فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی‌ام شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال سی‌ام شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • احسان یوسفی، محمد رضا رحیمی بشر *، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی صفحات 492-505
  یکی از ارزشمندترین مخازن آبی شمال ایران دریاچه سد منجیل بوده که به غیر از ذخیره آب کشاورزی و تولید برق میتواند کاربردهای متعدد دیگری نیز داشته باشد به همین دلیل به منظور ارزیابی کیفی آب در طول یک سال و به صورت ماهانه فاکتورهای فیزیکی– شیمیایی و جامع فیتوپلانکتونی بعنوان شاخصهای تروفی در 5 ایستگاه در این دریاچه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادندکه میانگین سالانه دمای آب 21/6±33/15سانتی گراد، عمق نفوذ نور 35/0±8/1 متر، نیتریت 01/0±017/0، نیترات 629/0±816/1، فسفات کل 113/0±13/0 و اکسیژن محلول 383/0±38/8 میلی گرم در لیتر بوده است. همچنین 22 جنس مختلف فیتوپلانکتونی در آن شناسایی شدند که بترتیب درصد فراوانی شاخه ها به Chlorophyta (42%) ، Cyanophyta (3/44%)، Pyrrophyta (3/6%)، Bacillariophyta (1/2%) و Chrysophta (05/0%)، تعلق داشتند. همچنین شاخص های اکولو‍‍ژیک در راستای تنوع و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل نشان داد که ترکیب گونه ای دارای تغییرات زمانی بوده و فاکتور های فیزیکی و شیمیایی مهمترین عامل این تغییرات تعیین گردیدند ولی عمدتا جنس های خاصی در طول سال غالب و تغییرات شاخص شانون- وینر مقدار کمی را نشان می داد. از دیدگاه وضعیت تروفی بر اساس مدل های به کار رفته این سد مخزنی کاملا الیگوتروف تعیین شد که این به دلیل ورود مقادیر بالای رسوبات از منابع تامین کننده آب این سد مخزنی بوده که عمق نفوذ نور را تا حدود زیادی کاهش می دهد
  کلیدواژگان: سد مخزنی، فیتوپلانکتون، تنوع وغنای گونه ای، منجیل
 • الهام اسدی کرم *، بتول کرامت، حسین مظفری صفحات 506-517
  تری اکونتانول، تنظیم کننده رشد گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. از جمله باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی می شوند. در این پژوهش اثر غلظت های (0، 5 و10 میکرومولار) تری اکونتانول در تغییرات فیزیولوژیک القا شده توسط تیمار (0 و300 میکرومولار) آرسنیک در گیاهان سویا در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. پس از اندازه گیری شاخص های رشد (وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح برگ و ارتفاع گیاه)، میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل کل و کاروتنوئیدها)، محتوای پرولین، قند محلول و پروتئین در برگ و میزان مالون دی آلدئید مشخص شد که تری اکونتانول تاثیر زیادی روی این شاخص ها در غیاب آرسنیک داشته، و در حضور آرسنیک تری اکونتانول شاخص های رشد، میزان رنگیزه های فتوسنتزی، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز را تا حدودی افزایش و در مقابل میزان مالون دی آلدئید در برگها را کاهش داده است. بنابراین تری اکونتانول با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه از طریق حفظ تمامیت غشاهای زیستی و کاهش محتوای گونه های فعال اکسیژن آستانه تحمل گیاه را در برابر آرسنیک اسید افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: آرسنیک، آنزیم های آنتی اکسیدان، تری اکونتانول، سویا
 • زهرا توحیدی، امین باقی زاده*، شکوفه انتشاری صفحات 518-533
  آلومینیوم یکی از عناصر اصلی خاک محسوب می شود. سمیت زیست محیطی آلومینیوم موجب بروز بیماریهای مختلف مانند آلزایمر و بیماری های ریوی وکلیوی در بدن انسان می شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آلومینیوم ( 0، 20 ، 40 و 60میکرومول ) و اثر سطوح مختلف فسفر (0 ، 40 ، 80 و320 میکرومول) به همراه غلظت ثابت 40 میکرومول آلومینیوم بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت یونهای معدنی رقم طلایه کلزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در گیاهانی که تحت تیمار آلومینیوم قرار گرفتند، اندازه صفات طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، مساحت برگ و طول ریشه کاهش یافته است.همچنین تحت تاثیر تیمارآلومینیم غلظت یون پتاسیم حداکثر به مقدار 70 میلی گرم بر لیتر، آهن حداکثر به مقدار 8/0 میلی گرم بر لیتر و فسفر حداکثر به مقدار 06/0 میلی گرم بر لیتر کاهش یافته است، اما غلظت یونهای روی و آلومینیم تحت تاثیر تیمار آلومینیوم افزایش می یابد.درحالی که در گیاهانی که تحت تیمار توام آلومینیوم و فسفر قرارگرفتند میزان صفات وزن خشک اندام هوایی و غلظت یون های روی و آلومینیم کاهش یافت و میزان صفات طول ساقه ، مساحت برگ ، طول ریشه و غلظت یون های پتاسم ، آهن و فسفر به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود برای کاهش اثرات زیان آور آلومینیوم در گیاه کلزا از تیمار فسفر استفاده شود.
  کلیدواژگان: کلزا، آلومینیوم، فسفر، یون های معدنی
 • ایوب مرادی، بهنام حمزه، ولی الله مظفریان، سعید افشارزاده * صفحات 534-549
  بخش مرتعی حوزه آبخیز لومیر با مساحت تقریبی 3374 هکتار با شیب عمومی شرقی رو به دریای خزر از کوههای تالش و در محدوده ارتفاعی2500-1800 متراز سطح دریای آزاد واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه به mm5/1286 و متوسط دمای سالانه به oC5/8 درجه سانتی گراد می رسد. از مجموع 650 نمونه گیاهی جمع آوری شده از 83 قطعات نمونه جامعه شناختی و نیز تمامی گیاهان خارج از قطعات نمونه در طول سالهای 1393-1392 تعداد 364 آرایه گیاهی شناسایی گردید که به 194 جنس و 55 خانواده تعلق داشتند. بزرگترین خانواده های گیاهی Gramineae با 44 گونه و Compositae با 39 گونه بودند. جنس های گیاهی Carex ،Veronica ،Alchemilla به ترتیب با دارا بودن14،15و16 گونه دارای بیشترین غنای گونه ای بودند. همی کریپتوفیت ها با داشتن 2/52 درصد از سهم کل گونه ها، شکل زیستی غالب منطقه را تشکیل می دهند. عناصر اروپا-سیبری (4/28 درصد) دارای بیشترین فراوانی در بین نواحی رویشی می باشد. تعداد 2/10 درصد گونه ها(37 گونه) انحصاری و نیمه انحصاری کشور هستند. در مطالعه حاضر رویشگاه های اصلی منطقه معرفی و گونه های غالب و شاخص آن نیز معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: فلوریستیک، شکل زیستی، کوروتیپ، تالش، ایران
 • رقیه حضرتی، ناصر زارع *، سارا دژستان، پریسا شیخ زاده مصدق، منوچهر فرجامی نژاد صفحات 550-566
  در این تحقیق، تاثیر نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف (2،4-D، NAA، Kin، BAP، IBA، TDZ) بر کالوس زایی ریزنمونه های مختلف، تکثیر درون شیشه ای فندق با استفاده از ریزنمونه گره و همچنین میزان تاکسول در کالوس مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه های بذر، برگ و ساقه فندق پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت MS حاوی 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر 2،4-D و NAA در ترکیب با Kin و BAP (5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. علاوه بر این، به منظور تکثیر درون شیشه ای، ریزنمونه های تک گره فندق تهیه شده و روی محیط کشت MS حاوی سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی کشت شدند. نتایج نشان داد که درصد کالوس زایی ریزنمونه برگ به طور معنی داری بیشتر از بذر و ساقه است. بیشترین درصد کالوس زایی و وزن تر کالوس در محیط MS حاوی دو میلی گرم در لیتر 2،4-D و 5/0 میلی گرم در لیتر BAP مشاهده گردید. در ریزنمونه های تک گره فندق بیشترین درصد ریشه زایی در محیط MS حاوی دو میلی گرم در لیتر NAA و 5/0 میلی گرم در لیتر Kin و در محیط MS حاوی چهار میلی گرم در لیتر NAA و 5/0 میلی گرم در لیتر Kin مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ نیز در محیط MS حاوی BAP به همراه 05/0 میلی گرم در لیتر IBA و محیط MS حاوی 5/2 میلی گرم در لیتر TDZ و 05/0 میلی گرم در لیتر IBA مشاهده شد. بیشترین مقدار تاکسول در کالوس های حاصل از ریزنمونه بذر و برگ در محیط کشت MS حاوی یک میلی گرم در لیتر 2،4-D به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد.
  کلیدواژگان: ریزازدیادی، کشت بافت، متابولیت ثانویه، Corylus avellana
 • هادی قربانی، مصطفی حیدری *، مینا عبداللهی صفحات 567-579
  به منظور بررسی شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform برگیاه ذرت، آزمایشی گلدانی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهرود اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح 0، 10 و 20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، سه سطح شوری 0، 4 و 8 دسی زیمنس بر متر و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ بودند. نتایج نشان داد بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز در شوری 4 دسی زیمنس بر متر و 20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک حاصل شد. در این بین بالاترین فعالیت آنزیم گایاکول پر اکسیداز در شوری 8 دسی زیمنس بر متر و در حضور قارچ میکوریزا بدست آمد. اثر متقابل سه گانه شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزایی تاثیر معنی داری بر میزان کلروفیل b، سدیم، پتاسیم و مولیبدن برگ داشت. بیشترین مولیبدن برگ در حضور قارچ، بالاترین سطح مولیبدن و شوری شاهد حاصل شد. در این آزمایش بیشترین مقدار کلروفیل b از تیمار20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، شوری 8 دسی زیمنس بر متر و در حضور قارچ میکوریز بدست آمد. همچنین قارچ میکوریزا و استفاده از 20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک سبب افزایش جذب پتاسیم و کاهش سدیم در ذرت گردید.
  کلیدواژگان: ذرت، شوری، مولیبدن، میکوریزا
 • مهدی حیدری *، الهام جافریان صفحات 580-592
  این تحقیق با هدف پیش بینی پراکنش بالقوه گونه بنه (Pistacia atlantica) در سطح 63/7319 هکتار از جنگل های دره شهر انجام شد. داده های 200 نمونه بر اساس مناطق حضور یا عدم حضور به منظور تعیین پراکنش مکانی این گونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، عوامل فیزیوگرافی مختلف و بعلاوه فاصله از مناطق مسکونی اندازه گیری شد. ما سپس پراکنش بنه را به وسیله رگرسیون لجستیک و روش گام به گام (نسبت احتمال) با استفاده از 80 درصد از نمونه ها برای مدل سازی و20 درصد از آنها برای اعتبارسنجی، مدلسازی کردیم. نتایج نشان داد که پراکنش بنه به طور مناسب مدلسازی شده است. بر اساس منحنی Rok با مقدار 7/0 همبستگی خوب بین متغیر مستقل و وابسته وجود داشت. به طور مشخص، جهت دامنه به عنوان مهمترین عامل در پراکنش بنه شناخته شد. در مقابل، ارتفاع از سطح دریا با حضور بنه رابطه کاملا معکوس داشت. بر اساس مدل نهایی بیش از 45 درصد از منطقه مورد مطالعه مستعد حضور بنه است. نتایج مدلسازی نشان داد که رگرسیون لجستیک می تواند روشی مناسب برای بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پراکنش مکانی گونه های درختی باشد.
  کلیدواژگان: پراکنش بالقوه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، عامل های فیزیوگرافی، منحنی Rok
 • مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم
  الهام خوش سیما *، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی، سید مهدی ادنانی صفحات 593-607
  کور با نام علمی Capparis spinosa L. از تیره Capparaceae یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که در نواحی گرم و نیمه گرم جهان رویش دارد. در پژوهش حاضر برخی از ویژگی های اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه استان قم به روش تصادفی – سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. در هر رویشگاه سه ترانسکت در جهت شیب کلی و با فاصله 100 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد و روی هر ترانسکت 10 پلات 4 مترمربعی با فاصله 20 متر از یکدیگر استقرار یافتند. در داخل پلات ها صفاتی از قبیل سطح پوشش، قطر و طول ساقه اندازه گیری و تعداد پایه ها و میوه ها شمارش گردید. همچنین در هر رویشگاه، سه نمونه خاک از عمق تجمع ریشه برداشت شد و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن‏ها مورد سنجش قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از لحاظ سطح پوشش در رویشگاه ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1/0، ارتفاع و تراکم در سطح 1 و قطر ساقه و تعداد میوه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد. جهت تعیین فاکتورهای موثر در پراکنش گیاه از تجزیه مولفه های اصلی (PCA) استفاده گردید. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل موثر در پراکنش این گونه، میانگین حداکثر دما، حداقل و حداکثر دمای مطلق، اسیدیته، ماده آلی، ازت، فسفر، پتاسیم و بافت خاک می باشند.
  کلیدواژگان: کور، ویژگی های اکولوژیک، تجزیه مولفه های اصلی، قم
 • فرزاد نظری* صفحات 608-620
  پس از گذشت 4 تا 5 سال از کشت بوته های رز در گلخانه، به تدریج کیفیت و میزان تولید گل کاهش مییابد. بنابراین به منظور بهرهگیری زمانی بیشتر از بوتهها و نیز افزایش کیفیت شاخه گل، نیاز به باز جوانسازی و هرس دارند. این پژوهش با مقایسه دو زمان هرس (پاییز= اوایل آذر و زمستان= اوایل اسفند) در سال 1385-1384 بر چهار رقم رز شاخه بریده (African Dawn''‘، ‘Ilios’، ‘Maroussia’ و ‘Soprano’) در یکی از گلخانههای با کشت بدون خاک شهرستان محلات انجام شد. در آذر و اسفند ماه سال 1384 بوته های 5 ساله پیوندی به گونه ای هرس شدند که روی هر بوته سه شاخه و روی هر شاخه 5 گره باقی ماند. با انجام هرس در این دو زمان، بوته ها به ترتیب در بهمن سال 1384 و اردیبهشت سال 1385 به گل رفتند و داده برداری ها انجام شد. ویژگی های مورد بررسی در این پژوهش تعداد، وزن تر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد برگچه، قطر و طول میانگره ساقه گل دهنده، طول، قطر، تعداد گلبرگ، وزن تر و خشک غنچه گل و همچنین میزان کلروفیل برگ و شاخص کیفیت گل بود. نتایج نشان داد که در بیشتر ویژگی های اندازه گیری شده، هرس در زمستان در مقایسه با هرس در پاییز اثر بهتری دارد. بنابراین در بوته های شاخه بریده گل رز پس از 5 سال استفاده از آنها، بهتر است هرس بازجوان سازی در زمستان (اوایل اسفندماه) انجام شود، اگرچه لازم است با توجه به گوناگونی بین رقم ها پژوهش های بیشتری در مورد ارقام مختلف صورت گیرد.
  کلیدواژگان: رز، هرس، شاخص کیفیت، میزان کلروفیل
 • علی اصغر واحدی * صفحات 619-632
  به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 6 این مصوبه، بهره برداری چوبهای تجاری از جنگل های شمال باید متوقف شود. با توجه به ابهامات دستگاه های متولی مبنی بر اینکه عدم بهره برداری تجاری در جنگل چگونه باید جبران شود، مطالعه حاضر با ارائه مدل آلومتریک بهینه تنه تجاری درختان جنگل به دنبال برآورد واقعی مخازن کربن جنگل های آمیخته راش با توجه به مهمترین خدمات اکولوژیکی آن در رابطه با تغییرات اقلیم می باشد. برای این امر، از تنه 174 اصله درختان گونه های مختلف جنگل آمیخته راش سری 3 گلندرود پس از قطع، یک نمونه دیسک به ضخامت 2 سانتی متر برداشت شد. از دو طرف هر یک از دیسک ها قطعاتی با حجم ثابت تکه برداری شده و پس از توزین به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه سانتی گراد در آون خشک شدند تا چگالی ویژه و ضریب کربن اندازه گیری شوند. نتایج حاصل نشان داد که چگالی ویژه تنه درختان گونه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بوده ولی تغییرات ضریب کربن معنی دار نبود. در مدل سازی، تابع توانی به عنوان مدل پایه آلومتریک بر حسب قطر برابرسینه 84 درصد از تغییرات واریانس را به خود اختصاص داد. در ادامه، نتایج نشان داد که مدل نمایی بازتبدیل بر حسب لگاریتم خطی چندگانه به ترتیب شامل عامل ترکیب مربع قطر برابرسینه در ارتفاع تنه و متغیر چگالی ویژه (516- = AIC، 02/1 = CF، 22/0 = SEE، 94/0 = Adj.R2) به عنوان مدل بهینه نهایی جنگل های مذکور در سطح وسیع می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، تغییرات اقلیم، معادلات آلومتریک، متغیرهای بیوفیزیک، جنگل آمیخته راش
 • فاطمه گل محمدی، ایرج حسن زاد ناورودی *، امیراسلام بنیاد، جواد میرزایی صفحات 633-643
  در سال های اخیر یکی از رخدادهایی که در جنگل های زاگرس اتفاق افتاده و هر روز بر وسعت آن افزوده می شود، پدیده خشکیدگی درختان جنگلی است. هدف از این بررسی، برآورد شدت خشکیدگی درختان جنگلی و تعیین رابطه شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا بر میزان خشکیدگی درختان است. بدین منظور در منطقه ای به وسعت 400 هکتار از جنگل های استان ایلام، تعداد 80 قطعه نمونه 10 آری مستطیلی شکل (به ابعاد 25×40 متر) و به روش منظم تصادفی در عرصه جنگل برداشت شد. مشخصه های مورد بررسی در داخل هر قطعه نمونه، شامل: نوع گونه، قطر برابرسینه، شدت خشکیدگی درختان و عوامل توپوگرافی بود. نتایج نشان داد که بین میزان خشکیدگی درختان با درصد شیب (008/0P=) و جهت دامنه (0001/0P=) رابطه معنی داری وجود دارد. با افزایش شیب ، میزان خشکیدگی افزایش یافته و در دامنه های غربی و جنوبی نیز میزان خشکیدگی درختان بیشتر است. حدود 90 درصد تعداد درختان منطقه مورد مطالعه، دانه زاد و 10 درصد آن شاخه زاد است. درختان شاخه زاد نسبت به فراوانی اشان بیشتر دچار خشکیدگی شده اند. بین قطر درختان با شدت خشکیدگی رابطه معنی داری وجود دارد (042/0P=). با افزایش قطر، میزان خشکیدگی درختان افزایش یافته و بیشترین تعداد درختان خشکیده، در طبقات قطری بالا (40 سانتی متر و بیشتر) مشاهده شد. حدود 50 درصد از کل درختان منطقه مورد مطالعه خشکیده بوده و یا دارای علایم خشکیدگی هستند.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، عوامل توپوگرافی، خشکیدگی درختان، زاگرس میانی، ایلام
 • سعیده نصیری، رویا رضوی زاده *، حکیمه علومی صفحات 644-655
  در این پژوهش محتوای فنل کل، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، تانن ها و فرولیک اسید شیرابه گیاه آنغوزه(Ferula assa-foetida L.) در برخی از مراتع استان کرمان (چترود، حسین آباد، کشتوئیه، جوپار و ساردوئیه) بررسی شد. همچنین اسانس مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش تقطیر با آب از شیرابه آنغوزه استخراج شد. سپس آنالیز اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) منجر به شناسایی 51 ترکیب شد. عمده ترین ترکیبات در کل مناطق شامل: (E) 1 پروپنیلSec بوتیل دی سولفید، n پروپیل sec بوتیل دی سولفید، (Z) بتا اوسیمن و بتا پینن بودند. از مقایسه میانگین ترکیبات موثر شیرابه ها نشان داد که بیشترین مقدار فنل کل و فرولیک اسید در چترود، بیشترین محتوای تانن در کشتوئیه و بیشترین محتوای آنتوسیانین در ساردوئیه به دست آمد. همبستگی این ترکیب ها و عوامل محیطی نشان داد که بین متوسط ارتفاع از سطح دریاو محتوای تانن ها همبستگی منفی وجود دارد ولی بین متوسط ارتفاع و فنل کل (و فرولیک اسید) همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 5% مشاهده شد. کشتوئیه با بیشترین درصد ترکیبات سولفیدی بهترین کیفیت اسانس را نشان داد.
  کلیدواژگان: آنغوزه (Ferula assa، foetida L.)، شیرابه، ترکیبهای فنلی، اسانس، عوامل محیطی
 • بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین
  اکرم اسفندیار *، سید کمال کاظمی تبار، غفار کیانی صفحات 656-671
  مامیران گیاهی دارویی با نام علمی Chelidonium Majus از خانواده Papaveraceae است که به دلیل داشتن ترکیبات موثره فراوان، دارای خواص دارویی زیادی می باشد . در بخش اول این پژوهش، تاثیر هورمون های 2و4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید (2، 4-D) در پنج سطح (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) با هورمون بنزیل آدنین (BA) در چهار سطح (25/0، 5/0، 1 و 5/1) میلی گرم در لیتر روی میزان کالوس زایی ریزنمونه های ساقه، برگ و بذر بررسی شدند. در بخش دوم، جهت بررسی باززایی از طریق کالوس از ترکیب هورمونی بنزیل آمینوپورین (BAP) در سه سطح (1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) با هورمون 2، 4-D در دو سطح (1/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) استفاده شد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نتایج نشان داد بهترین محیط کالوس زایی برای درصد القای کالوس محیط کشت پایه MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر 2، 4-D به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر BA به میزان 44/69 درصد و 2 میلی گرم در لیتر 2، 4-D به همراه 5/1 میلی گرم در لیتر BA به نسبت 88/63 درصد بود. بهترین محیط القای کالوس برای وزن تر کالوس محیط کشت پایه MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر 2، 4-D به میزان 4175/0 گرم بود. بهترین ریز نمونه مامیران برای تشکیل و وزن کالوس ریزنمونه ساقه بود. بیش ترین باززایی و تولید برگ در محیط پایه MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP و 5/0 میلی گرم در لیتر 2، 4-D مشاهده شد ولی ساقه تشکیل نشد.
  کلیدواژگان: باززایی، کالوس، کشت بافت، مامیران
 • تاثیر ترکیب دگرآسیب گزانتوتوکسین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کاهو
  سید مهدی رضوی *، زینب قربانی، هادی حسین زاده صفحات 672-682
  در این پژوهش اثر ترکیب دگر آسیب گزانتوتوکسین بر روی گیاه مدل کاهو (Lactuca sativa) بررسی گردید. به این منظور ابتدا تاثیر غلظت های مختلف گزانتوتوکسین بر جوانه زنی دانه گیاه، به منظور تعیین غلظت بهینه برای آزمایش های تکمیلی بررسی شده و غلظت های 1/0 و 1 میکروگرم بر میلی لیتر گزانتوتوکسین انتخاب شدند. در مرحله بعد گیاهچه های تولید شده به گلخانه منتقل و با محلول غذایی هوگلند حاوی گزانتوتوکسین با غلظت های مذکورآبیاری شدند و بعد از رسیدن گیاه به مرحله بلوغ (هفت برگی)، تاثیر تیمار گزانتوتوکسین بر روی جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که جوانه زنی بذرهای کاهو تحت تیمار گزانتوتوکسین کاهش معنی دار داشت. گزانتوتوکسین تاثیر منفی بر رشد ریشه و اندام هوایی و همچنین وزن تر و خشک گیاه داشت. محتوی کلروفیل و میزان پروتئین محلول گیاه نیز به طور معناداری کاهش داشت اما در فلورسانس کلروفیل تغییر معناداری دیده نشد. از طرف دیگر، در اندام هوایی گیاه فعالیت ویژه آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه کاهو نظیر آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز و نیز آنزیم پروتئاز با افزایش غلظت گزانتوتوکسین درمحیط کشت گیاه افزایش یافت. الگوی الکتروفورز پروتئین های گیاه تحت تیمار این ماده با حذف شدن و کم رنگ شدن برخی از باندها که اساسا وزن مولکولی بیشتر از 25 کیلودالتون دارند، تغییر کرده است. در مجموع این پژوهش نشان داد که گزانتوتوکسین به عنوان یک اثر دگر آسیب از دیدگاه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تاثیر محسوسی بر گیاه کاهو دارد.
  کلیدواژگان: گزانتوتوکسین، دگر آسیبی، الکتروفورزپروتئین، آنزیم های آنتی اکسیدانت
 • فاطمه امینی، حمیدرضا بلوچی* صفحات 683-694
  به منظور بررسی تاثیر فلزات سنگین بر آنزیم های پاداکساینده در لوبیا چیتی رقم صدری تحت ترکیبات مختلف بستر کاشت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه یاسوج در سال 1392 اجرا گردید. عامل اول شامل چهار نوع فلزات سنگین (شاهد، نیترات کادمیوم، نیترات سرب، نیترات نیکل و سولفات مس با غلظت 50 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) و عامل دوم شامل ترکیبات مختلف بستر کاشت در چهار نوع (شاهد (خاک معمولی)، کمپوست، ورمی کمپوست و خاک اره) بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز مربوط به بستر کاشت خاک اره بود که نسبت به شاهد به ترتیب 36/21 و 94/11 درصد افزایش نشان داد؛ اما با افزودن کمپوست و ورمی کمپوست فعالیت این دو آنزیم کاهش یافت. تمام انواع فلزات سنگین فعالیت آنزیم پراکسیداز را افزایش و پروتئین محلول برگ را کاهش دادند و میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز فقط در سطح نیترات سرب کاهش یافت. فلزات سنگین به غیر از نیترات سرب، وزن دانه در بوته را نسبت به سطح شاهد (بدون فلزات سنگین) کاهش داد. بیشترین میزان وزن دانه در بوته در سطح نیترات سرب و کمترین آن در نیترات کادمیوم مشاهده شد. در کل می توان گفت که کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست به عنوان یک کود آلی سرشار از عناصر ماکرو و میکرو است می تواند نقش مثبتی را در تعدیل اثرات فلزات سنگین ایفا کند و با کاهش اثرات سمی فلزات سنگین منجر به کاهش فعالیت آنزیم های پاداکساینده شود.
  کلیدواژگان: لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، فلزات سنگین، بستر کاشت، آنزیم های پاداکساینده
 • حسن تقوی* صفحات 695-707
  هدف از این تحقیق بهینه سازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررسی روند رشد آن با غنی سازی آب دریای خزر توسط محیط کشت معمولی TMRL(AG) بود. در این بررسی میکروجلبک سبز کلرلا در آزمایشگاه با شرایط یکسان دما (2±25 ) درجه سانتی گراد، لوکس 3500 و پریود نوری 12-12 ، هوادهی با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفته. مقایسه رشد آن، طی 10 روز و هر دو روز یکبار شمارش در مجموع 5 بار شمارش با میکروسکوپ نوری و لام نئوبار انجام شد. رشد سلولی میکرو جلبک کلرلا در تیمارها و روزهای متفاوت اختلاف معنی دار وجود داشته، ولی در تیمار 5 در روز دوم و چهارم اختلاف آماری وجود نداشت و رشد سلولی از روز ششم شروع و روند تصاعدی و تا روز آخر ادامه داشته است. بیشترین رشد سلولی میکروجلبک کلرلا ( 106× 830 تعداد در میلی لیتر ) در تیمار 3 ( 50 درصد آب دریا 50 درصد محیط کشت ) و کمترین رشد سلولی (106× 543 تعداد در میلی لیتر) در تیمار یک (100 درصد آب دریا) بوده ، همچنین بیشترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمارهای 2 و 3 (0.30) و کمترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمار یک و پنج(0.26) به ثبت رسید. در روز دهم کمترین فراوانی را تیمار های پنجم و اول بود، بطوریکه تیمار پنج با افزایش رشد نسبت به روزهای گذشته رشد قابل توجه ای داشته، اما تیمار یک کاهش فراوانی را نسبت به روزهای قبل نشان داد.
  کلیدواژگان: میکرو جلبک کلرلا، محیط کشت، تولید انبوه، غنی سازی، دریای خزر
 • بررسی اثر تنش آلاینده های اگزوزی بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت (Zea mays var. indentata)
  بهنام کریمی *، رامین عزتی صفحات 708-718
  آلاینده های اگزوزی با تغییر در سیستم های متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاهان سبب تغییرات منفی در شاخص های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده اند که بسیاری از آلاینده های موجود در گازهای خروجی از اگزوز در غلظت های بالا، می توانند به گیاهان آسیب برسانند.
  در این تحقیق دانه رست های ذرت (Zea mays var. indentata) رقم SC704 پس از کشت در تیمار های زمانی 2، 5 و 10 دقیقه در یک محفظه در معرض دود اگزوز حاصل از احتراق بنزین و CNG به صورت جداگانه در شرایطی کاملا یکسان از نظر دما، رطوبت و نور قرار گرفتند، یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. دود اگزوز خودرو توسط یک سیستم رابط به محفظه ای که گلدان ها در درون آن قرار داشتند، با دبی m3/s 5 پمپاژ گردید. پس از یک ماه تیمار و انجام سنجش ها به صورت تصادفی بر روی نمونه ها و آنالیز داده های حاصله، یافته های این پژوهش نشان داد که تنش حاصل از اعمال آلودگی اگزوزی بر کلیه پارامتر های رشدی، از قبیل طول، وزن و سطح برگ و شاخص های بیوشیمیایی گیاه ذرت مانند رنگدانه های فتوسنتزی اثر منفی دارد، همچنین آلاینده های اگزوزی سبب کاهش محتوای فلز آهن می شوند ولی باعث افزایش جذب و تجمع فلزات سنگینی همچون روی و منگنز می شوند، همچنین تاثیر غلظت های مختلف از آلاینده های ناشی از احتراق بنزین معمولی بر کلیه پارامتر های رشدی و شاخص های بیوشیمیایی گیاه ذرت بیش از CNG می باشد.
  کلیدواژگان: آلاینده های اگزوزی، پارامتر های رشدی، ذرت، رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص های بیوشیمیایی
 • هومن روانبخش*، مصطفی اسدی صفحات 719-734
  در مدیریت منابع طبیعی و اولویت بندی برای حفاظت، زیربنای مستحکم علمی از داده های تنوع زیستی موردنیازاست. رویشگاه های جنگلی ناحیه ایران وتورانی علی رغم اهمیت بوم شناسی و محیط زیستی، به لحاظ تنوع زیستی کمتر مورد پژوهش قرارگرفته اند. تحقیق حاضر به مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی در بخشی از این رویشگاه ها می پردازد. مناطق مورد مطالعه شامل پنج ایستگاه در رویشگاه های ارس البرزجنوبی (فیروزکوه) هستند. نمونه برداری با برداشت قطعه-نمونه در امتداد خطوط ترانسکت با فواصل منظم و نقطه شروع تصادفی در هر ایستگاه انجام و اندازه قطعات نمونه با روش پلات های حلزونی و سطح حداقل تعیین شد. برای بررسی تنوع زیستی، شاخص های تنوع سیمپسون و شانون-وینر، غنای مارگالف و منهینیک و یکنواختی پیلو و شلدون به کارگرفته شدند. تجزیه و تحلیل شاخص های تنوع زیستی در ارتباط با جوامع گیاهی و متغیرهای محیطی، با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسات میانگین دانکن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که تنوع گونه ای جوامع جنگلی به طور معنی داری بیشتر از جوامع استپی است. این تفاوت در سطح تیره نیز وجوددارد. بیشترین تنوع به جامعه بنه-بادام و جامعه ارس-پلاخور تعلق داشته و کمترین تنوع مربوط به جامعه کما است. جامعه ارس-پلاخور در اکوتون هیرکانی-ایران و تورانی انتشارداشته و بیشترین تنوع را در میان جوامع ارس دارااست. همچنین شاخص های تنوع در جامعه استپی درمنه-گون به طور معنی داری بیشتر از جامعه درمنه-اسپرس هستند. درمیان متغیرهای محیطی مطالعه شده، شیب، جهت جغرافیایی، ماده آلی و بافت خاک به طور معنی داری با شاخص های تنوع زیستی درارتباط هستند. به نحوی که با افزایش شیب تا 80درصد، تنوع زیستی افزایش یافته و پس از آن به طور معنی داری کاهش می یابد. دررابطه با بافت خاک، بیشترین تنوع و غنای گونه ای مربوط به خاک هایی با بافت شنی رسی و شنی لومی بوده و خاک هایی با ماده آلی بیش از 6درصد از تنوع گونه ای بیشتری برخوردارهستند.
  کلیدواژگان: تنوع گونه های گیاهی، ارس (Juniperus excelsa)، متغیرهای محیطی، ایران، تورانی
 • بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) درکشت درون شیشه ای
  سکینه جوکاری *، محمد هدایت صفحات 735-751
  کنار یکی از درختان مناطق گرم بوده که ضمن استفاده خوراکی از میوه آن با داشتن خصوصیات دارویی در صنایع دارویی و آرایشی کاربرد فراوانی دارد. این پژوهش جهت مقایسه و بدست آوردن بهترین روش باززایی درون شیشه ای چهار نوع کنار شامل دو رقم کنار بنگالی Ziziphus mauritania)) با میوه بیضی درشت و رقم بی هسته (فاقد درون بر خشبی) و دو رقم کنار ایرانی (Z. spina christi) گرد و بی هسته با میوه هایی کوچک صورت گرفت. این تحقیق در قالب طرح فاکتوریل در بلوک کاملا تصادفی به اجرا در آمد. ریزنمونه های جوانه جانبی پس از گندزدایی سطحی، در محیط کشت MS به همراه تنظیم کننده-های رشد BA و 2ip به همراه IAA در غلظت های مختلف جهت پرآوری کشت شدند. پس از 8 هفته تعداد پرآوری شاخساره ها شمارش و ثبت شد. نتایج تاثیر تنظیم کننده های رشد مشخص نمود بیشترین پرآوری در محیط کشت حاوی 6 میلی گرم در لیتر BA و 2ip به همراه 03/0 میلی گرم در لیتر IAA به دست آمد. در بین انواع کنار، رقم بی هسته با میانگین 93/2 عدد شاخساره بیشترین پرآوری را نشان داد. مقایسه اثر متقابل تنظیم کننده های رشد و نوع کنار نشان داد در محیط کشت حاوی 6 میلی گرم در لیتر BA به همراه 03/0 میلی گرم در لیتر IAA بیشترین میزان شاخساره به تعداد 4 عدد در کنار بنگالی بی هسته بدست آمد. در مرحله ریشه زایی محیط کشت حاوی 10 میلی گرم در لیتر IBA بهترین تیمار ریشه زایی برای کنار بنگالی بی هسته شناخته شد.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد، کشت درون شیشه ای، کنار بنگالی، کنار ایرانی
 • فرشاد کیوان بهجو * صفحات 752-761
  معرفی روشی علمی جهت اندازه گیری صحیح ضایعات چوبی جنگل که از اجزای ساختاری مهم در این اکوسیستم های محسوب می شوند می تواند در برنامه ریزی جهت رسیدن به مدیریت پایدار جنگل کمک نماید. این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی ریاضی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل انجام شد. بدین منظور روش خط نمونه با روش های محاسبه بر اساس تئوری احتمالات، فرمول هوبر و فرمول اسمالیان برای برآورد مقادیر حجم، وزن، تعداد و سطح تحت پوشش به کار گرفته شد. نتایج مقایسه اندازه گیری به روش نمونه برداری و روش آماربرداری صد در صد با استفاده از آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دانکن، نشان داد که در مورد مشخصه های مورد بررسی، روش خط نمونه بر اساس تئوری احتمالات با توجه به نیاز کمتر جهت استقرار و اندازه گیری در خط نمونه ها (6/11 دقیقه)، کاراترین روش اندازه گیری می باشد. از طرف دیگر نتایج مدل سازی رگرسیونی ضایعات چوبی نشان داد که در مورد مشخصه های حجم و وزن دو متغیر مستقل شیب زمین و فاصله از محل تفرج با ضریب تعیین بالاتر از 85/0 و در مورد مشخصه های تعداد و سطح تحت پوشش دو متغیر مستقل شیب زمین و فاصله از محل تفرج با ضریب تعیین بالاتر از 96/0 مقادیر متغیرهای وابسته را قابل پیش بینی می نمایند.
  کلیدواژگان: ضایعات چوبی، نمونه برداری خطی، مدل سازی رگرسیونی، جنگل فندقلو
|
 • Yousefi E., Rahimibashar M.R.*, Torabi Jafroudi H., Taghipour Kouhbane Sh Pages 492-505
  One of the most valuable water reservoirs in the north of Iran is Manjil Dam Lake which can have many other uses apart from agricultural water supply and power generation. For this reason, in order to qualitatively evaluate the water during one year and monthly, physical-chemical and comprehensive factors of phytoplankton have been studied as trophy indices in 5 stations in the lake. Results showed that average annual water temperature, light penetration depth, nitrite, nitrate, total phosphate, and dissolved oxygen were 15.33±6.21°C, 1.8±.35 m, 0.017±0.001 mg/l, 1.816±0.629 mg/l ,0.013±0.113 mg/l and 8.38±0.383 mg/l, respectively. Moreover, 22 different phytoplankton genera were identified that Chlorophyta, Cyanophyta, Pyrrophyta, Bacillariophyta, and Chrysophyta had frequencies of 42%, 44.3%, 6.3%, 2.1%, and 0.05%, respectively. Also, ecological indicators in terms of diversity and richness of phytoplanktons species in Manjil Dam Lake demonstrated that species composition changed with time and physical and chemical factors were determined to be the most important causes of these changes. However, certain genera were mainly predominant during the year and the change in Shannon-Wiener index showed a small amount. From the perspective of the trophy status based on the models used, it was determined that this reservoir dam was completely oligotrophic which was due to high levels of sediments entered from water resources of this dam, reducing the light penetration depth by a large degree.
  Keywords: Reservoir, phytoplankton, Diversity, Richness of Species, Manjil
 • Elham Asadi Karam*, Batol Keramat, Hosein Mozafari Pages 506-517
  Triacontanol (TRIA), as a plant growth regulators has significant biological effects on plant growth and development, Including increased resistance of plants to environmental stresses. The effect of concentration as (0, 5 and 10 μM TRIA) in physiological changes induced by treatment (300 μM) of arsenic in soybean plants were studied in a completely randomized design. After measuring the rate of growth (dry weight of roots and shoots, leaf area and plant height), the photosynthetic pigments (chlorophyll and carotenoids), proline content, soluble sugar, protein and MDA in leaf was found that much of an impact TRIA these indicators have been in the absence of arsenic, and in the presence of arsenic, growth, photosynthetic pigments content, protein content and antioxidant activities of catalase, ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase somewhat increased while the amount of substance in the leaves is reduced. So TRIA by increasing the activity of antioxidant enzymes to maintain the integrity of biological membranes of plants and reduce the content of reactive oxygen species. This promoting plant tolerance to arsenic acid.
  Keywords: Arsenic, Antioxidant enzymes, Triacontanol(TRIA), Soybean
 • Zahra Tohidi, Shekofeh Enteshari, Amin Baghizadeh* Pages 518-533
  Aluminum is one of the major elements of soil. The environmental toxicity of Aluminum causes different diseases, include of Alzheimer and lung & kidney diseases in human body. In this study the effect of different levels of Aluminum ( 0, 20, 40, 60 µmol) and different levels of Phosphorous ( 0, 40, 80, 320 µmol) with fix concentration of 40 µmol Aluminum in one cultivar of Brassica napus ( Talaye) were investigated. Results showed in plants that treated with Aluminum, lenght of root, shoot dry weight, shoot lenght, leaf area and concentration of K (70 mg/L), Fe (0.8 mg/L) and P (0.06 mg/L) significantly decreased. But the concentration of Zn and Al, significantly increased. On the other hand, in plants that treated with Phosphorous and Aluminum, shoot dry weight and concentration of Zn and Al was decreased. The shoot lenght, leaf area, lenght of root and concentration of K, Fe and P significantly increased. Based on the results, it is suggested to reduce the harmful effects of aluminum used in the rape of phosphorus treatment.
  Keywords: Rape, Aluminum, Phosphorous, inorganic ions
 • Aiuob Moradi, Behnam Hamzeh, Valiollah Mozaffaria, Saeed Afsharzadeh* Pages 534-549
  The pasture section of Lomir watershed with an area about 3374 hectares and altitude limits between 1800-2500m above level sea in the Talesh Mountains is located on the eastern slope facing the Caspian Sea. The annual mean precipitation is 1286.5 mm and the annual mean temperature is 8.5 ˚C. Based on collection of 650 plant specimens within 83 releve and around during 2013-2014, 364 species of vascular plants belonging to 194 genera and 55 families were identified. The largest families were Gramineae (with 44 species) and Compositae (with 39 species). Carex (with 16 species), Veronica (with 15 species) and Alchemilla (with 14 species) have the most species richness between genera. Hemicryptophytes (52.2%) are dominant life form of this area. Chronological analysis showed 28.4% Euro-Siberian elements. 10.2 % of total species are endemic and subendemic of Iran. Also in this study, the main habitats and their dominant and characteristic species are introduced.
  Keywords: floristic study, chorotype, life form, Talesh, Iran
 • Roghayeh Hazrati, Nasser Zare*, Sara Dezhestan, Parisa Sheykhzadeh Mosadegh, Manochehr Farjaminezhad Pages 550-566
  In this research, the effects of type and concentration of plant growth regulators (2,4-D, NAA, Kin, BAP, IBA, TDZ) on callus induction from different explants, in vitro micropropagation of hazelnut via single node explants and also amount of taxol in callus were investigated. For this, seed, leaf and stem explants surface sterilized with different treatment and cultured on MS medium containing 2,4-D or NAA (1, 2 and 4 mg/l) in combination with Kinetin and BAP (0.5 and 1 mg/l). In addition, in order to in vitro micropropagation, single node explants were prepared and cultured on MS medium containing different levels of plant growth regulators. The results indicated that the percentage of callus induction from leaf explants was significantly (p≤ 0.01) higher than that of seed and stem. The highest percentage of callus induction and fresh weight of callus was observed on MS medium containing 2 mg/l 2,4-D and 0.5 mg/l BAP. The highest percentage of root induction in single node explants of hazelnut was observed on MS medium containing 2 mg/l NAA and 0.5 mg/l Kin and the MS medium containing 2 or 4 mg/l NAA and 0.5 mg/l Kin. The highest number of leaves was obtained on MS medium containing BAP and 0.05 mg/l IBA and MS medium containing 2.5 mg/l TDZ and 0.05 mg/l IBA. The highest content of taxol was observed in the calli derived from seed and leaf explants on MS medium supplemented with 1 mg/l 2,4-D and 0.5 mg/l BAP.
  Keywords: Corylus avellana, Micropropagation, Secondary metabolite, tissue culture
 • Hadi Ghorbani, Mostafa Heidari *, Mina Andollahi Pages 567-579
  To evaluate the effects of salinity, molybdenum and mycorrhizal fungi (Glomus versiform) on corn, a plot experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with three replications at the University of Shahrood in 2014.The experimental treatments were three levels of molybdenum 0 ,10 and 20 mg Mo/kg soil, three levels of salinity included: 0, 4 and 8 dS/m and two levels of inoculation and without inoculation with the mycorrhizal fungi (Glomus versiform). The results showed that, the highest activity of catalase was obtained at the 4 ds/m of salinity treatment and 20 mg Mo/kg. Therefore the highest activity of guaiacol peroxidase was in the 8 ds/m salinity treatment and at the presence of mycorrhizal fungi. The interaction between the three treatments of salinity, molybdenum and mycorrhizal fungi had significant effect on the amount of chlorophyll "b", sodium, potassium and molybdenum content in leaves. The highest content of molybdenum in leaves was obtained at the presence of the fungus, the highest level of molybdenum and the 0 salinity treatment. In this experiment, the results showed that, the highest amount of chlorophyll "b" was obtained at the 20 mg Mo/kg , 8 ds/m of salinity and at the the presence of mycorrhizal fungi. As well as the inoculation of mycorrhizal fungi and use of 20 mg Mo/kg caused of increasing potassium and decreasing of sodium absorption corn
  Keywords: Corn, Molybdenum, Mycorhizae, Salinity
 • Mahdi Heydari*, Elham Jaferyan Pages 580-592
  This study aimed to predict the potential distribution of Pistacia atlantica on an area of 7319.63 ha in Dareshahr Region forests (west of Iran). The database composed of 200 samples based on the presence or absence of this species was used to determine the spatial distribution. In each plot, various physiographic factors were measured as well as the distance to the nearest residential areas. We then modeled the Pistacia A. distribution with a stepwise (odds ratios) logistic regression using 80% of the database whereas 20% was kept for validation. The results showed that the distribution of Pistacia was adequately modeled. There was a good correlation between dependent and independent variables based on the Roc curve with an amount of 0.7. In particular, the aspect of hillside was determined as the most important factor to explain the distribution of Pistacia A. In contrast, the height above sea level inversely correlated with the presence of Pistacia A. According to the final model, more than 45% of the study area is potentially favourable to the Pistacia A.’s presence. The results of modeling indicated that the logistic regression can be an adapted method to evaluate the impact of various factors on the spatial distribution of tree species.
  Keywords: Potential distribution, Geographic Information System, physiographic factors, Roc curve
 • Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province
  Elham Khoshsima*, Younes Asri, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Seyyed Mehdi Adnani Pages 593-607
  Capparis spinosa L. (Capparaceae) is one of the most important medicinal plants that are wide-spread in tropical and subtropical areas of the world. In this research, some ecological characteristics of this species were studied in random-systematic method in three habitats of Qom province. In each habitat, three transect were provided in the direction of the general slope and with 100 meters distance from each other, and 10 plots 4m2 at a distance of 20 meters from each other were placed on each transect. In each plot such traits as: coverage, diameter of stem and length of longest stem were measured and the number of bush and fruit were counted. Also, three soil samples were taken from the depth gathering of roots and some of their chemical and physical properties were measured. The obtained data were analyzed by One way ANOVA. Results showed that there is significant differences (p
  Keywords: Capparis spinosa L, Ecological characteristics, ANOVA, PCA, Qom
 • Farzad Nazari* Pages 608-620
  After 4 to 5 years of cultivation of cut roses in greenhouses, flower quality and yield reduced gradually. Therefore, in order to use longer and increase the quality of flowers, the rose bushes need to rejuvenation and pruning. This research was conducted to compare two pruning time (fall= December and winter= March) in 2005- 2006 on four Rosa hybrida L. cultivars in one of the greenhouses with soilless culture in Mahalat provenance. The grafted 5 year bushes were pruned in December and March, 2005 so that, on each plant, three stems were left each with 5 nodes (buds). The plants pruned in December and March flowered in February, 2005 and May, 2006 respectively, when the data recording was carried out. The fresh weight, length, leaf number, leaflet number, diameter and internode length of flower stems; diameter, length, fresh and dry weights of flowers and also leaf chlorophyll content and quality index were measured. Results indicated that, all the cultivars were superior for most of the parameters studied when pruned in winter (March) compared to fall (December). Therefore, in cut roses after 5 years it is better that rejuvenation pruning be done in winter (March) although, since rose plants are highly heterozygous, further researches on other cultivar may be suggested.
  Keywords: rose, pruning, chlorophyll, quality index
 • Ali Asghar Vahedi* Pages 619-632
  By virtue of article 148th law of five-year-old fifth plan of Islamic republic of Iran and section VI of this resolution, the harvesting of commercial woods from the Hyrcanian forests must be stopped. Associated with that how non-harvesting of commercial woods should be compensated, optimal allometric equation were exhibited in this study to show the real amount of carbon pool in the mixed-beech forests. That is related to the most important ecological forest service with respect to the climate change scenario. Therefore, 174 individuals of trees from different species in the district 3 of the Glandroud forests were felled and 2-cm thick disk were sampled from each felled tree. The constant volume of wood was sampled from the opposite sides each disk. The samples were oven dried in lab for 24 hours (105°C) in order to determine specific wood density (WD) and carbon factor (C). The results indicated that WD of various species bole trees was significantly different; however, the variation of C had no significance. According to the modeling, power function including DBH estimated carbon sequestration with 84 percent of adjusted coefficient of determination. Also, the results showed that the exponential model based on log-transformed model including integrated variable (product of diameter at breast height in height) and WD considered the best allometric model (Adj. R = 0.94, SEE = 0.22, CF = 1.02, AIC = -516) to estimate carbon stock in the broad field scale of mentioned forest.
  Keywords: Carbon sequestration, Climate change, Allometric equations, Bio, physic variables, Mixed, beech forests
 • Iraj Hassanzad Navroodi* Pages 633-643
  In recent years, one of the most important occurred events in Zagros is dieback of forest trees; which every day become more critical. To estimate the dieback severity of trees and determination of the relation between physiographic factors including: slope, direction and elevation from sea level with the dieback severity of forest trees, an area of 400 ha were selected and surveyed in the Ilam forests. Inventory was done by a systematic random sampling, and 80 rectangular sample plots with area of 0.1 ha (40 m × 25 m) were measured. Evaluated parameters into each sample plot were including: species name, diameter at breast height (DBH), severity of dieback, and topographic factors. The results showed that there is a significant relation between severity of dieback and slope (p = 0.008) and direction (p = 0.00001). Dieback of trees was increased with increasing of slope gradients. Severity of dieback was observed in west and south directions more than others. On the base of results, dieback percent of coppice trees was more than high trees. That's means; coppice trees relative to their abundance were damaged more than high trees. Also, there was a significant relation between DBH and severity of dieback (P=0.042) and dieback of trees was increased with increasing of DBH. The most number of withered trees were observed in diametric classes of equal & higher than 40 cm (DBH ≥ 40 cm). About 50% of the total trees were wizen or have had a signs of dieback.
  Keywords: Quercus brantii, Topographic factors, Trees dieback, Middle Zagros, Ilam
 • Nasiri Bezenjani S., Razavizadeh R.*. Oloumi H Pages 644-655
  In this study, total phenolic content, flavonoids, anthocyanin, tannins and ferulic acid of latex of Ferula assa-foetida L. were investigated in some pastures of Kerman province (Chatroud, Hossein Abad, Keshtuiyeh, Joopar and Sarduieh). The essential oil used in this study was extracted by hydro-distillation from the latex of the plant. The results of the essential oil analysis by Gas chromatography– mass spectrometry (GC-MS) indicated that a total of 51 components were identified in the essential oil. The major compounds in the total regions were included: (E)-1-propenyl sec-butyl disulfide, n-propyl sec-butyl disulfide, (Z)- β-ocimene and β-pinene. Comparison of effective components concentrations of latexs showed that the highest total phenolic content and acid ferulic was observed in Chatroud. The highest tannin content in Keshtuiyeh and the highest anthocyanins content in Sarduieh were obtained. Correlation of these compounds and environmental factors showed that there was a negative correlation between the average altitude and the content of tannins but significant and positive correlation at the 5% level between the average altitude and total phenolics (and ferulic acid) was observed. Keshtuiyeh showed the best quality of essential oil by heighest rate of sulfide compounds.
  Keywords: Ferula assa, foetida L, Latex, Phenylpropanoid contents, Essential oil, Environmental factors
 • Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators
  Akram Esfandiar*, Seyed Kamal Kazemi Tabar, Ghafar Kiani Pages 656-671
  Celandine (Chelidonium majus L.),a member of Papaveraceae family, is a valuable medicinal plant. Because many active substances have medicinal properties that make it great. In
  order to study the effect of hormones 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D)
  in five levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/l) and with hormone benzyladenine (BA) at four levels (0.25, 0.5, 1 and1.5 mg/l)
  for callus, explant using stems, leaves and seeds were evaluated. To assess the
  regeneration of combined hormonal BAP at three levels (1, 2 and 3 mg/l)
  of 2,4-D hormone on two levels (0.1 and 0.5 mg/l) was used. This was a factorial experiment based on randomized complete design
  with three replications. The results showed that the best environment for the
  induction of callus induction on MS medium containing 1 mg/l 2,4-D and 0.5
  mg/l BA %69.44 % rate of 2 mg/l 2,4-D and 1.5 mg/l BA %63.88 % respectively. The best medium for callus on MS medium containing 2 mg/l 2,4-D wetfresh weight. Best Celandine explants to form callus weight and stem explants. Most regeneration and leaf production in MS medium containing 2 mg/l BAP and 0.5 mg/l 2,4-D was observed but did not shoot.
  Keywords: Regeneration, Callus, tissue culture, Celandine
 • Investigation on effects of Xantothoxin as an allochemical on some Physiological and biochimical aspects of Lettuce
  Seyed Mehdi Razavi*, Zeynab Ghorbani, Hadi Hosseinzadeh Pages 672-682
  In the present work, allelopathic effects of xanthotoxin on Lactuca sativa, as a model plant were investigated. After determination of optimal concentration of Xanthotoxin using seed germination assay as 0.1 and 1 µg/mL, the lettuce seeds were potted in greenhouse condition and watered with the xanthotoxin concentrations. A control group of plants were watered with distillated water. After seedling growth up to 7 leave stage, some physiological and biochemical parametres of plants were evaluated. The evaluated aspects contain dry and fresh weights of the plants shoots and roots, Spad chlorophyll, chlorophyll fluorescence, the activity of enzymes like Ascorbate peroxidase,Catalase,Poly phenol oxidase and Protease,and also Electrophortic pattern of protein in acryl amid gel. The results showed that seed germination,dry and fresh weight, Spad chlorophyll,protein of the reated seedlings were significantly reduced than control group at p≤0.05. It was also found that the activity of ascorbat peroxidase,protease,poly phenyl oxidase and catalase enzymes increased in xanthotoxin treated plant than control one. .There were remarkable changes in arrangement of electrophoresis bands of leaf protein between trated and control group which was due to the response of Lactuca sativa.L to existence of xantothoxin. It was concluded that Xanthotoxin as an allelochemical can effects on plants in different physiological, molecular and biochemical aspects.
  Keywords: Xanthotoxin, Allelopathy, Antioxidant enzymes, electrophoretic pattern
 • Fatemeh Amini, Hamidreza Balouchi* Pages 683-694
  In order to investigate of heavy metal effect on antioxidant enzymes in pinto bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadri) under different combination of planting beds, a greenhouse experiment was conducted as a factorial based on CRD design with three replications in Yasouj University, 2013. The first factor included of five levels of heavy metals (control, Cd(NO3)2, Pb(NO3)2, Ni(NO3)2 and CuSO4 with 50 mg kg-1 soil concentration) and the second factor included of four levels of different combination of planting bed (control, compost, vermicompost and sawdust). Results showed that maximum enzymes catalase and superoxide dismutase activity were related to the application of Sawdust that compared to control respectively 21.36 and 11.94% increased; But with the addition of compost and vermicompost these two enzymes activity decreased. All levels of heavy metals increased the peroxidase activity: but soluble protein content decreased and the polyphenol oxidase activity reduced in levels of lead nitrate. Heavy metals reduced seed weight compared to control (without heavy metals) except Pb nitrate. Most of the seed weight at the level of Pb nitrate and cadmium nitrate were the lowest. In general, the use of compost and vermicompost as organic fertilizers rich in macro and micro elements could play a positive role in modulating the effects of heavy metals and to reduce the toxic effects of heavy metals leads to a reduction in the activity of antioxidant enzymes.
  Keywords: Pinto bean (Phaseolus vulgaris L.), heavy metals, Planting bed, Antioxidant enzymes
 • Hassan Taghavi* Pages 695-707
  The aim of this study was the optimizing of the production of microalgae Chlorella using water enrichment of Caspian Sea through an ordinary TMRL medium. The study was conducted under temperature (25 2), 3500 lux, light period 12-12 and airing by central air pump for creating a turbulent medium. The growth was compared by an optical microscope and Neubauer slide for 10 days and once in 2 days. In total, five comparisons were done. There has been significance difference between the cell growths of microalgae Chlorella in treatments in different days. There was no statistical difference in 5 treatments in the second and fourth day. Cell growth was begun in 6th day and the exponential growth was continued to the last day. The maximum cell growth ( in per mL) was observed in treatment 3 (50% sea water, 50% medium) and the minimum growth ( in per mL) was in treatment 1 (100% sea water). Also, the highest and lowest growth rate were recorded in treatment 2, 3 (0.30) and treatment 1, 5 (0.26), respectively. In 10th day, the lowest frequencies were related to treatments 1, 5. So that the treatment 5 had a significant growth with increasing growth over the past days, but the treatment 1 was shown the reduction in frequency than the past days. The highest frequencies were related to treatment 2, 3.
  Keywords: Microalgae Chlorella, Medium, Mass production, Enrichment, Caspian Sea
 • The effect of exhaust emissions stress on morphological and biochemical indices of Corn (Zea mays var. indentata)
  Behnam Karimi*, Ramin Ezzati Pages 708-718
  Exhaust emissions with changes in metabolical and physiological plant systems causing negative changes in morphological, biochemical and physiological indicators. Previous studies have shown that many of the pollutants in exhaust gases in high concentrations, can causing damage in plants.
  In this study, seedlings of corn (Zea mays var. indentata) SC704 variety, after grow, treated time 2, 5 and 10 minutes placed in same situations of temperature, humidity and light in a combustion chamber exposed to the exhaust smoke of gasoline and CNG separately, one group was considered as the control group. The exhaust smoke by interface system was pumping the flow of 5m3/s to a chamber that pots were located within. One month after treatment and random measures on sampling and analysis of the resulting data, the findings showed that stress applied exhaust emissions on all growth parameters, such as length, weight and leaf area and biochemical indices corn plant such as photosynthetic pigments has a negative effect, also exhaust emissions are reduced iron content but increase the absorption and accumulation of heavy metals such as zinc and manganese, the effect of different concentrations of emissions from combustion of conventional gasoline on all growth parameters and biochemical indices of corn more than emissions from the combustion of CNG.
  Keywords: Exhaust emissions, Growth parameters, Corn, Photosynthetic pigments, Biochemical indices
 • Hooman Ravanbakhsh*, Mostafa Asadi Pages 719-734
  In Management of natural resources and prioritization for conservation, a strong scientific foundation of biodiversity data is needed. Despite the importance of forest habitats of Irano-Turanian region, they have been less studied in term of biodiversity. This study focused on plant diversity in some parts of these habitats. Study area included five stands in southern Alborz mountain. Sampling was carried out by plots along the transect lines taking place at regular intervals within each habitat. Plot size was determined by the concept of minimal area. Biodiversity was investigated using Simpson, Shannon-Wiener, Margalef, Menhinick, Sheldon and Pielou indexes. One way ANOVA following by Dunkan multiple range tests were used to analyze the indexes in relation to associations and environmental variables. According to the results, diversity in forest associations was significantly more than steppe associations. Similarly, the difference was seen at the family level. The greatest amount of diversity belonged to Amygdalo lycioidis-Pistacietum atlanticae and Lonicero ibericae-Juniperetum excelsae and the least amount belonged to Feruletum ovinae. Diversity indexes in Artemisio aucheri-Astragaletum veri were significantly more than Artemisio aucheri-Onobrychidetum cornutae. Among the environmental variables, slope, aspect, soil organic matter and soil texture were significantly associated with the diversity indexes; with the increasing in the slope up to 80%, plant diversity and species richness increased, then significantly reduced. In terms of soil texture, the highest diversity and species richness observed in sandy clay and sandy loam soils. As well as, soils with organic matters more than 6%, were richer in terms of plant diversity.
  Keywords: Plant diversity, Juniperus excelsa, environmental variables, Irano, Turanian
 • Effect of growth regulators on proliferation ber four (Ziziphus spp.) In vitro culture
  Sakineh Jokari*Mohammad Hedayat Pages 735-751
  Ber is One of the trees that live in hot areas with having medicinal properties, it is widely used in pharmaceuticals and cosmetics in addition to eating use of its fruit. This study to compared and obtained the best regeneration protocol , that was conducted to enhance in vitro culture as four species ber, include two figure of Bengali ber with large oval fruit and seedless varieties( without within the wooden) and also two species of Iranian ber round and seedless and with small fruit.
  Carried this study perfectly by chance selected in format of factorial design axillary bud explants after surface disinfection in medium of MS performed according to purpose of the experiment had %3 sucrose and 8 g/L agar, with growth regulators of BA, IAA and 2ip in variety treatments were cultivate for proliferation. After eight weeks number of proliferation branches was recorded. Results revealed the effect of growth regulators the most proliferation in medium containing was obtained 6mg/l BA and 2ip along with 3 mg/l IAA. In between Ber types, seedless variety with an average shoots number 2.93 showed the greatest proliferation. The comparison results of interaction average growth regulators BA, 2ip and IAA and type of species showed that in medium contains 6 mg/L BA attendant 0.03 mg/L IAA has been obtained maximum amount of the fine branches with 4 in seedless Bengali. The best treatment for rooting in medium containing 10 mg/l IBA well known for the Bengali seedless Ber in the rooting stage.
  Keywords: Growth regulators, in Vitro culture, Bengali ber, Iranian Ber
 • Farshad Keivan Behjou* Pages 752-761
  Introducing a scientific method for correct inventory of forest woody debris that is a important structural part on these ecosystems can help sustainable management forest planning. This study carried out with the aim of efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil. To this, line intersect sampling was applied based on probability theory, Huber and Smallian formula to estimate volume, weight, number, and projected area. The results of compared measurement based on sampling and census using ANOVA and Duncan test proved that line intersect sampling based on probability theory is the most efficient sampling method regarding to the least required time for setting and measuring in transects (11.6 minutes). On the other hand, the results of regression modeling showed that slope and distance from recreational area independent variables can predict volume and weight with more than 0.85 determination coefficient and number and projected area with more than 0.96 determination coefficient.
  Keywords: measurement, woody debris, line intersect sampling, regression modeling, Fandoghlou forest