فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 36 (زمستان 1396)
 • پیاپی 36 (زمستان 1396)
 • 156 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر حمیدرضا وکیلی فرد، حسن اسماعیلی* صفحه 5
  مقاله حاضر خلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی رابطه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مفید بودن اطلاعات مربوط به جریان های نقدی در ارزیابی فعالیت های سرمایه گذاری ضرورت این پژوهش را نشان می دهد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا پایان سال 1392 در بورس فعالیت داشته و سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفندماه بوده و طی دوره زمانی تحقیق حداقل یک بار افزایش سرمایه داده باشند. در این پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین نمونه های آماری در نظر گرفته شده مورد آزمون قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که ارتباط اهرم مالی و جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری را با استفاده از مدل های آماری همبستگی مورد آزمون قرار داده و نتایج حاصل از بررسی بر روی نمونه های آماری به کل جامعه تعمیم داده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اهرم مالی، جریان های نقدی سرمایه گذاری، بازده دارایی ها (سودآوری)، بازده نقدی دارایی ها
 • دکتر رویا دارابی* صفحه 17
  شرکت های سرمایه گذاری در گروه واسطه های مالی قرار دارند و نقش اساسی در اقتصاد کشورها بازی می کنند و این شرکتها، سرمایه های افراد که به صورت پس انداز های آنها هستند را مورد استفاده قرار می دهند و بنابراین پایداری مالی در این شرکتها بسیار مهم است . هدف تحقیق حاضر ، بررسی عوامل تاثیر گذار بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1394 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد . در نهایت برازش مدل، ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر سود خالص ، جمع کل دارایی ها و جمع حقوق صاحبان سهام تاثیر معنی داری بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری دارند به طوری که افزایش میزان سودآوری و حقوق صاحبان سهام شرکت های سرمایه گذاری منجر به افزایش پایداری مالی آنها شده و افزایش میزان دارایی ها کاهش پایداری مالی آن ها را در پی دارد.
  کلیدواژگان: پایداری مالی، حقوق صاحبان سهام، جمع کل دارایی ها، سود خالص، شرکت های سرمایه گذاری
 • دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی*، دکتر حیدر محمدزاده سالطه، فاطمه رضائی صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله 1391-1387 بررسی شده است. البته از اطلاعات سال های 1385، 1386 و 1392 نیز جهت محاسبه و سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش در دوره 5 ساله پژوهش از مدل های رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت (با توجه به نتایج آزمون های F لیمر و هاسمن) استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت ها، تنها تاثیر احتیاط (محافظه کاری) بر هزینه سرمایه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهامداران) منفی و معنی دار بوده و سایر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است. این امر بیان گر این واقعیت است که رعایت محافظه کاری در گزارشگری مالی از دید سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط و اثرگذار بوده و بازده مورد انتظار آن ها را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، مربوط بودن، قابلیت اتکاء، هزینه سرمایه سهام عادی
 • دکتر محمد جواد ساعی، دکتر محمود لاری دشت بیاض، امین رستمی* صفحه 51
  یکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش شفافیت و یکنواختی صورت های مالی فعالیت می کنند، وضع مجموعه ای از استانداردهای جهانی یکنواخت است. در ایران نیز بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید و سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت های مالی مبتنی بر IFRS در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده کنندگان، فزونی منافع بر هزینه های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای نهادها و سازمان ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت های مالی می گردد.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی، هزینه - منفعت استانداردهای بین المللی گزارشگری، آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری
 • دکتر روح الله صدیقی، رضا پوربهی * صفحه 65
  هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تاکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، هزینه های نمایندگی، هزینه های عملیاتی به فروش
 • دکتر داریوش دموری *، عاطفه باساد صفحه 81
  با توجه به رقابتی بودن امروزه ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می باشد. شرکت ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست های متفاوتی را اتخاذ می نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه بندی شرکت ها از روش شناسی پارک و چن]22[.استفاده می شود.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، ساختار سرمایه، اندازه شرکت، عمر شرکت
 • دکتر مریم دولو، مصطفی صدری نیا * صفحه 97
  هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک نامتقارن و مقایسه تاثیر سنجه های ریسک نامتقارن و معیارهای سنتی ریسک بر بازده مورد انتظار جهت تبیین خلاف قاعده نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1392 انتخاب و موردبررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر سنجه های سنتی و نامتقارن ریسک بر بازده مورد انتظار از مدل فاما- مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. نتایج حاصله موید اثر مثبت و معنادار سنجه های سنتی (انحراف معیار و نیم انحراف معیار) و نامتقارن ریسک (ارزش در معرض خطر پارامتریک و HR) بر بازده مورد انتظار است. همچنین یافته های پژوهش دال بر آن است که کنترل تاثیر عواملی نظیر اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و معکوس قادر به تغییر رابطه مثبت سنجه های متفاوت ریسک و بازده مورد انتظار نیست.
  کلیدواژگان: ریسک نامتقارن، بازده مورد انتظار، خلاف قاعده نوسان پذیری
 • محمد جمالی حسن جانی، دکتر محمد جواد محقق نیا *، دکترمحمدحسن ابراهیمی سروعلیا صفحه 115
  بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به منظور تسریع فرایند توسعه نیاز به جریان نقدینگی خارج از بازار دارند. خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر می باشد. در صورتی که خرید اعتباری به خوبی سازمان دهی و مقررات مناسبی وضع شده باشد ، می تواند باعث افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. علیرغم برخورداری سیستم معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها ، طراحی و عملیاتی کردن زیرساختهای ضروری آن میبایست مختص آن کشور یا بازار و انعطاف پذیر باشد به طوریکه در طول زمان بتوانند تغییر کنند. الگوی مرسوم خرید اعتباری آنست که بانکها و موسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار داده و کارگزاری نیز منابع را در اختیار مشتریان در برابر وثیقه های معتبر قررار می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق نظرسنجی از خبرگان فقهی و مالی و با استفاده از عقدهای مرابحه و وکالت ، علاوه بر بهینه سازی الگوی فعلی ، الگوهای نوینی جهت خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و نهاد واسط (spv) ارائه گردد.
  کلیدواژگان: خرید اعتباری، تسهیلات رهنی اوراق بهادار، نقدشوندگی، کشف قیمت، عقود اسلامی
 • غلامرضا فرمهینی فراهانی*، حسین جباری صفحه 135
  وجود رقم تعدیلات سنواتی در صورتهای مالی می تواند اتکای صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و برخی از متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر روی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 صورت پذیرفته و فرضیه اصلی و فرضیات فرعی آن تحت آزمون قرار گرفتند. برای اندازه گیری رشد شرکت از معیارهای رشد فروش، دارایی ها و سودآوری استفاده شده است. روش تحقیق کاربردی و از نوع مطالعات همبستگی است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری با رشد شرکت ندارد و فرضیه تحقیق رد می شود. سایر یافته ها نشان می دهد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت و معنی داری با هر سه متغیر رشد دارد.
  کلیدواژگان: تعدیلات سنواتی، تجدید ارائه، رشد شرکت
|
 • Hamid Reza Vakilifard, Hasan Esmaeili * Page 5
  In this paper "Relation between Investment Cash Flows And Financial Leverage on the Garanted Companies in Tehran Stock Exchange" is analysised. Main goal this research is to find out whether between Financial Leverage In selected companies in a determined period of time And Investment Cash Flows relation excite or not? This research is limited to the companies which have attended the bourse In years 1388-1392 and have provided their capital at least once . In this research by applying of formula volume estimate in stance for specific society and by attention rules instance, thirty five company under the title of statistics instance is tested. Way research is discripty of kind alliance, that relation Financial Leverage and Investment cash flows by applying of models statistics alliance is tested and results of analysis on the statistics instance overal society is provided. The result of this study shows that there is not the relation of between Investment Cash Flows And Financial Leverage on the granted companies in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Financial Leverage, Investment Cash Flows, Return on assets, Cash returns of assets
 • Roya Darabi * Page 17
  Financial intermediaries are investment companies in the group and the company's assets are their people that the savings are used and the financial stability of the company is very important. The aim of the present study was to investigate the factors affecting the financial sustainability of investment firms accepted in Tehran Stock Exchange is 1389 to 1394. The research method of the present study and application of descriptive – correlation, in this research; linear regression model is used in order to test the hypothesis statistical a method which is used in this research is panel data method.The model presented and the results of the assumptions of the classical regression model, the study explained. The results showed that all three variables, net income, total assets and aggregate equity investment firms have a significant impact on financial stability So that increase profitability and equity investment firms led to their financial stability and increasing financial stability in the wake of the asset is reduced.
  Keywords: Financial Sustainability, Equity, Total Assets, Net Income, Investment Companies
 • Saeid Jabbarzadeh Kangarlouei *, Heydar Mohammadzadeh Salteh, Fatemeh Rezaie Page 35
  The goal of this research is the investigation of the Impact of Qualitative Characteristics of Accounting Information on Cost of Common Stock Capital in accepted firms in Tehran Stock Exchange. For the study, 133 companies listed in Tehran Stock Exchange for the five-year period from 2008 to 2013 were reviewed. However, data from the years 2006, 2007 and 2014 have also been used to calculate and measure variables. To test the hypothesis at the5-year period of study a combination of fixed effect regression models (according to the results F-Limmer and Hausman test) was used. Overall, the results suggest that in level of entire companies, only the effect of conservatism on the cost of capital (expected return on equity) is negative and significant and other qualitative characteristics of accounting information is not affected on cost of common stock capital. This reflects the fact that respect for conservatism in financial reporting from the perspective of investors in the capital market of Iran, relevant and effective, and their expected return is reduced.
  Keywords: Qualitative Characteristics of Accounting Information, Relevance, Reliability, Cost of Common Stock Capital
 • Mohammad Javad Saei, Mahmoud Lari Dashtbayaz, Amin Rostami * Page 51
  One of the final aims of the institutions working on transparency and standardization of financial statements, has been to set a uniform global set of standards. In 2013, the Board of the Tehran Stock Exchange permitted all listed companies to prepare their consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). Also, all major companies accepted in Tehran Stock Exchange are required to prepare their financial reports based on IFRS after 20 March 2016. This study evaluates the point of view of users of financial statements about the adoption of IFRS.The results show that passing the usefulness (cost-benefit) test and education could significantly and positively help receive the perceived advantages of adopting IFRS. In other words, doing a serious costbenefit analysis before using IFRS, and providing education of IFRS at university level and through professional bodies, will increase the benefits of adopting IFRS, and hence, increasing reliability and integrity of the financial statements.
  Keywords: International Financial Reporting Standards, Financial Statements User's Perceptions, Cost-benefit of IFRS, Education of IFRS
 • Dr. Roohollah Seddighi, Reza Pourbehi * Page 65
  The main purpose of the company is acquiring profit or increasing the wealth of shareholders and management is responsible to achieve this goals. In fact Shareholders as owners of the company assign responsibility of acquiring appropriate return on assets to managers and executive compensation is based on their performance. This agency contract is caused agency cost and if the agency costs raised in a firm, the conflict of interest increased in that firm. This research examined the relationship between free cash flow, dividend payments and some of the corporate governance criteria variables (board size, board independence, CEO duality task and institutional ownership) and agency costs with the particular emphasis on the ratio of total operating expenses to sales. Due to the limitations of the research, this article choose 95 companies of listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2013. The result shows that there is a meaningful relationship between free cash flow, dividend payments, board independence, CEO duality task, institutional ownership and agency costs.
  Keywords: Corporate governance, Agency costs, operating expenses to sales
 • Dariush Damoori *, Atefeh Basad Page 81
  Today, Regarding to competitiveness of markets, optimized arrangements of sources is a vital and non-avoidable for retaining the situation and improvement of the organization, in order to maximizing desirability in its life cycle, companies adopt different policies. In this study, the relationship between life cycle and capital structure and other factors related to capital structure (profitability, liquidity, visible estate, the company size, Age, non debt tax shields, and growth opportunity) were studied. For achieving this goal, proposed by 8 theories, in this research 114 companies and in other words 570 years-companies were studies as sample from 2009 to 2013. Panel data method is used because of the kind of research data, and two regression methods were used for studying research variables relationship with capital structure. In the first model LCSR and in the second one, RE/TA (as life cycle representative) measured to capital structure. For ranking companies, Park & Chen methodology has been used. The study hypotheses have been examined, using Stata11. Results show that there is a meaningful relationship between life cycle stages rank, retained profit to total assets, visible estate, profitability and capital structure, according to these two models. Lifetime variable has no meaningful relationship with capital structure. And, there is a vague relationship between size, growth opportunity, and non debt tax shields with capital structure. This means that these variables are meaningful in one model but meaningless in the other. Then, we can not talk about meaningfulness or meaninglessness of these variables with certainty.
  Keywords: life cycle stages, capital structure, company size, company Age
 • Maryam Davallou, Mostafa Sadrinia * Page 97
  The main objective of this study is to test the asymmetric risk pricing and compare the effect of asymmetric risk measures and traditional measures of risk on expected return is to explain the volatility anomaly. For this purpose, a sample of 101 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 1381 to 1392 is selected. To test the effectiveness of traditional and asymmetric measures of risk on expected returns is used the FamaMacbeth (1973) model and portfolio analysis approach. The results is show a positive and significant effect traditional measures (Standard Deviation and Semi-Standard Deviation) and asymmetric risk (Value at Risk parameteric and HR) on the expected return. The results also indicate that the control factors effect such as financial leverage, firm size, book value to market value, liquidity, reverse and momentum is not to change the positive relationship between different measures of risk and expected return.
  Keywords: Asymmetric Risk, Expected Return, Volatility anomaly
 • Mohammad Jamalihasanjani, Mohammad Javad Mohagheghnia *, Mohammadhasan Ebrahimi Page 115
  Emerging equity markets such az Iran generally need an exogenous liquidity supply in order to accelerate their development. Margin trading represents an important vehicle which promotes exogenous supply of market liquidity. Adequately regulated margin trading can increase market efficiency and improve price discovery. Margin purchase facilities require regulators, financial intermediaries, and investors to have heightened risk management skills in addition to robust market infrastructure. Despite their standardized features, the actual design and operation of the market infrastructure necessary for margin trading should be country- or market-specific.the key components of this important market infrastructure must be flexible so that they can change over time. traditional pattern of margin trading is The giving loan to brokerage company by banks and then brokerage take loan to the customers against adequate colateral. This paper uses analytical method and field study through questionnaire from financial and Religious Experts and by using Murabaha and Wakala contracts indeed optimization of present pattern in Iran , presents new patterns Financing by the investment fund and Financing by the spv.
  Keywords: buy on margin, margin lending, liquidity, price discovery, islamic contracts
 • Gholamreza Farmahini Farahani *, Hosein Jabbary Page 135
  There figure Prior Period Adjustments in annual financial statement can be influence on relied this matter and some of the body affected by. The purpose of this research is investigating the effect of Prior Period Adjustments on the firm growth has been listed in Tehran stock exchange. This research was conducted on 143 firms that has been listed in Tehran stock exchange during the period 1381 to 1391. This research has the main hypothesis and the main has three subsidiary hypotheses. In order to measuring of the firm growth used three criteria including growth of sales, assets and profitability has been used. The Methodology was applicable and the type of correlation studies. The results of the hypothesis test shows Prior Period Adjustments did not have significant effect on growth. Other findings show that market to book value ratio has a positive and significant relation with all of the growth variables.
  Keywords: Firm Growth, Prior Period Adjustments, Restatement