فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 27 (پیاپی 49، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 9
 • سید عبدالله میرخندان * صفحه 11
  بررسی دیدگاه دینی درباره جایگاه سرگرمی در سبک زندگی اسلامی، منوط به بررسی آموزه های اسلامی در این زمینه است. بخش مهمی از این آموزه ها، نواهی درباره این موضوع است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی حکمت و میزان دلالت این نواهی است.
  در این مقاله به این نتایج رسیدیم که سرگرمی های نهی شده در منابع دینی یا به خودی خود و به طور خاص مذموم هستند یا مقرون و ملازم با آن ها امر مذمومی است یا این که مقدمه یا نتیجه آن ها امر مذمومی است. همچنین، با توجه به این نواهی، سرگرمی ای مطلوب است که مشتمل بر گناهان نباشد و با توجه به عالم غیب صورت پذیرد، مطابق با معیارهای عقلی باشد، هدف داشته باشد و بیهوده نباشد و مانع یاد خدا و کمال انسان نباشد.
  کلیدواژگان: سرگرمی، نهی از سرگرمی، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، اخلاق اسلامی
 • فهیمه مومنی راد، زینب شعبانی صفحه 29
  مشاهده آسیبهایی که در سالهای اخیر در نهاد خانواده پدیدار شده هر انسان دغدغه مندی را بر آن میدارد که وارد عرصه شود و در حد توان خود برای رفع مشکلات قدمی بردارد. شماری از این آسیب ها ناشی از تغییراتی است که در ساختار خانواده به وجود آمده است. این تغییرات عبارتند از: تغییر خانواده از گسترده به هستهای، خانواده های تک والد، خانواده های همزیستی و درنهایت زندگی مجردی که در بسیاری از موارد با آیین و فرهنگ ایرانی و اسلامی جامعه ما همخوانی ندارد. فروپاشی خانواده ها، طلاقهای عاطفی، روابط فرازناشویی، افزایش فرزندان بی سرپرست، مشکلات فرزندان طلاق و بسیاری از آسیب های دیگر، پیامد این تغییرات است که استحکام بخشیدن به خانواده می تواند از آن ها جلوگیری کند.
  مقاله پیش رو با شیوه تحلیلی – توصیفی به بررسی نقش خوش خلقی و مولفه های آن در کلام اهل بیتبه منزله پیشوایان دین میپردازد. مصادیق خوش خلقی چون الفت و مهربانی، خوش زبانی، عذرخواهی و عذرپذیری، سپاس گزاری از همسر، صبر و بردباری در زندگی و گذشت و خطاپوشی از مواردی است که در این مقاله بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: خانواده، خوش خلقی، روابط همسران، تحکیم خانواده، اهل بیت
 • علی احمد پناهی * صفحه 53
  یکی از عوامل مهم در سلامت روانی التزام به موازین اخلاقی است. هدف پژوهش حاضر معرفی مهم ترین مصادیق اخلاقی است که در بهبود سلامت روانی نقشی سازنده و مهم دارند. سوال اساسی این است که شاخص ترین مصادیق اخلاق که در بهبود سلامت روانی نقش دارند، کدامند و فرآیند تاثیرگذاری آن ها چگونه است؟
  پژوهش حاضر از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی ضمن اشاره به مهم ترین فضایل اخلاقی، به نقش موثر آن ها در بهبود و تقویت سلامت روان افراد می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد تقویت هنجارهای اخلاقی در روابط افراد، فضای روان شناختی و ذهنی آنان را بهبود می بخشد، مشکلات روانی را کاهش می دهد و زمینه را برای سلامت و آرامش روانی افراد فراهم می کند. پایبندی به فضایل اخلاقی مانند روابط کلامی نیکو، خوش بینی، صداقت، فداکاری، نیکوکاری، پرهیز از حسادت و... موجب دوستی و محبت و رضایت خاطر در میان افراد می شود؛ درنتیجه، تنش های روانی کاهش می یابد و آرامش و سلامت روانی به وجود می آید. التزام به هنجارهای اخلاقی علاوه بر بهبود سلامت روان، فضای کسب وکار را نیز بهبود می بخشد و از این طریق نیز در تحقق و بهبود سلامت روان افراد موثر است.
  کلیدواژگان: اخلاق، سلامت روان، رضایت مندی، روابط کلامی، نیک اندیشی، صداقت، اعتماد متقابل
 • منیژه کوشکی، حسن قلاوندی، علیرضا قلعه ای صفحه 73
  هدف این پژوهش بررسی رابطه سیرت نیکو و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری (230 نفر) در سال 1395 بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده، 129 نفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و سیرت نیکو جمع آوری و با رگرسیون چندگانه و تحلیل مانوا بررسی شدند.
  نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد میان مولفه های سیرت نیکو و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نیز نشان داد از میان مولفه های سیرت نیکو، برپاداشتن حق و عدل و دلسوزی، با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد؛ به عبارت دیگر، سیرت نیکو می تواند با ایجاد احترام، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل میان مدیران و کارکنان، موجب بروز رفتارهای شهروندی در میان کارکنان گردد.
  کلیدواژگان: سیرت نیکو، رفتار شهروندی سازمانی، برپاداشتن حق و عدل، دلسوزی، کارکنان
 • حمید رحیمی * صفحه 91
  ترویج رفتار اخلاقی در دانشگاه در گرو تصور ما از فرهنگ سازمانی دانشگاه است. دانشگاه برای نهادینه کردن اخلاق در فرهنگ سازمانی خود به ترویج مستمر و اثربخش اخلاق در همه ارکان سازمان نیاز دارد. توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج رفتار اخلاقی در مشاغل و سازمان ها، ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می دهد. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان (512نفر) بود که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 166نفر به منزله نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ای با 46 گویه و پرسش نامه رفتار اخلاقی با 38سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت و برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. با ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه های فرهنگ سازمانی 83/0و رفتار اخلاقی 88/0 برآورد گردید. تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی از میانگین فرضی، کمتر و میانگین هر یک از مولفه های رفتار اخلاقی از میانگین فرضی، بیشتر بود. ضرایب همبستگی نشان داد میان همه مولفه های فرهنگ سازمانی با رفتار اخلاقی کارکنان، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رفتار اخلاقی، کارکنان
 • مریم کیان * صفحه 117
  جامعه تربیت پذیر، ازجمله جامعه دینی، برای بقای خود نیازمند است هنجارهای اخلاقی و دینی را به نسل جدید منتقل کند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی جامعه تربیت پذیر دینی و شیوه های ارتقای آن است. بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، از روش کیفی استفاده شد. شرکت کنندگان در این پژوهش تمام کارشناسان علوم تربیتی و دینی شهر یزد بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری، با نه نفر از آن ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته شد. داده ها با روش کدگذاری باز و محوری، تحلیل و یافته ها از طریق سه معیار قابل قبول، قابل اطمینان و تاییدپذیر، اعتباردهی شدند. یافته ها نشان داد فرآیند جامعه پذیری دینی، از طریق انتقال صحیح آموزه های دینی، انتخاب درونی و نهادینه شدن سجایای اخلاقی و دینی در جامعه اتفاق می افتد. دراین میان، نهادهای خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه ها، حکومت و نهاد روحانیت در ارتقای جامعه تربیت پذیر دینی، نقش بسیار موثری دارند. ازسوی دیگر، عواملی نظیر سستی بنیان دینی خانواده، ناکارآمدی آموزش های مدرسه، تاثیرات گروه همسالان، تهاجم فرهنگی و ضعف عدالت در جامعه به تربیت گریزی دینی منجر می شود.
  یافته ها نشان داد تقویت بنیان دینی و اخلاقی خانواده، اثربخش ترشدن آموزش های مدرسه، الگوسازی از طریق رسانه ها و توسعه عدالت اجتماعی می توانند به منزله شیوه های ارتقای جامعه تربیت پذیر دینی موثر باشند.
  کلیدواژگان: تربیت، جامعه دینی، کارشناسان علوم تربیتی، مصاحبه، روش پژوهش کیفی
 • صدرالدین ستاری * صفحه 141
  هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت معنویت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از دیدگاه اعضای هیئت علمی این دانشگاه بوده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی در نیم سال اول 93-92 بود. گروه نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها به وسیله پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 941/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با شاخص های آمار توصیفی (میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمونT مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل شد.
  تحلیل داده ها حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط است و میان متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت، رشته تحصیلی و نوع استخدام اعضای هیئت علمی با دیدگاه آنان درباره معنویت سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، معنادار بودن کار، لذت بردن از کار، همبستگی گروهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • بیستون عزیزی، عثمان علی پور، احمد نصرالهی صفحه 163
  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در بین جوانان ورزشکار شهر مهاباد است. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران 18 تا 40ساله شهر مهاباد بودند که از میان آن ها 370نفر به روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دینداری از پرسشنامه گلارک و استارک (1965) که 26سوال دارد، استفاده شد. برای سنجش ارتکاب به جرم نیز پرسشنامه ای با نه سوال تنظیم شد. هشت تن از استادان رشته های مدیریت ورزشی و حقوق، روایی پرسشنامه ها را تایید کردند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه های دینداری و ارتکاب جرایم به ترتیب 86/0 و 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  نتایج نشان داد میان دینداری و ابعاد آن (بعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی) با ارتکاب به جرم، رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد (01/0=P). با تقویت دینداری در جوانان ورزشکار می توان میزان ارتکاب به جرم را در آنان کاهش داد. با توجه به نتایج می توان گفت که با تقویت دینداری امروزه توجه به اصول اخلاقی، معنویت و دینداری در بین جوانان ورزشکار بسیار با اهمیت می باشد و از آنجایی که فضای ورزش کم و بیش توام با خشونت و جرائم می باشد بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در میان جوانان ورزشکار است.
  کلیدواژگان: اعتقادات، دینداری، پیشگیری، جرایم، ورزشکاران
 • مهدیه شکاری پور، کاظم برزگر صفحه 179
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان همسرداری اسلامی و رضایت زناشویی کارمندان شهرداری یزد انجام گرفت. نمونه پژوهش 140زوج بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. این زوج ها به کمک پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و همسرداری اسلامی بررسی شدند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد میان همسرداری اسلامی و رضایت زناشویی زوج ها، میان همسرداری اسلامی و تاب آوری زوج ها و همچنین، میان تاب آوری و رضایت زناشویی زوج ها رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون معلوم کرد همسرداری اسلامی نقش معناداری در پیش بینی رضایت زناشویی کارمندان دارد و تابآوری در ارتباط همسرداری اسلامی با رضایت زناشویی، نقش واسطه ای ندارد. درنتیجه، می توان با آموزش های اسلامی درباره همسرداری، بر میزان رضایت زناشویی افزود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، رضایت زناشویی، همسرداری اسلامی
|
 • Sayyed Abdollah Mir-Kandan * Page 11
  Reviewing the religious viewpoint about the entertainment’s position in Islamic lifestyle highly depends on Islamic teachings in this respect. There is a great number of prohibitions that we examined by virtue of descriptive-analytic method. The results show that we have three types of prohibited entertainments that whether they are essentially or due to their repercussions and consequences discredited. According to such prohibitions, a desirable entertainment is the one that entails not any sin, descends from unseen, accords to logical standards, is purposeful, reminds us of God and finally leads us to perfection.
  Keywords: Entertainment, prohibition, Islamic lifestyle, Islamic morality
 • Fahimeh Momeni Rad, Zeinab Shabani Page 29
  Family is one of the most important social institutions. Regarding the function and importance of this institute, Islam presents solutions for formation and maintanace of a successfull family. But with brittle family bonds and external cultural attacks, this institution is vigorously changing. So transformation of extended families into nuclear families, high rate of divorce, single-parent families, emergence of homo families and tendency toward solitary life are results of these changes in family and in so many cases are drastically incosistant with Iranian civilization and Islamic teachings. Moreover, there are social disadvanteges in regard to these changes like destruction of families, emotional divorces, sexual relationships out of family bonds and growing number of parentless children that could be remedied with well-founded family units. The aim of this descriptiveanalytical article is studying the role of good-temperdness in stabilization of family. Because of the influence of good-temperedness on success of family members, this behavior was emphasised by holy legislator, Islam prophet and Imams. The instances of goodtemperedness are affection, friendship, love, patience, tolerance against harships and having peacefull life.
  Keywords: Good-termperedness, familial relation, stabilization of family, Houshold of Prophet
 • Ali Ahmad Panahi * Page 53
  One of the crucially important reasons for mental health is commitment to moral merits. The present research tries to introduce the most significant moral instances that would help promote mental health. What are the most explicit moral codes that are effective in due respect and how are they to affect our mentality? This article, is a qualitative research that is proceeded by descriptive-analytic and inferential method. It indicates the most important moral virtues and how they are effective in terms of mental health. The results show that buttressing moral codes in individual communications would recover their mental and psychological context, lessen their psychological problems and prepare the grounds for peace and tranquility. Dedication to good talk, optimism, honesty, self-devotion, good-act, prevention from jealousy would enrich friendship, love and mutual consent among people. Therefore, psychological tensions would decrease and instead, peace and stability would increase. It also immunes our business relationships.
  Keywords: Morality, Mental Health, Satisfaction, Verbal Relations, Good- Thought, Honesty, Bilateral Trust
 • Manizheh Koushki, Hassan Ghalavandi, Alireza Ghaleei Page 73
  The aim of this study is to investigate the relationship between goodcharacter and organizational citizenship behavior among Hakim Sabzevari University personnel. The population is inclusive of 230 of the university staffs in 2017. The data collected from two organizational citizenship behavior and good-character questionnaires and were analyzed using “multiple regression” and “Manova analysis”. Obtained results from multiple regression test show that there is a relation between good-character and personnel organizational citizenship behavior. Results from variance analysis’ multivariable (MANOVA) also display that there is a connection between some of good-character’s components, like justice and truth seeking and compassion and sympathy, and organizational citizenship behavior. In other words, creating a sense of respect, responsibility and mutual trust between managers and employees, good-character would be able to help citizenship behavior among personnel appear.
  Keywords: Good-character, Organizational citizenship behavior, Justice, Truth Seeking, Sympathy, personnel
 • Hamid Rahimi * Page 91
  Promotion of ethical behavior in the university depends on our conception of the university's organizational culture. To institutionalize morality in the organizational culture of the University, we need to foster morality continuously & effectively throughout the organization. Given the university’s strategic role in promotion of ethical behavior in organizations and businesses, it is obviously necessary for university to be founded on morality. Thus the purpose this research was an analysis of organizational culture and ethical behavior in University of Kashan. Research type was descriptive correlative. The statistical population consisted of all University personnel of Kashan (N=512) that by Cochran Formula with strafed random sampling, 166 individuals were chosen for sampling. To measure the organizational culture, we appropriated a questionnaire with 46 items and another questionnaire prepared to examine the ethical behavior with 38 items based on Likert five scales. Questionnaires validity confirmed by cohesive content. Reliability coefficients were obtained equal to 0.83 for organizational culture and 0.88 for ethical behavior. Data analyses done in descriptive level and inferential level (t-test, Pearson correlation coefficient, regression, path analysis & structural equation modeling) through Spss and Amos softwares. Findings show the average of organizational culture components to be lower than supposed average (3) and that of ethical behaviors is higher than supposed average (3). Also there is positive and significant relationship between organizational cultures with ethical behavior in personnel.
  Keywords: Organizational Cultures, Ethical Behavior, Personnel
 • Maryam Kian * Page 117
  Educable Society, including religious Society, for the maintenance needs to transfer its moral as well as religious norms to the next generation. The present research attempts to check on educable religious society and the possible ways to promote it. Based on the entity of the subject, we are to use a qualitative method. The respondents were all Education and Religion’s experts of Yazd. Having a purposeful sampling and reaching to theoretical saturation, we gave them a semi-structured interview. By open and axial coding, the data was credited through acceptability, verifiability and reliability. The results show that the process of religious educability would come true by concrete religious teachings, internal selection and finally habituating religious and moral merits within the society. On one side, family, school, peer group, Media, State and religious body are vigorously effective in religious educability. On the other side, weak affiliation of the family to religion, ineffective school teachings, impacts of peer group, cultural attack and feeble social justice would lead to religious ineducability. Again, the results imply that strengthening the religious and moral foundations of family, more effective school teachings and pattern-making through Media and development of social justice would be numerated as effective ways for the promotion of religious educability.
  Keywords: Education, Religious Society, Experts of Education, Interview, qualitative research
 • Sadraddin Sattari * Page 141
  This research aims at evaluation of organizational spirituality according to viewpoint of faculty members in Islamic Azad University Ardabil branch. The research method was applied research and the data collected by descriptive-survey type. The population in this research includes faculty members at first term in 1392-93 academic year, and the sample group selected by random sampling. For data collection, instrument of research was standard questionnaire with Likert spectrum. The Validity of instrument was verified by a number of specialist reviews, and the reliability was examined by Cronbach’s Alpha coefficient which has been 0/941. The data of the study was analyzed by “descriptive statistics”, “T Test”, “Freedman analysis” and “ANOVA”. Analyzing the results in this research shows: The situation of organizational spirituality at Islamic Azad University was above the average. Also, there was a significant difference in organizational spirituality based on sex, age, Severance pay, field of study and conditions of employment variables.
  Keywords: Organizational Spirituality, Meaningful Work, Job Enjoyment, Group Solidarity, Islamic Azad University Ardabil Branch
 • Bistoun Azizi, Uthman Ali Pour, Ahmad Nasrullahi Page 163
  The present Study attempts to investigate the relationship of religiosity and crime’s rate among young athletes in Mahabad. It proceeds through a descriptive and field method. Young athletes aged from 18 to 40 were our due population, among whom 370 individuals were selected by Sampling Method. To collect the Data in terms of religiosity, the questionnaire Glark and Stark (1965), including 26 questions, was used and another self-designed questionnaire created to evaluate the crime rate which includes 9 questions. Eight sport management and law professors of the university verified the questionnaires and by means of Cronbach Alpha we examined the reliability which was 0.86 and 0.84 for religiosity and committing crimes respectively. Finally, to analyze the data, we referred to Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation test. The results showed that there is a significant and reverse relationship between religiosity along with its multiple dimensions (common believes, emotions, consequences, and rituals) and committing crime (P=0.01). Consequently, through strengthening the religiosity of young athletes we are able to reduce the rate of crime among them.
  Keywords: Athletes, Beliefs, Crime, Prevention, Religiosity
 • Mahdieh Shekari Pour, Kazem Barzegar Page 179
  The present study aims at reviewing the mediatory role of Tolerance between Islamic espousing and marital satisfaction, Yazd municipality employees. We had 140 couples as our samples selected by random sampling. They all were interviewed by Connor & Davidson’s CDRISC, ENRICH Marital Satisfaction Scale and Islamic Espousing. We analyzed the data by means of Pearson Correlation Coefficient and Multiple regression following Independent Sample T-test. It is certain, as the result, that there is a positive and meaningful relationship between Islamic Espousing and Marital Satisfaction of couples, between Islamic Espousing and couples’ tolerance and finally between tolerance and marital satisfaction. The regression analysis shows clarifies that Islamic Espousing has a meaningful role in predicting marital satisfaction of employees and reversely, tolerance has not any role in linking Islamic Espousing to marital satisfaction. Therefore, Islamic teachings about marriage can effectively increase the rate of marital satisfaction.
  Keywords: Tolerance, Marital Satisfaction, Islamic Espousing