فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 37 (تابستان 1396)
 • پیاپی 37 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد توکل، مهسا لاریجانی * صفحات 11-36
  هدف پژوهش حاضر بررسی پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش دانش آموزان دبیرستان و فرایند ادغام آن در مدارس بود که از طریق مطالعه موردی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، دبیران و مسئولین فناوری شاغل در مدارس مقطع متوسطه نظری شهر تهران (دخترانه) در سال 1395 بودند؛ به منظور انجام تحقیق، شش دبیرستان در سطح شهر (چهار دبیرستان دولتی و دو دبیرستان غیرانتفاعی) و از مناطق بالا، متوسط و پایین شهر انتخاب شد و درمجموع با استفاده از نمونه گیری هدفمند با 34 نفر از کادر مدارس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مصاحبه های عمیق نشان داد که پاسخگویان، پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش را، اصلاح ساختار آموزشی، تسهیل گری، هدایت گری، ارتباط دهنده و ابزار طراحی و تولید برشمردند. در خصوص فرایند ادغام فناوری، در سطح کلان، تامین اعتبار هوشمند سازی، تجهیز مدارس، حمایت های تشویقی، تربیت نیروی متخصص، تولید محتوا و تغییر آموزش مبتنی بر کنکور باید موردتوجه قرار گیرد. در سطح میانه، به نظر می رسد نوع مدرسه، نحوه مدیریت و به کارگیری معلمان در فرایند ادغام فناوری اثرگذار باشد. در سطح خرد نیز فرایند ادغامICT در فرایند تدریس معلمان، در مقولاتی همچون پذیرش، تطبیق، مناسب سازی و ابداع تحلیل و تفسیر شد.
  کلیدواژگان: اصلاح ساختاری آموزشی، فرایند ادغام، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اسماعیل سعدی پور، زهره ملایی*، امیررضا وکیلی فرد صفحات 37-58
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل انگیزشی متشکل از متغیرهای خود الزامی، خودکارآمدی، تجربه ی یادگیری و رفتار انگیخته ی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم بود. برای این منظور، یک مطالعه ی همبستگی با نمونه ی 242 نفری از زبان آموزان نیمسال تحصیلی اول 95-96 مرکز آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، به اجرا درآمد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ی محقق ساخته ی خود سامانه ی انگیزشی زبان فارسی، در چهار محور خود الزامی، خودکارآمدی زبان فارسی و تجربه ی یادگیری زبان فارسی و رفتار انگیخته ی یادگیریبود. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که نتایج نشان داد که پرسشنامه از روایی سازه مناسبی برخوردار است. همچنین مقدار پایایی به دست آمده برای کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ برابر 9/0 بود. یافته های حاصل از تحلیل مسیر میان چهار محور پیش گفته، نشان داد که تاثیر تجربه ی یادگیری بر خودکارآمدی، تجربه ی یادگیری بر رفتار انگیخته ی یادگیری زبان فارسی، خود الزامی بر رفتار انگیخته و خودکارآمدی بر رفتار انگیخته، مثبت و در سطح 5 درصد معنادار است. درحالی که تاثیر خود الزامی بر خودکارآمدی معنادار نیست. بیشترین تاثیر را تجربه ی یادگیری و سپس خودکارآمدی بر متغیر وابسته یعنی رفتار انگیخته ی یادگیری نشان داد. اثر غیرمستقیم خود الزامی بر رفتار انگیخته یادگیری از طریق خودکارآمدی معنادار نبود اما اثر غیرمستقیم تجربه ی یادگیری بر رفتار انگیخته یادگیری از طریق خودکارآمدی معنادار بود.
  کلیدواژگان: زبان فارسی به عنوان زبان دوم، خود الزامی، خودکارآمدی، تجربه ی یادگیری، رفتار انگیخته ی یادگیری
 • زهرا باغی، امید شکری*، جلیل فتح آبادی، محمود حیدری صفحات 59-92
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل روابط علی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدفی انجام شد. 300 دانشجو (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامه هدف پیشرفت (AGQ-R) (الیوت و مورایاما، 2008)، مقیاس ارزیابی استرس (SAM-R) (رویلی، رویسچ، جاریکا و واگن، 2005)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (ASEQ) (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005)، نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان های پیشرفت (AEQ-R) (عبدالله پور، 1394) و ادراک از تاکیدات هدف پیشرفت والدین (PPGE) (فریدل، کارتینا، ترنر و میدگلی، 2007) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از تاکیدات هدفی تسلطی والد با اهداف تسلطی فراگیران و رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از تاکیدات هدفی عملکردی والد با اهداف عملکردی فراگیران مثبت و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه جهت گیری هدفی تسلط محور با ارزیابی شناختی انطباقی مثبت و معنادار و با ارزیابی شناختی غیرانطباقی منفی و معنادار و رابطه بین هدف عملکردی با ارزیابی شناختی غیرانطباقی مثبت و معنادار و با ارزیابی شناختی انطباقی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رابطه بین ارزیابی شناختی انطباقی با هیجان های پیشرفت مثبت، مثبت و معنادار و با هیجان های پیشرفت منفی، منفی و معنادار و رابطه بین ارزیابی شناختی غیرانطباقی با هیجان های پیشرفت منفی، مثبت و معنادار و با هیجان های پیشرفت مثبت، منفی و معنادار بود. درنهایت، از یک سوی، نتایج پژوهش حاضر از نقش تعیین کننده باورهای خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از تاکیدات هدفی والدین در پیش بینی جهت گیری های هدفی فراگیران و از دیگر سوی، از نقش تبیینی جهت گیری های هدفی فراگیران در پیش بینی ارزیابی های شناختی و هیجان های پیشرفت آن ها حمایت می کند.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدفی، ادراک از تاکیدات هدفی والدین، خودکارآمدی تحصیلی، ارزیابی های شناختی، هیجان های پیشرفت
 • کاووس محمودی*، فاطمه قائمی صفحات 93-110
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران هلال احمرتهران بود که تعداد 108 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد متغیر استراتژی های تنظیم شناختی هیجان مثبت به صورت مثبت و معنی دار متغیر تاب آوری را پیش بینی می کند. متغیر استراتژی های تنظیم شناختی هیجان منفی به صورت منفی و معنی دار قادر به پیش بینی متغیرتاب آوری بود. بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در مدیران هلال احمر رابطه وجود دارد(01/0>p). لذا توصیه می شود از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت در افزایش تاب آوری استفاده شود.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری، مدیران هلال احمر
 • محمد خان عزیزی *، سیاوش طالع پسند صفحات 111-130
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش (به کارگیری دانش، تسهیم دانش و بازیابی دانش) با ظرفیت های یادگیری فردی و سازمانی در دبیرستان های پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. روش پژوهش همبستگی و تعداد 235 معلم دبیرستان های پسرانه به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل فرایندهای مدیریت دانش (چنگ، 2012) و ظرفیت های یادگیری فردی و سازمانی (سالیس و جونز، 2002) بود. داده ها بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مدل تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزار Spss 19 و 8.8 Lisrel تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند، بین مولفه تسهیم دانش با ظرفیت یادگیری فردی و ظرفیت یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد مولفه به کارگیری دانش، بر ظرفیت یادگیری فردی و مولفه بازیابی دانش، بر ظرفیت یادگیری سازمانی اثر مستقیم دارند، ولی بین مولفه های ظرفیت یادگیری فردی و ظرفیت یادگیری سازمانی (متغیرهای میانجی) رابطه دوسویه برقرار نیست.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، راهبرد، ظرفیت های یادگیری
 • اکرم مظاهری، سیمین دخت رضاخانی * صفحات 131-150
  تحقیق حاضر به منظوربررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش عزت نفس وکاهش تعارضات والد فرزند در دختران دانش آموز دبیرستان های منطقه 13 شهر تهران انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمونپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری موردمطالعه را دختران دانش آموزپایه اول، دوم وسوم تشکیل می دادند که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 در دبیرستان های دولتی منطقه 13 شهر تهران به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه تعداد 30نفرکه در آزمون عزت نفس کوپر اسمیت(1967) پایین ترین نمره ودر آزمون تعارضات والد- فرزند اشتراوس (1990) بالاترین نمره را کسب کرده بودند به صورت تصادفی در گروه نمونه قرار گرفتند. در این پژوهش آموزش مهارت های ارتباطی به عنوان متغیر مستقل درده جلسه ی 90 دقیقه ای به صورت هفتگی به گروه آزمایش آموزش داده شد. پس از پایان آموزش، هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد پس آزمون قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد- فرزند موثر است.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، عزت نفس، تعارضات والد - فرزند
 • حجت الله مرادی پور *، ابراهیم حاجیانی، حشمت خلیفه سلطانی صفحات 151-178
  به طور عام بیش از چند دهه از عمر سیاست گذاری های کلان و برنامه ریزی های توسعه مبتنی بر این سیاست گذاری ها در ایران می گذرد اما به طور خاص سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری سابقه ای حدودا دو دهه ای دارد. برای اولین در برنامه توسعه سوم فصلی به توسعه علم و فناوری اختصاص داده شد. در طول این سال ها چندین سند بالادستی برای سیاست گذاری کلان در حوزه علم و فناوری (سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامعه علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری) تدوین و ابلاغ شده است. بعد از گذشت قریب دو دهه از سیاست گذاری ها متاسفانه نتایج و خروجی ها با آنچه انتظار می رفت تفاوت دارند. رتبه علمی ایران و برخی دیگر از شاخص های مرتبط موید همین مطلب هستند. با عنایت به اینکه این پژوهش ازلحاظ ماهیت کاربردی، ازنظر نوع کمی و کیفی (آمیخته) و لذا روش تحلیل محتوای کیفی -کمی استفاده شده است. جامعه آماری آن اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناسایی نوع/ روش سیاست گذاری علم و فناوری به منظور تحلیل پیامد های حاصل از سیاست گذاری های مذکور بر توسعه کشور است، ضمن مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، نسبت به شناسایی ابزارهای سیاست گذاری اقدام شده و سپس با تحلیل محتوای اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری سعی شده است که ارتباط میان شیوه سیاست گذاری های انجام شده با پیامدهای حوزه علم و فناوری را شناسایی نماییم. یافته ها نشان می دهند که وحدت رویه و نگاه منسجم استراتژیک بر سیاست گذاری ها حاکم نبوده است و پیامدها از عدم توازن در عرصه های عرضه و تقاضا رنج می برند.
  کلیدواژگان: علم و فناوری، ابزارهای سیاست گذاری علم و فناوری، تحلیل محتوا
 • سعید عظمتی*، فرهنگ مظفر، سیدباقر حسینی، بهرام صالح صدق پور صفحات 179-200
  هدف از این پژوهش ارائه اصول برای طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر افزایش سرزندگی خلاق و تعاملات اجتماعی است. در این پژوهش از روش تحقیق تلفیقی (کیفی کمی) استفاده شده است. جامعه موردمطالعه متخصصین رشته معماری و شهرسازی بوده و از طریق روش نمونه گیری شبکه ای (گلوله برفی) و حجم نمونه از طریق اشباع نظری انجام پذیرفته که از عوامل استخراج شده است، به دست آمد. همچنین پس از مصاحبه باز پاسخ با متخصصین از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده شد و به روش پیمایش اکتشافی دلفی توسط 20 نفر از اعضای هیات علمی معماری و شهرسازی دانشگاه ها در شهر تهران و بعدازآن نتایج از طریق جدول هدف محتوی به پرسشنامه تبدیل شد و طی 2 مرحله، پرسشنامه تکمیل شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل عامل Q نتایج استخراج و درنهایت تاثیرگذارترین عوامل بر فرآیند سرزندگی خلاق و تعاملات اجتماعی از هر یک از صفات فضایی مشخص شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی، کالبدی، طراحی و روان شناختی محیط بر فضاهای باز دانشگاهی تأثیرگذار است.
  کلیدواژگان: اصول طراحی، فضاهای عمومی، سرزندگی خلاق، تعاملات اجتماعی
 • مرضیه سادات اعتمادالاسلامی، رضامراد صحرایی* صفحات 201-228
  یکی از مباحث مجادله آمیز در تاریخ آموزش زبان دوم/ خارجی، مسئله خطا و تصحیح آن بوده است که منجر به پژوهش های مختلفی شده است. به اعتقاد برخی از محققان، بازخورد تصحیحی در کلاس جزئی از فرایند طبیعی یادگیری زبان است و انواع خطاهایی که زبان آموزان مرتکب می شوند نیز نشانه هایی از فرایند تکوین زبان دوم آن ها است. ازآنجاکه نظریه های مختلف زبان دوم آموزی مثل دستور جهانی، تعاملی شناختی و فرهنگی اجتماعی، درباره اهمیت بازخورد تصحیحی دیدگاه های متفاوتی دارند، لذا هدف این پژوهش علاوه بر معرفی این نظریه ها، توصیف انواع بازخوردها به همراه مثال های مختلف در کلاس های فارسی آموزان خارجی است. این پژوهش میدانی، از نوع مشاهده کلاسی – تحقیق کلاسی است. در این مقاله، بر منابعی که در فاصله زمانی 1977 تا 2016 به چاپ رسیده اند، تمرکز شده است. نتایج بررسی این منابع حاکی از آن است که در کلاس های زبان دوم آموزی به طور عام شش نوع بازخورد به نام های صریح، غیرصریح، درخواست توضیح، فرازبانی، فراخوانی و تکرار، هم چنین در کلاس های فارسی آموزان خارجی، علاوه بر این ها، دو نوع دیگر به نام های «بازخورد همدرس» و «تصحیح با تغییر نوبت دهی» بکار رفته است.
  کلیدواژگان: خطا، بازخورد، فارسی آموزان خارجی، نظریه های زبان دوم آموزی
 • حسن محمودیان، علی دلاور، نورعلی فرخی*، احمد برجعلی صفحات 229-242
  نگرانی در زمینه وانمود پذیری شاخص های شخصیتی بعد از ظهور آزمون های شخصیتی به وجود آمده است. در این زمینه هدف پژوهش حاضر مقایسه رابطه ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود که تعداد 235 دانشجو به صورت در دسترس، پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه صادقانه و وانمود قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از پرسشنامه های شخصیتی نئو (1992) و مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1960) استفاده شد. یافته ها نشان داد بین ابعاد شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی رابطه وجود دارد و این رابطه در بین دو گروه وانمود و صادقانه معنادار نیست؛ بنابراین می توان گفت باید روش هایی را برای کنترل روش شناسی اثر محتمل مطلوبیت اجتماعی در مطالعات با مدل پنج عامل شخصیتی انجام دهیم.
  کلیدواژگان: پاسخ های وانمود، مطلوبیت اجتماعی، ویژگی های شخصیتی
|
 • Mohammad Tavakkol, Mahsa Larijani * Pages 11-36
  The aim of this study was to evaluate the potential of ICT in the educational process and the process of teaching high school students in schools, and the process of integration and acceptance in schools, which was done through a case study. Through a case study has been done. The statistical population of the study is all managers, teachers and technology administrators working in the high schools of Tehran. In order to conduct research, six high schools in the city (four state high schools and two non- profit high schools) were selected from the high, the middle and lower region of the city, and semi- structured deep interviews were conducted with 34 staff members in the schools And analyzed using open, axial and selective coding .Findings from deep interviews indicate that respondents have highlighted the potential of information and communication technology in education, reform of educational structure, facilitation, guidance, communication and design and production tools. In the process of technology integration, at macro level, smart intelligence, school equipping, incentive support, specialist training, content creation, and conversion training based on exam must be considered. At the middle level, the type of school seems to be a way of managing and employing teachers in the process of integrating technology. At micro level, the process of integrating ICT into the teaching process of teachers has been analyzed and interpreted in such categories as acceptance, implementation, matching and inventiveness.
  Keywords: Information, communication technology, Integration process, Educational structural reform
 • Esmaeil Sadipour, Zohreh Molaee *, Amir Reza Vakilifard Pages 37-58
  The main purpose of this research was to develop a motivational model for Persian language learners as a second language (L2). To do this, a correlation research design has been selected with a simple random sampling method and sample size of n=242 among all of Persian instruction center of Imam Khomeini, International University language learners on first semester of 2016-2017. The applied instrument was an author made, Persian Language Motivational Self-System questionnaire in four items of ought-to Self, Persian language, Self-Efficacy, Persian Learning Experience & Motivated Learning Behavior. The instrument reliability here, Cronbach’s alpha was 0.90 & it’s content validity mean was, CVR=0.95 which had been estimated with confirmatory factor analysis method. The results of regression analysis affirmed a significant effect of learning experience on self-efficacy, and also effect of learning experience on motivated learning behavior, Ought-to self on motivated behavior and self-efficacy on motivated behavior. However, the ought-to self, had no significant effect on self-efficacy. The most powerful effect has been reported in the case of learning experience and secondly self-efficacy on motivated behavior. The indirect effect of ought-to self on motivated behavior via self-efficacy was not significant, the indirect effect of learning experience on motivated behavior via self-efficacy was significant.
  Keywords: Persian as L2, Ought-to Self, self-efficacy, Learning Experience, Learning Motivated Behavior
 • Zahra Baghi, Omid Shokri *, Jalil Fathabadi, Mahmood Heidari Pages 59-92
  This study examined the causal relationships model of antecedents and consequences of achievement goal orientations among university students. On a sample consisting of 300 students (150 males 150 female), the Academic Self-Efficacy Questionnaire (ASEQ), the Perceived Parent Goal Emphases (PPGE), the Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R), the Stress Appraisal Measure-Revised (SAM-R) and the Achievement Emotions Questionnaire-Short Form (AEQ-SF) were administrated. Results showed that there is a positive significant correlation between academic self-efficacy and perceived parent mastery goal emphasis with student's mastery goal orientation and a positive significant correlation between self-efficacy and perceived parent performance goal emphasis with student's performance goal orientation. Results also showed that there is a positive significant correlation between mastery goal orientation with adaptive appraisal and a negative significant correlation with non-adaptive appraisals and there is a positive correlation between performance goal orientation with non-adaptive appraisal and a negative correlation with adaptive appraisal. Also, results indicated that there is a positive correlation between adaptive appraisal with positive emotions and a negative relationship with negative emotions and there is a positive correlation between non-adaptive appraisal with negative emotions and a negative correlation with positive emotions. On the one hand, these finding show that the self-efficacy beliefs and perceived parent's goal emphases have important role in prediction of student's goal orientations. On the other hand, these findings emphasis on the role of student's goal orientations in prediction of cognitive appraisals and achievement emotions for them.
  Keywords: Achievement goals, Perceived parent goals, Academic self-efficacy, Cognitive appraisals, Achievement emotions
 • Kavoos Mahmoodi *, Fatemeh Ghaemi Pages 93-110
  The principle purpose of the current research was the analysis of relationship between the regulations of the cognitive emotion with the resilience scale among the Iranian Red Crescent managers. The research method in the current investigation was descriptive-correlational. The Statistical Society of this research includes all managers of Iranian Red Crescent which 108 of them have randomly been selected as samples. The measuring instrument in this study has been the Garnensky and Colleagues Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001) (CERQ) and the Connor-Davidson Resilience Scale (2003) (CD-RIS). The data analysis results indicated the variable of positive emotional cognitive regulation strategies with predicts a positive and meaningful resiliency variable. The variable of negative emotional cognitive regulation strategies predicts a negative and meaningful resiliency variable (P
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Resilience, Iranian Red Crescent Managers
 • Mohammad Khanazizi *, Siavash Talepasand Pages 111-130
  The aim of this study was to test the relationship between knowledge management strategies (knowledge application, sharing and retrieval) with individual and organizational learning capacities in Tehran’s male secondary schools within 2014-2015 academic year. The research methodology was correlation. Participants were 235 male secondary school teachers who were selected by using cluster sampling method. Measures included knowledge management processes (cheng, 2012), individual and organizational learning capacities (Sallis & Jones, 2002). The Data were analyzed based on structural equation model (path analysis model) and by SPSS 19 and LISREL 8.8 software. The results showed that there was a positive relationship between knowledge sharing with individual learning capacity and organizational learning capacity. Meanwhile, knowledge application directly effects on the individual learning capacity while knowledge retrieval has an impact on organizational learning capacity. But no interaction relationship was established between individual learning capacity and the organizational one (mediator variables).
  Keywords: Knowledge management, Strategy, Learning capacities
 • Akram Mazaheri, Simindokht Rezakhani * Pages 131-150
  The study was conducted to evaluate the effectiveness of communication skills training on the increase of self-esteem and decrease of parent-child conflicts among female high school students. The method used quasi-experimental pre-post testing on the control group. The study population included female students in the first academic semester of 1393-94 of public high schools in district 13 of Tehran. A total of 30 individuals, who had earned the lowest score in Copper-smith Self- Esteem Inventory (CSEI) (1967) and the highest score in Strauss parent-child conflicts test (1990) were randomly selected as the sample group. Communication skills were presented to the experimental group in ten 90-minute weekly sessions as an independent variable. After the training, both the control and experimental groups were post-tested. Data analysis was performed using analysis of covariance (ANCOVA). The results showed that communication skills training has an impact on the increase of self-esteem and decrease of parent-child conflicts.
  Keywords: Communication Skills, Celf-esteem, Parent-child conflict
 • Hojatollah Moradipour *, Ebrahim Hajiani, Heshmat Khalifeh Soltani Pages 151-178
  Generally, macro policies and development based on these policies in Iran have been around for decades. But in particular, science and technology policy has a history of about two decades. For the first time in the third development plan, a separate section was devoted to the development of science and technology. Over the years, several supreme governing documents in the field of science and technology such as (Visions 1404, National comprehensive scientific map, and Science and technology policies announced by the Supreme Leader) have been elaborated. After over two decades of policy making, unfortunately, the results and outcomes are different from what was expected. The Iranian scientific rank and some other related indicators are evidence of this claim. Considering the nature and outcome this study is a practical one which had done by quantitative and qualitative content analysis of governing documents in the field of science and technology policy. In this study, the theoretical principles related to the subject have been examined and the components of policy instruments identified. Then by analyzing the content of supreme governing documents in the field of science and technology the relationship between the type of policy making and the outcomes has been identified. The findings show that policies lack strategic coherence and strategic vision. As a result, we are seeing imbalances in supply and demand.
  Keywords: Policy, Science, technology, Science, technology policy tools, Content Analysis
 • Saeed Azemati *, Farhang Mozaffar, Seyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sedgh Pour Pages 179-200
  The purpose of this research is to provide principles for designing Open University spaces based on increasing creative vitality and social interactions. In this research, the method of quantitative qualitative research has been used. The population of this study was architecture and urban planners. It was obtained through a network sampling (snowball) and sample size through theoretical saturation that was extracted from the factors. Also, after an open interview, experts and experts used open and axial encoding techniques. Using Delphi explorative scanning method, 20 faculty members of the university architecture and urban planning department in Tehran, and then the results were included in the questionnaire. The questionnaire was completed in two stages. To analyze the data collected based on factor analysis, the results of extraction are extracted, and finally the most influential factors are identified on the creative vitality process and social interactions of each of the spatial attributes. The results of this research indicate that social, physical, design and psychological dimensions of the environment are influential on Open University faculties.
  Keywords: Design principles, public spaces, Creative vitality, Social interaction
 • Marziyeh Sadat Eatemad Al Eslami, Reza Morad Sahraee * Pages 201-228
  One of the most controversial issues in the history of second/foreign language teaching is error and error correction which has given rise to many studies. Some scholars believe that the corrective feedback in classrooms is a joint part of the natural process of learning a language, and also the types of errors made by learners are indicative of the development process of their second language. Since the different second language learning theories such as universal grammar theory, cognitive-interactionist theory, and sociocultural theory have different perspectives about the importance of corrective feedback, the purpose of this study is to elaborate on these theories and to delineate the types of feedback by various examples in the Persian learning classes. The present study is a classroom-observation classroom-research field study which focuses on the resources published during 1997 to 2016. Reviewing these studies results in the conclusion that in SLA classes, six types of feedback have been observed; i.e., explicit correction, recast, clarification requests, metalinguistic feedback, elicitation, and repetition. Moreover, two adjunct types, namely "peer feedback" and "correction by changing the turn" are used only in the Persian learning classes.
  Keywords: Error, Feedback, Uptake, Foreign Persian learners, SLA theories
 • Hassan Mahmoudian, Ali Delavar, Noorali Farrokhi *, Ahmad Borjali Pages 229-242
  Concerns have been made about the personality characterize indices after the appearance of personality tests. In this regard, the aim of the present study was to compare the relationship between personality traits and social desirability in students with honest and faking responses. The present study was a causal-comparative study in which 235 students completed the research questionnaire. Subjects were randomly assigned into two groups: honest and faking. To collect the data in this study, NEO's personality questionnaire (1992) and social desirability scale by Crown and Marlow (1960) were used. The findings showed that there is a relationship between personality dimensions and social desirability, and this relationship is not meaningful between the two groups. Therefore, we can say that we must propose methods for controlling the probabilistic effect of social desirability in studies with a five-factor personality model.
  Keywords: Faking responses, Social desirability, Personality traits