فهرست مطالب

طب نظامی - سال نوزدهم شماره 6 (پیاپی 76، بهمن و اسفند 1396)
 • سال نوزدهم شماره 6 (پیاپی 76، بهمن و اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رضا قانعی قشلاق، محبوبه نظری، فائزه راستگو، سحر دالوند، محمد فرج زاده، عباس عبادی* صفحات 523-531
  زمینه و هدف
  سربازان حاضر در جنگ نظامی پیامدهای جسمی و روانی زیادی را متحمل می شوند که روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی آن ها تاثیر سوء می گذارد. هدف از این مطالعه مروری، برآورد نمره کلی کیفیت زندگی جانبازان ایرانی بود.
  روش ها
  در مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر جستجو با استفاده از کلید واژه های war veteran، quality of life، Iran و ترکیبات آن ها در پایگاه های ملی و بین المللی بدون محدودیت زمان چاپ مقالات، انجام شد. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند. ناهمگنی بین مطالعات با آزمون I2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار STATA نسخه 12 تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل 19مقاله منتخب با حجم نمونه 2575 نفر نشان داد میانگین نمرات ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی جانبازان ایرانی به ترتیب برابر 6/41 (با فاصله اطمینان 95%: 69/37-02/47) و 22/42 (با فاصله اطمینان 95%: 04/37-40/47) بود. کمترین نمره کیفیت زندگی جسمی (79/28 با فاصله اطمینان 95%: 92/21-66/35) و روانی (86/33 با فاصله اطمینان 95%: 08/25-64/42) مربوط به جانبازان شیمیایی بود.
  نتیجه گیری
  جانبازان ایرانی کیفیت زندگی جسمی و روانی پایینی دارند که ارائه راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت زندگی آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، جانباز، متاانالیز، ایران
 • فرشید رحیمی بشر، سید مصطفی حسینی، مرتضی خاقانی زاده*، امیر واحدیان عظیمی صفحات 532-543
  زمینه و هدف
  یادگیری خدمات محور به عنوان نوعی یادگیری تجربی شناخته شده و آموزش پرستاری را به جهان واقعی پیوند می دهد. هدف از این مطالعه بررسی مفهوم یادگیری خدمات محور در پرستاری با کمک روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز است.
  روش ها
  در این مطالعه مروری پایگاه های انگلیسی زبان Science Direct، Medline، Cochrane library و Cinahl و فارسی زبانScientific Information Database با جستجوی سه مرحله ای از سال 2005 تا سال 2015 مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور ارائه مدل مفهومی یادگیری خدمات محور، از روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز استفاده شد.
  یافته ها
  از 6543 مقاله جستجو شده در مرحله اول، 165 مقاله وارد مرحله دوم شدند که تنها 32 مقاله عمیقا مربوط به حیطه پرستاری بود. با استفاده از پاسخ های داده شده به سوالات 9گانه مطرح شده در مطالعه، مدل رویکرد نوین یادگیری خدمات محور ارائه شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به روند رو به افزایش درخواست جامعه از مراکز آموزشی برای فارغ التحصیل نمودن دانشجویانی که توانایی خدمت در محیط های واقعی زندگی اجتماعی را دارا باشند، ضرورت توجه و تاکید ویژه به این رویکرد نوین آموزشی توصیه می شود. به منظور ارزشیابی عینی تر از این رویکرد نوین آموزشی توصیه به استفاده از چک لیست های تخصصی آن می شود.
  کلیدواژگان: رویکردهای نوین آموزشی، یادگیری خدمات محور، پرستاری، مطالعه مروری
 • شهلا علیاری، آرمین زارعیان، آراسب دباغ مقدم، میثم حسینی امیری * صفحات 544-550
  زمینه و هدف
  شواهد نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی در زمان بدو ورود به خدمت نظام وظیفه سربازی دارای اضافه وزن و چاق می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه KAP در دو مرکز نظامی در استان یزد (سال 1395) انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 94 سرباز وارد مطالعه شدند. میزان دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن با پرسشنامه های پژوهشگر ساخته روا و پایا اندازه گیری شد. یافته ها با آزمون های آماری توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار دانش 34/1 ± 3/8، شدت درک شده 9/1 ± 7/10، حساسیت درک شده 69/1 ± 1/9 و خودکارآمدی درک شده 30/2 ± 11/10 بود. همبستگی مستقیم معنی داری بین نمره دانش سربازان و شدت درک شده وجود دارد (021/0 =p). اما بین دانش و اثربخشی درک شده رابطه معکوس معنی داری وجود داشت (04/0 =p). نتایج مطالعه نشان داد، اثربخشی درک شده و عملکرد رابطه مستقیم معنی داری دارند (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  سربازان از دانش، نگرش و عملکرد ایده آلی در مورد مدیریت چاقی برخوردار نمی باشند. بنابراین استفاده از مداخلات آموزشی مناسب به منظور ارتقاء این متغیرها در سربازان چاق و دارای اضافه وزن در طی دوره خدمت نظام وظیفه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فرآیند موازی توسعه یافته، چاقی، دانش، نگرش، رفتار، سرباز
 • محمدحسین بهشتی، زینب موسویان اصل، علی تاجپور، روح الله حاجی زاده * صفحات 551-561
  زمینه و هدف
  آگاهی از حداکثر شعاع های حریق، انفجار و نشر مواد سمی می تواند نقش بسیار با اهمیتی در عملیاتی نمودن الزامات پدافند غیرعامل شهری به منظور کاهش آسیب پذیری در حوادث داشته باشد. هدف از این مطالعه مدلسازی محدوده پیامدهای انفجار، اشتعال و نشت گاز در کپسول های 2/26 لیتری گاز مایع با رویکرد پدافند غیر عامل است.
  روش ها
  در این مطالعه ضمن تشریح عوامل موثر بر تخلیه و انتشار مواد، نرم افزارALOHA بعنوان یکی از مناسبترین نرم افزارها جهت مدلسازی انتشار گاز LPG در کپسول های 2/26 لیتری مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس نتایج مدلسازی، برنامه واکنش در شرایط اضطراری در زمان نشت گاز تهیه و ارائه گردیده است.
  یافته ها
  در صورت نشت گاز LPG از شیر خروجی با منفذ 1 اینچ، در مدت 1 دقیقه کل کپسول تخلیه شده و تا فاصله 11 متری مخزن غلظت گاز حدود PPM12600 (LEL % 60) و تا محدوده 35 متری مخزن غلظت گاز PPM 2100 (LEL %10) می باشد. در صورت انفجار ابر بخار تشکیل شده، فشار موج انفجار تا فاصله 13 متر از مخزن حدود 5/3 Psiاست که ممکن است باعث صدمات جدی شود و تا فاصله 25 متری کپسول برابر با PSI 1 با قدرت شکستن شیشه ها می باشد. در صورت وقوع حریق فورانی،حریقی به طول 8 متر ایجاد می شود که میزان تشعشع حرارتی آن تا فاصله 10 متری از کپسول گاز حدود 10 و تا فاصله 12 متری مخزن حدود 5 کیلووات بر متر مربع است که منجر به سوختگی درجه 2 می گردد. در صورت وقوع BELEVE تحت گلوله آتشین به قطر 14 متر و در عرض 2 ثانیه رخ خواهد داد که میزان تشعشع حرارتی تا فاصله 39 متری از کپسول حدود 10 کیلووات بر متر مربع است.
  نتیجه گیری
  عواقب ناشی از اشتعال و انفجار گازLPG تا فاصله 35 متری کپسول گاز جدی ترین خطری است در صورت نشت گاز پرسنل و افراد را تهدید می کند. مکان یابی بهینه محل استقرار کپسول های گاز در پادگان ها نقش موثری در محدود نمودن اثرات زیانبار انتشار گازهای خطرناک خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نشت گاز، انفجار، LPG، اشتعال
 • سهیلا لامعی رامندی، پروانه نظرعلی*، رستم علی زاده صفحات 562-570
  زمینه و هدف
  امروزه ورزش پیلاتس و یوگا از محبوبیت خاصی بین اقشار مختلف جامعه برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و یوگا بر شاخص های تبادل گازهای تنفسی زنان جوان در لحظه آستانه بی هوازی بود.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 36 زن داوطلبانه در سه گروه 12 نفره کنترل، پیلاتس و یوگا تقسیم شدند. حداکثر اکسیژن مصرفی، آستانه بی هوازی و ویژگی های آنتروپومتریکی آزمودنی ها قبل و بعد از هشت هفته اندازه گیری شد. پس از جلسه آزمون بیشینه، آزمودنی های گروه های پیلاتس و یوگا به مدت 8 هفته و هفته ای سه جلسه تمرین ورزشی مربوطه را انجام دادند. طول هر جلسه 75 دقیقه بود که شدت فعالیت به تدریج تا هفته هشتم به 70 الی 85 درصد حداکثر ضربان قلب رسید. گروه کنترل طی دوره تمرین فعالیت ورزشی نداشتند. شاخص های تنفسی مورد نظر با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی و آزمون بروس روی تردمیل قبل و بعد از هشت هفته اندازه گیری شد. از آزمون آنوای یک راهه مستقل و تی-وابسته برای تحلیل آماری داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با وجود تغییر شاخص های تنفسی فقط تغییرات اکسیژن مصرفی در لحظه رسیدن به آستانه بی هوازی بین سه گروه و نیز تغییرات قبل و بعد از هشت هفته RER در گروه یوگا معنی دار بود (05/0P<)، در حالی که تغییرات VT، VE، EQO2، EQCO2، PETO2، PETCO2 و VE/VCO2 نه در سطح بین گروهی و نه درون گروهی معنی دار نبود (05/0P>).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که 8 هفته فعالیت یوگا و پیلاتس باعث ایجاد تغییرات مثبت ولی غیرمعنی داری در برخی شاخص های سیستم قلبی تنفسی در زنان می شود به طوری که میزان اکسیژن مصرفی، حجم جاری و تهویه دقیقه ای در لحظه رسیدن به آستانه بی هوازی افزایش می یابند و میزان این تاثیر در یوگا نسبت به پیلاتس بیشتر است؛ در حالی که شاخص های مربوط به کارآیی سیستم تنفسی برای تامین نیازهای زمان فعالیت بعد از تمرینات منظم پیلاتس بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: یوگا، پیلاتس، آستانه بی هوازی، شاخص های تنفسی، نسبت VE-VCO2
 • نیلوفر ربیعی، محمد غلامی فشارکی*، شکوفه ملکی، معصومه محمدیان صفحات 571-578
  زمینه و هدف
  ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت بوده و فرهنگ ایمنی بیمار از جمله عواملی است که کمک می کند تا از جنبه های مختلف ایمنی بیمار و عوامل موثر بر آن آگاهی یافت. از جمله این عوامل می توان به فرسودگی و رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی بیمارستان ها اشاره نمود. از این رو این مطالعه با هدف بررسی رابطه فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی شهر تهران انجام پذیرفته است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 136 نفر از کارکنان خدمات درمانی شاغل در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در سال 1395 با روش نمونه گیری طبقه ای انجام گردید. ابزار استفاده شده در این مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش، رضایت شغلی JSS و پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار و فرم اطلاعات دموگرافیک بود. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای جنسیت، تاهل، نوع عضویت، سمت، نوبت کاری، سن، سابقه کاری، تحصیلات، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با فرهنگ ایمنی بیمار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه شامل 20 نفر (15%) مرد و 116 نفر (85%) زن با متوسط سنی 99/36 با انحراف معیار 63/8 بود. در این مطالعه فرسودگی شغلی (51/0-=r ، 001/0>P) با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه معکوس و رضایت شغلی (45/0=r ، 001/0>P) با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه مستقیم معنی دار آماری نشان دادند. نتایج آزمون رگرسیون پسرو نیز حاکی از معنی داری فرسودگی شغلی (005/0P=) و رضایت شغلی (04/0P=) با فرهنگ ایمنی بیمار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش موثر دو عامل رضایت و فرسودگی شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار می توان با مدیریت نمودن این دو متغیر در محیط کار بر بهبود فرهنگ ایمنی بیمار کمک نمود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، فرهنگ ایمنی بیمار، نظامی
 • یاسر اسمعیل لو، ایروان مسعودی اصل*، سیدجمال الدین طبیبی، عبدالمجید چراغعلی صفحات 579-587
  زمینه و هدف
  با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تامین، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می کند و بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تامین خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر راتقویت می کنند. دراین میان فناوری اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده فعالیت، نقش مهمی را برعهده دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی) است.
  روش ها
  این پژوهش از نوع همبستگی، پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان و مجریان نظام دارویی، شرکت های دارویی و کارشناسان شاغل در داروخانه بیمارستان های نظامی می باشند که با توجه به جامعه مورد مطالعه،140 نفر از آنان با روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته شامل سه حیطه با 27گویه و با طیف لیکرت (بسیارزیاد=5، تا بسیارکم=1) بود.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و نرم افزار LIZREL8 مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های برازش مدل محاسبه شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که نه تنها مدیریت ارتباط با مشتری اثر مستقیمی بر زنجیره تامین دارد، بلکه اثر واسطه ای کامل فناروی اطلاعات نیز مورد تایید است. همچنین بین مدیریت ارتباط با مشتری و زنجیره تامین، و مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و زنجیره تامین نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  داروخانه بیمارستان های نظامی می توانند با برقراری زنجیره تامین یکپارچه و نظام مند بر پایه استفاده از تکنولوژی های نوین در بستر امنیت اطلاعات، به مزیت رقابتی دست یافته و روابط بلندمدت با ذینفعان را توسعه و حفظ نموده و بهبود دهند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، دارو، بیمارستان های نظامی
 • مریم یعقوبی، احسان تیمورزاده، محمود ثالثی، محمدرضا توکلی * صفحات 588-594
  زمینه و هدف
  امروزه با توجه به چالش های فراوان در سازمان ها، انجام فرایند های مدیریت استراتژیک بیش از گذشته برای سازمان هایی چون بیمارستان ضروری است و بدون انجام آن برای بسیاری از سازمان ها حتی ادامه بقا هم میسر نخواهد بود. با توجه به اهمیت تفکر استراتژیک در بهره وری و نوآوری سازمان ها بخصوص بیمارستانها، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یکی از بیمارستان های نظامی انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی کل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان نظامی به روش سرشماری در سال 1395 وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل 3 پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک بر اساس مدلLiedtka ، پرسشنامه بهره وری بر اساس مدل Hersey - Blanchard Model و پرسشنامه نوآوری Chang و Lee بوده است. تحلیل داده ها با برآورد همبستگی پیرسون، با استفاده از نرم افزار SPSS-18 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 17 نفر (میانگین سنی 45 سال) از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان نظامی شرکت داشتند. ارتباط معنا داری، بین تفکر استراتژیک و بهره وری (r=0.59، P=0.013) و همچنین با نوآوری (r=0.54، P=0.021) وجود دارد (P=0.021، P=0.013). به این ترتیب که هر چه تفکر استراتژیک در بین مدیران سازمان بیشتر باشد نوآوری و بهره وری در سازمان هم بیشتر می شود. همچنین بین تفکر استراتژیک با متغیرهای سن، میزان سابقه کار، میزان سابقه در پست های مدیریتی و مدرک تحصیلی افراد ارتباط معنا داری مشاهده نشد (0.05
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار تفکر استراتژیک با بهره وری و نوآروی در این پژوهش، می توان به این واقعیت پی برد که با کاهش تفکر استراتژیک، از میزان بهره وری و نوآوری در سازمان کاسته می شود و باعث رکود و عدم موفقیت آن می شود.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، نوآوری، بهره وری، بیمارستان نظامی
 • شیرزاد رضوی زاده، اکرم پرنده، فاطمه رحمتی نجار کلایی * صفحات 595-606
  زمینه و هدف
  فن آوری تلفن همراه در دانشگاه ها به شکلی روزافزون گسترش یافته است و این در حالی است که پژوهش های انسانی اجتماعی معطوف به آن نادر است. هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی و ارایه مدل مفهومی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی در سال 1395 می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوی مضمونی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته به همراه بررسی اسناد و مدارک بود. مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته با 11 نفر از خبرگان حوزه رسانه و ارتباطات به صورت هدفمند صورت گرفت.جهت تحلیل یافته های مصاحبه از تحلیل مضمون یعنی کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی از طریق مضامین فراگیر استفاده گردید.
  یافته ها
  طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه، در مجموع سه کارکرد و سه کژکارکرد بعد علمی- آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و ارتباطی و 35 شاخص به عنوان آسیب های مثبت و منفی تلفن همراه تعیین گردید. همچنین در مجموع سه بعد درون فردی، محیطی و سازمانی برای ارتقای قابلیت ها و مقابله با تهدیدات تلفن همراه و 15 شاخص به عنوان راهکار برای ارتقای قابلیت ها و مقابله با تهدیدات تلفن همراه معرفی گردید.
  نتیجه گیری
  کاهش پیامد های منفی و ارتقای کاربرد مثبت تلفن همراه در حوزه ارتباطی، آموزشی و فرهنگی اجتماعی در دانشجویان نظامی باید مورد توجه قرار گیرد.همچنین این مطالعه میتواند به عنوان مطالعه اکتشافی جهت استفاده در دانشجویان نظامی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، آسیب شناسی، تلفن همراه، تحقیق کیفی، دانشجویان
 • مصطفی زارعی، کامران جوهری * صفحات 607-615
  زمینه و هدف
  آسیب های اندام تحتانی در طول تمرینات نظامی بسیار شایع است اما اطلاعات اندکی در زمینه ریسک فاکتورها و عوامل پیش بینی کننده این آسیب ها وجود دارد. بنابراین هدف از این مطالعه پیش بینی آسیب های اندام تحتانی تکاوران ایرانی به وسیله آزمون های عملکردی بود.
  روش ها
  آزمودنی های این پژوهش را 141 نفر از دانشجویان دوره تکاوری مجتمع دانشگاهی اصفهان در سال 1393 که به صورت در دسترس انتخاب شدند، تشکیل می دادند. تمام آزمودنی ها قبل از آغاز دوره آموزشی ویژه تکاوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون های عملکردی تعادل Y و سه جهش تک پا جهت پیش بینی وقوع آسیب های اندام تحتانی تکاوران استفاده شد. همچنین آسیب های اسکلتی عضلانی اندام تحتانی تکاوران در طول مدت 7 ماه دوره آموزشی به صورت آینده نگر با فرم ثبت آسیب فولر توسط کادر پزشکی ثبت گردید.
  یافته ها
  42 درصد از تکاوران حداقل به یک آسیب اندام تحتانی در طول مدت مطالعه مبتلا شدند. نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد تکاورانی که نمره مجموع آزمون Y آنها کمتر از 5/81 بوده است 25/2 برابر بیشتر نسبت به سایر تکاوران مستعد بروز آسیب اندام تحتانی هستند. همچنین تکاورانی که مسافت طی شده آزمون سه جهش تک پای آن ها پایین تر از70 درصد قدشان داشتند احتمال وقوع آسیب 3/2 برابر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق آزمون های عملکردی می توانند آسیب های اندام تحتانی تکاوران در معرض بروز را در طول مدت آموزش پیش بینی نمایند. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از جذب تکاوران این شاخص ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آسیب، اندام تحتانی، تمرینات نظامی، آزمون های عملکردی
 • محمدکریم بهادری، فردین مهرابیان، احسان تیموزاده، رامین روانگرد، مریم یعقوبی، سید مصطفی حسینی ذیجود* صفحات 616-623
  زمینه و هدف
  امروزه سازمان ها در محیط هایی فعالیت می کنند که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی دائما در حال تغییر هستند. اعتقاد بر این است که فناوری اطلاعات در این شرایط می تواند قابلیت های سازمان ها را افزایش دهد، در حالی که بطور همزمان با کاهش هزینه ها همراه باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر، متغیرهای مربوطه و میزان تاثیر آنها بر بکارگیری، و استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های بیمه سلامت استان گیلان است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1395نجام گرفت. نمونه آماری شامل 45 نفر از خبرگان صنعت بیمه سلامت در شهرستان رشت و 16 شهرستان تابعه استان گیلان بودند. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 6 بعد عوامل مدیریتی، انسانی، فرهنگی، محیطی، سازمانی و تکنولوژیکی انجام گرفت که این پرسشنامه ها توسط خبرگان صنعت بیمه سلامت تکمیل گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice نسخه 11 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که رتبه بندی عوامل (و متغیرهای) تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت از دیدگان خبرگان این عرصه، به ترتیب موثرترین شامل عامل مدیریتی (متغیر انگیزه و حمایت لازم برای مدیران)، عامل محیطی (متغیر وجود شبکه یکپارچه در کشور)، عامل سازمانی (متغیر بودجه کافی جهت تجهیز سخت افزار و نرم افزار)، عامل تکنولوژیکی (متغیر آسان نمودن کاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات)، عامل انسانی (متغیر طی نمودن دوره های آموزشی مرتبط برای کارکنان و کاهش دادن مقاومت کارکنان در برابر تغییر)، و عامل فرهنگی (متغیر آشنایی مردم و مسئولین با عملکرد فناوری اطلاعات) بود.
  نتیجه گیری
  به منظور بهبود استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه در استان گیلان، گذراندن دوره های آموزشی فناوری اطلاعات، کاهش مقاومت در برابر تغییرات، آشنایی جامعه با عملکرد فناوری اطلاعات، توسعه و ارتقا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از جنبه های مهم و تاثیر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، صنعت بیمه، سلامت
 • مهدی ایمانی، مهدی زمستانی *، جواد کریمی صفحات 624-633
  زمینه و هدف
  رفتارهای خود آسیب رسان یکی از مشکلات عمده کارکنان ارتش می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اختلالات روانپزشکی، متغیرهای خانوادگی و شغلی در رفتارهای خودآسیب رسان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است که بر روی کارکنان ارتش ساکن شهر شیراز، ایران در سال 1395 انجام شد. نوع نمونه گیری نمونه گیری در دسترس بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتار خودکشی-نسخه تجدید نظر شده، پرسشنامه خودآسیب زنی، پرسشنامه افسردگی Beck (ویراست دوم)، آزمون بالینی چند محوری Milon–3، ابزار سنجش خانواده، پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach، پرسشنامه رضایت شغلی Brayfield و Rothe و پرسشنامه استرس شغلی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون فرضیات بین 215 کارکنان ارتش انجام شد. میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 07/31 با انحراف استاندارد 71/4 بود. یافته ها نشان دادند که مدل اندازه گیری برازش مناسبی ندارد، بنابراین اصلاحاتی در مدل اندازه گیری به عمل آمد. در بخش ساختاری نیز با توجه به شاخصهای برازش و اصلاح، برخی مسیرها حذف (اختلالات شخصیت و اختلات اضطرابی) شدند تا مطابق شاخصهای برازش، مدل از برازش متناسبی برخوردار شود. علاوه بر این یافته ها نشان دادند افسردگی (79/0=β p<0.001، ،74/7t=)، عوامل شغلی (79/0=β p<0.001، ،52/5t=) و کارکردهای خانوادگی (67/0=β p<0.001، ،92/2t=) تاثیر مستقیم معناداری در آسیب رسانی به خود دارند. همچنین شغل (62/0=β p<0.001، ،09/8t=) و کارکرد خانواده (69/0=β p<0.001، ،21/4t=) تاثیر مستقیم معناداری بر افسردگی دارد. در نهایت یافته ها نشان دادند که شغل از مسیر افسردگی (49/0=β) و کارکرد خانواده (46/0=β) اثر غیرمستقیمی بر خودآسیب رسانی تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  متغیرهای افسردگی، فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار خودآسیب رسان کارکنان ارتش هستند.
  کلیدواژگان: اختلال روانپزشکی، کارکرد خانواده، فرسودگی شغلی
|
 • Reza Ghanei Gheshlagh, Mahboubeh Nazari, Faezeh Restgoo, Sahar Dalvand, Mohammad Farajzadeh, Abbas Ebadi * Pages 523-531
  Background And Aim
  Soldiers encounter various physical and mental outcomes after military wars which adversely affect different aspects of their quality of life. The aim of the present review was to determine the total score of quality of life in Iranian war veterans.
  Methods
  In current systematic review and meta-analysis, searches were conducted in national and international databases using keywords “war veteran” and “quality of life” and their combinations. Data were analyzed using meta-analysis and random effects model methods. Heterogeneity between the studies was evaluated using the I2 test. Data were analyzed using STATA software version 12.
  Results
  Analyzing 19 selected studies with a total sample size of 2575 participants showed that the mean scores of the physical and mental aspects of quality of life in Iranian war veterans were 41.6 (confidence interval of 95%: 37.69-47.02) and 42.22 (confidence interval of 95%: 37.04-47.40), respectively. The lowest scores of physical (28.79 with a confidence interval of 95%: 21.92-35.66) and mental (33.86 with a confidence interval of 95%: 25.08-42.64) dimensions of quality of life belonged to chemical war veterans.
  Conclusion
  Iranian war veterans have a low physical and mental quality of life and providing strategies for improving their quality of life seems necessary.
  Keywords: Quality of life, War veteran, Iran, Meta-analysis
 • Farshid Rahimibashar, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud, Morteza Khaghanizade *, Amir Vahedian-Azimi Pages 532-543
  Background And Aim
  Service-based learning, as a kind of experiential learning, connects nursing education to the real world. The purpose of the present study was to examine the concept of service-based learning in nursing by Rodgers's Evolutionary Concept Analysis Method.
  Methods
  In this review study, English-language databases including Science Direct, Medline, Cochrane library and CINAHL, and Persian-language databases like Scientific Information database were searched by a three-step searching method from 2005 to 2015. To demonstrate a conceptual model of service-based learning, Rodgers's Evolutionary Concept Analysis Method was used.
  Results
  Of a total of 6543 articles identified, 165 were included into the second step, of which only 32 were relevant to the field of nursing. Using the given answers to the 9 questions raised in the study, the new approach to the service-based learning model was developed.
  Conclusion
  According to the growing demands of societies from educational centers on graduate students who are able to work in real social life settings, recommends the necessity of focusing in this new educational approach. For more objective evaluations of this new educational approach, it is advisable to use its specialized check list.
  Keywords: New Educational Approaches, Service-based Learning, Nursing, Review Study
 • Shahla Aliyari, Armin Zareiyan, Arasb Dabagh Moghadam, Meysam Hosseini Amiri * Pages 544-550
  Background And Aim
  Evidence shows that a considerable percentage of Iranian young men suffer from obesity and being overweight at the onset of military services. This study aimed to investigate the soldier's knowledge, attitude and practice about obesity and overweight management based on the Extended Parallel Processes Model.
  Methods
  This KAP (Knowledge, Attitude and Practice) study was conducted in two military centers in Yazd, Iran (in 2016). Through a multi-step sampling method, 94 subjects were recruited. The knowledge, attitude and practice level of soldiers were measured by valid and reliable researcher-made questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics and the Pearson correlation test using SPSS 18.0 software.
  Results
  The mean±SD score was 8.30±1.34 for knowledge, 10.70±1.90 for perceived severity, 9.10±1.69 for susceptibility, 10.11±2.30 for response efficacy, 10.28±2.27 for self-efficacy and 19.70±5.84 for practice of obesity and overweight management. There was a significant direct correlation between the soldiers’ knowledge score and perceived severity (p=0.021). However, knowledge and perceived response efficacy had an inverse and significant correlation (p=0.04). Results also showed a direct significant correlation between perceived self-efficacy and practice (p
  Conclusion
  Soldiers did not have ideal knowledge, attitude, and practice towards obesity management. Therefore, it is suggested to use proper educational intervention for improving these variables in soldiers who are overweight or obese during military service.
  Keywords: Extended Parallel Process Model, Obesity, Knowledge, Attitude, Behaviors, Military Personnel
 • Mohammad Hossein Beheshti, Zeynab Mosavianasl, Ali Tajpoor, Roohalah Hajizadeh* Pages 551-561
  Background And Aim
  Knowing the maximum radius of fire, explosion and emission of toxic gases, can play a very important role in the operationalization of urban passive defense requirements in order to reduce vulnerability in accidents. The main objective of this study is modeling the extent of explosion, ignition and gas leakage Consequences in cylinders containing 26.2-liters of liquid gas, with passive defense approach.
  Methods
  In this study, the effective factors on discharge and release of gases are described and ALOHA software has been used as one of the most suitable software for modeling the gas emissions of LPG (Liquefied Petroleum Gas) cylinders. Based on the modeling results, the emergency response program during gas leakage is presented.
  Results
  When the gas leaks from LPG cylinder with 1-inch vent valve, the cylinder will be empty in one minute and the gas concentration will be 12600 ppm (60% LEL) and 2100 ppm (10% LEL) up to 11 meters and 35 meters from cylinder, respectively. In the case of vapor cloud explosion, the explosive wave pressure will be about 3.5 psi, up to 13 meters from the reservoir which may cause serious damage, and it will be equal to 1 psi, up to 25 meters from the cylinder which has strength of breaking the glass. In case of furious fire, fire flame with eight meters’ length is created, with thermal radiation of about 10 Kw/m2 and 5 Kw/m2 up to 10 meters and 12 meters from the cylinder, respectively which can cause second-degree burns. In the event of BELIEVE, a fireball will occur with a diameter of 14 meters within 2 seconds, with thermal radiation of about 10 Kw/m2 up to 53 meters from the cylinder.
  Conclusion
  The consequences of flaring and explosion of LPG gas, up to 35 meters from cylinder, are the most serious threat for human health, if gas leaks from a cylinder. Optimal positioning of gas cylinders will have an important role in limiting the harmful effects of hazardous emissions in military barracks.
  Keywords: Gas leakage, explosion, LPG, ignition
 • Soheila Lameii Ramandi, Parvaneh Nazarali *, Rostam Alizadeh Pages 562-570
  Background And Aim
  Today, Pilates and Yoga are particular popular among various groups of society. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of Pilates and yoga training on the respiratory gas exchange indices of young women at anaerobic threshold moment.
  Methods
  In this semi-experimental study, 36 female volunteers were divided into control, Pilates and yoga groups, each including 12 subjects. The maximum consumed oxygen, anaerobic threshold and anthropometric characteristics of the subjects were measured before and after eight weeks. After the maximal test session, participants in the Pilates and yoga groups had exercise training for 8 weeks, 3 sessions in each week. Each session took 75 minutes until the eighth week and the intensity of activity gradually reached 70-85 percent of the maximum consumed oxygen. During the workout sessions, the control group did not exercise. The considered respiratory indices of the maximum test session were measured before and after eight weeks. Independent one-way ANOVA and dependent t-test were used for statistical analysis.
  Results
  The results showed that despite changes in respiration indices, changes in the consumed oxygen of the anaerobic threshold moment between the three groups, as well as changes before and after eight weeks of RER in the yoga group have been significant only (p> 0.05); while changes in VT, VE,, EQO2, EQCO2, PETO2, PETCO2 and VE/VCO2 were not significant at the intra- and inert-group levels (p
  Conclusion
  The research results showed that eight weeks of yoga and Pilates activities resulted in positive but insignificant changes in some indicators on the cardiovascular system of active women, such that the volume of consumed oxygen, current volume and moment verge were increased on reaching anaerobic moment. This effect is higher in yoga than Pilates; while indicators related to the efficiency of respiratory system to meet the needs of activity time after regular Pilates practice are more affected.
  Keywords: Yoga, Pilates, Anaerobic Threshold, Respiratory Parameters, VE-Vco2 ratio
 • Niloofar Rabiei, Mohammad Gholami Fesharaki *, Shokofeh Maleki, Masome Mohamadian Pages 571-578
  Background And Aim
  Patient safety is one of the main components of the quality of healthcare services. Patient safety culture is one of the factors that helps to understand the various aspects of patient safety and factors affecting it. Among these factors is burnout and job satisfaction of healthcare staff in hospitals. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between burnout, job satisfaction and demographic factors with patient safety culture in the military healthcare staff in Tehran, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 136 healthcare staff working in a military hospital in Tehran, Iran in 2017, by using stratified sampling. The tools used in this study include Mesteth’s job burnout standard questionnaire, JSS job satisfaction, patient safety culture questionnaire and demographic information form. In this study, the relationship between gender, marital status, type of membership, position, work-shift, age, work record, education, job satisfaction and job burnout variables with patient safety culture were investigated.
  Results
  This study included 20 (15%) males and 116 (85%) females with a mean age of 36.99±8.63 years old. This study showed that job burnout (r=-0.51, P
  Conclusion
  Considering the effective role of both satisfaction and burnout factors on patient safety culture, one can manage these two variables in the workplaces in order to contribute to the improving patient safety culture.
  Keywords: Burnout, Job Satisfaction, Patient Safety Culture, Military
 • Yaser Esmaillo, Iravan Masoudi Asl *, Seyed Jamalleddin Tabibi, Abdolmajid Cheraghali Pages 579-587
  Background And Aim
  By improving the level of trust in supply chain management, customer care is improved and mutually improving customer care will in turn lead to increased trust in supply chain management. Therefore, different aspects of customer relationship management and supply chain management affect and promote each other. Meanwhile, information technology plays an important role as a facilitator. The purpose of this study is to examine the effect of customer relationship management on the supply chain considering the mediating role of information technology (case study: supply of medicine in Iran).
  Methods
  This research is a correlational, survey and applied study. The statistical population includes experts and pharmacists, pharmaceutical companies and experts working in the pharmacy of military hospitals, of which 140 were selected by a simple random sampling method, and were evaluated using a researcher-made questionnaire. The researcher-made questionnaire consists of three parts with 27 items and a Likert scale (5 = very large to 1 = very small), respectively. The data were analyzed using SPSS-18 software and LIZREL8 software, and the fitness indices of the model were calculated.
  Results
  The results indicated that not only customer relationship management has a direct impact on the supply chain, but also the full intermediary effect of information technology is also confirmed. There is also a positive and significant relationship between customer relationship management and supply chain management, customer relationship management and IT, IT and supply chain (P> 0.05).
  Conclusion
  Military hospital pharmacies can achieve a competitive advantage by integrating a systematic supply chain based on the use of new technologies in the context of information security, and develop and maintain long-term relationships with stakeholders.
  Keywords: Customer Relationship Management, Supply Chain, Supply of Medicine, Information Technology
 • Maryam Yaghoobi, Ehsan Teymourzadeh, Mahmood Salesi, Mohammadreza Tavakoli * Pages 588-594
  Background And Aim
  Nowadays, with many challenges in organizations such as hospitals, strategic management is considered necessary more than ever. Without strategic management in organizations, even survival is not possible. Given the importance of strategic management on organizational innovation and productivity, especially in hospitals, this study aimed to investigate the relationship between strategic thinking with innovation and productivity in different levels of managers in a military hospital.
  Methods
  In a cross sectional study, all senior, middle and operational managers in a military hospital were entered by the census method in 2017. The data gathering tool included 3 questionnaires; strategic thinking measurement questionnaire based on the Liedtka model, the productivity questionnaire was based on the Hersey - Blanchard Model and Chang-Lee innovation questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation, using SPSS 18 software.
  Results
  A total of 17 managers with a mean age of 45 years were included. A significant relationship between strategic thinking and productivity (r=0.59, P=0.013) and also with innovation (r=0.54, P=0.021). In this way, the more strategic thinking among the managers of the organization, the more innovation and productivity in the organization will increase Also, there was not a significant relationship between strategic thinking and age, work experience, management work experience and degree of education (p >0.05).
  Conclusion
  Considering the meaningful relationship of strategic thinking with productivity and innovation in this study, one can conclude that by reducing strategic thinking, the amount of productivity and innovation in the organization is reduced, leading to stagnation and failure.
  Keywords: Strategic Thinking, Innovation, Efficiency, Military Hospital
 • Shirzad Razavizadeh, Akram Parandeh, Fatemeh Rahmati- Najarkolaei * Pages 595-606
  Background And Aim
  Cell phone technology in universities is growing exponentially, while related social research is rare. The purpose of this study was to identify the pathology and provide the conceptual model of cell phone use in military students during 2017.
  Methods
  This study was a qualitative study using thematic content analysis. Semi-structured interviews and literatures were used to collect data. The semi-structured interview was conducted with 11 media and communications experts by a purposeful sampling method. To analyze the data, descriptive coding, interpretive coding and overarching themes were used.
  Results
  Three functions and three malfunctions of scientific-educational, cultural-social and communication dimensions were identified, and 35 indicators were determined as positive points and negative damages of cell phones in military students. In addition, three intra-personal, environmental and organizational dimensions were developed to enhance the capabilities and address mobile threats, and 15 indicators were identified as strategies to improve the capabilities and address the threats of the cell phone.
  Conclusion
  Reducing the negative consequences and promoting the positive use of mobile phones in the field of communication, educational and cultural-social in the military university students should be considered. Also, this study can be considered as an exploratory study for using in military students.
  Keywords: Education, Pathology, Qualitative Research, Students, Smartphone
 • Mostafa Zarei, Kamran Johari * Pages 607-615
  Background And Aim
  During military exercises, lower extremity injuries is very common. However there are limited data about risk factors and predictors of these types of injuries. The purpose of this study was to predict lower extremity injury in Iranian army rangers using the functional performance tests.
  Methods
  This population study included 141 ranger cadets who were selected by convenience sampling from the Isfahan University complex in 2015. All the subjects were evaluated before the beginning of the rangers training. The functional performance tests of Y balance and triple hop test were used for evaluation. Musculoskeletal injuries resulting through a 7-month basic combat training period were recorded prospectively.
  Results
  During the observation period, 42% of the rangers suffered from at least one musculoskeletal injury. Logistic regression modeling showed that the rangers with Y balance less than 81.5% of their limb length were 2.25 times more likely to have a lower extremity injury. Also, the rangers with a triple-hop distance less than 70% of their height were 2.3-fold more likely to have a lower extremity injury.
  Conclusion
  It can be concluded that functional performance tests can predict lower extremity injuries during the basic combat training periods. Therefore, it is recommended that these tests be carried out before recruiting the rangers.
  Keywords: Injury, Lower extremities, Military training, Functional Performance Tests
 • Mohammadkarim Bahadori, Fardin Mehrabian, Ehsan Teymourzadeh, Ramin Ravangard, Maryam Yaghoubi, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud * Pages 616-623
  Background And Aim
  Nowadays organizations are in dynamic environments that continuously change in consideration of economics, politics, social factors, and technology. In this condition it is believed that information technology (IT) can increase the capabilities of organizations, as well as reduce the costs. The aim of this study was to investigate the effective factors, their variables and their impact on the application and use of IT in health insurance organizations in Guilan province.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2016. The population study included 45 experts in the health insurance industry in Rasht city and 16 other cities of Guilan province, Iran. Data were collected using a researcher-made questionnaire including 6 dimensions of managerial, human source, cultural, environmental, organizational and technological factors. The questionnaires were completed by health insurance industry experts. Then, the collected data were analyzed using the hierarchical analysis process using Expert Choice software version 11.
  Results
  The findings of the study demonstrated that the ranking of factors (and variables) which affect the optimum use of IT in the health insurance industry from the expert's viewpoints were inclusion of the managerial factor (the variable of motivation and necessary support for managers), the environmental factor (the variable of the existence of an integrated network in the country), organizational factor (the variable of sufficient budget for hardware and software equipment), technological factor (the variable of facilitating the application and use of IT), human source factor (the variable of passing related training courses for staff and reducing staff resistance to change), and cultural factor (the variable of familiarity of people and authorities with IT performance), respectively.
  Conclusion
  In order to optimize the use of IT in the insurance industry in Guilan province, conducting IT training courses, reducing staff resistance to changes, familiarity with the performance of IT, developing and upgrading hardware and software components are the most important aspects.
  Keywords: Information Technology, Insurance Industry, Health
 • Mehdi Imani, Mehdi Zemestani *, Javad Karimi Pages 624-633
  Background And Aim
  Self-harming behaviors are one of the main problems of the military personnel. The aim of the current study was to investigate the role of psychological disorders, personality disorders, occupational and family variables in self-injuring behaviors of the Iranian army force personnel in Shiraz city.
  Method
  This research was a descriptive-correlational study which was conducted on military staff members living in Shiraz, Iran, in 2016. Availability sampling was the method for choosing subjects. Data were collected using Suicide Behavior Questionnaire- Revised (SBQ-R), Self-Harm Inventory (SHI), Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Milon Clinical Multi Axis Inventory-III (MCMI-III), Family Assessment Device (FAD), Maslach Burnout Inventory (MBI), Bery Fild and Roth Job Satisfaction Inventory and Job Stress Questionnaire. Data were analyzed using SPSS-21 software and Structural Equation Modeling (SEM).
  Results
  The mean age of 215 army personnel was 31.07±4.71 years old. Findings showed that the Measurement Model wasn’t fit, and then some modification was done. Also in the Structural Model with regard to fitness and modification indices some paths (Personality disorders and anxiety disorders) were removed from the model in order to increase the fitness. Moreover, findings showed depression (β=0.79, p
  Conclusion
  It can be concluded that depression, job burnout and family functioning are effective variables on self-injuring behaviors of army force personnel.
  Keywords: Psychiatric Disorder, Family Functioning, Job Burnout, Suicide