فهرست مطالب

شریف - پیاپی 19 (بهار 1380)
 • پیاپی 19 (بهار 1380)
 • ویژه ی مهندسی
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بررسی تجربی گردابه های به وجود آمده روی بال های مثلثی
  محمدرضا سلطانی، علیرضا داوری صفحه 3
  به منظور بررسی تجربی تشکیل گردابه ها، و تعیین اثرات زاویه های حمله، عدد رینولدر و موقعیت طولی روی ساختار، قدرت و موقعیت این گردابه ها، آزمایش های متعددی در یک تونل باد زیر صوت در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. این آزمایش ها در دو عد رینولدز 10*5/1, 10*5/2 انجام شده اند. مقایسه نتایج تجربی موجود با نتایج حاصل از آشکار سازی جریان روی این بال ها نشان می دهد که نتایج به دست آمده از دقت قابل قبولی برخور دارند. عدد رینولدز در بال های مثلثی، تاثیر چندانی روی ساختار گردابه ها ندارد، بلکه زاویه ی حمله ی بال بیشترین تاثیر را بر ساختار گردابه ها می گذارد. طبق بررسی های به عمل آمده، گردابه ی به وجود آمده روی بال در زاویه ی حمله ی حدود 32 منفجر می شود و در نتیجه نیروی برآکاهش می یابد.
 • تنش های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه ی مذاب متحرک
  سید عبدالعظیم امیرشاه کرمی، محمود حسن پور متی کلایی صفحه 11
  برای محاسبه تنش های باقی مانده از جوشکاری، تعیین تاریخچه ی توزیع دمای ناشی از جوشکاری ضرورت دارد. در این مقاله ضمن معرفی مدل حرارتی جدید و تشریح مفهوم حوضچه ی مذاب معادل، تاریخچه ی توزیع دمای ناشی از حرکت حوضچه ی مذاب معادل محاسبه شده است. در این مرحله به منظور در نظر گرفتن حرارت نهان ناشی از تغییر حالت ماده ی مذاب به جامد، از مفهوم انتالپی به عنوان تابعی از دما استفاده شده است. در مرحله ی دوم با پذیرش مدل فون میسز و بررسی سختی ناپذیری سنماتیکی وابسته به دما، تنش های باقی مانده از جوشکاری محاسبه شده اند. در هر کدام از دو مرحله ی فوق، به دلیل تغییر خواص حرارتی و مکانیکی مصالح در برابر دما، معادلات غیرخطی مربوطه به روش اجزاء محدود حل شده اند. مزیت این روش، نسبت به روش های موجود، واقعی تر بودن فرایند جوشکاری، سادگی داده ها و کاهش زمان تحلیل و تخمین توان حرارتی جوشکاری است.
 • مدل سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه های تیر و تاوه
  مجید صادق آذر صفحه 17
  روش اجزاء محدود و برنامه های رایانه یی موجود در این ارتباط در حال حاضر چنان پیشرفته اند که یک محاسب کم تجربه نیز می تواند با استفاد از آن، یک سازه ای تیر و تاره را مدل کرده و محاسبه کند. اما به علت کم دقتی ها، خطاها، ناهمگرایی ها و ناسازگای های موجود در اتصال اجزاء مختلف محدود به یکدیگر، نمی توان از صحت نتایج این محاسبات چندان مطمئن بود. مسئله ی اصلی این است که استفاده ی همزمان از اجزاء تیر، تاوه، انواع تکیه گاه ها در مدل سازی یک سازه ی تیر و تاوه در شرایط مرزی مختلف، به علت تعاریف مختلف توابع اجزاء محدود و نیز سازگاری کم بین اجزاء ممکن است به خطاهای موضعی یا پیوسته منجر شود. در نوشتار حاضر، به بررسی سازه های متشکل از تیر و تاوه، و مسئله ی موجود بین تیر و تاوه یی که خط میانی آنها با هم منطبق نیست و در آن گشتاور خارج از مرکز به وجود می آید، می پردازیم.
 • تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست محیطی و آبخیزداری در ایران
  ناصر طالب بیدختی، بهنام هوشیاری صفحه 22
  توزیع نامناسب بارندگی در کشور و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی ناشی از آن، بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، وقوع سیلاب های مخرب، خشکسالی ها، کاهش شدید سرانه ی آب کشور، مشکلات جدی - نظیر مشکلات مالی و اجرایی - در امر توسعه ی منابع آب و مهار آب های سطحی، مسائل آب های مرزی و... بحران جدی آب در کشور را، در آینده یی نه چندان دور ترسیم می کند.
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه های بتنی با بادبند فولادی
  شریف شاه بیک، ابوالحسن وفایی، مسعود مفید صفحه 33
  تقویت سازه های بتنی که در زمان زلزله آسیب دیده اند، و همچنین افزایش مقاومت قاب های بتنی که به صورت غیر صحیح طراحی شده اند، به رشد فزاینده ی بررسی امکان استفاده از بادبندهای فولادی در این گونه ساختمان ها منجر شده است. با توجه به رفتار پیچیده ی بتن در ناحیه ی غیرخطی و اثر محصور شدگی بر منحنی تنش - کرنش این ماده، در عمل از روش های ساده شده برای مدل سازی رفتار سازه های بتنی استفاده می شود.
 • تاثیر چرخه ای حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت پذیری شکل در آلیاژ حافظه دار 69/85Cu27/08Zn2/92Al0/05Ti
  سید خطیب الاسلام صدرنژاد، حمید خرسند، عبدالرضا نانگیر صفحه 44
  هدف این بررسی مشخص کردن چگونگی و میزان تاثیر چرخه های حرارتی بر دماهای تبدیل و خاصیت حافظه داری در الیاژ دارای 85/69 درصد وزنی مس، 08/27 درصد وزنی روی، 92/2 درصد وزنی آلومینیوم و 05/0 درصد وزنی تیتانیم است. برای این منظور ابتدا آلیاژ مورد نظر از طریق ذوب در کوره برقی، و سپس ریخته گری در قالب فولادی تولید شد.
 • ساخت آندهای منیزیمی و کابرد آن در حفاظت کاتدی
  عبدالله افشار صفحه 50
  در این نوشتار ساخت آندهای منیزیمی به روش ریخته گری و کیفیت آنها در حفاظت کاتدی فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. ریخته گری و تهیه ی آ ند با ترکیب شیمیایی مناسب، بررسی بازدهی و کیفیت آند در حفاظت کاتدی فولاد در خاک مطابق با روش استاندارد و همچنین در محلول کلرید سدیم 3 درصد و در چگالی های مختلف انجام شده است. در ذوب منیزیم از کوره های مقاومتی و از ترکیب کلرور و فلوئور فلزات فلیایی خاکی و اکسید منیزیم به عنوان روانساز استفاده شده است.
 • الگوی پیش بینی تولید آهن و فولاد در ایران
  ناصر توحیدی، محمدصادق خدایاری، نجف تکتاز صفحه 57
  رشد تولید و مصرف آهن و فولاد نقش مهمی در فرایند توسعه ی کشورهای صنعتی داشته است. بدیهی است در جامعه ی در حال رشد ایران نیز تولید آهن و فولاد نقش تعیین کننده یی در رشد صنایع داشته و دارند به طوری که طی دو دوره برنامه ی اقتصادی - اجتماعی، افزایش تولید آهن و فولاد رشد چشم گیری داشته است. خط مشی منطقی این توسعه را از طریق الگوهای رشد تولید و مصرف فولاد می توان پی گیری کرد. در این مقاله روش جامعی برای پیش بینی تولید فولاد براساس عوامل موثری چون «تولید ناخالص داخلی»، «جمعیت»، «مصرف ظاهری فولاد»، «سرمایه گذاری» و «هزینه ها» ارائه شده است.
 • ارتباط داده ها و ستاده ها بین بخش های مختلف اقتصادی
  فرهاد کیانفر صفحه 65
  اعداد موجود در هر ماتریس داده - ستاده، غالبا نشان دهنده ی جریان ورود و خروج کالاها و خدمات بین بخش های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف است. در حقیقت، این ماتریس بیان کننده ی خروجی هر بخش تقاضای نهایی و نیز میزان ارزش افزوده ی تولید در هر صنعت است.
 • کاربرد روش تصمیم گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم های انعطاف پذیر تولید (FMS)
  محمد هوشمند، فرناز برزین پور صفحه 70
  در این نوشتار، به منظور تجزیه و تحلیل کاربرد سیستم های انعطاف پذیر تولید، به بررسی روش های سنتی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. این روش ها به علت عدم توجه به معیارهای کیفی از اهمیت کمتری برخوردارند. بنابراین در روش های جدید، روش های برنامه ریزی ریاضی، سیستم های خبره و فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) بررسی و مزایا و معایب هر یک مشخص می شود. در پایان با معرفی «روش تصمیم گیری گروهی با معیار کیفی»، نحوه ی به کارگیری این ساختار در ارزیابی سیستم های انعطاف پذیر تولید مشخص می شود.
 • معرفی مقالات پژوهشی مهندسی کامپیوتر، علم مواد، و عمران دانشگاه صنعتی شریف (1378)
  صفحه 81
  در ادامه سیاست مجله در خصوص معرفی و چاپ چکیده مقالات پژوهشی دانشکده های مختلف، در این شماره ی مجله اقدام به معرفی چکیده مقالات دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، مهندسی علم مواد و مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف کرده ایم. همان گونه که در شماره های پیشین مجله نیز اشاره شد، چاپ مجموعه مقالاتی از این دست، منحصر به دانشگاه صنعتی شریف نیست و فصلنامه ی شریف، از تمامی استادان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور درخواست می کند تا نتایج بررسی پژوهشی خود را برای چاپ به دفتر مجله ارسال دارند.
 • معرفی کتاب
  صفحه 93
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 104