فهرست مطالب

 • پیاپی 51 (بهمن 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/12
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسن احمدیان* صفحات 1-24
  راهبرد خارومیانه ای ایالات متحده، به دلیل اهمیت و اثرگذاری، مورد توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی است. چالش های ناشی از اولویت های منطقه ای ایالات متحده، در کنار اختلافات داخلی طیف های سیاسی در درون ایالات متحده، مبنای رواج ادبیات متنوعی شده است. بخش عمده ای از ادبیات یادشده، به بررسی نقادانه سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده اختصاص دارد. از جمله این منابع انتقادی، قدرت ویرانگر[i]است. ادبیات علمی انتقادی در ارتباط با سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده البته رواج بیشتری در کشورهای این منطقه دارد. با این حال، متونی همچون قدرت ویرانگر، که مبتنی بر نگرشی تجمیع کننده دو نگرش منطقه ای و غربی است، افزون بر تبیین وجوه نوینی از موضوع، امکان نگاه مقایسه ای را نیز فراهم می آورد و در نتیجه ارزش تطبیقی نیز می یابد. قدرت ویرانگر تلاشی جدی برای طرح نگاه انتقادی جامعی در مورد سیاست های خاورمیانه ای امریکا است. در این مقاله نویسنده جویای بررسی، ارزیابی و نقد کتاب قدرت ویرانگر در ابعاد محتوایی و شکلی و تطبیق مباحث محوری آن با مسائل رایج در منطقه است.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، سیاست خارجی امریکا، جنگ های خاورمیانه، راهبرد امریکا
 • قدرت احمدیان* صفحات 25-47
  توسعه بعنوان یک مفهوم خاص برای اهل علم در جامعه شناسی و برای سیاستمداران و حتی مردم عادی دارای چنان اعتبار و اهمیتی است که مخالفت با آن به شجاعت بالایی نیاز دارد. علی رغم این اهمیت و اعتبار، پارادایم توسعه در جامعه شناسی با انتقادات و چالش های جدی مواجه است، تا جائیکه امروزه صحبت از بن بست در جامعه شناسی توسعه می شود. این مقاله ضمن طرح بن بست های متدولوژیک پارادایم توسعه برآن است که پساتوسعه گرایی با طرح یک چشم انداز جدید راه را برای خروج از بن بست در توسعه می گشاید. نکته کلیدی این مقاله در بحث از پساتوسعه گرایی انتقال رسالت توسعه از دولت ها و نخبگان به جامعه و مردم است. لازم به ذکر است که مقاله حاضر برگرفته از نقد و بررسی کتاب « پایان توسعه :مدرنیته،پست مدرنیته و توسعه » می باشد که توسط« Trevor Parfitt» استاد دپارتمان علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه « ناتینگهام» انگلستان به نگارش در آمده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی توسعه، ضعف های متدولوژیک پارادایم توسعه، بن بست در توسعه، توسعه مردم محور، پساتوسعه گرایی
 • رسول افضلی*، محمد زهدی گهر، اکبر ولی زاده صفحات 49-69
  کتاب «هژمونی: شکل تازه ای از قدرت جهانی» در سال 2005 توسط جان اگنیو نوشته شده و در انتشارات «دانشگاه تمپل»(Tempel University) به چاپ رسیده است. اهمیت این کتاب مربوط به طرح تئوری جدید درباره هژمونی (Hegemony)است. تاکنون سه تئوری در مورد موضوع هژمونی وجود داشته است. آنچه این اثر را نسبت به سایر کتب موضوع هژمونی متمایز ساخته، شالوده شکنی مفهوم و نظریات رایج مربوط به هژمونی در قالب رویکرد انتقادی و ارائه نظریه جدیدی در این زمینه است. این کتاب چهارمین تئوری را مطرح و پردازش کرده است.بن مایه اصلی تئوری اگنیو در مقابل تئوریهای سه گانه قبل، تاکید بر ماهیت جامعه محوری هژمونی و فرایند شکل گیری آن است.
  کلیدواژگان: هژمونی، جان اگنیو، اقتصاد سیاسی، رژیم های بین المللی، امریکا
 • احمد بیگلری*، ابراهیم برزگر صفحات 71-92
  هدف نویسنده کتاب مورد بررسی، یافتن پاسخی برای شکست پروژه نوسازی در خاورمیانه از طریق ردیابی ناسازواری های مبنایی توسعه با فرهنگ این منطقه است. لوی صافی ابتدا شکل گیری ذهنیت توسعه در آراء دکارت و کانت را مرور کرده، سپس به مقایسه دو مدل مارکسی و وبری توسعه از حیث نظری پرداخته است. او با اولویت دادن به ساختارهای آگاهی و فرهنگ، موضع خود را در این زمینه مشخص می کند. سطح تحلیل نویسنده، اندیشه متفکران و روشنفکران جهان اسلام از ابتدای رویارویی آنها با دو رویه ی تمدن مدرن غرب، یعنی استعمار و پیشرفت تکنولوژیک است. او تلاش کرده تا مواجهه ی اندیشمندان مسلمان و عمدتا عرب با معضله ی سنت-مدرنیته را از طریق نحوه برخورد آنان با میراث اسلامی و عربی نمایان سازد. درنهایت، صافی برآنست که راه توسعه تنها از غرب نمی گذرد و می توان با بازگشت فعالانه و انتقادی به میراث اسلامی و عربی به توسعه بومی دست یافت. باوجودی که نویسنده ادعا می کند از مدل های غربی فراتر رفته، اما در نهایت، خود به ارائه یک نظر کلی، یعنی همان ضرورت رجوع به میراث در امر توسعه بسنده می کند. ازاین رو، می توان این اثر را صرفا به عنوان مدخلی در باب ضرورت توسعه بومی در نظر گرفت. به علاوه، از حیث روش شناختی نیز ابهامات و ایهاماتی در کتاب دیده می شود.
  کلیدواژگان: سنت، مدرنیته، توسعه غیرغربی، اندیشه معاصر عرب، لوی صافی، بومی سازی علوم انسانی، رجوع به تراث
 • حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار* صفحات 93-114
  در پژوهش پیش رو، نقد و ارزیابی کتاب تراژدی سیاست قدرت های بزرگ اثر جان جی مرشایمر در دو سطح نقد شکلی و نقد محتوایی انجام می شود. در سطح نقد شکلی، کتاب از لحاظ چاپ، صفحه ارایی و اغلاط چاپی در وضعیت مناسبی است و در سطح محتوایی کتاب با روش اثبات گرایانه و قبول مفروضات واقع گرایانه نوشته شده است. نادیده انگاشتن مولفه های اقتصادی و فرهنگی سازنده روابط بین الملل و بی توجهی نسبت به ورود سایر بازیگران غیردولتی به تعاملات بین المللی از جمله کاستی های محتوایی کتاب حاضر است. در نقد محتوایی با رویکرد اسلامی تعارضات اخلاقی، ارزشی و اعتقادی دیدگاه اسلامی به روابط بین الملل نسبت به کتاب مذکور از جمله انتقادات رویکرد مذکور به نظریه واقع گرایی تهاجمی می تواند باشد. حمایت از پژوهشگران داخلی و توسعه فضای علمی نظریه پردازی در دو بعد حمایت علمی و مالی از طرح های پژوهشی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظریه پردازی بومی و اسلامی است.
  کلیدواژگان: تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، مرشایمر، واقع گرایی تهاجمی، رویکرد اسلامی و بومی روابط بین الملل
 • محمد حسین جمشیدی* صفحات 115-134
  کتاب ماکس وبر ونظریه سیاست مدرن نگارش دیوید بیتهام به عنوان مهم ترین متن در باب اندیشه سیاسی ماکس وبر با توجه به لزوم نقد بویژه در گستره معارف سیاسی در این نوشتار به اختصار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. این کتاب که با شیوه ای تحلیلی وبا نگاه تاریخی جامع ترین گزارش را از نظریه سیاسی وبر به دست می دهد، به اختصار به بررسی دغدغه محوری وبر نسبت به دورنمای پارلمان خواهی لیبرال در جوامع اقتدار طلب در عصر سیاست توده ای و سازمانهای دیوان سالارانه می پردازد و نشان می دهد که چگونه این دغدغه او را به جانب بازنگری در نظریه دموکراسی کشانده است. این اثر راهنمایی بسیار معتبر درباره فلسفه سیاسی ماکس وبر است و با آنکه نسبتا دارای ساختار منطقی بوده، ازمتنی نسبتا قابل فهم برخوردار است و از پیچیدگی، طمطراق وثقل ادبی به دور بوده و رویکردی بیطرفانه بر آن حاکم است. اما همچون هر اثر علمی دیگر بی نیاز از نقد نمی‏باشد. از این رو در این نوشتار بر اساس معیارهای منطقی و نگارشی مورد بررسی قرار گرفته و حتی الامکان سعی شده است محاسن و کاستی های آن به دور از پیش داوری و بافتن در تاریکی بیان شود.
  کلیدواژگان: ماکس وبر و نظریه سیاست مدرن، دیوید بیتهام، نظریه سیاسی، مدرن، نقد
 • مجید حسینی*، میثم قهرمان صفحات 135-156
  در این مقاله به نقد و بررسی نسبت ترور و تفکر در آرای ایگلتون، هابرماس، دریدا و چامسکی در کتاب «ترور و تفکر» پرداختیم. کتاب حاضر از آن جهت که حاوی دیدگاه های متفاوت و گاها متضادی درباره دو واژه بحث برانگیز در اندیشه سیاسی(ترور و تفکر) می باشد، خواننده را در معرض چالش تئوریک درباره یک پدیده واحد(نظیر واقعه 11 سپتامبر) قرار می دهد و بدین ترتیب، ذهنیت پیچیده ای برای خوانندگان ایجاد می گردد تا درباب پدیده های پیچیده اجتماعی تامل بیشتری نمایند. در نقدی کلی تمام دیدگاه های فوق(هر کدام از منظری خاص)، نسبت به تاریخ نگاری یک واقعه تروریستی با اشکالاتی روبه رو هستند که این مانع برقراری نسبت میان ترور و تفکر و به تبع آن درک یک پدیده با ابعاد متفاوت آن می گردد که در نقدهای انجام شده تلاش گردیده تا به آن پرداخته شود.
  کلیدواژگان: ترور، تفکر، قانون، تاریخ نگاری، واقعه 11 سپتامبر
 • عباس خلجی* صفحات 157-178
  این مقاله با رویکردی انتقادی در باره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام نوشته شده است. اثری که مرجع محققان و دانشجویان رشته های تاریخ و علوم سیاسی است. نگارنده مقاله ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوای علمی کتاب را معرفی و آنها را در بوته نقد نهاده است تا میزان شایستگی تخصصی آن را برای مطالعه و تدریس درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران مشخص نموده و عیار آن را برای مخاطبان دانشگاهی روشن کند. این کتاب دارای برخی ویژگی های مثبت است. اما در ابعاد گوناگون شکلی، روشی، نظری و علمی کاستی هایی دارد که توصیه می شود در چاپ های بعدی برطرف گردد و متنی پیراسته و شایسته در اختیار مخاطبان، دانشجویان و محققان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پاتریشیا کرون، سیاست، حکومت، اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی اسلام
 • بهاره سازمند* صفحات 179-200
  امروزه دو مکتب فکری در حوزه مطالعات امنیتی وجود دارد: سنت گرایان که موضوع امنیت را فقط به مسائل امنیتی – سیاسی محدود می کنند و دوم گروهی که دیدگاهی موسعی از مفهوم امنیت دارند و بر این نظرند که امنیت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هم وجود دارد. در این مقاله که به نقد و ارزیابی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت اختصاص دارد،ضمن بررسی هر دو دیدگاه، علاوه بر اینکه تحلیل جامعی از مطالعات امنیتی ارائه می شود،دستور کار وسیع تری در این زمینه به دست می دهد. هدف مقاله حاضر معرفی و نقد مکتب امنیتی کپنهاگ در روابط بین الملل است و بر همین اساس مطالب آن به شش مبحث تقسیم می شود.در مبحث نخست مقاله معرفی کلی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت انجام می پذیرد و زیست نامه نویسندگان کتاب که همان نمایندگان فکری مکتب کپنهاگ هستند به صورت اجمالی ارائه می شود. در مبحث دوم به نقد و تحلیل خاستگاه اثر پرداخته می شود،در مبحث سوم به نقد و ارزیابی شکلی اثر پرداخته می شود، در مبحث چهارم و پنجم به ترتیب نقد و ارزیابی محتوایی و روش شناختی اثر از منظر درونی ارائه می شود و مبحث ششم هم به نقد و ارزیابی محتوایی اثر به صورت خاص و مکتب کپنهاگ به صورت عام از منظر بیرونی اختصاص می یابد.
  کلیدواژگان: امنیت، سازه انگاری، مجموعه امنیتی منطقه ای، بری بوزان، مکتب کپنهاگ
 • سیدابراهیم سرپرست سادات* صفحات 201-225
  کتاب مدرنیته سیاسی، تقریر سکولاریسم و لائیسیته است. مساله های کنونی جوامع را نیز ریشه در عدم جدایی قاطع بین حوزه های عمومی و خصوصی، دولت و جامعه مدنی و فرد و شهروند می داند. بنابراین کتابی برای آرمان های لیبرالیستی و سکولاریستی بوده و در بیان مساله های سکولاریسم موجه می نماید. موریس باربیه اما تجربه غرب را گویا تجربه ای غایی و از آن ملت هایی مهتر پنداشته و تن دادن به این جدایی ها را سرنوشت همه جوامع دانسته است. چنانکه برای جوامعی که به مدرنیته سیاسی دست نیافته اند توصیه کرده که بایستی بدون پرش های بلندپروازانه،گام به گام و با بهره گیری از انبان تجربه پیش رفتگان به آن دست یابند. غایی پنداشتن الگوی خود، مساله سازی برای سایر جوامع است. به طور مثال اگر جوامع اسلامی به جای لائیسیته، اسلام را برای حل مساله های خود و افق های پیش روی رجحان بخشیده و سکولاریسم را بر نتابیدند، سکولاریسم مساله آنها نمی شود که در این کتاب راه رسیدن به آن بیان شود. بررسی های این مقاله ضمن بازشناسی برخی نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب، نشان می دهد که نویسنده در این کتاب از مساله یابی محققانه به مساله سازی و تجویزهای غیرموجه تمایل پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: نقد، مفهوم شناسی، دولت، مدرنیته سیاسی، اسلام سیاسی، ملت، توتالیتاریسم
 • حسین سلیمی، یزدان کیخسرو دولتیاری* صفحات 227-250
  کتاب «طراحی پژوهش های اجتماعی: منطق پیش بینی» به منظور طراحی و انجام تحقیق کمی در علوم اجتماعی تالیف شده است و هدف اصلی از تالیف کتاب ارائه عناصر ضروری برای انجام پژوهش است. گویایی و اجتناب از تکلف از ویژگی های برجسته کتاب است. ارائه منطق کاوش های اجتماعی؛ تبیین نقش نظریه اجتماعی در پژوهش و ایجاد درک انتقادی از جمله مقاصد کتاب است. نگارنده کتاب، راهنمایی خود را با توضیح جزئیات روش پژوهش انجام داده است. این اثر در بیشتر قسمت های بحث به وصف پیشینه و شیوه ی شکل گیری مطالب دقت نظر دارد. مبحث چهار استراتژی پاسخگویی به پرسش، یعنی استراتژی استقرایی، استراتژی قیاسی، استراتژی پس کاوی و استراتژی استفهامی از بخش های برجسته کتاب است. هم متن کتاب و هم مثال های کتاب در خصوص پژوهشی های تجربی کاملا مرتبط با حوزه پژوهش در علوم سیاسی هستند. مطالبی که آگاهی به آن مقدمه ضروری شروع پژوهش در علوم اجتماعی و علوم سیاسی است.
  کلیدواژگان: نورمن بلیکی، روش پژوهش، منطق کاوش های اجتماعی، استراتژی های پاسخگویی
 • مهدی فدایی مهربانی* صفحات 251-273
  رابرت دال چنانکه می دانیم از آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی است که رویکردی علم گرایانه به سیاست و دانش سیاسی دارد و در صدد است سیاست را به مثابه یک علم ارایه دهد. او در کتاب «تحلیل سیاسی مدرن» اصلی ترین مواضع خود در باب مفهوم سیاست و چگونی تحلیل سیاسی را شرح داده است. کتاب فوق از یک سو در سنت قدرت محور سیاست جای دارد و از سوی دیگر مفهومی متفاوت، یعنی «نفوذ» را جایگزین مفهوم قدرت می کند و مدعی است توانسته روشی علمی را برای مطالعه و نگریستن به سیاست و همچنین مدلی علمی برای سیاست عملی و سیاست ورزی ارایه دهد. در مقاله حاضر ما با بررسی این کتاب، نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی خواهیم کرد. ین مقاله شامل چند نقد کلی از جمله نقد به رویکرد علم گرایانه کتاب، تاکید بر نفوذ به مثابه مفهوم کانونی سیاست، چیستی تحلیل سیاسی مدرن و تبعات حاصل از این منظر به سیاست است.
  کلیدواژگان: علم سیاست، نفوذ، تحلیل سیاسی مدرن، پلی آرشی
 • نقدی بر کتاب «آینده قدرت» آینده قدرت یا آینده ایالات متحده آمریکا؟
  حاکم قاسمی* صفحات 275-296
  کتاب آینده قدرت اثر جوزف نای با بررسی تحولات بین المللی، انواع قدرت را توضیح می دهد و ضمن بررسی شرایطی که کاربرد انواع قدرت را موثر می سازد، محدودیتهای آنها را نیز تبیین می کند. در این کتاب پس از بررسی انواع قدرت، وضعیت قدرت آمریکا ارزیابی، و ضعفهای آن ذکر می گردد. نویسنده بکارگیری هریک از انواع قدرت را برای حفظ قدرت آمریکا کارساز نمی داند و راه کارساز شدن آنها را تلفیق هوشمندانه همه انواع و منابع مختلف قدرت معرفی می کند. نای راهبرد قدرت هوشمند را برای حفظ برتری آمریکا در جهان ارائه و سیاستمداران آمریکا را به تبعیت از آن دعوت می کند. این کتاب به شدت آمریکا محور، و بیش از آنکه در باره آینده قدرت و ماهیت آن باشد، در باره کشور قدرتمند آینده است. این ویژگی، کتاب را به مجموعه دستورالعملی سیاسی برای سیاستمداران آمریکایی جهت حفظ قدرت و موقعیت جهانی آمریکا تبدیل، گرایشات و آمال سیاسی نویسنده را منعکس می کند، که البته بر سیاستمداران و سیاستهای آمریکا بویژه دمکراتها و سیاستهای آنها تاثیر عمیق داشته است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، قدرت سخت، قدرت هوشمند، جوزف نای، آمریکا
 • حمیدرضا ملک محمدی* صفحات 297-310
  تقابل دو پدیده اقتضائات دوران جدید و رفتار دولت ، از جمله مسایلی است که نویسندگان حوزه های مختلف از مدیریت گرفته تا جامعه شناسی و علوم سیاسی را به خود وا می دارد. نوشته های انتقادی تا نوشته های بی طرف و تا طرفدار رفتارهای دولت و نظام دیوانی ، سه طیفی هستند که در این زمینه خودنمایی می کنند. در این میان میشل کروزیه از جامعه شناسان قلم به دست و منتقد رفتارهای دولت و دیوانسالاران، با بررسی دولت های فرانسوی پس از جنگ دوم جهانی، آنها را واجد صفت خود-دانا بینی و خود-توانا پنداری می بیند اما بر این باورست که تحولات دوران در کنار ناکامی های دولتهای یاد شده در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه هایی همچون آموزش و سلامت، ضرورت یک بازنگری اساسی در منش دولت را آشکار می سازد.منشی که باید تجلی خود را در فروتنی به نمایش گذارد. او دولت مدرن را بدون سیاست فروتن ، ناممکن می داند.
  کلیدواژگان: دولت، تکبر دولتی، فروتنی دولت، شهروندمداری، قدرت عمومی
 • سید عبدالامیر نبوی* صفحات 311-323
  رشد علاقه به بررسی تحولات و رویدادهای خاورمیانه از یک سو و گسترش دوره های آموزشی و پژوهشی مطالعات این منطقه طی سال های اخیر، از سوی دیگر، موجب شده است نیاز به آثار آموزشی و تحقیقی بیش از گذشته احساس شود. از این رو انتشار کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه توسط ناشرانی دانشگاهی و معتبر جلب توجه می نماید؛ کتابی که قرار است اسلوب آموزشی داشته باشد و خوانندگان، به ویژه دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی، را با اطلاعات و تحلیل های پایه در این زمینه آشنا کند. با این حال، بررسی شکلی و محتوایی کتاب نشان می دهد که به رغم دقت ناشران در عرضه اثری جامع و علمی، این نوشته دچار کاستی ها و گاه بی دقتی های متعددی است، به گونه ای که ظرفیت و ارزش آن را برای استناد و تدریس در دانشگاه با تردید روبرو می کند. بر این اساس، مطالبی درباره ویژگی های شکلی و نکات قوت و ضعف محتوای اثر ذکر شده و در پایان نیز توصیه ها و پیشنهادهایی برای ویرایش جدی آن آمده است. به نظر می رسد مهمترین مشکل کتاب آن است که هم از راهنمایی متخصصان حوزه مطالعات خاورمیانه و هم از مشورت صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، در جهت نگارش اثری آموزشی، بی بهره بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست، حکومت، ملت سازی، نظام منطقه ای، خاورمیانه
 • مهدی نجف زاده* صفحات 325-346
  رابطه انقلاب و ادبیات را در سه دوره متمایز می توان مفصل بندی کرد. در دوره اول پیش از برقراری نظم انقلابی، ادبیات موتور محرکه شعارهای انقلاب و گسترش دهنده آن به لایه های طبقاتی و اجتماعی است. در مرحله ثبات و نهاد سازی انقلاب، ادبیات مستقل طرد و حذف می شود و در دوره سوم، با تردید نسبت به آموزه های انقلابی ادبیات مسیری یکسر متفاوت از انقلاب در پیش می گیرد. کتاب سه گانه «ادبیات و انقلاب» نوشته یورگن روله در اصل شرحی از این دوره های سه گانه است. نویسنده در کتاب اول از طریق تحلیل متن و هرمنوتیک، همراهی و رویارویی نویسندگان روس با انقلاب اکتبر را بررسی می کند، در کتاب دوم به رابطه مارکسیسم و نویسندگان اروپایی و به ویژه آلمان می پردازد و تولید آثار ادبی را در طی سال های 1917 تا 1960 مورد کاوش قرار می دهد؛ کتاب سوم نیز به شرح روایت آثار ادبی در آمریکای لاتین می پردازد. مقاله حاضر با خوانش آثار یورگن روله و به ویژه کتاب «ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس» نسبت میان انقلاب و ادبیات را از دریچه فراتاریخ نگاری هایدن وایت،تحلیل ادبی گرینبلات و پسافرمالیسم باختین مورد سنجش و نقد قرار داده است.
  کلیدواژگان: تحلیل روایت، جامعه شناسی ادبی، انقلاب روسیه، یورگن روله
|
 • Hassan Ahmadian* Pages 1-24
  Because of its importance and effectiveness, US Strategy in the Middle East has attracted regional and international actor’s attention. Challenges stemming from US regional priorities along with differences within the US political spectrum have promoted a variety of literature. A good part of that literature has dealt with US Middle East policy critically. Among those critical sources comes Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy. Scientific literature critical to US Middle East policy is more common in this region itself. However, books like Perilous Power, written based on aggregating regional and western views, in addition to explaining new dimensions of the subject, provide a comparative outlook, hence have a comparative value as well. Perilous Power is a serious effort to bring up a comprehensive critical discussion on the US Middle East policy. In this article, I sought to assess and review Perilous Power both in terms of its form and content, matching its main discussion with those present in the region.
  Keywords: Book Review, Perilous Power: The Middle East, U.S. Foreign Policy
 • Ghodrat Ahmadian* Pages 25-47
  Development as a specific concept for scientist and politicians and also for publics have some validity so any resistance againt that‚ need to agreat bravery. In spite ,at this validity and important‚ the development paradigm envisage with many critics and challenges‚ so the buzzword at today is impasse in this paradigm. This article propose some methodogical impasses in development paradigm and present that the post-developmentalism go beyond this impasses through new perspectives. The key point at this article in discussion at post-developmentalism is displace the task of development from state and elites to society and people
  Keywords: development sociology‚ impasse‚ menthodology weakness‚ people, led development‚ post, developmentalism
 • Rasoul Afzali*, Mohammad Zohdi Gohar, Akbar Valizadeh Pages 49-69
  "Hegemony: a new form of global power" written by John Agnew and published in "Temple University" 2005. The importance of this book is to design a new theory on the issue of hegemony. After this, three theories exist on the issue of hegemony. Whatever made it different than other books, deconstruct concepts and a critical approach in the context of a new theory. This book has been theorized and processing fourth theory. The Foundation of Agnew’s theory versus the three previous, emphasizing the society Oriented of hegemony and the process of its formation.
  But Agnew’s Pluralistic viewpoint to central issue of international political economy, that is Bring up by Realists as well, not free from criticism.Agnew so attacks government that the audience thinks government does not have any role in economy outside the scope of the community and the social forces. Based on this, how we can accept that hegemony establishment by the most powerful government in the second half of the twentieth century (USA) has been non-governmental process, no answer at the end of the book does not get.
  Keywords: Hegemony – John Agnew – Political Economy, International Regimes – United States of America
 • Ahmad Biglari*, Ebrahim Barzegar Pages 71-92
  The purpose of this book is to find the answer to the failure of the modernization project in the Middle East. He does this by tracing the fundamental contradictions of the culture of the region. Louay Safi after reviewing the formation of the mentality of development in ideas of Descartes and Kant, then he discussed the comparison of two theoretical models of Marxian and Weberian development. He through giving priority to structures of knowledge and culture, clarifies his position on this matter. The author analyzes the notion of intellectuals in the Muslim world since the beginning of facing with two layers of the Western modern civilization, the colonial and technological progress. He tries to analyze Arab and Muslim scholar's exposure to the problem of tradition-modernity through showing how they deal with of Islamic and Arabic heritage. Safi, finally, believes that a local development will be achieved by meant of an active and critical return to the Arab Islamic heritage; and the path of development leads not only to the West. Although the author claims that he goes beyond the Western models, but in the end, he just presents an overall view, namely the need to refer to the heritage development. Therefore, this work can only be considered as an entry in necessity of the local development. Furthermore, it also can be seen methodological confusion and discord in the book.
  Keywords: Tradition, Modernity, Non, western Development, contemporary Arab Thought, Louay Safi, Indigenization of the Humanities, facing up to the heritage
 • Hasan Pourahmadi, Amir Abbasi Khoshkar* Pages 93-114
  this research has been wrote the review and critic of John Mearsheimers book The Tragedy of Great Power Politics in two formative and essential level. In level of formative critic in perspective of publish, design pages and misprint is in suitable situation and in essential level the book has wrote in positive method with accept of presupposes of realism. Blink economic and culture elements that constructing international relations and disregard other non states actors and international interactions are others essential disvalue of the book. There are ethical and believe critics Islamic approach in essential level to offensive realism. Uphold of Iranian scholars and promote scientific condition of making theory in two scientific and finance dimensions are suggests solution for take place suite condition to Islamic and indigene making theory.
  Keywords: critic book, Tragedy of Great Power Politics, John J. Mearsheimer, Offensive realism, Formative critic, essential critic, Islamic approach international relations
 • Mohammad Hossein Jamshidi* Pages 115-134
  We briefly reviewed and criticized the book of “Max Weber and the Theory of Modern Politics”ofthe David Beethamin this paper, according to the principle criticism, particularly in realm of politics on the one hand, and the importance of this workon the other hand.
  This work produces the most comperhensive about political theory Max Weber with analytical method and historical Perspective. It studies review of the central concern Weber toProspects for liberal parliament in authoritarian societies in the era of mass politics and bureaucratic organizations briefly, and shows how this concern has lead him toreviewintheory of democracy.
  Special feature of this book is full dominance of writer about widespread German works in political thought of Weber.This book is authoritative guide about political philosophy of Max Weber and although it has rather a logical structure but it is rather understandable andit is away from complexity, grandiloquence,literarygravity and ambiguity, and moderation approach governs it. Whileneeds to review and criticism like any other scientific work. So,weve reviewedthis book, based on rational and methodical criteria, in this article andweve tried to express as far as possibleits advantages and disadvantages without prejudice and ignorant.
  Keywords: Max Weber, the Theory of Modern Politics, David Beetham, political theory, Modern, review
 • Majid Hosseini*, Meisam Ghahreman Pages 135-156
  In this article we have dealt with a critique and on the relationship between terror and contemplation based on the Eagleton, Derrida, Chamsky' viewpoints in the book" terror and contemplation". Since the present book is pivoted around different and sometimes opposite viewpoints about a controversial idea in political science( terror and contemplation), the reader is introduced with a theoretical challenge about a single phenomenon ( such as September 11th event); therefore, a complicated mentality is provided for readers to reflect more on the twisted societal phenomena. In a general criticism, all of the above_mentioned viewpoints about a historiograghy of a terrorist event ( each one from a specific perspective) have their own defects, and this has been acting as a block against making a comparison between terror and contemplation and consequently, having an understanding of a phenomenon with different dimensions that in the critiques that has been made we have tried to deal with them.
  Keywords: Terror, contemplation, law, historiograghy, September 11th event
 • Abbas Khalaji* Pages 157-178
  This study is intended to have a critical view on “the History of Political Thought in Islam”. This book is a reference for the students and researchers of history and political sciences. The writher has explained formal, theoretical, and scientific content of the book. Then, he has tried to evaluate its features to assess its specific appropriateness to be studied and taught as a textbook for Islamic political thought. The results indicated that the book contains several advantageous properties; however, there are some formal, theoretical, and scientific shortcomings, which must be covered in next editions in order to change it into an appropriate and adequate source for students and researchers.
  Keywords: Patricia Crone, politics, government, political thought, Islamic political thought
 • Bahareh Sazmand* Pages 179-200
  Two schools of thought now exist in security studies: traditionalists want to restrict the subject to politico-military issues; while wideners want to extend it to the economic, societal and environmental sectors. This book sets out a comprehensive statement of the new security studies, establishing the case for the broader agenda. The authors argue that security is a particular type of politics applicable to a wide range of issues. Answering the traditionalists charge that this model makes the subject incoherent, they offer a constructivist operational method for distinguishing the process of securitization from that of politicization. Their approach incorporates the traditionalist agenda and dissolves the artificial boundary between security studies and international political economy, opening the way for a fruitful interplay between the two fields. It also shows how the theory of regional security complexes remains relevant in today's world.
  Keywords: security, constructivism, regional security complex, Barry Buzan, Copenhagen School
 • Seyed Ebrahim Sarparast Sadat* Pages 201-225
  The political modernity is a book about the secularism and secular values. The author believes that current problems of society have roots in indiffrentiation between public and private sphere state and civil society and individual and citizen. This book is based on liberal and secular ideals and justifies the issues of secularism. However, MauriceBarbierassumes the west experience the ultimate experience of noble nations and suggests that surrendering such separations is destiny of all societies. He advises tothe countriesdeprived of political modernity not to have ambitious leaps and try to use from treasure of their ancestors’ accumulated experiences and move forward gradually. Considering their model as a perfect one, western countries made some problems for other communities. For instance, if Islamic societies prefer Islam rules as a model for their problem solving and future perspective then secularism will not turn toa problem requiring to be dealt. Rethinking and investigating weakness and strengths of content and structures of this book, it was revealed that the author of book turns from sophisticated problem solving to problem making and unjustifiable advices
  Keywords: critique, conceptualization, State, political modernity, political Islam, nation, totalitarianism
 • Hossein Salimi, Yazdan Keikhosrou Doulatyari* Pages 227-250
  Designing Social Research: The Logic of Anticipation especially focuses on quantitive social research design. The book's objective is the introduction of main elements in conducting research in social sciences. Also, it provides an appropriate review on issues that students, professors and researchers of social science face in designing their research or thesis. Using technical terms of research methodology, unambiguous diction and comprehensive elaboration all prove the efficiency of the author in writing such a scientific work. Most of the book has the sufficient literature review and its evolution. The author, Norman Blaikie starts his introduction with preliminaries of research and its details. Introducing The Logic of Anticipation, pointing out the role of theory in social science research, providing critical understanding of research principles are among main objectives of this book. Finally, book presents four topics related to social research as examples for research in four paradigms (inductive, deductive, reproductive and abductive).
  Keywords: Norman Blaikie, Social Research, the Logic of Anticipation, Strategies for Answering
 • Mahdi Fadaei Mehrabani* Pages 251-273
  Robert Dahl is one of Important Scholars in American tradition of political science. His influential book “Modern Political Analysis” is an important book in the sixties decade in USA which its first edition was published in 1963 and now we have the new edition of that in collaboration with Bruce Stinebrickner. I attempt to clarify in present Article that how Robert Dahl and Stinebrickner explain the Scientific Approach of Political Science. The book belongs to Power-Oriented Approach of Political Science on the one side, and relates to new conception of the concept of “Influence” on the other side. They claim that we can analyze Political Phenomenon with Scientific Method in Political Science. This Article has criticized this approach of book.
  Keywords: politics, Science of Politics, Influence, Modern Political Analysis, Polyarchy
 • Hamid Reza Malek Mohammadi* Pages 297-310
  For Crozier, the functioning of state as a miraculous man-made set reveals in a realm of power relations, influence and interchanges. When he turns towards state especially the one under whose sovereignty he lives-the French state- begins to talk of the old ways of ruling generate inevitable tensions in social relations. It is here that crozier’s position emerges as a reformist recommending his revolutionary modest state; A state at its citizens service and not ruling them. But is The Leviathan ready to perceive such a role? This is the question we are trying to answer in our article.
  Keywords: State, Bureaucracy, Organization, Citizen, Leviathan
 • Seyed Abdolamir Nabavi* Pages 311-323
  Increasing the enthusiastic attempts to trace the Middle East events and evolutions, on the one hand and establishing the Middle East Studies courses (both in research and teaching) on the other hand, caused the need for research and teaching sources in this field. The printing of Politics and Government in Middle East by significant university press is very important; a book which is going to have educational method and offer the data and analyses on political issues to the students of political sciences, esp. the bachelors. However, reviewing the form and the content of this book shows that despite the publishers’ finesse to offer a scientific and comprehensive work, it has some lacks and inaccuracy, so that introducing it as an academic source may be hesitated. Accordingly, this paper offers some positive and negative of the book, and at the end, it proposes recommendation to the authors and publishers to issue a new edition of the book. The major dilemma of the book seems to be its lack of the proficiency guideline and ideas of the scholars of Middle East Studies, in one side and guideline and ideas of the of education, in other side.
  Keywords: politics, Governance, Nation, Building, Regional System, Middle East
 • Mehdi Najafzadeh* Pages 325-346
  What is the relationship between literature and revolution? Do literature help revolution or is it the other way around and revolution determines the literature? It seems there have been three stages in development of relationship between these two. In the first stage which is before the time that revolution stabilizes itself, the literature definitely assists the revolution and spreads the revolutionary slogans. When it comes to second stage, during the consolidation of the revolution, the revolutionaries denies independent literature. And finally, in third stage literature tries to departure to hidden transcript of society against the obstacle of political hegemony and split form revolution and its slogans. The “regulation and literature” book, which is a trilogy by Jürgen Ruhle, has explained this paradoxical relationship. This trilogy is a critical study of the literature and communism in the twentieth century. In the first book ruhle has described the sodality and opposition between the Russian authors and October Revolution. In second book he emphasizes on German literature especially Marxist works during 1917 to 1960 and in the third book focuses on the Marxist works in Latin America. In current paper, we try to explain the contradictory relationship between literature and revolution with emphasis on this trilogy. We especially focus on “revolution and literature: Russian writers” book and use new approaches such as Bakhtian formalism, new literary criticism and trans-historical theory.
  Keywords: narration analysis, literary sociology, October revolution, Jürgen Ruhle