فهرست مطالب

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مقاله علمی پژوهشی
 • محسن کرمی*، مسعود علیا، مالک حسینی صفحات 1-9
  زمینه
  می توان گفت که مساله موجه بودن نقد اخلاقی هنر، دست کم از سه سده اخیر بدین سو، در شمار یکی از مهم ترین مسائل مربوط به ارتباط میان هنر و اخلاق بوده است و همواره مخالفان و موافقانی جدی داشته است. عموم مخالفان نقد اخلاقی، با پذیرش هر دو دسته ارزش اخلاقی و زیبایی شناختی، کوشیده اند تا نشان دهند که این دو حوزه از یکدیگر مستقل اند و، بنابراین، نمی توان از منظر اخلاق به نقد هنر پرداخت؛ اما نیچه پا را از این فراتر گذاشته است و اصل ارزش های اخلاقی را به مبارزه خوانده است. یعنی در برابر اخلاق گرایان، موضعی اخلاق ستیزانه اتخاذ کرده است. به گمان او، ارزش های اخلاقی، در مقایسه با ارزش های زیبایی شناختی، اصالت و اعتباری ندارند و، بنابراین، نه فقط هنر، که کل ساحت های زندگی را باید بر طبق ارزش های زیبایی شناختی مورد ارزیابی قرار داد. این دیدگاه او را «اصالت زیبایی شناسی» خوانده اند. در جستار حاضر با تحلیل فلسفی سخنان خود نیچه، و نیز با درنظرداشتن تفسیرهای شارحان او، نخست گزارشی دقیق از این دیدگاه عرضه شده و آن گاه به نقد آن پرداخته شده است.

  نتیجه گیری
  سخنان نیچه، به رغم بصیرت های ژرفی که در این باب می بخشند، اثبات نمی کنند که ارزش های زیبایی شناختی حقانیت و سودمندی ای بیش از ارزش های اخلاقی دارند. بنابراین، از این لحاظ همچنان می توان از موجه بودن نقد اخلاقی، به طور کلی، و نقد اخلاقی هنر، به طور خاص، یعنی نقد آثار هنری با تکیه بر ارزش های اخلاقی، در کنار نقد زیبایی شناختی، یعنی نقد آثار هنری با تکیه بر ارزش های زیبایی شناختی، سخن گفت.
  کلیدواژگان: نقد اخلاقی، هنر، اصالت زیبایی شناسی نیچه
 • فرزین فرحبد*، داود بخشعلی زاده، شاهرخ بنی حاتم صفحات 10-19
  زمینه

  هر سازمان برای کار در شرایط متغیر، نیازمند افرادی است که تمایل دارند با از خودگذشتگی در فعالیت ها مشارکت نمایند؛ این رفتارها از انتظارات رسمی شغل فراتر رفته ولی برای بقاء سازمان مهم هستند و به آنها، رفتار فرانقش گفته می شود. در این بین، با توجه به ماهیت وجودی کمیته امداد امام خمینی(ره)، رفتار فرانقش در بین کارکنان این سازمان اهمیت ویژه ای دارد. برهمین اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، پاسخ به این سئوال است که آیا جو اخلاقی، رهبری اخلاقی و فلسفه های اخلاقی می توانند با رفتار فرانقش کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان رابطه داشته باشند؟

  روش

  این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است؛ و جامعه آماری آن متشکل از 589 کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان بوده که 236 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق و به روش احتمالی تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد بوده که از نظر روایی و پایایی مورد تایید می باشد. در پایان، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار spss20 و lisrel8.54 برای تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد رهبری اخلاقی، جو اخلاقی سازمانی، و فلسفه های اخلاقی با رفتار فرانقش رابطه دارند. همچنین رابطه رهبری اخلاقی با جو اخلاقی نیز تایید گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح مولفه های اخلاقی در سازمان، منجر به سطح بیشتری از رفتار فرانقش در کارکنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، جو اخلاقی سازمانی، فلسفه های اخلاقی، رفتار فرانقش
 • خدیجه آذر *، یوسف نامور صفحات 20-28
  زمینه
  هوش اخلاقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد و انجام رفتارهای فرا وظیفه ای که دارد، می تواند نقش موثری در زندگی افراد داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخلاقی و سبک زندگی معلمان آموزش و پرورش اردبیل (شهرستان بیله سوار) درسال 95-94 بوده است.
  روش
  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان به تعداد 386 نفربودند که براساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 190نفر، به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی و سبک زندگی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که بین تمام مولفه های هوش اخلاقی و سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون بیانگر این است که مولفه های هوش اخلاقی قادر به پیش بینی سبک زندگی می باشد.
  نتیجه گیری
  دستاوردها بیانگر این است که توجه به کلیه مولفه های هوش اخلاقی می تواند در ارتقای سطح سبک زندگی معلمان نقش موثری ایفاء کند و نیز اگر به مبانی اخلاقی پایبندی بیشتری داشته باشند احساس ارزشمند بودن در زندگی معلمان بهبود خواهد یافت.
  کلیدواژگان: اخلاق، هوش اخلاقی، سبک زندگی
 • عباس شول*، مصطفی هادوی نژاد، علی سیاحپور صفحات 29-37
  زمینه
  اخلاق کسب و کار پایدار از جمله مسائل مهم سازمان ها محسوب می شود که عدم شناخت شاخص ها و التزام به رعایت آنها می تواند پیامدهای منفی جامعه ستیز گوناگونی در پی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های اخلاق کسب و کار پایدار و تعیین درجه اهمیت آنها با استفاده از فن تاپسیس فازی، شبکه روابط علت و معلولی و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از این شاخص ها را در هم با استفاده از رویکرد دیمتل فازی است.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه پژوهش، خبرگان و اساتید دانشگاه آشنا و صاحب نظر در ارتباط با موضوع مورد مطالعه بودند که 5 نفر از انها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. لبزار پژوهش پرسشنامه بود. پس از شناسایی شاخص های اخلاق کسب و کار از دل پیشینه و نظر خبرگان پژوهش، برای انجام اولویت بندی آنها از فن تاپسیس فازی و برای تعیین وضعیت روابط علی میان این شاخص ها از فن دیمتل فازی استفاده شد.
  یافته ها
  از میان 8 شاخص اخلاق کسب و کار پایدار (مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش های اجتماعی ، پالایش و تطهیر درونی، شایستگی فرهنگی، ایده آل های اخلاقی، ایده آل های معنوی، شایستگی اجتماعی و یکپارچگی اخلاقی) 4 مورد نخست، به ترتیب اولویت، مهم ترین آنها شناسایی شدند. همچنین، معلوم شد که اثرپذیرترین شاخص در میان دیگر شاخص های اخلاق کسب و کار پایدار، شایستگی فرهنگی و نقطه مقابل آن، به ترتیب ارزش های اجتماعی و شایستگی های اجتماعی هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ارزش های اجتماعی و شایستگی های اجتماعی بر دیگر شاخص ها اثرگذار هستند بنابراین بایسته است هر گونه تلاش مدیریتی برای ارتقاء اخلاق کسب و کار پایدار با سرمایه گذاری بیشتر برای ارتقاء کیفی ارزش ها و شایستگی های اجتماعی و در پس آن پالایش و تطهیر درونی فعالان عرصه کسب و کار همراه باشند.
  کلیدواژگان: اخلاق کسب و کار پایدار، تاپسیس فازی، دیمتل فازی
 • مهناز قائمی، مهدی شریعتمداری* صفحات 39-47
  زمینه
  برخورداری و رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای از سوی اعضاء هیات علمی می تواند در افزایش اعتماد آفرینی ایشان نقش مهمی داشته باشد. برهمین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اساتید نسبت به نوع و میزان رابطه مولفه های اخلاق حرفه ای و اعتماد آفرینی اعضاء هیات علمی دانشگاه انجام گردیده است.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 410 نفر اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران بوده که از این تعداد، 196 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای و اعتماد آفرینی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بررسی دیدگاه های اساتید در این تحقیق نشان داده است که بین دو متغیر اخلاق حرفه ای و مولفه های آن، با اعتمادآفرینی اعضاء هیات علمی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  توجه به استانداردهای اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی می تواند یکی از راهبردهای اساسی جهت افزایش اعتماد آفرینی آنان در محیط های دانشگاهی باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعتماد، اعتماد آفرینی، اعضاء هیات علمی
 • یاسر رضاپور میرصالح*، طاهره خردمند، سمیه شاهدی صفحات 48-59
  زمینه
  تربیت هوش اخلاقی، یکی از مولفه های مهم تربیت کودک است که می تواند به رشد فردی و اجتماعی کودکان کمک کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری دانش‏آموزان پایه دوم ابتدایی بود.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‏آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری آن را تمامی دانش‏آموزان دختر پایه دوم دوره اول ابتدایی شهرستان اردکان در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‏دادند. تعداد 36 نفر از این دانش‏آموزان به روش نمونه‏گیری در دسترس، انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 18 نفر) قرار گرفتند. ابتدا هر دو گروه با استفاده از فهرست رفتاری کودک (CBCL) و مقیاس روابط اجتماعی (فرم معلم) مورد پیش‏آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در 11 جلسه آموزش هوش اخلاقی شرکت کردند، درحالی‏که گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داده شد و آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس‏آزمون گرفته شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس چندراهه (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در عملکرد رفتاری و روابط اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت و آموزش هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد اجتماعی کودکان و کاهش اختلالات رفتاری آنها تاثیرگذار بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از این است که با توجه به نیاز جامعه به فراگیری و رعایت اصول اخلاقی، آموزش هوش اخلاقی به کودکان می‏تواند یک روش مداخله‏ای مناسب جهت ارتقای عملکرد رفتاری و روابط اجتماعی آنها باشد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، عملکرد اجتماعی، مشکلات رفتاری
 • رسول عباسی *، غزاله طاهری، جبار باباشاهی صفحات 60-69
  زمینه
  علیرغم نقش بی بدیل اساتید در فرایند تعلیم و تربیت در دانشگاه ها و اهمیت رعایت اخلاق از سوی آنها پژوهش های چندانی در راستای ساخت مدل های مفهومی اخلاق حرفه ای اساتید انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان پرداخته است.
  روش
  شیوه انجام پژوهش در بخش شناسایی شاخص ها، تحلیل منطقی متن و در بخش تایید اعتبار و مفهوم سازی مجدد، جزء مطالعات پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی غیرپزشکی استان قم است که از بین آنها 373 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های مفهومی مدل بوده است. برای تحلیل اطلاعات از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
  یافته ها
  با تحلیل عاملی داده ها، مفهوم اخلاق حرفه ای اساتید شامل سه بعد و هشت شاخص «عدالت، ضابطه مداری، اعتدال، بردباری، جوانمردی، انگیزه بخشی، تدریس اثربخش و هدایت گری علمی» به دست آمد. عامل استخراج شده، 62 درصد از واریانس متغیر اخلاق حرفه ای اساتید را تبیین می کند. امتیاز اساتید در تمامی شاخص ها در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد و بردباری اساتید، بالاترین رتبه را از نظر دانشجویان دارد.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که از نگاه دانشجویان، اساتید دانشگاهی در رعایت هشت شاخص استخراجی اخلاق حرفه ای با وضعیت مطلوب فاصله دارند. لذا می توان اذعان نمود دانشگاه ها و نهادهای بالادستی آن هنوز نیازمند اقدامات موثرتری در ارتقای شاخص های اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاهی هستند.
  کلیدواژگان: اخلاق، شاخص های اخلاق حرفه ای، اساتید دانشگاهی
 • محمد نمازی*، حسین رجب دری، اعظم روستامیمندی صفحات 70-80
  زمینه
  وجود اخلاق حرفه ای در حسابداری از موارد ضروری است، زیرا حسابداران نقش اثرگذاری در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند که بدون پایبندی به آن خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهند آورد. برای افزایش اثرگذاری در اخلاق حرفه ای وجود الگوهایی مطابق با فرهنگ جامعه ضروری است. با توجه به اینکه در این زمینه تاکنون فعالیت چشم گیر و اثرگذاری در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف تدوین الگوی جامع اخلاق حرفه ای حسابداری، صورت پذیرفته است.
  روش
  در این مطالعه ابتدا با استفاده از «روش آرشیوی»، کل مقاله های منشترشده در زمینه اخلاق حرفه ای در بازه زمانی 1384- 1394، در نشریه های ایرانی و پایان نامه های مرتبط با اخلاق حسابداری ،به عنوان جامعه آماری ،جمع آوری شد و برای افزایش دقت، نمونه گیری به عمل نیامد. سپس با استفاده از «تحلیل محتوا» مدل نوینی تحت عنوان «الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» تدوین گردید. در نهایت، با استفاده از تکنیک دلفی و کسب نظر 15 نفر از متخصصان اخلاق حرفه ای حسابداری، اولویت آماری اجزای هر یک از سازه های این مدل، با استفاده از فن آماری کای دو ، نیز تعیین شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در دوره مطالعه، 104 مقاله در زمینه اخلاق در نشریه های حسابداری منتشر شده که تفاوت معنا داری از نظر آماری بین تعداد آنها در نشریه های مختلف وجود دارد. الگوی تهیه شده که مبتنی بر محتوای مقاله ها است، از 4 سازه و 69 عامل تشکیل شده که اولویت هر یک از سازه ها عبارت از سازه فردی، سازه اجتماعی، سازه اقتصادی- سازمانی و سازه زیست محیطی است.
  نتیجه گیری
  الگوی تدوین شده کاربردی بوده و اهمیت اخلاق حرفه ای، سازه ها و زیرمجموعه های مهم آن را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق حسابداری، الگوی اخلاق حرفه ای، سازه های اخلاق حسابداری، توسعه پایدار
 • عباس ثابت، اردلان فیلی، علیرضا پویا*، امیر ارسلان مجیدی صفحات 81-88
  زمینه
  در تمامی پژوهش های علمی، رعایت اخلاق پژوهش، تضمین کننده کیفیت، امری ضروری و غیرقابل انکار می باشد که بایستی توسط همه پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر با ارائه مدل علی متغیرهای روانشناختی و آموزشی موثر بر رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان تلاش می کند با ارائه متغیرهای مربوطه اهمیت رعایت اخلاق پژوهش را دو چندان کند.
  روش
  پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 730 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی متناسب با حجم هر یک از طبقات و بر اساس فرمول کوکران 252 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی ازپنچ پرسشنامه بسته و استاندارد است. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص های نکویی برازش با استفاده از نرم افزار lisrel8.5 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای تحقیق به ترتیب متغیرهای وجدانی بودن، شدت تنبیه ادراک شده، آموزش اخلاق پژوهش و نگرش مذهبی بیشترین اثر بر رعایت اخلاق پژوهش داشته اند، اما تاثیرگذاری متغیر خود تنظیمی پژوهش بر متغیر ملاک تایید نگردید
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق انجام اقداماتی جهت پررنگ تر کردن نظارت بر فعالیت های پژوهشی و ورود مفاهیم و الزامات اخلاق پژوهش و هم چنین تبعات عدم رعایت آن، در برنامه درسی دانشجویان می تواند به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش بیانجامد
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، آموزش، وجدانی بودن، نگرش مذهبی
 • علیرضا عقیقی*، زهرا دولتی صفحات 89-96
  زمینه
  رفتاراخلاقی، نقش مهمی را به عنوان یک منبعی برای رضایت مشتری و وفاداری آنها، ایفاء می کند. و در این میان ویژگی های اخلاقی و شخصیتی فروشندگان در ایجاد وفاداری در میان مشتریان نقش اساسی را ایفاء می نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های اخلاقی شخصیت خرده فروش در راستای افزایش وفاداری مشتریان به برند می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خریداران یک فروشگاه خرده فروشی خواروبار در شهر همدان می باشد، از میان جامعه مورد نظر، حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده است. برای گردآوری داده های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتری به برند خصوصی(8سوال)، نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند خصوصی(3سوال)، برداشت مصرف کننده از ویژگی های اخلاقی شخصیت خرده فروش(23سوال) و وفاداری مصرف کنندگان به خرده فروش (4سوال) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد بین اعتماد مشتری بر وفاداری به برند رابطه معناداری وجود دارد. عامل اعتبار با مقدار ضریب همبستگی 907/0 کمترین همبستگی را دارا می باشد. و در ارتباط با برداشت مصرف کننده از ویژگی های اخلاقی شخصیت خرده فروش عامل سازگاری با ضریب 971/0 بیشترین سطح معنی داری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  اعتماد مشتریان به برند خصوصی و گرایش آنها به برند خصوصی نقشی اساسی در تشکیل و مدیریت وفاداری مشتریان به خرده فروش دارند و با توجه به نقش ویژگی های اخلاقی در ایجاد اعتماد بیشتر مشتریان، خرده فروش ها باید به آن توجه کنند و از آن برای ایجاد، پیشرفت و حفظ یک رابطه با مشتریان خود و افزایش وفاداری آنها استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ویژگی های اخلاقی، اعتماد مشتری، وفاداری، برند
 • زهرا سالاری، الهه برزگر* صفحات 97-107
  زمینه
  آموزش اخلاق در حسابداری موضوعی است که با وجود اهمیت آن و توصیه های مکرر پژوهشگران این حوزه، در سیستم آموزشی کشور جایگاهی ندارد. هدف اصلی این پژوهش علاوه بر پرداختن به موضوع ضرورت لزوم گنجاندن درس اخلاق در سرفصل دروس دانشگاهی رشته حسابداری، بررسی میزان تمایل دانشجویان نسبت به اخذ واحد درسی اختیاری اخلاق (در صورت ارائه) با استفاده از دو تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری یادگیری اجتماعی بندورا با دخالت نقش هویت فردی است.
  روش
  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد شیراز و چند واحد دانشگاهی دیگر در استان فارس بوده که 309 نفر از آنان به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، اسپیرمن و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، تحلیل شدند.
  یافته ها
  دانشجویان تمایل زیادی به اخذ واحد درسی اختیاری اخلاق دارند و تئوری رفتار برنامه ریزی شده نسبت به نظریه یادگیری اجتماعی عامل پیش بینی کننده بهتری از اهداف رفتاری است. همچنین، قدرت پیش بینی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه یادگیری اجتماعی زمانی که هویت فردی در آن گنجانده می شود، افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  بدلیل تمایل دانشجویان به آموزش اخلاق در حسابداری، مراکز آموزش عالی و نهادهای تدوین کننده مقررات باید در خصوص گنجاندن درس اخلاق در برنامه درسی رشته حسابداری همت گمارده و برای رفع این نیاز اساسی چاره ای بیندیشند.
  کلیدواژگان: اخلاق، هویت فردی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تئوری شناختی اجتماعی
 • محسن اکبری*، معصومه قاسمی شمس، سوده پور محمدعلی چایجانی صفحات 108-119
  زمینه
  در دنیای امروز، منابع انسانی بهترین مزیت رقابتی هر سازمانی اعم از دولتی و خصوصی تلقی می شود. به ویژه در سازمان هایی که به طور دائم با تنش، تضاد و استرس های شغلی مواجه اند و به صورت مستقیم در تماس دائم با ارباب رجوع قرارگرفته اند مدیریت رفتار کارکنان به مسئله حائز اهمیتی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعارضات شغلی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری های استان گیلان است.
  روش
  طرح پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کل کارمندان دادگستری استان گیلان، به تعداد 950 نفر، بوده که از بین آن ها 205 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. برای تحلیل یافته ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دادگستری استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ رفتار شهروندی سازمانی با تعارضات شغلی رابطه منفی و معنی داری دارد و همچنین اخلاق حرفه ای با تعارضات شغلی رابطه منفی و معنی دار دارد. از طرفی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعارضات شغلی ایفا می نماید.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که؛ سازمان ها می توانند با ایجاد و تقویت رفتارهای اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی کمک شایانی به حل تعارضات و تنش های موجود و برقراری جوی آرام و دوستانه در ارائه خدماتی بهتر و درنتیجه بهبود عملکرد سازمانی نمایند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق حرفه ای، تعارضات شغلی
 • ابراهیم بیگی هرچگانی، بهمن بنیمهد*، محمدرضا رئیسزاده، رمضانعلی رویایی صفحات 120-135
  زمینه
  نظام ارزشی افراد، عاملی اثرگذار بر رفتار آنها می باشد. هشداردهی می تواند به عنوان یک رفتار اخلاقی داوطلبانه، خطاکاری های سازمانی را کاهش دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ارزش های انگیزشی بر هشداردهی حسابرسان است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1394 می باشد، که 385 نفر از آنها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. به منظور تجزیه تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل، استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد، هرچقدر ارزش های انگیزشی تامین کننده منافع شخصی، برای حسابرسان در اولویت باشد، گرایش کمتری به هشداردهی خواهند داشت و شدت این تاثیر به واسطه برداشتی که از عواقب خطاکاری های سازمانی و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این خطاکاری ها دارند؛ افزایش می یابد. اما وقتی که ارزش های انگیزشی تامین کننده منافع عموم، برای حسابرسان ایرانی در اولویت باشد، نتایج برعکس است.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش، برداشت حسابرسان از هزینه های مترتب با افشای خطاکاری، مهم ترین مکانیزم اثرگذار بر هشداردهی آنان است. این موضوع باعث می شود تا حسابرسان با هر نظام ارزشی به دلیل خساراتی که در نتیجه افشای خطاکاری متوجه آن هاست، تمایل کمتری به هشداردهی داشته باشند.
  کلیدواژگان: اخلاق، هشدار دهی، ارزش های انگیزشی، خطاکاری سازمانی
 • حسین دیدهخانی*، سپیده ادیب صفحات 136-145
  زمینه
  امروزه رعایت اخلاق و مسئولیت اجتماعی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای مشتریان در تصویر و شهرت شرکت است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین پاسخ مشتریان (تبلیغات دهان به دهان منفی، رفتارهای اعتراض آمیز) بر رفتارغیرمسئولانه شرکتی با توجه به نقش احساسات و فضائل اخلاقی می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان نمایندگی های فروش خودرو در شهر گرگان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار smartpls استفاده گردیده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که، بین رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین رفتار غیرمسئولانه شرکتی و احساسات اخلاقی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین احساسات اخلاقی و پاسخ مشتریان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتارغیرمسئولانه شرکتی و احساسات اخلاقی با فضائل اخلاقی ارتباط معنی داری وجود ندارد ولی بین احساسات اخلاقی و پاسخ مشتریان با فضائل اخلاقی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  توجه به احساسات و فضائل اخلاقی که تشخیص، رفع و بهبود رفتار غیرمسئولانه شرکتی را به دنبال خواهد داشت، گامی موثر در ایجاد، حفظ و بهبود پاسخ مشتریان خواهند بود.
  کلیدواژگان: رفتار غیرمسئولانه، پاسخ مشتریان، احساسات اخلاقی، فضائل اخلاقی
 • زهرا نیکخواه فرخانی*، علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، حامد محمدی شهرودی صفحات 146-156
  زمینه
  شناسایی مولفه های رفتار اخلاقی در سازمان های خدماتی می تواند زمینه ساز بهبود فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و تسهیل گر بروز رفتارهای مثبت کاری در سطوح مختلف سازمانی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با بررسی مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی به کشف و تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد بپردازد.
  روش
  در این پژوهش، از روش ترکیبی آمیخته- اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و مدیران سازمان مرکزی و ستاد شهرداری مشهد می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 26 نفر از کارشناسان و 14 نفر از مدیران شهرداری مشهد بوده و در در بخش کمی، 243 نفر از کارشناسان و 84 نفر از مدیران باسابقه بوده ند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شده و مدل اولیه رفتار اخلاقی مبتنی بر ابعاد و مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد استخراج گردید. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس بهره گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که رفتار اخلاقی کارکنان را می توان در قالب سه حوزه دسته بندی کرد که خود در برگیرنده مولفه ها و زیر مولفه های متعدد است. رفتار اخلاقی مدیران شهرداری مشهد نیز در دو حوزه قابل دسته بندی است که در مجموع دربرگیرنده 7مولفه و 30 زیرمولفه بوده است. در نهایت با استفاده از شاخص های KMO و بارتلت کفایت داده ها تایید شد.جهت بررسی مدل تحقیق بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تایید گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رویکرد اخلاق وظیفه محور جهت بررسی اخلاق و رفتار اخلاقی در سازمان هایی چون شهرداری از چارچوب تئوریکی مناسبی برخوردار بوده و به درستی می تواند تبیین گر رفتار اخلاقی کارکنان شهرداری باشد.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، رفتار اخلاقی مدیران، رفتار اخلاقی کارکنان، اخلاق وظیفه محور
 • حسن وحیدی نسب، بهناز مهاجران*، دکترعلیرضا قلعهای، دکترحسن قلاوندی صفحات 157-166
  زمینه
  هویت سازمانی به خاطر اهمیتی که دارد؛ امروزه مورد توجه خاصی قرار گرفته است؛ این پژوهش به منظور شناسایی رابطه هویت سازمانی و هر یک از ابعادش با جو کاری اخلاقی و هر یک از مولفه های آن انجام شد.
  روش
  روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد بود. نمونه آماری 465 نفر از جامعه آماری فوق در سال 95 بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آنان پرسشنامه های هویت سازمانی و جو کاری اخلاقی را تکمیل کردند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آماری همبستگی کانونی، به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین هویت سازمانی و هر یک از مولفه های آن با جو کاری اخلاقی و هر یک از ابعاد آن ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بین یافته های حاصل و نتایج دیگر پژوهش های انجام شده در این حوزه همسویی و همخوانی نزدیکی وجود داشت؛ لذا جهت توسعه و تعمیق هویت سازمانی کارکنان، پیشنهاد می گردد؛ مسئولین و دست اندرکاران دانشگاه ها، بیش از پیش زمینه های تعالی سطح جوکاری اخلاقی را در بین کارکنان و در فضای حاکم بر محیط دانشگاه ها، فراهم کنند.
  کلیدواژگان: اخلاق، جوکاری اخلاقی، هویت سازمانی
 • سعید گودرزی، زهره حاجیه* صفحات 167-173
  زمینه
  حسابداران شاغل در حرفه حسابداری، درگیر قضاوت و انتخاب رویه های حسابداری هستند. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی حسابداران بر قضاوت های اخلاقی موسسات حسابرسی فعال تهران پرداخته است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای موسسات حسابرسی فعال تهران است که براساس بررسی های به عمل آمده تا زمان نگارش 236 موسسه می باشد و برطبق جدول مورگان 103نفر (حسابدار رسمی) به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی از موسسات مذکور انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده و روش آماری به ترتیب پرسشنامه و آزمون همبستگی پیرسون است.
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون فرضیه های فرعی نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی و ضرائب رگرسیونی، توافق، برونگرایی، وظیفه شناسی، ثبات هیجانی، گشودگی به تجربه با قضاوت های اخلاقی موسسات حسابرسی فعال تهران رابطه دارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی رابطه معنی داری بین ویژگی های شخصیتی حسابرسان و قضاوت های اخلاقی آن ها وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق که نشان داد ثبات هیجانی و گشودگی به تجربه با قضاوت اخلاقی رابطه مستقیم و معنی داری دارند، به نظر می رسد حسابرسانی که دارای قضاوت های اخلاقی صحیح می باشند، دارای تیپ شخصیتی هستند که این دو ویژگی در آنان بارزتر است.
  کلیدواژگان: قضاوت های اخلاقی، شخصیت، تیپ های شخصیتی، آیین رفتار حرفه ای
|
 • Dr.Mohsen Karami*, Masood Alia, Malek Hosseini Pages 1-9
  Background
  It can be said that the problem of being justified ethical criticism of art, at least from three centuries ago, has been one of the most important problems of the relation between art and morality, and always has serious oppositions and positions. Confirming the two kind of ethical and aesthetic values, most oppositions of ethical criticism have attempted to show that these two realms are autonomous, therefore art can`t be criticized ethically; but Nietzsche goes over, and challenges the ethical values. That is, in contrast to moralists, he takes an immoralist position. Ethical values, he thinks, are of less authority than aesthetic ones, therefore not only art but also the whole of life must be evaluated according to aesthetic values. This view is called “aestheticism.” In this essay, analyzing Nietzsche`s words, considering his commentators` ones, it has been, first, given an accurate description of this view, and, then, criticized it.
  Conclusion
  Nietzsche`s words, albeit the profound insights they give, do not prove that aesthetic values are more true or practical than ethical ones. Therefore, in this respect it can be speak of being justified ethical criticism, in general, and ethical criticism of art, criticizing artworks ethically, in particular, in addition to aesthetic criticism, criticizing artworks aesthetically.
  Keywords: Ethical criticism, Art, Nietzsche's Aestheticism
 • Davood Bakhshalizadeh, Shahrokh Banihatem, Dr.Farzin Farahbod* Pages 10-19
  Background

  Each organization needs people who are willing to sacrifice their participation in activities for changing conditions, these behaviors exceeded expectations, but for important of survival of organization they called extra-role behavior. In the meantime, according to the essence of the Imam Khomeini Relief Foundation, extra-role behaviors are very important among employees. Accordingly, the aim of the present study is to answer the question whether the ethical climate, ethical leadership and ethical philosophies can have a relationship with employee's extra-role behaviors of Imam Khomeini Relief Foundation of Guilan Province.

  Method

  The research is applied in terms of objective – correlation. Population of the study includes all staffs of Imam Khomeini Relief Foundation. Among all, 236 staffs were studied through simple random sampling method. Data were gathered by standard questionnaire. Also, Data were analyzed by structural equation modeling and SPSS 20 and lisrel8.54.

  Results

  Results show that ethical leadership, organizational ethical climate and ethical Philosophies have a relationship with extra-role behaviors. Also, the relationship with ethical leadership and ethical climate was confirmed.

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that increasing the level of ethical components in organization will lead to the high level of extra-role behavior in employees.

  Keywords: Ethical leadership, Organizational ethical climate, Ethical philosophies, Extra-role behaviors
 • Khadijeh Azar*, Dr.Yosef Namvar Pages 20-28
  Background
  Moral intelligence can play an effective role in people's lives as one of the factors influencing the performance of individuals and the accomplishment of their transactional behaviors. The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and life style of public school teachers in Bilehsavar in 2013-2014.
  Method
  The method of study is descriptive-correlation. Population of study includes all teachers. Of all the teachers (n=386), 190 were chosen randomly based on Morgan table. To collect data, two standard moral intelligence and life style questionnaires were used. Data were analyzed using correlation coefficient and regression tests.
  Results
  The results showed that there is a positive and meaningful relationship between moral intelligence and life style. Moreover, regression analysis showed that moral intelligence factors are able to predict life style.
  Conclusion
  According to the results, taking moral intelligence factors to consideration can improve the life style of teachers significantly, and if they are more committed to ethical principles, the sense of value in the lives of teachers will improve.
  Keywords: Ethics, Moral intelligence, Lifestyle
 • Dr.Abbas Shoul*, Dr.Mostafa Hadavinezhad, Ali Siahpor Pages 29-37
  Background
  Sustainable business ethics is one of the most important organizational issues. The lack of understanding and commitment to the observance of the indicators can cause a variety of negative psychopaths’ consequences during the time. In this regard, this study has tried to identify indicators of sustainable business ethics and determine the degree of their importance using fuzzy TOPSIS technique and explore the network of causal relationships and degrees of influence and impressionability of these indicators using the fuzzy Dematel technique.
  Method
  This study is applied in terms of objective and is descriptive in terms of obtaining data. Population of the study includes all experts and faculty members. Among all, 5 experts were selected by meaningfully sampling. Data were collected by questionnaire. After identifying sustainable business ethics indicators from the literature and expert opinion, fuzzy TOPSIS technique was used to prioritize them and Dematel fuzzy technique was used to determine causal relationships between these indicators.
  Results
  Of the eight indicators of sustainable business ethics (social responsibility, social values, Introspection and inner purification, cultural competence, moral ideals, Spiritual ideals, social competence and moral integrity), the first four indicators, in order of priority, were detected as the major indicators. Also, it was found that most impressionable indicator among other indicators of sustainable business ethics, cultural competence, and opposite it, respectively are social values and social competencies.
  Conclusion
  Result of the study demonstrates that social values and social competencies effect on other factors. Therefore, in order to improve indicators of sustainable ethics, business ethics should be integrated with managerial efforts and with more investment to qualify social values and competencies.
  Keywords: Sustainable business ethics, Fuzzy Topsis, Fuzzy Dematel
 • Mahnasz Ghaemi, Dr.Mehdi Shariatmadari* Pages 39-47
  Background
  Having professional and ethical standards for faculty members can play an important role in enhancing restore confidence in their performance. The aim of this study is to consider the relationship between professional ethics and restore confidence among faculty members.
  Method
  The method of this study is descriptive-correlation. The statistical population was 410 academic members at Iran University of Science and Technology in 2015-2016. From this population, 196 people were selected randomly as a sample. For data collection, two self made questionnaires were used for professional ethics and trust. Data were analyzed using SPSS statistics software and Spearman correlation coefficient.
  Results
  The results of this study have shown that the views of professors between the two variables professional ethics and its components, there is a significant direct relationship with the faculty members restore confidence.
  Conclusion
  Attention to the standards of professional ethics of faculty members can be one of the important strategies to increase the restore confidence academic members.
  Keywords: Professional ethics, Trust, Restore confidence, Faculty members
 • Dr.Yaser Rezapor Mirsaleh*, Tahereh Kheradmand, Somayeh Shahedi Pages 48-59
  Background
  Education of moral intelligence is an important component of child education that can help individual and social development of children. The purpose of present study was to investigate the effect of moral intelligence on social performance and behavioral problems of elementary students.
  Method
  This study was a semi-experimental research with pretest-post test. The population consisted of all girl students of 2th grade of elementary schools in Ardakan city in 2014-2015. 36 students were selected by in access sampling and randomly assigned in experimental and control groups (each groups 18 students). Each group has pre-test with child behavior checklist (CBCL) and social competence scale (teacher form). In study group, participants received 11 session of moral intelligence intervention and control group received no intervention. In the final sessions, each group have post-test. Finally, the data analyzed by multiple analysis of covariance (MANCOVA).
  Results
  The results show that a significant difference between experimental and control group in social performance and behavioral problems and moral intelligence could significantly improve social performance and decrease behavioral problems of children.
  Conclusion
  Regarding social needs in moral development, results show that intervention based on moral intelligence is an appropriate approach to improve social and behavioral performance in children.
  Keywords: Moral intelligence, Social performance, Behavioral problems
 • Dr.Rasol Abbasi*, Ghazaleh Taheri, Dr.Jabbar Babashahi Pages 60-69
  Background
  In spite of significant role of professors in education process at universities and the importance of professors’ ethics, there are not so many researches to develop conceptual models of professors’ ethics. This paper has investigated faculty members’ professional ethics in view of students.
  Method
  The research method for identifying the indicators is text logical analysis and for verification and re-conceptualization is a survey. The research population includes all students of public non-medical universities, that among them, 373 subjects were selected. Sampling method was stratified and research instrument was a researcher-made questionnaire. Alpha-Chronbach, exploratory factor analysis, t-test and Friedman ranking test were implied for data analysis.
  Results
  The concept of professors’ professional ethics was designed through factor analysis including three dimensions and eight indicators as “justice, regulation-orientation, moderation, tolerance, generosity, motivation, effective teaching and scientific guiding”. Extracted factor explains 62% of the variable variance. All points are more than average level and professors’ tolerance at the highest level in view of students.
  Conclusion
  This investigation indicated that in view of students, professors have some gaps in following eight indicators of professional ethics with desired level. Therefore, it can be acknowledged that universities and the supreme organizations need to adopt more effective actions to improve professors’ professional ethics.
  Keywords: Ethics, Indicators of professional ethics, Faculty members
 • Dr.Mohammad Namazi*, Hossein Rajab Dori, Azam Rostamimandi Pages 70-80
  Background
  The existence of professional ethics in accounting is very crucial, because accountants have effective roles in social and economic processes and without fidelity to their roles; they may cause irreparable damages to the society. In order to increase the effectiveness of professional ethics, the existence of patterns corresponded to the societies’ cultures is necessary. Because, to date, no significant and effective attempt has been flourished in Iran in this field, this study aims to present a practical and comprehensive model of the accounting professional ethics.
  Method
  In this study, first by adopting “archival method”, 569 Iranian’s published articles relating to professional ethics in different journals and dissertations associated with accounting ethics, for the period of 2006-2015, were collected. Second, by employing “content analysis”, a novel model entitled “Sustainable Development Model of the Accounting Ethical Standards” (SDMAES) with its various constructs was presented. Third, the significance of the elements of each construct of the model was enumerated statistically via the “Delphi Technique” by seeking the opinion of the 15 professional experts in the accounting ethics.
  Results
  Findings show that during span of the study, a total of 104 articles related to ethics were published in the accounting journals and there is a statistical significant difference between numbers of ethics’ articles published in various journals. The proposed model, which is based on the content analysis, consists of 4 constructs and 69 factors. The priority of the model is: individual construct, social construct, economic construct, and sustainable environmental construct.
  Conclusion
  The promulgated model is practical and shows the significance of professional ethics, constructs, and sub-factors of the model
  Keywords: Accounting ethic, Professional ethic's model, Accounting ethics constructs, Sustainable development
 • Abbas Sabet, Ardalan Fili, Dr.Alireza Poya*, Amirarsalan Majidi Pages 81-88
  Background
  In all scientific research, research ethics guaranteed research quality. This article offers a causal model of psychological and educational variables that affecting research ethics among the students of according to improve the ethical points.
  Method
  This was an applied correlation-descriptive study. The population consisted of 730 students of Allameh Tabatabai University, among which 252 subjects were selected through stratified random sampling. Data collection tool was a compilation of five standardized questionnaires. The collected data were analyzed using descriptive statistics tests and the correlation matrix, path analysis and goodness of fit indices using Lisrel 8. 5.
  Results
  The results of path analysis showed that conscientiousness, perceived severity of the punishment, the research ethics education and religious attitudes had the highest to lowest influences on research ethics, but the impact of self-regulation on the criterion variable was not confirmed
  Conclusion
  According to the findings of the research, entering clear strategies for monitoring the research activities and regarding ethical codes in student’s curriculum may improve ethics in research.
  Keywords: Ethics in research, Education, Conscientiousness, Religious attitude
 • Dr.Alireza Aghighi*, Zahra Dolati Pages 89-96
  Background
  Nowadays, the importance of the concept of personality is undeniable retailer. Scientists and researchers believe that retailers, both individuals and brands have different characters that may make them distinct in the minds of buyers.
  Method
  The method of the study is descriptive-correlation. Population of the study includes all sellers in shops of Hamedan. Among all, 250 sellers were selected by in access as sample group. Four consumer confidence indexes, consumer attitudes toward private brands, consumer perceptions of the characters retailer and consumer loyalty to the retailer were used for gathering data. Data were analyzed by SPSS22 software.
  Results
  The results show that there is a significant relationship between consumer trusts on brand loyalty. Trust factor has the lowest correlation (0/907) and in the assessment of sellers by customer, adjustment has the highest correlation (0/971).
  Conclusion
  The trust of customers to private brand and brand tendency towards private has the key role in the formation and management of customer loyalty to the retailer. According to the retailer's branding, private brands are a vital element that retailers must pay attention to it and use it to create, develop and maintain a relationship with your customers and increase their loyalty.
  Keywords: Moral characteristics, Customer trust, Loyalty, Brand
 • Zahra Salari*, Dr.Elahe Barzegar Pages 97-107
  Background
  Instruction of ethics in accounting is an issue that, despite its importance and frequent recommendations of researchers in this field, has no place in Iran's educational system. In addition to discussing the necessity of including ethics course in accounting curriculum, the main objective of this research is to investigate the degree of student's tendency to take the elective ethics course (if offered) using Theory of Planned Behavior (TPB) as well as Bandura’s Social Cognitive Theory (SCT) while the role of individual identity is involved.
  Method
  This research is analytical-descriptive study. The statistical population of the research includes the college students of Shiraz University, Islamic Azad University of Shiraz, and a number of other universities in Fars Province, Iran. 309 students were selected as the statistical sample by random sampling. Questionnaires were used for data collection. The collected data were eventually analyzed using Wilcoxon signed-rank test, Spearman's rank correlation coefficient, and ordinary least squares (OLS).
  Results
  If the elective ethics course is offered, the students show great interest in taking the course. Furthermore, Theory of Planned Behavior is a better predictor of behavioral intentions than Social Cognitive Theory. The predictive power of Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory increases when the individual identity is involved.
  Conclusion
  Due to students’ interest in ethics, academic centers and regulatory bodies should find a solution for this basic need and include ethics course in accounting curriculum
  Keywords: Ethics, Individual identity, Theory of planned behavior, Social cognitive theory
 • Dr.Mohsen Akbari*, Masome Ghasemi Shams, Sodeh Por Mohammad Ali Chayjani Pages 108-119
  Background
  In today's world, human resources are the best competitive advantage of any organization, both public and private ones. Especially in organizations that constantly face with the stressing situations, like constant contact with the clients, it's very important to oversee the employee's behavior. The main purpose of this study is to analyze the relationship between professional ethics and job conflicts with the mediating role of organizational citizenship behavior (OCB) in Justice Administration of Guilan province.
  Method
  This research is a correlative study. The statistical population of this study was 950 employees of Justice Administration of Guilan. Among them, 205 employees are selected as sample by simple random sampling method and Morgan Table. A questionnaire with three parts is used to collect data. Validity (content, convergent, and divergent) and reliability (factor loading, composite reliability, and Cronbach's alpha) of the questionnaires indicated that the instruments were fairly valid and reliable. Structural Equation Modeling (SEM) and Smart-PLS software were used for analyzing data.
  Results
  The results indicate that professional ethics has a positive relationship with organizational citizenship behavior, organizational citizenship behavior has a significant negative relationship with job conflicts and practical ethics has a significant negative relationship with job conflicts. Also, results show that the OCB plays a mediating role in the relationship between professional ethics and job conflicts.
  Conclusion
  The results of current research show that organizations, through creating and encouraging ethical behaviors and organizational citizenship behaviors, can solve the conflicts and tensions restore calm and friendly climate in providing better services and consequently improve the organizational performance.
  Keywords: Organizational citizenship behavior, Professional ethics, Job conflicts
 • Ebrahim Beigi Harchegani, Dr Bahman Banimahd*, Dr.Mohammadreza Reiszadeh, Dr.Ramezanali Royayi Pages 120-135
  Background
  People's value system is an effective factor on their behavior. Whistle Blowing can reduce corporate wrongdoing as a voluntary ethical behavior. Therefore, the aim of this research is the study of motivational values on auditor’s ethical whistle blowing.
  Method
  The research method is descriptive-correlative. Population of the study includes all private and public auditors in 2015. Among all, 385 auditors were selected randomly as sample. Standard questionnaire was used in this study. Structural Equation Modeling (SEM) using LISREL software was used in order to data analysis and hypothesis testing.
  Results
  The findings show that auditors with the high level of individual's motivational values will have a lower tendency to whistle blowing. The severity of the impact increases by their perceived seriousness of the act in question and their perceived personal responsibility to report, but findings are reversed when auditors have a high level of collectivist's motivational values.
  Conclusion
  According to this study, the most important mechanism influencing the auditor's whistle blowing is their perceived personal costs of reporting. Because of perceived losses as a result of wrongdoing reports, auditors with any value system, have a lower tendency to whistle blowing.
  Keywords: Ethics, Whistle blowing, Motivational values, Corporate wrongdoing
 • Dr.Hossein Didehkhani*, Sepideh Adib Pages 136-145
  Background
  Today, ethics and social responsibility is one of the important factors and influencing attitudes and behaviors in the image and reputation of the company. The current research is aimed to investigate the relationship between consumer response (negative word of mouth and protest behaviors) on corporate irresponsible behavior considering the mediating role of moral emotions and virtues.
  Method
  The current research method is descriptive survey. The statistical population of this study includes the consumers of car companies in Gorgan. Among all, 384 subjects were selected by stratified random sampling. Standardized questionnaire was used for data collecting since its validity and reliability is confirmed. For data analysis, structural equation modeling (SmartPLS) was used.
  Results
  The results indicate that there is a significant positive relationship between corporate irresponsible behavior and consumer response and there is also a significant positive relationship between corporate irresponsible behavior and consumer's negative moral emotional. There is a significant positive relationship between consumer's negative moral emotional and consumer response. There is no significant relationship between corporate irresponsible behavior and consumer's negative moral emotional with moral virtues. But there is significant relationship between consumer's negative moral emotional and consumer response with moral virtues.
  Conclusion
  According to feelings and moral virtues that identify, remove and improve the corporate irresponsible behavior will follow, effective step in creating, maintaining and improving consumer response will be.
  Keywords: Corporate irresponsible behavior, Consumer response, Moral emotional, Moral virtues
 • Dr.Zahra Nikkhah Farkhani*, Dr.Alireza Khorakian, Mostafa Jahangir, Hamed Mohammadi Shahrodi Pages 146-156
  Background
  Recognizing the factors of ethical behavior in services organizations can be the background for improving the dominant ethical atmosphere of the organization and facilitate the positive work behavior in different levels of the organization. For this purpose, the present study aims to find the ethical behaviors of workers and managers of Mashhad municipality by considering the meaning and content of ethic and ethical behavior.
  Method
  In this study, mix method and exploratory design was performed. The statistical population of research includes all employees and managers of Mashhad Municipality in the central organization. The sample of this study includes 26 employees and 14 managers in qualitative section and 243 experienced employees and 84 experienced managers in quantitative section. Data were gathered by interview and questionnaires. The content analysis was used to analyze the interviews and the initial model of ethical behavior was extracted based on dimensions and components of ethical behavior of employees and managers of Mashhad Municipality. For measuring models, confirmatory factor analysis was used.
  Results
  The results from the current research indicate that the ethical behavior of the employees could be placed in the three categories. Each of these categories contains various sections and sub sections. Also, the ethical behavior of the managers of the municipality has two categories that include 7 factors and 30 sub-factors. Finally, by using KMO index and Bartlett's test the appropriate number of data was approved. In order to assess the research model, factor loadings were calculated and since all factor loadings were more than 0.3 the research model was approved.
  Conclusion
  The results of this study show that the task-based approach to assess the ethics and ethical behavior in organizations such as the municipality have an appropriate framework theoretically and can properly explain the ethical behavior of the employees of the municipality.
  Keywords: Ethical behavior, Ethical behavior of managers, Ethical behavior of employees, Task, based ethics
 • Hossein Vahidi Nasab, Dr.Behnaz Mohajeran*, Dr.Alireza Ghalehay, Dr.Hassan Ghavandi Pages 157-166
  Background
  Organizational identity is given prominence due to its importance. This study aims to investigate the relationship between organizational identity and its aspects with those of ethical work climate.
  Method
  The method of study is correlation-descriptive. The population of study includes the staff of both Ferdowsi and Medical Sciences University of Mashhad. 465 employees were selected randomly in 2016. They complete the questionnaires regarding to organizational identity and ethical work climate. Data were analyzed by SPSS.
  Results
  The results clearly demonstrate that there is a significant relationship between the organizational identity and ethical work climate.
  Conclusion
  The findings of the present paper are aligned with results of the previous studies conducted in this field. Therefore, the researcher advises senior decision makers to focus further on organizational identity. Also, the university directors are required to maintain a satisfactory balance of ethical work climate in their workplaces.
  Keywords: Ethics, Ethical work climate, Organizational identity
 • Saeed Godarzi, Dr.Zohre Hajieh Pages 167-173
  Background
  Accountants who working in the accounting profession, involved in judging and selecting of accounting practices. Therefore, this study was to investigate the relationship of personality traits and ethical judgments of accountants, CPAs located in Tehran.
  Method
  The research is descriptive-correlation. The population of the research includes all CPAs in Tehran, according to the survey conducted by the time of this paper audit firms are 236 and according to Morgan table 103 CPAs as the sample were selected. The present study used random sampling methods and research instrument and statistical method are questionnaires and Pearson correlation in respect.
  Results
  The findings showed that the test of sub hypotheses regarding the correlation and regression coefficients, agreed, extraversion, conscientiousness, emotional stability, openness to experience have a significant relationship with ethical judgments of CPAs. The results of the test showed that there is significant relationship between personality traits and ethical judgments of CPAs.
  Conclusion
  According to the findings, emotional stability and openness to experience of CPAs have a direct correlation with their ethical judgment, it seems that the auditors who have right ethical judgments poses the type of personality that these two characteristics are more prominent in them.
  Keywords: Ethical judgments, Personality, Type of personality, Professional behavior