فهرست مطالب

روان شناسی مدرسه - سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید مسعود اعزازی *، حبیب ابراهیم پور صفحات 7-24
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی تاثیر دینداری در توسعه کارآمدی معلمان دبیرستان های ناحیه یک اردبیل در سال تحصیلی 95-1394 اجرا شده است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی- همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه معلمان دبیرستان های ناحیه یک اردبیل می باشد که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 معلم با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. به منظورگردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته کارآمدی معلمان استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب رگرسیون تک متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از این است که دینداری در توسعه کارآمدی معلمان تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین ضریب بتا نشان می دهد که دینداری 40 درصد تغییرات توسعه کارآمدی معلمان را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: دین، داری، توسع، ه کارآمدی، معلمان
 • اصغر زمانی *، مهتاب پور آتشی صفحات 25-44
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر که به صورت توصیفی همبستگی صورت گرفته شامل دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر تهران در سال 1395 بود که نمونه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان، متشکل از 373 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبراساس نواحی آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب گردید .
  برای سنجش حافظه کاری از پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر استفاده شد. به منظور سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون از گویه های مرتبط در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی که توسط پینتریچ و دی گروت تدوین شده است، استفاده شد و معدل پایانی دانش آموزان نیز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی منظور گردید. در این پژوهش، علاوه بر آمارهای توصیفی، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش ینی رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نمرات حافظه کاری و باورهای خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و با اضطراب آزمون رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که اضطراب آزمون بیش از دو متغیر دیگر در تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است. براین اساس، لازم است تا مدارس به طور اعم و معلمان به طور اخص با اتخاذ راهکارهای مناسب و کاهش اضطراب آزمون، در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گام بردارند.
  کلیدواژگان: حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب آزمون، پیشرفت تحصیلی
 • اسماعیل سلیمانی * صفحات 45-69
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری و میزان تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) دانش آموزان زورگو بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان زورگو در سال تحصیلی 94-1393 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تجدیدنظر شده زورگویی اولویوس، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان و مقیاس تکانشوری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین دانش آموزان زورگو گروه آزمایش و گروه کنترل در سازگاری (تحصیلی، اجتماعی و هیجانی) و تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) تفاوت معناداری در سطح(001/0≥P) وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین مولفه های سازگاری و تکانشوری گروه آزمایش بعد از آموزش مهارت های زندگی متفاوت است. این نتایج حاکی است که آموزش مهارت های زندگی می تواند سازگاری و تکانشوری دانش آموزان زورگو را تعدیل نماید.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، سازگاری، تکانشوری، دانش آموزان غیرمنضبط(زورگو)
 • جمال سلیمی*، آرش عبدی صفحات 70-98
  پژوهش حاضر به تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی دبیران در رابطه با توانمندسازی روان شناختی و رضایت شغلی می پردازد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مجموع دبیران مرد و زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش (ناحیه 1 و 2) شهرستان سنندج در سال تحصیلی 96-95 می باشد. براساس نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای تعداد 109 دبیر به صورت تصادفی، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه های رضایت شغلی فیلد و روث، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کانوسکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تفاوت میانگین ها انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کهمولفه های توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی، حدود 37 درصد رضایت شغلی دبیران را پیش بینی می کنند.بین ابعاد خودمختاری و رشد حرفه ای با رضایت شغلی دبیران رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p).
  بین مولفه های نوع دوستی، وجدان و وظیفه شناسی، رفتار مدنی و ادب و احترام با رضایت شغلی، رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>p). بین ابعاد معنا داری در شغل، خوداثربخشی، خودمختاری و تاثیرگذاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p).همچنینبین رضایت شغلی و توانمندسازی روان شناختی دبیران زن و مرد تفاوت وجود ندارد. توجه به مفاهیم توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در نظام آموزشی، در رابطه ی معنی دار با رضایت شغلی، می تواند در جهت بهبود عملکرد و بازدهی مراکز آموزشی مفید باشد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی سازمانی، دبیران
 • فائزه شریفی، افسانه مرزیه*، حسین جناآبادی صفحات 99-119
  هدف از این پژوهش تعیین رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش آموزان بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پایه ی دوم، دوره متوسطه دوم، ناحیه دو شهرکرمان در سال تحصیلی1396- 1395 می باشدکه از بین آنان نمونه ای به حجم 300 نفر (207 دختر،93پسر)، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند. و با استفاده از پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور)، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و بتی) و مقیاس نشاط ذهنی حالتی (رایان و فردریک)، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، استفاده شد. نتایج نشان داد در زمینه اهداف پیشرفت، بین جهت گیری های رویکردی-تبحری و رویکردی-عملکردی با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد جهت گیری رویکردی-تبحری توانسته است بر احساس تعلق به مدرسه با مقدار (1/7) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش بینی کند. همچنین جهت گیری رویکردی-عملکردی توانسته بر نشاط ذهنی با مقدار (11/0) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش بینی کند، و در گام دوم، جهت گیری رویکردی-تبحری توانسته بر نشاط ذهنی با مقدار (13/0) درصد واریانس تاثیر بگذارد و آنرا پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، احساس تعلق به مدرسه، نشاط ذهنی
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، سجاد بشرپور، شکوفه رمضانی، غفار کریمیانپور صفحات 120-139
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر کنترل خشم و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تکانشور بود. پژوهش حاضر به شیوه‏ی نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را کلیه‏ی دانش آموزان دبیرستان شهید غفاری شهرستان کامیاران در سال 95-94 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه ای، 30 نفر که در پرسشنامه‏ی تکانشوری بارات نمره های بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش تاب آوری را طی 9 جلسه60 دقیقه ای دریافت نمودند در حالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‏ی خشم حالت-صفت اسپیلبرگر و پرسشنامه‏ی بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. داده ها با روش آماری کورایانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایح تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش تاب آوری می تواند موجب بهبودی بهزیستی روان شناختی و کنترل خشم دانش آموزان تکانشور شود. بنابراین، توجه به اثربخشی آموزش تاب آوری بر متغیرهای مرتبط بابهزیستی روان شناختی و کنترل خشم در دانش آموزان تکانشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، خشم، بهزیستی روان شناختی، تکانشوری
 • علیرضا کاکاوند *، راضیه جعفری جوزانی، جانان اردلانی صفحات 140-160
  هدف پژوهش، تعیین اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود اختلالات اضطرابی دانش آموزان آزاردیده جنسی بود. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور، 14 نوجوان دختر آزاردیده جنسی با دامنه سنی 12 تا 18 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده ها در مرحله پیش آزمون با استفاده از مقیاس اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوانان (SCARED-71) جمع آوری شد. سپس درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بین 5 تا 8 جلسه برای گروه آزمایشی اجرا شد و در پایان از تمام افراد گروه آزمایشی و کنترل، پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد در بهبود اختلالات اضطرابی افراد آزاردیده جنسی، در مقیاس های وحشت زدگی، اضطراب فراگیر، وسواسی-اجباری و استرس پس-آسیبی موثر است. بنابراین نتیجه می گیریم درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد برای بهبود این دسته از اختلالات موثر است.
  کلیدواژگان: آزار جنسی، اختلالات اضطرابی، حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد
 • ولی محمدی* صفحات 161-175
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی در میان معلمان دبیرستان انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان های شهر کرج بوده که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند. نمونه آماری این مطالعه 144 (58 زن و 86 مرد) معلم بود که انگلیسی را بعنوان زبان خارجی تدریس میکردند و به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد فرسودگی شغلی و پرسشنامه ی محقق ساخته ی عزت نفس معلم استفاده گردید. پس از تحلیل آماری و بررسی متغیرها نتایج زیر حاصل شد: عزت نفس معلمان زبان انگلیسی بر فرسودگی شغلی آنها تاثیر گذاشته و بین این دو رابطه معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، معلمان زبان انگلیسی با عزت نفس بالاتر شانس کمتری نسبت به تجربه فرسودگی شغلی در طول دوران تدریس شان داشتند و بالعکس. همچنین، مولفه های عزت نفس روابط متفاوتی با فرایند فرسودگی شغلی داشتند. یافته های پژوهش حاضر میتوانند برای معلمان، مدیران و افرادی که به نوعی در بحث آموزش و پرورش درگیرند مفید واقع شوند.
  کلیدواژگان: عزت نفس، فرسودگی شغلی، تدریس زبان انگلیسی
 • فاطمه نصرتی*، عباس رحیمی نژاد، علی قیومی نایینی صفحات 176-198
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک دلبستگی به والدین، هوش معنوی و جنسیت با بهزیستی روان شناختی در نوجوانان تیزهوش بود. جامعه این پژوهش شامل تمام دانش آموزان تیزهوش شهر قم در سال تحصیلی 94-95 بود. نمونه این پژوهش شامل 299 نفر(151 پسر و 148 دختر) از دانش آموزان متوسطه دوم بودکه برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلبستگی به والدین، پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی و مقیاس 18 سوالی پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و دلبستگی ایمن به والدین با بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن در دانش آموزان تیزهوش رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و دلبستگی به والدین 37 درصد از تغییرات بهزیستی روان شناختی را تبیین می کند. همچنین نتایج نشان داد که نمره بهزیستی روان شناختی دختران بهتر از پسران است، ولی جنسیت نقش تعدیل کنندگی نداشت. در نتیجه هوش معنوی و دلبستگی ایمن به والدین با بهزیستی روان شناختی رابطه مستقیم دارد و جنسیت نیز در آن موثر است.
  کلیدواژگان: راهبرد دلبستگی به والدین، بهزیستی روان شناختی، هوش معنوی، تیزهوشی
|
 • S. M. Ezazi *, H. Ebrahimpour Pages 7-24
  This study aims to investigate and identify the influence of religion in the efficient development of teachers in high schools in the 1394-1395 school year in District One of Ardabil. In terms of the objective, the research was applied, in terms of the type of procedure, it was descriptive and correlational, and in terms of the data collection, the desired research method was fieldwork. The population included all teachers of high schools in Ardabil is amounting to 400 people. To determine the size of the sample, Morgan table was used and the sample size was 196 people who were selected by simple random sampling. In order to collect the required data, Glock and Stark's religiosity questionnaire and the teacher's self-made questionnaire was used. For data analysis, SPSS software and for the analysis of the hypothesis of the study the Univariate regression coefficient and the Pearson correlation coefficient was used. The results of the study indicated a significant positive effect of religiosity efficient in the development of high schools teachers in Ardabil. The beta coefficient indicated that religiosity could predict 40% of efficient development of teachers.
  Keywords: Religiosity, efficiency development, teachers
 • A. Zamani *, M. Pouratashi Pages 25-44
  The aim of this study was to examine the relationship between academic performance and the variables of working memory, self-efficacy belief, and test anxiety. The population of this descriptive-correlational study consisted of male students studying at 6th grade elementary school in Tehran. According to Krejcie and Morgan, 373 students were selected, using cluster random sampling. Daneman and Carpenter questionnaire was administered to assess students’ working memory. Pintrich and De Groot learning questionnaire was administered to assess students’ educational self-efficacy belief and test anxiety. In addition, students’ grade point average was used as the indictor of academic performance. In this study, in addition to measures of central tendency and measures of dispersion, Pearson correlation and stepwise regression were used to predict the relationship between academic performance and the independent variables. The result indicated that there were positive and significant relationship between academic performance and the variables of working memory and self-efficacy belief, and negative and significant relationship between academic performance and test anxiety. Regression analysis showed that test anxiety had a greater effect on the dependent variable. Therefore, it is imperative that schools and teachers use appropriate strategies to reduce test anxiety and improve academic performance of students.
  Keywords: Working memory, self-efficacy belief, test anxiety, academic performance, 6th grade students
 • E. Soliemani * Pages 45-69
  This study examined the effectiveness of life skills training on adaptation and impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in bullying students. The research method was experimental with pretest-posttest control group. The sample consisted of students bullying who were selected during the school year 1393-1394 with multi-stage cluster sampling from the population. To collect data, the revised scale of bullying, school adjustment questionnaire and impulsivity scale were used. Multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference among bullying students in the experimental group and the control group compatibility (academic, social and emotional) and impulsivity (inattention, motor, and disorganization). In other words, the average component of compatibility and impulsivity group improved after learning different life skills. These results suggest that life skills can be adapted and impulsivity can amend bullying student's behavior.
  Keywords: Life skills, consistency, impulsivity, disciplined students (bullying)
 • J. Salimi *, A. Abdi Pages 70-98
  This research tries to explain the role of organizational citizenship behavior of teachers and its relationship with psychological empowerment and job satisfaction. The research method is descriptive-correlational. The population included all the male and female teachers in secondary schools (Districts 1 and 2) during the 1395-1396 school year in Sanandaj city. Based on single-stage cluster sampling, 109 teachers were randomly selected as the sample. For data collection, we used the following questionnaires; Job satisfaction by Field and Ruth (1951), psychological empowerment by Spreitzer (1995), and organizational citizenship behavior by Organ and Kanvsky (1996) .Data analysis was performed by Pearson correlation and multiple regression. The results showed that the components of psychological empowerment and organizational citizenship behavior predict about 37 percent of job satisfaction of teachers. Among dimensions autonomy and professional growth correlated with job satisfaction of the teachers. There was a significant relationship (p
  Keywords: Job satisfaction, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, teachers
 • F. Sharifi, A. Marziyeh*, H. Jenaabadi Pages 99-119
  The present study aims to investigate the relationship between achievement goal and the sense of connectedness with school and subjective vitality among students. The participants were 300 Kerman’s high school students (93 boys, 207 girls) who were selected by stratified random sampling. Three instruments were used for data collection. The participants filled out the achievement goal questionnaire (Elliot & Mc Gregor), the connectedness with school (Bety & Bery) and the state subjective vitality scales (Ryan & Frederick). For achievement goal, findings showed positive and meaningful relationship between mastery attitude orientation and performance attitude orientations and the sense of connectedness with school and subjective vitality. Also, regression analysis results revealed mastery attitude orientation was able to predict sense of connectedness with school and influence it with 7.1% variance. Besides, performance attitude orientation was able to predict subjective vitality and influence it with 0.11% variance. Then, mastery-attitude orientation was able to predict subjective vitality and influence it with 0.13% variance.
  Keywords: Achievement goals, the sense of connectedness with school, subjective vitality
 • Esmaeil Sadri Damirchi * Pages 120-139
  The aim of this research was investigate the effectiveness of resilience training on anger control and psychological well-being in impulsive students. The research was quasi-experimental and the design was pretest- posttest with control group. The population included all female students with aggressive behavior in 1394-1395 academic year in Kamyaran Shahid Ghafari high school among whom 30 students who had high scores in Barratt Impulsiveness Questionnaire were randomly selected and assigned into a control group (n=15) and an experimental group (n=15). For data collection, the Spielberger state-trait anger and psychological well-being questionnaires were used. For the experimental group, resilience training was administered at 8 weekly sessions in 60 minutes whereas the control group did not receive any training. The results of multivariate covariance showed that resilience training can be effective in psychological well-being and anger control in students with impulsive behavior (p
  Keywords: Resilience training, anger, psychological well-being, impulsive students
 • A.R. Kakavand * Pages 140-160
  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in reducing symptoms of anxiety disorders in sexually-abused students. The research method was semi experimental with pretest and posttest with control group. Fourteen adolescent girls who were sexually abused at the age of 12 to 18 years old were selected through convenient sampling and randomly assigned into the two experimental and control groups. Data in pretest were obtained by using the screen for child anxiety related emotional disorders-71 (SCARED-71). Then the EMDR therapy was performed for the experimental group through 5 to 8 sessions and at the end, a posttest was taken by all subjects of the experimental and control groups. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results revealed that the therapy is effective for reducing anxiety disorders including panic, GAD, OCD and PTSD in sexually-abused students. Therefore, we conclude that eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is effective to ameliorate this group of disorders.
  Keywords: Sexual abuse, anxiety disorders, eye movement desensitization, reprocessing (EMDR)
 • Vali Mohammadi * Pages 161-175
  The purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and burnout of teachers with their performance in teaching English among high school teachers. The research method was descriptive and correlational. The population included all English teachers of high schools in Karaj, who taught in the schools of this city during the academic year of 1394-1395. A group of 144 (58 females and 86 males) teachers teaching English as a foreign language was selected as the sample through purposive sampling. To collect the data, a standard burnout questionnaire and a researcher-made self- efficacy questionnaire were used. After analyzing and studying the variables, the following results were obtained: English teacher's self-efficacy affects their burnout and there is an inverse relationship between these two. Based on the results, English teachers with higher self-efficacy were less likely to experience burnout during their teaching and vice versa. The findings of the present study can have messages for teachers, principals and those involved in education.
  Keywords: Self-efficacy_burnout_teaching English as a foreign language
 • Fatimah Nosrati * Pages 176-198
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between attachment style to parents, spiritual intelligence and gender with psychological well-being in gifted students. The population of this research included all the gifted students of Qom in the academic year of 2015-2016. The sample consisted of 299 students (151 boys and 148 girls) from the second grade who were selected using availability sampling. The questionnaires for attachment to parents, Spiritual Intelligence Self-Report Questionnaire, and the 18-item scale of the Ryff Psychological Well-being Questionnaire, were used to collect the data. Pearson correlation test and multivariate regression were used to analyze the data. The results showed that there is a meaningful and direct relationship between spiritual intelligence and secure attachment to parents with psychological well-being and its components in gifted students, and attachment to parents reflects 37% of changes in psychological well-being. The results also showed that the girl's psychological well-being score was better than that of boys, but gender had no moderating role. As a result, spiritual intelligence and secure attachment to parents have a direct relationship with psychological well-being and gender is also effective.
  Keywords: Parental attachment, psychological well-being, spiritual intelligence, gifted