فهرست مطالب

بیهوشی و درد - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • سامره اسدی مجره*، فیروزه سپهریان آذر صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل های اضطراب در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع معادلات ساختاری انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر نفر از مبتلایان به درد مزمن دارای نشانگان اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی درد شهر 210شامل رشت بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک درد، دشواری های تنظیم هیجان، بیانگری هیجانی، آلکسیتیمیا، فراخلق، کنترل عاطفه، نگرانی، نشخوار فکری و روان رنجوری را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها، شاخص های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. ). متغیرهای بیانگری P>0/01
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیر تنظیم هیجان دارای اثر مستقیم بر متغیر ادراک درد است ( هیجانی، فراخلق، کنترل عاطفه و آلکسیتیمیا دارای اثر مستقیم بر متغیر تنظیم هیجان و اثر غیرمستقیم بر متغیر ادراک درد ). متغیر روان رنجوری نیز به واسطه نقش میانجی نگرانی با ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مزمن رابطه P>0/01 می باشد( .)P>0/01). همچنین، اثر مستقیم روان رنجوری با نگرانی و نشخوار فکری معنادار بود(P>0/01دارد(
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیرهای هیجانی و شناختی قادر به تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن می باشند.
  کلیدواژگان: آلکس، یتیمیا، اضط، راب فراگی، ر، ادراک درد، بیانگ، ری هیجان، ی، تنظی، م هیج، ان، روان رنج، وری، درد مزم، ن، فراخل، ق، کنت، رل عاطف، ه، نگران، ی، نش، خوار فک، ری
 • ابراهیم ملکی تیرآبادی، علیرضا خلد برین*، فرانک رختابناک صفحات 15-22
  زمینه و هدف
  به منظور ارتقاء کیفیت اعمال جراحی و پیشگیری از مشکلات حین عمل، تکنیک های بیهوشی و بی دردی باید به نحو احسن موثر واقع شوند. استرس های حین عمل جراحی باعث مختل شدن شرایط همودینامیک و فیزیولوژیک بدن می شوند. از جمله این استرس ها لارنگوسکوپی و انتوباسیون و اکستوباسیون و تحریکات جراحی می باشد. جهت کاهش این استرس ها داروهای متفاوتی استفاده می شوند که هر کدام مزایا و مضراتی دارند. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر انفوزیون اسمولول بر میزان نیاز به داروهای مخدر حین و بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک می باشد. ساله به صورت تصادفی، 60 تا 30 بیمار کاندیدای عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک 60
  مواد و روش ها
  در این مطالعه قرار گرفتند. میزان مصرف کل مخدرها در طول عمل ثبت و مقایسه شدند. S و سالین Eانتخاب و در دو گروه اسمولول ) در P=0/8) و همچنین مقایسه میزان تزریق مخدر بعد از عمل (P=0/9
  یافته ها
  در مقایسه بین میانگین تزریق داروی مخدر حین عمل ( بیماران در بعد از عمل، در دو گروه تفاوت آماری معنی داری sedation score دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید. و مقایسه )P=0/4نبود. ( میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 0،5
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت تزریق اسمولول با مقدار بیماران تحت عمل کولسیستکتومی Score Sedation بر میزان مصرف مخدرها حین عمل و در پروفایل ریکاوری و همچنین بر روی لاپاراسکوپیک تاثیری نداشته است.
  کلیدواژگان: اسمولول، داروهای مخدر، کله سیستکتومی
 • سیدعابد حسینی* صفحات 23-36
  زمینه و هدف
  طرح پوآنکاره، طول و عرض آن به عنوان معیاری از تغییرات کوتاه مدت سیگنال مغزی ( پژوهش به ارزیابی اثر تاخیر بر تغییرات عرض طرح پوآنکاره در سیگنال مغزی در حالت های مختلف بیهوشی می پردازد.
  مواد و روش ها
  طرح های پوآنکاره با تاخیرهای یک تا شش در سه مجموعه داده در حالت های بیداری، بیهوشی سبک و بیهوشی محاسبه شده است. SD2 و SD1 عمومی رسم شده است و برای هر داده عرض طرح پوآنکاره به کمک مشخصه های
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد در هنگام بیهوشی عمومی عرض طرح های پوآنکاره با افزایش تاخیر زیاد می شود. در هنگام بیهوشی حاصل شده است. همچنین در هنگام بیهوشی طرح 15/9±0/8 و با تاخیر شش 8/1±1/2 عرض طرح پوآنکاره با اعمال تاخیر واحد نسبت SD1 پوآنکاره به مقادیر پایین تر شیفت می یابد. همچنین نشان داده شد در حالت بیهوشی عمومی با افزایش تاخیر، نرخ افزایش به حالت های قبلی نظیر بیهوشی سبک و بیداری بالاتر است.
  نتیجه گیری
  سادگی محاسبه عرض طرح پوآنکاره و انطباق آن با ماهیت آشوبناک سیگنال های حیاتی می تواند در ارزیابی سیگنال مغزی در حالت های مختلف بیهوشی مفید فایده باشد.
  کلیدواژگان: بازنمایی فضای فاز، سیگنال مغزی، طرح پوآنکاره، بیهوشی
 • رشید حیدری مقدم، محمد بابامیری*، صفورا کریمی، فاطمه رستمی، نسیم علیپور صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  کمر درد یکی از علل شایع ویزیت و انجام مراقبت های پزشکی است. کمردرد مزمن تاثیر قابل توجهی در وضعیت عملکردی و محدود کردن فعالیت شغلی دارد. در پژوهش های مربوط به دردهای مزمن، ناتوانی جسمی ناشی از کمردرد اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شدت و حالات درد با ناتوانی های ایجاد شده در افراد مبتا به کمر درد بود. بیمار مبتا به کمر درد به روش نمونه گیری 75
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی است و به صورت مقطعی انجام گرفت. در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت اندازه گیری شدت درد پرسشنامه درد مک گیل و جهت ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمر درد از انجام گرفت.SPSS21 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WHODAS 2 پرسشنامه استاندارد بین المللی
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر حالت های درد مورد بررسی با زیرمقیاس معاشرت با مردم ارتباط مثبت معنی دار دارند ) . همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین شدت درد و ارتباط اجتماعی، فعالیت زندگی، حضور در جامعه و ناتوانی p >0/05) و (p >0/01( . )p >0/05) و (p >0/01کلی یافت شد (
  نتیجه گیری
  براساس نتایج ناتوانی های ایجاد شده تنها فیزیکی نیستند و کمر دارد در انواع و شدت های مختلف جنبه های مهم زندگی روانی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا توجه به جنبه های ذکر شده و استفاده از مداخات روانشناسی در کاهش ناتوانی های ایجاد شده ناشی از کمر درد می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: ناتوانی، کمردرد، شدت درد، حالت درد
 • علی جلالوند*، یاسین حسینی، اشرف امینی، بهزاد همدانی صفحات 46-60
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر مقایسه پارامترهای نیروهای عکس العمل هنگام فرود در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن است. نفر مرد بیمار مبتلا به کمر درد مزمن در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از یک 21 نفر مرد سالم و 21
  مواد و روش ها
  هرتز) مولفه های نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود اندازه گیری شد. سپس متغیرهای اوج نیروهای عکس العمل 1000صفحه نیرو ( )P˂0/05 دو گروه مستقل با سطح معناداری (t زمین و زمان رسیدن به آن ها، ایمپالس، و نرخ بارگذاری استخراج شدند. آزمون آماری جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ) و حداقل نیروی عکس العمل Fy1،2،3
  یافته ها
  افراد مبتلا به کمر درد مزمن مولفه های نیروی عکس العمل داخلی- خارجی کمتری ( Fy 1،2 ). بیماران مولفه های P˂0/05) هنگام فرود در مقایسه با افراد سالم دارند (FZ2عمودی بیشتری در تماس پنجه پا با زمین ( ). بیماران مبتلا به کمر درد مزمن نرخ توسعه P˂0/05 سریع تری دارد ( FZ 3،4 طولانی تر و FZ 1،2 سریع تر، زمان رسیدن به مولفه های .)P=0/049 کمتری هنگام فرود دارند ( Yنیرو
  نتیجه گیری
  افراد مبتلا به کمر درد میزان نیروی عکس العمل عمودی بیشتری نسبت به افراد سالم داشتند و این عوامل به عنوان یک فاکتور خطر زا در افزایش نیروها کامپرسی به ستون فقرات در نظر گرفته می شود.
  کلیدواژگان: فرود متقاطع، نیروی عکس العمل، ایمپالس، نرخ بارگذاری
 • احمد قاضی *، رقیه درگاهی، فاطمه هاشمی پازوکی، فیروز امانی صفحات 61-71
  زمینه و هدف
  درد زایمان اغلب شدید بوده و عدم تسکین آن می توانید اثر سوء بر وضعیت فیزیولوژیک مادر داشته باشد. درد در حین زایمان با ترسی که مربوط به پیشرفت کندتر کار است همراه می باشد. اندازه گیری دقیق و درمان مناسب درد یک مشکل مهم برای پرسنل پزشکی و پرستاری است. انتخاب های متعددی در دوران زایمان در مورد گزینه های در دسترس برای تسکین درد وجود دارد و هر روش خطرات و منافع خاص خود را در خصوص کارایی و در دسترس بودن آن به همراه دارد. یکی ازروش های متداول کنترل درد زایمان استفاده از گاز انتونوکس است و از مهمترین معایب این روش کم اثربودن آن می باشد لذا این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی استنشاق انتونوکس و استفاده همزمان انجام گرفت.1394-95از انتونوکس و دگزامتازون بر شدت درد زایمان و عوارض آنها در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی در سال نفر از بیماران 10 زن باردار حاملگی اول انتخاب شدند. 100
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی تحت استنشاق A مورد بررسی قرارگرفتند گروه B و A بیماردر دو گروه 90بدلایل مختلف درحین بررسی از مطالعه خارج شدند و در نهایت مورد) قرار 45 میلی گرم (8 تحت استنشاق انتونوکس و تزریق عضلانی دگزامتازون B مورد) و گروه 45انتونوکس و تزریق عضلانی پلاسبو ( ساعت بعد از مداخله اندازه گیری شد. در نهایت اطلاعات حاصل از 6 ساعت و 3 قبل از مداخله و NRS و VASگرفتند. نمره درد بر مبنای تجزیه تحلیل شد.SPSSمطالعه از طریق ساعت بعد از بی دردی به طور قابل توجهی پایین تر از 3
  یافته ها
  شدت درد در بیمارانی که از انتونوکس و دگزامتازون استفاده کرده بودند ). اختلاف معنی داری در میانگین زمان فاز فعال زایمان، تعداد انقباضات رحمی وجود P = 0/0001گروهی بودند که انتونوکس دریافت کردند ( نداشت. در مورد علایم حیاتی مادری بین دو گروه به غیر از مورد فشار خون سیستولیک در بقیه موارد اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه بین دو گروه دارای اختلاف 5 و 1 وجود نداشت. هیچ تفاوت معنی داری میان گروه ها از نظر عوارض نوزادی مشاهده نگردید ولی آپگار در دقیقه آماری معنی دار بودند. آنالیز آماری عوارض جانبی داروها نشان داد که بغیر از تهوع و استفراغ که در گروه دریافت کننده انتونوکس و دگزامتازون کمتر بود اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  استفاده همزمان انتونوکس و دگزامتازون در مقایسه با استفاده از انتونوکس به دلیل امن بودن آن برای مادر و کودک و ایجاد بی دردی مطلوب تر در حین زایمان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: انتونوکس، دگزامتازون، درد زایمان، نمره درد آنالوگ بصری، نمره درد شمارشی
 • خانم شیما صالحی، ایلناز سجادیان * صفحات 72-83
  زمینه و هدف
  درد یکی از رایج ترین مشکلات بهداشتی است. ذاتا پژوهش با هدف بررسی رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین زنان مبتلا به درد های عضلانی- اسکلتی مراجعه نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت 180 ،1394 کننده به کلینیک ها و مطب های خصوصی ارتوپدی در زمستان کنندگان به ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های شفقت خود، چند بعدی درد، فاجعه آفرینی درد، خودکارآمدی درد، عواطف مثبت و منفی پاسخ دادند. همچنین داده های حاصل از پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی درد، عواطف منفی و رابطه مثبت و معنادار با خودکارآمدی درد و عواطف مثبت بود. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد، که درصد از واریانس 14/4 درصد از واریانس شدت درد، بعد از کنترل تحصیلات و تاهل 10/5شفقت خود بعد از کنترل سن و ناحیه دردناک 25/2 درصد از عواطف مثبت و 10/3 درصد از واریانس خودکارآمدی درد، بعد از کنترل تحصیلات 5فاجعه آفرینی درد، بعد از کنترل سن درصد از عواطف منفی را تبیین نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است، که شفقت خود بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی شدت درد، فاجعه آفرینی درد، خودکارآمدی درد و عواطف مثبت و منفی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: شدت درد، فاجعه آفرینی درد، خودکارآمدی درد، عواطف، شفقت خود، درد عضلانی، اسکلتی
 • خانم مژگان آقاجانی، طاهره نصرآبادی*، آقای ابراهیم ابراهیمی ابیانه صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  کمک به بیماران دچار ایست قلبی بستگی به سرعت و کیفیت معالجه دارد لذا افراد غیر حرفه ای عموما از انجام این عمل ناتوان هستند و هر نوع آموزش به این افراد اعم از حضور در کلاس، برنامه های تلویزیونی، مطبوعات و کتاب می تواند به نجات جان این افراد کمک کند. هدف از این پژوهش این است که آیا آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد ناجیان غیر حرفه ای تاثیر دارد؟
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده که به منظور تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش ویدیو فیدبک بر نفر از دانشجویان پرستاری سال اول که به صورت تصادفی ساده در 50 عملکرد ناجیان غیر حرفه ای پرداخته است نمونه پژوهش دو گروه آزمون (سخنرانی،آموزش عملی، ویدیو فیدبک) و گروه کنترل (سخنرانی و آموزش عملی) وارد مطالعه شدند. از ابزار ویدیو استفاده شد. 1393 و چک لیست استاندارد جامع خدمات پرستاری چاپ 2015 و چک لیست انجمن گایدلاین احیای قلبی ریوی نتایج عملکرد این دو گروه پس از جمع آوری داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ، که این میانگین در گروه 17/2 و بعد از آزمون مجدد برابر 11
  یافته ها
  میانگین نمرات قبل از آزمون مجدد در گروه آزمون p-value>0/001 مقدار t-test به دست آمد. همچنین با انجام آزمون 14/62 و بعد از آزمون مجدد 12/5کنترل قبل از آزمون مجدد استخراج شد که تفاوت معناداری را به همراه داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد دانشجویان پرستاری در گروه آزمون موثر است.
  کلیدواژگان: احی، ای قلبی ریوی پای، ه، ویدیو فیدب، ک، ناجیان غی، ر حرفه ای
|
 • Samereh Asadi Majareh*, Firozeh Sepehrian Azar Pages 1-14
  Aim and
  Background
  This study aimed to determine the fitness of emotion regulation and personality- cognitive model of generalized anxiety disorder to explain perception of pain in patients with chronic pain.
  Materials And Methods
  This study was conducted in the context of a correlation research (the type of structural equation). The study statistical society consisted of all chronic pain patients with generalized anxiety disorder syndrome, who were referred to specialist pain clinics in Rasht city. Among those a sample of 210 individuals were selected by available sampling method and completed questionnaires about perception of pain alexithymia, emotion dysregulation, emotional expressivity, meta- mood, affect control, rumination, worry and neurosis. Data were analyzed by using descriptive measures of mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient and structural equation model. Findings: Results showed that emotion regulation has a direct effect on pain(P
  Conclusion
  According to results, emotion and cognition variables can explain the perception of pain in patients with chronic pain.
  Keywords: Alexithymia, generalized anxiety, pain perception, emotional expressivity, emotion regulation, chronic pain, meta, mood, affect control, neuroticism, rumination, worry.
 • Ebrahim Maleki Tirabadi Dr, Alireza Khold Barin Dr *, Faranak Rokhtabnak Dr Pages 15-22
  Aims and
  Background
  To enhance the quality of surgical procedures and to prevent surgical complications, anesthesia and analgesia techniques should be effective. Stress during surgery can disrupt the hemodynamic and physiological conditions of the human body. Different drugs are used to reduce the stress and each has advantages and disadvantages. The aim of this study was to investigate the effect of Esmolol infusion on the need for narcotic drugs during and after laparoscopic cholecystectomy.
  Materials And Methods
  In this study, 60 patients who were candidate for laparoscopic cholecystectomy between 30 to 60 years old, were randomly selected and assigned to either Esmolol )E( or Saline )S(groups. Total opioid usage was recorded and compared during the operation. Findings: There was no statistically significant difference between the groups in mean intraoperative drug use )P= 0.9( and postoperative opioid use )P= 0.8(. Comparing the sedation score of the patients after the operation, there was no significant difference between the two groups (P= 0.4).
  Conclusion
  According to the findings of this study, Esmolol injection with 0.5 mg/kg dosage has no effect on the amount of opioid consumption during surgery and in the recovery; also it has no effect on sedation score of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
  Keywords: Esmolol, Opioids, Cholecystectomy
 • Seyyed Abed Hosseini* Pages 23-36
  Aims and
  Background
  Poincare plot and its length and width are known as a criterion for short-term variations of electroencephalogram signals )EEGs(. This study evaluates the effect of time delay on changes in the width of the Poincare plot in brain signal during different anesthesia states.
  Materials And Methods
  Poincare plots are drawn with one to six delay in three sets, including awake state, light anesthesia, and general anesthesia, and also for each data, the width of the Poincare plot is calculated using the SD1 and SD2characteristics. Findings: The results show that during general anesthesia, the width of the Poincare plot increases with increasing latency. During anesthesia, the width of the Poincare plot is achieved by applying a unit delay of 8.1 ± 1.2 and a six-unit delay of 15.9 ± 0.8. Also, the Poincare plot is shifted to lower values during anesthesia. It is also shown that with increasing delay in general anesthesia, the SD1 value increase rate is higher than the previous ones, such as light anesthesia and awake state.
  Conclusion
  Simplicity of calculating the width of the Poincare plot and its adaptation to the chaotic nature of vital signals can be useful in evaluating the brain signal in different states of anesthesia.
  Keywords: Phase space representation, EEG signal, Poincare plot, Anesthesia
 • Rashid Heidari Moghadam, Mohammad Babamiri* Pages 37-45
  Aims and
  Background
  Back pain is one of the common causes of visit and medical care. Chronic low back pain has a significant effect on functional status and limiting occupational activity. In research on chronic pain, physical disability due to back pain is of particular importance. The purpose of this study was to determine the relationship between severity and pain states with disability in patients with back pain.
  Materials And Methods
  This study was correlational and performed in a cross-sectional manner. 75 patients with low back pain were included in the study by available sampling method. To measure the pain intensity the McGill Pain Questionnaire and to assess the disability, the WHODAS 2 standard questionnaire were used. Data analysis was performed using SPSS21 software. Findings: The results of this study showed that most of the studied pain states were positively associated with the subscale of socializing with people (P0.01) and (P>0.05), respectively.
  Conclusion
  Based on the results the created disabilities are not just physical, and back pain in various types and severity affects the important aspects of people’s mental and social life. Therefore, attention to the mentioned aspects and the use of psychological interventions in reducing the disabilities caused by back pain can be effective.
  Keywords: Disability, Pain severity, Pain states, low back pain
 • Ali Jalalvand*, Yasin Hosseini, Ashraf Amini, Behzad Hamedani Pages 46-60
  Aims and
  Background
  The purpose of this study was to compare the parameters of ground reaction force during landing in patients with chronic low back pain. Material and
  Methods
  21 healthy men and 21 men with chronic low back pain participated in this study. Using a Kistler force plate )1000Hz) GRF during landing was measured. Then, maximum GRF and their related time-to-peak, impulse and loading rate were obtained. Independent t student was used to analyze the data (α=0.05). Findings: People with chronic low back pain have lower internal-external GRF and have a lower vertical GRF to touching the ground )FZ2) when landing compared to healthy people. Patients with chronic low back pain have a lower loading rate(Y)(P=.049).
  Conclusion
  People with low back pain have a higher vertical ground reaction force than healthy people, and these factors are considered as a risk factor for increasing compressive forces to the spine.
  Keywords: Crossover landing, ground reaction force, impulse, loading rate
 • Ahmad Ghazi Dr *, Roghaie Dargahi Dr, Fatemeh Hashemi Pazikoueii Dr, Firoz Amani Dr Pages 61-71
  Aim and
  Background
  Labor pain is often severe. Unrelieved labor pain can have adverse effects on the physiologic status of mother. Pain during labor is accompanied by fear, which is related to slower progress of labor. Accurate measurement and appropriate management of pain is of great concern for medical and nursing personnel. There are choices to be made during pregnancy about options available for pain relief during labor; each method has its own risks and benefits, with variable efficacy, availability and acceptability. The purpose of this study is the comparison of analgesic effect of inhaling Entonox with and without dexamethasone among women undergoing normal vaginal delivery in Alavi hospital in 1394-95.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study in Alavi hospital, 100 women with term pregnancy were observed. 10 people were excluded due to various reasons and finally the subjects were divided into two groups of A and B, randomly. Group A received inhaled Entonox and placebo (45 cases) and group B received inhaled Entonox and 8 mg intramuscular Dexamethasone (45 cases). VAS and NRS pain score was measured before intervention and 3 hours and 6 hours after intervention. Finally the the Data was analyzed by SPSS. Findings: Pain severity according to VAS and NRS score was significantly lower in patient in group B who received nitrous oxide and dexamethasone 3 hours after the intervention (P=0.0001). There was not a significant difference in the duration of labor, number of uterine contractions and infant complications. Analysis of the maternal vital signs between the two groups showed that none of investigated vital signs was significantly different between the two groups except SBP. Significant difference was observed among the groups regarding Apgar scores in 1st and 5th minutes. Analysis of the pooled risk differences showed that none of the side effects investigated was significantly different between two groups except nausea and vomiting which was significantly higher in nitrous oxide users.
  Conclusion
  Use of nitrous oxide and dexamethasone has more beneficial effects for many parturient women.
  Keywords: Entonox, labor Pain, Dexamethasone, Visual analogue score, Numeric Rating Scale
 • Shima Salehi Mis, Ilnaz Sajjadian Dr* Pages 72-83
  Aims and
  Background
  Pain is one of the most common health problems. It inherently has a psychological nature and is a complex psychological experience. This research is to investigate the relationship between selfcompassion with pain intensity, catastrophizing, self-efficacy of pain and affect in women with musculoskeletal pain.
  Materials And Methods
  The Investigation procedure was according to correlational descriptive ones.For this purpose, among women with musculoskeletal pain in Isfahan who were referred to orthopedic clinics and private clinics in winter 2016, 180 persons were selected in accordance to available sampling method.The participants responded to the research tools including Self-compassion, pain multidimensional, pain catastrophizing, pain self-efficacy, positive and negative affects and demographic questionnaires. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis. Findings: The results of pearson correlational analysis indicated that there was a significant negative relationship between self-compassion and pain intensity, pain catastrophizing and negative affect in the subjects. Also a positive relationship with pain self-efficacy and positive affect was found as the effect of self compassion. The results of hierarchical regression indicated a 10.5 percent of pain intensity variance after age and painful area control, a 14.4 percent of pain catastrophizing variance after education and marriage control, a 5 percent of pain self-efficacy variance after age control, a 10.3 percent of positive affects and 25.2 percent of negative affects after education control in accordance to self-compassion.
  Conclusion
  The results of this study indicate that self-compassion with the control of demographic variables predicts pain intensity, catastrophizing pain, self-efficacy of pain and positive and negative affects.
  Keywords: Pain intensity, Pain catastrophizing, Pain self, efficacy, Affects, Self, compassion, Musculoskeletal
 • Mozhgan Aghajani Mrs, Tahereh Nasrabadi Dr *, Ebrahim Ebrahimi Abyaneh Mr Pages 84-92
  Aims and
  Background
  Helping patients with cardiac arrest depends on the speed and quality of treatment, so non-professional people generally are not able do such a treatment properly but any kind of training including interactive classrooms, television programs, newspapers and books can help nonprofessional people to save the life of these patients more effectively. The purpose of the study was to evaluate effectiveness of CardioPulmonary Resuscitation (CPR) training using video feedback on the performance of non-professional saviors.
  Materials And Methods
  In this experimental study 50 nursing students in the first year of graduation were divided into two groups: Sample group (lectures, practical training, and video feedback) and Control group (lectures and practical training). Using standard checklist from association of CPR guideline outlined in 2015, and standard checklist of Iranian nursing services published in 1393 we designed a checklist including 19 behavioral functions. After giving lectures about CPR, the individuals’ performance was evaluated by this checklist and then using video tools and practical training their performance was scored for another time. Findings: The average score of performance was not different between both groups before re-test; however, this score in Sample group was significantly increased compared to Control group after giving them feedback of their performance (P
  Keywords: Cardio, Pulmonary Resuscitation, Video Feedback, Non, professional saviors