فهرست مطالب

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - پیاپی 31 (تابستان 1396)
 • پیاپی 31 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • غلامرضا لطیفی، حمید گرباغی، فیروزه حاجی علی اکبری*، رضا شامی صفحات 1-24
  رفاه اجتماعی از جمله مهم ترین مقولات دنیای معاصر است و تدوین و اجرای برنامه های رفاهی توسط دولت ها و سازمان های ذیربط از روش ها ی مختلفی انجام می شود. گفته می شود اغلب برنامه ریزی های رفاهی، ذیل برنامه ریز های کلان کشوری انجام شده و به ندرت خصوصیات منطقه، ناحیه و نیاز های نواحی را در نظر می گیرد. یکی از روش هایی که در سطح برنامه ریزی میان برد کاربرد دارد تکنیک برنامه ریزی ناحیه ای است. این روش بر خلاف برنامه ریزی های کلان، به صورت منطقه ای و با توجه به ظرفیت های بومی و ناحیه ای انجام میشود. هدف پژوهش حاضر برسی تاثیر برنامه ریزی ناحیه ای بر رفاه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر زنجان و نمونه آماری آن مشتمل بر 385 شهروند شهر این می باشد که از طریق فرمول کوکران برای جامعه نا محدود محاسبه شده است. پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، داده های موردنیاز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل داد ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد برنامه ریزی ناحیه ای بیشترین تاثیر را بر روی متغیر امنیت اجتماعی و در مراحل بعدی به ترتیب با متغیر های ، فراغت، آموزش، سلامت، مسکن، بیمه و جمعیت رابطه معنا داری دارد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، برنامه ریزی ناحیه ای، ناحیه، رفاه اجتماعی، مدل معادلات ساختاری
 • یاسر گلدوست جویباری، محمدحسین صبحیه، سید حمیدخداداد حسینی، اقبال شاکری *، مجتبی امیری صفحات 25-79
  هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعا 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند.
  کلیدواژگان: قابلیت اعتماد، پروژه های ساخت شهری، کارفرما، پیمانکار، نظریه زمینه ای
 • ولی بهرامی *، علی اکبر تاج مزینانی، حسین امیری صفحات 81-116
  پژوهش حاضر به بررسی میزان آگاهی دانش آموزان از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن می پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی، هدف آن کاربردی و تکنیک جمع آوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه است.در این پژوهش، متغیر وابسته میزان آگاهی از حقوق شهروندی است که با ابعاد آگاهی از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وجنسیتی مورد سنجش قرار گرفته اند. تعداد مشارکت کنندگان انتخاب شده 257 نفر از بین 780 دانش آموزان ناحیه پلدختر با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای است. برای تحلیل داده های بدست آمده از آزمون تی، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. میزان آگاهی دانش آموزان از کلیه حقوق شهروندی متوسط و زیاد می باشد. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بعد اجتماعی بیشترین و بعد سیاسی حقوق شهروندی کمترین میزان آگاهی از حقوق شهروندی را داشته اند. علاوه بر این پژوهش نشان می دهد که بین جنسیت، نوع تحصیلات، میزان عضویت در انجمن ها و کانون های مدرسه، تحصیلات والدین، مکان (روستایی یا شهری بودن) و استفاده از رسانه های جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، عضویت، رسانه های جمعی، دانش آموزان
 • کاوه فرهادی *، محمدرضا میرزایی صفحات 117-167
  در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکلگیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه های محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت[1] می کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مسئله فتوت و روحیه جمع گرایی در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی پرداخته می شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد.
  کلیدواژگان: کارافرینی فتوتی، بومی، جمع گرایی، فردگرایی، فتوت، بوشیدو
 • آرمان حیدری *، مریم مختاری، حمیده دهقانی صفحات 169-201
  در رویکرد جامعه شناختی، سلامت شامل هر دو بعد عینی و ذهنی است و بر نقش عوامل اجتماعی، به ویژه، سرمایه اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت تاکید می شود. مقاله حاضر بر اساس رویکردهای متاخرتر، رابطه هر دو منبع شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی را با سلامت عینی و ذهنی معلمان بررسی کرده است. رویکرد و روش مورد استفاده کمی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهر بوشهر در سال تحصیلی 94-1393 بوده اند که 380 نفر از آنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به افراد نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، 42/78 درصد از پاسخگویان حداقل یکی یا بیشتر از انواع بیماری های جسمانی را داشته اند که شایع ترین آن، دردهای عضلانی بوده است. همبستگی متغیرهای بعد شناختی (به جز اعتماد به آشنایان شغلی) با این بعد از سلامت منفی و معنی دار بوده است و متغیرهای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی توانسته اند 7 درصد از واریانس آن را تبیین کنند. همبستگی همه ابعاد شناختی سرمایه اجتماعی با احساس سلامت بدنی و کاهش فرسودگی شغلی مثبت و معنی دار بوده است. هیچ یک از انواع مشارکت با هیچ یک از ابعاد سلامت همبستگی معنی داری نداشته اند (به جز همبستگی مثبت و معنی دار مشارکت مذهبی و فوق برنامه با کاهش فرسودگی شغلی). متغیرهای تحقیق توانسته اند، به ترتیب، 22، 8، و 7 درصد از از واریانس کاهش فرسودگی شغلی، ایفای موثر نقش ها، و احساس سلامت بدنی را تبیین کنند. می توان گفت ابعاد عینی و ذهنی سلامت تحت تاثیر متغیرهای یکسانی قرار ندارند؛ همچنین تاثیر بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سلامت، به ویژه بعد ذهنی، بیشتر از از بعد ساختاری آن بوده است.
  کلیدواژگان: بوشهر، معلمان، سلامت، سرمایه اجتماعی
 • عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان در سال 1394
  محسن نیازی*، محمد گنجی، فهیمه نامورمقدم صفحات 203-229
  رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویه ای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) موثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویه ای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی، عدالت اجتماعی، مصرف گرایی
 • تحلیل تجربه و درک کارگران از شرایط کاری: دلایل و پیامد ها (مورد مطالعه: کارگران بنگاه های تولیدی پوشاک کرج)
  حمزه نوذری* صفحات 231-262
  پژوهش ها درباره شرایط کاری کارگران در حوزه جامعه شناسی بر دو دسته عمده متمرکز بوده است: یک دسته از پژوهش ها با الهام از نظریه فرهنگ و اخلاق پروتستانی وبر شرایط کاری را با توجه به عوامل فرهنگی و اخلاق کار دنبال کرد هاند . دسته دیگر با بهره گیری از نظریه بیگانگی مارکس بر شرایطی که کارگر را از روند کارش بیگانه می سازد تاکید کرد هاند . این پژوهش ها شرایط کاری را از منظر تجربه و درک کارگران بررسی نکرد هاند . هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربیات کارگران از شرایط کاریشان است؛ شرایط کاری که می تواند تقویت کننده فرهنگ کار یا ایجاد کننده بیگانگی کارگر باشد . این مقاله مبتنی بر پژوهشی کیفی است و سعی دارد تا با استفاده از داده هایی که از مصاحبه عمیق با 27 نفر از کارگران بنگاه های تولیدی پوشاک شهر کرج به دست آمده است ، درک و تجربه آنان را از شرایط کاریشان آشکار سازد . یافته ها نشان می دهد شرایط مادی شامل: شرایط نامناسب فیزیکی و بهداشتی محل کار؛ شرایط اجتماعی و اقتصادی شامل: حداقلی بودن مناسبات کلامی کارگر با همکاران ، پایین بودن دستمزد ها ، مرخصی های حداقلی و ساعات کار طولانی باعث شده بیگانگی کارگر از روند کار ، همکار ، خانواده و خویشاوندان شکل بگیرد . این شرایط از نظر کارگران پیامد هایی داشته است؛ از جمله اصالت زدایی از کار مولد ، تضعیف روابط خانوادگی و خویشاوندی ، به هم ریختگی ذهنی و خروج روزافزون کارگر از کار تولیدی . کارفرمایان شرایط اقتصادی جامعه مانند قاچاق گسترده پوشاک از خارج به داخل کشور و اجاره سنگین محل کار را علت اصلی چنین مشکلاتی برای کارگران می دانند .
  کلیدواژگان: کارگر، بنگاه تولیدی، شرایط کاری، فرهنگ کار، بیگانگی، شاغلان فقیر
|
 • Gholamreza Latifi, Garehbaghi Hamid, Hajialiakbari Firuzeh, Shami Reza, Firooze Akbari * Pages 1-24
  Social welfare is one of the most important issues in the contemporary world, and welfare programs are developed and implemented by governments and relevant organizations in a variety of ways. It has been argued that most welfare planning has been carried out according to macro-national planners and rarely takes into account the characteristics of the region, region and the needs of the regions. One of the methods used at the planning level for middleware is the regional planning technique. This method, unlike large-scale planning, is carried out regionally and with regard to local and regional capacities. The purpose of this study is to investigate the effect of regional planning on social welfare. The statistical population of this research is Zanjan citizens and its statistical sample consists of 385 citizens of the city which is calculated through the Cochran formula for unlimited society. After studying the library and reviewing the theoretical.
  Keywords: Planning, Regional Planning, Region, Social Welfare, Structural Equation Model
 • Y. Goldust Jouybari, M.H. Sobhiyah, S.H. Khodadad Hosseini, E. Shakeri *, M. Amiri Pages 25-79
  contractor's stability; contractor's flexibility; and contractor's domination. In the next step, due to the theoretical coding, these categories were assigned to the contractor with regard to the employer's trust, and thus, the conceptual model of this research, which included nine case studies, was achieved
  The results of the research show that some of the results obtained by this research, such as contractor's domination, are due to the distinctive background characteristics of the present study, and some other categories such as contractor's ability, Is in line with the results of past literature; however, the main concepts of these categories were unique and specific in the context of this research. Also, comparative analyzes between government and private contractors in the field of reliability showed that, from some aspects such as contractor flexibility, government contractors were more reliable, and from the perspective of some other categories such as the ability of contractors, private contractors were more reliable than public contractors.
  Keywords: Trustworthiness, Urban construction project, Client, Contractor, Grounded theory
 • Vali Bahrami *, Ali Akbar Taj Mazinani, Hossin Amiri Pages 81-116
  The paper studies the students ‘awareness regarding civil rights and its related factors. The quantitative approach and descriptive survey were used. The purpose of the research is practical and the questionnaire and interview were applied for data collection. the dependent variable was the level of awareness with citizenship rights categorized into civil, political, cultural, social, and gender-based rights.
  The number of selected participants is 257 out of 780 students in the Poldokhtar area by multi-stage cluster sampling. T-test, Pearson correlation, Spearman and multivariate regression test were used to analyze the data. Student's awareness of all citizenship rights is moderate and high. Among the various dimensions of citizenship rights, the social dimension of the highest and the political dimension of citizenship rights had the lowest level of awareness of citizenship rights. In addition, the research shows that there is a significant relationship between gender, type of education, membership in associations and schools, parent's education, place (rural or urban), and the use of mass media with awareness of citizenship rights.
  Keywords: Citizenship Rights, Membership, Mass Media, Students
 • Kaveh Farhadi *, Mohammad Reza Mirzaei Pages 117-167
  In this paper, it is tried to look at the phenomenological viewpoint of entrepreneurship and review its ground in its western meaning to clarify to what extent to which the profit-oriented individualism in the Western entrepreneurial view is influenced by environmental and its philosophical ideas has been developed.
  Consequently, by expressing Bushido's influence on Japan’s today management thought. We refer to the effective role of combining current knowledge with traditional concepts. In other words, the knowledge which has entered Japan from another country is built up by combining traditional Japanese concepts.
  The purpose of this article is to express the influence of the entrepreneurship on the indigenous environment and the intellectual principles of the land that is to be applied, henceforth, the issue of photo types and the spirit of collectivism in Iranian Islamic culture and the way of using it and integrating this concept with knowledge And another concept called entrepreneurship, which is hereby named is called chivalrous entrepreneurship.
  It is hoped that this article will be the first step in realizing the use of Iran’s indigenous knowledge and culture in order to produce models and patterns appropriate to the ecosystem of this land in the field of entrepreneurship.
  Keywords: Chivalrous Entrepreneurship, Indigenous, Collectivism
 • Arman Heidari *, Maryam Mokhtari, Hamideh Dehghani Pages 169-201
  of its variance. The correlation of all cognitive dimensions of social capital with physical health and burnout has been positive and significant. None of the forms of participation have any meaningful correlation with any of the dimensions of health (except for the positive and significant correlation between religious participation and supra program with decreasing burnout. The variables of the research were able to explain 22, 8, and 7 percent of the variance in the reduction of burnout, effective role of roles, and the sense of physical well-being. It can be said that the objective and subjective dimensions of health are not influenced by the same variables; also, the effect of the cognitive dimension of social capital on health, especially the mental dimension, has been greater than its structural dimension.
  Keywords: Social Capital, Health, Teachers, Bushehr
 • Social factors affecting life satisfaction Case Study: Citizens of Kashan City in 2015
  Mohsen Niyazi *, Mohammad Ganji, Fahimeh Namvar Moghdam Pages 203-229
  Life satisfaction depends to a large extent on individual circumstances, but the impact of social factors on its increase or decrease is very effective. According to researchers, various factors can affect people's life satisfaction, one of the most important of which is social justice, social security and consumerism tendency of the society. This study was a social survey and the questionnaire was used to collect information. The validity of the research scales has been confirmed according to the results of the Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study is the citizens of Kashan city in 1394. Based on the Cochran formula, 308 people were selected by quota sampling method. This research has investigated, the relationship between social factors social justice (procedural and distributive), (consumerism, social security) and life satisfaction. The results of the data analysis of the questionnaires show that there is a direct and positive correlation between the factors (distributive justice, consumerism, social security) and the life satisfaction.
  Also, there is no meaningful difference between procedural justice and life satisfaction. The results of regression analysis show that distributive justice and social security explain respectively. 0.35% and 40% of changes in life satisfaction variable.
  Keywords: Social Security, Life Satisfaction, Social Justice, Consumerism
 • Analysis of worker's experience and understanding of working conditions: reasons and consequences (Case Study: Karaj garments manufacturing workers)
  Hamzeh Nozari * Pages 231-262
  Research on the working conditions of workers in the field of sociology has focused on two main categories: some of researches inspired by Weber's theory of Protestant culture and ethics have followed working conditions with respect to cultural factors and work ethic. The other group has emphasized Marx's alienation theory on the conditions that make the worker alien to work. These studies did not examine the working conditions from the perspective of worker's experience and understanding. The main purpose of this paper is to analyze the experiences of workers from their working conditions; working conditions that can enhance the work culture or cause the worker's alienation.
  This paper is based on qualitative research and attempts to reveal the understanding of the working conditions by using data from a deep interview with 27 employees of garment manufacturing firms in Karaj.
  The findings show that material conditions, including physical and health conditions at work, social conditions, including a minimum of verbal working relations with colleagues; economic conditions including low wages, minimum vacations and long working hours, causes the alienation of the work process, colleague, family and relatives.
  Keywords: Labor, Manufacturing Industry, Working Conditions, Work Culture, Alienation, Poor Employees