrating studies in which used the continuous care model as a theoretical framework did not completely fulfill the applicability criteria. Three important aspect of research application must be considered when using this model of care, including research, management and education.
  Keywords: Continuous Care Model, care, critical appraisal, chronic diseases, Translational Research