فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالعلی منصف *، ابوالفضل یحیی آبادی، ابوذر سملی صفحات 1-24
  مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی1385 الی 1404 و با استفاده از نرم افزارComfar III وExcel مورد بررسی قرار گرفته است. طرح در سه سناریو بدبینانه، میانه و خوش بینانه بررسی می شود. که تمام تجزیه و تحلیل ها بر مبنای سناریوی میانه می باشد. بر اساس نتایج نهایی طرح ، خالص ارزش فعلی کل سرمایه در نرخ تنزیل 21 درصد برابر2680619 میلیون ریال می باشد که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده ، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش خالص فعلی، سرمایه گذاری، نرخ بازده داخلی، شاخص سود آوری
 • حسین محسنی * صفحات 25-47
  یکی از مولفه های اقتدار کشور در صنعت انرژی، مدیریت توانمندی و اجرای صحیح پارادایم های اقتصاد مقاومتی در این بخش مهم است. در برهه فعلی تبیین راهبردهای اقتصادی در بخش انرژی به صورت جامع، مسنجم، هدفمند و در بردارنده پاردایم های اقتصاد مقاومتی برای نیل به اهداف چشم انداز یک اولویت اساسی است. هدف این مقاله تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است تا بوسیله روش علمی به نظریه پردازی این مهم به صورت یک تحقیق کیفی تحقق بخشد. در این تحقیق ابتدا به شکل اسنادی به استخراج گزاره های مفهومی موجود پرداخته و سپس از روش داده بنیاد(گراندد تئوری) به منظور تحلیل محتوا و کدگذاری محورها بهره می گیرد. نتایج این تحقیق تبیین کننده یک شبکه مفهومی از محورهایی است که بایستی به عنوان راهبرد در رئوس برنامه ریزی های اقتصادی حوزه انرژی مدنظر قرار گیرد که دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مدیریت توانمندی، بخش انرژی، نظریه داده بنیاد
 • علی شاهین پور *، حسین قره بیگلو، نیر بنی محمدتقی صفحات 49-64
  توجه به صنعت توریسم و عوامل موثر بر گسترش آن برای استفاده از مزایای بیشمار اقتصادی آن در کشورها، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل موثر بر صنعت توریسم را ضروری نموده است. به دلیل نیاز این صنعت به گسترش یکی از مهمترین ابزارهای اطلاعاتی یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی رابطه این دو به عنوان هدف اصلی این کار تحقیقی بیان می شود. صنعت توریسم به دلیل گسترش بسترهای اقتصادی حاصل از جهانی شدن به عنوان صنعتی پایدار مورد توجه سیاست های اقتصادی در هزاره سوم محسوب می شود. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای گسترش عرضه و تقاضای گردشگری سبب گردیده تا گردشگران قبل از سفر به بررسی و ارزیابی وضعیت مقصد های سفر بپردازند. در این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای مربوط به شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و سرمایه انسانی بر شاخص عملکرد صنعت توریسم در 28 کشور مختلف جهان در طی دوره زمانی 2003 تا 2012 با روش داده های تابلویی پرداخته شد. براساس نتایج رگرسیونی، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و سرمایه انسانی دارای تاثیرات مثبتی بر تعداد گردشگران وارد شده به کشورها می باشند. براساس یافته های تحقیق آزادی و گسترش استفاده از نمادهای فاوا برای شفاف سازی و بهبود عملکرد اقتصاد کشور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت توریسم، رگرسیون داده های تابلویی
 • فاطمه نظری *، ناصرعلی یدالله زاده طبری صفحات 65-80
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در دوره زمانی 1391- 1363 در ایران است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت بیمه و امید به زندگی در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد و توسعه مالی و تورم انتظاری در بلندمدت تاثیر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد.
  کلیدواژگان: متغیرهای اقتصادی، تقاضا، بیمه عمر، امید به زندگی، روش ARDL
 • فاطمه ثابت *، نغمه هنرور، علی رضایی صفحات 81-106
  رشد اقتصادی و کنترل تورم از جمله هدف هایی است که هر اقتصادی دنبال می کند. در جهان امروز قدرت تصمیم گیری و نقش آفرینی در معاملات جهانی از کشورهایی است که در اقتصاد حرف های زیادی برای گفتن دارند. چنانچه هدف سیاست گذاران، توسعه و تشویق تجارت باشد، برای نیل به این هدف باید با تقویت بنیان های تولید کشور، رشد اقتصادی را برای حضور در عرصه بین المللی تسریع و تورم را کنترل کرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی ایران طی دوره 1395- 1350 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) می پردازد. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها موجود می باشد. نتایج تحلیل واکنش ضربه مشخص کرد که شوک مثبت صادرات در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و تورم دارد. شوک مثبت واردات در کوتاه مدت اثر مثبت معنادار و در میان مدت و بلند مدت اثر منفی معنادار بر رشد اقتصادی دارد و این شوک در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تاثیر منفی معنادار بر تورم دارد.
  کلیدواژگان: صادرات واردات، رشد اقتصادی، تورم، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 • سپهر سید سجادی، محمد کتابی * صفحات 107-135
  خصوصی سازی به عنوان فرایندی اجرایی و موثر در رشد اقتصادی و افزایش کارایی در دوران حاضر مورد استقبال بسیاری از سیاستگذاران در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، همچنین این فرایند توانسته در حوزه های اقتصادی رشد اقتصادی را نیز در مواردی به ارمغان آورد. پژوهش حاضر برنامه پنجم توسعه را از حیث وجود برخی سیاست هایی که خصوصی سازی را تشویق و یا تسهیل می نمایند با بهره گیری از روش تحلیل ثانویه بررسی نموده و اثرات نامطلوبی، همچون شکاف درآمدی و فقر را متاثر از روش های اجرایناقص و یا نا صحیح خصوصی سازی در این برنامه می داند. بر این اساس به دنبال اجرای سیاست های خصوصی سازی طی برنامه های پیشین و انتقال تبعات آن به این دوره و نیز طی دوره اجرای برنامه پنجم توسعه، شکاف در آمدی بین سالهای 1390 تا 1392 روندی افزایشی را طی کرده و نابرابری های جغرافیایی در توزیع امکانات به چشم می خورد. کاهش فقر نیز طی این دوره روند مطلوبی را طی نکرده و نتایج رضایت بخشی را نشان نمی دهد. ارزیابی اثرات و ریشه یابی آثار منفی خصوصی سازی که هدف اصلی پژوهش حاضر است می تواند در تدوین برنامه های آتی توسعه از بروز آسیب پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، ایران، برنامه پنجم توسعه، لیبرالیسم، شکاف درآمدی، فقر
|
 • A. Monserf *, A. Yahyaabadi, A. Samali Pages 1-24
  Special economic zones in different countries are absorbing external capitals, receiving and promoting technology, getting managerial knowledge, exporting and re-exporting for the host country. Building free and special zone is one of the ways of quick industrial development and expanding exports in Iran in development plans. Data in this research are studied annually and for a time period from 2006to 2025 and by COMFAR III and Excel software. The plan will be studied in three pessimistic, middle and optimistic scenarios which all analysis is on the basis of middle scenario. According to the final results of the plan, net present value of total capital in 21 percent discount rate equals to 2680619 million Rials, which with respect to the obtained net present values, the project is feasible economically.
  Keywords: Net Present Value, Investment, Internal Rate of Return, Profitability Index
 • Hossein Mohseni * Pages 25-47
  Management of empowerment and proper implementation of the resistance economic paradigms in energy sector can improve country's authority. In the current situation presenting a comprehensively and integrated economic strategies in the energy sector that includes paradigms of resistance economy are a key priority for achieving the goals of contry’s vision document. This paper aims to develop a set of resistance economic strategies in the qualitative scientific approach for energy sector based on the commands of the Supreme Leader Khamanei. The paper used documentary research in order to extraction of concept statements and then it employs grounded theory for content analysis and coding the most important paradigms. The results explain a conceptual network should be outline considered as strategies for economic planning in the energy sector that they are most important from the perspective of experts.
  Keywords: Resistance economic, Managing empowerment, Energy sector, Grounded Theory
 • Ali Shahinpour *, H. Gharehbiglo, N. Banimohammadtagi Pages 49-64
  Considering tourism industry and the factors affecting its spread for achieving its economic benefits has done the researches on identification of factors affecting the tourism industry quite necessary. The industry needs to develop one of the most important information tools of Information and Communication Technology (ICT) has caused examine the relationship between the two variables is the main goal of this study. Tourism industry has been considered as sustainable industrial in the third millennium, because of the economic context of globalization attracted economic policies. Improvement of Information and Communication Technology (ICT) has been caused the tourists to check and assess the condition of their travel destinations before traveling. The article explained the effects of ICT, Globalization, Reel per capita gross domestic product and Human capital variables on tourism industry performance by panel regression method in the period 2003-2012 in 28 selected countries. According to the results, all variables are affecting tourism industry positively. So, to clarify and improve the performance of the economy, ICT expansion is suggested.
  Keywords: Information, communication technology (ICT), tourism industry, panel data
 • F. Nazari * Pages 65-80
  The aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic variables on Iran life insurance demand in the period . We used ARDL Procedure to estimate the research model.The results show that the price of insurance and life expectancy in long-term has significantly positive effect on the demand for life insurance and financial development and inflation expectations in long-term has significant negative effect on the demand for life insurance.
  Keywords: macroeconomic variables, demand, life insurance, life expectancy, ARDL method
 • Fateme Sabet *, Naghmeh Honarvar, Ali Rezaei Pages 81-106
  Economic growth and inflation control are among the goals pursued by any economy. In today's world, decision-making power and role-playing in global trading are countries that have a lot to say in the economy. If the policymaker's goal is to develop and encourage trade, in order to achieve this goal, it must control the growth of the international presence and the inflation by strengthening the foundations of the country's production. This study examines the long run effects of international trade on Iran's economic success variables during the period 1350-1395 using Vector Error Correction Model (VECM). The results of Johansson's co-integration test showed that there is a long run equilibrium relationship between variables.. The results of the IRF indicated that the positive shock of exports in the short, medium and long run had a significant positive effect on economic growth and inflation. The positive shock of imports in the short run has a significant positive effect, and in the medium and long run, there is a significant negative effect on economic growth, and this shock has a significant negative effect on inflation in the short, medium and long run.
  Keywords: Import, Export, Economic Growth, Inflation, Vector Error Correction Model (VECM)
 • Sepehr Sayed Sajjadi, M. Ktabi * Pages 107-135
  Privatization as an effective and efficient process of economic growth and increasing efficiency in the present era has been welcomed by many policy makers in different countries of the world, and this process has also brought economic growth in the economic spheres in some cases. The present study examines the Fifth Development Plan materials and clauses in terms of some policies that encourage or facilitate privatization using the secondary analysis method. We believe that undesirable effects, such as income gap and poverty, are affected by incomplete or ineffective implementation - of privatization. Accordingly, following the implementation of privatization policies during the previous programs and consequences of these programs as well as during the implementation of the Fifth Development Plan, the gap between 2011 and 2013 has been incremental and there are geographical disparities in the distribution of facilities. Poverty alleviation during this period has not been satisfactory. Evaluating the effects and stemming the negative effects of privatization, which is the main objective of the present research, can prevent the occurrence of complications in future plans for development.
  Keywords: Privatization, Iran, Fifth Development Plan, liberalism, income gap, poverty