فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 71، زمستان 1396)
 • سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 71، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل انگلیسی
 • محمد خیراندیش*، ابراهیم ابراهیمی صفحات 381-404
  درمجموع 60 گونه از زنبورهای تخم ریز اره ای از موزه حشرات هایک میرزایانس، ایران، بررسی و شناسایی شدند که گونه های Abia candens Konow, 1887، Pristiphora appendiculata (Hartig, 1837)، Macrophya chrysura (Klug, 1817) و Tenthredopsis nassata (Geoffroy, 1785) برای اولین بار از ایران گزارش شده اند. اطلاعات مربوط به پراکنش و گیاهان میزبان 37 گونه از زنبورهای تخم ریز اره ای ارائه شده است.
  کلیدواژگان: Symphyta، Tenthredinidae، Argidae، زنبورهای تخم ریز اره ای، ایران
 • سایه سری *، مارکو آلبرتو بلونیا صفحات 405-410
  در این مقاله نمونه نر گونه Mylabris parumpicta (Heyden، 1883) برای اولین بار توصیف و ترسیم شده است. این گونه اندمیک قبلا بر اساس سه نمونه ماده از شرق رشته کوه های البرز توصیف شده بود. داده های جدید پراکنش وسیع تر این گونه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: قاب بالان، سوسک های تاول زا، توصیف نمونه نر، پراکنش جدید، ایران
 • معصومه مقدم * صفحات 411-415
  گونه جدیدی از شپشک های سپردار، Aspidiotus mousavii sp. nov. (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) جمع آوری شده از روی گیاه میزبان Matthiola revoluta (Brassicaceae) از استان سمنان، توصیف و ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: Aspidiotus mousavii sp، n، گونه جديد، Diaspididae، شپشک هاي سپردار، Matthiola revoluta، ايران
 • فرید شیرزادگان، علی اصغر طالبی* ، Matthias Riedel، حمیدرضا حاجی قنبر صفحات 417-432
  تحقیق حاضر جهت تعیین گونه های قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae، Ichneumoninae) در شمال ایران طی ماه های اسفند تا آبان سال های 1389-1388 انجام گرفت. 9 گونه متعلق به شش جنس شناسایی شدند که دو جنس (Oronotus Wesmael، 1845، Stenodontus Berthoumieu، 1897) و چهار گونه (Dicaelotus erythrostoma Wesmael، 1845، Dicaelotus pudibundus (Wesmael، 1845)، Oronotus binotatus (Gravenhorst، 1829)، Stenodontus marginellus (Gravenhorst، 1829) برای فون ایران جدید هستند. این تحقیق تعداد اعضای قبیله Phaeogenini ایران را به 27 گونه و 13 جنس افزایش داد. فهرست به روز شده قبیله Phaeogenini و صفات مرفولوژیک گونه های جدید ارائه گردید.
  کلیدواژگان: Phaeogenini، Oronotus، Stenodontus، گزارش جدید، رده بندی
 • محمدرضا لشکری *، دانیل بورکهاردت، شهاب منظری صفحات 433-439
  طی مطالعه فونستیک پسیل ها (Hemiptera: Psyllidae)در استان کرمان در بهار 1394، گونه Cacopsylla dissimilis (Baeva) comb. nov. از روی درخت بید، Salix pycnostachya،جمع آوری شد. این گونه قبلا فقط از تاجیکستان گزارش شده بود و در این تحقیق برای اولین بار از ایران گزارش می شود. همچنین، گونه میزبان گیاهی آن، Salix pycnostachya، گزارش جدیدی محسوب می شود. ویژگی های ریخت شناختی حشرات بالغ و پوره های سن پنجم توصیف و تفاوت های موجود با گونه نزدیک به آن، Cacopsylla nigrita (Zetterstedt)، بحث شده است.
  کلیدواژگان: کرمان، پالئارکتیک، Cacopsylla nigrita، Salix pycnostachya، توصیف
 • عباس محمدی خرم آبادی، علی اصغر طالبی* صفحات 441-460
  زیرخانواده Orthocentrinae دربرگیرنده گروه متنوعی از زنبورهای پارازیتوئید ایکنئومونید می باشد. گونه های سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) شامل Batakomacrus Kolarov، Plectiscus Gravenhorst و Stenomacrus Forster در شمال ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 855 فرد از سه جنس مذکور از استان های البرز، تهران، قزوین، گیلان و مازندران با استفاده از تله مالیز در سال های 1388 و 1389 جمع آوری گردید. 9 گونه شامل Batakomacrus caudatus (Holmgren, 1858)،Plectiscus agilis (Holmgren, 1858)، P.minutus (Holmgren, 1858)، S.carbonariae Roman, 1939، S. curvicaudatus (Brischke, 1871)، S. deletus (Thomson, 1897)،S. exserens (Thomson, 1898)، S. merula (Gravenhorst, 1829) و S. minutissimus (Zetterstedt, 1838) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. فنولوژی این گونه ها، فراوانی فصلی، دوره ظهور افراد بالغ، پراکنش و تغییرات ارتفاعی آن در دو شیب شمالی و جنوبی رشته کوه های البرز فراهم گردید. داده های این مطالعه نشان می دهند که جنگل هیرکانی واقع در شیب های شمالی رشته کوه های البرز از تنوع گونه ای بالاتر و فراوانی بیشتر گونه های گروه جنس Orthocentrus نسبت به شیب های جنوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: جنگل های هیرکانی، پراکنش، پارازیتوئید، تاکسونومی، گزارش جدید
 • میترا اتباعی، نازیلا سقایی *، مجید فلاح زاده صفحات 461-464
  در پژوهش حاضر، تعداد 30 نمونه از زنبورهای خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از نقاط مختلف استان فارس به وسیله تله مالیز جمع آوری و شناسایی شد که سه گونه Dendrocerus laticeps (Hedicke, 1929)، D. perlucidus Alekseev, 1983 و Conostigmus fasciatipennis Kieffer, 1907 برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: پارازیتوئید، تاکسونومی، پراکنش
 • عباس محمدی خرم آبادی *، Martin Schwarz، شهرام حسامی صفحات 465-468
  گونه Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از سه استان ایران (گیلان، البرز و فارس) جمع آوری و به عنوان یک رکورد جدید برای فون ایران، گزارش می گردد. ویژگی های ریخت شناسی افتراقی و نواحی پراکنش گونه G. declivis ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: پارازیتوئید، تاکسونومی، کنترل زیستی
|
 • Mohammad Khayrandish*, Ebrahim Ebrahimi Pages 381-404
  A total of 60 species of Symphyta were identified and listed from the Hayk Mirzayans Insect Museum, Iran, of which the species Abia candens Konow, 1887; Pristiphora appendiculata
  (Hartig, 1837); Macrophya chrysura (Klug, 1817) and Tenthredopsis nassata (Geoffroy, 1785) are newly recorded from Iran. Distribution data and host plants are here presented for 37 sawfly species.
  Keywords: Symphyta, Tenthredinidae, Argidae, Sawflies, Iran
 • Sayeh Serri *, Marco Alberto Bologna Pages 405-410
  In this paper, the previously unknown male of Mylabris parumpicta (Heyden, 1883) is described and figured. The original description of this endemic species was based on three female specimens collected from Elburz Mountains. Additional distributional records for M. parumpicta are provided to improve the current knowledge about its occurrences across Iran.
  Keywords: Coleoptera, Meloidae, Blister beetles, Mylabris, male characters, new records, Iran
 • Masumeh Moghaddam* Pages 411-415
  A new armored scale species, Aspidiotus mousavii sp. nov. (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) is described and illustrated. The specimens were collected on Matthiola revoluta (Brassicaceae) in Semnan province, Iran.
  Keywords: Aspidiotus mousavii sp. n, Coccomorpha, Diaspididae, Matthiola revoluta, Iran
 • Farid Shirzadegan, Ali Asghar Talebi *, Matthias Riedel, Hamidreza Hajiqanbar Pages 417-432
  This survey was conducted as a taxonomic work on the species of the tribe Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae)in North central Iran during March to November 2010 and 2011. Nine species belonging to six genera were identified, of which two genrea (i.e. Oronotus Wesmael, 1845 and Stenodontus Berthoumieu, 1897) and four species, Dicaelotus erythrostoma Wesmael, 1845, Dicaelotus pudibundus (Wesmael, 1845), Oronotus binotatus (Gravenhorst, 1829), Stenodontus marginellus (Gravenhorst, 1829) are newly recorded from Iran. This work raises the number of Phaeogenini of Iran to 27 species and 13 genera. An updated list of the species in tribe Phaeogenini and detailed morphological characters of newly recorded species are also provided.
  Keywords: Phaeogenini, Oronotus, Stenodontus, new record, taxonomy
 • Mohammadreza Lashkari *, Daniel Burckhardt, Shahab Manzari Pages 433-439
  During a faunistic survey of the jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) in the Iranian province of Kerman in spring 2015, Cacopsylla dissimilis (Baeva) comb. nov. was collected on Salix pycnostachya. This species was previously known only from Tajikistan. It is reported here for the first time from Iran. The host species, Salix pycnostachya, is also newly recorded. We provide detailed morphological descriptions of adults and fifth instar immatures, and discuss differences to closely related species, in particular Cacopsylla nigrita (Zetterstedt).
  Keywords: Kerman, Palaearctic, Cacopsylla nigrita, Salix pycnostachya, description
 • Abbas Mohammadi-Khoramabadi, Ali Asghar Talebi * Pages 441-460
  The subfamily Orthocentrinae comprises a diverse group of ichneumonid parasitoid wasps. The species of three genera of the Orthocentrus genus-group (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) was studied in northern Iran: Batakomacrus Kolarov, Plectiscus Gravenhorst and Stenomacrus Förster. A total of 847 specimens of these genera were collected from Alborz, Tehran, Qazvin, Gilan and Mazandaran provinces using Malaise traps during 2010-2011. Nine species including Batakomacrus caudatus (Holmgren, 1858), Plectiscus agilis (Holmgren, 1858), P. minutus (Holmgren, 1858), Stenomacrus carbonariae Roman, 1939, S. curvicaudatus (Brischke, 1871), S. deletus (Thomson, 1897), S. exserens (Thomson, 1898), S. merula (Gravenhorst, 1829) and S. minutissimus (Zetterstedt, 1838) are recorded for the first time from Iran. Their phenology, seasonal abundance, adult emergence period, distribution and altitudinal changes on two northern and southern slopes of the Alborz Mountains of Iran are provided. Our data showed that the Caspian Hyrcanian forests at the northern slope of the Alborz Mountains inhabit a more diverse and higher abundant community of Orthocentrus genus-group than the southern one.
  Keywords: Hyrcanian forests, Distribution, Parasitoid, taxonomy, new record
 • Mitra Atbaei, Nazila Saghaei *, Majid Fallahzadeh Pages 461-464
  In the present study, thirty specimens of Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) were collected by Malaise-traps from different area of Fars province in southern Iran. Three species namely, Dendrocerus laticeps (Hedicke, 1929), D. perlucidus Alekseev, 1983 and Conostigmus fasciatipennis Kieffer, 1907 are new records for Iran.
  Keywords: Wasp, Hymenoptera, Iran, fauna, Distribution
 • Abbas Mohammadi-Khoramabadi *, Martin Schwarz, Shahram Hesami Pages 465-468
  Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) is newly reported from three provinces of Iran (Guilan, Alborz and Fars). Diagnostic morphological characters and information of the known distribution of G. declivis are provided.
  Keywords: taxonomy, Distribution, Parasitoid