فهرست مطالب

آفاق علوم انسانی - پیاپی 9 (دی 1396)
 • پیاپی 9 (دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فروزان علیدادی * صفحات 1-16
  موضوع این پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی خانواده های شهرستان دزفول می باشد .سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف می شود .در این تحقیق سعی بر این است تا رابطه بین مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مورد ، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی سنجش قرار گیرد. همچنین محقق در نظر دارد که رابطه بین اعتماد بین فردی، اعتماد به نهادها، مشارکت رسمی، مشارکت غیر رسمی، مشارکت مدنی، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی، حمایت دولتی و کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گیرد. روش این تحقیق پیمایشی است که سعی شده است که اطلاعات مورد نیاز با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق جمع آوری شود ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با 48 سوال می باشد. مقدار آلفای کرونباخ 0/82 می باشد. پس از توزیع و جمع آوری اطلاعات از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 1- بین اعتماد بین فردی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد . 2- بین اعتماد تعمیم یافته و کیفیت زندگی رابطه ای وجود ندارد. 3- بین اعتماد به نهادها و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 4- بین مشارکت رسمی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 5- بین مشارکت غیر رسمی و کیفیت زنگی رابطه وجود ندارد. 6- بین مشارکت مدنی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 7- بین حمایت عاطفی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. 8- بین حمایت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه وجود ندارد. 9- بین حمایت دولتی و کیفیت زندگی رابطه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی
 • سیده زهرا موسوی *، سید رضا موسوی نیا صفحات 17-30
  اقتصاد مقاومتی، واژه ای که برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری و در جریان اعمال تحریم های گسترده در خصوص برنامه هسته ای علیه ایران به کار برده شد اکنون به صورت یکی از واژگان کلیدی تحقیقات بسیار در آمده است. منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که توان مقاومت در برابر فشار های خارجی را داشته باشد بدون آن که در بلند مدت زیان های عمده ای را متوجه اقتصاد کشور نماید. در این راستا چندین نظریه مورد مطالعه قرار گرفته اما هنوز بر سر نظریه خاصی در این خصوص توافق نشده است. با این وجود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی ابلاغ گردیده است. طبعا برای حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هر بخش و قسمتی از کشور باید سهم خود را ادا نماید. به همین دلیل در این پژوهش، سهم یکی از این قسمت ها یعنی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اصلی و سایت های اینترنتی می باشد. در این پژوهش این نتیجه به دست آمد که دانشگاه ازاد می تواند با کار در زمینه های تحقیقی و پژوهشی مربوط به اقتصاد مقاومتی و هم چنین تاسیس و گسترش شرکت های دانش بنیان به تحقق اقتصاد مقاومتی، یاری رساند.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت های دانش بنیان، نظریات اقتصادی
 • آرزو پادیر * صفحات 31-48
  برای این که موافقتنامه داوری معتبر باشد موضوعی که مورد موافقت واقع می شود، باید قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد .آثار نظم عمومی نیز در این زمینه حائز اهمیت است و باید منطبق با شرایط تجارت بین الملل بررسی گردد. منشا صلاحیت مرجع داوری، اراده طرفین می باشد که در موافقتنامه داوری به ظهور می رسد .موافقتنامه داوری قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند، حل و فصل اختلافات موجود یا آتی خود را در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین به داوری ارجاع نمایند. از آنجا که صرف توافق طرفین مبنی بر مراجعه به داوری جهت تشکیل مرجع داوری کفایت می نماید و درج جزییاتی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، نحوه صدور رای و بسیاری از موارد دیگر الزامی نمی باشد، این اجزا به همراه شرایط اساسی و اصلی موافقتنامه داوری به صورت تطبیقی در نظام حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل بررسی می شود.
  کلیدواژگان: موافقتنامه داوری، ایران، انگلستان، تجارت
 • حمیدرضا جلایی پور، بارزان حسن * صفحات 49-72
  تحولات دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس دذ 1991 و 2003 که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آروزی دیرین کردها برای رسیدن به آرمان خود، زمینه بسیار مهمی برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در چارچوب حکومت جدید عراق فراهم کرد.
  هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی نقش احزاب در فرآیند توسعه سیاسی اقلیم کردستان عراق بعد از سال 1991» است. مقاله حاضر با استعانت از رویکرد کیفی ومبتنی بر روش نظریه زمینه ای می کوشد مدل پارادایمی از مفهوم توسعه سیاسی در اقلیم کردستان عراق را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم به دست دهد.نتیجه کدگذاری باز استخراج 97 مفهوم و 21 مقوله بود. مطابق فرایند روش شناختی نظریه مبنایی،طی مرحله اول(کدگذاری باز)، از دل داده های اولیه،کدها و مفاهیم مشخص واستخراج شدند. در نهایت پدیده (توسعه سیاسی درکشاکش هژمون حزبی و شکاف هویتی) به دست آمد. نتایج نشان داد،که احزاب سیاسی علاوه براینکه در طول این مدت فضایی را برای توسعه سیاسی فراهم کرده اند.اما هنوز باموانع،بحران هویتی،فقدان یک اپوزسیون کارآمد و پاسخگو،ساختار عشیره ای، وجود شاخه نظامی و فساد سیاسی روبه رو می باشند.
  کلیدواژگان: اقلیم کردستان عراق، نظریه زمینه ای، احزاب سیاسی، توسعه سیاسی
 • حسن نکوفر *، امید حبیبی نژاد صفحات 73-86
  جهانی شدن رقابت سازمان ها و شرکت ها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آنها را ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی کرده است .یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازارهای جهانی است، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است .این سیستم هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرآیندی (در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات )برآورده می کند ERP . با یک نگاه متفاوت روند کلیه فعالیت های شرکت ها را از حالت وظیفه گرایی به فرآیند محوری تغییر جهت میدهد. پیاده سازی ERP علاوه بر پرهزینه و وقت گیر بودن، با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها باعث ایجاد تنش هایی در اکثر بخش های سازمان می شود که اگر سازمان بدون توجه و اطلاع از مشکلات و چالش هایی که هنگام پیاده سازی ERP با آنها مواجه خواهدشد، اقدام به پیاده سازی کند، قطعا ERP با شکست مواجه خواهدشد.این مقاله سعی کرده است با استفاده از یک دهه تجربه تحلیل، طراحی و پیادهسازی سیستم های اطلاعاتی در صنایع بزرگ کشور، به عمده مشکلات، محدودیت ها و چالش های پیاده سازی سیستم های یکپارچه و یا به عبارتی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بپردازد و ضمن ارائه راهکارهای تجربی برای برخورد با مشکلات طرح شده، طرحی پیشنهادی برای پیاده سازی سیستم های یکپارچه در سازمان ها ارائه کند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی منابع سازمان، مزایای ERP، معایب ERP
 • زهرا سادات شاه احمد قاسمی *، اکرم گودرزی، علیرضا عراقیه، حسین رضایی صفحات 87-97
  امروزه با توجه به شتاب و روند رو به رشد تغییرات توجه به تغییر و تحول در سازمانها به خصوص سازمان های آموزشی، امری مهم و ضروری میباشد. در محیط بیثبات کنونی جوامع به خصوص جوامع اسلامی با تغییرات شدیدی مواجهاند و باید بتوانند خود را با عوامل محیطی مناسب و مطابق فرهنگ جامعه خود تطابق دهند. از طرفی ایجاد تحول در سازمانها یک فرآیندی است که نحوه شکلگیری و نیز چگونگی شکلگیری آن در جوامع بسیار مهم است. لذا نوع فرآیندهای تحول تغییر و تحولات از مسائلی است که مورد توجه هر کشور است. اگر چه میتوان گفت که امکان توسعه، پیشرفت و حتی دگرگونی علم مورد توافقی همگانی است، اما در اینکه این فرآیند تحول چگونه محقق شود، لازم ست هر کشور متناسب با ارزشها، عقاید و فرهنگ عمومی خود ملاکهایی داشته باشد.
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی است که پژوهشگر بر اساس روش توصیفی تحلیلی تلاش میکند پس از بررسی اجمالی مبانی نظری مربوط به تحول، مدل فرآیند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: تغییر و تحول، فرآیند تحول، سازمان های آموزشی، رویکرد سیستمی