فهرست مطالب

مطالعات رسانه های نوین - پیاپی 12 (زمستان 1396)
 • پیاپی 12 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نعمت الله فاضلی، محمد سلطانی فر، حجت الله عباسی* صفحات 1-30
  شبکه های اجتماعی علاوه بر تولید و انتشار اطلاعات بستر مناسبی برای مدیریت سازمانی محسوب می شوند. گروه دولت اسلامی (داعش) اهداف تروریستی را از طریق شبکه های اجتماعی بویژه فیس بوک و توییتر به پیش می برد. این گروه اقداماتی مانند جذب و سازمان دهی نیروها، برنامه ریزی و اجرای عملیات، نظارت و کنترل، هدایت و رهبری، ارتباطات و هماهنگی عملیات تروریستی را از طریق دورکاری در شبکه های اجتماعی به پیش می برد.
  شبکه های اجتماعی توییتر و فیس بوک برای گروه داعش اهداف، مزیت ها و کارکردهای تاثیرگذاری دارند. اهداف گروه داعش در این شبکه ها مشتمل بر جلب توجه، کسب مشروعیت و مقبولیت، هویت سازی، اعلام موجودیت و کسب قدرت هستند. مزیت ها شامل مخاطبان جهانی، دسترسی آسان، قدرت شبکه، سرعت زیاد، ارتباطات افقی، ارتباطات فراگیر، ارتباطات تعاملی، ارتباطات منعطف و ارتباطات ارزان هستند. این شبکه ها کارکردهای اطلاع رسانی، بسیج اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای گروه تروریستی داعش و پیشبرد اهداف آن در صحنه بین المللی دارند. این پژوهش برای تبیین اهداف، مزیت ها و کارکردهای شبکه های اجتماعی توییتر و فیس بوک برای گروه تروریستی دولت اسلامی باهدف شناخت، کنترل و مقابله با پدیده تروریسم رسانه ای و تقلیل آسیب های ناشی از آن انجام شده است. داده های این پژوهش از طریق روش گراندد تئوری و مطالعات اسنادی گردآوری و تجزیه وتحلیل شده است.
  کلیدواژگان: تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی، فیس بوک، توییتر، گروه داعش
 • عبدالرحمان علیزاده *، زرین زردار صفحات 31-65
  در سال های اخیر سهم شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در سبد مصرفی مخاطبان به ویژه جوانان افزایش زیادی را نشان می دهد و همین امر مسئولان و سیاست گذاران را به جستجوی پاسخ این سوال واداشته که چه دلایلی باعث جذابیت برنامه های این شبکه ها به ویژه شبکه من وتو، به عنوان پربیننده ترین شبکه ماهواره ای در حال حاضر، و تماشای آن توسط مخاطبان شده است. این تحقیق باهدف پاسخ به این دغدغه طراحی و به روش مصاحبه فردی و گروهی با جوانان تهرانی اجرا شده است. مصاحبه های انجام شده به روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان می دهد که جوانان برای تماشای شبکه های ماهواره ای و جذابیت آن ها از پانزده دلیل مشخص نام می برند که می توان آن ها را ذیل چهار مفهوم اصلی شامل بازنمایی ممنوعه ها، صمیمیت و جوانی، قدرت بخشیدن به مخاطب و اطلاعات سرگرمی دسته بندی کرد. به نظر می رسد، من و تو فضاهایی را پیش روی مخاطب ایرانی باز می کند که در شبکه های داخلی مسکوت گذاشته شده است.
  کلیدواژگان: شبکه های ماهواره ای، جوانان، تحلیل مضمونی، شبکه من وتو
 • رویا رسولی *، سیما قزوینی، سیمین حسینیان صفحات 68-85
  هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان متاهل تماشاگر و غیر تماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره در شهرستان خمین بود. پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهرخمین در سال 1394 و نمونه پژوهش شامل 50 زن متاهل تماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره بود که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند همچنین 50 زن متاهل غیر تماشاگر انتخاب شد که با گروه اول همتا سازی شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز) رضایت جنسی (هادسون، هاریسون و کروسکاپ) و اطلاعات دموگرافی استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تعهد زناشویی در زنان متاهل تماشاکننده سریال های فارسی زبان ماهواره به طور معنی دار کمتر از زنان متاهل غیر تماشاکننده است. زنان گروه اول به طور معنی دار در تعهد شخصی و اخلاقی میانگین کمتری را نسبت به گروه دوم کسب نمودند ولی در تعهد ساختاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین تفاوت معنی دار بین دو گروه از لحاظ رضایت جنسی مشاهده نشد. بنابراین پیشنهاد می شود آموزش هایی برای آگاهی خانواده ها و جلوگیری از پایین آمدن آستانه حساسیت (عادی شدن) در برابر موضوعات مخرب موجود در سریال ها ارائه شود، همچنین سواد رسانه ای و آگاهی بخشی جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تعهد زناشویی، رضایت جنسی، سریال های فارسی زبان ماهواره
 • مهدخت بروجردی*، امیرسعید صدیق صفحات 88-110
  تاثیر رسانه های مجازی بر افکار و هویت مخاطبان در سطح قومی و ملی از مباحث بحث برانگیزی است که موضوع تحقیقات متعددی در دهه 80 و آغازین سال های دهه 90 شمسی در محافل علمی و دانشگاهی بوده است. در پژوهش حاضر، از میان تحقیقات موجود در زمینه تاثیر فضای مجازی بر هویت ملی و قومی، دوازده مقاله منتشر شده در نشریات علمی، انتخاب شدند و به شیوه فرا تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند. نکته مشترک این تحقیقات، سنجش تاثیرات فضای مجازی بر هویت ملی و قومی مخاطبان بوده است. در این فرا تحلیل، داده های جمع آوری شده از مقالات مورد بررسی قرار گرفتند تا به این پرسش پاسخ دهند که رسانه های جدید با توجه به رشد سریع در میان جامعه قومی ایران به ویژه نسل جوان، در تعامل با هویت قومی و ملی چه آثار و پیامدهایی داشته اند. دستاورد اکثر پژوهش های مورد بررسی، تایید تاثیر مثبت فضای مجازی بر هویت قومی بود؛ اگرچه از دید بعضی از محققان، اثرات منفی فضای مجازی نیز نادیده گرفته نشده بود. تقویت مرزبندی ها و رشد انشعابات کوچک قومی ازجمله اثرات منفی قلمداد شده بود. همچنین، به زعم پژوهش ها، نشانه هایی از جریان هویت زدای قومی نیز قابل کتمان نیست.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، هویت، فضای مجازی
 • مقداد مهرابی * صفحات 111-127
  بازی های دیجیتال بخش مهمی از سرگرمی گروه های مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان را تشکیل می دهد. بااین حال، همواره نگرانی هایی درباره تاثیرات منفی بازی ها ازجمله اشاعه رفتار پرخاشگرانه در بازیکنان وجود داشته است. نظریه ها و یافته های موجود درباره تاثیر بازی ها بر پرخاشگری، ناهمگون و بعضا در تضاد است. در این مقاله با مطالعه اسنادی و فرا تحلیل ادبیات تحقیق رویکردهای اصلی بررسی تاثیرات بازی ها نسبت به اثرات بازی های دیجیتال بر رفتار پرخاشگرانه در زندگی واقعی را بررسی کردیم و نشان دادیم که چرا در یافته های علمی نسبت به تاثیرات بازی ها تناقض وجود دارد. همچنین نشان دادیم که چرا دو رویکرد اصلی در بررسی تاثیرات بازی ها بر رفتار پرخاشگرانه که عبارت اند از رویکرد علوم اجتماعی و رویکرد علوم انسانی در تعارض آشکار قرار دارند. به این نتیجه رسیده ایم که لزوما انجام بازی های دیجیتال منجر به اعمال و افکار پرخاشگرانه در دنیای واقعی نمی گردد.
  کلیدواژگان: بازی دیجیتال، تاثیر بازی، رویکرد علوم انسانی، رویکرد علوم اجتماعی، پرخاشگری
 • مسعود تقی آبادی *، حمید تقی آبادی صفحات 130-166
  هدف اصلی این پژوهش شناخت نحوه بازنمایی و برساخت اسطوره اتوپیا در تولیدات سینمای هالیوودی مرتبط است. روش به کار گرفته شده در آن نیز روش نشانه شناسی است. در این پژوهش از میان تمام فیلم های با موضوع آرمان شهر در هزاره جدید، سه فیلم تاثیرگذار که هرکدام نوعی خاصی از آرمان شهر محسوب می شوند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. هر یک از این فیلم ها معنای منسجم و یکسان را در قالب متن و زمینه ها و عناصر بصری متفاوت در لوای نوعی خاصی از اتوپیا مطرح کردند. مثلا اتحاد و نفی فردگرایی در فیلم آواتار در یک نسبت همنشینی با قبیله، طبیعت و روح حاکم بر طبیعت نشانه گذاری شده است که در آن آرمان شهر، زندگی طبیعی همراه با اتحاد مردم و مسئولیت پذیری و رابط صمیمی به تصویر کشیده شده است. آرمان شهر به تصویر کشیده شده در فیلم بهشت نیز به آرمان شهر کارل مارکس و جامعه کمونیستی می پردازد که در آن انقلاب طبقه کارگر درنهایت باعث برچیده شدن تضاد طبقاتی و یکسان شدن افراد در قبال دسترسی به منابع و رفع تبعیض می شود؛ فیلم سرزمین فردا نیز نمودی از آرمان شهری است که اتین کابه به تصویر می کشد و نشان از تفریحگاه هایی دارد که دیزنی لند برای سرگرمی مردم و جذب مخاطبان به سمت هالیوود در نظر گرفته است.
  کلیدواژگان: اتوپیا، هالیوود، بازنمایی، نشانه شناسی، بارت
 • سید سعید مرتضوی، فرشته آزادی پرند* صفحات 167-206
  سلامت، بهداشت و خدمات درمانی قسمت جدایی ناپذیر زندگی هر فردی در طول زندگی اش است. هر فردی در دوره های مختلف زندگی خود به نوعی نیازهای متنوعی در حوزه سلامت احساس می کند که با استفاده از امکانات موجود، سعی در پاسخ گویی به این نیازها را دارد. با توجه به استقبال زیاد افراد از شبکه های اجتماعی در دو دهه اخیر، یکی از ابزارهایی که می تواند امکانات مختلفی را در اختیار افراد در حوزه سلامت بگذارد شبکه های اجتماعی است. در این پژوهش ی1ک شبکه اجتماعی سلامت معرفی شده است که بر روی ارتباط کاربران یا بیماران با پزشکان و خدمات درمانی مختلف تمرکز دارد. برای بهبود کارایی این شبکه یک سیستم توصیه گر پیشنهاد شده است که می تواند به کاربران یک پزشک، یک حوزه تخصصی جهت اخذ مشاوره پزشکی و یا یک مطلب را بر اساس نیازمندی های آنان پیشنهاد دهند. از شبکه های اطلاعاتی ناهمگون برای مدل سازی شبکه اجتماعی سلامت بهره گرفته ایم. این شبکه ها وجود چندین نوع شیء، مانند پزشک، بیمار و مشاوره، و چندین نوع رابطه، مانند درخواست مشاوره و پاسخ به مشاوره، را در برمی گیرند. برای مدل توصیه، با توجه به روش هایی که شبکه های ناهمگون ارائه می دهند، از بازخوردهای ضمنی ای که هر فرد در شبکه ثبت می کند، استفاده کردیم تا با یافتن شباهت های مطابق با این بازخوردها، بهترین پیشنهاد ها را به وی ارائه دهیم. برای الگوریتم یادگیری مدل توصیه از رتبه بندی، شخصی سازی شده بیزین استفاده شده است. الگوریتم ارائه شده ترکیبی از روش امتیاز رتبه بندی و الگوریتم یادگیری مذکور است. در انتها با اعمال روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده، کارایی این شبکه اجتماعی و سیستم توصیه گر نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: سلامت، سیستم توصیه گر، شبکه اطلاعاتی ناهمگون
 • اصحاب حبیب زاده*، حامد نوروزی صفحات 208-232
  این تحقیق با هدف مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ایدر بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی –کاربردی فرهنگ و هنر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روابط عمومی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر تهران است، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب تعداد 258 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که ازنظر ابعاد سواد رسانه ای (استفادههدفمندوگزیده تراز رسانه ها، ارزشیابیپیام، ترکیبپیام هایمختلف، خلاصه سازیپیام هایمختلف) بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند و دانشجویان علمی کاربردی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بالاتر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی پیام، ترکیب پیام های مختلف، خلاصه سازی پیام
|
 • Nematollah Fazeli, Mohammad Soltanifar, Hojjat Ollah Abbasi * Pages 1-30
  In addition to producing and publicating information,Social networks are good platforms for organizational management.
  The Islamic State (ISIS) plans terrorist operations through social networks, especially Facebook and Twitter.
  The group advances asks such as the recruitment and organization of forces, planning and implementation of operations, monitoring and control, guidance and leadership, communication and coordination of terrorist operations through telephony in social networks.
  Twitter and Facebook social networks have goals, benefits and effective performances for the ISIS group .
  ISIS's goals in these networks include attracting attention, gaining legitimacy and acceptability, identifying, announcing existence and gaining power.
  Advantages include global audiences, easy access, network power, high speed, horizontal connectivity, inclusive communications, interactive communication, flexible communications and low cost communications.
  These networks have the informing function, social mobilization and social solidarity for the ISIS terrorist group and advancing its goals on the international scene.
  This research was conducted to explain the goals, benefits and functions of Twitter and Facebook social networks for the Islamic State's terrorist group with the aim of identifying, controlling and confronting the phenomenon of media terrorism and reducing the damage caused by it.
  The data of this research have been collected and analyzed through grounded theory and documentary studies.
  Keywords: socially networked terrorism, twitter, facebook, ISIS
 • Abdolrahman Alizadeh*, Zarrin Zardar Pages 31-65
  The Effective Factors on Satellite Television's Spectacle and Appealing to Youth Audiences; with Special Emphasis on MANOTO Satellite Channel
  In recent years, the portion of satellite televisions in youth audiences’ media consumption, have dramatically increased. This caused big challenges and concerns for policy makers, media staff and other stakeholders and led them to seek for an answer to this crucial question: why satellite TVs are this appealing to youth audiences and what factors could be effective on their attention to the Persian satellite TVs programs – especially MANOTO channel, the most popular satellite TV among Iranian youth audiences.
  To answer this question,tehranian youth audiences (18-35 years old) selected by non-random purposive sampling. qualitative interview method carried out by semi-structured in-depth interviews and focus groups and analyzed by thematic analysis as a technic.
  According to findings, youth audiences identified fifteen factors, appealing them to satellite TVs. The factors were categorized into four universal codes which included: representation of taboos, intimacy and youth, empowering the audiences and infotainment. It seems that MANOTO and other satellite channels gives alternative point of view to the Iranian youth audiences which is silenced in national Television channels.
  Keywords: Satellite channels, Youth, Thematic Analysis, network manoto
 • Roya Rasouli *, Sima Ghazvini, Simin Hoseinian Pages 68-85
  The aim of this study was to compar marital commitment and sexual satisfaction among married women Spectater and not- Spectater Persian-language satellite series The method of this study was causal-comparative and statical population includes all the married women in Khomein city. Samples selected through snowball sampling method. The samples consisted of 50 married women Spectater Persian-language satellite serials and 50 married women non- Spectater Persian-language satellite series. Instruments were marital commitment questioner (Adams and Jones), Sexual satisfaction questioner (Hudson, Harrison and Krvskap). Data were analyzed using independent t-test. The results showed that the marital commitment of 1 group is less than 2 group. Average personal commitment and moral commitment significantly of 1 group was more than 2 group, But the commitment of structural differences between the two groups was not observed. The significant difference between the two groups in sexual satisfaction were not observed. Therefore, it is nececery to increasing family awareness about effects of these pograms and be promoted sensitivity threshold against therates that are in these series.
  Keywords: Marital Commitment, Sexual Satisfaction, Persian-Language Satellite Series
 • Mahdokht Boroujerdi *, Amir Saeed Sadigh Pages 88-110
  The effects of new media, which expand Virtual space, on thinking and identity of the audiences at ethnic and national levels, are among most controversial issues about which numerous studies have been conducted. In 2000s and early-2010, the number of studies regarding this issue had grown remarkably across research and academic circles. Thus they were analyzed using a meta-analysis using integrative review method. óóóArticles, which had been accepted and printed at scientific Iranian journals, were selected. The effect of Virtual space was investigated as the effect of a new media on identity of Iranian audiences. Articles were extracted using web-browsers, among them articles have been selected which were compatible with essay framework, and common variables “Virtual space” and “Identity” were selected for meta-analysis. Research findings were classified into two groups: Descriptive findings and explanative findings. Descriptive findings across Research method, Population and theoretical framework of analyzed articles were reviewed. This research aimed at answering this question “would new media contribute to national convergence or divergence, considering its rapid growth among new generation? And therefore monitoring and conducting security measures by a constraining framework for securing national goods and establishing national security against these media isn’t necessary. Although surveilling and monitoring such media is an accepted procedure across all societies.
  Keywords: Meta-analysis, Virtual space, identity
 • Meghdad Mehrabi * Pages 111-127
  Digital games are among essential forms of entertainment among different groups, especially young people. Data from Iranian national video council confirms that more than fifty percent of young people play digital games either at home or at game cafes. Despite increasing popularity of digital games among you people, there have been concerns about negative effects of video games on players’ aggressive behavior in real life and their mental inclinations. Theories and findings about video game effects are not consistent and they are at times in clear opposition. In this paper, we review major approaches in video game effects analysis. We found that two essential approaches include social science approach and humanities. Through two research methods including document analysis and meta analysis of the literature we illustrate how and why major game effects approaches are in opposition. We indicate why there are inconsistencies about findings for video game effects. Finally, true answer to the question whether playing video games would result in aggressive behavior in real life is provided.
  Keywords: digital games, game effects, humanism approach, social science approach, aggression
 • Masoud Taghiabadi *, Hamid Taghiabadi Pages 130-166
  The main purpose of this study is to understand how the representation and construction of the myth of utopia in Hollywood productions works .
  The method used in this research is semiotic method. In this study, among all films on the theme of utopia in the new millennium, we were selected and analyzed three Effective films that each of them are a certain kind of utopia. Each of these films, presented the same consistent meaning in a different context and visual elements in the guise of a certain kind of utopia. For example, unity and rejection of individualism in the Avatar movie has been code in a syntagmatic Ratio with the tribe, nature and dominant spirit of nature. In that utopia, Natural life is depicted with people's unity and responsibility and intimate relationships. depicted utopia in the elysium film also refers to Karl Marx's utopia and communist society. In this film, working-class revolution leading to the abolition of class conflict and the Uniformity of people for access to resources and the elimination of discrimination. as well as Tomorrowland is a manifestation of utopian film that Etienne cabet depicts that And represents the resorts that Disneyland is considered for people's entertainmente and attract them to Hollywood.
  Keywords: Utopia, Hollywood, representation, semiotics, Barthes
 • Seyed Saeed Mortazavi, Fereshteh-Azadi Parand * Pages 167-206
  Health and health services are two inseparable parts of one's life. Each person has had different needs for health services at least several times during their life cycle and would resolve them with available facilities. Regarding the high popularity of social networks in the last two decades, one of the tools that can provide many opportunities for people in the health field is social networking. In this research, we introduce a health social network which focuses on users or patients’ association with doctors and a variety of health services. In order to improve this network’s performance, we suggest a recommender system that can offer users a doctor, a special expertise in order to ask medical consultation, or an article, based on their needs. We have used heterogeneous information networks for modeling the health social network. These networks cover several types of objects, such as physicians, patients and consultation, and also several types of relationships, such as requesting or answering a consultation. For the recommender model, we use each user’s implicit feedback which they register on the network, according to the methods provided by the heterogeneous information networks. Bayesian Personalized Ranking is used in recommender model’s learning algorithm. This algorithm is a combination of ranking scores method and the foresaid learning algorithm. In the end, we will show how to use this social network and the recommender system, by applying the suggested method on our dataset.
  Keywords: Health, recommender system, heterogeneous information network
 • Ashab Habibzadeh *, Hamed Nouroozi Pages 208-232
  The present study has been conducted aiming at comparative study of media literacy among public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, and Tehran University of Applied Science and Technology, Faculty of Culture and Art. The research method was of a survey type and the study population included all public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch and Tehran University of Applied Sciences, Faculty of Culture and Art. 258 individuals were selected using appropriate stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was employed for data collection in this study. The results showed that there is a significant difference between public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, and Applied Science and Technology Students in terms of media literacy dimensions (purposive use of media, message evaluation, combining different messages, summarizing different messages, computer and internet skills). The results of the research indicated that the level of media literacy among public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, was higher than that of the students of Applied Science and Technology University, Faculty of Culture and Art.
  Keywords: Evaluation messaging_combining a different message_a summary of the message