فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت مالی - پیاپی 17 (بهار 1396)
 • پیاپی 17 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل دانایی، مجتبی رشمه صفحات 9-30
  در جهان رقابتی امروز تنها سازمانهایی میتوانند در این دنیای پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده کنند. یکی از منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی میباشد و مدیریت این منابع، به رمز موفقیت سازمانها تبدیل شده است. کارکنان جهت ارتقا بهرهوری و اثربخشی، باید از انتظارات سازمان و میزان عملکرد خود اطلاع داشته باشند؛ بنابراین ارزشیابی پولی کارکنان به عنوان سرمایه های مهم سازمان و ارزیابی مستمر عملکرد نیروی انسانی، الزام سازمانی است. در این تحقیق در گام نخست، ارزش پولی منابع انسانی بر اساس هزینه های آموزش، کنارهگیری و جایگزینی شاغلین (با در نظر گرفتن میزان مشارکت فرد در خلق و توسعه دانش سازمانی و همین طور عملکرد شاغلین در ایجاد ارزش افزوده دوره مالی) محاسبه شد. در گام بعدی پس از اطلاعرسانی نتایج ارزش پولی محاسبه شده به کلیه کارکنان، عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان عملکرد کارکنان قبل و بعد از مطلع شدن از ارزش ریالی خود وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از است که در جامعه مورد مطالعه، اطلاع از وضعیت ارزش ریالی تاثیر مثبتی بر شاخصهای عملکردی و رفتاری کارکنان دارد.
  کلیدواژگان: حسابداری سرمایه انسانی، ارزش پولی کارکنان، عملکرد کارکنان
 • عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، مریم حمیدی صفحات 31-48
  فراواکنشی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکتهایی که فاقد مولفه های لازم تحقیق بودند بر روی گزارشهای تعدیل سود نمونهای شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدلهای نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهامها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجامشده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیشبینیشده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد میباشد.
  کلیدواژگان: فرا واکنش، اعلامیه های تعدیل سود، رویداد پژوهی، بازده غیرعادی، بورس اوراق بهادار تهران
 • محسن اکبری، سعید فتحی، مهسا فرخنده، زهرا ایاغ صفحات 49-68
  یکی از مهم ترین تصمیمات مالی شرکتی، تصمیمات سرمایه گذاری است. شرکتها با شناخت عوامل موثر بر سرمایهگذاری و با بهکارگیری آنها در رسیدن به سطح بهینه سرمایهگذاری میتوانند بازدهی حداکثری را ایجاد کنند. این امر به شرکت ها کمک می کند که بتوانند هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را بهدست آورند و هم رضایت سهامداران را جلب نمایند. یکی از مباحث مهم در سرمایه گذاری، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1393 بررسی شده است. به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری از سه معیار سود هر سهم به قیمت هر سهم، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به کار رفته شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه
 • سعید باجلان، سعید فلاحپور، ناهید دانا صفحات 69-86
  در پژوهش حاضر، مدلی برای پیشبینی روند قیمت سهام برپایهی ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده توسط حجمهای روزانه معاملات، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید F-SSFS ارائه میشود. به منظور ارزیابی دقت پیشبینی، مدل پیشنهادی با مدل ماشین بردار پشتیبان ساده همراه با انتخاب ویژگی هیبرد و نیز با روش های انتخاب ویژگی مرسوم از جمله بهره اطلاعات، عدم قطعیت متقارن و انتخاب ویژگی بر پایه همبستگی، از طریق انجام آزمون تی زوجی، مقایسه میشود؛ همچنین بهعنوان مجموعه ویژگی های اولیه که در واقع ورودی ماشین بردار پشتیبان تعدیلیافته هستند، از شاخصهای تحلیل تکنیکال و شاخصهای آماری که برای 10 سهم محاسبه شدهاند، استفاده میشود. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که عملکرد ماشینبردار پشتیبان وزندهیشده، در مورد مسئله پیش بینی روند قیمت سهام، به میزان قابلتوجهی بهتر از ماشین بردار پشتیبان ساده است. علاوه براین، نتایج عملیاتی نشانمیدهد که ماشین بردار پشتیبان وزندهیشده همراه با انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهادی، بالاترین میزان دقت پیشبینی را نسبت به سه روش انتخاب ویژگی دیگر دارد. براساس نتایج این پژوهش میتوان ادعا کرد مدل VW-SVM همراه با انتخاب ویژگی F-SSFS عملکرد بهتری در پیشبینی قیمت سهم، نسبت به روش های موجود دارد.
  کلیدواژگان: پیش بینی روند، ماشین بردار پشتیبان، انتخاب ویژگی، قیمت سهم
 • مریم دولو * صفحات 87-111
  جین و می یرز (2006) نشان می دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام میشود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می سازد، حفظ قیمت گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و لجستیک بررسی میشود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی توان مستقیما به قیمت گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی که شرکت های مشمول قیمت گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت های حائز قیمت گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفا در حضور قیمت گذاری بیش از اندازه تایید می گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت گذاری بیش از اندازه است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت مالی، ریزش قیمت سهام
 • سعید مرادی جزء، محمداسماعیل فدایی نژاد، میلاد قربانی صفحات 113-126
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و به موقع بودن سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه‏ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1380 الی 1393 انتخاب شد و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. یافته های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقعتر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام داران به غیر از بزرگ ترین سهام دار به موقع بودن سود را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، بزرگ ترین سهام دار، به موقع بودن سود
 • غلامرضا کردستانی، داود زرنگ نصرآباد صفحات 127-145
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان میدهد در طی دهه های گذشته، نوسان‏های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات بهعنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر میشود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت‏های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان میدهد که علت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفتهشده حسابداری است.
  کلیدواژگان: کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصادی، تغییر رویه های حسابداری
|
 • Abolfazl Danaei, Mojtaba Rashme Pages 9-30
  In today's competitive world, organizations can remain in this turbulent world that can use their resources in the best way. Manpower is one of the most important organizational resources and the secret of organizations success is the Management of these resources. The personnel should know organization expectations and their own performance for promoting their efficiency and effectiveness. Therefore, the monetary evaluation of personnel as the important assets of organization and continuous evaluation of human resources are Organizational requirements. In this research, first The monetary value of human resources is calculated based on the cost of education, resignation and replacement of employees (considering the amount of participation of each individual in creating and developing the organizational knowledge and employees with regard to the participation in the creation and development performance in creating value added monetary period). At the next step personnel performance was calculated after informing them the results of the research shows that there is a difference between personnel’s performance before and after knowing their own monetary value. Also the results of the research imply that in the society of the case study, knowing the status of monetary value has a positive effect on performance indicators and of personnel behavior.
  Keywords: Human Asset Accounting, Monterey Value of Personnel, Personnel Performance
 • Abdolmajid Abdolbaghi, Maryam Hamidi Pages 31-48
  Over - reaction term occurred when investors in their decision making pay higher attention to new data than previous issued information such weighting to new information cause reactions more than what law expects before. Thus, in current event-survey method research, author attempts to study over reaction phenomena when delivery average positive and negative benefits. In this research, for data sample determination, it was used systematic omission method and finally a sample of 121 firms accepted at Tehran stock market through2006-2014 studied. For research hypothesis tests, first, each stock output function measured based on ARMA models and Abnormal Return predicted based on performed measurement for event span. Finally, evidently, it was used Significance- test in order to measure Abnormal Return meaningfulness. Results showed that in case of negative and positive benefits amendment consequently over reaction.
  Keywords: Over-Reaction, Dividend Adjustment, Event Study, Abnormal Return, Tehran Stock Market Firm's Members
 • Mohsen Akbari, Saeed Fathi, Mahsa Farkhondeh, Zahra Ayagh Pages 49-68
  Investment decisions are among the most important corporate financial decisions. Companies with discovering the factors effecting investment and through using them in order to achieve an optimum level of investment to produce maximum output. This help companies absorb profitable investment opportunities and satisfy their stockholders. Investment-cash flow sensitivity is one of the important issues in investment. The purpose of this study is to explore the relationship between investment opportunities and investment-cash flow sensitivity. In this study financial information of 80 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 1387 to 1393 is investigated. Three criteria for investment opportunities are used that are the earnings per share on price per share, Market to book assets ratio, Market to book equity ratio. The results indicate that there is no significant relationship between the investment cash flow sensitivities and investment opportunities.
  Keywords: Investment-Cash Flow Sensitivities, operating cash flow, Investment Opportunities, Size
 • Saeed Bajalan, Saeed Fallahpour, Nahid Dana Pages 69-86
  In this study we focus on developing a stock trend prediction model based on a modified version of support vector machine, named volume weighted support vector machine, along with a hybrid feature selection method named FSSFS method. In order to evaluate the prediction accuracy of this model we compare the VW-SVM classifier with plain support vector machine along with three commonly used feature selection methods including Information gain, Symmetrical uncertainty and correlation-based feature selection, via paired t-test. As the model input, we use several technical indicators and statistical measures, calculated for 10 stocks. The results show that the VW-SVM, combined with the hybrid feature selection method, significantly outperforms plain SVM model to the problem of stock trend prediction. In addition our experimental result show that VW-SVM combined with F-SSFS has the highest level of accuracies and generalization performance in comparison with the other three feature selection methods. With these results, we claim that VW-SVM combined with F-SSFS can serve as a promising addition to the existing stock trend prediction.
  Keywords: Trend Forecasting, Support Vector Machines, Feature Selection, Stock Price
 • Maryam Davaloo * Pages 87-111
  Jin & Myers (2006) that selective choice for information disclosure and its succeeding opacity result in crash. Jensen (2005) believes that if real performance cannot justify high stock price, managers take action to manage earning to keep the situation. So, what motivate managers to earning management, is stock overvaluation in the market. This paper is aimed to investigate the relationship between overvaluation, opacity and crash risk. To this aim, a sample consists of listed firms in Tehran Stock Exchange for 2001 to 2014 is examined based on panel data and logit regressions. The results show that the reason of opacity cannot be attributed directly to the overvaluation. The effect of overvaluation on firm specific information flow is influenced by opacity. So, the undervalued firms, given opacity level, provide more firm specific information to the market to create better understanding of real economic performance and help the investors to modify their expectations. The overvalued firms, given opacity level, disclose less firm specific information to avoid the market adjusts its unreal expectations. The results of this paper show that non-linear relationship (convex) exists between opacity and crash risk that only appear when overvaluation is captured. This finding comes from cross-effect between financial opacity and overvaluation.
  Keywords: Overvaluation, Opacity, Crash Risk
 • Saeed Moradijoz, Mohammad Ismail Fadaei Nejad, Milad Ghorbani Pages 113-126
 • Gholamreza Kordestani, Davood Zerang Nasrabad Pages 127-145
  The main objective of this study is investigate earnings quality changes over time. The literature finds that over the past decades, there has been an increase in the volatility of earnings and a decrease in both the value relevance of earnings and the degree of matching between revenues and expenses. These changes interpret as a decline in earnings quality. But there is disagreement about whether the main reasone of decline is “due to changes in accounting procedures or real economic changes”. Thus the main goal of this study is investigate the main resone of earnings quality over time .for this perpose, all manufacturing and services firms listed in TSE during 1370-1393 were studied.The earnings quality changes rate in firms listed in Tehran Stock Exchange during 25 last years shows, the main reason of reducing the earnings quality over time is changes in the real economy not changes in accounting procedures.
  Keywords: Earnings Quality Over Time, Changes in The Real Economy, Changes in Accounting Procedures